Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-05-14

Sammanträde 2009-05-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

103 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

104 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 102 - 121

105 Anmälan av protokolljustering

106 Information från stadsdelsförvaltningen

107 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

108 Tertialrapport 1/2009

Dnr 100-186/09
(Utsändes senare)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055
Omedelbar justering

109 Revidering av rutin för synpunktshantering

Dnr 001-80/09
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel. 508 15 097
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

110 Förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Svar på remiss Dnr: 326-000711/2009
Dnr 006-154/09
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

111 Nya arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser

Svar på remiss
Dnr 006-155/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

112 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 001-000663/2009
Dnr 006-148-09
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

113 Anmälan enligt Lex Maria på Hemmet för Gamla

Dnr 604-167/09
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 047

114 Slutrapport för projekt KEDJAN, vägen vidare efter missbruksbehandling

Dnr 108-105/07
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

115 Evakuering av Bandhagshemnmet till Skarpnäcks Gård

Dnr 501-187/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

116 Anmälan av inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

117 Anmälan av protokoll/minnesanteckningar från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

118 Anmälan av minnesanteckningar från Skarpnäcks lokala brottsförebyggande råd

Dnr 099-37/09
(Utsändes senare)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

119 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr 002-160/09
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

120 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

121 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista (Utsändes)

Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

122 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

Hemligt enligt 7:4 SekrL
(Utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm
Omedelbar justering

124 Överflyttning av vårdad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken

(Utsändes)
Handläggare: Malin Sjöstedt
Omedelbar justering

125 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista (Begränsat utskick, utsändes)

Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

§102 GENOMGÅNG AV NÄRVARO

(Se separat närvarolista)

Ordföranden Billy Östh (M) hälsade särskilt Mads Lundgaard (M) välkommen till sitt första nämndssammanträde.

§103 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM TID OCH PLATS FÖR PROTOKOLLSJUSTERING

BESLUT

1. Vice ordföranden Maria Hannäs (V) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet skall justeras senast 2009-05-20.

§104 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING SAMT BESLUT OM NÄRVARORÄTT OCH YTTRANDERÄTT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§105 ANMÄLAN AV PROTOKOLLJUSTERING

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 16 april justerats den 20 april 2009.

§106 INFORMATION FRÅN STADSDELSFÖRVALTNINGEN

§107 NÄMNDENS FRÅGOR TILL FÖRVALTNINGEN

Ersättaren Jonathan Lindgren (KD) har hört att arkitekten för Brandparken önskat vissa justeringar vad gäller den uppbyggda kullen i parken. Jonathan Lindgren undrade då vad detta kan få för konsekvenser för färdigställandet av parken.

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt bad att få återkomma med ett svar till nämnden.

§108 TERTIALRAPPORT 1 Skarpnäck

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för förebyggande insatser för hem­lösa om 0,7 mnkr.

 2. Ansöka hos kommunstyrelsen om bidrag för tomgångshyror med 0,9 mnkr i sam­band med avveckling och omstrukturering av särskilda boenden för äldre.

 3. Ansöka hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 2,4 mnkr.

 4. Ansöka om medel för förskolor med hög hyra om 0,6 mnkr.

 5. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för utbyggnad av boende för perso­ner med funktionsnedsättning, Kv. Agö, om 2,6 mnkr.

 6. Ansöka om central delfinansiering med 1,6 mnkr till ett projekt för att sänka sjukfrån­va­ron.

 7. Redovisa till kommunstyrelsen föreslagna omslutningsförändringar om 23,4 mnkr.

 8. Omdisponering av budget om 3,2 mnkr enligt ärendet.

 9. Omdisponering av budget avseende investeringar 0,3 mnkr.

 10. Införa nya externa priser för hyra av lokal i Skarpnäcks kulturhus.

 11. Genomföra omstrukturering inom resursenheten för barn och ungdom.

 12. Anta reviderad jämställdhets- och mångfaldsplan för 2009.

 13. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att därutöver anföra:

Alliansen ser ett tydligt behov av att fördjupa samarbetet mellan socialtjänsten och polisen som ett viktigt led i det förebyggande och uppföljande arbetet för barn och unga. Därför ges förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att i någon form återinföra funktionen med en socialsekreterare som samverkar tätt med polisen i enskilda ärenden.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 100-186/09) daterat 2009-05-06.

Förvaltningen fortsätter arbetet för ett Stockholm i världsklass genom att uppfylla kommun­fullmäktiges inriktningsmål ochredovisar en ekonomi i balans.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök
Stadsdelsnämndenbidrar till att uppfylla målet och arbetar enligt verksamhetsplanen. Sam­arbetet med näringslivet i stadsdelsområdet fortsätter, samarbetet med Jobbtorget utvecklas och förbättras för att minska behovet av och förkorta tiden för försörjningsstöd. Trygghets­vandringar genomförs i stadsdelsområdet. Skola, socialtjänst och polis samverkar kring in­satser för barn och ungdom. Klotter anmäls kontinuerligt samt skötsel och underhåll av par­ker och naturområden genomförs. Förvaltningen bidrar till en mer hållbar livsmiljö genom att köpa mer ekologisk mat och ha miljöbilar. Förvaltningen har ett väl utvecklat samarbete med föreningsliv, Skarpnäcks kulturkommitté, kulturskolan och andra fria kulturutövare.


Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
Stadsdelsnämndenbidrar till att uppfylla målet och arbetar enligt verksamhetsplanen. För­valtningen ändrar externa priset för uthyrning av Skarpnäcks kulturhus för att på så sätt locka fler att hyra lokaler. Barnomsorgsgarantin hålls. Kompetensutveckling av barnskötare till förskollärare pågår. Barngrupperna ärnågot större än kommunfullmäktiges ambition. Förvaltningens syskongrupper har 19,2 barn i snitt och 14,6 i småbarnsgrupperna. 98 pro­cent av barngrupperna kommer att ha minst en förskollärare. Inom omsorgen om personer med funktionshinder pågår en upphandling avgruppbostäder och daglig verksamhet. Äldre­omsorgen håller god kvalitet enligt indikatorerna trygghet, bemötande och inflytande, men behöver arbeta vidare med genomförandeplaner och måltider. Inom individ- och familjom­sorgenökar utredningar och insatser som utgår från kunskapsbaserade metoder och aktuell forskning. En modell för hur man ska samverka kring familjer med behov av särskilt stöd är i gång. Syftet är att kunna fånga upp deras behov i tid för att erbjuda rådgivning och tidiga insatser. En konsultutredning inom utredningsenheten för vuxna kommer att vara grund för hur boendealternativen för personer med psykisk funktionsnedsättning kommer att utvecklas inom stadsdelen. Fler insatser gällande barn och unga samt vuxna sker i öppna former inom närområdet.Förvaltningen arbetar intensivt med att sänka sjukfrånvaron, och söker projekt­medel för att fortsätta utveckla arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Även arbetetmed hälso- och friskvårdsfrågor fortsätter och följer stadens rehabiliteringsprocess i sjukfrånvaroarbetet.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
Förvaltningen kommer att uppfylla inriktningsmålet och redovisar en ekonomi i balans.

Ekonomiarbetet kommer även fortsättningsvis att fokusera på att utveckla prognosarbetet och ekonomistyrningen.

Ekonomiadministrationen är överförd till serviceförvaltningen.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Bir­gitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut och att nämnden behandlar varje att-sats för sig.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två huvudförslag till beslut: gemensamt förslag till beslut från (M) och (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD) och gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda huvudförslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt gemensamt förslag till beslut från ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Ordföranden ställde därefter förslaget till första att-sats från (V), (S) och (MP) mot avslag och fann att nämnden beslutat avslå förslaget.

Ordföranden ställde förslaget till andra att-sats från (V), (S) och (MP) mot avslag och fann att nämnden beslutat avslå förslaget.

Ordföranden ställde förslaget till tredje att-sats från (V), (S) och (MP) mot avslag och fann att nämnden beslutat avslå förslaget.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att stadsdelsnämnden skulle besluta:

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att hos kommunstyrelsen begära extra medel för ekonomiskt bistånd

Att ge förvaltningen i uppdrag att återinföra funktionen med en socialsekreterare hos polisen som samverkar tätt med polisen i enskilda ärenden

Vi anser att förskolan ska använda sitt överskott till att uppfylla fullmäktiges målsättningar om antalet barn i barngrupperna (14 18). Barngrupperna ligger idag på 14.6 i småbarnsgrup­perna och 19.2 syskongrupperna.

Ekonomiskt bistånd har ett underskott om 8.3 miljoner. Förvaltningen gör beräkningen att 4.6 mnkr av det beror på den ekonomiska krisen. USK har redan skrivit upp årsprognosen för ekonomiskt bistånd med 77 mnkr. Den behöver sannolikt ändras redan vid nästa tertial. Situationen är radikalt förändrad sedan budget lades, även om man då hade kunnat förutse att stadens mål om ekonomiskt bistånd inte skulle hålla. Antalet bidragshushåll ökar mar­kant.

Finansborgarrådet och socialborgarrådet har sagt att man har i budget har täckning för en ökning av ekonomiskt bistånd. Om den finns, ska den snarast komma de till del som har ansvaret för att betala ut ekonomiskt bistånd, d v s stadsdelarna. Istället tvingas alla verk­samheter balansera det underskott som uppstår inom ekonomiskt bistånd, bl.a. genom att den reserv som ska finnas för oförutsedda kostnadsökningar inom beställarenheterna nu används som regulator för budgetunderskottet.

Vi anser att de medel som staden har hållit inne för att hantera de ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd ska fördelas ut till stadsdelarna.

Jobbtorgets insatser för stadsdelens socialbidragsberoende arbetslösa har samma undermå­liga utfall som motsvarande period föregående år. Då fick 25 personer av 256 överförda hjälp med att hitta arbete, d v s ganska precis 10 % av det totala antalet i Jobbtorg. I år har 30 personer av totalt ca 300 inskrivna under perioden jan – mars fått arbete, d.v.s. ca 10 % av samtliga. Ca 1,7 miljoner kronor av budgeten för ekonomiskt bistånd har under perioden gått till denna verksamhet. Varje jobb via Jobbtorg har därmed kostat skattebetalarna ca 56 500 kronor.

Den borgerliga majoriteten utlovade före valet att samtliga personer med ekonomiskt bistånd grund av arbetsbrist via Jobbtorg skulle få en snabb insats och jobbgaranti. Verkligheten ser fullständigt annorlunda ut då ca 90 % av de inskrivna INTE fått något jobb.

Vad gäller det ekonomiska biståndet ägnar man sig i Tertialrapport 1 åt en synnerligen krea­tiv bokföring. Antalet biståndsmottagare har under perioden jan – mars ökat från 631 till 656 hushåll och man konstaterar att de p.g.a. konjunkturläget förmodligen kommer att fort­sätta öka. Det tidigare årsmålet på 600 bidragshushåll ändras därför till 680 och så påstår man frankt att målet att minska antalet bidragshushåll därmed uppnås.

IoF barn och unga har kraftiga underskott. Det beror på att den moderatledda alliansen under hela mandatperioden tvingat fram besparingar på verksamhetsområdena barn och unga och

IoF barn och unga för att klara en budget i balans. Förvaltningen har årligen redovisat vilka besparingar som måste göras för att klara alliansens krav om budget i balans. Besparingarna uppgår till/ungefär/ sammanlagt ca 10 miljoner kronor inom Resursenheten och IoF Barn och Unga hittills under mandatperioden. Resursenheten har t ex tvingats dra ner på familje­behandlare, tagit bort socialsekreterare hos polisen, rationaliserat det drog- och brottsföre-byggande arbetet, inte kunnat samarbeta med skolorna i den omfattning som be­hövts, mins­kat personaltimmarna på fritidsgårdarna. IoF barn och unga har skrivit ner plane­ringsnivå­erna för placeringar, trots att behoven ökat. När man drar ner insatserna och beho­ven samti­digt är fortsatt stora och blir allt större när resurserna minskar - uppstår självklart ett under­skott. Pengarna räcker helt enkelt inte.

Att spetsa kompetens, att utveckla nya arbetsformer är en självklarhet för att klara uppdraget gentemot medborgarna och för barn och unga i behov av säkra och trygga insatser.

Förvaltningens förslag innebär att man tar bort fältassistenter och Lugna Gatanvärdar. Istäl­let ska man göra kvalificerade insatser i och kring familjer, barn och unga - koncentrerat på de barn och unga som för tillfället far illa.

Vi anser att man måste göra både och - både arbeta fokuserat med kvalificerade insatser för de barn och unga som far illa, samtidigt som man gör ett förebyggande, relations- och trygg­hetsskapande arbete för alla barn och unga. Vi menar att det är stadsdelens ansvar och den ena delen inte kan fungera väl utan att den andra också fungerar. Det är fullständigt orimligt att tro att man ska få tag på fyra fantastiskt kvalificerade personer som utan någon tidigare personkännedom ska greppa hela situationen och lösa alla problem med barn och ungdomar som far illa.

Vi anser att förvaltningens förslag betyder alldeles för lite för alltför många. Och för särskilt utsatta barn och unga riskerar insatserna dessvärre också att komma alltför sent. För det bär alliansen ansvaret.

I alla verksamhetsplaner 2007, 2008 och 2009 har vi varnat för utvecklingen och för att möta den har vi avsatt mer resurser i våra budgetar i särskilda satsningar på IoF barn och unga och Resursenhetens verksamhet i storleksordningen 10-15 miljoner.

För att mota utvecklingen föreslog vi inför budget 2009 att stadsdelsnämnden - inom ramen för den budget som den moderatledda alliansen föreslog - skulle omfördela medel till IoF

Barn och Unga för att klara en verksamhet utan alltför stora nedskärningar. Detta röstade den moderatledda alliansen nej till. Hade man bifallit vårt förslag hade man vunnit viktiga månader och kunnat sjösätta kompetenshöjning och nya arbetsformer utan att behöva sänka det förebyggande arbetet.

§109 REVIDERING AV RUTIN FÖR SYNPUNKTSHANTERING

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 001-801/09) daterat 2009-04-21.

Förvaltningen reviderar rutinen för synpunktshantering. Förvaltningens synpunktshantering har saknat en tydlig linje och det har varit svårt att sammanställa och analysera inkomna synpunkter på förvaltningsövergripande nivå.

I stadens kvalitetsstrategi ställs krav på en systematisk synpunkts- och klagomålshantering för att kunna använda medborgarnas och brukarnas synpunkter till att utveckla verksamhe­ten.

En arbetsgrupp har tagit fram en reviderad rutin för synpunktshantering som anger att alla muntliga och skriftliga synpunkter och klagomål ska vara ett stöd i utvecklingen av verk­samheten. I ärendet beskrivs rutinen.

Förvaltningen föreslår att nämnden lägger reviderade rutinen för synpunktshantering till handlingarna.

§110 FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING I AVGIFTSSYSTEMET INOM STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 326-000711/2009

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna stadsdelsförvalt­ningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-154/09) daterat 2009-04-22.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår förändringar i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning som är yngre än 65 år. Man har granskat avgiftssystemet och föreslår en förändring med hänsyn till av socialstyrelsen gjorda förtyd­liganden och olika domar som utdömts i avgiftsärenden. Utgångspunkter för föreslagna för­ändringar är bland annat:

 • Anpassning till gällande lagstiftning
 • Likställighet mellan stadens alla medborgare och likställighet mellan kommuner
 • Personer med funktionsnedsättning som är yngre än 65 år har högre levnadskostna­der.
 • Individuell prövning enligt SoL med hänsyn tagen till merkostnader

Förvaltningen har inga synpunkter på föreslagna avgiftsförändringar men har svårt att be­döma om nämndens intäkter påverkas.

§111 NYA ARRENDEAVTAL MELLAN STOCKHOLMS KOMMUN OCH KOLONITRÄDGÅRDAR OCH FRITIDSGÅRDAR INOM KOMMUNENS GRÄNSER

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 109-2249/2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen i huvudsak godkänna förvaltningens förslag, samt att därutöver anföra:

Förslaget till nytt arrendeavtal ser vi som positivt. Däremot anser vi, i likhet med kommunstyrelsen, att avtalstiderna framöver bör vara 5-åriga för att skapa en ökad rörlighet som ger fler stockholmare chansen att arrendera en koloni- eller fritids­trädgård.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-155/09) daterat 2009-04-23.

Arrendeavtalen för flertalet av stadens koloni- och fritidsträdgårdar löper ut 2010-09-30. Kommunstyrelsen har för yttrande sänt ut en remiss som innehåller de nya arrendeavtalen. I remissen föreslås att arrendeavgifterna för koloni- och fritidsträdgårdarna höjs till 5,50 kro­nor/kvm och år respektive 1,30 kronor/kvm och år och att avtalen ska gälla i fem år. Ansva­ret för gemensamma byggnader föreslås föras över till föreningarna, förutom de byggnader som har kulturhistoriskt värde som överförs till fastighetsnämnden. Vidare föreslås att tra­fik- och renhållningsnämnden får samordningsansvaret för koloniträdgårds-frågor och sam­rådsorgan. Förvaltningen anser att höjningen av arrendeavgifterna är skälig. Förvaltningen anser att avtalstiden även fortsättningsvis bör vara 25 år. Fastighetsnämnden bör vara den förvaltning som har samordningsansvar för koloniträdgårdsfrågorna anser förvaltningen slutligen.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Bir­gitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: gemensamt förslag till beslut från (M) och (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD) och gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt gemensamt förslag till beslut från ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Daniel Forslund (fp) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att stadsdelsnämnden skulle besluta:

 1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner i huvudsak förvaltningens remissvar

 2. Stadsdelsnämnden anser att avtalen med berörda föreningar skall tecknas för 25 år i likhet med tidigare avtal.

 3. Stadsdelsnämnden anser att den slutliga avtalstexten måste utarbetas genom ytterligare förhandlingar mellan staden och koloniträdgårdsrörelsens företrädare med möjlighet till konsultation av respektive parts juridiska företrädare

 4. Därutöver vill vi framföra följande

Koloniträdgårdsverksamheten, inkluderande både föreningar med stugor och fritidsträdgår­dar utan enskilda stugor, utgör ett viktigt inslag i Stockholms gröna struktur. Verksamheten har betydelse för stadens möjligheter att i framtiden vara en ekologiskt hållbar storstad och bidrar till stadens krisberedskap. Trädgårdsverksamheten utgör även ett icke föraktligt inslag i stadens friskvårdande verksamheter för medborgarna. Mot denna bakgrund är det viktigt att staden noga utformar de handlingar som skall ligga till grund för denna verksamhet. Av­talen med koloniträdgårdsföreningarna i Stockholm utarbetades för 25 år sedan efter en om­fattande genomgång av de då gällande lagarna och med konsultation av motsvarande avtal på andra ställen i Sverige och utomlands. I huvudsak har de hittills gällande avtalen fungerat väl.

Stadsdelsnämnden har inför behandlingen av detta ärende tagit del av Föreningen Stor­Stockholms Koloniträdgårdars (FSSK) remissvar på det utsända förslaget från Stadsled­ningskontoret.

De utsända förslagen till nya avtal inrymmer ett antal ändringar i förhållande till de tidigare avtalen som förutom att de är svåra att utläsa även är dåligt testade vad gäller konsekven­serna för föreningarna och deras medlemmar. Den rådande avtalsmodellen bygger på ett väl fungerande samspel mellan arrendeavtalen mellan staden och föreningarna liksom mellan föreningarna och deras medlemmar såväl beträffande arrendeavtal, stadgar och ordnings­regler. Det är helt nödvändigt att regelverket är juridiskt hållbart för alla parter.

Om koloniträdgårdsverksamheten i en storstad som Stockholm skall kunna upprätthålla sin målsättning att göra det möjligt även för familjer med mindre inkomster att få tillgång till en trädgård måste staden bidra med rimliga arrendekostnader och med långa arrendetider. De faktiska byggkostnaderna för kolonistugor är idag så pass höga att det krävs goda ekono­miska villkor för att kunna investera i köp eller nyuppförande av en kolonistuga. Det torde vara helt uteslutet att medborgare vågar eller kan göra sådana investeringar om de endast garanteras en avskrivningstid av fem år eller mindre. Även ansträngningarna för att åstad­komma fina trädgårdar i stadens parklandskap torde minska avsevärt under sådana premis­ser. Om staden dessutom vill övervältra ett ännu större ansvar för de gemensamhetsanlägg­ningar som ska finnas på områdena krävs ytterligare investeringsvilja både ekonomiskt och arbetsmässigt bland föreningarnas medlemmar. Det är därför viktigt att även arrendetiderna för fritidsträdgårdsföreningarna blir längre än fem år.

Vill staden minimera kostnaderna för att upprätthålla en god fungerande koloniträdgårds­verksamhet för stadens invånare torde det vara nödvändigt att träffa väl avvägda avtal med väl fungerande föreningar som själva kan upprätthålla målsättningen med verksamheten och förmedla kunskap och intresse för verksamheten bland blivande kolonister. Att i huvudsak träffa de grundläggande överenskommelserna med en motpart som företräder samtliga sta­dens koloniföreningar torde innebära avsevärda besparingar beträffande stadens skötsel- och kontroll av gällande arrendeavtal. Det är därför nödvändigt att staden medverkar till att ge koloniträdgårdsföreningarnas regionala samverkansorgan, Föreningen Storstockholms kolo­niträdgårdar, reella möjligheter att fungera som stadens huvudsakliga motpart för dessa avtal genom att icke teckna motsvarande avtal med andra föreningar än sådana som är medlem­mar i FSSK.

§112 FÖRBÄTTRAD UTSLUSSNING FRÅN SLUTEN UNGDOMSVÅRD OCH ÄNDRADE GALLRINGSREGLER I BELASTNINGSREGISTRET

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 001-000663/2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen överlämna stadsdels­förvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-148/09) daterat 2009-04-23.

Lagen om sluten ungdomsvård innebär att unga personer mellan 15 och 17 år kan dömas till intagning för vård och behandling på något av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem. Det är en straffrättslig påföljd. Den unges behov av vård och behandling ska sättas i centrum och socialtjänsten har ett övergripande ansvar. SiS ansvarar för att verkställa domen, men vården ska planläggas och genomföras i nära samarbete med socialnämnden i den dömdes hemort. Övergången mellan institution och frihet är en kritisk tidpunkt för de unga då risken för återfall är stor. En behandlingsplan som är inriktad på den unges återan­passning i samhället ska upprättas.

§113 ANMÄLAN ENLIGT LEX MARIA PÅ HEMMET FÖR GAMLA

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 604-167/09) daterat 2009-04-17. Förvaltningen kan konstatera att utredning av händelsen påbörjades omgående och att entre­prenörens kvalitetsutvecklare med MAS-ansvar gjorde anmälan enligt Lex Maria till social­styrelsen. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att anmälan läggs till handlingarna.

§114 SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT KEDJAN, VÄGEN VIDARE EFTER MISSBRUKSBEHANDLING

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarn.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att överlämna stadsdelsförvaltningens rapport till Länsstyrelsen i Stockholms län.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 108-105/07) daterat 2009-04-20.

Utredningsenheten för vuxna har tillsammans med enheten för ekonomiskt bistånd och ar­betsmarknadsåtgärder sökt och fått projektmedel från länsstyrelsen för projektet Kedjan. Projektet har drivits gemensamt av enheten för ekonomiskt bistånd och utredningsenheten för vuxna för att stärka vårdkedjan för personer med tungt missbruk. Syftet med projektet har varit att utveckla kunskap och metoder om hur man bäst integrerar behandling vid tungt missbruk med arbetsrehabiliterande åtgärder som leder klienter mot egen försörjning.

Projektet har synliggjort de förbättringsområden som finns vad det gäller samarbetet och målgruppens komplexa svårigheter. Arbetet med metoderna som har visat sig framgångsrika inom projektet kommer att fortsätta. Metoddokumentet kommer att stödja det fortsatta sam­arbetet kring målgruppen för att hjälpa klienterna till att bli självförsörjande i så stor ut­sträckning som möjligt. Projektet påbörjades 2008-02-01 och avslutades 2009-04-13.

§115 EVAKUERING AV BANDHAGSHEMMET TILL SKARPNÄCKS GÅRD

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning beslutar att godkänna anmälan.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 501-187/09) daterat 2009-04-27.

Förvaltningen har i de inledande kontakterna framfört faktumet att det redan inom stadsde­len Skarpnäcks gård finns ett boende för hemlösa och att det är bra om den typen av boen­den kan spridas ut inom hela staden. Då detta är en angelägenhet för hela staden har förvalt­ningen svårt att avvisa förslaget. Om beslut tas att evakuera Bandhagshemmet till Skarp­näcks gård är det viktigt att boende, företag, skolor, förskolor m.fl. i närområdet får infor­mation i god tid före byggstart och att socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen ansva­rar för det.

§116 ANMÄLAN AV SKRIVELSER FRÅN NÄMNDENS LEDAMÖTER OCH

ERSÄTTARE ENLIGT LISTA

UTGÅR

§117 ANMÄLAN AV SKRIVELSER FRÅN NÄMNDENS RÅD ENLIGT LISTA

Anmäldes skrivelser från nämndens råd i förteckning (bilagd § 117).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§118 ANMÄLAN AV PROTOKOLL FRÅN SKARPNÄCKS LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD

Anmäldes minnesanteckningar från SkarpBrå i förteckning (bilagd § 118).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§119 INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG ENLIGT LISTA

Anmäldes inkomna medborgarförslag i förteckning (bilagt § 119).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslaget (dnr 002-180/09) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§120 ANMÄLAN AV INKOMNA OCH UTGÅENDE SKRIVELSER FRÅN MEDBORGARE, REMISSER M.M. ENLIGT LISTA

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 120).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§121 ANMÄLAN AV BESLUT I DELEGATION AVSEENDE ALLMÄNNA ÄRENDEN ENLIGT LISTA

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 121).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.