Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-02-17

Sammanträde 2009-02-17

Datum
Klockan
08:00
Plats
Björkhagens Torg 6, Sammanträdesrum Nippon

62 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

63 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

64 Information från stadsdelsförvaltningen

65 Nämndens frågor till förvaltningen

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

66 Upphandling av gruppbostäder och dagligverksamhet

Dnr 103-345/08, 103-461/08 och 103-462/08
(Tidigare utsänt)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering

§61 GENOMGÅNG AV NÄRVARO

§62 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM TID OCH PLATS FÖR PROTOKOLLSJUSTERING

BESLUT

  1. Ledamoten Monika Lindh (s) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (m) justera dagens protokoll.

  2. Protokollet skall justeras senast 2009-02-24.

§63 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING SAMT BESLUT OM NÄRVARORÄTT OCH YTTRANDERÄTT

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§64 INFORMATION FRÅN STADSDELSFÖRVALTNINGEN

§65 NÄMNDENS FRÅGOR TILL FÖRVALTNINGEN

§66 UPPHANDLING AV GRUPPBOSTÄDER OCH DAGLIG VERKSAMHET

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 103-345/08,103-461/08,103-462/08) daterat 2009-01-20.

I samband med tertialrapport 2/2008 beslutade stadsdelsnämnden att arbetet med att konkur­rensutsätta gruppbostäder och daglig verksamhet skulle tidigareläggas och påbörjas under hösten 2008. Förvaltningen har därför arbetat fram ett förfrågningsunderlag. Då LSS-verk­samheten är mycket omfattande föreslår förvaltningen att konkurrensutsättningen görs i tre separata upphandlingar; en för daglig verksamhet, en för Hammarbyhöjdens gruppbostäder och en för Skarpnäck – Bagarmossens gruppbostäder. Förvaltningen föreslår att stadsdels­nämnden godkänner förfrågningsunderlagen.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (m) och ledamoten Vlasta Marcikic (fp) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Monika Lindh m.fl. (s), ledamoten Birgitta Hansen (mp) och tjänstgörande er­sättaren Åke Mezán (v) yrkade bifall till deras förslag till beslut att i första hand avbryta upphandlingen och i andra hand ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en referenskalkyl vad gäller gruppboendet Jämlikheten för att rätt kunna bedöma kvaliteten i eventuellt inkommande anbud med den kvalitet som finns när gruppboendet drivs i egen regi.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden ställde de två huvudförslagen till beslut emot varandra: Ett förslag från förvalt­ningen som stöddes av (m), (fp) och (kd) och ett gemensamt förslag till beslut från (s), (mp) och (v).

Ordföranden ställde sedan förslagen till beslut mot varandra och fann i denna del att nämn­den beslutat enligt förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde sedan förvaltningens förslag till beslut mot förslaget från (s), (mp) och (v) om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en referenskalkyl vad gäller gruppboendet Jämlikheten för att rätt kunna bedöma kvaliteten i eventuellt inkommande anbud med den kvalitet som finns när gruppboendet drivs i egen regi.

Ordföranden fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande lämnades av ledamoten Monika Lindh m.fl. (s), ledamoten Birgitta Han­sen (mp) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (v):

Vi är emot att konkurrensutsätta gruppbostäder för funktionshindrade och yrkar på att upphandlingen avbryts.

Om stadsdelsnämnden beslutar fullfölja konkurrensutsättningen yrkar vi att förvalt­ningen får i uppdrag att ta fram en referenskalkyl vad gäller gruppboendet Jämlikheten för att rätt kunna bedöma kvaliteten i eventuellt inkommande anbud med den kvalitet som finns när gruppboendet drivs i egen regi.

Skälet är att om inga utförare kan visa att de erbjuder högre kvalitet än vad vi erbjuder i dag ska stadsdelsnämnden behålla driften i egen regi. Det är vad som utlovas i brev­svar till anhöriga vid gruppboendet. För att kunna göra en sådan kvalitetsbedömning räcker det inte med de ska-krav som finns i upphandlingsunderlaget, ej heller de be­dömningsgrunder som finns i 3.2, då de inte är baserade eller länkade till någon kvali­tetsmätning eller kvalitetsmått för gruppboendet Jämlikheten.

Att förvaltningen får i uppdrag att komplettera upphandlingsunderlaget vad gäller grupp­boendet Jämlikheten med ska-krav om att eventuell tillträdande entreprenör ska ha kompetens för att fortsätta arbetet med nationellt kompetenscenter för Prader Wil­lys Syndrom i samarbete med anhörigförening, socialstyrelsen och forskningsinstitu­tioner.