Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-09-17

Sammanträde 2009-09-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

199 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

200 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 198 - 216

201 Anmälan av protokolljustering

202 Information från stadsdelsförvaltningen

203 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

204 Tertialrapport 2/2009

Dnr 100-346/09
(Utsändes senare)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055
Omedelbar justering

205 Uppföljande kartläggning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser på Hammarbyhöjdens servicehus

Dnr 602-334/09
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 047
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

206 Gårdsgata mellan Pilottorget och Segelflygsgatan

Svar på medborgarförslag
Dnr 002-105/09
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458

REMISSER

207 Skrivelse (17/6) om införande av klimatsmarta resvägar på Stockholms vatten

Remiss från KS
Dnr 006-282/09
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

208 Förslag till detaljplan för Solvärmen 1 i stadsdelen Flaten i Stockholm, S-Dp 2008-20187-54

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr 006-309/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

209 Utredning om att göra Energicentrum till en permanent verksamhet

Svar på remiss från KS
Dnr 006-303/09
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 047
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

210 Grön IT-strategi för Stockholms stad

Svar på remiss från KS
Dnr 006-312/09
(Utsändes)
Handläggare: Glenn Kinberg
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

211 Anmälan av inspektionsrapport över Björkhagens förskolor

Dnr 402-324/09
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel. 508 15 097

212 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr 002-331/09
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Medborgarförslag

213 Anmälan av inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

214 Anmälan av protokoll/minnesanteckningar från nämndens råd enligt lista

(Utsändes senare)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

215 Anmälan av minnesanteckningar från Skarpnäcks lokala brottsförebyggande råd

Dnr 099-37/09
(Utsändes senare)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

216 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

217 Yttrande till Södertörns tingsrätt i adoptionsärende enligt 4 kap 10 § Föräldrabalken

Hemligt enligt 26 kap 1 § OSL
(Utsändes)
Omedelbar justering

219 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

220 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

Hemligt enligt 26 kap 1 § OSL
(Utsändes)
Omedelbar justering

§198 GENOMGÅNG AV NÄRVARO

§199 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM TID OCH PLATS FÖR PROTOKOLLSJUSTERING

BESLUT

1. Ledamoten Monika Lindh (S) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet skall justeras senast 2009-09-24.

§200 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING SAMT BESLUT OM NÄRVARORÄTT OCH YTTRANDERÄTT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§201 ANMÄLAN AV PROTOKOLLJUSTERING

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 20 augusti justerats den 2 september 2009.

§202 INFORMATION FRÅN STADSDELSFÖRVALTNINGEN

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt hade noterat några frågor från sammanträdet 2009-08-20:

På fråga från Birger Kato (S) kunde stadsdelsdirektören informera om att en första utgallring av växtligheten i parken vid Talmansgränd har genomförts. Senare under hösten kommer arbetet att slutföras.

Vad gäller frågan från Jonathan Lindgren (KD) om den blå containern i Brandparken är svaret att den nu är borta.

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt påminde om de två halva planeringsdagarna 2009-10-29 och 2009-11-04 med stadsdelsnämnden och förvaltningen inför VP 2010. Program får dagarna kommer att gå ut i god tid.

Temat vid nämndsammanträde i november blir Söderortsvisionen. Föredragande blir Olle Öhman.

Avslutningsvis informerade stadsdelsdirektören om att nämnden fått 600 tkr av länsstyrelsen för ett kvinnofridsprojekt.

§204 TERTIALRAPPORT 2/2009

BESLUT

Skapnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

1. Ansöka hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 7,2 mnkr.

2. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för utbyggnad av boende för personer med funktionsnedsättning, om 2,5 mnkr.

3. Ansöka hos kommunstyrelsen om att avveckla Hammarbyhöjdens servicehus som resultatenhet.

4. Redovisa till kommunstyrelsen föreslagna omslutningsförändringar om 5,8 mnkr.

5. Omdisponering av budget om 0,9 mnkr enligt föreliggande ärende.

6. Godkänna förändringar i aktivitetsplanen.

7. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 100-346/09) daterat 2009-09-10.

Stadsdelsnämnden fortsätter arbetet för ett Stockholm i världsklass genom att i stort uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och redovisa en ekonomi i balans.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök
Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet i stort kommer att uppfyllas. Alla gruppbostäder och daglig verksamhet har konkurrensutsatts under året och övergår till Attendo Care i slutet av 2009. Behovet av försörjningsstöd har minskat de två senaste månaderna och om den positiva utvecklingenbestår kommer målet att uppfyllas vid årets slut. Samarbetet med Jobbtorg Farsta har fungerat väl. Det finns docktvå faktorer som kan påverka behovet av försörjningsstöd. Det är lågkonjunkturen med ökad arbetslöshet och försäkringskassans förändringar gällande möjligheter till förlängd sjukersättning. Förvaltningen arbetar aktivt för en mer hållbar livsmiljö. Förvaltningen har ett väl utvecklat samarbete med kultur- och föreningsliv. Under målet " ren, vacker och trygg stad" uppfylls målen inom de begränsade områden förvaltningen har ansvar och inflytande över.Skola, socialtjänst och polis fortsätter att samverka kring insatser för barn och ungdom.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
Stadsdelsnämnden har i stort uppfyllt inriktningsmålet. Valfriheten utvecklas bland annat genom konkurrensutsättning och införande av pengsystem. Barnomsorgsgarantin hålls. Kompetensutveckling av barnskötare till förskollärare pågår.Deflestaav barngrupperna kommer att ha minst en förskollärare. Förskolornas syskongrupper har 18,5 barn i snitt och 13,6 i småbarnsgrupperna vilket är något större än kommunfullmäktiges ambition.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen håller god kvalitet enligt indikatorerna trygghet, bemötande och inflytande. Äldreomsorgen behöver dock ar­beta vidare med genomförandeplaner. Förvaltningen har tilldelats medel för ett antal äldre­projekt. Dessaprojekt bidrar till en god verksamhet. Inom individ- och familjomsorgen fort­sätter arbetet med att öka utredningar och insatser som utgår från kunskapsbaserade metoder samt aktuell forskning. Även här behöver enheterarbeta vidare med att utforma genomfö­randeplaner. Utredningsenheten för barn och ungdom samarbetar med resursenheten för att vidareutveckla former för öppenvård i närområdet. Syftet är att fånga upp barns och ungdo­mars behov för att erbjuda rådgivning och tidiga insatser. Utredningsenheten för vuxna har hög andel brukare i öppenvård inom närområdet. Förvaltningen arbetar med att sänka sjuk­frånvaron med bland annat stöd av projektmedel.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
Stadsdelsnämnden uppfyller inriktningsmålet och redovisar en ekonomi i balans. Årspro­gnosen visar på en ekonomi i balans trots att delårsbokslutet redovisar ett överskott om 21,6 mnkr. Detta kan förklaras med att kostnaderna sista tertialet är högre samt att det finns en budget för oförutsedda kostnader.

Ekonomiarbetet kommer även fortsättningsvis att fokusera på att utveckla prognosarbetet och ekonomistyrningen. Ekonomiadministrationen är överförd till serviceförvaltningen.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Ledamoten Monika Lindh m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hansen (MP) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av ledamoten Monika Lindh m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hansen (MP) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle beslutat att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut, att inte ansöka hos kommunstyrelsen om att avveckla Hammarbyhöjdens servicehus som resultatenhet samt att i övrigt anföra följande:

Att avveckla en resultatenhet ska grunda sig på resultatenhetens underskott under två år. I det här fallet föreligger inte sådana skäl. Förvaltningen anger att det främsta skälet är det faktum att nämnden beslutat att, om fullmäktige så kommer att besluta, omvandla Hammarbyhöjdens servicehus till trygghetsboende. Vi anser inte att det är skäl för att avveckla resultatenheten.

Förvaltningen har gjort ett gediget arbete för att nå en prognos om budget i balans vid årets slut.

Den borgerliga majoriteten har ansvaret för att detta skett på bekostnad av att antalet barn i förskolegrupperna ökat under året, snålare biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorgen skärpts samt att biståndsbedömningar för ekonomiskt bistånd hårdnat.

Underskottet inom IoF fortsätter att oroa oss. Kostnaderna för jourhems- och § 12-hemsplaceringar är höga, liksom kostnaderna för öppenvård. I allt väsentligt beror de höga kostnaderna på den rådande situationen med ökad kriminalitet och droganvändning på Skarpnäcksfältet och i Bagarmossen. Det är av yttersta och absoluta vikt att den handlingsplan som förvaltningen arbetat fram får resultat för ungdomarnas skull, snarare än för budgethållningens skull. Inom IoF vuxna är kostnaderna för härbärgesboende svåra att förutse, då man betalar för de personer som är skrivna i stadsdelen även om de inte har någon form av annan insats i stadsdelen. Det är inte bra att man inte har kunskap om vilka personer som är skrivna i stadsdelen som lever i hemlöshet och vi förutsätter att man organiserar arbetet så att det är möjligt.

De överskott som nu samlas inom verksamhetsområdet förskola måste användas för att öka kvaliteten, sänka antalet barn i grupperna, kompetensutveckla medarbetarna och skapa förutsättningar för en hög kvalitet inom de pedagogiska verksamheterna för förskolebarnen. I dagsläget utgör överskottet inom förskolan en budgetbuffert gentemot andra verksamheters underskott så att en budget i balans uppnås på totalen.

Att beställarenheten inom äldreomsorgen visar ett överskott istället som för tidigare ett underskott beror på två saker. Dels får allt färre plats i särskilt boende då förvaltningen har striktare biståndsprövning. Dels har man sänkt pengen till utförare. Det blir billigare för beställarenheten att köpa insatser, men svårare för hemtjänstenheterna att klara sin snävare budget. Det här illustreras t ex i Södra hemtjänstenheten där förvaltningen skriver ”svårigheter att klara budget då kostnaderna för att utföra nattärenden är större än ersättningsnivåerna. Även intäkterna har minskat, bl.a. den sänkta utförarpengen, och enheten arbetar med att möta intäktsbortfallen med personalneddragningar.”

Antalet tomplatser ökar inom Hammarbyhöjdens servicehus, i tertialrapport två talas det om 3 tomma platser varje månad. Istället för att fylla platserna drar man ner antalet anställda. Det är ett exempel på de allt snävare och hårdare biståndsprövningarna.

Inom stöd och service till funktionshindrade överskrider gruppbostäderna budget med dryga 2 miljoner. En av orsakerna till underskotten är att ersättningsnivån för boende har minskat jämfört med 2008 och verksamheterna kan inte dra ner på personal i den takt som skulle behövas för att klara de snävare budgeterna. Besparingarna skulle då slå hårt mot brukarna. När nu stadsdelen lagt ut gruppbostäderna till privata utförare, kommer de med all säkerhet att göra kraftiga neddragningar för att kunna leverera den vinst som avkrävs dem av ägarna. Vi kommer att mycket noga följa utvecklingen för medarbetare och brukare när andra utförare tar över.

Förvaltningen har startat en översyn av barn- och ungdomsboendet Fallskärmen och behovet av platser. Det är säkerligen behövligt med tanke på att efterfrågan på barnboende minskar och allt fler barn bor hemma i sina familjer. Däremot skriver förvaltningen att behovet av korttidsboende verkar finnas och det är viktigt att det säkras och byggs ut som ett stöd till familjerna.

§205 UPPFÖLJNING OCH KARTLÄGGNING AV GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSINSATSER PÅ HAMMARBYHÖJDENS SERVICEHUS

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 602-334/09) daterat 2009-08-24.

Hösten 2007 genomförde medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, en kartläggning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser i stadsdelens särskilda boendeformer för äldre. Kartläggningen åskådliggjorde allvarliga brister avseende genomförda riskbedömningar för malnutrition/undernäring, trycksår och fall/fallolyckor vid Hammarbyhöjdens servicehus.

För att komma till rätta med de allvarliga bristerna begärde stadsdelsnämnden åtgärdsplaner. Med anledning av begärda åtgärdsplaner genomfördes en uppföljande kartläggning i februari 2009.

Resultatet av årets kartläggning visade en betydande förbättring av andelen genomförda riskbedömningar för malnutrition/undernäring, trycksår och fall/fallolyckor.

Alla boende hade riskbedömningar för trycksår och fall/fallolyckor genomförda. Andelen boende med genomförda riskbedömningar för malnutrition/undernäring var dock lägre, något mindre än sjuttiofem procent.

Dokumentationen av genomförda riskbedömningar, planerade och vidtagna åtgärder samt uppföljningen av dessa hade förbättrats avsevärt sedan 2007 men måste vidareutvecklas vidare till att omfatta alla berörda boende.

Andelen boende med regelbunden kontakt med tandvården hade minskat en aning. Andelen boende med dokumenterade munstatus hade visserligen fördubblats men trots detta var andelen boende utan dokumenterade munstatus fortfarande alldeles för låg, vilket också måste förbättras.

Åtgärder som planeras och vidtas för att förebygga risker samt uppföljning av dessa ska alltid dokumenteras i omvårdnadsjournalen. Verksamheten måste fortsättningsvis utveckla och förbättra arbetet med detta.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Ledamoten Monika Lindh m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hansen (MP) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av ledamoten Monika Lindh m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hansen (MP) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle besluta att förvaltningen snarast återkommer med en kompletterande rapport om statusen på de i februari konstaterade fortsatta bristerna på Hammarbyhöjdens servicehus.

Den uppföljande kartläggningen visar att alla boende hade riskbedömningar för trycksår och fall/fallolyckor. Fortfarande saknade vid uppföljningen drygt var fjärde boende risk­bedömning för malnutrition/undernäring och bara var fjärde boende hade regelbunden kontakt med tandvården, en försämring sedan 2007.

Vi noterar också med förvåning att det i februari fanns ett tiotal tomma boendeplatser på Hammarbyhöjdens servicehus. Detta trots en stor efterfrågan och den borgerliga majori­tetens löften om att utöka kriterierna för att underlätta beviljande av ansökningar om ser­vicehusboende.

§206 GÅRDSGATA MELLAN PILOTTORGET OCH SEGELFLYGSGATAN

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget angående gårdsgata mellan Pilottorget och Segelflygsgatan.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-105/09) daterat 2009-08-19.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2009-03-04 innehåller ett förslag att anlägga en gårdsgata mellan Pilottorget och Segelflygsgatan. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2009-04-16 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen vidarebefordrar ärendet till Trafikkontoret för vidare handläggning.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Ledamoten Monika Lindh m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hansen (MP) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av ledamoten Monika Lindh m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hansen (MP) och tjänstgörande ledamoten Åke Mezán (V) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle besluta att i huvudsak instämma i stadsdelsförvaltningens förslag till beslut, att sända beslutet och de medborgarförslag i trafikfrågor om Skarpnäcksfältet som behandlats i år i stadsdelsnämnden ( §§ 171, 172, 173 och 206 ) till Stockholms trafikkontor och Storstockholms Lokaltrafik med uppmaningen till dem att i samverkan utarbeta en komplett sammanhållen trafikplan för stadsdelen Skarpnäcksfältet samt att därutöver anföra följande:

Fyra medborgarförslag har senaste tiden tagit upp trafiksituationen i stadsdelen Skarpnäcksfältet till diskussion. Vi håller med stadsdelsförvaltningens uppfattning att medborgarförslagen innehåller en del goda idéer, och de bör därför vidarebefordras till Trafikkontoret och SL som exempel på åtgärder för att förbättra den bekymmersamma trafiksituationen i Skarpnäcksfältet.

En alldeles avgörande anledning till att det ser ut som det gör är, att de befintliga parkeringshusen till mycket liten del används. Att förvara bilen där är tyvärr förenat med stor risk att senare finna bilen förstörd av vandaler eller att inte finna den alls p g a stöld. Utformningen av parkeringshusen lämnar i detta sammanhang mycket övrigt att önska. De bör vara ljusare och tryggare. Radikala förändringar för att försvåra tillgrepp och stölder krävs.

Relationen mellan avgifter för parkering i garage eller på gata måste också förändras så att man upplever det mer gynnsamt att garageparkera. De platser där gatuparkering kan ske utan att hindra trafiken ska främst vara avsedda för tidsbegränsad parkering.

Gatorna i Skarpnäcksfältet är trånga och där är många oskyddade trafikanter. Smågatorna har också skymd sikt i korsningar och p g a stora träd.

Om Skarpnäcks allé ska stängas för biltrafik, måste åtgärder för att möta ökad bilism på smågatorna genomföras. Om avstängningar ska göras på allén utom för busstrafik, bör de utformas konsekvent så att endast bussar kan passera. De tidigare skyltade avstängningarna hade ingen annan verkan än att bussförarna behövde vrida lite mer på ratten för att ta sig fram. Småbilarna kunde fortsätta att köras nästan rakt fram - och gjorde det!

Om Skarpnäcks allé ska fortsätta att vara öppen som nu, måste också radikala åtgärder sättas in för att göra hela trafikmiljön för alla trafikantgrupper i och omkring gatumiljön säker. Om mer serviceutbud av olika slag - butiker, kultur, kaféer eller vad det vara må - uppstår inom en framtid så som tanken var, kanske en utveckling av Skarpnäcks allé till en livlig stadsgata blir det naturliga. Men detta ställer mycket höga krav på att planmässigt och medvetet redan från början skapa en trafiksäker miljö.

Vår uppfattning är att Trafikkontoret tillsammans med SL och övriga relevanta intressenter bör få i uppdrag att skapa en genomtänkt, miljövänlig, hållbar och framförallt säker trafikplan för stadsdelen Skarpnäcksfältet.

Beträffande medborgarförslaget om ny busshållplats vid Horisontvägen-Vinggatan anser vi att det kan vara berättigat med tanke på ny bebyggelse vid industrihuset och vid korsningen Horisontvägen - Gamla Tyresövägen och även för de boende i de snart färdiga radhusen längs Gamla Tyresövägen närmare Pungpinan, vilka t ex vill komma med buss 181 mot Farsta.

§207 SKRIVELSE (17/6) OM INFÖRANDE AV KLIMATSMARTA RESVÄGAR PÅ STOCKHOLMS VATTEN

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-623/2009

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på

remissen.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-282/09) daterat 2009-08-20.

Förvaltningen anser att det är positivt att i större grad utnyttja Stockholms vatten för transporter och kollektivtrafik. Förvaltningen vill framhålla att det är viktigt att kostnaderna blir rimliga och att en samsyn kan arbetas fram med SL om gemensamt biljettsystem om förslaget ska genomföras. Förvaltningen saknar motiveringar för placeringarna av de föreslagna färjelinjerna.

§208 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR SOLVÄRMEN 1 I STADSDELEN FLATEN I STOCKHOLM, S-Dp 2008-20187-54

Remissvar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande över remissen avseende detaljplan för fastigheten Solvärmen 1 överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-309/09) daterat 2009-08-20.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som möjliggör att en biogasanläggning uppförs på en obebyggd tomt mellan Tyresövägen och Flatenvägen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget, under förutsättning att de riskreducerande åtgärder som föreslås genomförs.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Ledamoten Monika Lindh m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hansen (MP) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av ledamoten Monika Lindh m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hansen (MP) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle besluta att som sitt yttrande över remissen avseende detaljplan för fastigheten Solvärmen 1 överlämna nedanstående:

Alternativa bränslen och återanvändning av avfall är två av många viktiga och nödvändiga inslag i kampen för miljön på vår gemensamma planet.

Den plan som nu föreligger för att bygga en anläggning för framställande av biogas kan därför inte möta några principiella invändningar från vår sida. Gasen ska för övrigt till stor del användas till de 90 SL-bussar som ska stationeras i den nya bussdepån vid Gubbängen och som ska köras i kollektivtrafiken i vårt område och därmed bidra till minskade miljöpåfrestningar.

Dock saknar vi i underlaget tillräckligt utförliga resonemang om alternativa placeringar och om tänkbara konsekvenser. Flera frågor väntar på svar:

Hur kommer de ca 60 förväntade fordonsrörelserna per dygn att påverka trafiksäkerheten längs Flatenvägen? Vilka åtgärder kommer att göras för att minska trafikriskerna med anledning av de många tunga transporterna? Hur påverkas trafiken till och från Flatenbadet? Fanns andra tänkbara placeringsalternativ i söderort? Finns risk för skadliga gaser vid eventuella läckage? Hur har man bedömt luktläckage med hänsyn till att vindarna ofta ligger på mot Skarpnäcksfältet? Den idag tillåtna byggnadshöjden är 5 meter, den föreslås ändras till 25 meter men detta faktum diskuteras enbart i termer om färgsättning.

Vi anser att man måste ta stor hänsyn till att anläggningen föreslås placeras mitt emellan två viktiga natur- reservat. I ärendet skriver man ”biogasanläggningens rötkamrar kommer att vara väl synliga i området..” ”..Flera ekar försvinner inom planområdet. Planen bedöms medföra en risk för försämring för spridning av ekar och eklevande arter.” Vidare skrivs att ”utgående ventilations- luft bör renas så att illaluktande svavelväte undviks”.

Inga uttalade kompensatoriska åtgärder för att förhindra riskerna. Vi anser att en förutsättning för placeringen måste vara att nära liggande bostadsområden inte utsätts för negativ påverkan och att de åtgärder inte bara måste vara riskreducerande, utan riskeliminerande.

Med tanke på planerna att förbättra och popularisera Flatenbadet och anslutande rekreationsområde blir det extra viktigt att se till att dessa intressen inte påverkas negativt av biogasanläggningen och trafiken till och från denna. Trafiksäkerheten blir här också extra viktig att värna om, efter- som satsningen på Flaten till betydande del riktar sig till barn och ungdom.

En hel del skrivs om skydd mot fordon som vid olycka på omkringliggande väg kan komma in på områ- det, men ingenting kan vi se hur man ska skydda omgivningen mot de tunga transport fordonen. Det bör tydligare framgå vilka åtgärder man kommer att vida för att den tunga transport fordonen inte ska skada omgivningen.

§209 UTREDNING OM ATT GÖRA ENERGICENTRUM TILL EN PERMANENT VERKSAMHET

Svar på remiss från kommunstyrelsen 315-1203/2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-303/09) daterat 2009-08-20.

Energicentrum inrättades i mars 2006 och är organiserat under miljö- och hälsoskydds­nämnden. Centret drivs med medel ur miljömiljarden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i uppdrag att ta fram förslag till att eventuellt permanenta verksamheten. En undersökning och redovisning av nuvarande verksamhet har gjorts där man också tar fram tre förslag med olika ambitionsnivåer till fortsatt verksamhet. Alternativ ett är att fortsätta som nu, alternativ två har något högre ambitionsnivå där centret får ett utvidgat ansvar genom att kunna ge konkret stöd till förvaltningarna och alternativ tre har hög ambitionsnivå med ytterligare utvidgning av ansvaret, möjlighet att dessutom fokusera på upphandling och avtalsmodeller samt livscykelanalyser med mera, till en kostnad av 7,8 miljoner kronor per år. Miljöförvalt­ningen förordar det tredje alternativet.

Förvaltningen föreslår finansiering enligt förslag två där centret får ett utvidgat ansvar genom att kunna ge konkret stöd till förvaltningarna.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Ledamoten Monika Lindh m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hansen (MP) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av ledamoten Monika Lindh m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hansen (MP) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle besluta att Stadsdelsnämnden beslutar att förorda att Energicentrum finansieras enligt alternativ tre i det remitterade förslaget.

Det är bra att den borgerliga majoriteten äntligen har insett betydelsen av energibesparingar och därvid återinfört en samlad särskild energikompetens inom stadens organisation.

Energibesparingar har en stor klimatpositiv inverkan och är dessutom generellt den del av miljöarbete där de största och snabbaste ekonomiska besparingarna kan göras, d v s snabbt och effektivt göras lönsamt!

Desto märkligare att den borgerliga majoriteten i Miljö och hälsoskyddsnämnden inte själva tar chansen att sätta foten i marken och fatta beslut i sakfrågan utan överlåter detta på andra. Vi drar slutsatsen att detta beror på att de borgerliga bakåtsträvande mörkerkrafterna, som inte ser något värde i energieffektivisering och miljöarbete över huvud taget, fortfarande har alldeles för mycket att säga till om.

Inom Stockholms stad finns massor att göra inom energibesparingsområdet! Exempelvis avseende t ex rådgivning, upphandlingsstöd, livscykelanalyser och stöd till framtagande av spjutspetsteknik.

Om den borgerliga majoriteten i Stadshuset, med hänvisning till budgetskäl ett enstaka år väljer att satsa så lite som möjligt på energibesparingsinsatser betyder det att man kommande verksamhetsår hellre spenderar medel på onödig energiförbrukning. Detta skulle vara mycket, mycket dålig hushållning med skattebetalarnas pengar!

För Skarpnäcks del skulle även genomförande av alternativ två i förslaget vara till fördel. Stadsdelen skulle få tillgång till bl a mer och bättre rådgivning gällande exempelvis energieffektivisering, upphandling, värmeåtervinning, energianvändning för värme och kyla, utveckling av ny teknik, statistikbearbetning mm. Alternativ tre kostar fjuttiga 900 000:- mer för hela staden men skulle förutom sagda innebära att ytterligare mantimmar kan nedläggas centralt på att hjälpa, samt höja kvalitén på stödet till, de olika nämnderna i staden. Satsningar på t ex miljonprogramsområdena som ingår i alternativ tre berör även en del av bostadsbeståndet i Skarpnäck.

§210 GRÖN IT-STRATEGI FÖR STOCKHOLMS STAD

Svar på remiss från KS

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-312/09) daterat 2009-08-18.

Stadsledningskontoret presenterar ”Grön IT – strategi för Stockholms stad”. Strategin gäller två huvudområden, dels hur informationsteknik kan minska den egna orga­nisationens miljöpåverkan, dels att utveckla IT som miljöteknik.

Staden tillämpar till en del redan Grön IT. Det finns t ex möjlighet att söka handlingar på nätet och förskoleplats.

I förslaget på utveckling av strategin nämns bland annat strategisk trafikplanering, elektro­nisk hantering av nämndärenden samt möten och presentationer över nätet (webinars) ge­nom webbaserade tjänster. Andra utvecklingsförslag är individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i nyproducerade bostäder och lokaler samt standardisering av ar­betsplatser med modern energieffektiv utrustning.

Förvaltningen stödjer i huvudsak förslaget. Det är dock anmärkningsvärt att den nyligen gjorda upphandlingen av Volvo-IT innehåller väldigt lite om Grön IT. I princip finns inget av det som föreslås i detta ärende med i avtalet.

§211 ANMÄLAN AV INSPEKTIONSRAPPORT ÖVER BJÖRKHAGENS FÖRSKOLOR

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden lägger anmälan av inspektionsrapporten till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 402-324/09) daterat 2009-08-17.

Stadens förskoleinspektörer har granskat enheten Björkhagens förskolor under maj månad 2009. Enheten har sju förskolor vid inspektionstillfället med 19 avdelningar. Förskolorna ligger geografiskt i Hammarbyhöjden och Björkhagen.

Följande områden omfattas av inspektionen:

  • Utveckling sedan den senaste inspektionen
  • Systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap
  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande
  • Barns inflytande
  • Förskola och hem
  • Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Ledamoten Monika Lindh m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hansen (MP) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av ledamoten Monika Lindh m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hansen (MP) och tjänstgörande ersättaren Åke Mezán (V) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle besluta att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning av genomförda åtgärder med anledning av inspektörernas granskning.

Vi vill inte lägga den här rapporten till handlingarna. Det är en viktig inspektionsrapport över en viktig och angelägen verksamhet som nämnden ansvarar för. Inspektörerna har pekat på brister och bedömer att flera saker behöver utvecklas. Stadsdelsnämnden måste, tycker vi, få en återkoppling och redovisning av hur förvaltningen arbetar med det som inspektörerna fört fram.

Den inspektion av Björkhagens förskolor som vi nu fått indikerar en rad problem och svårigheter som mer hänger samman med den förda politiken kring förskoleverksamheten i stadsdelen än enhetens interna svårigheter och förbättringsområden. I ett läge när för­skoleverksamheten går med stora överskott, borde möjligheten att säkra kvaliteten vara bättre än vad som framgår av inspektörernas granskningsrapport.

Några sådana markörer lägger inspektörerna fram;

Den låga andelen förskollärare är 37 %, jämfört med stadens snitt om 46 %.

Flera avdelningar helt saknar förskollärare

Antalet barn per personal är 6.1, jämfört med stadens snitt om 4.6 barn per personal.

Personalomsättningen påverkar kontinuitet och utvecklingsarbete negativt.

Inspektörerna menar att de här bristerna försvårar arbetet med att uppfylla läroplanens intentioner.

Det fanns vid inspektionen som gjordes i maj 2009, ingen gemensamt formulerad syn på kunskap och lärande. Inspektörerna menar att det arbetet måste prioriteras för att verk­samheten som helhet ska utvecklas enligt förskolans uppdrag i Lpfö 98 (Läroplan för för­skolan 1998). Det är mycket allvarligt och gör att hela den pedagogiska verksamhet som förskolan ska vara riskerar att utarmas.

Förvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande att varje förskola ska under hösten påbörja ar­betet med att revidera Likabehandlingsplanen. Vi känner oss nödsakade att upprepa vad inspektörerna skriver om att det från 1 januari 2009 är två nya lagar som reglerar det rättsliga skyddet för barn och elever; ” Bestämmelserna har i viss mån skärpts. Bland an­nat ska en ny plan årligen upprättas. Det räcker således inte längre med att årligen se över och revidera befintlig plan.”

§212 INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG ENLIGT LISTA

Anmäldes inkomna medborgarförslag i förteckning (bilagt § 212).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslaget (dnr 002-331/09) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§213 ANMÄLAN AV SKRIVELSER FRÅN NÄMNDENS LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE ENLIGT LISTA

§214 ANMÄLAN AV SKRIVELSER FRÅN NÄMNDENS RÅD ENLIGT LISTA

Anmäldes skrivelser från nämndens råd i förteckning (bilagd § 204).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§215 ANMÄLAN AV MINNESANTECKNINGAR FRÅN SKARPNÄCKS LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD

Anmäldes minnesanteckningar från SkarpBrå i förteckning (bilagd § 215).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§216 ANMÄLAN AV INKOMNA OCH UTGÅENDE SKRIVELSER FRÅN MEDBORGARE, REMISSER M.M. ENLIGT LISTA

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 216).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.