Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-11-04

Sammanträde 2009-11-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

TEMA: kl. 18-00 - 19.30 Söderortsvisionen
Dialogmöte om framtidsvisionen Söderort 2030. Läs mer...Välkommen att diskutera Skarpnäcks och söderorts framtid med dina lokala politiker. Dialogen leds av projektledare Olle Öhman.

222 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

223 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 221 - 249 och 256

224 Anmälan av protokolljustering

225 Information från stadsdelsförvaltningen

226 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

227 Månadsrapport september

Dnr 101-118/09
(Utsändes)
Handläggare: Margareta Östrand Tel. 508 15 012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

228 Barnvagnsramper och parkbelysning i trappan mellan Paternostervägen 43 upp till Lidköpingsvägen

Svar på medborgarförslag
Dnr 002-248/09
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458

229 Fler papperskorgar i Hammarbyhöjden och Björkhagen

Svar på medborgarförslag
Dnr 002-331/09
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458

230 Gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

Dnr 103-428/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

231 Ombyggnad av lokaler i Hemmet för gamla för dagverksamhet för personer med demenshandikapp

Genomförandebeslut
Dnr 302-438/09
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel. 508 15 080
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

232 Riktlinjer för representation och mutor

Dnr 299-423/09
(Utsändes)
Handläggare: Margareta Östrand Tel. 508 15 012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

233 Övergång till elektroniska nämndhandlingar

Svar på skrivelse från Billy Östh m.fl. (M), Vlasta Marcikic (FP) och Jonathan Lindgren (KD)
Dnr 000-328/09
(Utsändes)
Handläggare: Stefan Lundh Tel. 508 15 054

234 Justering i delegationsordning

Dnr 000-196/09
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

235 Stadsdelsnämndens sammanträden under 2010

Dnr 000-431/09
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

236 Ansökan om alkoholtillstånd, enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker

Remissvar till socialtjänstnämndens tillståndsutskott
Dnr 503-365/09
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tel. 508 15 418
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

237 Komplettering till ärende ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Svar på remiss från KS dnr 325-623/09
Dnr 006-241/09
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

238 Yttrande till Socialstyrelsens smittskyddsenhet, tillsynsavdelningen, om tillgång till vårdhygienisk kompetens

Remissvar
Dnr 006-327/09
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 047
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

239 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Svar på remiss från KS dnr 219-1255/2009
Dnr 006-357/09
(Utsändes)
Handläggare: Anna Arkelius Tel. 508 15 033
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

240 Gemensamt bedömnings- och kartläggningsinstrument för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Remiss från KS 327-1460/2009
Dnr 006-319/09
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

241 Medborgarundersökning avseende stadsmiljö 2009

Dnr 300-429/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

242 Anmälan av sommarkoloniverksamheten 2009

Dnr 401-404/09
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

243 Anmälan av tillsyn av HVB-hem Nämndemansgården Ungdom

Dnr 502-435/09
(Utsändes)
Handläggare: Eva Klintwall Tel. 508 15 150

244 Anmälan av uppföljning av ramavtalet gällande boendestöd genom Omsorgshuset AB

Dnr 502-411/09
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tel. 5 08 15 418
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

245 Anmälan av tillsyn av enskild verksamhet vid Eken Care Drevviken

Dnr 502-436/09
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tel. 508 15 418

246 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr 002-376/09, 002-433/09 002-437/09, 002-442/09
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Medborgarförslag

247 Anmälan av protokoll/minnesanteckningar från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

248 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

249 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

250 Gemensam upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorgen och stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Dnr 103-430/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

253 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

(Utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel. 508 15 124

254 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

Yttrande till Södertörns tingsrätt mål nr Ä 8884-09
(Utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel. 508 15 124

255 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

TILLÄGG - BESLUTSÄRENDEN

256 Samarbetsavtal kring trygghetsskapande åtgärder i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet

Dnr 599-456/09
(Utsändes senare)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§221 GENOMGÅNG AV NÄRVARO

§222 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM TID OCH PLATS FÖR PROTOKOLLSJUSTERING

BESLUT

1. Vice ordföranden Maria Hannäs (V) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet skall justeras senast 2009-11-11.

§223 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING SAMT BESLUT OM NÄRVARORÄTT OCH YTTRANDERÄTT

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med den justeringen att § 256 behandlas direkt efter § 249.

§224 ANMÄLAN AV PROTOKOLLJUSTERING

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 17 september justerats den 24 september 2009.

§225 INFORMATION FRÅN STADSDELSFÖRVALTNINGEN

§226 NÄMNDENS FRÅGOR TILL FÖRVALTNINGEN

§227 MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER

BESLUT

Skapnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Kommunal familjedaghemsverksamheten avvecklas från 1 januari 2010.

 2. Bostad med särskild service för barn och ungdom på Robin Hood och Trollebo avvecklas senast oktober 2010 samt att Trollebo renoveras och delvis byggs om till ett korttidsboende för barn och ungdom med sex platser under 2010.

 3. Månadsrapporten för januari-september 2009 godkänns.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 101-118/09) daterat 2009-10-13.

Förvaltningen prognostiserar före resultatöverföring ett överskott om 3,1 mnkr och efter resultatöverföring ett överskott om 2,0 mnkr. Detta förutsatt att kommunfullmäktige beviljar begärda stimulanbidrag om 2,5 mnkr i samband med att tertialrapport 2 behandlas. Utred­ningsenheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 5,5 mnkr, resursenheten för vuxna prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr, stöd till personer med funktionsned­sättning prognostiserar ett underskott om 2,9 mnkr, ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 5,3 mnkr och äldreomsorgen ett underskott om 1,7 mnkr. Förskola prognosti­serar ett överskott om 7,8 mnkr, nämnd och administration prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr samt kulturverksamhet ett överskott om 0,3 mnkr. Förvaltningens sammantagna prognos efter resultatöverföring beräknas till ett överskott om 2,0 mnkr vilket främst beror på att nämndens reserv löses upp med 9,5 mnkr.

Förvaltningen har två kommunala dagbarnvårdare. För att denna verksamhets ska bära sina egna kostnader krävs cirka fem barn inskrivna i varje familjedaghem. I dagsläget är det en­dast tre barn inskrivna/familjedaghem. Det finns endast två barn i kö som önskar placering inför 2010. I stadsdelsområdet finns för närvarande 17 enskilt drivna familjedaghem. De privata familjedaghemmen förväntas täcka den totala efterfrågan av familjehemsverksamhet. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen nämnden att den kommunala familjedaghems­verksamheten avvecklas från 1 januari 2010. De två dagbarnvårdarna som tillhör Skarp­näcksfältets förskoleenhet kommer att erbjudas arbete inom enheten.


Efterfrågan av bostad med särskild service för barn och ungdom har minskat. På Trollebo finns korttidsplatser och platser i bostad med särskild service. Beläggningen och efterfrågan av bostad med särskild service på Robin Hood och Trollebo är inte tillräcklig. Det innebär att verksamheten prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr för 2009. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att avveckla bostad med särskild service för barn och ungdom på Robin Hood och Trollebo senast oktober 2010. Trollebo kommer att under 2010 renoveras och delvis byggs om till ett korttidsboende för barn och ungdom med sex platser.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle besluta att i huvudsak godkänna månadsrapporten för september, bostad med särskild service för barn och ungdom på Robin Hood och Trollebo avvecklas senast oktober 2010 samt att Trollebo renoveras och delvis byggs om till ett korttidsboende för barn och ungdom med sex platser under 2010 samt att därutöver anföra:

Familjedaghemsverksamheten i stadsdelen behöver utvecklas. Sammanlagt 19 familjedaghem finns för närvarande i stadsdelen, varav den största delen är privata.

Vi anser att det även skall finns möjlighet, för dem som så önskar, att välja kommunalt drivet familjedaghem i stadsdelen.

Efter den borgerliga valsegern 2006 gjordes kraftiga nedskärningar i budgetarna för Stock­holms stadsdelsnämnder. År 2007 gick Skarpnäcks stadsdelsnämnd med ett underskott på -35,6 miljoner kronor och år 2008 med -16,8 miljoner kronor, totalt hittills under mandatpe­rioden ett underskott på -52,4 miljoner kronor. För 2009 ser det ut att bli en budget i balans. Vi konstaterar att detta har varit möjligt p.g.a. att man bl.a. lyft ut verksamheter och centrali­serat dessa (skola, park- och vägskötsel), lagt ned verksamheter (t ex Stall Arista för psy­kiskt funktionshindrade), privatiserat verksamheter, sagt upp personal, överbelagt förskolor och tillämpat stenhårda biståndsbedömningar inom äldreomsorgen och för försörjningsstöd.

Särskilt uttalande lämnades av ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic(FP):

”Vi ser med glädje att budgeten nu är i balans och septemberprognosen visar till och med på ett litet överskott. Det kraftfulla förnyelsearbete och omfattande saneringsåtgärder som genomförts av Alliansmajoriteten och förvaltningsledningen under ett och ett halvt års hårt arbete har nu gett resultat. De tre oppositionspartierna har däremot suttit vid sidan och tittat på, och man har inte föreslagit en enda konstruktiv åtgärd för att få ekonomin i balans. Istället har oppositionen konsekvent motarbetat alla de insatser som vidtagits för att modernisera, effektivisera och förbättra förvaltningens verksamheter.

Utvecklingen av ekonomiskt bistånd är särskilt glädjande. Antalet bidragshushåll är nu det lägsta på över två år, trots den internationella finanskrisen, och utbetalningarna ligger nu på en sådan låg nivå som gör att sannolikheten att klara budgeten för ekonomiskt bistånd nästa år är mycket goda. Under förra mandatperioden, då den socialistledda oppositionen hade majoritet, uppgick underskottet på försörjningsstöd till cirka 65 miljoner kronor totalt.

Vi ser också med glädje att sjukfrånvaron minskar och att den är lägst i Skarpnäck bland stadsdelarna, även om den fortfarande är för hög. I ett särskilt projekt som genomförts vid Hammarbyhöjdens servicehus minskade sjukfrånvaron från 10 till 5 procent, alltså till hälften.

Det är också positivt att antalet placeringar och kostnaderna inom utredningsenheten för barn och unga nu minskar.”

Särskilt uttalande lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP):

”Vi förordar att ärenden som handlar om förändringar, besparingar och nedläggning av verksamheter som inte på något sätt framgått av årets verksamhetsplan ska läggas fram till nämnden i särskilt ärende. Det är annars svårt för medborgarna att veta och känna till vad som ”döljer sig” under rubriken: Månadsrapport”.

§228 BARNVAGNSRAMPER OCH PARKBELYSNING I TRAPPAN MELLAN PATERNOSTERVÄGEN 43 UPP TILL LIDKÖPINGSVÄGEN

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget angående barnvagnsramper och belysning i trappan vid Paternostervägen 43 upp till Lidköpingsvägen

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-148/09) daterat 2009-10-19.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2009-06-02 innehåller ett förslag att mon­tera upp barnvagnsramper och se över befintlig belysning i trappan vid Paternostervägen 43 upp till Lidköpingsvägen. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2009-06-11 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen vidarebefordrar ärendet angående belysningen till Trafikkontoret för vidare handläggning.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) och ett gemensamt förslag till beslut från (V), (S) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle besluta att medborgarförslaget bör genomföras och att förvaltningen uppdras att verka för att så sker.

Den parkväg som avses finns i ett ganska brant skogsparti mellan Paternostervägen och Lidköpingsvägen. Flera kortare trappor finns längs vägen i de brantaste avsnitten.

Vid sidan om en av dessa trappor - den närmast ovanför "tvättstugebyggnaden" vid Paternostervägen - har uppstått en spontanväg som ansluter i den asfalterade väg och vändplan som finns intill byggnaden. Eftersom denna spontant uppkomna väg skapad främst av cyklande och barnvagnsdragande har ganska beskedlig lutning och ligger på berg nästan i dagen, borde det med ganska enkla medel gå att göra den iordning och asfaltera den.

De översta trapporna upp mot Lidköpingsvägen ligger så till att det även här med ganska enkla medel borde gå att bredda dem för att montera ramp alternativt anlägga väg bredvid, eftersom lutningen även här är ganska beskedlig.

Nedre delen av gångvägen och trapporna kan vara som de är, eftersom cyklar och barnvagnar kan föras på befintlig väg från den nämnda vändplanen ner till Paternostervägen.

Särskilt uttalande lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP):

”Förslag från medborgare har inkommit gällande ”Barnvagnsramper och parkbelysning i trappan mellan Paternostervägen 43 upp till Lidköpingsvägen” samt ang. ”Fler papperskorgar i Hammarbyhöjden och Björkhagen”

Vi anser att det är genant att förvaltning och nämnd skall svara att vi vidarebefordrar ärenden, som ovan, till Trafikkontoret, när det är helt vanliga lokal frågor som stadsdelsförvaltning och stadsdelnämnd har kunskaper om och som de rimligtvis borde ha rådighet över. Vi beklagar djupt att demokratins vägar blir länge och längre med den borgerliga alliansens politik.

Vi partier i opposition ser fram emot, att efter valet, kunna ändra på denna ordning. Vi menar att lokala frågor skall beslutas lokalt av dem som väl känner till förhållandena.”

§229 FLER PAPPERSKORGAR I HAMMARBYHÖJDEN OCH BJÖRKHAGEN

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens svar på medborgarförslaget angående fler papperskorgar i Hammarbyhöjden och Björkhagen

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-331/09) daterat 2009-10-19.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2009-08-20 innehåller ett förslag att sätta ut fler papperskorgar i Hammarbyhöjden och Björkhagen speciellt i området utmed Finn Malmgrens väg. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2009-09-17 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen stödjer medborgarförslaget och vidarebefordrar ärendet till Trafikkontoret för vidare handläggning.

Särskilt uttalande lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP):

”Förslag från medborgare har inkommit gällande ”Barnvagnsramper och parkbelysning i trappan mellan Paternostervägen 43 upp till Lidköpingsvägen” samt ang. ”Fler papperskorgar i Hammarbyhöjden och Björkhagen”

Vi anser att det är genant att förvaltning och nämnd skall svara att vi vidarebefordrar ärenden, som ovan, till Trafikkontoret, när det är helt vanliga lokala frågor som stadsdelsförvaltning och stadsdelnämnd har kunskaper om och som de rimligtvis borde ha rådighet över. Vi beklagar djupt att demokratins vägar blir länge och längre med den borgerliga alliansens politik.

Vi partier i opposition ser fram emot, att efter valet, kunna ändra på denna ordning. Vi menar att lokala frågor skall beslutas lokalt av dem som väl känner till förhållandena.”

§230 GEMENSAM UPPHANDLING AVSEENDE SKÖTSEL AV PLASKDAMMAR, DUSCHAR OCH VATTENANLÄGGNINGAR PÅ PARKMARK

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i en gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark.

 2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedd leverantör samt att besluta i övriga frågor som rör avtalet under avtalsperioden.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 103-428/09) daterat 2009-10-19.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att delta i en gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar m.m. För att förenkla administrationen av upphandlingen och avtalet föreslås att samtliga beslut för de ingående nämnderna delegeras till stadsdelsdirektören i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§231 OMBYGGNAD AV LOKALER I HEMMET FÖR GAMLA FÖR DAGVERKSAMHET FÖR PERSONER MED DEMENSHANDIKAPP

Genomförandebeslut

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att beställa en ombyggnad av del av Hemmet för gamla till dagverksamheter för dementa.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 302-438/09) daterat 2009-10-19.

Det finns idag tomma lokaler på bottenvåningen i A-huset i Hemmet för gamla.

Rehabenheten avvecklades under 2008 och lokalerna är idag delvis tomma. Förvaltningen föreslår att lokalerna byggs om för två dagverksamheter för personer med demenshandi­kapp. Kostnaden för tillbyggnaden är beräknad till ca 9,9 mnkr och den nya årshyran blir 1150544 kr.

Särskilt uttalande lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP):

”Ombyggnaden av bottenvåningen i A-huset beräknas till 9.9 mnkr. Det är en stor ombyggnad som riskerar att hamna över 10-miljonerstrecket, vid en fördyring under projekttiden på 1 procent. Om så sker, vilket är troligt med tanke på de kostnadsökningar som vanligtvis inträffar, måste anser vi ärendet upp till förnyad hantering i nämnden.

Ombyggnaden slutar på en mycket hög kvadratmeterkostnad per år, 2 739 kr/kvm, även med Stockholmsmått mätt. Varför den blir så hög framgår inte av ärendet.

Ärendet föreläggs nämnden utan ordentlig konsekvensanalys; bl.a. nämns inget konkret om hur den ökade hyreskostnaden ska betalas. Det handlar om en ökad hyreskostnad på mer än 750 000 kronor per år. Man säger att samordningen kommer


att förbättras samt att personalresurserna kommer att effektiviseras. Hur samordningen kommer att förbättras tas inte upp. Att personalresurserna kommer att effektiviseras innebär förmodligen personalneddragningar.

Vi anser att ärendet borde ha beretts tydligare och mer utförligt.”

§232 RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Riktlinjer för representation och mutor antas.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 299-423/09) daterat 2009-10-18.

Stadsdelsförvaltningen lämnar i tjänsteutlåtandet förslag till riktlinjer för representation, gåvor och uppvaktningar från arbetsgivaren, gåvor till externa samt riktlinjer för att undgå misstanke om mutbrott.

§233 ÖVERGÅNG TILL ELEKTRONISKA NÄMNDHANDLINGAR

Svar på skrivelse från Billy Östh m fl (M), Vlasta Marcikic (FP) och Jonathan Lindgren (KD)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på skrivelsen.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 000-328/09) daterat 2009-10-26.

Förvaltningen anser också att alla nämndhandlingar ska vara elektroniska. I staden pågår projekt Navet. Projektet drivs av Stockholms stadsarkiv och syftar till att ta fram lösningar för hantering av information som skapas inom ramen för ärende- och dokumenthantering och därtill knutet e-arkiv.

Stadsdelsförvaltningen har anmält intresse att använda tjänsten som en av tre pilotförvaltningar under 2010 (de andra två pilotförvaltningarna är utbildningsförvaltningen och KF/KS kansli). Under pilotperioden kan det uppkomma frågeställningar som förvaltningen behöver diskutera med stadsdelsnämnden.

Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att förvaltningen deltar i pilotprojektet och därigenom kan erbjuda elektronisk distribution av nämndhandlingar till stadsdelsnämndens ledamöter.

§235 STADSDELSNÄMNDENS SAMMANTRÄDEN UNDER 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att sammanträda under år 2010 enligt följande:

2010-01-04 kl. 08.00

2010-02-04 kl. 18.00

2010-03-25 kl. 18.00

2010-04-21 kl. 18.00

2010-05-20 kl. 18.00

2010-06-17 kl. 18.00

2010-08-26 kl. 18.00

2010-09-30 kl. 18.00

2010-11-11 kl. 18.00

2010-12-16 kl. 18.00

Särskilt uttalande lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP):

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna förordar att nämndens sammanträden ska förläggas växelvis till Bagarmossen och Skarpnäcksfältet.

§236 ANSÖKAN OM ALKOHOLTILLSTÅND, ENLIGT 7 KAP 5 § ALKOHOLLAGEN FÖR SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER

Remissvar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens tillståndsutskott

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 503-365/09) daterat 2009-10-04.

Socialtjänstnämndens tillståndsutskott har begärt nämndens yttrande avseende en ansökan om alkoholtillstånd, enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker, vid restaurangen Adelines Kaffestuga, Skarpnäcks Allé 74, 128 33 Skarpnäck.

Stadsdelsnämnderna är obligatoriska remissinstanser enligt beslut i Stockholms kommun­fullmäktige och ska ge synpunkter på eventuella sociala olägenheter angående serverings­ställets geografiska placering. Stadsdelsnämnden är remissinstans i detta fall eftersom det gäller en ny ansökan om serveringstillstånd.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka denna ansökan.

§237 KOMPLETTERING TILL ÄRENDE ERSÄTTNINGSSYSTEM INOM SOCIALPSYKIATRIN

Svar på remiss från KS dnr 325-623/09

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-241/09) daterat 2009-09-29.

Stadsledningskontoret har i utarbetat ett förslag på en ersättningsmodell som bygger på en fast ersättning i tre nivåer inom socialpsykiatrin. Stadsledningskontoret har även tagit fram en metod för att mäta utförarens resursåtgång för att ge det stöd den enskilde beviljats enligt beslut.

Ärendet har under sommaren 2009 varit ute på remiss till samtliga stadsdelsnämnder samt socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. I ärendet föreslås en sänkning av ersättningen i nivå ett och två inom boendestöd samt att cirkelverksamhet utgår ur förslaget om valbara insatsformer. Ersättningen för lokal- och gemensamhetsyta avseende boendestöd föreslås ändras till en månadsersättning.

Förvaltningen delar utredningens slutsatser, resonemang och stödjer kompletteringarna till ärendet.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

”Vi yrkade att Skarpnäcks skulle avstyrka förslaget till pengsystem inom socialpsykiatrin och ange följande som remissvar:

Vi är, liksom vi var vid tidigare behandling i augusti 2009, emot att staden ska införa ett pengsystem inom socialpsykiatrin. Vi avstyrker helt förslaget till pengsystem inom socialpsykiatrin. Det riskerar att direkt motverka kärnan i socialpsykiatrins uppdrag att stödja individen i återhämtningsprocessen. Enskildas möjlighet att påverka och välja insatser ska vara en självklar rättighet inom vår gemensamma välfärd med allmännyttigt ändamål och inte reduceras till en del av ett marknadssystem med vinst som huvudsaklig drivkraft.

Dessutom innehåller pengsystemet inga lösningar på de allvarliga problemen med att hälften av målgruppen saknar sysselsättning och att över 300 nya lägenheter behövs för att tillgodoses behoven åren 2009-2012. Den rådande bristsituationen är det främsta hindret för att öka brukarens möjlighet att påverka boende och sysselsättning.

Socialpsykiatrin är en komplex verksamhet för att hjälpa och stödja sköra människor med stort behov av långsiktighet. Pengförslaget är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning som är förödande ur brukarperspektiv. Socialpsykiatrin passar sällsynt dåligt för system som bygger på marknadens principer. Verksamheten är oftast inte uppdelad i beställare och utförare och samma personal arbetar delvis med olika insatser. Integrerade verksamheter har stora fördelar när det gäller att skapa trygghet och kontinuitet för individen.

Pengsystemet tar inte hänsyn till att kostnaderna är högre i en liten verksamhet än i en stor, vilket påverkar små enheter som Mediabox. Det leder förmodligen till ökad centralisering och längre resvägar som ger ökade svårigheter för brukare som inte kan åka kommunalt.

Det är oacceptabelt att förslaget innebär så låga nivåer att det kan bli svårt att driva små gruppbostäder med brukare som har stora omvårdnadsbehov.

Förslaget innebär också att den enskilde endast får tre dagar på sig för att tacka ja eller nej, vilket kan vara alldeles för kort tid för personer som har varit sjuka länge. När den enskilde har sagt ja har hon eller han endast en vecka på sig att komma igång med sysselsättningen. Inom socialpsykiatrin fungerar det inte med absoluta tidsfrister. Erbjudande om plats måste anpassas till människors varierande förutsättningar, annars riskerar ännu flera att slås ut.”

§238 YTTRANDE TILL SOCIALSTYRELSENS SMITTSKYDDSENHET, TILLSYNSAVDELNINGEN, OM TILLGÅNG TILL VÅRDHYGIENISK KOMPETENS

Remissvar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Godkänna förvaltningens förslag till yttrande till Socialstyrelsens smittskyddsenhet, tillsynsavdelningen, om tillgång till vårdhygienisk kompetens

 2. Överlämna yttrandet till Socialstyrelsens smittskyddsenhet, tillsynsavdelningen

 3. Omedelbar justering

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-327/09) daterat 2009-09-07.

I varje vårdgivares organisation måste det finnas en vårdhygienisk kompetens för att uppfylla kravet på god hygienisk standard.

För att vårdpersonal ska kunna ha grundkunskap om vårdhygienisk standard måste all personal vid anställning få en introduktion i verksamhetens lokala rutiner som sedan följs upp med kontinuerlig kompetensutveckling.

Grunden för den vårdhygieniska expertisen utgörs av ett team bestående av hygienläkare och hygiensjuksköterskor. Dessa har även tillgång till andra expertfunktioner, t.ex. inom mikrobiologi, epidemiologi, infektionsmedicin och smittskydd. Den vårdhygieniska expertisen bör tillhöra en vårdhygienisk enhet med möjlighet till nära dialog med vårdgivarens ansvariga beslutsfattare.

Socialstyrelsen förslag innebär att det framöver kommer att vara ett krav för vårdgivaren att ha tillgång till vårdhygienisk expertis genom avtal med t ex landstinget avdelning för smittskydd och vårdhygien, vilket är positivt men kommer att leda till ökade kostnader för den vårdgivare som inte redan har avtal.

§239 INFÖRANDE AV RÖKFRI ARBETSTID I STOCKHOLMS STADS VERKSAMHETER

Svar på remiss från KS dnr 219-1255/2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Stadsdelsnämnden beslutar att rökfri arbetstid införs inom Skarpnäcks stads­delsförvaltning från och med 2010-05-01.

 3. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-357/09) daterat 2009-10-19.

Kommunstyrelsen har överlämnat remissen ”Införande av rökfri arbetstid i Stock­holms stads verksamheter” till bland annat Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Remissen innehåller ett förslag om att alla stadens verksamheter ska införa rökfri arbetstid senast 2010-05-01. Stadsledningskontoret menar att de som är beroende av tjänster som finansieras av staden har rätt till en rökfri miljö. En rökfri arbetstid blir också ett betydelsefullt bidrag i stadens folkhälsoarbete generellt. Stadsledningskontoret tar i remissen upp några stadsövergripande gemensamma utgångspunkter och ra­mar kring den rökfria arbetstiden.

Stadsdelsförvaltningen delar i huvudsak stadsledningskontorets synpunkter och stödjer förslaget, samt lämnar synpunkter. Dessutom föreslår stadsdelsförvalt­ningen att Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar om ett införande av rökfri arbetstid inom hela förvaltningen från och med 2010-05-01. Detta på grund av att förvaltningen anser att frågan om rökfri arbetstid är en viktig insats för att förbättra miljön för brukarna och arbetsmiljön för förvaltningens anställda.

§240 GEMENSAMT BEDÖMNINGS- OCH KARTLÄGGNINGSINSTRUMENT FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING INOM ÄLDREOMSORGEN

Remiss från KS 327-1460/2009

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar följande:

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-319/09) daterat 2009-09-28.

Äldrenämnden har fått i uppdrag att inrätta ett bedömningskansli. Målet är att stadens äldre ska få en professionell handläggning där utredningsmetodik, bedömning och beslut om insatser är likvärdiga oberoende av var i staden man bor. Äldreförvaltningen har gjort en nulägesanalys och tagit fram förslag på ett bedömningsinstrument, där bl. a kartläggning, intervjuguide och dokumentationsmall ingår.

Förvaltningen delar äldreförvaltningens synpunkter i stort. Äldreomsorgen i Stockholms stad är en resurskrävande verksamhet av stor betydelse. Det är av stor vikt att biståndsbedömningen utförs professionellt, att den enskildes behov bedöms likvärdigt och rättvist så att samma behov ges samma insatser oberoende av bostadsort. Bedömning och kartläggning i en mall ger en mer saklig och professionell utredning. Biståndshandläggarnas yrkesroll tydliggörs också.

Förvaltningen välkomnar ett gemensamt beräkningsunderlag i Paraplyet som ger utförarna i staden lika förutsättningar. Det är värdefullt att kunna få ut statistik och kunna göra jämförelser över kostnader och insatser.

Förvaltningen ställer sig tvekande till att i varje ärende göra en detaljerad kartläggning av den enskildes liv. I enklare biståndsärenden är det inte rimligt att ställa alla personliga frågor och inte heller att lägga så lång tid på varje ärende. En djupintervju skulle behöva göras först vid en viss behovsnivå.

§241 MEDBORGARUNDERSÖKNING AVSEENDE STADSMILJÖ 2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 300-429/09) daterat 2009-10-08.

Under maj och juni 2009 genomfördes en enkätundersökning om hur stockholmarna upplever stadsmiljön. Undersökningen är uppdelad i sex områden:

 • Rent och städat
 • Tryggt och säkert
 • Kultur- och idrottsliv
 • Tillgänglighet
 • Information och inflytande
 • Helhetsomdömen

56 % svarar att det är rent och städat där de bor. Endast 36 % (39 %) anser att nedskräpade platser städas snabbt och att de aldrig ser överfulla papperskorgar. 49 % svarar att de känner sig trygga när de går ensamma i mörkret i sitt bostadsområde. Resultatet visar att 41 % känner sig oroliga för att bli överfallna eller antastade vid tunnelbanestationer och busshållplatser och 45 % avstår från att gå ut när det är mörkt. Andelen som är nöjda med belysningen har ökat från 52 % 2008 till 61 % 2009. Andelen som inte blir störd av klotter har däremot minskat från 52 % 2008 till 38 % 2009. Vad gäller tillgänglighet svarar 88 % att det är enkelt att ta sig fram på trottoarer och gångvägar. 25 % vet vart de ska vända sig för att anmäla klotter, skadegörelse, nedskräpning och liknande. Undersökningen avslutas med ett avsnitt med frågor som inte specifikt berör hur det är i Skarpnäck, utan i Stockholm som helhet. Här svarar 70 % att de tycker att Stockholm är en trygg stad att bo och leva i och 82 % att staden erbjuder en fin stadsmiljö.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

”Vi yrkade att Skarpnäcks skulle besluta att i huvudsak godkänna redovisningen, att det vid varje papperskorg, park/parklek, bad, torg etc. tydligt framgår vart man ska vända sig för att problem ska åtgärdas samt att framtida redovisning av medborgarun­dersökning avseende stadsmiljö i möjligaste mån bryts ner på de olika delarna i stads­delen.

I ärendet ”Medborgarundersökning avseende stadsmiljö 2009” blir det uppenbart att det i Skarpnäck finns ett flertal förbättringspunkter när det gäller yttermiljön i stads­delsnämnden. Det är inte acceptabelt att endast 56 % svarar att det är rent och städat där de bor. Att endast 36 % anser att nedskräpade platser städas snabbt är heller inte godtagbart.

Att 49 % svarar att de känner sig trygga när de går ensamma i mörkret i sitt bostads­område betyder att friheten att röra sig fritt endast inbegriper hälften av skarpnäcks­borna. I ett annat ärende denna kväll redovisas att 44 % av svarande invånare i Bagar­mossen känner sig otrygga med att röra sig ensamma ute på kvällar. Detta bryts ner till 38 % av männen och hälften av kvinnorna, d.v.s. det är 12 % fler kvinnor än män som känner sig otrygga. Det är otillfredsställande att otryggheten ur genussynpunkt inte re­dovisas för hela stadsdelsområdet. Resultatet från undersökningen visar även att 41 % känner sig oroliga för att bli överfallna eller antastade vid tunnelbanestationer och busshållplatser och 45 % avstår från att gå ut när det är mörkt.


Resultaten från enkätundersökningen visar att verkligheten är långt, långt ifrån den borgerliga majoritetens målsättning att Stockholm ska vara en snygg och trygg stad.

Självklart finns det positiva inslag som inte får glömmas bort som att en stor andel av dem som har svarat, 91 %, anser att det i Stockholms stad finns goda möjligheter till spontanidrott och att 86 % tycker det finns goda möjligheter till organiserade aktivite­ter genom idrottsföreningar. Inte att förglömma de 88 % som tycker att det är enkelt att ta sig fram på trottoarer och gångvägar.

Det är tråkigt att konstatera att det är långt kvar till den moderatledda majoritetens löfte om ett klotterfritt Stockholm. Det är bara var tredje skarpnäcksbo som inte blir störd av klotter. Samtidigt är det bara en fjärdedel som vet vart de ska vända sig för att anmäla klotter, skadegörelse, nedskräpning och liknande. Stockholm behöver bättre politik mot klotter och tydligare information om vad som gäller för skötsel och städ­ning av stadens gator och parker. Utöver de extra ekonomiska resurser som vi röd­gröna i Stadshuset föreslår till parkskötsel etc., så vill vi rödgröna i Skarpnäck att vid varje papperskorg, park/parklek, bad, torg etc. tydligt framkommer vart man ska vända sig för att problemet ska åtgärdas. Om det är Stockholm stad som är ansvarig ska medborgaren enkelt kunna ringa ett telefonnummer, förslagsvis
08-651 00 00 och anmäla problemet. Om vederbörande vill så ska hon/han få en åter­koppling när problemet har åtgärdads.

Det är mycket stora skillnader mellan stadsdelens olika delar, inte minst i socioeko­nomiskt avseende. Det innebär att problems storlek och åtgärdernas innehåll måste an­passas efter de olika delarna. För att kunna göra en bättre bedömning över var proble­men är som störst samt var åtgärder först bör sättas in måste framtida redovisning av medborgarundersökning avseende stadsmiljö i möjligaste mån brytas ner på de olika delarna i stadsdelen, såväl som ur genusperspektiv.

Särskilt uttalande lämnades av ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Vlasta Marcikic(FP):

”Alliansen i Skarpnäck arbetar för en ren och snygg stadsdel där det är tryggt att vistas. En väl omhändertagen fysisk miljö ökar tryggheten hos våra invånare.

I den senaste medborgarundersökningen avseende stadsmiljö framkommer att endast hälften av innevånarna i Skarpnäck känner sig trygga i sin stadsdel. Endast 39 procent anser att nedskräpade platser städas snabbt och att de aldrig ser överfulla papperskorgar. Endast en fjärdedel av de svarande i undersökningen svarar att de vet var de ska ringa för att anmäla klotter. Kunskapen om klottertelefonen är något bättre än föregående år då endast 21 procent kände till jourtelefonen. Den dåliga kunskapen om klotterjouren behöver åtgärdas. Lokalt kan förvaltningen delta genom att återkommande informera alla sina anställda om vikten av att omgående anmäla alla förekomster av klotter inom sitt arbetsområde. Det borde vara naturligt för förvaltningens anställda som rör sig i stadsdelen att anmäla förekomster av klotter eller nedskräpning.

Idag är de bara 38 procent av invånarna i Skarpnäck enligt undersökningen som inte störs av klotter i sin boendemiljö. I staden i övrigt är inte alls problemet lika närvarande där 56 procent inte ser klotter i sin boendemiljö. På Östermalm är motsvarande siffra 71 procent. Så stora skillnader mellan olika delar av staden är inte acceptabla.

Skräp och klotter föder mer skräp och klotter när folk resignerar och inte använder stadens många papperskorgar för att slänga sitt skräp. Situationen är betydligt bättre i innerstadsdelarna där bostadsrättsföreningarna har starkare ekonomiska möjligheter att bekosta den sanering som krävs.

Under året har Trafikkontoret reducerat öppettiderna för sin jourtelefon där man anmäler klotter. Jourtelefonen är nu stängd på helgerna. De medborgare som vill anmäla klotter hänvisas istället till en mailadress samt de ordinarie öppettiderna under vardagar. Den minskade tillgängligheten gör att klotter får vara kvar längre och vinna mark i stadsmiljön. Man riskerar också utestänga personer utan tillgång till dator, och gör det svårare för medborgare som vistas i stadsdelen under helger och kvällar att spontant kunna anmäla klotter. Konsekvenserna märks särskilt i Skarpnäck, där förvaltningen i samverkan med berörda aktörer behöver ta ett än starkare ledarskap för att bekämpa skadegörelsen.

§242 ANMÄLAN AV SOMMARKOLONIVERKSAMHETEN 2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 401-404/09) daterat 2009-10-09.

Under sommaren 2009 har 318 barn varit på sommarkoloniverksamhet. Antalet placeringar har ökat mellan år 2008 och år 2009 från 296 till 318 barn. En förklaring till ökningen kan vara en förbättring av informationen i år.

Enligt förvaltningens bedömning har årets sommarkoloniverksamhet varit lyckad. Inga klagomål har inkommit till förvaltningen och de egenutvärderingar som entreprenörerna gör varje år visar att barnen har varit nöjda med verksamheten.

§243 ANMÄLAN AV TILLSYN AV HVB-HEM NÄMNDEMANNAGÅRDEN UNGDOM

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna och överlämnar rapporten till länsstyrelsen i Stockholms län.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 502-435/09) daterat 2009-10-15.

Stadsdelsförvaltningen har genomfört tillsyn 2009-10-01 på Nämndemansgården Ungdom. Vid tillsynstillfället har man följt en checklista.

Nämndemansgården har tillstånd från länsstyrelsen i Stockholms län att bedriva verksamhet för flickor i åldern 16-21 år som missbrukar eller har utvecklat beroende av alkohol och/ eller andra droger. Behandlingshemmet har tio platser, varav hälften var besatta.

Förvaltningen gör en sammantagen bedömning att behandlingshemmet Nämndemansgården Ungdom har en väl ordnad verksamhet.

§244 ANMÄLAN AV UPPFÖLJNING AV RAMAVTALET GÄLLANDE BOENDESTÖD GENOM OMSORGSHUSET AB

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 502-411/09) daterat 2009-10-06.

I mars 2009 övergick stadsdelsnämndens boendestödsverksamhet efter genomförd konkurrensutsättning till Omsorgshusets AB. Ett ramavtal tecknades som reglerar hur verksamheten ska bedrivas och vilka krav man skall uppfylla.

Förvaltningen bedömer att verksamheten håller den kvalitet som avses i socialtjänstlagen och avtalet.

Förbättringsområden finns gällande genomförandeplaner. Det gäller kvaliteten på planerna men också genomförandeplaner kopplat till alla beställningar. Utföraren är medveten om detta och arbetar för att det ska finnas en genomförandeplan för varje brukare.

§245 ANMÄLAN AV TILLSYN AV ENSKILD VERKSAMHET VID EKEN CARE DREVVIKEN

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna och överlämnar rapporten till länsstyrelsen i Stockholms län.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 502-436/09) daterat 2009-10-19.

Förvaltningen genomförde 2009-10-06 tillsyn vid HVB-hemmet Eken Care Drevviken.

Eken Care Drevviken har länsstyrelsens tillstånd att ge vård till personer i åldern 18-45 år och plats för 14 klienter. Klienterna är vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning.

Vid förvaltningens tillsyn framkom att HVB-hemmet Eken Care Drevviken har en god atmo­sfär. Det nya kvalitetsledningssystemet har bidragit till tydlighet och struktur i verksamheten och rutiner för lex Sarah fungerar. Alla klienter har en genomförandeplan som följs upp men vid granskningen framkom att det inte skett det kvalitetsarbetet som efterfrågades i Socialsty­relsens och länsstyrelsens tillsynsrapport enligt föreskrifterna i SOSFS 2006:5.

I övrigt tillförsäkrar verksamheten de placerade vid HVB-hemmet god vård.

§246 INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG ENLIGT LISTA

Anmäldes inkomna medborgarförslag i förteckning (bilagt § 246).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 002-376/09, 002-433/09, 002-437/09 och 002-442/09) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§247 ANMÄLAN AV PROTOKOLL/MINNESANTECKNINGAR FRÅN NÄMNDENS RÅD ENLIGT LISTA

Anmäldes skrivelser från nämndens råd i förteckning (bilagd § 247).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§248 ANMÄLAN AV INKOMNA OCH UTGÅENDE SKRIVELSER FRÅN MEDBORGARE, REMISSER, M.M. ENLIGT LISTA

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 248).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§249 ANMÄLAN AV BESLUT I DELEGATION AVSEENDE ALLMÄNNA ÄRENDEN ENLIGT LISTA

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 249).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§255 ANMÄLAN AV BESLUT I DELEGATION I ENSKILDA ÄRENDEN ENLIGT LISTA

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 255).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§256 SAMARBETSAVTAL KRING TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER I BAGARMOSSEN OCH PÅ SKARPNÄCKSFÄLTET

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Förslaget till samarbetsavtal godkänns.

 2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att teckna avtalet med AB Stockholmshem och Svenska Bostäder AB.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 599-456/09) daterat 2009-10-28.

Trygghetsmätningen utfört under 2009 i Bagarmossen visar att antal anmälda brott i Bagar­mossen ökat från 1363 under 2006 till 1748 under 2008. Ungdomsgäng som bråkar och stör samt skadegörelse anser man är det största problemet i Bagarmossen. Hälften av kvin­norna känner sig otrygga om de är ute ensamma sent på kvällen.

Representanter för AB Stockholmshem och Skarpnäcks stadsdels­förvaltning har diskute­rat gemensamma åtgärder för att öka trygghet och trivsel i bostadsområ­dena Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. I dialogen har även söderortspolisen och representanter från Svenska Bostäder AB deltagit.

En del av satsningen är att i befintliga lokaler på Byälvsvägen 20 driva fritids­gård för 13-18 år men även för en grupp unga vuxna 18-24 år. Dess­utom ska ett system med områdesvärdar byggas upp som kan ansvara för trygghets­vandringar, inklusive rondering för Stockholmshems boende, inom Bagar­mossen och Skarpnäcksfältet.

Stadsdelsnämnden bedriver arbetet enligt samarbetsavtalet som ett treårigt projekt. Projektet kommer att utvärderas bl.a. genom att göra jämförelser mellan 2009 års trygghetsmätning bland boende i Bagarmossen med kommande års trygghetsmät­ningar. En ytterligare faktor som kom­mer att följas är antalet institutionspla­ceringar av unga 2010 – 2012 inom utredningsenheten för barn och unga.

Särskilt uttalande lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V) och ledamoten Birgitta Hansen (MP):

”Riktade insatser som avser ungdomar i stadsdelen är ett bra initiativ av stadsdelsförvaltningen. Skarpnäcks stadsdel har tre fritidsgårdar, i Björkhagen, Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet.

Under de senaste tre åren har stora förändringar skett. Bagarmossens fritidsgård som först flyttade från Blå huset på Lagaplan till Bagarmossens skola, och därefter flyttade åter till Folkets hus i centrum. Ungdomarna trivdes inte med att ha en ”gård” i skolans lokaler. Återflytten var bra, men lokalerna inte tillräckligt ändamålsenliga.

Tyvärr hade Blå huset (byggt som fritidsgård) blivit uthyrt och var upptaget.

Utöver denna kringflyttning beslöts att flytta Skarpnäcks fritidsgård till en för ändamålet olämplig lokal på grund av läget vägg i vägg med en lokal krog.

Vi menar att det är viktigt att barn- och ungdom får bra och ändamålsenliga lokaler. Bagishuset på Byälvsvägen är en bra och ändamålsenlig lokal som kan bli en riktigt bra fritidslokal för både flickor och pojkar. Stockholmshems och Svenska Bostäders engagemang att tillsammans med stadsdelsnämnden gemensamt satsa personalresurser och ekonomiska medel under tre år är vällovligt.

Den geografiska placeringen av Bagarmossens fritidsgård är dock inte optimal, fritids­gården borde ligga centralt i Bagarmossen, ”mitt i byn”. Den investering i ungdomars fritid som avtalet ändå ger, gör att placeringen får en un­derordnad betydelse, eftersom avtalet ger en stärkt fritidsgård. Målet på sikt är dock att fritidsgården ska flytta åter till Lagaplan och det Blå huset när detta kan bli möjligt. Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna är beredda att verka för det.

Vi anser att det är nödvändigt att kontinuerligt utvärdera verksamheten som beskrivs i avtalet med Stockholmshem och Svenska Bostäder.”