Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-08-20

Sammanträde 2009-08-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

161 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

162 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 159 -

163 Anmälan av protokolljustering

164 Information från stadsdelsförvaltningen

165 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

166 Månadsrapport juli 2009

Dnr 101-118/09
(Utsändes)
Handläggare: Margareta Östrand Tel. 508 15 012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

167 Vision för Flatenbadet, slutredovisning

Dnr 304-411/07
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

168 Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att stärka kvinnojourverksamheten och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Dnr 504-266/09
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

169 Medborgarförslag angående innecentrum i Skarpnäck

Dnr 002-160/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

171 Skarpnäcks Allé - En levande och trygg gata för alla

Svar på medborgarförslag
Dnr 002-89/09
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458

172 Översyn av parkeringsreglerna på Skarpnäcksfältet

Svar på medborgarförslag
Dnr 002-107/09
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458

173 Busshållplatser på Skarpnäcksfältet

Svar på medborgarförslag
Dnr 002-106/09
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458

REMISSER

174 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 000623/2009
Dnr 006-241/09
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

175 Ang Slussen, begäran om utredning av förändrad tunnelbanesträckning m.m. och Motion (2008:20) om utredning av, under samrådet, inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet

Remiss från kommunstyrelsen dnr Dnr: 314-5034/2006, 314-473/2008
Dnr 006-226/09
(Utsändes)
Handläggare Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

176 Program för utvecklingen i Söderort

Remiss från kommunstyrelsen Dnr: 838/2009
Dnr 006-223/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

177 SL:s förslag till trafikändringar 2010

Svar på remiss
Dnr 006-227/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

178 "Ska vi göra nåt". Motion av Karin Rågsjö (v) om tillståndet på Sergels Torg

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-2791/2008
Dnr 006-265/09
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

179 Inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 327-1178/2009
Dnr 603-272/09
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

180 Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 326-3053/2008
Dnr 006-264/09
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

181 Anmälan av uppföljning av verksamheten på Judiska Hemmet 2009

Dnr 602-260/09
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 047
Kerstin Medin Tel. 508 15 500
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

182 Anmälan av tillsynsrapport till länsstyrelsen avseende enskild verksamhet enligt SoL på Judiska Hemmet 2009

Dnr 602-280/09
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 047
Kerstin Medin Tel. 508 15 500
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

183 Anmälan av uppföljning av verksamheten på Flygarhöjden 2009

Dnr 602-261/09
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 047
Kerstin Medin Tel. 508 15 500
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

184 Anmälan av tillsynsrapport till länsstyrelsen avseende enskild verksamhet enligt SoL på Flygarhöjden 2009

Dnr 602-279/09
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 047
Kerstin Medin Tel. 508 15 500
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

185 Anmälan av inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

186 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr 002-160/09
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

187 Anmälan av protokoll/minnesanteckningar från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

188 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

189 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

190 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

Hemligt enligt 26 kap 1 § OSL
(Utsändes)
Omedelbar justering

195 Yttrande till Södertörns tingsrätt i adoptionsärende enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken

Hemligt enligt 26 kap 1 § OSL
(Utsändes)
Omedelbar justering

196 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

197 Yttrande till Länsstyrelsen över Carema Orkidén AB:s ansökan om tillstånd enligt LSS § 23 för att bedriva verksamhet enligt LSS

(Dnr 603-316/09)
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§160 GENOMGÅNG AV NÄRVARO

§161 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM TID OCH PLATS FÖR PROTOKOLLSJUSTERING

BESLUT

1. Vice ordföranden Maria Hannäs (V) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet skall justeras senast 2009-09-02.

§162 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING SAMT BESLUT OM NÄRVARORÄTT OCH YTTRANDERÄTT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§163 ANMÄLAN AV PROTOKOLLJUSTERING

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 11 juni justerats den 12 juni 2009.

§164 INFORMATION FRÅN STADSDELSFÖRVALTNINGEN

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt hade noterat en fråga från en ledamot vid sammanträdet 2009-06-11. Med anledning av detta överlämnades ordet till avdelningschefen Lars-Gunnar Winsa:

Inom stadsdelsområdet finns det i dag 7 familjer med 10 barn som är bostadslösa. Inom förvaltningen anskaffas tillfälliga boenden för dessa i jourlägenhet, vandrarhem eller jourhotell. De bostadslösa får också hjälp med att ställa sig i Stockholms stads bostadskö.

Vad gäller sådana familjer som blivit vräkta p.g.a. skadegörelse, störande beteende får förvaltningen arbeta på ett annat sätt med hänsyn till att det bakom ofta ligger ett missbruk eller annan psykosocial problematik.

Avdelningschefen Monica Ulvede informerade om kösituationen till förvaltningens förskolor:

För närvarande finns tomma platser på förskolorna. Förvaltningen har gått ut med annonser för att få sökanden. I dag finns 25 platser tomma.

Stadsdelsdirektören gjorde den bedömningen att en god beredskap finns inom förvaltningen för att möta en eventuell influensaepidemi. Extra personal finns tillgänglig och erfarenhetsmässigt klarar enheterna tillfälligt höga sjuktal.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har varit på samtliga enheter inom förskolan för att stödja enheterna i deras arbete att förbättra den allmänna hygienen såsom att ta bort tyghanddukar och tygunderlägg på skötbord. Numera ska det endast finnas pappershanddukar m.m. Viktigt är också att använda tvål och vatten samt alkogel för att desinficera händerna.

Avslutningsvis informerade stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt om att avtal är nu slutet med Attendo för driften av nämndens gruppbostäder och dagliga verksamheter.

§165 NÄMNDENS FRÅGOR TILL FÖRVALTNINGEN

Birger Kato (S) framförde synpunkter på skötseln av den lilla parken vid Talmansgränd. Hela parken håller på att växa igen och en viss uppröjning borde vara på sin plats.

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt tar med sig frågan och återkommer.

Jonathan Lindgren (KD) undrade vad som händer med den stora blå containern som nu länge stått i brandparken.

Stadsdelsdirektören undersöker frågan och återkommer.

Maria Hannäs (V) vill att stadsdelsförvaltningen bevakar återställandet av parkvägen mellan Malmövägen och T-baneentrén. SL måste återställa sedummattorna.

Stadsdelsdirektören menade att förvaltningen kommer att bevaka återställandet av parkvägen.

§166 MÅNADSRAPPORT JULI 2009

BESLUT

Skapnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att i samband med flytt av den sociala dagverk­samheten till Hammarbyhöjdens servicehus omstrukturera verksamheten till en öppen social dagverksamhet.

  2. Stadsdelsnämnden beslutar i övrigt att lägga månadsrapporten för januari-juli 2009 till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 101-118/09) daterat 2009-08-12.

Förvaltningen prognostiserar före resultatöverföring ett underskott om 1,1 mnkr och ef­ter resultatöverföring ett nollresultat. Utredningsenheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr, stöd till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett un­derskott om 1,7 mnkr och ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 8,3 mnkr. Förskola samt nämnd och administration prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr respek­tive 2,0 mnkr. Förvaltningens sammantagna prognos efter resultatöverföring beräknas dock till ett nollresultat vilket beror på att nämndens reserv löses upp med 10,0 mnkr.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om att i samband med flytt av den sociala dag­verksamheten till Hammarbyhöjdens servicehus omstrukturera verksamheten till en öppen social dagverksamhet.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle beslutat att som sitt yttrande överlämna tjänsteutlåtandet samt anför i övrigt följande:

Att tills vidare inte besluta om en omstrukturering av den sociala dagverksamheten till en öppen social dagverksamhet.

Att i övrigt lägga månadsrapporten för januari – juli 2009 till handlingarna.

I månadsrapporten för juli 2009 föreslår förvaltningen att den sociala dagverksamheten på Hemmet för Gamla ska omstruktureras till en öppen social dagverksamhet. Motivet som uppges är att pensionärer själva ska bestämma ”om och när de önskar delta i social verksamhet”. Förvaltningen uppger att personer med stora omvårdnadsbehov och som inte kommer att kunna ta sig till verksamheten ska kunna ansöka om rätt till turbundna resor.

Vi finner att förvaltningens underlag är otillräckligt. Det framgår inte hur många personer som berörs och vilka effekter som kan uppstå. Det är möjligt att antalet deltagare i dagverksamheten ökar, men det är också möjligt att antalet minskar om de personer som idag deltar i verksamheten inte ges stöd för resor. Vi utgår därför ifrån att personer som idag har beslut om bistånd även i framtiden kommer att ges rätt till turbundna resor. Vi anser att dessa frågor bör redas ut innan ett beslut kan fattas om en omstrukturering. Vi föreslår därför att förvaltningens förslag inte ska genomföras.

§167 VISION FÖR FLATENBADET, SLUTREDOVISNING

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Stadsdelsnämnden tillstyrker i huvudsak förvaltningens förslag till beslut

  2. Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra:

Flatenbadet har under 75 år varit ett av stadsdelens främsta besöksmål för barn och vuxna från hela Stockholm och näraliggande kommuner. Det natursköna läget vid sjön Flaten med närheten till unika strövområden och vandringsleder, Flatens rena vatten och närheten till kommunala transportmedel har inneburit att Flatenbadet under decennier lockat stora mängder besökare från hela Storstockholm.

Behovet av en större upprustning av badet har under årens lopp blivit alltmer akut, och Skarpnäcks stadsdelsnämnd har därför beslutat tillskjuta medel för att förbättra det löpande underhållet och städningen av stranden, genomföra en upprensning av sjöbotten och göra större investeringar i nya badbryggor och ett nytt hopptorn som finns på plats från i sommar. Stadsdelsnämnden har i denna process lagt stor vikt vid en aktiv medborgardialog och har därför med förvaltningens hjälp inhämtat synpunkter och idéer från intresserade medborgare.

Medborgardialogen visar att mycket ännu återstår att göra för att Flatenbadet återigen ska bli en attraktiv mötesplats för boende i hela Söderort, och en enig stadsdelsnämnd vill därför verka för en ambitionshöjning och en rejäl ansiktslyftning av Flatenbadet. Flatenbadet ska återupprättas som ett attraktivt besöksmål, där naturupplevelser och friluftsliv kan kombineras med evenemang, sport och kulturupplevelser.

Genomförandet bör främst ske som en del av det Program för utveckling av Söderort som nu är under utarbetande i Stockholms stad, och stadsdelsnämnden kommer att verka för att en investering i Flatenbadet resurssätts som en del av programmet. Det lokala näringslivet liksom stadsdelens kultur- och idrottsföreningar måste erbjudas goda möjligheter att arrangera en långsiktig verksamhet vid Flatenbadet, så att det finns förutsättningar för ett gott serviceutbud samt aktiviteter och evenemang av nöjes- och kulturkaraktär såväl sommar- som vintertid. Vikten av att stimulera och lotsa fram nya entreprenörer som kan bidra till områdets utveckling kan inte nog understrykas.

På uppdrag av stadsdelsnämnden har förvaltningen genomfört ett visionsarbete för att få in synpunkter och idéer om hur Flatenbadet kan utvecklas. En webbplats publicerades där egna visioner och synpunkter gick att skriva in. Ett öppet visionsmöte hölls i april. Många av de synpunkter som kommit in framhåller Flatenbadets värde, med dess vackra och orörda natur. Önskemålen är att det ska vara rent, väl underhållet och att sjögräs rensas bort. Flera önske­mål om en åretrunt-öppen servering som kunde fungera som en samlingspunkt för olika ak­tiviteter såsom; kurser, vandringar, utegympa, kulturevenemang m.m. har också förts fram. Förvaltningen anser att det vore bra om utvecklingen av Flatenbadet ingår i handlingsplanen för Program för Söderort och att resurser avsätts och ansvar pekas ut av kommunfullmäktige inför budget 2010.

§168 ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL I SYFTE ATT STÄRKA KVINNOJOURVERKSAMHETEN OCH UTVECKLA STÖDET TILL VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN SOM BEVITTNAR VÅLD

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar följande:

Stadsdelsnämnden ansöker om medel i syfte att stärka och utveckla stödet till våldsutsatta i nära relationer, förövare och barn som bevittnat våld.

Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 504-266/09) daterat 2009-06-12.

Regeringen fortsätter satsningen på att utveckla kvinnojourverksamheterna i landets kom­muner. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning vill starta ett projekt för att stärka kvinnojourverk­samheten och utveckla stödet till våldsutsatta. Projektet SAVIN (Samordnat Arbete för Våldsutsatta I Nära relationer).

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner projektförslaget.

§169 MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE INNECENTRUM I SKARPNÄCK

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar följande:

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget angå­ende innecentrum i Skarpnäck.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-160/09) daterat 2009-07-07.

Ett medborgarförslag innehåller ett önskemål om att ett innecentrum med olika butiker och restauranger byggs i Skarpnäck.

Förvaltningen anser att det är viktigt att det finns ett bra och varierat utbud av butiker, re­stauranger, caféer och övrig samhällsservice i stadsdelarna.

Förvaltningen har inte kännedom om att intresse finns från handelns sida att etablera sig samlat i Skarpnäck. Det är där intresset måste finnas inledningsvis för att ett innecentrum ska kunna bli verklighet.

§171 SKARPNÄCKS ALLÉ – EN LEVANDE OCH TRYGG GATA FÖR ALLA

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:

Tre medborgarförslag tar upp trafiksituationen i stadsdelen Skarpnäcksfältet till diskussion. Vi håller med stadsdelsförvaltningens uppfattning att medborgarförsla­gen innehåller en del goda idéer, och de bör därför bifogas i ärendena till trafik­nämnd och SL som exempel på åtgärder för att förbättra den bekymmersamma tra­fiksituationen.

En alldeles avgörande anledning till att det ser ut som det gör är, att de befintliga parkeringshusen till mycket liten del används. Att förvara bilen där är tyvärr förenat med stor risk att senare finna bilen förstörd av vandaler eller att inte finna den alls p g a stöld. Utformningen av parkeringshusen lämnar i detta sammanhang mycket öv­rigt att önska. De bör vara ljusare och tryggare. Radikala förändringar för att för­svåra tillgrepp och stölder krävs.

Relationen mellan avgifter för parkering i garage eller på gata måste också föränd­ras så att man upplever det mer gynnsamt att garageparkera. De platser där gatupar­kering kan ske utan att hindra trafiken ska främst vara avsedd för tidsbegränsad parkering.

Gatorna i Skarpnäcksfältet är trånga och där är många oskyddade trafikanter. Små­gatorna har också skymd sikt i korsningar och p.g.a. stora träd.

Om Skarpnäcks allé ska stängas för biltrafik, måste åtgärder för att möta ökad bi­lism på smågatorna genomföras. Om avstängningar ska göras på allén utom för busstrafik, bör den utformas konsekvent så att endast bussar kan passera, d v s med spårviddshinder eller motsvarande. De tidigare skyltade avstängningarna hade ingen annan verkan än att bussförarna behövde vrida lite mer på ratten för att ta sig fram. Småbilarna kunde fortsätta att köras nästan rakt fram - och gjorde det! -

Om Skarpnäcks allé ska fortsätta vara öppen som nu, måste också radikala åtgärder sättas in för att göra hela trafikmiljön för alla trafikantgruppen i och omkring gatu­miljön säker. Om mer serviceutbud av olika slag - butiker, kultur, kaféer eller vad det vara må - uppstår inom en framtid så som tanken var, kanske en utveckling av Skarpnäcks allé till en livlig stadsgata blir det naturliga. Men detta ställer mycket höga krav på att planmässigt och medvetet redan från början skapa en trafiksäker miljö.

Vår uppfattning är att Trafikkontoret tillsammans med SL och övriga relevanta in­tressenter får i uppdrag att skapa en genomtänkt, miljövänlig, hållbar och framför­allt säker trafikplan för stadsdelen Skarpnäcksfältet.

Beträffande medborgarförslaget om ny busshållplats vid Horisontvägen-Vinggatan anser vi att det kan vara berättigat med tanke på ny bebyggelse vid industrihuset och vid korsningen Horisontvägen - Gamla Tyresövägen och även för de boende i de snart färdiga radhusen längs Gamla Tyresövägen närmare Pungpinan, vilka t ex vill komma med buss 181 mot Farsta.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-89/09) daterat 2009-06-22.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2009-02-18 innehåller ett förslag att se över gatumiljön utmed Skarpnäcks allé. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2009-04-16 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen stödjer med­borgarförslaget och vidarebefordrar ärendet till Trafikkontoret för vidare handläggning.

§172 ÖVERSYN AV PARKERINGSREGLERNA PÅ SKARPNÄCKSFÄLTET

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:

Tre medborgarförslag tar upp trafiksituationen i stadsdelen Skarpnäcksfältet till diskussion. Vi håller med stadsdelsförvaltningens uppfattning att medborgarförsla­gen innehåller en del goda idéer, och de bör därför bifogas i ärendena till trafik­nämnd och SL som exempel på åtgärder för att förbättra den bekymmersamma tra­fiksituationen.

En alldeles avgörande anledning till att det ser ut som det gör är, att de befintliga parkeringshusen till mycket liten del används. Att förvara bilen där är tyvärr förenat med stor risk att senare finna bilen förstörd av vandaler eller att inte finna den alls p g a stöld. Utformningen av parkeringshusen lämnar i detta sammanhang mycket öv­rigt att önska. De bör vara ljusare och tryggare. Radikala förändringar för att för­svåra tillgrepp och stölder krävs.

Relationen mellan avgifter för parkering i garage eller på gata måste också föränd­ras så att man upplever det mer gynnsamt att garageparkera. De platser där gatupar­kering kan ske utan att hindra trafiken ska främst vara avsedd för tidsbegränsad parkering.

Gatorna i Skarpnäcksfältet är trånga och där är många oskyddade trafikanter. Små­gatorna har också skymd sikt i korsningar och p g a stora träd.

Om Skarpnäcks allé ska stängas för biltrafik, måste åtgärder för att möta ökad bi­lism på smågatorna genomföras. Om avstängningar ska göras på allén utom för busstrafik, bör den utformas konsekvent så att endast bussar kan passera, d v s med spårviddshinder eller motsvarande. De tidigare skyltade avstängningarna hade ingen annan verkan än att bussförarna behövde vrida lite mer på ratten för att ta sig fram. Småbilarna kunde fortsätta att köras nästan rakt fram - och gjorde det! -

Om Skarpnäcks allé ska fortsätta vara öppen som nu, måste också radikala åtgärder sättas in för att göra hela trafikmiljön för alla trafikantgruppen i och omkring gatu­miljön säker. Om mer serviceutbud av olika slag - butiker, kultur, kaféer eller vad det vara må - uppstår inom en framtid så som tanken var, kanske en utveckling av Skarpnäcks allé till en livlig stadsgata blir det naturliga. Men detta ställer mycket höga krav på att planmässigt och medvetet redan från början skapa en trafiksäker miljö.

Vår uppfattning är att Trafikkontoret tillsammans med SL och övriga relevanta in­tressenter får i uppdrag att skapa en genomtänkt, miljövänlig, hållbar och framför­allt säker trafikplan för stadsdelen Skarpnäcksfältet.

Beträffande medborgarförslaget om ny busshållplats vid Horisontvägen-Vinggatan anser vi att det kan vara berättigat med tanke på ny bebyggelse vid industrihuset och vid korsningen Horisontvägen - Gamla Tyresövägen och även för de boende i de snart färdiga radhusen längs Gamla Tyresövägen närmare Pungpinan, vilka t ex vill komma med buss 181 mot Farsta.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-107/09) daterat 2009-06-22.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2009-03-04 innehåller ett förslag att an­lägga en gågata mellan Pilottorget och Segelflygsgatan. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2009-04-16 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvalt­ningen stödjer medborgarförslaget och vidarebefordrar ärendet till Trafikkontoret för vidare handläggning.

§173 BUSSHÅLLPLATSER PÅ SKARPNÄCKSFÄLTET

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:

Tre medborgarförslag tar upp trafiksituationen i stadsdelen Skarpnäcksfältet till diskussion. Vi håller med stadsdelsförvaltningens uppfattning att medborgarförsla­gen innehåller en del goda idéer, och de bör därför bifogas i ärendena till trafik­nämnd och SL som exempel på åtgärder för att förbättra den bekymmersamma tra­fiksituationen.

En alldeles avgörande anledning till att det ser ut som det gör är, att de befintliga parkeringshusen till mycket liten del används. Att förvara bilen där är tyvärr förenat med stor risk att senare finna bilen förstörd av vandaler eller att inte finna den alls p g a stöld. Utformningen av parkeringshusen lämnar i detta sammanhang mycket öv­rigt att önska. De bör vara ljusare och tryggare. Radikala förändringar för att för­svåra tillgrepp och stölder krävs.

Relationen mellan avgifter för parkering i garage eller på gata måste också föränd­ras så att man upplever det mer gynnsamt att garageparkera. De platser där gatupar­kering kan ske utan att hindra trafiken ska främst vara avsedd för tidsbegränsad parkering.

Gatorna i Skarpnäcksfältet är trånga och där är många oskyddade trafikanter. Små­gatorna har också skymd sikt i korsningar och p g a stora träd.

Om Skarpnäcks allé ska stängas för biltrafik, måste åtgärder för att möta ökad bi­lism på smågatorna genomföras. Om avstängningar ska göras på allén utom för busstrafik, bör den utformas konsekvent så att endast bussar kan passera, d v s med spårviddshinder eller motsvarande. De tidigare skyltade avstängningarna hade ingen annan verkan än att bussförarna behövde vrida lite mer på ratten för att ta sig fram. Småbilarna kunde fortsätta att köras nästan rakt fram - och gjorde det! -

Om Skarpnäcks allé ska fortsätta vara öppen som nu, måste också radikala åtgärder sättas in för att göra hela trafikmiljön för alla trafikantgruppen i och omkring gatu­miljön säker. Om mer serviceutbud av olika slag - butiker, kultur, kaféer eller vad det vara må - uppstår inom en framtid så som tanken var, kanske en utveckling av Skarpnäcks allé till en livlig stadsgata blir det naturliga. Men detta ställer mycket höga krav på att planmässigt och medvetet redan från början skapa en trafiksäker miljö.

Vår uppfattning är att Trafikkontoret tillsammans med SL och övriga relevanta in­tressenter får i uppdrag att skapa en genomtänkt, miljövänlig, hållbar och framför­allt säker trafikplan för stadsdelen Skarpnäcksfältet.

Beträffande medborgarförslaget om ny busshållplats vid Horisontvägen-Vinggatan anser vi att det kan vara berättigat med tanke på ny bebyggelse vid industrihuset och vid korsningen Horisontvägen - Gamla Tyresövägen och även för de boende i de snart färdiga radhusen längs Gamla Tyresövägen närmare Pungpinan, vilka t ex vill komma med buss 181 mot Farsta.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-106/09) daterat 2009-06-22.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2009-03-04 innehåller ett förslag på ny busshållplats, samt en flyttad hållplats och namnbyte på två. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2009-04-16 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Stor­stockholms lokaltrafik ansvarar för busshållplatserna och Trafikkontoret ansvarar för om­byggnaden när det gäller handikappanpassning. Förvaltningen kommer att vidarebefordrar ärendet till Storstockholms lokaltrafik och Trafikkontoret för vidare handläggning.

§174 ERSÄTTNINGSSYSTEM INOM SOCIALPSYKIATRIN

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-623/2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på re­missen.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-241/09) daterat 2009-07-23.

Kommunfullmäktige har den 26 maj 2008 beslutat att valfrihet ska införas inom socialpsy­kiatrin avseende boenden med särskild service, stödboende, boendestöd, sysselsättning samt cirkelverksamhet. I detta ärende föreslås en ersättningsmodell för samtliga insatsformer som bygger på en fast ersättning i tre nivåer. Därutöver föreslås en metod för att mäta utförarens resursåtgång, för att ge det stöd den enskilde beviljats enligt beslut. Ersättningen föreslås täcka alla kostnader, exklusive hyra och kost. För lokal- och gemensamhetsytor föreslås en schablonersättning till privata utförare. Vid försäljning av sysselsättning samt boendestöd mellan stadsdelsnämnder ges möjlighet att ta ut motsvarande schablonersättning. Stadsled­ningskontorets förslag innebär att en faktisk kostnad för lokal och verksamhetsyta tas ut vid försäljning av plats på boende med särskild service och på stödboende mellan stadsdels­nämnder, i kommunal regi och som drivs på entreprenad. Vidare föreslås full ersättning en­ligt beslut i sju dagar för en uppsagd plats samt en möjlighet till ett tillfälligt individuellt tillägg för kväll/natt inom insatsformen stödboende.

Förslaget innebär inte någon förändring av nuvarande resursfördelningssystem till stadsdels­nämnderna för individ- och familjeomsorg. För att få ett fungerande valfrihetssystem med konkurrens på lika villkor, är det viktigt att de verksamheter som drivs i egen regi, i så stor utsträckning som möjligt, har samma villkor och förutsättningar för sin verksamhet som de privata utförarna.

Förvaltningen föreslår även att man ser över stadens framtida organisation för sysselsätt­ningsverksamheter.

Stadsdelsförvaltningen delar i huvudsak utredningens principiella slutsatser och resonemang samt stödjer förslaget.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle beslutat att som sitt yttrande avstyrka förslaget till ersättningssystem inom socialpsykiatrin samt att därutöver anföra följande:


Vi avstyrker förslaget till pengsystem inom socialpsykiatrin eftersom det riskerar att direkt motverka kärnan i socialpsykiatrins uppdrag att stödja individen i återhämtningsprocessen. Enskildas möjlighet att påverka och välja insatser ska vara en självklar rättighet inom vår gemensamma välfärd med allmännyttigt ändamål och inte reduceras till en del av ett marknadssystem med vinst som huvudsaklig drivkraft.

Dessutom innehåller pengsystemet inga lösningar på de allvarliga problemen med att hälften av målgruppen saknar sysselsättning och att över 300 nya lägenheter behövs för att tillgodoses behoven åren 2009-2012. Den rådande bristsituationen är det främsta hindret för att öka brukarens möjlighet att påverka boende och sysselsättning.

Socialpsykiatrin är en komplex verksamhet för att hjälpa och stödja sköra människor med stort behov av långsiktighet. Pengförslaget är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning som är förödande ur brukarperspektiv. Socialpsykiatrin passar sällsynt dåligt för system som bygger på marknadens principer. Verksamheten är oftast inte uppdelad i beställare och utförare och samma personal arbetar delvis med olika insatser. Integrerade verksamheter har stora fördelar när det gäller att skapa trygghet och kontinuitet för individen.

Pengsystemet tar inte hänsyn till att kostnaderna är högre i en liten verksamhet än i en stor, vilket påverkar små enheter som Mediabox. Det leder förmodligen till ökad centralisering och längre resvägar som ger ökade svårigheter för brukare som inte kan åka kommunalt.

Det är oacceptabelt att förslaget innebär så låga nivåer att det kan bli svårt att driva små gruppbostäder med brukare som har stora omvårdnadsbehov. Vi instämmer i förvaltningens kritik att konsekvenserna kan bli att fler måste bo på HVB-hem (hem för vård eller boende), långt från sociala sammanhang och med ökade kostnader för staden. Inte ens idag har alla som bor på HVB-hem en plan för att flytta hem. Att införa ett pengsystem som riskerar att öka antalet personer på HVB-hem skulle vara ett haveri för en human socialpolitik.

Förslaget innebär också att den enskilde endast får tre dagar på sig för att tacka ja eller nej, vilket kan vara alldeles för kort tid för personer som har varit sjuka länge. När den enskilde har sagt ja har hon eller han endast en vecka på sig att komma igång med sysselsättningen. Inom socialpsykiatrin fungerar det inte med absoluta tidsfrister. Erbjudande om plats måste anpassas till människors varierande förutsättningar, annars riskerar ännu flera att slås ut.

§175 ANGÅENDE SLUSSEN, BEGÄRAN OM UTREDNING AV FÖRÄNDRAD TUNNELBANESTRÄCKNING OCH MOTION (2009:20) OM UTREDNING AV, UNDER SAMRÅDET, INLÄMNADE ALTERNATIVA LÖSNINGAR FÖR SLUSSENOMRÅDET

Remissvar dnr: 314-5034/2006 och 314-473/2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen angående Slussenområdet.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-226/09) daterat 2009-06-25.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått en remiss från kommunstyrelsen avseende en motion om utredning av, under samrådet, inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet och en skrivelse från Skönhetsrådet avseende begäran om utredning av förändrad tunnelbanesträck­ning m.m.

I motionen av Cecilia Obermüller (mp) och Stefan Nilsson (mp) förs fram att få frågor har så stor betydelse för Stockholms framtida stadsbild som omdaningen av Slussenområdet. Det är därför viktigt att de mer genombearbetade alternativa förslag som lämnats in under samrådstiden skyndsamt utreds och bemöts på ett seriöst sätt samt att goda idéer tas tillvara i den fortsatta projekteringen, anser Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson.

Skönhetsrådet hänvisar i sin skrivelse till ett alternativt förslag avseende Slussens omdaning som innebar en ändrad dragning av tunnelbanan. Förslaget skulle, enligt skrivelsen, innebära radikalt gynnsammare förutsättningar för en fullgod och högkvalitativ ny lösning för Slusse­nområdet.

Förvaltningen anser att det i varje samråd är viktigt att synpunkter och goda idéer tas till­vara. När det gäller den stora ombyggnaden av Slussen fattades i maj beslut i exploaterings­nämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden att påbörja planar­betet utifrån ett av de inlämnade arkitektförslagen. Förvaltningen utgår därför ifrån att frå­gan inte längre är aktuell.

§176 PROGRAM FÖR UTVECKLING I SÖDERORT

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 838/2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen angående program för utvecklingen i Söderort.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-223/09) daterat 2009-07-06.

Förslaget till den nya Söderortsvisionen utgår ifrån Vision 2030, Stockholm i världsklass och förslaget till ny översiktsplan. Frågor som anses särskilt viktiga att börja med är bl.a. ett programarbete för området Älvsjö-Rågsved/Högdalen-Fagersjö-Farsta, samverkan för en bättre företagsutveckling i Söderort, förbättrade tvärförbindelser och upprustning av bostä­der ägda av de kommunala bostadsföretagen. En viktig del i processen är medborgardialo­gen. Förvaltningen instämmer i att dessa frågor är centrala för en positiv utveckling av Sö­derort. För Skarpnäcks utveckling är det av stor betydelse att fler arbetsplatser kommer till och att tvärförbindelser byggs ut. Likaså är det viktigt att bostäderna rustas upp och att sats­ningar görs för att höja attraktiviteten när det gäller mötesplatser, centrumbildningar samt natur- och rekreationsområden.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle beslutat att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt anför i övrigt följande

Den nya söderortsvisionen måste ha ett tydligt och klart medborgarperspektiv. Det är vårt, allas, söderort det handlar om. Vi söderortsbor som valt att bosätta oss här och inte valt att bo någon annan stans, gillar vårt område, den gröna stadsdelen Skarpnäck.

Närheten till naturen, är mycket viktig för flertalet boende och en av de främsta anledningarna till att många bosatt sig längs tunnelbanelinje 17. Alla stadsdelsområden gränsar antingen till Nackareservatet och /eller till Flatenområdet.

Söderortsvisionens fokus har hittills inte varit på de östra delarna av söderort, inte heller gäller detta förslaget till Översiktsplan 2010. När nu arbetet startat är det viktigt att med­borgarna kommer med i ett tidigt skede och att arbetet pågår under en längre tid. Det kan ge ringar på vattnet att tidsaspekten är tillräckligt lång för att medborgarna skall kunna bilda intressegrupper och diskutera olika mindre projekt i områdena. Det är viktigt att även deltagare från kultur- och föreningsliv, skolbarn och ungdomar, äldre och funk­tionsnedsatta kommer med i arbetet. Alltså inte enbart dem som vanligtvis skriver med­borgarförslag och deltar i olika möten arrangerade av sdn.

För att få ett brett deltagande bland medborgarna i vår stadsdel anser vi att det är nödvän­digt med någon form av ansvarig projektledare som tillsammans med medborgare och förtroendevalda finner en bra och konstruktiv dialog.

Vi vill stärka vår stadsdel på lång sikt bl.a. genom att förbättra de kollektiva kommunika­tionerna, en snabbspårväg/ tvärbana mellan Skarpnäck, via Farsta, Hagsätra, Älvsjö och Fruängen till Skärholmen. Det skulle på sikt även stärka näringslivet i vår stadsdel. Vi vill även förbättra möjligheten för invånarna att utöva kultur, exempelvis kan Kärrtorp blir en stark mötesplats för detta. Hela stadsdelen har även ett stort behov av att få till­gång till en sim- och idrottshall, på Skarpnäcksfältet. En sådan skulle, som vi ser det motverka den socioekonomiska obalansen och även göra Skarpnäcksfältet attraktivare än idag.

Den socioekonomiska obalans som råder mellan såväl söderort och innerstaden som inom söderort måste tas på allvar i översiktsplan 2010. Översiktsplanen innehåller inga utvecklingsförslag som skulle kunna underlätta socioekonomisk integration. T ex planering för företagande och utbildning. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har tidigare, t ex i programarbetet med Söderortsvisionen, varit enigt om att vår del av staden behöver utvecklas på de här områdena.

Utomhusbadet Flaten med sina sandstränder och naturreservat är viktigt att utveckla på kort sikt (Flatenvisionen) En resurs för kommande generationer! Detta skulle kunna vara en del av en satsning på östra delen av söderort. Även Nackareservatet med sina möjligheter till friluftsliv och start för Sörmlandsleden är en viktig resurs att utveckla.

I stadsdelen Skarpnäck har redan de allmännyttiga bostäderna rustats upp och stammar har bytts m.m. i de allra flesta fastigheterna. Det påbörjades redan för femton år sedan och endast ett fåtal inplanerade kvarstår. Det är däremot ett större problem med privata hyresvärdar som inte ännu gjort dessa förbättringar för de boende.

Särskilt uttalande lämnades av vice ordförande Maria Hannäs (V) och ledamoten Birgitta Hansen (MP):

Vi anser inte att det finns ett behov av att utreda en eventuell vägförbindelse genom parkom­rådet mellan Bagarmossen och Skarpnäck gård. Vi menar att en utbyggd kollektivtrafik, underlättar för medborgarna att ta sig mellan dessa stadsdelsområden och att en ökad biltra­fik i och mellan bostadsområdena, skulle vara negativt för boende i Bagarmossen och på Skarpnäcks gård samt för Skarpnäcksborna som helhet. Förbättrade kommunikationer kan ske bland annat genom små lokala minibussar som även kan trafikera parkvägar (Jfr Hökar­ängen)

En genomfartsled genom Skrapnäcksfältet skulle drastiskt strida mot den grundläggande idén om så lite biltrafik på Skarpnäcksfältet som möjligt. Den skulle dessutom klyva ett grönområde inkl motions- och promenadvägar och också dramatiskt öka olycksrisken inte minst bland barnen på Skarpnäcksfältet.

Många tror att det enbart finns en väg för fordonstrafik ut från Bagarmossen. Det stämmer inte. Det finns olika alternativ som i händelse av olycka eller annat, kan användas. Det ena är passage genom Sockenvägens första del via Holmögaddsvägen till Kärrtorp. Det andra är Rusthållarvägen, via Fogdevägen och genom villaområdet ut mot Sockenvägen alternativt ut mot Gamla Tyresövägen.

§177 SL:S FÖRSLAG TILL TRAFIKÄNDRINGAR 2010

Svar på remiss från trafik- och renhållningsnämnden

BESLUT

Skapnäcks stadsdelsnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen angående SL:s förslag till trafikändringar 2010.

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-227/09) daterat 2009-06-25.

SL har utarbetat ett förslag till förändringar i kollektivtrafikutbudet för 2010. Trafikkontoret kommer att svara med en kontorsremiss som anmäls i trafik- och renhållningsnämnden 2009-09-15. Trafikkontoret önskar inför besvarandet få in stadsdelsnämndernas synpunkter och har därför sänt ut SL:s förslag på remiss.

I remissyttrandet inför 2009, vilket var detsamma som inför 2008, framförde förvaltningen att linjesträckningen av buss 180 och 181 genom Skarpnäcks gård borde ses över. En drag­ning längs Flygfältsgatan-Pilotgatan-Skarpnäcks allé föreslogs av förvaltningen. SL har kommenterat förslaget med att det ger en sämre tillgänglighet och är en dyrare trafikering. Förslaget om att anlägga en ny tunnelbaneentré vid Skarpnäck kommenterar SL med att tra­fikantunderlaget bedöms som för litet för att motivera kostnader för utbyggnad och drift.

I SL:s förslag för trafikförändringar 2010 är det bara en konkret åtgärd som berör Skarp­näck. Som ett led i att förbättra tvärförbindelserna föreslås en utökad turtäthet och trafike­ringstid för linje173 (Skarpnäck-Skärholmen), d.v.s. 10-minuterstrafik istället för 15-minu­terstrafik under rusningstid och trafikeringstid till 01.00 alla dagar. Förbättrad turtäthet före­slås även under dagtid. Förvaltningen anser att det är bra åtgärder.

Förvaltningen anser fortfarande att linjesträckningarna genom Skarpnäcks gård ska ses över och att anläggandet av en kompletterande tunnelbaneentré vid Flygfältsgatan i Skarpnäcks gård utreds.

§178 ”SKA VI GÖRA NÅT” – MOTION AV KARIN RÅGSJÖ (V) OM TILLSTÅNDET PÅ SERGELS TORG

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-279/2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen avseende en motion om tillståndet på Sergels Torg.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-265/09) daterat 2009-07-03.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått en remiss från kommunstyrelsen avseende en motion om tillståndet på Sergels Torg ”Ska vi göra nåt”. I motion av Karin Rågsjö (v) förs fram att enligt rapporten från Ungdomsjouren har antalet ungdomar som ungdomsjouren haft kontakt med ökat från 1338 (2007) kontakter till 2 162 kontakter (2008). I rapporten framgår att polisen dessutom under sommaren 2008 hade en bristande bevakning av Sergels Torg, vilket även ökade droghandeln och förvärrade ungdomarnas situation.

Karin Rågsjö (V) föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att ge socialtjänstnämnden i uppdrag att i samverkan med polismyndigheten se över möjligheterna att trappa upp arbetet som riktas till ungdomar på Sergels Torg och återkomma med en åtgärdsplan.

Förvaltningen anser, i likhet med motionären, att det är viktigt att ungdomar får det stöd och den hjälp de behöver. Däremot har förvaltningen inte möjlighet att avsätta ekonomiska re­surser för att för socialtjänstnämnden ska arbeta med frågan.

§179 INRÄTTANDE AV TRYGGHETSBOENDE I STOCKHOLMS STAD

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 327-1178/2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Stadsdelsnämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna omvandlingen av Hammarby servicehus till trygghetsboende under 2010.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 603-272/09) daterat 2009-08-04.

Regeringen tillsatte 2006 en delegation för utveckling av bostäder och boende för äldre per­soner. Delegationen föreslår bland annat att kommunerna ska tillhandahålla trygghetsbostä­der med hyresrätt till äldre. En ny lag om detta föreslås träda i kraft 1 januari 2010.

Stadsledningskontoret föreslår att trygghetsboende införs i Stockholms stad. Trygghetsbo­ende innebär att de boende har tillgång till trygghetslarm, personal som en gemensam resurs för att ordna social samvaro och gemensamma aktiviteter, gemensamhetslokal samt möjlig­het till gemensamma måltider. Stockholms stads trygghetsboenden ska rikta sig till personer folkbokförda i Stockholms stad som upplever otrygghet och/eller social isolering i sitt ordi­narie boende. Något biståndsbeslut ska inte krävas. Åldersgränsen för att kunna ansöka om trygghetsboende föreslås vara 65 år.

Stadsledningskontoret föreslår att lägenheter i trygghetsboenden ska förmedlas av Bostad Stockholm. Stadsledningskontoret föreslår att servicehus som boendeform successivt av­vecklas i takt med att efterfrågan minskar.

Förvaltningen stöder helt stadsledningskontorets förslag om trygghetsboende i Stockholm.

Förvaltningen föreslår att Hammarbyhöjdens servicehus omvandlas till trygghetsboende och är beredda att påbörja processen så snart kommunstyrelsen fattat beslut om vilka servicehus som ska omvandlas.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle beslutat att avslå förvaltningens förslag, att tillsvidare avvakta med ställningstagande till omdaning av Hammarbyhöjdens service­hus, att ge förvaltningen i uppdrag att snarast återkomma med en konsekvensanalys på kort och lång sikt av en omdaning samt att fortsätta arbetet i den politiska referensgrup­pen om äldres boende

Äldreboendedelegationen är enig om att den framtida grundstrukturen i äldres boende ska bygga på tre boendeformer: ett anpassat och väl fungerande ordinarie boende (inkl da­gens seniorboenden), trygghetsboende med hyresrätt samt vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg. I en sådan struktur ska de nuvarande servicehusen inordnas. Det kan inte göras utan en genomarbetad plan där servicehusens roll definieras och övergången till en ny ordning kan överblickas.

Trots politiska utfästelser är det dominerande problemet idag den svårighet många äldre möter när man söker plats i ett tryggt äldreboende. SLK´s remiss visar inte om och i så fall hur den tänkta omvandlingen av servicehusen kommer att bidra till att möta dagens och morgondagens behov av bostäder för äldre.

I kommunstyrelsens remissvar på äldreboendedelegationens slutbetänkande (april 2009) skriver äldreborgarrådet Ewa Samuelsson:

”…Innan servicehus kan omdefinieras och omvandlas krävs noggranna bedömningar av behov och efterfrågan i stadsdelsnämnden och äldreomsorgsregionen men framför allt i hela staden.

…Om Stockholms stad på sikt fullt ut omdefinierar servicehusen enligt äldreboendelegationens förslag och den väntade nya lagstiftningen, måste trygghetsboendena och de kvarvarande servicehusens uppgift och funktion, liksom efterfrågebilden och ekonomin i de olika boendeformerna, noga utvärderas och följas upp innan så sker. …”

Stadsledningskontorets remiss bär inga som helst spår av äldreborgarrådets krav på noggranna bedömningar av behov i stadsdelsnämnd och hela staden innan servicehus omdefinieras och omvandlas, vilket vi finner märkligt. Den brådska som ärendet speglar saknar rimlig förklaring.

När det gäller Hammarbyhöjdens servicehus finns det mycket som talar för att det skulle vara lämpligt som trygghetsboende. För att kunna ta ställning till det fordras dock en analys av de konsekvenser en omvandling kan få på kort och lång sikt.

I vår bild av ett trygghetsboende är gemenskapslokalen och personalresursen kommunalt finansierad. Detta för att dels begränsa kostnaden för den enskilde pensionären, men också för att lokal och personal ska kunna vara en resurs för äldre i närområdet. Stadsledningskontoret föreslår att dessa kostnader ska belasta den enskilde äldre, vilket vi tycker är helt fel.

I den referensgrupp med ledamöter från nämnden som hänvisas till i ärendet och som hittills bara träffats två gånger, informerades om att ett ärende i frågan planerades att vara klart till november. Referensgruppen har alltså inte getts möjlighet att diskutera eller analysera förslaget att omvandla Hammarbyhöjdens servicehus till trygghetsboende. Vi menar att referensgruppen bör fortsätta sitt arbete med den ursprungliga tidplanen och i sina diskussioner också göra en bedömning av möjligheten att förbättra tillgänglighet och trygghet i stadsdelens ordinarie bostäder.

§180 POLICY FÖR SAMVERKAN OCH SAMORDNING AV INSATSER FÖR VUXNA PERSONER MED UTVECKLINGSSTÖRNING

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 326-3053/2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-264/09) daterat 2009-08-05.

Socialtjänstförvaltningen och Handikapp & Habilitering inom Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till gemensamt policydokument för vuxna personer med utvecklings­störning. Policyn tydliggör att olika insatser för den enskildes habilitering och rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska samordnas med insatser enligt hälso- och sjuk­vårdslagen i övrigt, tandvårdslagen, socialtjänstlagen (SoL) vad gäller omsorg om äldre och funktionshindrade och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialtjänstförvaltningen framför bl.a. att policydokumentet kan bli ett viktigt redskap för att utveckla samarbetet mellan landstinget och staden. Behovet av samordning ökar när huvud­männens insatser i ökad utsträckning kommer att ges av olika utförare i annan regi än lands­tingets eller kommunens egen.

I policydokumentet klargörs de olika huvudmännens ansvar och olika roller.

Förvaltningen instämmer i de synpunkter som framförs i socialtjänstförvaltningens tjänste­utlåtande. Implementeringen av policydokumentet kommer förvaltningen att arbeta vidare med utifrån den information socialtjänstförvaltningen och Handikapp & Habilitering kom­mer att ta fram.

§181 ANMÄLAN AV UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN PÅ JUDISKA HEMMET 2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga anmälan av uppföljningen av Judiska Hem­met till handlingarna.

Stadsdelsnämnden lämnar uppföljningen till äldrenämnden.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 602-260/09) daterat 2009-06-02.

Uppföljningen av Judiska Hemmet genomfördes i februari 2009. Med anledning av de bris­ter som framkom vid 2008 års uppföljning, SDN 2008-06-12, avseende hälso- och sjuk­vårdsdokumentationen och den sociala dokumentationen har två granskningar genomförts innan årets uppföljning.

Verksamheten har påbörjat och till stor del genomfört ett stort utvecklings- och förbättrings­arbete avseende hälso- och sjukvårdsdokumentationen och den sociala dokumentationen sedan uppföljningen 2008. Vissa brister i dokumentationen kvarstår dock fortfarande avse­ende den sociala dokumentationen och hälso- och sjukvårdsdokumentationen som verksam­heten måste åtgärda.

Den sociala dokumentationen och genomförandeplanen kan förbättras ytterligare. Genomfö­randeplanen saknar en beskrivning av vilka insatser som ingår i kontaktmannens ordinarie arbetsuppgifter.

Avseende hälso- och sjukvårdsdokumentationen görs sedan 2008 riskbedömningar för fall, malnutriton (undernäring) och trycksår i samband med inflyttningen och därefter vid behov. Resultatet av riskbedömningarna dokumenteras inte i omvårdnadsjournalen vilket måste åtgärdas. Arbetet med att upprätta vårdplaner och att uppdatera vård- och rehabplaner minst en gång per år måste utvecklas och förbättras.

Uppföljning av ovan nämnda brister görs vid uppföljningen 2010.

Ingen annan allvarlig brist har dock framkommit vid årets uppföljning.

§182 ANMÄLAN AV TILLSYNSRAPPORT TILL LÄNSSTYRELSEN AVSEENDE ENSKILD VERKSAMHET ENLIGT SOL PÅ JUDISKA HEMMET 2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga anmälan av tillsynsrapporten avseende en­skild verksamhet enligt SoL på Judiska Hemmet till handlingarna.

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna tillsynsrapporten till Länsstyrelsen i Stock­holms län, enheten för funktionshinder och äldrefrågor.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 602-280/09) daterat 2009-06-15.

Tillsynen regleras i 13 kap 5 § socialtjänstlagen och i Skarpnäcks stadsdelsnämnds tillsyns­plan för enskilda verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndsområdet

Förvaltningens tillsyn genomfördes i februari 2009. Med anledningen av de allvarliga bris­terna avseende den sociala dokumentationen som framkom vid tillsynen 2008 har förvalt­ningens uppföljare gjort ytterligare ett besök innan årets tillsyn. Verksamheten har påbörjat och till stor del genomfört ett stort utvecklings- och förbättrings­arbete avseende den sociala dokumentationen sedan tillsynen 2008.

Vid årets tillsyn konstaterades dock att vissa brister avseende den sociala dokumentationen och genomförandeplanen kvarstår vilket måste åtgärdas.

Ovan nämnda brister följs upp vid tillsynen 2010. Ingen allvarlig brist har framkommit vid årets tillsyn.

§183 ANMÄLAN AV UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN PÅ FLYGARHÖJDEN 2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga anmälan av uppföljningen av Flygarhöj­den till handlingarna.

Stadsdelsnämnden överlämnar uppföljningen till äldrenämnden.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 602-261/09) daterat 2009-06-10.

Flygarhöjden är ett demensboende med totalt 45 platser för personer med demenssjukdom. Verksamheten drivs i enskild regi av Attendo Care. Uppföljningen avser två våningsplan, ett gruppboende per plan, för personer över 65 år med demenssjukdom.

Uppföljningen av Flygarhöjden genomfördes i mars år 2009. Frågeformuläret som har an­vänts är Stockholms stads mall för uppföljning av ramavtal om enstaka platser.

Den sociala dokumentationen har utvecklats och förbättrats sedan förra årets uppföljning. Vissa brister kvarstår dock avseende hälso- och sjukvårdsdokumentationen som verksam­heten måste åtgärda. Uppföljning av dessa kommer att göras vid 2010 års uppföljning. Ingen annan allvarlig brist har dock framkommit vid årets uppföljning.

§184 ANMÄLAN AV TILLSYNSRAPPORT TILL LÄNSSTYRELSEN AVSEENDE ENSKILD VERKSAMHET ENLIGT SOL PÅ FLYGARHÖJDEN 2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att lägga anmälan av tillsynsrapporten avseende en­skild verksamhet enligt SoL på Flygarhöjden till handlingarna.

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna tillsynsrapporten till Länsstyrelsen i Stock­holms län, enheten för funktionshinder och äldrefrågor.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 602-279/09) daterat 2009-06-11.

Tillsynen regleras i 13 kap 5 § socialtjänstlagen och i Skarpnäcks stadsdelsnämnds tillsyns­plan för enskilda verksamheter som är belägna inom stadsdelsnämndsområdet.

Tillsynen av Flygarhöjden genomfördes i mars 2009. Länsstyrelsens tillstånd avser 36 yngre personer med demenssjukdom på fyra våningsplan, nio äldre personer med demenssjukdom på ett våningsplan och dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Vid tillsynen fanns två plan för äldre personer med demenssjukdom, två plan för yngre per­soner med demenssjukdom, ett plan för personer med Chorea- Huntingtons sjukdom och dagverksamhet. Verksamheten kommer successivt att öka antalet yngre personer med de­menssjukdom för att framöver ha fyra plan för yngre dementa och ett plan för äldre de­menta.

Verksamheten har utvecklat och förbättrat den sociala dokumentationen sedan tillsynen 2008. Vid tillsynen konstaterades dock att endast 30 % av omvårdnadspersonal har genom­gått utbildning avseende kost och nutrition för äldre och livsmedelshygien vilket är en brist som måste åtgärdas. Ingen allvarlig brist har framkommit vid årets tillsyn.

§185 ANMÄLAN AV SKRIVELSER FRÅN NÄMNDENS LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE ENLIGT LISTA

ERSÄTTARE ENLIGT LISTA

Anmäldes en gemensam skrivelse, dnr 000-328/09, från ordföranden Billy Östh m.fl. (M), ledamoten Vlasta Marcikic (FP) och ersättaren Jonathan Lindgren (KD) om övergång till elektroniska nämnd­handlingar.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen från ordföranden

Billy Östh m.fl. (M), ledamoten Vlasta Marcikic (FP) och ersättaren Jonathan Lindgren (KD) om övergång till elektroniska nämndhandlingar till förvaltningen för beredning.

§186 INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG ENLIGT LISTA

Anmäldes inkomna medborgarförslag i förteckning (bilagt § 186).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslaget (dnr 002-248/09) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§187 ANMÄLAN AV SKRIVELSER FRÅN NÄMNDENS RÅD ENLIGT LISTA

Anmäldes skrivelser från nämndens råd i förteckning (bilagd § 187).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§188 ANMÄLAN AV INKOMNA OCH UTGÅENDE SKRIVELSER FRÅN MEDBORGARE, REMISSER M.M. ENLIGT LISTA

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 188).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§189 ANMÄLAN AV BESLUT I DELEGATION AVSEENDE ALLMÄNNA ÄRENDEN ENLIGT LISTA

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 189).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§197 YTTRANDE TILL LÄNSSTYRELSEN ÖVER CARREMA ORKIDÉN AB:S ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT LSS § 23 FÖR ATT BEDRIVA VERKSAMHET ENLIGT LSS

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande till Läns­styrelsen i Stockholms län som svar på begärt yttrande.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 603-316/09) daterat 2009-08-06.

Carema Orkidén AB har ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd att bedriva daglig verksamhet enligt LSS § 23 (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Enligt LSS-förord­ningen § 8 ska länsstyrelsen bereda den nämnd som avses i LSS § 23 stycke 2, d.v.s. den nämnd där verksamheten ska bedrivas, möjlighet att yttra sig över ansökan.

Den planerade verksamheten benämns daglig verksamhet enligt 9 § p.10 LSS för personer enligt personkrets 1 § punkt 1 LSS. Ansökan omfattar 10 platser. Da Capo Café Daglig verksamhet, belägen i lokaler på ”Hemmet för Gamla”, har som inriktning att ”sätta guld­kant” på dagen för de boende på hemmet. Verksamheten kommer att erbjuda andra arbets­sysslor så som vaktmästeriuppgifter, posthantering etc. Deltagare kan även få möjlighet ar­beta som avdelningsvärd/värdinna på någon av vårdavdelningarna. Arbetsuppgifterna anpas­sas efter arbetstagarens intresse och förmåga. Även stödet till deltagarna kommer att anpas­sas individuellt. Utöver arbetsuppgifterna på ”Hemmet för Gamla” planeras att verksamhe­ten ska bedriva friskvård med stavgång eller promenad varje förmiddag samt aktiviteter som badminton, bowling, dans etc.

I ansökan biläggs även beskrivning av verksamhetens systematiska kvalitetsutvecklingsar­bete, dokumentationsrutiner m.m. Lokalerna i vilket verksamheten ska bedrivas är handi­kappanpassade.

Förvaltningen har inget att erinra beträffande Carema Orkidéns ansökan om att driva daglig verksamhet enligt LSS § 9 p. 10. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att tjänste­utlåtandet överlämnas till länsstyrelsen som svar på begäran om yttrande.