Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-06-11

Sammanträde 2009-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

127 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

128 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 126 - 152 samt 158 och 159

129 Anmälan av protokolljustering

130 Information från stadsdelsförvaltningen

131 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

132 Tillägg till delegationsordning om anstånd och avbetalningsplaner

Dnr 000-196/09
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel. 508 15 097
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

133 Tillbyggnad av förskolan Ankaret, Vikstensvägen 28, kv. Understen

Genomförandebeslut
Dnr 400-284/08
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel. 508 15 080
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

134 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre

Dnr 108-178/07
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel. 508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

135 Upphandling av hantverkstjänster

Dnr 103-218/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

136 Ökad användning av EU-flaggan vid offentliga byggnader i Skarpnäck

Svar på skrivelse från nämnden
Dnr 000-183/09
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel. 508 15 097

REMISSER

137 Yttrande över årsrapport 2008 från stadsrevision

Yttrande dnr 3512-53/2009
Dnr 102-181/09
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel. 508 15 097
Omedelbar justering

138 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 036-533/2009
Dnr 006-176/09
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

139 Samråd kring förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning för norra Östersjöns vattendistrikt

Svar på remiss från KS 304-465/09
Dnr 006-109/09
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 099
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

140 Anvisningar för upphandlingar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Svar på remiss från KS dnr 326-1430/2008
Dnr 006-177/09
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 099
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

141 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Skrubba 1:1 i stadsdelen Skrubba, S-Dp 2006-03490-54 (Trafikplats i Skrubba-Lindalen och del av Ältavägen)

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 006-215/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

142 Månadsrapport maj 2009

Dnr 101-118/09
(Dukas)
Handläggare: Margareta Östrand Tel. 508 15 012

143 Anmälan av brukarundersökning i förskolan 2009

Dnr 400-213/09
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel. 508 145 097
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

144 Stockholm stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Anmälan av Stockholms stads förskoleplan dnr 321-1949/2008
Dnr 100-207/2009
(Utsändes)
Handläggare: Monica Ulvede Tel. 508 15 013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

145 Rapport om två brukarundersökningar från äldreförvaltningen

Resultat för Skarpnäck
Dnr 600-208/09
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

146 Anmälan av tillsynsrapport till länsstyrelsen angående kommunal daglig verksamhet inom Skarpnäcks stadsdelsområde enligt 23 § andra stycket LSS

Dnr 602-238/09
(Utsändes)
Handläggare: Margareta Cronström Tel. 508 15 425
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

147 Anmälan av tillsynsrapport till länsstyrelsen angående kommunala gruppbostäder inom Skarpnäcks stadsdelsområde enligt 23 § andra stycket LSS

Dnr 602-240/09
(Utsändes)
Handläggare: Margareta Cronström Tel. 508 15 425
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

148 Anmälan av tillsynsrapport till länsstyrelsen angående Fallskärmens barn- och ungdomsboende i Skarpnäck

Dnr 602-239/08
(Utsändes)
Handläggare: Margareta Cronström Tel. 508 15 425
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

149 Anmälan av protokoll/minnesanteckningar från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

150 Anmälan av minnesanteckningar från Skarpnäcks stadsmiljögrupp

(Utsändes)
Dnr 099-36/09
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

151 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

152 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

153 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

154 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken

(Utsändes)
Handläggare: Malin Sjöstedt Tel. 508 15 114
Omedelbar justering

155 Upphandling av verksamhetsdrift av Skarpnäcks dagliga verksamhet, tilldelningsbeslut

Dnr 103-462/08
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering

156 Upphandling av verksamhetsdrift av Hammarbyhöjdens gruppbostäder, tilldelningsbeslut

Dnr 103-345/08
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering

157 Upphandling av verksamhetsdrift av Skarpnäck-Bagarmossens gruppbostäder, tilldelningsbeslut

Dnr 103-461/08
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering

TILLÄGG REMISS

158 Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009 - 2012

Svar på remiss från KS, dnr 307-2883/2008
Dnr 006-168/09
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel. 508 15 080
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

BESLUTSÄRENDE

159 Reviderade rutiner för anmälan och handläggning av anmälan av missförhållande - Lex Sarah

§126 GENOMGÅNG AV NÄRVARO

§127 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM TID OCH PLATS FÖR PROTOKOLLSJUSTERING

BESLUT

1. Vice ordföranden Maria Hannäs (V) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet skall justeras senast 2009-06-17.

§128 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING SAMT BESLUT OM NÄRVARORÄTT OCH YTTRANDERÄTT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med den justering att §§ 158 och 159 behandlas direkt efter § 152.

§129 ANMÄLAN AV PROTOKOLLJUSTERING

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 14 maj justerats den 15 maj 2009.

§130 INFORMATION FRÅN STADSDELSFÖRVALTNINGEN

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt hänvisade till förvaltningens Information för dig som bor i Skarpnäcks stadsdelsområde, juni-augusti 2009, när det gäller sommaröppna verksamheter.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V) undrade om det var av besparingsskäl som ingen parklek är öppen v 30 och 31.

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt menade att det inte beror på besparingar utan troligen på att man inte lyckats med semesterplaneringen fullt ut. Hon kommer att granska det hela och återkomma med information via e-post.

Stadsdelsdirektören informerade, med hänvisning till en fråga som ställdes vid föregående nämndsammanträde, att invigningen av Brandparken den 6 juni hade varit välbesökt och gått helt enligt planerna.

Avdelningschefen Lars-Gunnar Winsa informerade att skolavslutningen hade varit lugn i området. Avdelningschefen informerade även om att Komet kommit i gång med första gruppen på öppna förskolan Fyren. Han informerade om att av de sökande till feriearbete har 63 ungdomar födda 91 – 93 fått plats.

Avdelningschefen Monica Ulvede informerade om att 318 barn av 404 sökanden fått och accepterat plats på sommarkollo i sommar. Motsvarande siffror från 2008 var 296 placerade av 360 sökanden.

§131 NÄMNDENS FRÅGOR TILL FÖRVALTNINGEN

Ledamoten Monika Lindh (S) frågade om hur bemanningen är på kvälls- och nattpatrullen i Skarpnäck.

Avdelningschefen Lena Borgman svarade att nattpatrullen vanligtvis består av två personer. Den kan dock utökas, om behov finns, med ytterligare en personal.

Någon enhetlig kvällspatrull finns inte inom förvaltningen. Några hemtjänstgrupper har ordinarie personal som på schema även arbetar kväll medan någon grupp har en reguljär kvällspatrull.

Ledamoten Christoffer Kuckowski (M) informerade om att Skarpnäcks Allé öppnats för biltrafik efter initiativ från polisen. Beslutet fattades inom trafikkontoret på tjänstemannanivå.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V) önskade besked om hur det går med lekutrustningen på Lindens gård. Gården har nu varit utan lekredskap i drygt ett år.

Avdelningschefen Monica Ulvede informerade om att lekredskap är inköpta och planerna är att dessa ska finnas på plats innan midsommar.

Ersättaren Åke Mezán (V) undrade om det kommer att finnas något hopptorn i sommar på Flatenbadet.

Utredaren Inger Bogne svarade att ett av hopptornen kommer att sättas upp till badsäsongen. Däremot är det osäkert om förvaltningen har råd med ytterligare ett hopptorn under året.

§132 TILLÄGG TILL DELEGATIONSORDNING OM ANSTÅND OCH AVBETALNINGSPLANER

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Stadsdelsdirektören får delegation att bevilja anstånd och lägga upp avbetal­ningsplaner.

 2. Nämnden medger att stadsdelsdirektören i sin tur vidaredelegerar sin beslutan­derätt till annan underställd i kommunen.

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 000-196/09) daterat 2009-04-21.

I delegationsordning regleras inte vem som beviljar anstånd och avbetalning. Förvalt­ningens förslag är att nämnden beslutar att delegera ärenden med anstånd och avbetalnings­planer till stadsdelsdirektören som i sin tur har rätt att vidaredelegera.

§133 TILLBYGGNAD AV FÖRSKOLAN ANKARET, VIKSTENSVÄGEN 28, kv. UNDERSTEN

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att beställa en tillbyggnad av förskolan ”Ankaret” på Vikstensvägen 28-30, Kärrtorp.

 2. Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av en tillbyggnad av förskolan ”Ankaret” på Vikstensvä­gen 28-30, Kärrtorp.

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 400-284/08) daterat 2009-05-15.

I Kärrtorp kommer det under de närmaste åren att byggas ca 600 lägenheter, vilket ökar behovet av antalet förskoleplatser. För att till viss del täcka det ökade behovet av förskole­platser föreslår förvaltningen en tillbyggnad av förskolan ”Ankaret”, Vikstensvägen 28-30. Förskolan som idag har två avdelningar byggs till med två nya avdelningar. Kostnaden för tillbyggnaden är beräknad till 21,5 mnkr och den nya årshyran blir ca 2240 000 kr.

§134 ANSÖKAN OM STIMULANSBIDRAG FÖR INSATSER INOM VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar följande:

Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag för insatser inom vård och om­sorg för äldre hos Socialstyrelsen om totalt 4139000 kr.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 108-178/07) daterat 2009-05-14.

Socialstyrelsen beslutade 2007 på regeringens uppdrag att avsätta och fördela särskilda sti­mulansmedel för att under perioden 2007-2009 stödja kommuner och landsting i deras ar­bete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Stockholms stad har för 2009 beviljats stimulansbidrag med 81 277 000 kr. Av dessa beviljas Skarpnäcks stadsdelnämnd medel upp till högst 4139000 kr. För att erhålla medlen måste stadsdelsnämnderna göra en ny ansökan för varje nytt verksamhetsår. Äldrenämnden samordnar och rekvirerar därefter medlen hos Socialstyrelsen.

Förvaltningens förslag till ansökan omfattar projekt inom de prioriterade områdena: läkeme­delsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering och det sociala innehål­let. Den totala kostnaden är 4139000 kr. Samtliga projekt har startats.

§135 UPPHANDLING AV HANTVERKSTJÄNSTER

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar följande

Stadsdelsnämnden beslutar delta i en gemensam upphandling av hantverks­tjänster.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören i Kungsholmens stadsdels­förvaltning att administrera upphandlingen samt besluta i löpande frågor i ärendet innefattande att godkänna förfrågningsunderlaget infordra anbud anta anbud och teckna ramavtal med antagna anbudsgivare hantera en eventuell överprövning.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att medverka i implementering och uppföljning under avtalstiden med Kungsholmens stadsdelsförvaltning som samordnare och avtalsförvaltare.

Stadsdelsnämnden delegerar till stadsdelsdirektören att under avtalstiden fatta be­slut i mindre frågor av icke principiell karaktär.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 103-218/09) daterat 2009-05-18.

Nuvarande avtal om hantverkstjänster löper ut 2010-04-30. Tio förvaltningar är intresse­rade av att delta i en ny, gemensam upphandling. Eftersom en sådan har uppenbara fördelar både för leverantörer som beställare föreslår förvaltningen att en gemensam upphandling genomförs.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning är beredd att åta sig ansvaret för att samordna och genomföra upphandlingen med åtföljande avtalsförvaltning under medverkan av övriga för­valtningar i implementering och uppföljning av avtalen.

Rapport om resultatet av upphandlingen och processen kommer att delges samtliga nämnder när upphandlingen avslutats.

§136 ÖKAD ANVÄNDNING AV EU-FLAGGAN VID OFFENTLIGA BYGGNADER I SKARPNÄCK

Svar på skrivelse från Kristina Lutz m.fl. (M) och Daniel Forslund (FP)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna stadsdelsförvaltningens förslag till svar på skrivelsen

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 000-183/09) daterat 2009-05-06.

Nämndens ledamöter Kristina Lutz m.fl.(M) och Daniel Forslund (FP) har i en skrivelse framfört vikten av att stärka den europeiska identiteten och visa att Sverige, Stockholm och Skarpnäck är en naturlig del av den Europeiska Unionen.

Förvaltningen avser flagga till vardags med en EU-flagga och en S:t Eriks flagga. Under Sveriges EU-ordförandeskap sista halvåret 2009 kommer en särskild EU-flagga med ordfö­randesymbol att finnas.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V) yrkade bifall till eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut och ett förslag till beslut från (V).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V) till förmån för sitt förslag till beslut.

Jag yrkade att stadsdelsnämnden skulle besluta:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd avslår förvaltningens förslag till beslut och anför följande:

Under vanliga vardagar skall S:t Eriksflaggorna vaja utanför stadsdelshuset. Under allmänna flaggdagar skall flaggningen bestå i den svenska flaggan förutom på FN-dagen då även FN flaggan skall finnas med.

Den ”praxis” som finns utanför Stadshuset, har inte tillkommit genom formella beslut.

RÖSTFÖRKLARING

Ledamoten Birgitta Hansen (MP) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§137 YTTRANDE ÖVER ÅRSRAPPORT 2008 FRÅN STADSREVISION

Yttrande dnr 3512-53/2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna yttrandet och lämna det till stadsrevi­sionen.

Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen som omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 102-181/09) daterat 2009-04-20.

Revisorerna har överlämnat revisionskontorets årsrapport och inväntar ett yttrande från Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar Skarp­näcks stadsdelsnämnd och dess ledamöter ansvarsfrihet.

Revisionskontorets årsrapport 2008 sammanfattas i följande tre punkter:

 1. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är inte helt tillfredsställande på grund av att nämnden har överskridit budgeten.
 2. Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig. Det är positivt att nämndens ekonomi­styrning och kostnadskontroll har blivit bättre.
 3. Bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Stadsdelsförvaltningen delar i stort revisorernas redovisning och synpunkter.

Särskilt uttalande lämnades av ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marci­kic (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD):

Det är glädjande att revisorerna ger stadsdelsnämnden den högsta bedömningen vad gäller nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten samt nämn­dens bokslut och räkenskaper. Alliansmajoritetens goda arbete tillsammans med förvaltningsledningen visar nu också att vi har en ekonomi i balans, vilket är mycket positivt.

Särskilt uttalande lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen:

Under 2008 har Förvaltningen gjort mycket för att förbättra styrningen och kon­trollen av stadsdelsnämndens verksamhet. Det framgår av revisorernas granskning. Vi ställer oss bakom förvaltningens bedömning att revisorerna ger "stadsdelsnämn­den den högsta bedömningen, enligt en tregradig skala, vad gäller nämnden styr­ning, uppföljning och kontroll av verksamheten samt nämndens bokslut och räken­skaper". Vi menar dock att om denna bedömning ska vara rättvisande, bör nämnden också i förvaltningens inledande sammanfattning av revisorernas granskning (första stycket under "förvaltningens synpunkter", s.3) ta fasta på de brister kring hand­läggning och dokumentation m.m. som revisorerna pekar på.

Enligt vår bedömning framgår det klart av revisorernas granskning att förutsätt­ningarna för nämndens verksamhet måste förbättras. Revisorerna tar bland annat upp förskolan och fullmäktiges mål om antal barn i olika åldersgrupper. För närva­rande klarar inte nämnden detta mål. Vi menar att det inte räcker med att framföra att stadsdelen är i en expansiv fas med nybyggda bostäder och ökat antal barn. Nämnden måste också på allvar säkerställa att fullmäktiges mål kan säkras genom en förskoleverksamhet med hög kvalitet och kompetenta medarbetare. Det bör gö­ras genom att ta fram en konkret strategi för utbyggnad och konsolidering av för­skoleverksamheten i stadsdelsområdet. Risken är annars stor att nämnden även kommande år får svårt att nå fullmäktiges mål. Likaså finns det en uppenbar risk att de extra medel som tilldelas nämnden retroaktivt för tillkommande barn, utnyttjas som en buffert för underskott inom andra verksamheter som har fått för snäva bud­getramar.

Vi anser också att nämnden måste vara betydligt mer konkret i fråga om hur kvali­teten i stadens omsorgsverksamheter ska öka. Det räcker inte med att säga att för­valtningen "ser över hur årsmålen kan förverkligas under år 2009". Vi konstaterar att de, enligt vår uppfattning, alltför snäva budgetramar förhindrar ett effektivt ar­bete med att bland annat minska alkoholkonsumtion och användning av narkotiska bland unga. Vi föreslår att nämnden omprövar beslutet att avveckla samarbetet med Lugna gatan och att den satsning som görs för mer riktade och kvalificerade insat­ser för ungdomar inte görs till priset av att dra in fältassistenterna vilket medför en påtaglig försvagning av det förebyggande arbetet.

§138 INFÖRANDE AV GEMENSAM VÄXELFUNKTION FÖR STADENS NÄMNDER OCH BOLAG

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 036-533/2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-176/09) daterat 2009-05-19.

Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-03 i samband med ärendet om inrättande av ett kontaktcenter för Stockholm även att en gemensam växel i Stockholms stad inrättas från och med maj 2009 inom servicenämnden.

Stadsledningskontoret föreslår att servicenämndens ansvar för den gemensamma växelfunk­tionen utvidgas till att omfatta samtliga nämnder och bolag. Ansvaret överförs successivt under perioden maj 2009 till den 31 december 2010. Stadsledningskontoret föreslår att den gemensamma växelfunktionen läggs ut på entreprenad via avrop från stadens gemensamma ramavtal för telefoni samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omförhandla avtalet för att ta fram förutsättningar för leverans av gemensam växelfunktion inkluderande stadens samt­liga nämnder och bolag. Stadsledningskontoret anser att frågan om ett eller flera telefon­nummer, som även har ett beroende till kontaktcenter, måste utredas ytterligare.

Stadsledningskontoret föreslår att servicenämnden ges i uppdrag att ansvara för gemensam medborgarsupport avseende alla e-tjänster på stadens webbplats samt ges i uppdrag att eta­blera och driva en stadsgemensam funktion för synpunkts- och klagomålshantering inom ramen för e-tjänstprogrammet.

Stadsdelsförvaltningen delar i huvudsak utredningens principiella slutsatser, resonemang och stödjer förslaget, samt lämnar synpunkter.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lind m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut och ett gemensamt förslag från (V), (S) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att stadsdelsnämnden skulle besluta:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lämnar följande svar på remissen.

Vi motsätter oss konkurrensutsättningen av stadens växel och anser att både kvalitet, ekonomi och god personalpolitik talar för att växeln ska drivas i kommunal regi. Förslaget i remissen utgår från att en växel på entreprenad ska ge sänkta kostnader och bättre telefoni, men det saknas helt beräkningar och underlag som styrker ett sådant antagande. Däremot står det klart att förvaltningarna får utökade kostnader för telesamordnare och för arbetsuppgifter som idag sköts av telefonisterna. Grundläggande faktauppgifter som måste redovisas innan beslut är stadens kostnader för en gemensam växel på entreprenad jämfört med dagens situation.

Sedan den 1 maj har servicenämnden ansvar för den gemensamma växeln för stadsdelsnämnderna och för nämnder som är anslutna till stadens gemensamma telefoniplattform. Vi är djupt kritiska mot det sätt som staden centralt har arbetat med införandet av den nya växelfunktionen. Den bristande informationen har lett till osäkerhet om framtiden bland telefonisterna, vars erfarenheter och kompetens inte heller har tagits tillvara i utvecklingsarbetet. Ytterst drabbar detta stockholmarna som får sämre service.

I remissen föreslås att den gemensamma växeln ska omfatta alla nämnder och bolag och att växeln läggs på entreprenad genom avrop på stadens befintliga avtal för telefoni. Entrepre­nören tar då inte över befintlig personal som vid verksamhetsövergångar, vilket leder till att växeln förlorar den kompetens som finns idag. Dessutom riskerar personalen att bli överta­liga och sägas upp. Om syftet med gemensam växel är förbättrad service borde det vara självklart att en eventuell upphandling ska genomföras så att personalen kan följa med, eftersom det krävs god kunskap om verksamheter, organisation och stadsdelsområden hos dem som ska bemanna den gemensamma växeln.

Vi anser att varje förvaltning måste ansvara för beställningar av utrustning och kommunikation. Olika typ av arbeten kan ha olika behov av apparatur. Flexibla lösningar måste finnas för att tillfredställa individuella behov av arbete måste telefonihjälpmedel, som t.ex. head-set.

Det finns en hel rad andra tveksamheter i förslaget, bland annat att nämnderna ska ha kvar ansvaret för att effektivisera och utveckla teleanvändningen trots att växelfunktionerna ska centraliseras. Att lägga ansvar och befogenheter på olika förvaltningar bäddar för oklarheter och försämringar och tyder på en bristfällig utredning.

Utöver gemensam växel föreslås en stadsgemensam synpunkts- och klagomålshantering hos servicenämnden. Om synpunkter och klagomål skils från diariet och hanteras i en särskild databas kan granskning av inkomna skrivelser och upprättade handlingar försvåras. Frågan om hur offentlighetsprincipen påverkas måste därför utredas noggrant och ett utarbetat förslag remitteras till nämnderna innan beslut tas.

Medborgarnas synpunkter och klagomål riskerar med det nya systemet att få längre färdväg till ansvarig förvaltning/tjänsteman/nämnd. Det stämmer illa överens med att det ska vara lätt att få kontakt med ansvariga för den tjänst man som medborgare vill ha synpunkter på.

Servicenämnden föreslås också ansvara för gemensam medborgarsupport för alla e-tjänster på stadens webbplats, vilket vi är tveksamma till. Frågan är om en förvaltning kan ge stöd och support i alla e-tjänster, eftersom många tjänster kräver ingående kunskap för att kunna ge rätt service och information.

§139 SAMRÅD KRING FÖRSLAG TILL MILJÖKVALITETSNORMER, ÅTGÄRDSPROGRAM, FÖRVALTNINGSPLAN SAMT MILJÖKONSEKVENS BESKRIVNING FÖR NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT

Svar på remiss dnr KS 304-465/2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på re­missen.

Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-109/09) daterat 2009-05-13.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått ett förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökonsekvensbeskrivning avseende Norra Östersjöns vattendistrikt på remiss av kommunstyrelsen.

Förslaget har tagits fram i enlighets med EU:s vattendirektiv och har som syfte att alla vatten ska uppnå ”god vattenstatus” till år 2015. Viktiga åtgärder för att uppnå målet är att minska övergödningen och den fysiska påverkan på vattenområdena. Skarpnäcksområdets sjöar omnämns endast perifert i remissen. Stockholms vattenprogram har ett åtgärdsprogram som stämmer väl med EU:s vattendirektiv. Flera projekt som genomförts kommer att bidra till bättre vattenkvalitet. Sicklasjön är den sjö som har sämst status och där har inga åtgärder vidtagits.

För Stockholms del behöver ansvarsfördelningen klargöras mellan Stockholm Vatten, Stockholms miljöförvaltning och stadsdelsnämnder när det gäller övervakning, drift och kostnader. Förvaltningen konstaterar att genomförande av åtgärdsprogrammet innebär ökade kostnader.

§140 ANVISNINGAR FÖR UPPHANDLINGAR INOM OMSORGEN OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ENLIGT LSS

Svar på remiss från KS dnr 326-1430/2208

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna tjänsteutlåtandet som svar på remis­sen.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-177/09) daterat 2009-05-28.

Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2008 att valfrihet ska införas inom omsorg om perso­ner med funktionsnedsättning enligt LSS. I samband med detta gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram anvisningar och organisation för kommande upphandlingar.

För att utöka utbudet av verksamheter inom omsorg om personer med funktionsnedsättning i valfrihetssystemet föreslår stadsledningskontoret att upphandlingar av enskilt drivna verk­samheter ska göras i enlighet med LOV. När det gäller konkurrensutsättning av egen verk­samhet anser stadsledningskontoret att varje nämnd ska ansvara för att genomföra upphand­lingar enligt LOU.

Förvaltningen instämmer med förslaget och vill särskilt lyfta fram det positiva med att stadsledningskontoret får i uppdrag att utarbeta en checklista för upphandlingsarbetet.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lind m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut och ett gemensamt förslag från (V), (S) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att stadsdelsnämnden skulle besluta:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt att i övrigt anföra följande:

Vi anser att den nya Lagen om valfrihet (LOV) i alltför hög grad fokuserar på villkoren för

producentledet i välfärdsproduktion och ett alltför svagt medborgar- och samhällsperspektiv

Utgångspunkten för en ny lag som ska handla om ökad valfrihet borde utgå från mer kvali­tativ vård och omsorg till nytta för medborgarna och brukarna.

Ett brukarperspektiv skulle t ex också tydliggöra att brukaren säkerställs möjligheten till icke-val. Ingen ska tvingas till ett kundval.

Att välfärdstjänster av hög kvalitet och med stora möjligheter att påverka innehållet kan er­bjudas säkerställs inte genom att den enskilde väljer utförare. Vi anser att driften av varje enskild verksamhet bör bestämmas utifrån möjligheten att bedriva en verksamhet av hög kvalitet, utifrån brukarnas behov.

För att långsiktigt kunna garantera kvalitet och valfrihet i omsorgsverksamheterna behövs en andel offentligt drivna verksamheter. Flera studier visar att när offentligt drivna verksamhe­ter endast utgör en liten andel av offentligt finansierade verksamheter, ökar dels volymerna och dels de totala kostnaderna för verksamhetsområdet. En andel kommunala utförare är samtidigt det enda sättet att fortsatt garantera den kommunala beställarkompetensen. Möj­ligheten att lägga egen regi- anbud måste säkerställas och kommunal omsorg ska enligt oss garanteras i alla stadsdelar.

§141 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SKRUBBA 1:1 I STADSDELEN SKRUBBA; S-Dp 2006-03490-54 TRAFIKPLATS I SKRUBBA-LINDALEN OCH DEL AV ÄLTAVÄGEN

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande över remissen avseende detaljplan för del av fastigheten Skrubba 1:1 i stadsdelen Skrubba överlämna detta tjänsteutlåtande.

Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-215/09) daterat 2009-05-20.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att en utbyggnad av en ny trafikplats i anslutning till den befintliga vägporten under Tyresövägen, mellan Töre­sjövägen och Ältavägen möjliggörs.

Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget. Större delen av planområdet är beläget i Nacka kommun, likaså bostadsområdena i närheten. Förvaltningen anser att det är positivt att nya gång- och cykelvägar anläggs och att mindre vägar avlastas från trafik.

§142 MÅNADSRAPPORT MAJ 2009

BESLUT

Skapnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av månadsrapporten för januari-maj 2009 till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 101-118/09) daterat 2009-06-10.

Förvaltningen prognostiserar före resultatöverföring ett underskott om 0,8 mnkr och efter resultatöverföring ett nollresultat.

Underskottet beror på att utredningsenheten för barn och unga prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr, stöd till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 1,9 mnkr och att budgeten för ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 8,3 mnkr. Förskola samt nämnd och administration prognostiserar överskott om 4,2 mnkr re­spektive 2,0 mnkr.

Förvaltningens sammantagna prognos efter resultatöverföring beräknas dock till ett nollre­sultat vilket beror på att nämndens reserv löses upp med 10,0 mnkr.

§143 ANMÄLAN AV BRUKARUNDERSÖKNING I FÖRSKOLAN 2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga anmälan av brukarenkät i förskolan till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 400-213/09) daterat 2009-05-15.

Under april månad delades en enkät ut till alla föräldrar som har barn i förvaltningens för­skolor. Följande påståenden ställdes i enkäten:

 1. Jag är nöjd med den information jag får om mitt barn
 2. Jag är nöjd med säkerheten och tryggheten för mitt barn
 3. Jag känner mig lyssnad till och har möjlighet till inflytande i mitt barns
  förskolevistelse
 4. Jag är nöjd med det dagliga bemötande vi får på förskolan
 5. Jag är nöjd med den verksamhet förskolan bedriver för mitt barn

Föräldrar har kunnat gradera i vilken mån de instämmer i påståendet i en sjugradig skala.

Snittpoäng fördelar sig som följande:

Fråga

1

2

3

4

5

Enhet

snittpoäng

snittpoäng

snittpoäng

snittpoäng

snittpoäng

Bagarmossen

5,9

5,9

5,8

6,3

6,1

Björkhagen

5,1

5,5

4,9

5,7

5,3

Kärrtorp-Enskededalen

6,2

6,2

6,3

6,6

6,4

Skarpnäcksfältet

6,0

6,1

5,8

6,2

6,1


 

§144 STOCKHOLMS STADS FÖRSKOLEPLAN – EN FÖRSKOLA I VÄRLDSKLASS

Anmälan av Stockholms stads förskoleplan dnr 321-1949/2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 100-207/09) daterat 2009-05-12.

Kommunfullmäktige antog en ny förskoleplan för Stockholms stad 2009-03-09. Den nya förskoleplanen gäller både kommunalt och enskilt driven förskola. Den ska vara vägledande för familjedaghem och öppen förskola och ska ligga som grund för tillståndsgivning och tillsyn av förskolan. Den poängtera bl.a. att förskolan ska ge goda förutsättningar för läran­det, tron på den egna förmågan och bejaka barnen som individer. Personalens arbetssätt ska utmana barnens lärande och tillsammans med föräldrarna lägga grunden för flerspråkighet. Alla i organisationen ska bli informerade, involverade och delaktiga i innehållet av förskole­planen.

En utmaning är hur schemaläggningen ska se ut så att tid för barnen och med barnen får en bra fördelning. Barnens tid måste fredas under vissa tider på dagen. En tanke kan vara att den pedagogiska tiden öronmärks mellan ex. 9-15, då ska de flesta pedagoger var med bar­nen. Övrig tid ges mer utrymme för tid för barnen som reflektionstid, fortbildning, doku­mentation mm

§145 RAPPORT OM TVÅ BRUKARUNDERSÖKNINGAR FRÅN ÄLDREFÖRVALTNINGEN - RESULTAT FÖR SKARPNÄCK

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 600-208/09) daterat 2009-05-13.

Äldreförvaltningen har låtit göra två olika brukarundersökningar i enkätform om hur kvali­teten inom äldreomsorgen uppfattas. Den ena undersökningen handlar om vård- och om­sorgsboende och den andra om hemtjänst i ordinärt boende och i servicehus.

Vård- och omsorgsboendeundersökningen gör jämförelser mellan boenden i egen och i pri­vat regi. Skarpnäck har endast boenden i privat regi och omdömena om boendena följer i stort hur man bedömer stadens boenden.

Den andra undersökningen berör hemtjänst, både i privat och i egen regi. Skarpnäcks hem­tjänst får höga omdömen inom de flesta områden. Ett förbättringsområde är att brukare på ett bättre sätt informeras om möjligheten att välja utförare. Andra förbättringsområden är kostfrågor, information om förändringar gällande vilken personal som kommer och möjlig­het till utevistelse.

§146 ANMÄLAN AV TILLSYNSRAPPORT TILL LÄNSSTYRELSEN ANGÅENDE KOMMUNAL DAGLIG VERKSAMHET INOM SKARPNÄCKS STADSDELSOMRÅDE ENLIGT § 23 ANDRA STYCKET LSS

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna rapporten till Länsstyrelsen i Stock­holms län samt lägga anmälan till handlingarna

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 602-238/09) daterat 2009-05-17.

Tillsynen avser kommunal enhet inom Skarpnäcks stadsdelsområde, Skarpnäcks dagliga verksamheter

Förvaltningen anser att det bedrivs ett individuellt och väl anpassat arbete för att tillgodose varje enskild brukares behov och önskemål av sysselsättning. Alla brukare har en egen stöd­person vars uppgift är att svara för kommunikationen med brukaren, anhöriga och företrä­dare Stödpersonen har ett övergripande ansvar för att brukarens intressen tas tillvara. Verk­samheten använder stadens dokumentationssystem ParaSol och utförs i enlighet med Social­styrelsens föreskrifter och allmänna råd.

§147 ANMÄLAN AV TILLSYNSRAPPORT TILL LÄNSSTYRELSEN ANGÅENDE KOMMUNALA GRUPPBOSTÄDER INOM SKARPNÄCKS STADSDELSOMRÅDE ENLIGT 23 § ANDRA STYCKET LSS

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna rapporten till Länsstyrelsen i Stock­holms län samt lägga anmälan till handlingarna

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 602-240/09) daterat 2009-05-17.

Tillsynen avser kommunala enheter Bagarmossens gruppbostäder, Hammarbyhöjdens gruppbostäder, Skarpa By gruppbostäder och Skarpnäcksfältets gruppbostäder inom Skarp­näcks stadsdelsområde.

Samtliga verksamheter bedriver ett individuellt anpassat arbete för att tillgodose varje en­skild brukares behov och önskemål. Aktiviteter och sysselsättningar sker både enskilt och i grupp. Miljön i gruppbostäderna upplevs av förvaltningen som lugna och harmoniska. Samtliga gruppbostäder har nära till grönområden och lokala kommunikationer.

Under 2008 har inrapporterats 51 avvikelser enligt HsL varav Bagarmossens gruppbostäder inrapporterat 9 avvikelser Hammarbyhöjdens gruppbostäder har inrapporterat 18 avvikelser

Skarpa By gruppbostäder inrapporterat 8 avvikelser och Skarpnäcksfältets gruppbostäder inrapporterat 16 avvikelser

Förvaltningens samlade bedömning av uppföljningen gällande hälso- och sjukvård, HsL, visar att det finns väl fungerande rutiner för delegeringar och avvikelserapportering.

§148 ANMÄLAN AV TILLSYNSRAPPORTER TILL LÄNSSTYRELSEN ANGÅENDE FALLSKÄRMENS BARN- OCH UNGDOMSBOENDE I SKARPNÄCK

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna rapporten till Länsstyrelsen i Stock­holms län samt lägga anmälan till handlingarna

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 602-240/09) daterat 2009-05-17.

Tillsynen avser Fallskärmens barn o ungdomsboende. På korttidsboendet och barn/ungdomsboendet bedrivs ett individuellt anpassat arbete i kontinuerlig dialog med barn och föräldrar så att varje barns behov och önskemål ska tillgodoses. Verksamheten tar hän­syn till varje barns behov.

Det finns väl fungerande arbetsrutiner för det dagliga arbetet och rutiner för inflyttning. Per­sonalen har adekvat utbildning och/eller erfarenhet för arbetet.

Förvaltningens samlade bedömning av uppföljningen gällande hälso- och sjukvård visar att det finns väl fungerande rutiner för delegeringar och avvikelserapportering. Under 2008 har inrapporterats 1 avvikelse enligt HsL

Under 2008 har 1 anmälan om personskada inkommit från Fallskärmens barn o ungdomsbo­ende

Under 2008 har ingen anmälan om missförhållanden inkommit från Fallskärmens barn o ungdomsboende

Samtliga anmälningar av personskada/risk för personskada har tagits upp i stadsdelsnämn­den och anmälts till Länsstyrelsen.

§149 ANMÄLAN AV PROTOKOLL/MINNESANTECKNINGAR FRÅN NÄMNDENS RÅD ENLIGT LISTA

Anmäldes skrivelser från nämndens råd i förteckning (bilagd § 149).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§150 ANMÄLAN AV MINNESANTECKNINGAR FRÅN SKARPNÄCKS STADSMILJÖGRUPP

Anmäldes minnesanteckningar från stadsmiljögruppen i förteckning (bilagd § 150).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§151 ANMÄLAN AV INKOMNA OCH UTGÅENDE SKRIVELSER FRÅN MEDBORGARE, REMISSER M.M. ENLIGT LISTA

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 151).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§152 ANMÄLAN AV BESLUT I DELEGATION AVSEENDE ALLMÄNNA ÄRENDEN ENLIGT LISTA

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 152).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§153 ANMÄLAN AV BESLUT I DELEGATION I ENSKILDA ÄRENDEN ENLIGT LISTA

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 153).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§155 UPPHANDLING AV VERKSAMHETSDRIFT AV SKARPNÄCKS DAGLIGA VERKSAMHETER - TILLDELNINGSBESLUT

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att anta Attendo Care AB som utförare av verksam­hetsdrift av Skarpnäcks dagliga verksamheter.

Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna erforderliga avtal

Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 103-462/08) daterat 2009-05-19.

Kommunfullmäktige har beslutat att all verksamhet som inte innebär myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion ska konkurrensutsättas. För att systematisera konkurrensut­sättningen har en aktivitetsplan upprättats. I samband med tertialrapport 2/ 2008 beslutade stadsdelsnämnden att arbetet med att konkurrensutsätta gruppbostäder och daglig verksam­het skulle påbörjas under hösten 2008. Stadsdelsnämnden godkände förfrågningsunderlaget 2009-02-12.

Den nu slutförda utvärderingen av inkomna anbud visar att Attendo Care AB ska antas som utförare av verksamhetsdrift av Skarpnäcks dagliga verksamheter.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lind m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut och ett gemensamt förslag från (V), (S) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att stadsdelsnämnden skulle besluta:

1. Att avslå förvaltningens förslag

2. Att inte upphandla dagliga verksamheter i Skarpnäck

3. Att inte teckna avtal med Attendo Care AB

Vi anser att LSS-boenden i Skarpnäck inte ska upphandlas. När upphandlingen nu är i slutfasen och tilldelningsbeslut ska fattas har vi nogsamt gått igenom och tagit del av handlingarna.

Vi anser att Attendo Care AB inte ska få teckna avtal om att driva boenden för personer med funktionshinder i Skarpnäck.

Attendo Care AB har under de senaste åren anmälts och granskats för flest fall av vanvård och brister i vården i Stockholm stad (t ex Skärholmen, Södermalm, Kungsholmen) och i övriga landet. Flera länsstyrelser och Socialstyrelsen har riktat allvarlig kritik mot bolaget. Det har lett till att bl.a. Lidingö kommun och Svenljunga kommun brutit upp avtalen med Attendo och tagit tillbaka verksamheterna till egen drift. De upprepade bristerna med vanvård i bolagets olika enheter i Uppsala har fått Socialstyrelsen att rikta allvarlig kritik också mot Uppsala kommun som inte agerat tillräckligt mot bolaget. I Lund tvingades Attendo betala ett miljonskadestånd för bristerna i vården. I Nynäshamn pågår just nu en granskning mycket allvarliga brister vid ett LSS-boende, Ösmohemmet, för barn och unga.

Förvaltningen har tagit referenser som är positiva till bolaget. Alltför många ”referenser”, i form av anmälningar, granskningar och allvarlig kritik från tillsynsmyndigheter är vår grund för att inte anse att Attendo Care AB ska får driva våra LSS-boenden i Skarpnäck. Det skulle utgöra en alltför stor risk för missförhållanden och brister i framtiden.

Granskningen av Attendo CareAB i media, t ex Svenska Dagbladet, Tv 4 visar hur rikskapitalbolaget Industri Kapital som äger Attendo Care använder manipulerande ägarstrukturer för att undgå skatt.

Industrikapital köper bolag som har potential till lönsamhetsförbättring och som finns på mogna marknader med underliggande tillväxt. Lönsamhetsförbättring betyder möjlighet att ta ut vinst, mogna marknader betyder t ex stabil svensk välfärdsmarknad och underliggande tillväxtpotential betyder ökade behov och efterfrågan av vård och omsorg. Vård och omsorgssektorn är en marknad som är konjunktursäker. Attendo Care AB uppgift är att vinstmaximera sin vårdproduktion, precis som de andra 24 bolagen inom IndustriKaptital.

Vi anser, mot bakgrund av ovanstående, inte att de ca 70 miljoner som LSS-boendena i Skarpnäck är värda ska läggas in i bolag som både kommer undan skatt och som därigenom dränerar vår framtida välfärd på pengar.

Nu kräver Attendo Care AB ökade ersättningar på upp till 14 % i ett antal kommuner för att ”stanna kvar” i avtalen. Det gäller bl a i Uppsala och Gotland. Riskkapitalbolag gör stora vinster i goda tider men i sämre tider är det medborgarna och kommunen som får ta notan. Avkastningskravet inom Attendo Care AB innebär att man, för att klara det, förmodligen kommer att göra neddragningar då verksamheten i Skarpnäck idag inte genererar några överskott.

Vi anser inte, mot bakgrund av ovanstående, att verksamheten är tillräckligt skyddade från kraftiga nedskärningar i t ex form av personalneddragningar och därmed sämre omsorgskvalitet för brukarna.

Attendo Care har som verksamhetsidé att växa integrera nya förvärv. I ett så stort bolag har man vana, ekonomi, resurser och kompetens att lägga anbud och ”ta hem” kontrakt. Resultatet av upphandlingar i Stockholm har gått mot en tydlig koncentration av stora vårdbolag. Det kostar idag ca 100 000 kronor att delta i en budgivning som kantas av enorm tidsåtgång. Det visar inte minst det faktum att förvaltningen själv inte lagt något egen-regi-anbud på grund av resursbrist. De olika förutsättningarna gör det mycket svårt för mindre aktörer att vinna upphandlingar. Det är uppenbart att i upphandlingen av LSS-boenden i Skarpnäck har inte de mindre aktörerna realiteten inte kunnat hävda sig i sitt anbudsskrivande.

Vi anser att den speciella kompetens som behövs för att klara av att driva Jämlikhetens boende för personer med Prader Willy-syndrom helt åsidosatts i bedömningen av vem som ska få teckna avtal.

Till sist vill vi beklaga att den borgerliga majoriteten sätt tagit till sig att brukare, anhöriga och gode män kraftigt protesterat och bestämt sagt ifrån att man inte vill att verksamheten

ska konkurrensutsättas. Majoritetens brist på lyhördhet och mod att ompröva principiella uppfattningar riskerar att undergräva medborgarnas förtroende för den offentligt finansierade välfärden.

§156 UPPHANDLING AV VERKSAMHETSDRIFT AV HAMMARBYHÖJDENS GRUPPBOSTÄDER - TILLDELNINGSBESLUT

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att anta Attendo Care AB som utförare av verk­samhetsdrift av Hammarbyhöjdens gruppbostäder.

Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna erforderliga avtal

Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 103-345/08) daterat 2009-05-19.

Kommunfullmäktige har beslutat att all verksamhet som inte innebär myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion ska konkurrensutsättas. För att systematisera konkurrensut­sättningen har en aktivitetsplan upprättats. I samband med tertialrapport 2/ 2008 beslutade stadsdelsnämnden att arbetet med att konkurrensutsätta gruppbostäder och daglig verksam­het skulle påbörjas under hösten 2008. Stadsdelsnämnden godkände förfrågningsunderlaget 2009-02-12.

Den nu slutförda utvärderingen av inkomna anbud visar att Attendo Care AB ska antas som utförare av verksamhetsdrift av Hammarbyhöjdens gruppbostäder.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lind m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut och ett gemensamt förslag från (V), (S) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att stadsdelsnämnden skulle besluta:

 1. Att avslå förvaltningens förslag

 2. Att inte LSS-boenden i Skarpnäck

 3. Att inte teckna avtal med Attendo Care AB

Vi anser att LSS-boenden i Skarpnäck inte ska upphandlas. När upphandlingen nu är i slutfasen och tilldelningsbeslut ska fattas har vi nogsamt gått igenom och tagit del av handlingarna.

Vi anser att Attendo Care AB inte ska få teckna avtal om att driva boenden för personer med funktionshinder i Skarpnäck.

Attendo Care AB har under de senaste åren anmälts och granskats för flest fall av vanvård och brister i vården i Stockholm stad (t ex Skärholmen, Södermalm, Kungsholmen) och i övriga landet. Flera länsstyrelser och Socialstyrelsen har riktat allvarlig kritik mot bolaget. Det har lett till att bl.a. Lidingö kommun och Svenljunga kommun brutit upp avtalen med Attendo och tagit tillbaka verksamheterna till egen drift. De upprepade bristerna med vanvård i bolagets olika enheter i Uppsala har fått Socialstyrelsen att rikta allvarlig kritik också mot Uppsala kommun som inte agerat tillräckligt mot bolaget. I Lund tvingades Attendo betala ett miljonskadestånd för bristerna i vården. I Nynäshamn pågår just nu en granskning mycket allvarliga brister vid ett LSS-boende, Ösmohemmet, för barn och unga.

Förvaltningen har tagit referenser som är positiva till bolaget. Alltför många ”referenser”, i form av anmälningar, granskningar och allvarlig kritik från tillsynsmyndigheter är vår grund för att inte anse att Attendo Care AB ska får driva våra LSS-boenden i Skarpnäck. Det skulle utgöra en alltför stor risk för missförhållanden och brister i framtiden.

Granskningen av Attendo CareAB i media, t ex Svenska Dagbladet, Tv 4 visar hur rikskapitalbolaget Industri Kapital som äger Attendo Care använder manipulerande ägarstrukturer för att undgå skatt.

Industrikapital köper bolag som har potential till lönsamhetsförbättring och som finns på mogna marknader med underliggande tillväxt. Lönsamhetsförbättring betyder möjlighet att ta ut vinst, mogna marknader betyder t ex stabil svensk välfärdsmarknad och underliggande tillväxtpotential betyder ökade behov och efterfrågan av vård och omsorg. Vård och omsorgssektorn är en marknad som är konjunktursäker. Attendo Care AB uppgift är att vinstmaximera sin vårdproduktion, precis som de andra 24 bolagen inom IndustriKaptital.

Vi anser, mot bakgrund av ovanstående, inte att de ca 70 miljoner som LSS-boendena i Skarpnäck är värda ska läggas in i bolag som både kommer undan skatt och som därigenom dränerar vår framtida välfärd på pengar.

Nu kräver Attendo Care AB ökade ersättningar på upp till 14 % i ett antal kommuner för att ”stanna kvar” i avtalen. Det gäller bl a i Uppsala och Gotland. Riskkapitalbolag gör stora vinster i goda tider men i sämre tider är det medborgarna och kommunen som får ta notan. Avkastningskravet inom Attendo Care AB innebär att man, för att klara det, förmodligen kommer att göra neddragningar då verksamheten i Skarpnäck idag inte genererar några överskott.

Vi anser inte, mot bakgrund av ovanstående, att verksamheten är tillräckligt skyddade från kraftiga nedskärningar i t ex form av personalneddragningar och därmed sämre omsorgskvalitet för brukarna.

Attendo Care har som verksamhetsidé att växa integrera nya förvärv. I ett så stort bolag har man vana, ekonomi, resurser och kompetens att lägga anbud och ”ta hem” kontrakt. Resultatet av upphandlingar i Stockholm har gått mot en tydlig koncentration av stora vårdbolag. Det kostar idag ca 100 000 kronor att delta i en budgivning som kantas av enorm tidsåtgång. Det visar inte minst det faktum att förvaltningen själv inte lagt något egen-regi-anbud på grund av resursbrist. De olika förutsättningarna gör det mycket svårt för mindre aktörer att vinna upphandlingar. Det är uppenbart att i upphandlingen av LSS-boenden i Skarpnäck har inte de mindre aktörerna realiteten inte kunnat hävda sig i sitt anbudsskrivande.

Vi anser att den speciella kompetens som behövs för att klara av att driva Jämlikhetens boende för personer med Prader Willy-syndrom helt åsidosatts i bedömningen av vem som ska få teckna avtal.

Till sist vill vi beklaga att den borgerliga majoriteten sätt tagit till sig att brukare, anhöriga och gode män kraftigt protesterat och bestämt sagt ifrån att man inte vill att verksamheten

ska konkurrensutsättas. Majoritetens brist på lyhördhet och mod att ompröva principiella uppfattningar riskerar att undergräva medborgarnas förtroende för den offentligt finansierade välfärden.

§157 UPPHANDLING AV VERKSAMHETSDRIFT AV SKARPNÄCK-BAGARMOSSENS GRUPPBOSTÄDER - TILLDELNINGSBESLUT

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att anta Attendo Care AB som utförare av verksam­hetsdrift av Skarpnäcks-Bagarmossens gruppbostäder.

Stadsdelsnämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna erforderliga avtal

Stadsdelsnämnden förklarar paragrafen för omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 103-461/08) daterat 2009-05-19.

Kommunfullmäktige har beslutat att all verksamhet som inte innebär myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion ska konkurrensutsättas. För att systematisera konkurrensut­sättningen har en aktivitetsplan upprättats. I samband med tertialrapport 2/ 2008 beslutade stadsdelsnämnden att arbetet med att konkurrensutsätta gruppbostäder och daglig verksam­het skulle påbörjas under hösten 2008. Stadsdelsnämnden godkände förfrågningsunderlaget 2009-02-12.

Den nu slutförda utvärderingen av inkomna anbud visar att Attendo Care AB ska antas som utförare av verksamhetsdrift av Skarpnäck-Bagarmossens gruppbostäder.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lind m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut och ett gemensamt förslag från (V), (S) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att stadsdelsnämnden skulle besluta:

 1. Att avslå förvaltningens förslag

 2. Att inte LSS-boenden i Skarpnäck

 3. Att inte teckna avtal med Attendo Care AB

Vi anser att LSS-boenden i Skarpnäck inte ska upphandlas. När upphandlingen nu är i slutfasen och tilldelningsbeslut ska fattas har vi nogsamt gått igenom och tagit del av handlingarna.

Vi anser att Attendo Care AB inte ska få teckna avtal om att driva boenden för personer med funktionshinder i Skarpnäck.

Attendo Care AB har under de senaste åren anmälts och granskats för flest fall av vanvård och brister i vården i Stockholm stad (t ex Skärholmen, Södermalm, Kungsholmen) och i övriga landet. Flera länsstyrelser och Socialstyrelsen har riktat allvarlig kritik mot bolaget. Det har lett till att bl.a. Lidingö kommun och Svenljunga kommun brutit upp avtalen med Attendo och tagit tillbaka verksamheterna till egen drift. De upprepade bristerna med vanvård i bolagets olika enheter i Uppsala har fått Socialstyrelsen att rikta allvarlig kritik också mot Uppsala kommun som inte agerat tillräckligt mot bolaget. I Lund tvingades Attendo betala ett miljonskadestånd för bristerna i vården. I Nynäshamn pågår just nu en granskning mycket allvarliga brister vid ett LSS-boende, Ösmohemmet, för barn och unga.

Förvaltningen har tagit referenser som är positiva till bolaget. Alltför många ”referenser”, i form av anmälningar, granskningar och allvarlig kritik från tillsynsmyndigheter är vår grund för att inte anse att Attendo Care AB ska får driva våra LSS-boenden i Skarpnäck. Det skulle utgöra en alltför stor risk för missförhållanden och brister i framtiden.

Granskningen av Attendo CareAB i media, t ex Svenska Dagbladet, Tv 4 visar hur rikskapitalbolaget Industri Kapital som äger Attendo Care använder manipulerande ägarstrukturer för att undgå skatt.

Industrikapital köper bolag som har potential till lönsamhetsförbättring och som finns på mogna marknader med underliggande tillväxt. Lönsamhetsförbättring betyder möjlighet att ta ut vinst, mogna marknader betyder t ex stabil svensk välfärdsmarknad och underliggande tillväxtpotential betyder ökade behov och efterfrågan av vård och omsorg. Vård och omsorgssektorn är en marknad som är konjunktursäker. Attendo Care AB uppgift är att vinstmaximera sin vårdproduktion, precis som de andra 24 bolagen inom IndustriKaptital.

Vi anser, mot bakgrund av ovanstående, inte att de ca 70 miljoner som LSS-boendena i Skarpnäck är värda ska läggas in i bolag som både kommer undan skatt och som därigenom dränerar vår framtida välfärd på pengar.

Nu kräver Attendo Care AB ökade ersättningar på upp till 14 % i ett antal kommuner för att ”stanna kvar” i avtalen. Det gäller bl a i Uppsala och Gotland. Riskkapitalbolag gör stora vinster i goda tider men i sämre tider är det medborgarna och kommunen som får ta notan. Avkastningskravet inom Attendo Care AB innebär att man, för att klara det, förmodligen kommer att göra neddragningar då verksamheten i Skarpnäck idag inte genererar några överskott.

Vi anser inte, mot bakgrund av ovanstående, att verksamheten är tillräckligt skyddade från kraftiga nedskärningar i t ex form av personalneddragningar och därmed sämre omsorgskvalitet för brukarna.

Attendo Care har som verksamhetsidé att växa integrera nya förvärv. I ett så stort bolag har man vana, ekonomi, resurser och kompetens att lägga anbud och ”ta hem” kontrakt. Resultatet av upphandlingar i Stockholm har gått mot en tydlig koncentration av stora vårdbolag. Det kostar idag ca 100 000 kronor att delta i en budgivning som kantas av enorm tidsåtgång. Det visar inte minst det faktum att förvaltningen själv inte lagt något egen-regi-anbud på grund av resursbrist. De olika förutsättningarna gör det mycket svårt för mindre aktörer att vinna upphandlingar. Det är uppenbart att i upphandlingen av LSS-boenden i Skarpnäck har inte de mindre aktörerna realiteten inte kunnat hävda sig i sitt anbudsskrivande.

Vi anser att den speciella kompetens som behövs för att klara av att driva Jämlikhetens boende för personer med Prader Willy-syndrom helt åsidosatts i bedömningen av vem som ska få teckna avtal.

Till sist vill vi beklaga att den borgerliga majoriteten sätt tagit till sig att brukare, anhöriga och gode män kraftigt protesterat och bestämt sagt ifrån att man inte vill att verksamheten ska konkurrensutsättas. Majoritetens brist på lyhördhet och mod att ompröva principiella uppfattningar riskerar att undergräva medborgarnas förtroende för den offentligt finansierade välfärden.

§158 SÄKERHETSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2009 – 2012

Svar på remiss från KS, dnr 307-2883/2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande över remissen ”Angående re­miss om säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012” Dnr 307-2883/2008” överlämna detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-168/09) daterat 2009-05-19.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått en remiss ”Angående remiss om säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012” Dnr 307-2883/2008 från kommunstyrelsen.

Stadsledningskontoret har sedan 2007 arbetat för att utveckla säkerhetsarbetet i staden. Syf­tet med säkerhetsprogrammet är att skapa överblick och samsyn kring mål och ambitioner för stadens säkerhetsarbete. Det är viktigt att staden har ett väl fungerande säkerhetsarbete och en effektiv krisledningsorganisation vid oönskade händelser.

§159 REVIDERADE RUTINER FÖR ANMÄLAN OCH HANDLÄGGNING AV ANMÄLAN AV MISSFÖRHÅLLANDE – LEX SARAH

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att fastställa reviderade rutiner för anmälan och handläggning av anmälan av missförhållande - Lex Sarah

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna ärendet till Länsstyrelsen i Stock­holms län.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 604-243/09) daterat 2009-05-28.

Med anledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av 14 kap. 2 § SoL och 24 a § LSS har förvaltningen reviderat rutinerna för anmälan och handläggning av anmälan av missförhållande. De reviderade rutinerna tydliggör vem som fattar beslut om det förelegat ett allvarligt missförhållande eller inte.