Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-04-16

Sammanträde 2009-04-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

68 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

69 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 67 - 96

70 Anmälan av protokolljustering

71 Information från stadsdelsförvaltningen

72 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

73 Underlag till budget för år 2010 och inriktning för 2011 - 2012

Dnr 100-83/09
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

74 Månadsrapport mars 2009

Dnr 101-118/09
(Utsändes senare)
Handläggare: Margareta Östrand Tel. 508 15 012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

75 Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) KL

Dnr 022-135/07
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

76 Hemställan om utnyttjande av utmaningsrätten avseende konsumentvägledning

Dnr 103-70/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

77 Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdom som växer upp i riskmiljöer

Dnr 504-53/09
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel. 508 15 097
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

78 Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser för unga vuxna med riskbeteende

Dnr 504-47/09
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel. 508 15 097
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

79 Ansökan om centrala investeringsmedel för åtgärder enligt Vattenprogrammet och investeringsmedel för nya strandbad

Dnr 399-123/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

80 Utseende av personuppgiftsombud

Dnr 000-453/08
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

81 Redovisning av Skarpnäcks stadsdelsnämnds egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet

Dnr 602-258/08
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 047
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

82 Förslag för kvarvarande spårområdet i Bagarmossen. Svar på skrivelse från Maria Hannäs (V), Monika Lindh m.fl. (S) och Birgitta Hansen (MP)ansen (MP)

Dnr 000-474/08
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

83 Handikappanpassning av gångväg. Svar på medborgarförslag

Dnr 002-24/09
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

84 Anmälningar om barn och unga som riskerar att fara illa. Svar på remiss på stadsrevisionens (revisorsgrupp 3) revisionsrapport 2009:6

Dnr 102-45/09
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel. 508 15 097

85 Motion (2008:90) av Ann Mari Engel (V) om cykelbanor i bilfiler. Remissvar dnr 314-2810/2008

Dnr 006-65/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

86 Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Svar på remiss om motion (2008:79) av Eivor Karlsson (MP) om ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar, dnr 325-2639/2008

Dnr 006-69/09
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel. 508 15 097
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

87 Anmälan av uppföljning av Hammarbyhöjdens servicehus år 2008

Dnr 602-128/09
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 047
Kerstin Medin Tel. 508 15 500

88 Redovisning av 2006, 2007 och 2008 års medel från Kompetensstegen

Dnr 000-015/07
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel. 508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

89 Anmälan av inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

90 Anmälan av protokoll/minnesanteckningar från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

91 Anmälan av minnesanteckningar från Skarpnäcks lokala brottsförebyggande råd

Dnr 099-37/09
(Utsändes senare)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

92 Anmälan av minnesanteckningar från Skarpnäcks stadsmiljögrupp (Utsändes)

Dnr 099-36/09
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

93 Anmälan av minnesanteckningar från Skarpnäcks näringslivsråd

Dnr 099-150/09
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

94 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr 002 89/09, 105/09, 106/09, 107/09
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

95 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

96 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista Dnr 000-215/08, 199-153/09

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

97 Överflyttning av vårdad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken

(Utsändes)
Handläggare: Maria Sellén Tel. 508 15 119
Omedelbar justering

98 Anmälan av utredning av allvarligt missförhållande (Lex Sarah) på Hemmet för Gamla

Dnr 604-59/09
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 047

99 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista (Begränsat utskick, utsändes)

Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

TILLÄGG: BESLUTSÄRENDE

100 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

Hemligt enligt 7:4 SekrL
(Utsändes)
Omedelbar justering

101 Yttrande till Södertorns tingsrätt i adoptionsärende enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken

Hemligt enligt 7:4 SekrL
(Utsändes till berörda)
Omedelbar justering
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§67 GENOMGÅNG AV NÄRVARO

(Se separat närvarolista)

Ordföranden Billy Östh (M) hälsade särskilt Sonny Österman (M) välkommen till sitt första nämndssammanträde.

§68 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM TID OCH PLATS FÖR PROTOKOLLSJUSTERING

BESLUT

  1. Vice ordföranden Maria Hannäs (V) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

  2. Protokollet skall justeras senast 2009-04-20.

§69 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING SAMT BESLUT OM NÄRVARORÄTT OCH YTTRANDERÄTT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§70 ANMÄLAN AV PROTOKOLLJUSTERING

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 12 februari justerats den 17 februari 2009 samt att protokollet från den 17 februari justerats den 24 februari.

§71 INFORMATION FRÅN STADSDELSFÖRVALTNINGEN

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt informerade om visionsmötet rörande nya Flaten den 21 april kl. 18 – 21 i Kulturhuset.

Stadsdelsdirektören informerade om att inbjudan till eftermiddagskonferensen med stadsdelsnämnden och förvaltningsledningen den 12 maj 2009 kommer inom kort. Konferensen går under temat: Skarpnäck i ett socioekonomiskt perspektiv.

Avslutningsvis påminde stadsdelsdirektören om invigningen av Nacka-reservaten den 16 maj 2009.

§72 NÄMNDENS FRÅGOR TILL FÖRVALTNINGEN

§73 UNDERLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2010 OCH INRIKTNING FÖR 2011 - 2012

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner underlaget till budget för år 2010 och inriktning för 2011 – 2012.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 100-83/09) daterat 2009-03-27.

Stadsledningskontoret har utfärdat anvisningar för nämndernas arbete med planeringen för år 2010 och inriktning för 2011 och 2012.

Av nämndens underlag ska framgå vilka frågor som påverkar verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden. Utgångspunkt ska vara analyser av förändringar i omvärlden samt analyser av den egna verksamheten med utgångspunkt från bland annat verksamhetsberättelsen. Slutsatserna i underlagen ska användas som underlag i det kommande budgetarbetet. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna förslaget till budget för år 2010 med inriktning för åren 2011 och 2012.

RÖSTFÖRKLARING

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh (S) m.fl. och tjänstgörande ersättaren Niclas Johansson (MP) överlämnar underlaget till budget för år 2010 och inriktning för 2011 – 2012 till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

§74 MÅNADSRAPPORT MARS 2009

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för januari – mars 2009.

Stadsdelsnämnden beslutar om nya interna priser för hyra av lokal i Skarpnäcks kulturhus.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 101-112/09) daterat 2009-03-06.

Förvaltningen prognostiserar före resultatöverföring ett underskott om 5,0 mnkr och efter resultatöverföring ett underskott om 2,2 mnkr. Underskottet beror främst på att utredningsenheten för barn och unga prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr och att budgeten för ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr. Förvaltningens sammantagna underskott efter resultatöverföring beräknas dock till 2,2 mnkr vilket beror på att nämnden reserv löses upp med 10 mnkr.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om följande interna priser för hyra av lokal i Skarpnäcks kulturhus.

Särskilt uttalande lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S)) och tjänstgörande ersättaren Niclas Johansson (MP):

Redan nu kan vi konstatera att budgeten för 2009 inte kommer att hålla. Föreliggande månadsrapport indikerar på ett underskott om drygt 2 miljoner kr. efter det att nämndens reserv lösts upp.

På flera områden, i första hand individ- och familjeomsorg, pekar förvaltningen på ökade behov och nya problem som behöver åtgärdas. Vår bedömning är att de ekonomiska ramarna för verksamheten är för snäva för att möta dessa behov. Vi bedömer också att de ekonomiska förutsättningarna för övriga verksamheter inte står i paritet med våra medborgares behov av stöd och omsorg. Förvaltningen föreslår att nämndens reserv på 12 mnkr ska tas i anspråk till 10 mnkr för att täcka underskotten.

Reserven är i första hand tänkt att under året kompensera för t ex ökade behov som påverkar den lagda planeringsnivån negativt, oförutsedda ökade behov som uppkommer, extraordinära kostnader i någon verksamhet som inte kunnat förutses. Reserven är inte tänkt som en allmän pluspost för att kompensera verksamheternas generella underskott.

När nu reserven löses upp på det här sättet, får nämnden mycket små marginaler att i fortsättningen hantera uppkomna situationer som reserven är tänkt att hantera. Mycket tyder därför på att underskotten kommer att öka.

För att kunna få en budget i balans 2009 anser vi att stadsdelsnämnden i tertialrapport 1 måste uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet av att resurserna inte räcker för behoven och att extra medel måste tillskjutas.

§75 Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) KL

Skriftligt svar på överklagande till Kammarrätten i Stockholm mål nr 7102-08

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som svar överlämna detta tjänsteutlåtande till Kammarrätten.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 022-135/07) daterat 2009-03-20. Medborgare överklagande ett beslut i verksamhetsplanen för 2007 till länsrätten (2007-03-19) där de yrkade på att länsrätten skulle inhibera beslutet – ”att ingen del av föreningsbi­drag under 2007 får tillfalla Södra Fot”. Ärendet har behandlats i Skarpnäcks stadsdels­nämnd vid två tillfällen under våren 2007. Länsrätten avslog klagandes yrkande om inhibi­tion 2007-04-05 och avvisade laglighetsprövningen enligt kommunallagen 2008-08-28. Ärendet har överklagats till kammarrätten som medger prövningstillstånd. Förvaltningen anser som tidigare att beslutet tillkom i laga ordning. Beslutet avsåg budget, som är en kommunal angelägenhet. Förvalt­ningen anser att inget nytt tillkommit och föreslår att nämnden bestrider överkla­gan och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande i målet.

RÖSTFÖRKLARING

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh (S) m.fl. och tjänstgörande ersättaren Niclas Johansson (MP) deltog ej i beslutet.

§76 HEMSTÄLLAN OM UTNYTTJANDE AV UTMANINGSRÄTTEN AVSEENDE KONSUMENTVÄGLEDNING

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att inte upphandla konsumentvägledningsverk­samheten.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 103-70/09) daterat 2009-03-03. Konsumentcentrum hemställer om att stadsdelsnämnden prövar om konsumentvägledningen ska upphandlas. Företaget hänvisar till Stockholms stads policy för konkurrens och valfrihet. Av den framgår att nämnderna är skyldiga att seriöst pröva ett önskemål om upphandling. Förvaltningen anser att den konsumentvägledning som förvaltningen har möjlighet att er­bjuda inte bör upphandlas, då den är av så begränsad omfattning. Förvaltningens ekono­miska situation medger inte en utökning av verksamheten.

§77 ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL TIDIGA INSATSER FÖR BARN OCH UNGDOM SOM VÄXER UPP I RISKMILJÖER

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner ansökan om medel för tidiga insatser för barn och unga som växer upp i riskmiljöer.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 504-53/09) daterat 2009-02-18.

Regeringen har avsatt 260 mnkr för insatser enligt nationella handlingsplaner inom alkohol-, narkotika-, tobaks- och dopningsområdet. En del av medlen fördelas via länsstyrelserna till förebyggande och tidiga insatser. Medlen ska i första hand användas för att stödja ny eller utveckla redan befintlig verksamhet.

Utvecklingsmedlen är avsedda för den kommunala socialtjänsten eller socialtjänsten i samarbete med andra myndigheter och organisationer. Länsstyrelsen vill särskilt uppmuntra samverkan mellan de olika aktörerna.

Regering och riksdag har tydligt uttalat att samverkan behöver utvecklas ytterligare när det gäller målgruppen barn som vistas i riskfyllda miljöer och som därför far illa eller riskerar att fara illa. Som ett resultat av propositionen Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. (Prop. 2002/03:53)infördes lagbestämmelser om skyldighet att samverka. Det projekt som förvaltningen föreslår nämnden att söka medel för bygger på den nationella strategin för samverkan, Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, som Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen tog fram 2007. Totalsumma på sökta projektkostnader är 266 tkr.

Projektet styrs av ledningen för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning (förskolorna och socialtjänsten), ledningen för utbildningsförvaltningen samt Söderortspolisen.

§78 ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL TILL FÖREBYGGANDE INSATSER FÖR UNGA VUXNA MED RISKBETEENDE

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner ansökan om medel för tidiga insatser för unga vuxna som löper risk att hamna i missbruk.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 504-47/09) daterat 2009-03-30. Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2001 erbjudit kommunerna att söka medel till fö­rebyggande insatser mot alkohol- och narkotikamissbruk.

Förvaltningen ansöker om medel till att starta ett projekt som syftar till att fånga upp ung­domar mellan 18 och 25 år som befinner sig i riskzonen för att utveckla ett beroende av al­kohol och/eller narkotika. Förvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck ska i projektet samarbeta på beroendemottagningen vid Gullmarsplan med att fånga upp ungdo­mar som befinner sig i riskzon för att utveckla ett beroende. Förväntat resultat av projektet är nya metoder och arbetssätt för att fånga upp denna målgrupp på ett bättre sätt än tidigare.

Förvaltningen söker projektbidrag från Länsstyrelsen i Stockholms län med 185 tkr.

§79 ANSÖKAN OM CENTRALA INVESTERINGSMEDEL FÖR ÅTGÄRDER ENLIGT VATTENPROGRAMMET OCH INVESTERINGSMEDEL FÖR NYA STRANDBAD

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning godkänner förvaltningens ansökan om investe-rings­medel för åtgärder enligt Vattenprogrammet gällande Flatensjön på 0,3 mnkr och vid Skrubba friluftsbad på 0,8 mnkr.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 399-123/09) daterat 2009-03-24.

I stadens budget för 2009 har investeringsmedel om 30 mnkr avsatts för vattenförbättrande åtgärder. Stadens nämnder har fått anvisningar med förutsättningar.

Flaten, som är en popu­lär bad- och fiskesjö, har den bästa vattenkvaliteten bland Stockholms sjöar. Ett problem som ökat under de senaste åren är den omfattande utbredningen av vattenslingerväxten ax­slingan. Växten upplevs som alltmer störande, främst vid Flatens barnbad, men även i andra delar av sjön.

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel om 0,3 mnkr till en större insats för att ta bort axslingan 2009. Vegetationsröjning vid Flatenbadet är en av åtgärderna för Flaten i Vatten­programmet. Förvaltningen är medveten om att axslingan med all sannolikhet återkommer, förhoppningsvis då i mer begränsad omfattning. Förvaltningen kommer i så fall att hålla efter en ny utbredning i badområdet.

Åtgärden skulle 2009 sammanfalla väl med den upprustning som staden gör av Flatenbadet, då stadsdelsnämnden har fått investeringsmedel för utbyte av bryggor och hopptorn. För­valtningen arbetar dessutom, på uppdrag av stadsdelsnämnden, med att ta fram en långsiktig vision för en utveckling av Flatenbadet.

Skrubba friluftsbad är ett av de strandbad som miljöförvaltningen i sin slutrapport över bad­vattenkvaliteten föreslår ska få status som officiellt strandbad. För att öka tillgängligheten till badplatsen behöver en gångväg rustas upp och beläggas med nytt ytskikt. Skyltning och iordningställande av p-platser behövs också. Förvaltningen ansöker om 0,8 mnkr till inve­steringar för att öka tillgängligheten till det nya strandbadet.

§80 UTSEENDE AV PERSONUPPGIFTSOMBUD

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att utse Glenn Kinberg till personuppgiftsombud samt Margareta Östrand till ersättare för ordinarie personuppgiftsombud.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 000-453/08) daterat 2009-04-02. Personuppgiftslagen (1998:204), ersatte 2001-10-01 datalagen och syftar till att reglera hanteringen av personuppgifter. PUL ställer höga krav på att behandlingen av personupp­gifter skall förtecknas och hållas ordnade. Personuppgiftsansvarig inom kommunal verk­samhet är stadsdelsnämnden. Stadsdelsnämnden kan i enlighet med §§ 36 - 40 PUL förordna en anställd i förvaltningen som personuppgiftsombud som självständigt ska tillse att person­uppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Vid ordinarie personuppgiftsombuds frånvaro ska utses tjänsteman som upprätthåller funktionen som stadsdelens personuppgifts­ombud. Till ersättare för ordinarie personuppgiftsombud föreslås bitr. stadsdelsdirektör Margareta Östrand.

§81 REDOVISNING AV SKARPNÄCKS STADSDELSNÄMNDS EGENKONTROLL AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS KVALITET

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar ärendet till Socialstyrelsen.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 602-258/08) daterat 2009-03-13. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården ska vårdgivaren, dvs. nämnden, fastställa för det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.

Socialstyrelsen kunde vid en tillsyn av Skarpnäcks stadsdelsnämnds egenkontroll av hälso- och sjukvårdens kvalitet konstatera att nämnden inte uppfyller kraven i Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen anmodar nämnden att inkomma med en redogörelse för mål för hälso- och sjukvården samt rutiner för egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring. Svar ska lämnas till Socialstyrelsen senast april 2009.

§82 FÖRSLAG FÖR KVARVARANDE SPRÅROMRÅDET I BAGARMOSSEN

Svar på skrivelse från Maria Hannäs (V), Monika Lindh m.fl. (S) och Birgitta Hansen (MP)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på skrivelsen angående spårområdet i Bagarmossen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 000-474/08) daterat 2009-02-23.

En skrivelse från Maria Hannäs (V), Monika Lindh m.fl. (S) och Birgitta Hansson (MP) inkom till förvaltningen 2008-12-11. Skrivelsen innehåller ett förslag att se över möjligheten att åtgärda den del av SL:s spårområde i Bagarmossen som är oförändrat sedan T-banesträckan ändrades. Skrivelsen anmäldes till stadsdelsnämnden på sammanträdet 2009-01-22. Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna förslaget till förvaltningen för beredning.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

”Vi yrkar att Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar,

att i huvudsak godkänna stadsdelsförvaltningens förslag till beslut,

att uppdra åt stadsdelsförvaltningen att aktivt verka för och ta erforderliga kontakter för att få till stånd kontnärlig utsmyckning i lämpligt material och belysning i samklang med denna på den aktuella platsen.

Självklart ska säkerheten sättas främst, och vi nöjer oss därför med att platsen kommer att markbearbetas och få god belysning med mera.

Den aktuella gång- och cykelvägen har skapat mer närhet och trafiksäkrare väg till Bagarmossens centrum för de ganska många medborgarna från bl a Fogdevägen med fem nya större hus, villaområdet kring Riksrådsvägen, Länsmansvägen, Statsrådsvägen och de många lägenheterna kring Nissastigen och Ätravägen.

Vi tycker, att de och självklart alla andra borde kunna få lite inspiration längs vägen av någon form av konstnärlig utsmyckning i lämpligt material och med belysning i samklang med konstverket.

Vi önskar därför, att förvaltningen verkar för att även detta kan komma till stånd på den aktuella platsen utöver den utlovade och efterlängtade markbearbetningen.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) och gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

§83 HANDIKAPPANPASSNING AV GÅNGVÄG

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget angående handikappanpassning av parkvägen i Nackareservatet.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-24/09) daterat 2009-02-16. Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2009-01-20 innehåller ett förslag att han­dikappanpassa parkvägen vid backen till Björkhagens golfbana och Söderbysjön. Medbor­garförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2009-02-12 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen kommer att vidarebefordra medborgarförslaget till Stockholms stads fastighetskontor som ansvarar för drift och underhåll i Nackareservatet.

§84 ANMÄLNINGAR OM BARN OCH UNGA SOM RISKERAR ATT FARA ILLA

Svar på remiss på stadsrevisionens (revisorsgrupp 3) revisionsrapport 20009:6

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att överlämna ärendet som svar på revisionsrapporten.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 102-45/09) daterat 2009-02-11. Stadsrevisionen har granskat tre nämnders hantering av anmälningar om missförhållanden som gäller barn. Granskningen har visat att stadens riktlinjer ger visst utrymme för olika tolkningar. Granskningen visar även att diarieföringen och dokumentationen av anmälningar måste förbättras samt att handläggningstiderna måste förkortas. Andelen anmälningar som leder till utredning varierar mycket mellan nämnderna. Revisorerna menar även att den in­terna kontrollen behöver utvecklas.

Förvaltningen kommer att beakta revisorernas synpunkter och revidera arbetssättet samt kommer även att utveckla rutiner för en systematisk internkontroll kring handläggningen av inkomna anmälningar.

§85 MOTION (2008:90) AV ANN MARI ENGEL (V) OM CYKELBANOR I BILFILER

Remissvar dnr 314-2810/2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande över remissen avseende en motion om cykelbanor i bilfiler överlämna detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-65/09) daterat 2009-03-17. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått en remiss från kommunstyrelsen avseende en motion om cykelbanor på bilfiler. Förvaltningen anser, i likhet med motionären, att det är angeläget att förbättra säkerheten för cyklister. Likaså anser förvaltningen att det är viktigt att sträva mot en minskning av biltrafiken i innerstaden. Däremot saknar förvaltningen kompetens för att på ett professionellt sätt yttra sig över vilka konsekvenser förslaget om att göra om bilfi­ler till cykelbanor skulle få. Detta är främst en fråga för trafikkontoret. Förvaltningen är dock tveksam till att förslaget är genomförbart, då det med all sannolikhet skulle skapa stora framkomlighetsproblem med dagens trafikintensitet.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Daniel Forslund (FP), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V) yrkade bifall till motionen.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M), (FP), (S) och (MP) och ett förslag till beslut från (V).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V) till förmån för motionen.

§86 ÖKAT STÖD FÖR BARN OCH UNGA MED MISSBRUKANDE FÖRÄLDRAR

Svar på remiss om motion (2008:79) av Eivor Karlsson (MP) om ökat stöd ör barn och unga med missbrukande föräldrar, dnr 325-2639/2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lämna ärendet som svar på remissen

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 000-69/09) daterat 2009-02-10.

Kommunstyrelsen har skickat på remiss en motion av Eivor Karlsson (MP) om ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motionären föreslår sju punkter som kommunfullmäktige ska besluta om.

Förvaltningen ser fördelar med att en tydligare politisk styrning kan skapas kring de förebyggande samverkansfrågorna för barn och unga mellan samhällets olika aktörer.

Överenskommelser upprättas mellan grundskolor, förskolor, socialtjänst och polis. Samarbetet med barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, behöver förbättras.

§87 ANMÄLAN AV UPPFÖLJNING AV HAMMARBYHÖJDENS SERVICEHUS ÅR 2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan av uppföljningen av Hammarbyhöjdens servicehus till handlingarna.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar uppföljningen till äldrenämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 602-128/09) daterat 2009-03-13.

Uppföljningen av Hammarbyhöjdens servicehus genomfördes i oktober månad 2008. Frågeformuläret som använts är Stockholm stads mall för uppföljning av servicehus.

Förvaltningens bedömning är att vårdtagarna får en god omvårdnad med god tillgång till aktiviteter både enskilt och i grupp. Den sociala dokumentationen har utvecklats och förbättrats sedan uppföljningen 2007. Ingen Lex Sarah- eller Lex Maria- anmälan har gjort under året.

Vissa brister har dock framkommit vid uppföljningen. För att komma till rätta med bristerna har en åtgärdsplan begärts in.

§88 REDOVISNING AV 2006, 2007 OCH 2008 ÅRS MEDEL FRÅN KOMPETENSSTEGEN

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämndgodkänner denna redovisning samt överlämnar den till äldrenämnden

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 108-015/07) daterat 2009-03-16. Kompetensstegen fördelade under året 2005 till 2007 en 1000005 kronor till kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre. Syftet med Kompetensstegen var att förbättra vården och omsorgens inre kvalitet. Detta skulle ske genom kompetensutveckling av personalen som arbetar nära de äldre. Det har funnits flera tillfällen att söka medel till satsningen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har sökt medel vid två tillfällen, senast 2007-01-05. Även privata vårdföretag har kunnat vara med och söka dessa medel. Stadsdelsnämnden har sammanlagt beviljats 1943714 kr (äldreomsorgens enheter 1418714 kr samt Föreningen Judiska hemmet 525000 kr).

Äldreomsorgens enheter har genomfört tre aktiviteter: 1. Utbildning i social dokumentation, 2. Grundläggande datakompetens för en rättssäker dokumentation, 3. Framtidens dokumen­tation via IT

Föreningen Judiska hemmet har genomfört fyra aktiviteter: 4.1Grundläggande datautbild­ning för omvårdnads- och kökspersonal, 4.2 Demensteam, 4.3 Kommunikationsutveckling, 4.4 Demensprojekt

Kompetensstegen avslutade sin verksamhet 2008 och alla aktiviteter ska slutredovisas till Socialdepartementet.

§89 ANMÄLAN AV SKRIVELSER FRÅN NÄMNDENS LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE ENLIGT LISTA

Anmäldes skrivelse från nämndens ledamöter och ersättare i förteckning (bilagt § 89).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att bereda svar på den inkomna skrivelsen och vidta de eventuella åtgärder som kan föranledas av skrivelserna.

§90 ANMÄLAN AV SKRIVELSER FRÅN NÄMNDENS RÅD ENLIGT LISTA

Anmäldes skrivelser från nämndens råd i förteckning (bilagd § 90).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§91 ANMÄLAN AV MINNESANTECKNINGAR FRÅN SKARPNÄCKS LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD

Anmäldes minnesanteckningar från SkarpBrå i förteckning (bilagd § 91).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§92 ANMÄLAN AV MINNESANTECKNINGAR FRÅN SKARPNÄCKS STADSMILJÖGRUPP

Anmäldes minnesanteckningar från stadsmiljögruppen i förteckning (bilagd § 92).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§93 ANMÄLAN AV MINNESANTECKNINGAR FRÅN SKARPNÄCKS NÄRINGSLIVSRÅD

Anmäldes minnesanteckningar från stadsmiljögruppen i förteckning (bilagd § 93).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§94 INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG ENLIGT LISTA

Anmäldes inkomna medborgarförslag i förteckning (bilagt § 94).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslaget (dnr 002-89/09, 002-105/09, 002-106/09 och 002-107/09) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§95 ANMÄLAN AV INKOMNA OCH UTGÅENDE SKRIVELSER FRÅN MEDBORGARE, REMISSER M.M. ENLIGT LISTA

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 95).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§96 ANMÄLAN AV BESLUT I DELEGATION AVSEENDE ALLMÄNNA ÄRENDEN ENLIGT LISTA

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 96).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.