Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-02-12

Sammanträde 2009-02-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

Tema för allmänna frågestunden är ungdomar och droger.
Medverkande är Tf närpolischef Pe Läs mer...ter Nylind, avdelningschef Lars-Gunnar Winsa, enhetschef Eva Klintwall och samordnare Leif Bergström.

27 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

28 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 26 - 55 och 60

29 Anmälan av protokolljustering

30 Information från stadsdelsförvaltningen

31 Nämndens frågor till förvaltningen

34 Fördelning av föreningsbidrag 2009

35 Ny förskola i Hemmet för gamla

Genomförandebeslut
Dnr 302-54/09
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel. 508 15 080
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Utbyggnad av förskolan Solbacken i Bagarmossen med en förskolebyggnad i kv. Kansliskrivaren 7

Inriktningsbeslut
Dnr 302-40/09
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Tillsynsplan av enskilda verksamheter under 2009

Dnr 603-491/08 samt 603-492/08
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 047
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Delegation till chefen för serviceförvaltningen

Dnr 000-29/09
(Utsändes)
Handläggare: Margareta Östrand Tel. 508 15 012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Rädda våra krigsminnen vid Nytorp

Svar på medborgarförslag
Dnr 002-416/08
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Fler små parker och uterum

Svar på medborgarförslag
Dnr 002-464/08
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Medborgarförslag angående ungdomars utbildning och fritid

Dnr 002-446/08
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel. 508 15 097
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Medborgarförslag angående telefon med hörselförstärkare

Dnr 002-437/08
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel. 508 15 097
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

43 Slutredovisning - nya strandbad

Remiss från kommunstyrelsen dnr 303-2565/2008
Dnr 006-25/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Projekt Navet - effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen dnr 050-2630/2008
(Utsändes senare)
Dnr 006-477/08
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Barn som misstänks för brott

Svar på remiss av betänkande (SOU) 2008:111) dnr 001-003048/2008
Dnr 006-9/2009
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel. 508 15 097
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 I den äldre tjänst - yrkeskrav i äldreomsorgen

Remiss från kommunstyrelsen (SOU 2008:126) dnr 001-146/2009
Dnr 006-31/09
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

47 Stockholmsenkäten avseende ungdomars drogvanor 2008

Dnr 500-312/08
(Utsändes)
Handläggare: Lars-Gunnar Winsa Tel. 508 15 011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Anmälan av tillsynsrapport till Länsstyrelsen angående enskild verksamhet enligt 23 § andra stycket LSS, AB Dungens Lya år 2008

Dnr 602-42/09
(Utsändes)
Handläggare: Margareta Cronström Tel. 508 15 425
Kristina Ström Tel. 508 15 047
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Anmälan av inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

50 Anmälan av skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

51 Anmälan av minnesanteckningar från Skarpnäcks lokala brottsförebyggande råd

(Utsändes)
Dnr 099-37/09
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Anmälan av minnesanteckningar från Skarpnäcks stadsmiljögrupp

(Utsändes)
Dnr 099-36/09
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr 002-35/07, 000-34/09
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

56 Upphandling av gruppbostäder och dagligverksamhet

Dnr 103-345/08, 103-461/08 och 103-462/08
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering

57 Upphandling - drift av verksamhet med personliga ombud inom socialpsykiatrin

Förfrågningsunderlag
Dnr 103-91/08
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering

58 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

Hemligt enligt 7:4 SekrL
(Utsändes)
Omedelbar justering

59 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

TILLÄGG: BESLUTSÄRENDE

60 Fyllnadsval till handikapprådet i Skarpnäck t.o.m. 2010

Dnr 000-39/09
(Utsändes)
Handläggare: Ann-Mari Joachimsson Tel. 508 15 025
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (148 kb)

§26 GENOMGÅNG AV NÄRVARO

(Se separat närvarolista)

Ordföranden Billy Östh (m) hälsade Max Ney, ny ersättare (s), välkommen till nämnden.

§27 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM TID OCH PLATS FÖR PROTOKOLLSJUSTERING

BESLUT

 1. Ledamoten Monika Lindh (s) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (m) justera dagens protokoll.

 2. Protokollet skall justeras senast den 19 februari 2009 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§28 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING SAMT BESLUT OM NÄRVARORÄTT OCH YTTRANDERÄTT

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med den justeringen

att § 60 tas upp före §§ 56 - 59.

§29 ANMÄLAN AV PROTOKOLLSJUSTERING

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 22 januari 2009 har justerats den 27 januari 2009.

§30 INFORMATION FRÅN STADSDELSFÖRVALTNINGEN

Stadsdelsdirektören besvarade en fråga från föregående sammanträde som rörde varför protokollet från ungdomsrådet kommit så sent till nämndens kännedom. Hon kunde konstatera att protokollet först i slutet av december 2008 kom in till förvaltningen. Med anledning av detta anmäldes det i nämnden först den 22 januari 2009.

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt informerade om att genomfartstrafiken på Skarpnäcks Allé togs bort av tjänsteman på delegation i trafikkontoret efter en framställan från polismyndigheten. Anledningen till polisens begäran var att körförbudet ej efterlevdes. Bilister körde där trots förbudet och gjorde snabba körningen för ej att bli upptäckta och detta blev en fara för övriga på Skarpnäcks Allé.

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt informerade om att även i år kommer det att finnas ett 50-tal sommarjobb. Sommarjobb kommer att erbjudas i kommunens egna verksamheter och hos privata utförare. Ungdomar som blir prioriterade för dessa sommarjobb blir funktionshindrade och de som har svårigheter att komma in i yrkeslivet.

§31 NÄMNDENS FRÅGOR TILL FÖRVALTNINGEN

Ledamoten Monika Lindh (s) frågade hur förvaltningen klarar barnomsorgsgarantin med hänsyn till tidigare information om att det fanns en lång kö.

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt kunde informera om att de 19 barn som är garanterade barnomsorgsplats under februari kommer att erbjudas plats denna månad.

§32 ÅRSREDOVISNING 2008

BESLUT

 1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens förslag till årsredovisning för år 2008.
 2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att fastställa resultatenheternas överföring av överskott respektive underskott till år 2009 i enlighet med förvaltningens förslag.
 3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att ombudgetera investeringsmedel om 0,3 mnkr till år 2009.
 4. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att ombudgetera stimulansbidrag inom socialpsykiatrin om 0,8 mnkr till år 2009.
 5. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att beviljas ansvarsfrihet.
 6. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna årsredovisningen för år 2008 till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
 7. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 101-27/09) daterat 2009-01-21.

I regler för ekonomisk förvaltning 2 kap 5§ anges att varje nämnd årligen ska avge en berättelse med redogörelse för sin verksamhet under det närmast föregående räkenskapsåret. Till årsredovisningen ska nämndens bokslut fogas.

Skarpnäcks stadsdelsnämnds bokslut visar på ett underskott om 11,1 mnkr före resultatöverföring och 16,8 mnkr efter resultatöverföring. Av underskottet om 16,8 mnkr har förvaltningen identifierat omstrukturerings-/engångskostnader som uppgår till ca 11 mnkr. Det kvarvarande underskottet uppgår då till ca 5,8 mnkr vilket är att hänföra till ett alltför högt kostnadsläge under årets första halvår. De största underskotten återfinns inom ekonomiskt bistånd och beställarenheten inom äldreomsorgen. Utförarenheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning har en budget i balans. Även administrationen har effektiverats ytterligare.

Året har inneburit stora förändringar för vissa verksamheter i syfte att få en budget i balans.

En delvis ny förvaltningsledning tillträdde i mars. Nämnden kommer i stort att uppfylla kommunfullmäktiges två inriktningsmål "Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök" samt "Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras". Kommunfullmäktiges tredje inriktningsmål "Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva" uppfyller inte nämnden.

Särskilt uttalande lämnades av ordföranden Billy Östh m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Daniel Forslund (fp) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (kd):

”Den ekonomiska situationen för Skarpnäcks stadsdelsnämnd har under 2008 varit mycket bekymmersam, men ekonomin har under året förbättrats markant och är nu nästan på väg att åter komma i balans. Underskottet för 2007 blev oacceptabelt högt, och ökade fram till mars 2008 till över 50 miljoner kronor. Alliansmajoriteten har tillsammans med den nya förvaltningsledningen vidtagit kraftfulla åtgärder för att nedbringa underskottet och åter skapa en budget i balans.

Bokslutet för 2008 visar på ett underskott på 16,8 miljoner kronor efter resultatöverföring och 11,1 miljoner kronor före resultatöverföringar. Av underskottet är 11 miljoner kronor engångskostnader. Budgeten är nu i balans för all verksamhet utom försörjningsstöd, där kostnadsnivån fortfarande är något för hög. Stora ansträngningar har gjorts för att minska kostnadsnivån för försörjningsstöd. Antalet bidragshushåll har minskat från 767 vid bör­jan av 2008 till 634 vid årets slut. Det är den största minskningen bland samtliga stads­delar.

Saneringen av stadsdelens ekonomi har gjorts samtidigt som att kvaliteten på förvaltning­ens verksamhet höjs, exempelvis genom ökad tillgänglighet och kvalitet vid ungdoms­mottagningen och öppna förskolan. Utgångspunkten för detta arbete har varit att bättre anpassa stadsdelsförvaltningens verksamheter efter medborgarnas behov av idag och sä­kerställa en hög servicenivå och god ekonomisk hushållning. Detta arbete fortsätter under 2009, då vi genom en modern förvaltning kan eliminera de sista delarna av det tidigare underskottet, så att budgeten för 2009 helt kommer i balans.”

Särskilt uttalande lämnades av ledamoten Monika Lindh m.fl.(s) och Birgitta Hansen (mp):

”2008 kan i många avseenden kallas för ett ”annus horribilis” – ett fruktansvärt år. Redan vid beslut om budget och verksamhetsplan 2008 varnade vi för att den budget som då la­des inte vilade på ett tillräckligt stabilt underlag. Vi uttryckte vår oro över ett skenande underskott som vi bedömde under året skulle komma att uppgå till ca 50-miljoner kronor. Vi ansåg att verksamheten som utlovades i verksamhetsplanen var underfinansierad. Konsekvensen skulle, som vi bedömde det vid ingången till 2008 bli kraftiga besparingar och nedskärningar. Underskottet för året prognostiserades mycket riktigt till ca -46 mil­joner efter några månader.

Hur realistisk den prognosen var kan vi inte bedöma eftersom underlaget för hela budge­ten 2008 var så instabilt. Förvaltningen har gjort ett styvt arbete för att få till en eko­nomisom lever i balans med sina förutsättningar. Trots det uppvisar bokslutet ett under­skott på nära - 17 miljoner.

Vi menar att förutsättningarna – den budget som den högerledda majoriteten bestämt är alltför snålt tilltagen. Det visar sig i konsekvenserna av försöken att pressa in verksam­heten i en alltför snål ekonomisk ram. Vi väljer att ge några exempel där Skarpnäcks medborgare och brukare drabbats av besparingarna. Den högerledda majoritetens bespa­ringar går dessvärre också på tvärs mot uttalade politiska mål som kommunfullmäktige antagit.

Barn och Unga – Antalet barn i barngrupperna ökar utöver kommunfullmäktiges mål. Det är trängsel på förskolornas avdelningar och färre medarbetare/barn. Våren 2009 ökar antalet barn i grupperna ännu mer och möjligheten att hålla barnomsorgsgarantin riskerar att rämna.

Ungdomars drogvanor har drastiskt ökat. Målet att minska alkoholkonsumtionen bland åk 9 och 2 med 10 % har förbytts till en mycket kraftig och oroväckande ökning från 2.56 l/person till 3.65l/person i genomsnitt. Målet att minska narkotikaanvändningen med 10% har förbytts i en sällan skådad ökning från 12.4% till 21.5% bland ungdomarna. Antalet unga som måste placeras i sluten ungdomsvård har också ökat kraftigt på ett sätt som socialtjänsten har uttalat stor oro för. Ungdomsbrottsligheten har ökat enligt social­tjänsten och resursenheten. Otryggheten ökar enligt trygghetsmätning som gjorts. Trots detta har stadsdelen inför 2009 fått minskade resurser till socialtjänstens arbete med barn och unga.

Äldreomsorg – biståndsbedömningen har blivit än mer restriktiv, vilket förvaltningen i flera månadsrapporter och tertialer angett som ett sätt att minska budgetunderskottet.

Den högerledda alliansens tillskott till äldreomsorgen har inte inneburit ökade möjlighe­ter att få vård- och omsorgsboende enligt gällande riktlinjer. Tvärtom är biståndsbedöm­ningen striktare och antalet som får vård- och omsorgsboende minskar, trots att äldre-äld­rebefolkningen ökar och därmed också vårdtyngden. Fastän man från äldreborgarrådets sida markerat flera gånger under året att korttidsvården behöver byggas ut och antalet platser öka, har den högerledda majoriteten i Skarpnäck valt att lägga ner korttidsplatser.


Antalet överklaganden till länsrätten som bifallits och därmed gått emot stadsdelsnämn­dens biståndsbedömning har ökat markant – från 0 fall till 7 fall.

Ekonomiskt bistånd
– den högerledda majoritetens löfte om att människor skulle få ar­bete istället för bidrag (som målet är uttryckt) håller inte. Skarpnäcks stadsdel fick mins­kad budget med 10 % (drygt 6 miljoner kronor) för att bekosta Jobbtorgens insatser. Jobbtorgens resultat är beklämmande – antalet som kommit ut i arbete är ca 93 personer av 628 som överförts till jobbtorg. Ett uppdrag för Jobbtorg är att de som står längst från arbetsmarknaden ska få stöd. Den grupp som behöver mycket stöd, flyktingar – har jobbtorgen misslyckats totalt med. Förvaltningen talar om ”under all kritik”. Biståndsbe­dömningen för dem som ansöker om försörjningsstöd har också skärpts. Antalet överkla­ganden till länsrätten som bifallits och därmed gått emot stadsdelsnämndens biståndsbe­dömning har även här ökat markant – från 12 fall till 31 fall, nästan en tredubbling.

Vad gäller den högerledda majoritetens målsättning om att så många verksamheter som möjligt skall ”avknoppas” noterar vi ett misslyckande även där då intresset varit i det närmaste obefintligt.”

§33 KVALITETSGARANTIER 2009 FÖR SKARPNÄCKS STADSDELSNÄMND

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att fastställa kvalitetsgarantierna för år 2009.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att vid framtida upphandlingar beakta att kvalitetsutfästelser för brukaren finns.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att ta upp frågan med berörda nämnder och förvaltningar om att kvalitetsutfästelser ska ges oavsett utförare.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att därutöver anföra:

Vi konstaterar med tillfredställelse, att ett mer systematiserat kvalitetsarbete växer fram i vår stadsdelsförvaltnings olika verksamheter för medborgarna. De verksamheter som omfattas av kvalitetsgarantierna berör de kanske viktigaste aspekterna av många utsatta människors liv.

För medarbetarna är en genomtänkt och formulerad kvalitetsambition en viktig förutsättning och god hjälp för att lyckas väl i välfärdsarbetet. För brukarna är det en viktig garanti som också ger utrymme för kontakt, kontroll, synpunkter och klagomål.

God kvalitet är en avgörande konkurrensaspekt vid val av utförare av välfärdstjänster. Vår stadsdelsnämnd har det politiska ansvaret för en stor del av välfärdstjänsterna. En del utförs i kommunal regi, medan andra är upphandlade och utförs av privata utförare. För oss är det självklart att medborgarna, oavsett vilken utförare av en tjänst de väljer, ska ha rätt till samma typ av kvalitetsgaranti rörande den valda tjänsten.

Utförare av verksamheter i annan regi än kommunens egen bör således ge brukarna en lättillgänglig kvalitetutfästelse motsvarande den kvalitetsgaranti som kommunens egna enheter ger. Ur den enskilde brukarens perspektiv är avtal som konstruktion varken lättillgängligt eller tillräckligt tydligt som kvalitetsgaranti.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 100-455/08) daterat 2008-11-28.

Förvaltningens enheter har arbetat fram kvalitetsgarantier för sina brukare som alla är bedömda och godkända av förvaltningsledningen. Förskolorna har åtaganden med inriktning på lärande, trygghet och delaktighet. Omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgens åtaganden lyfter värden som trygghet, delaktighet och bemötande. Inom individ- och familjeomsorg är delaktighet och individualitet bärande värden. Garantierna speglar att inflytandefrågorna fortsätter att vara viktiga under 2009 och ett flertal enheter utvecklar brukarnas möjlighet till delaktighet.

§34 FÖRDELNING AV FÖRENINGSBIDRAG

BESLUT

Stadsdelsnämnden beviljar föreningsbidrag enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 004-05/09) daterat 2009-01-26. I verksamhetsplanen för 2009 har Stadsdelsnämnden avsatt 600 000 kronor för lokala föreningsbidrag.

De föreningar som föreslås erhålla bidrag uppfyller de kriterier som stadsdelnämnden ställer för lokala föreningsbidrag. Stadsdelsnämnden föreslås bevilja föreningsbidrag för hela summan, 600 000 kr, enligt förvaltningens förslag.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Daniel Forslund (fp) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Monika Lindh m.fl. (s), och ledamoten Birgitta Hansen (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Ett förslag från förvaltningen som stöddes av (m) och (fp) och ett gemensamt förslag till beslut från (s) och (mp).

Ordföranden ställde sedan förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation lämnades av ledamoten Monika Lindh m.fl. (s) och ledamoten Birgitta Hansen (mp) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

”Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle beslutat i enlighet vårt gemensamma förslag till beslut” /Bilagt detta protokoll/

§35 NY FÖRSKOLA I HEMMET FÖR GAMLA

Genomförandebeslut

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att beställa en ombyggnad av en del av Hemmet för gamla till förskola.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att hos kommunstyrelsens ekonomiutskott ansöka om godkännande av ombyggnaden av en del av Hemmet för gamla till förskola.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 302-54/09) daterat 2009-01-20.

I Skarpnäcks stadsdelområde kommer det under de närmaste åren att byggas ca 1 100 lägen­heter, vilket ökar behovet av antalet förskoleplatser. För att täcka det ökade behovet av för­skoleplatser föreslår förvaltningen en provisorisk förskola med tre avdelningar byggs i Hemmet för gamla. Kostnaden för tillbyggnaden är beräknad till ca 10,2 mnkr och den nya årshyran blir 1457 598 kr.

§36 UTBYGGNAD AV FÖRSKOLAN SOLBACKEN I BAGARMOSSEN MED EN FÖRSKOLEBYGGNAD I KV KANSLISKRIVAREN 7

Inriktningsbeslut

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att fortsätta utredningen med inriktning att beställa en förskolebyggnad i kv. Kansliskrivaren 7, Bagarmossen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 302-40/09) daterat 2009-01-23.

I Skarpnäcks stadsdelområde kommer det under de närmaste åren att byggas ca 1 100 lägenheter, vilket ökar behovet av antalet förskoleplatser. För att täcka det ökade behovet av förskoleplatser föreslår förvaltningen en komplettering av förskolan ”Solbacken”, Byälvsvägen 10 med en förskolebyggnad. Förskolan som idag har tre avdelningar byggs till med tre nya avdelningar. Kostnaden för tillbyggnaden är beräknad till 30,7 mnkr och årshyran för hela förskolan blir ca 2,9 mnkr kr.

§37 TILLSYNSPLAN AV ENSKILDA VERKSAMHETER UNDER 2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd fastställer upprättad tillsynsplan för 2009 av enskilda verksamheter med inriktning äldreomsorg och funktionshinder, SoL och LSS, enligt 13 kap 5 § SoL och 23 § LSS.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar tillsynsplanen till länsstyrelsen i Stockholms län, enheten för funktionshinder och äldrefrågor och socialavdelningen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 603-491/08 och 603-492/08) daterat 2009-01-21. En tillsynsplan har upprättats för enskilt bedrivna verksamheter med inriktning äldreomsorg och funktionshinder, SoL och LSS, belägna inom Skarpnäcks stadsdels geografiska område.

§38 DELEGATION TILL CHEFEN FÖR SERVICEFÖRVALTNINGEN

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd delegerar till chefen för serviceförvaltningen Teenie Bennerholt att beordra utbetalning av pengar.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd ger chefen för serviceförvaltningen Teeni Bennerholt rätt att utse namngivna ställföreträdare att beordra utbetalning av pengar.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd ger chefen för serviceförvaltningen Teeni Bennerholt rätt att tilldela medarbetare behörigheter i ekonomisystemet som är nödvändiga för uppdragets fullgörande.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 000-29/09) daterat 2009-01-09.

Under april 2009 kommer förvaltningens löpande ekonomiadministration att överföras till serviceförvaltningen. Inför överförandet krävs vissa förberedelser vad gäller befogenhet att beordra utbetalning av pengar och tilldelning av behörigheter i ekonomisystemet för att serviceförvaltningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Förvaltningen föreslår att nämnden delegerar till chefen för serviceförvaltningen att beordra utbetalning av pengar och att utse namngivna ställföreträdare att beordra utbetalning av pengar samt att tilldela medarbetare behörigheter i ekonomisystemet som är nödvändiga för uppdragets fullgörande.

§39 RÄDDA VÅRA KRIGSMINNEN VID NYTORP

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget angående rädda våra krigsminnen vid Nytorp.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-416/08) daterat 2009-02-12.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2008-11-06 innehåller ett förslag att rädda krigsminnen vid Nytorp. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2008-12-11 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen stödjer medborgarförslaget och vidarebefordrar ärendet till länsstyrelsen för vidare handläggning.

§40 FLER SMÅ PARKER OCH UTERUM

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget om att anlägga fler små parker och uterum.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-464/08) daterat 2009-01-27.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2008-12-05 innehåller ett förslag att anlägga flera små parker och uterum. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2008-12-11 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen bedömer att de ekonomiska möjligheterna att anlägga flera parker och uterum saknas och anger parkplanen som utgångspunkt för tidsplan till att upprusta befintliga parkområden.

§41 MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE UNGDOMARS UTBILDNING OCH FRITID

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-446/08) daterat 2009-01-27.

Till stadsdelsnämnden har inkommit ett medborgarförslag som berör ett flertal olika verk­samheter, bl.a. ett förslag om ungdomars utbildning. Medborgaren vill att en verksamhet ska finnas för ungdomar som ska vara öppen senare på kvällarna så att de slipper ”stå ute och hänga/busa”.

Förvaltningens uppfattning är att de tre fritidsgårdarna, varav en är belägen i Bagarmossen, är uppskattade av ungdomarna och kan tillgodose det behov av mötesplatser som ungdomar har. Dessutom kommer Stockholmshem under 2009 att starta en träffpunkt i Bagarmossen för äldre ungdomar som inte går på fritidsgårdarna.

§42 MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE TELEFON MED HÖRSELFÖRSTÄRKARE

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-437/08) daterat 2009-02-12.

Till nämnden har det inkommit ett medborgarförslag rörande nödvändigheten av att införskaffa telefoner med hörselförstärkare.

Stadsdelsförvaltningen kan konstatera att förvaltningens telefoner har hörselförstärkare. Olyckligt i detta fall är att förslagställaren inte fick den hjälp han behövde för att kunna nyttja telefonen på ett för honom bra sätt.

§43 SLUTREDOVISNING – NYA STRANDBAD

Remiss från kommunstyrelsen dnr 303-2565/2008

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på remissen angående nya strandbad i Stockholm.

Nämnden beslutar om omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-25/09) daterat 2009-01-26.

Stadsdelsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen angående inrättandet av nya strandbad i Stockholm, däribland Skrubba friluftsbad. Förvaltningen ser gärna att badet blir ett officiellt strandbad, men förutser att det är förenat med kostnader som förvaltningen har svårt att rymma in i nuvarande driftbudget.

§44 PROJEKT NAVET – EFFEKTIVISERAD INFORMATIONSFÖRSÖRJNING I STOCKHOLMS STAD

Remiss från kommunstyrelsen dnr 050-2630/2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Nämnden beslutar om omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-477/08) daterat 2009-02-04.

Kommunstyrelsen har bl.a. till Skarpnäcks stadsdelsnämnd remitterat utredningen ”Projekt Navet – effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad”. Stockholms stadsarkiv har på uppdrag av stadsledningskontoret lett Projektet Navet, en förstudie om gemensamma lösningar för hantering av information. Det ska gälla all information inom staden som skapas inom ramen för ärende- och dokumenthantering. Handlingarna ska sparas i ett e-arkiv. Medborgarna ska lätt kunna söka handling och ärenden, stadens olika förvaltningar och bolag ska kunna samverka på ett enkelt sätt med varandra och med andra myndigheter och organisationer. Informationen lagras så att rättsäkerheten och informationens autenticitet och äkthet upprätthålls över lång tid.

Projekt Navet har efter förstudiens problem- och kravanalys identifierat följande problemområden:

 1. Svårigheter att sammanföra, utbyta och återanvända information
 2. Svårigheter att söka information över verksamhetsgränser
 3. Informationen lagras inte stabilt

Projektet har utarbetat förslag på lösningar för de olika problemområdena.

Stadsdelsförvaltningen delar i huvudsak utredningens principiella slutsatser, resonemang och stödjer förslaget, samt lämnar synpunkter.

§45 BARN SOM MISSTÄNKS FÖR BROTT

Remiss på remiss av betänkande SOU 2008:111 dnr 001-003048/2008

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-9/09) daterat 2009-01-26.

Regeringen beslutade 2007-11-15 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av de bestämmelser i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL, som avser brottsmisstänkta barn som inte fyllt 15 år vid tidpunkten för den brottsliga gärningen. Utredningen överlämnade betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) till regeringen i november 2008.

Utredaren har lämnat ett förslag som bl.a. innebär att brott där den misstänkte är under 15 år i högre utsträckning än i dag ska utredas av polis och åklagare, att myndigheterna i vissa fall ska få befogenheter att drogtesta barn under 15 år samt att socialtjänsten har obligatorisk närvaro vid polisförhören.

Förvaltningen stödjer förslagen i betänkandet är eftersom lagändringarna ger förutsättningar till att samhället tidigt uppmärksammar barn i riskzon, och med gemensamma krafter söker motverka en ökning av barn- och ungdomsbrottsligheten.

§46 I DEN ÄLDRE TJÄNST – YRKESKRAV I ÄLDREOMSORGEN

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-31/09) daterat 2009-01-27.

En kommitté har lämnat förslag till en nationell strategi för kompetenshöjning inom kom­munal äldreomsorg (SOU 2008:126). Utredningen föreslår enhetliga kriterier för yrkeskom­petens för omsorgspersonal och en ny yrkestitel, äldreassistent. Syftet är att höja kvaliteten inom äldreomsorgen och förslag till vidareutbildning och nya karriärvägar. Kommittén formulerar elva kriterier. Inom dessa kompetensområden ska man kunna ställa yrkeskrav. Kommittén omnämner även fyra möjliga specialiseringsområden inom vilka man kan göra karriär. Man föreslår vård och omsorgsprogrammet samt validering för att kunna bli äldreas­sistent. Förvaltningen instämmer i att en gemensam syn, krav och kompetenshöjning behövs för dem som arbetar inom vård och omsorg. Däremot behövs ingen ny titel. Kompetenshöj­ning behövs för alla, framför allt behövs mer kunskap om hemsjukvård, kulturmöten, skötsel av hem, etik och bemötande samt förmågan till reflektion. Hur möter man äldrevård i en föränderlig värld?

§47 STOCKHOLMS ENKÄTEN AVSEENDE UNGDOMARS DROGVANOR 2008

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger ärendet till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 500-312/08) daterat 2009-01-27.

Stockholmsenkäten utförs i skolår 9 och gymnasiets år 2 vartannat år på uppdrag av social­tjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. Utrednings- och statistikkontoret genomför datainsamlingen.

Enkäten mäter ungdomars normbrytande beteenden, drogvanor och psykisk hälsa samt risk- och skyddsfaktorer. Stockholmsenkäten utgör underlag för planering av och beslut om pre­ventiva insatser i syfte att motverka ungdomars tidiga debut av tobak, alkohol och droger.

Förvaltningen konstaterar att Stockholmsenkäten 2008 visar att den grupp som i flest sam­manhang (alkoholkonsumtion, droger, skolk, brott och annan utsatthet) uppvisar en negativ utveckling i staden är flickor i skolår 9. Förvaltningen delar socialtjänst- och arbetsmark­nadsförvaltningens uppfattning att det finns särskild anledning att stärka de unga flickornas föräldrar och de professionella (lärare, elevvård, socialtjänst, ungdomsmottagningar, sjuk­vård) som möter de unga flickorna i sitt arbete i syfte att förhindra en fortsatt negativ ut­veckling.

Förvaltningen konstaterar att stadsdelens pojkar i skolår 9 visar på en dramatisk ökning vad gäller rökning och alkoholnyttjande från 2006 till 2008 och att detta borde analyseras dju­pare, då pojkarnas utveckling i många delmoment under 2006 låg lägst i staden medan man passerade stadens genomsnitt under 2008.

Förvaltningen kommer under 2009 att ytterligare utveckla sitt brotts- och drogpreventiva arbete bl.a. genom utökat samarbete mellan socialtjänst, förskola, skola och polis.

Särskilt uttalande lämnades av ordföranden Billy Östh m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Daniel Foprslund (fp) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (kd):

”Skarpnäcks stadsdelsnämnd ser med stort allvar på den negativa trend för ungdomars bruk av tobak, alkohol och narkotika som drogvaneundersökningen för 2008 visar på. Det faktum att såväl drogmissbruk som spelmissbruk kraftigt ökar är mycket oroande, och särskilt fokus krävs från stadsdelsförvaltningen under kommande år för att följa, analysera och vända denna trend.

Särskilt oroande är att alkoholkonsumtionen bland pojkar i grundskolan har ökat mycket kraftigt och nu ligger på en oacceptabelt hög nivå. Att Skarpnäck just när det gäller pojkar i grundskolan ligger klart över snittet i Stockholms stad på flera mätpunkter aktualiserar frågan om att ytterligare utveckla och stärka samverkan mellan skola, socialtjänst, föräldrar och polisen. En ambitionshöjning krävs i det brotts- och drogförebyggande arbetet, och viktiga samarbetspartners i detta arbete är det lokala föreningslivet. Särskilt fokus bör läggas på att tidigt identifiera ungdomar i behov av stöd och i ökad utsträckning arbeta uppsökande mot föräldrar och närstående för att uppmärksamma dem på riskbeteenden. Allvarligare fall bör i ökad utsträckning anmälas för utredning av socialtjänsten för att säkerställa att adekvat stöd kan sättas in innan ett missbruk har utvecklats.

Likaså är det oacceptabelt att en så stor andel av stadsdelens unga känner otrygghet när de rör sig i stadsdelen under kvällstid. Trygghetsfrämjande åtgärder måste prioriteras än tydligare, exempelvis att genom trygghetsvandringar för att identifiera otrygga och nedgångna miljöer i behov av förbättrad belysning och upprustning. Insatser bör också vidtas för att stimulera en ökad närvaro av vuxna under kvällstid.

Allianspartierna vill understryka vikten av att förvaltningen prioriterar ökade informationsinsatser till föräldrar och närstående för att uppmärksamma dem på behovet av en ökad föräldramedverkan i det brotts- och drogpreventiva arbetet.”

§48 ANMÄLAN AV TILLSYNSRAPPORT TILL LÄNSSTYRELSEN ANGÅENDE ENSKILD VERKSAMHET ENLIGT 23 § ANDRA STYCKET LSS, AB DUNGENS LYA ÅR 2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd mottager anmälan och överlämnar den till Länsstyrelsen i Stockholms län, sociala enheten.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 602-42/09) daterat 2009-01-23.

Verksamheten AB Dungens Lya bedriver korttidsvistelse utanför hemmet för barn och ungdom enligt LSS. Förvaltningen bedömer att det bedrivs ett individuellt anpassat arbete för att tillgodose varje enskild brukares behov och önskemål. Den sociala dokumentationen är god. Ingen anmälan om missförhållanden eller anmälan om personskada har gjorts under 2008.

Vid uppföljningen har inga brister konstaterats. Tidigare brister vid första uppföljning 2007-10-10 har vid återbesök 2008-05-14 och vid denna uppföljning konstaterats åtgärdade.

§49 ANMÄLAN AV INKOMNA SKRIVELSER FRÅN NÄMNDENS LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE

§50 ANMÄLAN AV SKRIVELSER FRÅN NÄMNDENS RÅD ENLIGT LISTA

Anmäldes skrivelser från nämndens råd i förteckning (bilagd § 50).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§51 ANMÄLAN AV MINNESANTECKNINGAR FRÅN SKARPNÄCKS LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD

Anmäldes minnesanteckningar från SkarpBrå i förteckning (bilagd § 51).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§52 ANMÄLAN AV MINNESANTECKNINGAR FRÅN SKARPNÄCKS STADSMILJÖGRUPP

Anmäldes minnesanteckningar från stadsmiljögruppen i förteckning (bilagd § 52).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§53 INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG ENLIGT LISTA

Anmäldes inkomna medborgarförslag i förteckning (bilagt § 53).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslaget (dnr 002-24/09) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§54 ANMÄLAN AV INKOMNA OCH UTGÅENDE SKRIVELSER FRÅN MEDBORGARE, REMISSER M.M. ENLIGT LISTA

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 54).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§55 ANMÄLAN AV BESLUT I DELEGATION AVSEENDE ALLMÄNNA ÄRENDEN ENLIGT LISTA

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 55).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§60 FYLLNADSVAL TILL HANDIKAPPRÅDET I SKARPNÄCK T.O.M. 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd utser Ingela Stade, FUB stockholmsavdelningen, till stadsdelsnämndens handikappråd för resten av perioden 2009 – 2010.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 000-39/09) daterat 2009-02-02.