Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-01-22

Sammanträde 2009-01-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

7 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

8 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 6 - 23.

9 Anmälan av protokolljustering

10 Information från stadsdelsförvaltningen

11 Nämndens frågor till förvaltningen

REMISSER

12 Hantering av synpunkter och klagomål från medborgare och brukare

Svar på revisionsrapport nr 8/2008 dnr 420-141/2008
Dnr 102-430/2008
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel. 508 15 097

13 Planering för boenden för äldre i Stockholms stad

Svar på remiss från KS dnr 327-2510/2008
Dnr 006-397/08
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 085

14 Utredningen om frivillig försvarsverksamhet (SOU 2008:101)

Svar på remiss från KS dnr 001-2826-2008
Dnr 006-470/08
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel. 508 15 080
Omedelbar justering

15 Ny översiktsplan för Stockholm

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden dnr 2008-19723
Dnr 006-427/08
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Trygghetsmätningen "Trygg i Stockholm?"

17 Anmälan av uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre på Rönnbacken år 2008

Dnr 602-478/08
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 047
Kerstin Medin Tel. 508 15 500

18 Anmälan av tillsynsrapport till Länsstyrelsen angående enskild verksamhet enligt 13 kap 5 § SoL på Rönnbacken år 2008

Dnr 602-479/08
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 047
Kerstin Medin Tel. 508 15 500

19 Anmälan av inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

20 Anmälan av skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

21 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

22 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

23 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr 105-328/07
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

24 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

TILLÄGG: BESLUTSÄRENDE

25 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen om vård med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr 000-16/09
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

§6 GENOMGÅNG AV NÄRVARO

§7 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM TID OCH PLATS FÖR PROTOKOLLSJUSTERING

BESLUT

1. Ledamoten Monika Lindh (s) utses att tillsammans med ordföranden

Billy Östh (m) justera dagens protokoll.

2. Protokollet skall justeras senast den 29 januari 2009 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§8 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING SAMT BESLUT OM NÄRVARORÄTT OCH YTTRANDERÄTT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med den justeringen

att § 25 tas upp efter § 23.

§9 ANMÄLAN AV PROTOKOLLSJUSTERING

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 2 januari 2009 har justerats den 2 januari 2009.

Protokollet justerades i den del som rör tjänstgörande ersättare till: Alexander Villalba (m) för Billy Östh (m), Johan Brege (m) för Ulf Segander (m), Kenneth Adamsson (m) för Kristina Lutz (m), Daniel Forslund (fp) för Vlasta Marcikic (fp) och Annika Johansson (s) för Eva Pettersson (s).


§10 INFORMATION FRÅN STADSDELSFÖRVALTNINGEN

Avdelningschefen Lars-Gunnar Winsa lämnade muntligen aktuell statistik (december 2008) från Jobbtorg. För närvarande är 301 personer inskrivna på Jobbtorg från Skarpnäcks stadsdelsnämndsområde. Under december blev 25 personer nyinskrivna, 8 återremitterades och 17 avslutades.

Avslutningsvis informerade avdelningschefen om att förvaltningen i fortsättningen månadsvis kommer att lämna skriftlig statistik rörande Jobbtorg.

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt informerade om att den nya ungdomsmottagningen vid Gullmarsplan öppnar den 2 februari med inflyttning av personal från stadsdelsförvalt­ningen Enskede-Årsta-Vantör. Personal från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning kommer dock att flytta in något senare.


§11 NÄMNDENS FRÅGOR TILL FÖRVALTNINGEN

Ledamoten Birger Kato (s) påminde om den mängd frågor nämnden och förvaltningen fått rörande hundgården på Fältet. Han önskade nu få information om vad som sker i frågan och vem som handlägger frågan.

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt konstaterade att frågan inte berör stadsdelsnämndens ansvarsområde utan frågan har överlämnats till idrottsnämnden och idrottsförvaltningen för handläggning.

Ordföranden Billy Östh (m) instämde i den information som stadsdelsdirektören lämnat.

Ledamoten Monika Lindh (s) har kunnat konstatera att förbudet mot genomfartstrafik på Skarpnäcks Allé tagits bort. Hon undrade var och vem som tagit beslutet att upphäva detta förbud.

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt återkommer med svar till nämnden.


§12 HANTERING AV SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL FRÅN MEDBORGARE OCH BRUKARE

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar ärendet till stadsrevision.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 102-430/08) daterat 2008-11-25.

Revisionskontoret har granskat hur synpunkter och klagomål från medborgare och brukare hanteras vid sex av stadens nämnder, varav Skarpnäcks stadsdelsnämnd är en. I stadens kvalitetsstrategi ingår ett system för hantering av förbättringsförslag, synpunkter och klagomål från invånare och brukare.

Revisionskontoret lyfter fram följande i rapporten.

  • Varje nämnd bör utarbeta sin egen policy för synpunkts- och klagomålshantering
  • Informationen och kommunikationen till allmänheten om synpunkts- och klagomålshanteringen är otillräcklig
  • Förutsättningarna för att utveckla en enhetlig hantering inom staden har förbättrats
  • Kommunstyrelsen bör vidareutveckla indikatorer i stadens ledningssystem, ILS

Förvaltningen avser att upprätta en policy och revidera rutinerna för synpunktshanteringen.


§13 FÖRSLAG TILL PLANERING FÖR BOENDEN FÖR ÄLDRE I STOCKHOLMS STAD

Remissvar till kommunstyrelsen, dnr 327-2252/2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-397/08) daterat 2009-01-08.

Den 1 juli 2008 infördes valfrihetssystem för vård- och omsorgsboende i Stockholms stad. I äldrenämndens förslag till planering av boenden för äldre i Stockholms stad görs bedömningen att många äldre väljer en bostad i sitt närområde. Mot bakgrund av detta ska staden verka för att det finns ett tillräckligt utbud av vård- och omsorgsboenden i varje region av den kvalitet som staden anser att boendena bör uppnå. Äldrenämnden föreslår att det efter de rekommenderade förändringarna bör avvecklas ytterligare ca 90 platser i regionen till år 2020.

Efter att stadsdelsförvaltningarna i Region Östra Söderort har uppdaterar antalet befintliga platser samt det framtida behovet av platser på vård- och omsorgsboenden inom regionen görs bedömningen att det efter de föreslagna förändringarna inte finns något behov av att avveckla ytterligare 90 platser.

Särskilt uttalande lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (v), ledamoten Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Birgitta Hansen (mp):

”Vi instämmer till fullo i förvaltningens tjänsteutlåtande där man konstaterar att det inte är möjligt att lägga ner äldreboenden i stadsdelarna Skarpnäck, Farsta och Enskede-Årsta-Vantör.

Äldrenämnden har föreslagit en nedläggning av 90 platser inom vår region. Nu visar det sig att äldrenämnden inte vet hur många platser som finns. Man redovisar att det skulle


finnas 1050 platser men i dagsläget finns 1014. Därtill kommer 74 platser på Farsta vård- och omsorgsboende att försvinna p g av ombyggnad, vilket ytterligare ökar skillnaden mellan vad äldrenämnden tror finns och hur det i verkligheten ser ut. Det skiljer väldigt mycket mellan äldrenämndens beräkning av hur många platser det finns och hur verkligheten ser ut.

Äldrenämnden tror också att det finns 35 tomma servicehusplatser när det i verkligheten inte finns några tomma platser alls. Istället finns en viss kö och de 4 lägenheter som idag står tomma gör det p g av renovering.

Det är bra att vår stadsdel tillsammans med de andra som ingår i Region Östra Söderort nu rättar till felaktigheterna. Det måste innebära att äldrenämnden gör en ny bedömning av hur många platser som egentligen finns i staden, innan man går vidare med beslut om eventuella nedläggningar och omstruktureringar.

I förslaget från äldrenämnden betonas att behovet av korttidsvård ökar. Äldrenämnden anser att man måste satsa på insatsen korttidsvård för att fördröja behovet av permanent plats i vård och omsorgsboende. Vi håller med om det och har gjort samma analys. Tyvärr har den högerledda majoriteten i vår stadsdel lagt ner den egna korttidsvården i besparingssyfte, inte för att stadens behov av platser i korttidsvård skulle ha minskat.”


§14 UTREDNINGEN OM FRIVILLIG FÖRSVARSVERKSAMHET (SOU 2008:101)

Svar på remiss från KS dnr 001-2826-2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande över remissen ”Utredningen om frivillig försvarsverksamhet (SOU 2008:101) ” överlämna detta tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-470/08) daterat 2008-12-29.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått en remiss ”Utredningen om frivillig försvarsverksamhet (SOU 2008:101) ” från kommunstyrelsen som i sin tur fått en remiss från Försvarsdeparte­mentet. Utredningens uppdrag är att lämna förslag om den frivilliga försvarsverksamhetens framtida inriktning och uppgifter inom totalförsvaret och samhällets krisberedskap. Förvalt­ningen ser positivt på att frivilligorganisationer får en tydligare inriktning mot krisbered­skap. För krisberedskapen i Stockholms stad så blir det en tillgång om det finns frivillig per­sonal att tillgå vid extraordinära händelser.


§15 NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR STOCKHOLM

Yttrande över samrådsunderlag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd välkomnar i alla väsentliga delar det förslag till ny översiktsplan för Stockholms stad som nu är ute på remiss. Allianspartierna anser dock att behovsinventeringen och de föreslagna satsningarna för Östra Söderort är alltför svagt beskrivna i förslaget till översiktsplan, och vill därför understryka behovet av strategiska initiativ även i Skarpnäcks stadsdelsområde och dess omedelbara närhet.

En sammanhängande och trygg stadsmiljö

Översiktsplanen talar förtjänstfullt om behovet av en sammanhållen stad där fysiska och sociala barriärer mellan stadsdelar motverkas, och strategiska kommunikationsstråk och samband utvecklas. Avsaknaden av satsningar i Östra Söderort är dock slående. Skarpnäcks stadsdelsnämnd vill därför framhäva behovet av kompletterande bebyggelse, nya vägförbindelser och förbättrade kommunikationer mellan de olika stadsdelarna i vårt område.

Bagarmossen och Skarpnäcksfältet

Ett exempel på detta är behovet av förbättrad kommunikation och ökat samband mellan stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäcksfältet vidare mot Sköndal, vilket bör ses som ett prioriterat område i översiktsplanen. Dessa stadsdelar är idag kringskurna av grönområden och trafikleder som utgör hinder för såväl mänskliga möten som en trygg och sammanhängande stad. Kompletteringsbebyggelse vid området kring den tidigare Bergholmsskolan med villor, radhus och bostadsrätter skulle kunna bidra till en positiv social utveckling av båda stadsdelarna. Varsam utbyggnad i kombination med sammanhängande och upprustade gröna parkstråk och en ny vägförbindelse mellan stadsdelarna skulle bidra till en positiv och dynamisk utveckling i södra stadsdelsområdet. Likaså bör kompletteringsbebyggelse från Skarpnäcksfältet mot Sköndal och Farsta undersökas för att skapa nya samband i hela Östra Söderort.

Kärrtorp

Såväl upprustningen som en viss förtätning av Kärrtorp bör fortsätta och


intensifieras för att förbättra det lokala serviceutbudet och skapa en tätare stadsdel med varierade boendeformer. Dagens dominans av hyresrätter bör balanseras med en ökad andel radhus och bostadsrätter. Utbyggnaden av Kärrtorps IP bör fortsätta och planerna på en större inomhusanläggning bör prioriteras i stadens långsiktiga investeringsprogram. Med fortsatt utbyggnad och näraliggande förtätning och ny­byggnation av bostäder och serviceutbud har Kärrtorps IP potential att bli en at­traktiv samlingsplats för såväl utom- som inomhusidrott för hela stadsdelsområdet.

Hammarbyhöjden och Björkhagen

Det strategiska området för Hammarby Sjöstad bör utvidgas till att även omfatta gränsområdet mot Hammarbyhöjden och Björkhagen. De inledda satsningarna på att bättre knyta samman Hammarbyhöjden med Hammarby Sjöstad bör intensifieras med målet att skapa nya cykel- och gångvägar som binder samman de båda stadsdelarna. Idag är möjligheterna att ta sig från Hammarbyhöjden till Sjöstaden begränsade, eftersom skogen mot Hammarby Fabriksväg har få passager mot Sjöstaden. Hammarby Fabriksväg bör byggas om till vanlig stadsgata, eftersom den idag är anpassad till den trafiksituation som rådde innan Södra Länken kraftigt minskade trafikflödet på vägen. Vägen utgör i nuvarande form ett avskärmande barriär för rörligheten mellan stadsdelarna. Naturliga gångstråk skulle vara positivt både för möjligheten för boende i Hammarby-Björkhagen att utnyttja Sjöstadens serviceutbud och öka närheten till City, liksom sjöstadsbornas närhet till Hammarbybacken och Nackareservatet.

Skärmarbrink och Enskededalen

Området kring SL:s tågdepå vid Skärmarbrink bör utses till strategiskt område som länkas till det strategiska området vid Gullmarsplan och Globen. Tågdepån och spårområdet utgör idag en nedgången och otrygg miljö som behöver en genomgri­pande upprustning. Den redan inledda nybyggnationen och förtätningen vid Blåsuts t-banestation bör fortsätta, och det bör undersökas om tågdepån på sikt kunde flyt­tas och rivas för att istället ge plats åt bostäder och affärslokaler. Området är mycket attraktivt med en stark inflyttning och skulle kunna exploateras till gagn för boende i både Hammarbyhöjden, Enskededalen och Johanneshov genom att binda samman stadsdelarna med det dynamiska Globenområdet.

Nynäsvägen och trafiklederna kring Gullmarsplan utgör idag betydande hinder för människors rörlighet mellan främst Hammarbyhöjden och Enskededalen till Globen och Johanneshov vidare mot Årsta. En överdäckning av Nynäsvägen från Gull-


marsplan till Blåsut bör prioriteras för att frigöra värdefull mark för bostäder och förbättra boendemiljön i närområdet. En överdäckning är än mer angelägen med tanke på de omfattande satsningar som planeras med en nya arena och utbyggt köpcentrum samt exploatering av Slakthusområdet, där möjligheten att binda samman våra angränsande stadsdelar med Globens köpcentrum och nöjesarenor är av högsta prioritet.

Kompletterande bebyggelse och förtätning

Allianspartierna är mycket positiva till att våra stadsdelar växer, förtätas och rustas upp, vilket nu sker i allt snabbare takt i alla delar av stadsdelsområdet. När förtät­ningar och kompletterande bebyggelse planeras är det dock avgörande att gång- och cykelvägar, bilvägar, parkeringsplatser och kollektivtrafik anpassas och byggs ut för att möta ökande trafikflöden från en växande befolkning. Nya krav ställs i takt med att Skarpnäcks befolkning växer och föryngras, och allianspartierna konstate­rar att de omfattande satsningar som gjorts på att komplettera och förtäta bebyggel­sen inte har gått hand i hand med motsvarande satsningar på infrastrukturen. Beho­vet av parkeringsplatser underskattas alltför ofta, och det är därför viktigt att nya bostadsprojekt väl tar tillvara behovet av goda parkeringsmöjligheter i alla delar av stadsdelsområdet.

Porten mot Naturen

För att bättre utnyttja Skarpnäcks unika läge längs Nackareservatet bör området kring Björkhagen lanseras som en grön tyngdpunkt tillsammans med området kring Flatenbadet. En storsatsning bör göras för att förbättra möjligheterna att utnyttja den unika närhet till naturupplevelser, promenadstråk och badsjöar som finns i stadsdelens närhet. Goda exempel såsom ”Hälsans Stig” runt Kungsholmen bör användas som förebild. Översiktsplanen bör därför ta ett helhetsgrepp över hur promenadstråk, skyltning och övergången från stadsbebyggelse till natur bör planeras med särskilt fokus på Björkhagen.

Skarpnäck kan erbjuda en unik boendemiljö med närhet till både storstad och natur, vilket fortsatt bör utvecklas och vara det signum som präglar stadsplaneringen i hela stadsdelsområdet. Nuvarande parker och grönområden bör utvecklas och rustas upp med utgångspunkt i den strategiska parkplan som utarbetats. Målsättningen bör

vara att alla medborgare i Skarpnäck ska kunna nå grönområden och parker i omedelbar närhet från sitt hem. En fortsatt satsning på att utveckla parker och grönområden kan kombineras med fortsatt förtätning och kompletteringsbebyggelse


genom att nya hus passas väl in i terräng och omgivning enligt samma principer som gällde när exempelvis Hammarbyhöjden och Björkhagen byggdes.

Hammarbybacken

Hammarbybacken bör utses till strategiskt område för friluftsverksamhet året runt. Tiotusentals stockholmare har redan idag promenadavstånd till Hammarbybacken, vilket gör området till en unik plats för idrott och friluftsliv. Dagens utförsåkning bör kompletteras med nya innovativa möjligheter till såväl vinter- som sommar­sporter. Hammarbybacken har potential att utvecklas till ett turistmål med unika möjligheter till idrottsutövning i kombination med serviceinrättningar och restau­rang med utsikt över staden.

Ökade satsningar på vägförbindelser och kollektivtrafik

Kommunikationerna i öst-västlig riktning bör förbättras i hela Östra Söderort. Den planerade spårvägsförbindelse som föreslås sträckningen Skarpnäcksfältet via Sköndal och Hökarängen vidare mot Älvsjö och Kungens Kurva bör upprioriteras och flyttas fram i investeringsplanen. Busslinjer och turtätheten på tunnelbanan bör byggas ut i takt med att kompletterande bebyggelse ökar antalet invånare i stadsde­len. Som tidigare nämnts bör en ny vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarp­näcksfältet byggas för att lösa den orimliga trafiksituation som idag råder i området, vilken kommer att förvärras i takt med att befolkningen ökar.

Ökad balans mellan bostäder, kommersiella lokaler och industrimark

För att minska bostadsbristen i regionen är det viktigt att takten i bostadsbyggandet inte minskar utan snarare ökar. Även i närheten av tungt belastade trafikleder bör bostäder kunna byggas, även om det är kommersiella lokaler och industrimark som i första hand bör placeras närmast trafiklederna. Bullerplank och andra bullerdäm­pande åtgärder som redan idag används bör utvecklas och användas i större ut­sträckning.

För att skapa förutsättningar för en dynamisk och levande stadsmiljö krävs att det finns en god balans mellan bostäder, arbetsplatser och kommersiella ytor i hela stadsdelsområdet. Idag har vi alltför få arbetsplatser, särskilt i den norra delen, och större kommersiella köpcentra saknas helt. En ny översiktsplan bör tillvarata

behovet av ökade satsningar på handelsplatser och arbetsplatser inom stadsdelsom­rådet för att öka områdets attraktivitet och minska behovet av bilburna resor.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-427/08) daterat 2009-01-07.

Stadsbyggnadsnämnden har sänt ut ett samrådsunderlag angående den kommande översikts­planen för Stockholm på remiss till stadsdelsnämnden.

I samrådsunderlaget redovisas de viktigaste förutsättningarna för Stockholms översiktsplan och förslag till planeringsinrikt­ningar under ett antal s.k. fokusområden. Vidare presenteras förslag till stadsbyggnadsstra­tegier för en hållbar tillväxt. Inriktningen är att utveckla en levande stadsmiljö i hela staden, förstärka strategiska samband i staden och regionen, satsa på attraktiva tyngdpunkter i ytter­staden och stärka den centrala staden. Förvaltningen ser positivt på att öka ytterstadens at­traktionskraft, minska de sociala barriärerna i staden och öka förutsättningarna för hållbara resor. Det är uppenbart att det råder en konflikt mellan planerna på en utbyggnad av nya trafikleder och målet att Stockholm ska vara fossilbränsle­fritt fram till år 2050. Av samråds­underlaget framgår inte hur den konflikten ska lösas.

Förvaltningen anser att det är av stor vikt att behålla, och om möjligt, öka tillgängligheten till park- och grönområden bl.a. med tanke på den stora befolkningsökning som samrådsun­derlaget utgår ifrån. Förvaltningen saknar mer konkreta utvecklingsförslag av park- och re­kreationsområden. Förvaltningen skulle gärna se Flatenbadet som en ”grön tyngdpunkt”. Förvaltningen konstaterar att den nya översiktsplanen inte medför några stora förändringar inom Skarpnäcks stadsdelsområde.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (m) och ledamoten Vlasta Marcikic (fp) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (v) och ledamoten Birgitta Hansen (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

Ledamoten Monika Lindh m.fl. (s) yrkade bifall till stadsdelsförvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns tre förslag till beslut: Ett gemensamt förslag till beslut från (m) och (fp), gemensamt förslag till beslut från (v) och (mp) och ett från (s).

Ordföranden ställde sedan förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt gemensamt förslag till beslut från ordföranden Billy Östh m.fl. (m) och ledamoten Vlasta Marcikic (fp).

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (v) och ledamoten Birgitta Hansen (mp) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

”Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle beslutat att som sitt yttrande överlämna tjänsteutlåtandet samt anför i övrigt följande:

I förslaget till Översiktsplan 2010 nämns den s.k. ”Förbifarten” som om den vore en självklarhet, trots att den ännu inte är beslutad och trots att tunga remissinstanser som t ex SIKA (Statens Institut för Kommunikationsanalys) och Naturvårdsverket påpekat en lång rad brister, felaktigheter, avsaknad av konsekvensanalyser, brott mot Miljöskyddslagen mm.

Att bygga eller inte bygga den s.k. ”Förbifarten” är en ödesfråga för hela Stockholmsregionen. Skall resurser satsas på ytterligare motorvägar och ökad bilism eller på snabba, effektiva transporter och tvärförbindelser med kollektivtrafik som är tillgänglig för alla som löst SL-kort eller biljett?

Vi vill påpeka att namnet ”Förbifarten” är grovt vilseledande då endast några hundra fordon per dygn som passerar Stockholm är genomfartstrafik. All annan trafik har start och/eller slutmål inom Stockholmsregionen. Om den s k ”Förbifarten” byggs kommer ingen som helst skillnad att märkas vare sig på Essingeleden eller i innerstadstrafiken eftersom antalet fordon som då tar en annan väg är ytterst marginell. Däremot kommer en kringstödd, ocentrerad och bilberoende villabebyggelse och byggandet av diverse stormarknader att främjas längs med ”Förbifartens” sträckning och generera ytterligare biltrafik.

Gigantiska belopp kommer att plöjas ned i detta projekt, som är hopplöst föråldrat och otidsenligt redan på ritbordet, istället för att gå till moderna, effektiva, spårbundna trafiklösningar som befrämjar en tät och energieffektiv stad. Det finns knappast någon

som tror att projektet kommer att kosta ens i närheten av de 25 miljarder kronor som prognostiseras idag. Byggprisindex ökar med 10-12 % per år och få projekt av denna storleksordning och komplexitet lyckas någonsin hålla sin budget.

Satsningar på nybyggnationer av motorvägar är kontraproduktivt och går stick i stäv med internationellt, på EU-nivå, nationellt och regionalt uppsatta miljömål samt dränerar ekonomin på resurser.

Vad gäller framtida överdäckning av Nynäsvägen ser vi detta som oerhört positivt. Det


skulle innebära en förbättrad boendemiljö både för de berörda i trafikledens omedelbara

närområde men även för boende i Skarpnäcks stadsdelsområde. Många störs idag av det buller trafiken genererar, inte minst på Nytorps gärde som är en mycket viktig rekrea­tionsyta.

I förslaget till ÖP 2010 föreslås att det skall vara möjligt att bygga på grönmark och parkmark för att koppla ihop stadsdelar fysiskt. Här skiljer sig förslaget drastiskt från ti­digare ÖP. Vi anser att de gröna stråken mellan stadsdelar som t.ex. Kärrtorp, Björkha­gen, Hammarbyhöjden, Dalen har ett stort värde för medborgarna i området. Fälten ses som en integrerande del där alla kan mötas. Därför skulle det vara katastrofalt att börja bebygga dessa fält med bostäder. Det gäller även sådana områden som gärdet mellan Gubbängen och Hökarängen, och många andra som finns i staden.

Vi vet att invånarna uppskattar dessa stora grönstråk enormt. Det visar inte minst utvärde­ringen som gjorts av Kärrtorpsprojektet. Det finns ännu många områden, med redan hårdgjorda ytor som kan användas för det viktiga bostadsbyggandet.”

Reservation lämnades av ledamoten Monika Lindh m.fl. (s) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande lämnades av ledamoten Monika Lindh m.fl. (s):

”Vi instämmer med stadsdelsförvaltningens förslag till remissyttrande. Vi stödjer invänd­ningarna mot att alltför mycket skapa bostadsbebyggelse alltför nära befintliga och plane­rade större trafikleder.

Det behövs i framtiden leder för stora trafikmängder för kommunikation mellan stadens olika delar. Särskilt för en kraftigt utbyggd kollektivtrafik. En effektiv, säker och bekväm och väl utbyggd kollektivtrafik kräver vägutrymme. Eftersom vi vill prioritera kollektiv­trafik med buss, spårväg, tvärbanor, stomlinjer m.m. räcker det inte med privatbilsdimen­sioner i trafikmiljöerna.

Det är viktigt att den trafikföring som krävs för att staden ska fungera sker så säkert och miljösparande som möjligt.

Även om staden i framtiden kommer att göra stora insatser mot buller, avgaser och annan miljöpåverkan kommer trafiken även framgent att skapa sådana olägenheter för männi­skor att det inte är lämpligt att bygga bostäder alltför nära de större förbindelselederna.


Vi tycker det är viktigt att parkmark och grönområden även i framtiden sparas mellan de mer tätt bebyggda områdena. Ju mer vi förtätar runt centra och i kollektivtrafiknära lägen, desto viktigare blir det att lämna sammanhängande stråk och ytor mellan stadsdelarna. Både för växt- och djurlivets spridning och för människornas rekreation och drägliga livsmiljö.

Översiktsplanen är ett instrument för fortsatt planering och utveckling. En svaghet i över­siktsplanen är att den inte tar upp eller analyserar befintliga och tänkbara målkonflikter i en expanderande stad. De gamla väl kända målkonflikterna mellan t ex utbyggnad av stora trafikleder och bebyggelse har pågått länge. Andra kommer till, t ex hur strategiskt och regionalt viktiga anläggningar för energi och industri kan komma i konflikt med så­väl bebyggelse, trafik och miljö. En annan målkonflikt kan vara för vilka ändamål mark måste reserveras i konkurrens mellan t ex befolkningsmål, trafikmål, miljömål och säker­hetsmål.

Lösningarna på sådana målkonflikter är givetvis politiska. Men i en översiktsplan av den här digniteten borde sådana resonemang finnas med för att stadens framtida utveckling ska kunna främjas.”


§16 TRYGGHETSMÄTNINGEN ”TRYGG I STOCKHOLM?"

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan av trygghetsmätningen ”Trygg i Stockholm?” till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 500-6/09) daterat 2009-12-30.

Våren 2008 genomförde socialtjänstförvaltningen för första gången en omfattande undersökning om stockholmarnas upplevelse av trygghet. Resultaten ska utgöra beslutsunderlag för stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Undersökningen tittar på polisanmälda brott, angiven utsatthet för brott, upplevda ordningsproblem samt oro över att utsättas för brott.

Av de polisanmälda brott som kan antas ha betydelse för upplevelsen av trygghet var skadegörelse den dominerande brottstypen i Skarpnäcks stadsdelsområde. Stöld och skadegörelse är den vanligaste brottstypen som invånarna blivit utsatta för. Nedskräpning är det vanligaste upplevda ordningsproblemet. Andelen som är oroliga för att utsättas för brott i Skarpnäcks stadsdelsområde skiljer sig inte nämnvärt från genomsnittet i staden.

Stadsdelsförvaltningen fortsätter sitt trygghetsarbete med bland annat trygghetsvandringar, att i det brottspreventiva arbetet fokusera på barn och ungdom samt att utveckla arbetet med kvinnofridsfrågor

Särskilt uttalande lämnades av ordföranden Billy Östh m.fl. (m), ledamoten Vlasta Marcikic (fp) och ledamoten Monika Lindh m.fl. (s):

”Det är viktigt att förvaltningen utvecklar och stärker samverkansformerna med olika typer av frivilligorganisationer, såsom farsor och morsor på stan och polisvolontärer.”


§17 ANMÄLAN AV UPPFÖLJNING AV RAMAVTAL OM ENSTAKA PLATSER SAMT STADENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE PÅ RÖNNBACKEN 2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan av uppföljning av ramavtal om

enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre på Rönnbacken år 2008 till handlingarna.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar uppföljningen till äldrenämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 602-478/08) daterat 2008-12-10.

Stadsrevisionen, revisorsgrupp 1, hade till fem stadsdelsnämnder bl.a. Skarpnäcks stadsdels­nämnd remitterat revisionsrapporten ”Informationssäkerhetsgranskning av paraplysystemets applikation ParaSol” för yttrande senast 2008-11-30. Revisionskontoret har med stöd av en konsult granskat informationssäkerheten gällande ParaSoL i fem stadsdelsförvaltningar, däribland Skarpnäck.

Granskningen visar att det finns brister i behörighetsuppföljning och borttagande/ inaktive­ring av behörigheter. Några brister berör alla förvaltningar och kommunstyrelsen föreslås utarbeta rutiner för dessa. Vissa brister berör enskilda förvaltningar. Skarpnäcks stadsdels­förvaltning gör ändamålsenliga behörighetsuppföljningar, men rutinerna är ej formellt fast­ställda. Ingen av de granskande förvaltningarna har skriftliga rutiner för borttagning av an­vändare. Stadsdelsförvaltningarna bör även granska införda journalanteckningar i ParaSoL.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning kommer att följa upp att de rutiner som berör den egna verksamheten dokumenteras.


§18 ANMÄLAN AV TILLSYNSRAPPORT TILL LÄNSSTYRELSEN ANGÅENDE ENSKILD VERKSAMHET ENLIGT 13 KAP 5 § SoL PÅ RÖNNBACKEN ÅR 2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger tillsynsrapporten angående Rönnbacken år 2008 till handlingarna.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar tillsynsrapporten till Länsstyrelsen i Stockholm län, sociala enheten.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 602-479/08) daterat 2008-12-16.

Tillsynen genomfördes i oktober 2008 av enhetschefen för utredningsenheten äldreomsorg och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vid uppföljningen deltog verksamhetschefen på Rönnbacken, sjuksköterska och undersköterska.

Förvaltningens bedömning är att de boende, 18 äldre personer på korttidsboendet och 12 yngre permanent boende med demenssjukdom eller demensliknande beteende, får en god omvårdnad och att personalen tillgodoser de boendes individuella önskemål och behov. Aktivitetsutbudet förefaller vara något mindre än vid förra årets uppföljning. Alla boende erbjuds dock dagligutevistelse, mestadels i form av promenader.

Länsstyrelsen har vid tidigare besök i verksamheten, år 2006 och år 2007, gjort bedöm­ningen att antalet permanent boende på en enhet för dementa inte ska överstiga nio personer. Länsstyrelsen har även riktat kritik mot att sex boende på korttidsboendet tvingas dela rum och att samtliga boende delar toalett och duschutrymmen. Carema äldreomsorg planerar därför att flytta verksamheten till ändamålsenliga lokaler under 2010.

Den sociala dokumentationen har utvecklats sedan förra årets uppföljning men det finns fortfarande utrymme för utveckling och förbättring.

Ingen ny brist finns att anmäla till Länsstyrelsen.


§19 ANMÄLAN AV SKRIVELSER FRÅN NÄMNDENS LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE ENLIGT LISTA

§20 ANMÄLAN AV SKRIVELSER FRÅN NÄMNDENS RÅD ENLIGT LISTA

Anmäldes skrivelser från nämndens råd i förteckning (bilagd § 20).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna


§21 INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG ENLIGT LISTA

Anmäldes inkomna medborgarförslag i förteckning (bilagt § 21).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslaget (dnr 002-464/08) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.


§22 ANMÄLAN AV INKOMNA OCH UTGÅENDE SKRIVELSER FRÅN MEDBORGARE, REMISSER M.M. ENLIGT LISTA

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 22).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder

som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.


§23 ANMÄLAN AV BESLUT I DELEGATION AVSEENDE ALLMÄNNA ÄRENDEN ENLIGT LISTA

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 23).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.


§24 ANMÄLAN AV BESLUT I DELEGATION I ENSKILDA ÄRENDEN ENLIGT LISTA

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 24).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.


§25 DELEGATION ENLIGT LAGEN OM VÅRD AV MISSBRUKARE I VISSA FALL (LVM) OCH FÖRORDNANDE ENLIGT LAGEN OM VÅRD MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM VÅRD AV UNGA (LVU)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda socialinspektörer/ socialsekreterare vid socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens socialjour att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd förordnar nedan nämnda personer vid socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens socialjour att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: Maja-Stina Ahlsén, Ann Bergholz Flynn, Marianne Boltegård, Annette Borell, Roland Carlsén, Lars

Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt-Louise Gustavsson, Stefan Heinebäck, Anita Habel, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Linda

Lillieström, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Inga-Lill

Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman,

Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutat om omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 000-16/09) daterat 2009-01-15.