Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-12-10

Sammanträde 2009-12-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

258 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

259 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 257 - 284

260 Anmälan av protokolljustering

261 Information från stadsdelsförvaltningen

262 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

263 Verksamhetsplan 2010

Dnr 100-465/09
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055

264 Uppdaterad delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr 000-196/09
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

265 Utbyggnad av förskolan Solbacken i Bagarmossen med en ny förskolebyggnad i kv. Kansliskrivaren 7

Genomförandebeslut
Dnr 302-40/09
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel. 508 15 080
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

267 Kompletterande rapport av tidigare kartlagda hälso- och sjukvårdsinsatser inom området nutrition på Hammarbyhöjdens servicehus

Dnr 602-334/09
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

268 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd för 2010

Dnr 000-471/09
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

269 Hela staden ska leva, även söderort

Svar på medborgarförslag
Dnr: 002-437/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

270 Trafikfri Skarpnäcks allé

Svar på medborgarförslag
Dnr 002-37609
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458

271 Leksaker till lekparken i Pungpinan

Svar på medborgarförslag
Dnr 002-433/09
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458

272 Trafiksituationen utanför förskolan Ankaret

Svar på medborgarförslag
Dnr 002-442/09
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458

REMISSER

273 Hantering av allmänna handlingar vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Svar på tillsynsrapport från Stockholms stadsarkiv dnr 9.3-3528/09
Dnr 005-278/09
(Utsändes)
Handläggare: Åsa Berntsson Tel. 508 15 032
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

274 Motion (2009:28) om de livsmedel som köps in till stadens verksamheter inte ska innehålla transfetter

Svar på remiss från KS dnr 303-1613/2009 Motion av Stefan Nilsson (MP)
Dnr 006-371/09
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

275 Månadsrapport oktober 2009

Dnr 101-118/09
(Utsändes)
Handläggare: Margareta Östrand Tel. 508 15 012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

276 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr 002-469/09
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

277 Anmälan av tillsyn av enskild verksamhet vid Skarpnäcksgården, Skarpnäck Care AB

Tillsynsrapport till länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr 502-482/09
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tel. 508 15 418

278 Anmälan om tillsyn av Atlasbo HvB-hem

Tillsynsrapport till länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr 502-478/09
(Utsändes)
Handläggare: Eva Klintwall Tel. 508 15 150

279 Kvalitetsredovisning för förskolan 2008/2009

Dnr 400-483/09
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling 508 15 055
Omedelbar justering

280 Anmälan av protokoll/minnesanteckningar från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

281 Anmälan av minnesanteckningar från Skarpnäcks stadsmiljögrupp

(Utsändes)
Dnr 099-37/09
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

282 Anmälan av minnesanteckningar från Skarpnäcks lokala brottsförebyggande råd

Dnr 099-37/09
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

283 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

284 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

285 Upphandling av drift av dagverksamhet för äldre med demenssjukdomar

Dnr 103-472/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering

286 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

Yttrande till Södertörns tingsrätt mål nr Ä 11925-09
(Utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tel. 508 15 153
Omedelbar justering

288 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

(Utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tel. 508 15 153
Omedelbar justering

289 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

(Utsändes)
Handläggare: Ann Christin Johansson
Omedelbar justering

290 Missförhållande Lex Sarah Norra hemtjänstenheten

Yttrande till nämnden med anledning av en Lex Sarah-anmälan 2009-09-30
Dnr 604-445/09
(Utsändes)
Handläggare: Kerstin Medin Tel. 508 15 500

291 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

§257 GENOMGÅNG AV NÄRVARO

(Se separat närvarolista)

Ordföranden Billy Östh (M) avtackade ledamöterna Kristina Lutz (M) och Vlasta Marcikic (FP) samt ersättarna Linda Nordin (M) och Eva Sallstedt (S) som i och med detta sammanträde avslutar sina uppdrag i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

§258 VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE SAMT MEDDELANDE OM TID OCH PLATS FÖR PROTOKOLLSJUSTERING

BESLUT

1. Vice ordföranden Maria Hannäs (V) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet skall justeras senast 2009-12-17.

§259 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING SAMT BESLUT OM NÄRVARORÄTT OCH YTTRANDERÄTT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§260 ANMÄLAN AV PROTOKOLLJUSTERING

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 4 november justerats den 10 november 2009.

§261 INFORMATION FRÅN STADSDELSFÖRVALTNINGEN

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt informerade om att förvaltningen beslutat om ett intagningsstopp till Hammarbyhöjdens servicehus. Bakgrunden till detta intagningsstopp är att servicehuset under år 2010 kommer, enligt kommunfullmäktiges beslut, att omvandlas till ett trygg­hetsboende.

Inför denna ombildning vore det olyckligt att anvisa alltför vårdbehövande boenden till ser­vicehuset. Detta med hänsyn till att dessa vid ombildandet under året kan behöva anvisas annat boende. Dessutom vill fastighetsägaren Micasa påbörja en renovering av lägenheterna.

Stadsdelsdirektören sade att även i fortsättningen kommer biståndsbedömning ske till särskilt boende men anvisningen blir då till annat boende än Hammarbyhöjdens servi­cehus.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V) undrade hur tomgångshyrorna ska finansieras. På detta svarade stadsdelsdirektören att denna kostnad måste tas ur anslagen medelsreserv.

Ledamoten Monika Lindh (S) efterfrågade, den av fullmäktige utlovade, genomförandepla­nen för ombildandet. Här bad stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt att få återkomma till nämnden med svar.

§262 NÄMNDENS FRÅGOR TILL FÖRVALTNINGEN

§263 VERKSAMHETSPLAN 2010

BESLUT

Skapnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Verksamhetsplanen för år 2010 fastställs.

2. Resultatenheter enligt bilaga1:3 fastställs.

3. Omslutningsförändringar om 96,8 mnkr redovisas till kommunstyrelsen.

4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.

5. Samt att därutöver anföra:

Sveriges kvalitetskommun 2009

Världens mest IT-intelligenta stad 2009

Bästa offentliga webbplatsen 2009

Europas miljöhuvudstad 2010

Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna (Alliansen) har sedan valet 2006 ansvaret för att styra Stockholms stad inklusive stadsdelsnämnderna. Den övergripande målsättningen är ett friare Stockholm, där valfriheten för med­borgarna ska öka. Kommunalskatten har sänkts med 60 öre, vilket tillsammans med sänkningarna av den statliga inkomstskatten och landstingsskatten inneburit att en genomsnittsfamilj får behålla omkring 2 500 kronor mer per månad av sin lön. Den 1 januari inrättas jobbavdragets del 4, vilket innebär ytterligare kraftigt förbättrad ekonomi för framförallt låg- och medelinkomsttagare och bättre förutsättningar för näringslivet.

Regeringens kraftiga ökning av statsbidragen till kommunsektorn har mildrat effekterna av den globala lågkonjunkturen den värsta krisen sen 30-talet, och innebär en fortsatt välfärdsutveckling för Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Den kommunala servicen för alla stockholmare har förbättrats genom de konkur­rensutsättningar och upphandlingar av olika verksamheter som genomförts. Stock­holms konkurrenskraft stärks genom stora satsningar på företagande och jobb. Bo­stadsbyggandet kommer att vara fortsatt högt med fokus på att garantera en mång­fald av boendeformer för att Stockholm ska kunna växa och utvecklas.

Det är mycket glädjande att de anställda inom förvaltningen är nöjda med sin ar­betssituation. Det s.k. NMI, Nöjd medarbetarindex, har ökat från 56 till 63, vilket nu ligger högre än genomsnittet för staden. Nämnden ska sträva efter att ytterligare öka trivsel och nöjdhet bland medarbetarna under kommande år.


En aktiv, modern och tillgänglig stadsdelsförvaltning

Skarpnäcks stadsdelsområde ska erbjuda medborgarna valmöjligheter i livets alla skeden. Inom samtliga verksamhetsområden ska det finnas en mångfald av offentliga, privata och idéburna utförare som erbjuder en tillgänglig service av god kvalitet baserat på medborgarnas individuella behov. Skarpnäck ska också vara tryggt, säkert och rent. Alliansen vill att vår stadsdel ska genomsyras av frihet och självbestämmande, där det är innevånarna som ska äga initiativet över sin vardag. Besluten över vardagen ska främst kunna tas vid köksbordet istället för vid politikers sammanträdesbord. När en allt större andel av den kommunala servicen erbjuds av en mångfald av utförare ändras också rollen för den politiska nivån, där fokus nu ligger än starkare på en aktiv kvalitetsuppföljning utifrån de krav som ställs genom nämndbeslut och upphandlingar.

Ett nyskapande och nytänkande perspektiv ska genomsyra stadsdelsförvaltningens verksamheter, där medarbetarnas engagemang och idéer för att utveckla verksamheten ska tas till vara. Vår stadsdel förändras nu mycket snabbt med ett ökat byggande och människor som flyttar in med goda idéer och nya perspektiv. Kompletterande bebyggelse, nya vägförbindelser och förbättrade kommunikationer mellan våra olika stadsdelar motverkar fysiska och sociala barriärer. En god ekonomisk hushållning borgar för att vi har resurser att möta de behov som en stadsdel i förändring har.

Stadsdelens ekonomi

Stadsdelens ekonomi är nu i balans, trots den globala ekonomiska krisen. Framtiden ser ljus ut. Den ekonomiska situationen var tidigare bekymmersam, men Alliansen har tillsammans med förvaltningsledningen vidtagit kraftfulla åtgärder för att eliminera det tidigare stora underskottet. En viktig orsak till underskottet har varit att kostnaderna för ekonomiskt bistånd under många år varit alltför höga, men detta ligger nu till och med under de ekonomiska ramarna för 2010. Antalet bidragshushåll har minskat kraftigt från som mest 767 till cirka 600 idag. Medelbidraget per hushåll har också minskat.

Barn och unga

Det är viktigt att det finns mötesplatser och aktiviteter för barn och unga över hela stadsdelen. Det gäller exempelvis fritidsgårdar, ungdomscaféer, parklekar och den öppna förskolan. Likaså ska det skapas goda förutsättningar för det lokala föreningslivet, som är en viktig del i att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga.

Alliansen har under hösten 2009 genomfört en kraftfull ambitionshöjning när det gäller aktiviteter och trygghetsfrämjande insatser för stadsdelens ungdomar. Ett brett och långsiktigt samarbete har nu etablerats med de kommunala bostadsbolagen som medfinansierar ett projekt i Bagarmossen kallad Skarpnäckslyftet. En ny fritidsgård har öppnats i Bagarmossen med rymliga och ändamålsenliga lokaler. Syftet med projektet är att förbättra ungdomssituationen och att öka tryggheten för boende i framförallt Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. Brottsutvecklingen i dessa stadsdelar visar att vi måsta ta krafttag för att förbättra situationen. Förutom fritidsgården i Bagarmossen görs en satsning på trygghetsvärdar som bland annat kommer att arbeta med trygghetsvandringar. Det är positivt att trygghetsvärdarna kommer att rekryteras bland ungdomar boende i området. Trygghetsvärdarna kommer att utbildas av stiftelsen ”På rätt väg”, vilka består av yrkesverksamma brandmän med stor erfarenhet av arbete med utsatta ungdomar.

En viktig aspekt i det trygghetsskapande arbetet är att stadsdelens ungdomar kan få en trygg och enkel kontakt med socialtjänsten, både under kontorstid inom den reguljära verksamheten liksom ute på fältet. De fyra nya tjänsterna med kvalificerade kontaktpersoner som Alliansen har infört är ett sätt att säkerställa detta och öka socialtjänstens närvaro på gator och torg under kvällar och helger.

Ett nära samarbete mellan polis och socialtjänst är en viktig aspekt i det brottsförebyggande och uppföljande arbetet. Alliansen satsar därför nya medel för att en socialsekreterare ska kunna delta i polisförhör samt handlägga inkomna polisanmälningar. Ett formaliserat och utvidgat samarbete med det lokala poliskontoret i Bagarmossen ökar förutsättningarna att vi kan vända den oroande trend av ökande otrygghet som är tydlig, i synnerhet i Bagarmossen och Skarpnäcksfältet.

Skateboardparken Street Plaza på Skarpnäcksfältet är en viktig verksamhet för många barn och ungdomar. En utbyggnad av Plazan har skett under året. Det är glädjande att Plazan även 2010 tilldelats medel som gör att utbyggnaden kan fortsätta i en ännu högre takt nästa år. Street Plazan är inte bara en skateboardpark utan också en viktig social mötesplats för barn och ungdomar i stadsdelen och hela Söderort.

Värdig ålderdom

Att bli gammal i Skarpnäck ska kunna innebära fortsättningen på ett aktivt och värdigt liv. Många gånger kan det vara en utmaning att bryta mönster av social isolering i takt med att man blir mindre rörlig och gamla vänner försvinner. Det är viktigt att äldre ges frihet att välja mellan aktiviteter som ger ett socialt innehåll. Våra pensionärsföreningar är viktiga aktörer i denna ambition och kommer även fortsatt vara en viktig samarbetspart i stadsdelsnämndens arbete på detta område.

För att bredda utbudet av boendeformer för äldre personer har alliansen beslutat att ett antal servicehus i staden ska ombildas till s.k. trygghetsboenden. På förslag av allianspartierna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd är Hammarbyhöjdens Servicehus ett av de första i landet som nu blir trygghetsboende. Stadsdelen kommer därmed kunna erbjuda ett bredare utbud av stöd som bättre kan möta äldres behov utifrån individuella behov och önskemål. För friskare äldre har boendealternativen tidigare varit alltför få, och där blir trygghetsboende ett viktigt komplement. På ett trygghetsboende kan man bevara självständigheten som man har med ett eget boende, men samtidigt få ökade möjligheter till social samvaro med andra.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Alliansens målsättning är att omsorgen om personer med funktionsnedsättning ska skapa trygghet för brukaren samtidigt som verksamheten präglas av respekt för individens integritet och självbestämmande. Stadsdelen ska vara tillgänglig för alla. Därför är frågor om anpassning av stadsmiljön för rörelsehindrade viktig. Under året har Skarpnäcksalliansen genomfört en kvalitetsupphandling av verksamhetsdriften av gruppbostäder och dagliga verksamheter för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta för att säkerställa en verksamhet av högsta kvalitet. Då man vid upphandlingsprocessen inte konkurrerar med pris är det endast kvaliteten på den omsorg som erbjuds som varit styrande för vilka utförare som valts och upphandlingen har vunnits av de aktörer som kunnat uppvisa de bästa förutsättningarna för detta. En uppföljning och tillsyn av att utförarna möter de krav på omsorgskvalitet som nämnden satt upp kommer att ske fortlöpande.

Arbetsmarknad

Jobbtorgen är ett resurstillskott som har tillförts av Stadshusalliansen utöver de

omfattande extra medel som Arbetsförmedlingen fått av regeringen för en aktiv arbetsmarknadspolitik. Detta är den mest offensiva satsningen för att minska arbetslösheten i Stockholms stads historia. Jobbskatteavdraget bidrar till en ökad köpkraft för hushållen. I vår stadsdel har det i kombination med satsningen på hushållsnära tjänster inneburit 100-tals nya arbetstillfällen och många nystartade företag. Sammantaget innebär det att vi trots värsta krisen sedan 1930-talet och en kraftigt ökande invandring av nya stockholmare med svag anknytning till arbetsmarknaden har en arbetslöshet i samma nivå som högkonjunkturåret 2006.

Stadsdelen bör även fortsatt aktivt samverka med Arbetsförmedlingen i deras storsatsning för att hitta praktikplatser till alla arbetssökande i behov av detta. Inte minst unga och stockholmare i utanförskap är en central målgrupp. Stadsdelen bör eftersträva att i största möjliga mån ställa upp med praktikplatser och sommarjobb för ungdomar som en del i Stockholms stads satsning för att minska ungdomsarbetslösheten.

Samverkan

En vårdkedja är aldrig starkare än dess svagaste länk. Från politiskt håll kommer vi därför att tillsammans med allianspolitikerna i landstinget att verka för ännu starkare samarbetsformer i de verksamheter där vi delar huvudmannaskap, exempelvis inom beroendevården, psykiatrin samt vård- och omsorgsinsatser för äldre. När antalet privata och idéburna utförare blir ett allt vanligare inslag i den kommunala servicen är det också av avgörande betydelse att stadsdelsförvaltningen etablerar goda samverkansformer med alla utförare. En god och sammanhållen kommunal service för den enskilde ska stå i fokus, oavsett organisationsform.

Stadsmiljö

Genom att vi har nära till både storstad och natur kan Skarpnäck erbjuda en unik och värdefull boendemiljö. Alla medborgare i Skarpnäck kan nå grönområden och parker i närhet av sina hem. Satsningen på uppsättning av ny belysning och nya gångvägar ut i Nackareservatet är ett positivt tillskott för att öka tillgängligheten till värdefulla naturområden. En fortsatt satsning på att utveckla parker och grönområden kan kombineras med fortsatt förtätning och varsam kompletteringsbebyggelse genom att nya hus passas väl in i terräng och omgivning. Processen där stadsdelen kontinuerligt förtätas som en del av en växande världsstad måste också harmonisera med boendemiljön generellt. Till exempel påverkas trafikflöden och belastningen i kollektivtrafiken av fler boende, vilket måste beaktas i stadsplaneringen.

Arbetet med en hållbar stadsmiljö som präglas av kretsloppstänkande och samexistens mellan människa och natur är av avgörande betydelse och bör genomsyra stadsdelens alla verksamheter. Det ekologiska avtryck vi lämnar kan också anpassas genom goda rutiner för avfallshantering, där det idag finns stor förbättringspotential.

Klotter skapar otrygghet genom att vår stadsdel ser vanskött och förfallen ut. Alliansen har målsättning att allt klotter ska tas bort inom 24 timmar. Det är mycket viktigt för att motverka otrygghet och att förebygga spridningseffekter genom att klottret tas bort utan dröjsmål. Att identifiera och sanera allt klotter är en mycket krävande uppgift där vi alla medborgare, fastighetsägare och andra intressenter måste hjälpas åt och samverka för att få en fungerande sanering.

För att nå detta mål behöver förvaltningen aktivt utveckla nätverksarbete med berörda aktörer som inte själva besitter tillräckliga resurser för att bekämpa skadegörelsen. Man bör också undersöka hur man tydligare kan nå ut med information till medborgarna hur de kan anmäla klotter. Viktigt är också att förvaltningens eget arbete präglas av vaksamhet mot klotter och vandalisering. Alla anställda på förvaltningen bör känna till och kunna ringa till klotterjouren för att anmäla förekomst av klotter i sin arbetsmiljö.


Ett aktivt miljöarbete

Stockholm har som första stad i konkurrens bland andra 35 europeiska städer av
EU-kommissionen fått den prestigefyllda utmärkelsen Europas miljöhuvudstad 2010. Med glädje och stolthet fortsätter man i staden att arbeta mycket aktivt och målmedvetet för att nå de högt uppsatta målen att till år 2015 minska utsläppen av växthusgaser från fyra till tre ton per stockholmare och år, samt skapa en fossilt bränslefri stad till år 2050. Förutom tidigare arbete med armaturbyte i gatubelysningen till keramiska metallhalogenlampor och hårdare satsning på LED-belysning, fortsätter man inför 2010 arbetet med utbyggnad av den spårbundna trafiken, införandet av intelligenta trafikljussystem och elstolpar för laddning av elbilar. Staden arbetar systematiskt och kontinuerligt med energieffektiviseringen, utfasningen av dubbdäck till förmån för friktionsfria däck samt högre användning av miljöbränslen i fordonsflottan. Glädjande nog har vi inom stadsdelen godkänt ett planbeslut om en biogasanläggning och förbehandlingsanläggning för matavfall.

Kultur, idrott och föreningsliv

Stadsdelens rika och varierade kulturliv ska ges förutsättningar att växa och

utvecklas. Kulturen ska ses som en tillväxtfaktor där kultur, konsthantverk och skapande verksamhet bidrar till en dynamisk och trivsam boendemiljö och lokalt entreprenörskap. En mångfald av fria kulturutövare ska kunna etablera sig i Skarpnäck. Samverkan mellan stadsdelens lokala kulturutövare, kulturföreningar och företagare bör stimuleras. Kulturföreningar som aktivt arbetar för att finna nya former av extern finansiering såsom sponsring ska premieras.

Turteatern bedriver en nyskapande och uppskattad verksamhet som utgör en omistlig del av det lokala kulturutbudet. Möjligheterna att utveckla ett levande kulturkluster i Kärrtorp bör undersökas för att kunna locka nya aktörer, fria teatergrupper och kursverksamhet att etablera sig i stadsdelen.

De stora satsningar som har gjorts inom idrottssektorn under senare år bör fortsätta. Hammarbyhöjden och Skarpnäcksfältet har fått konstgräsplaner, och ytterligare två nya konstgräsplaner kommer att färdigställas i Kärrtorp. Satsningar på kultur och idrott är en viktig del i det trygghets- och trivselskapande arbetet, inte minst för barn och unga. Ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter skapar social samhörighet och lokalt engagemang. Målet är att det i stadsdelen ska finnas ett brett utbud av kultur- och idrottsverksamheter med publik från hela Storstockholm.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 100-465/09) daterat 2009-11-25.

Genom förvaltningens arbete med Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass bidrar Skarpnäcks stadsdelsnämnd med denna verksamhetsplan till att uppfylla stadens inriktningsmål.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

Konkurrensutsättning av verksamheter fortsätter under 2010. Två konkurrensutsättningar pågår som gäller dagverksamhet för äldre med demenssjukdom samt natt- och larmpatrull­verksamhet. Förvaltningenfortsätter attfokusera påarbetslinjen samt minskat utanförskap, speciellt gällande arbetslösa ungdomar. Förvalt­ningen kommer också att fortsätta utveckla rutinerna för att stävja felaktiga utbetalningar (FUT) av ekonomiskt bistånd. Under året kommer förvaltningen att bidra till en hög ambi­tionsnivå för att upplevelsen av Stockholm som en ren, snygg och tryggstad ska öka och att kvaliteten på stadens park- och grönytor höjs. Flera parker rustas upp och projekteringar är planerade för kommande upprustningar.

Förvaltningen kommer att genomföra trygghets­vandringar i samverkan med polis, bostadsbolag, trafikkontoret, föreningar och allmänheten.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
Personer som är utsatta för våld och hedersrelaterad problematik ska ha stöd och hjälp.

Hemlöshet ska motverkas bland annat genom förebyggande samverkan med hyresvärdar.

Förvaltningen kommer att införa metoder för att erbjuda valfrihet inom boende, boendestöd och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Under året kommer för­valtningen även att arbeta fram alternativa boendeformer för personer med psykisk funk­tionsnedsättning. Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetsformerna med landstinget och upphandlad beroendevård för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk. Därutöver kommer förvaltningen att upprätta lokala samverkansöverenskommelser med utbildningsnämnden, Stockholms läns landsting och polisen vad gäller strukturerad samverkan kring förebyggande och tidiga insatser för barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.

Ett treårigt projekt, Skarpnäckslyftet, kommer att genomföras 2010-2012 för att skapa trygghet i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. Inom förskolan kommer matematik, språkutveckling och kost att vara prioriterade områden. Barnomsorgsgarantin kommer att uppfyllas genom en utökning av antalet platser. Ett antal gårdar ska rustas upp och avfallshanteringen förbättras. Förskolan organiseras om från fyra till sex enheter.

Beställarenheten för personer med funktionsnedsättning och beställarenheten för äldreom­sorg kommer under året att bilda en gemensam enhet. Inom äldreomsorgen ska bistånds­handläggarna med hjälp av ett nytt bedömningsinstrument initiera insatser som ger en lik­ställig bedömning och stärker den enskildes möjligheter till ett självständigt liv. Hammarby­höjdens servicehus, idag ett särskilt boende, kommer att omvandlas till trygghetsboende under året. Förvaltningen har tilldelade medel för ett antal äldreprojekt som bidragit till att öka kvaliteten inom äldreomsorgen. När det gäller personer med funktionsnedsättning be­drivs alla gruppbostäder och daglig verksamhet inom stadsdelsområdet av en extern utfö­rare. Fallskärmens barn- och ungdomsboendes består av två enheter. På grund av minskad efterfrågan har en avveckling och omstrukturering av enheten påbörjats som kommer att avslutas under 2010.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning arbetar med att sänka sjukfrånvaron genom projek­tet ”Minskad sjukfrånvaro – ett effektivare Skarpnäck”.Förvaltningen fokuserar även på "medledarskap" somska stärkas genom att medarbetare stimuleras till att ta ansvar och ak­tivt bidra till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Mångfaldsarbetet införlivas i det vardagliga arbetet inom varje enhet.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Stadsdelsnämnden ska bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att vara kostnadseffektiv och frigöra resurser för kärnverksamheterna.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till, med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgen (KD), ett gemensamt förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Ett gemensamt förslag till beslut från (M) och (FP) och ett förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från (M) och (FP).

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle beslutat att delvis godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan, att inte konkurrensutsätta de verksamheter som tas upp i aktivitetsplanen samt att i övrigt anföra följande:

Förvaltningen gör ett förtjänstfullt arbete för att kunna presentera förslag till budget i balans 2010. Förutsättningarna är oerhört snäva och på flera områden innebär budgeten färre resurser än verksamheterna behövde i november 2009 för att klara sin verksamhet.

Många har fått betala för den moderatstyrda alliansens politik. Vi står för en annan politik och en annan budget. Vi vill inte sänka skatten på bekostnad av kvalitet i välfärden. Vi vill heller inte ge avkall på kvalitet eller effektivitet bara för att verksamheten ska konkurrensutsättas.

Den moderatstyrda alliansens skattesänkningspolitik har lett till stora nedskärningar inom äldreomsorgen, förskolan, verksamheten för barn och unga, kulturen och omsorgen om funktionshindrade. Som exempel kan nämnas:

All färre gamla får plats på vård- och omsorgsboende. Antalet platser/helår har minskat från

över 420 till mindre än 350 på två år. Det motsvaras varken av de äldres behov eller av befolkningsförändringar bland äldre. Det handlar om hårdare biståndsbedömning.

Gamla som bor hemma får snålare service av hemtjänsten. Den insats som ges i hemmet görs i allt snabbare takt. De s k tidsschablonerna (hur många minuter t ex en dusch ska ta) dras ner och försämras ytterligare 2010 på viktiga områden, t ex äta, duscha, sanitet, städning.

Allt fler barn trängs på förskolorna. Fullmäktiges mål att sträva mot är fortfarande 14 i små barnsgrupp och 18 i storbarnsgrupp. Det har dock i praktiken redan frångåtts och 2010 kommer barngrupperna i 4-5 årsgrupperna att bli upp mot 21-22 barn. Samtidigt har klagomål förts fram från föräldrar och medarbetare om kvalitetsbrister, t ex brist på basal utrustning, trängsel och svårigheter i lokalerna, undermålig utemiljö och svårighet att kunna planera och ordna verksamhet. Det är inte bra kvalitet att ha så stora grupper eller ett rimligt sätt att hantera verksamheten när förskolan som helhet går med överskott. Förskoleverksamheten beräknas behöva 186.9 mnkr 2009 – den beräknas behöva 188.7 år 2010. En ökning på 1.8 miljoner enligt verksamhetsplanen. Det är orimligt i en verksamhet som behöver köpa in material och betala bra löner till medarbetarna också 2010. Förskolorna ska vara kvalitetsskyltar för Skarpnäck – det är bl a förskolor med hög kvalitet, pedagogiskt och på andra sätt, som får familjer att vilja bo och leva i vår stadsdel.

Brukarna inom omsorgen om funktionshindrade får sämre service i gruppbostäderna. Brukarna får mindre stöd genom att antalet assistenttimmar minskar. Gruppbostäder och daglig verksamhet drivs nu av Attendo Care istället som för tidigare i stadsdelens egen

regi. Redan nu kommer rapporter om nedskärningar och personalminskningar. Det försämrar kvaliteten på ett tydligt sätt för brukarna.

Barn och unga i Skrapnäck har fått sämre och mindre stöd. När den moderatstyrda alliansen bl a drar in socialsekreterare hos polisen, fältassistenter, stödet till Lugna Gatan, sommarjobb för unga i behov mm får det självklart konsekvenser för barn och unga som behöver stöd. Vi har under tre år uttryckt vår oro och varnat för konsekvenserna. Situationen är allvarlig och skör på flera sätt. När förvaltningen, efter ett mycket svårt år, föreslår att socialsekreterare hos polisen ska återinföras, att ett kvalificerat fältarbete ska göras, hjälp tas in av t ex Stiftelsen på Rätt väg och Bagishuset tas över är det självklart mycket bra. Det innebär att de borgerliga nedskärningarna stannar av. Det vi beklagar är att många barn och unga under tre år inte fått det stöd de hade behövt för att klara sig bra och växa tryggt.

Ungdomar i Skarpnäck har fått sämre möjligheter. Antalet unga i stadsdelen utanför jobb och skola ökar. Samarbetet mellan skola, socialtjänst och det uppsökande arbetet för att nå unga som inte går i gymnasiet eller jobbar har försämrats.

Konkurrensutsättningarna hotar kvaliteten. De konkurrensutsättningar som nu gjorts visar inte

att kvaliteten förbättrats. Ingen analys om vad man vill uppnå med konkurrensutsättning har gjorts eller någon uppföljning av de som gjorts har skett. Istället kommer rapporter om försämringar.

Det lokala miljö- och klimatarbetet har tvärstannat. Vi har ansvaret för att verksamheterna sköts på det mest klimatsmarta och energieffektiva sätt som går. För att energieffektivisera verksamheter på fler sätt än vad som sker idag behövs ett systematiskt arbete. Det saknar vi idag i stadsdelen.

Vi i det rödgröna alternativet vill se en annan politik. Vi vill inte sänka skatten på bekostnad av kvaliteten. Vi har lagt en annan budget för staden. Den skulle bl a innebära att de områden vi tagit upp här skulle få mer pengar till bättre kvalitet. T ex;

Fler gamla skulle få plats i vård- och omsorgsboenden och Hammarbyhöjdens servicehus skulle fortsätta vara servicehus. Gamla som har hjälp av hemtjänsten hemma skulle få den hjälp som behövs utifrån det egna behovet.

Barnen skulle inte behöva trängas i förskolan. Fullmäktiges mål om 14 och 18 skulle hållas.

Barnen skulle möta fler vuxna och bättre kvalitet i skolbarnsomsorg, i parklekar, fritidsklub-bar och öppna förskolor.

Barnen skulle få mer kultur. Inte enbart vissa åldersgrupper inom förskolan, utan alla barn skulle nås av kultur och möjligheten att själva utöva kultur. Stadsdelen skulle ha en egen kulturkompetens som alla verksamheter kan få hjälp av.

Barn och unga som behöver stöd av socialtjänsten skulle få mer stöd. I våra förslag till budget gör vi kraftiga satsningar för att stärka insatserna och öka samverkan mellan socialtjänst, skola, landsting, polis och andra aktörer. Ungdomar ska inte falla ur gymnasiet eller arbets-marknaden. Vi har avsatt pengar för att öka det uppsökande arbetet för att nå alla. Vi vill se att ungdomar får sommarjobb och har avsatt mer pengar till det.

Vuxna inom socialtjänsten och socialpsykiatrin skulle få bättre stöd, vid t ex missbruk eller hemlöshet. Det uppsökande arbetet från stadsdelens sida skulle kunna öka och möjligheten att få komma till behandlingshem eller träningsboende öka.

Familjer som har försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) skulle kunna färdas fritt i staden som alla andra familjer. SL-kort skulle självklart ingå i normen för ekonomiskt bistånd. Det skulle göra att familjer t ex inte skulle behöva ge upp barnens fritid, kontakt med samhällets olika inrättningar, trossamfund och idrott.

Vi skulle ha möjlighet att energieffektivisera, klimatanpassa och driva verksamheterna på ett för kommande generationer hållbart sätt. Vi vill återupprätta det lokala miljöarbetet. Vi har avsatt medel så att vi ska kunna ha sådan kompetens i stadsdelen.

Vi skulle inte konkurrensutsätta välfärdens tjänster. Vi avvisar den moderatstyrda alliansens aktivitetsplan för konkurrensutsättning som sker utan någon som helst eftertanke eller egen analys av den moderatstyrda majoriteten i nämnden. En fortsatt konkurrensutsättning innebär inte högre kvalitet eller bättre verksamhet för barn, äldre eller brukare. Istället vill vi fokusera på kvalitet före privatiseringar. Skarpnäck behöver en aktivitetsplan för att förbättra kvaliteten i välfärden istället för en aktivitetsplan för att privatisera välfärden.

Särskilt uttalande lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V):

Stockholmsvänsterns budget för Demokrati - Jämlikhet - Miljörättvisa år 2010

Stockholm ska vara en öppen och tillgänglig stad där människor från hela världen kan känna sig fria och trygga. Vår politik siktar på en framtid där invånarnas demokratiska rätt till medbestämmande utformar resan, och inte privatiseringar, centraliseringar och nedskärningar. Det är alla Stockholmares framtid som berörs.

Vänsterpartiets budget baseras på decentralisering och deltagande demokrati. Vi satsar förebyggande, långsiktigt, jämställt och miljövänligt. All verksamhet som betalas av Stockholms stad ska ha bra kvalitet. Människor som använder och utför gemensamt fi­nansierade tjänster och som skapar våra tillgångar ska vara med och bestämma. Demo­krati kräver en arena för medbestämmande och det är politikens uppgift att skapa den. Genom ökade resurser till stadsdelsnämnderna kan vi göra en rättvisare fördelning av väl­färden i samråd med invånarna, vilket utvecklar både närsamhället och demokratin.

Vårt budgetförslag bygger på solidarisk finansiering, jämlika levnadsvillkor, miljörättvisa och hållbar stadsmiljö samt gemensam välfärd. Vi är övertygade om att stockholmarna vill ha bättre välfärd och enar att alla tjänar på vår politik. En liten ökning av skatten ger över en miljard mer till välfärden. Omkring hälften av skattehöjningen går till utbildning. I vår budget visar vi tydligt vad barn och unga, föräldrar, äldre och funktionsnedsatta, kultur- och idrottsintresserade, miljömedvetna och demokratiskt engagerade invånare får för sina skattepengar. För år 2010 föreslår vi en kommunal inkomstskatt med 18:08 per skattekrona, vilket är ett återställande av 2006 års skattesats.

Stockholmsvänstern vill använda tre miljarder av stadens kapital till en Personal- och jämställdhetsmiljard, en Rättvise- och demokratimiljard samt en Miljö- och framtidsmil­jard. Vi vill investera i personalutbildning, ge ersättning för vikarier i samband med ut­bildning samt införa kortare arbetstid i äldreomsorgen. Ett utvecklingsarbete ska startas i alla stadsdelsnämnder för ökat deltagandet i demokratiska processer och högre valdelta­gande. Barns och ungas inflytande ska främjas enligt FN:s konvention om barnets rättig­heter. Brukarinflytandet ska öka och arbetet mot diskriminering stärkas. Vi skapar ett mer jämställt samhälle genom bland annat jämställdhetsintegrering, jämställdhets- och låglö­nesatsning och genuspedagogik.

Vi vill bygga 20 000 lägenheter under mandatperioden. Bostadsbristen för gruppbostäder ska byggas bort och fler billiga hyresrätter ska byggas så att unga och hemlösa kan få bo­


stad. Vi vill öka takten i tillgänglighetsarbetet för att kunna nå målet att bli världens mest tillgängliga huvudstad 2010. Vi vill skapa ett miljörättvist Stockholm där invånarna har en miljöpåverkan inom sitt rättvisa miljöutrymme, vilket är ett mått på hur jordens be­gränsade resurser ska kunna fördelas rättvist inom ramarna för naturens bärkraft. Luft- och vattenkvalitet måste bli bättre bland annat genom en bilfri innerstad. Cykelbanor i hela staden ska byggas ut till ett sammanhängande nät. De gröna kilarna måste få ett var­aktigt skydd. Vi ska arbeta för att öka den biologiska mångfalden. Andelen ekologisk mat ska öka till 30 procent.

Stadsdelsnämndernas verksamhet är basen i Stockholmarnas välfärd från de yngsta till de allra äldsta invånare. Med vår budget får Skarpnäck drygt 40 miljoner kronor mer, utöver avsevärda summor för kvalitetsökning och ökat lokalt inflytande över grundskola, skol­barnsomsorg, mellanstadieverksamhet, särskola, arbetsmarknadsåtgärder samt stadsmiljö­frågor.

Förskolan

Vänsterpartiet satsar 17,9 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktiges bud­get.

Höjd schablon och socioekonomiskt tillägg med 2 %

Ytterligare höjt socioekonomiskt tillägg med 10 % för utökat arbetet med andraspråk, modersmål och mindre barngrupper

Ytterligare socioekonomisk omfördelning till 2006-.års nivå

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för förskolan

Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

Barns förmåga att uttrycka sig i olika former ska uppmuntras och utvecklas

Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

Alla barn ska ha rätt att gå i förskola. Förskolan lägger, tillsammans med föräldrarna, grunden till flerspråkighet för barn med annat modersmål än svenska. Vårdnadsbidraget ska tas bort, eftersom det är en kvinnofälla och minskar möjligheterna för barn i familjer som inte är etablerade på arbetsmarknaden att lära sig svenska inför skolstart. I vår bud­get ger vi mer till områden där barn har större behov, för att minska skillnader i uppväxt­villkor.

Kommunala förskolor ska finnas på gångavstånd från hemmet. När grundskolan återförs till stadsdelsnämnderna kan samverkan om det livslånga lärandet återupptas i full skala. Ett gott stöd ska ges till barn med särskilda behov. Alla barn och föräldrar ska kunna vara delaktiga i demokratiska processer i förskolan. Genusperspektivet ska integreras i det pedagogiska arbetet. Handledning och kompetensutveckling inom genuspedagogik ska finnas.

Förskolan ska arbeta med miljöfrågor och matlagning i egna kök eftersträvas. Brandsäkerheten ska uppmärksammas. Alla barn ska kunna lära sig simma, cykla och åka skridskor och regelbundet få ta del av professionell kultur. Personalen ska få utbildning om risk- och skyddsfaktorer samt om hedersrelaterat liv.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 1,3 mnkr jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Utbyggnad av öppna förskolor och parklekar

Utbyggnad av mötesplatser för ungdomar

Kostnadsfri och utökad mellanstadieverksamhet

Sänkta avgifter med 10 procent på sommarkollo

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

Alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser

Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelarna

Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar

Parklekar och öppna förskolor ska byggas ut när barnantalet ökar. Det är viktigt med utbildad personal och att utomhuspedagogiken utvecklas. Barn och unga har rätt till en kreativ fritid som stärker skyddsfaktorer och ska ha nära till icke-kommersiella mötesplatser. Eget skapande och medbestämmande ska uppmuntras. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar samt vara tillgänglig för unga med funktionsnedsättningar.

Resursfördelningen ska säkra att verksamheten är lika attraktiva för flickor som för pojkar. Genuspedagogik ska stimulera en jämställd verksamhet. Motion och rörelse ska främjas. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer för droger och kriminalitet liksom kunskap om hedersrelaterat liv. Ungdomsråd med egen budget eller andra former av verkligt ungdomsinflytande ska finnas.

Idag går många barn inte på fritidsklubb. Vi vill skapa ökad likvärdighet och vill därför utöka och göra mellanstadieverksamheten kostnadsfri för att erbjuda en meningsfull fritid till alla barn Kolloplats ska finnas för alla barn 9-16 år som söker kollo. Idag minskar antalet barn från familjer med lägre inkomst och vi sänker därför avgifterna. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna vara med i ordinarie verksamhet.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 1,6 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Ökat stöd till den lokala kultur- och föreningsverksamheten

Lokala kulturcentra i vissa förorter

Kultursekreterare i alla stadsdelsnämnder

Ökade föreningsbidrag i vissa förorter

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

Alla barn och unga ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning eller inkomst

Stadens kulturpolitik ska stärkas där den är som svagast och det är framförallt i förorterna. Kultur- och föreningsverksamhet spelar en viktig roll för att minska klyftorna i staden. Kultursekreterare ska förmedla kultur till verksamheterna. Vi vill skapa kulturcentra i förorterna tillsammans med boende, kultur- och folketshusföreningar med flera. Barn, unga och äldre i förorterna ska få ökad tillgång till kultur och inflytande över hur pengarna används.

Samlingslokalerna ska värnas och föreningslivet i förorterna ska få ökade anslag som fördelas jämställt. Konsumentvägledning ska finnas i alla stadsdelsnämnder. Riktade insatser ska göras till ungdomar. En hållbar och hälsosam livsstil ska främjas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Äldreomsorg

Vi satsar 7,8 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktiges budget,


samt ytterligare satsningar på personalreformer som gynnar kvaliteten i äldreomsorgen.

Äldre över 75 år får hemtjänst efter förenklad biståndsbedömning, vilket ska utökas från 4 timmar per månad till 2 timmar per vecka

God omsorg genom höjd bemanning i demensboenden

Ett bättre socialt innehåll i vardagen med mer kultur och rörelse

Även äldre mellan 67 och 75 år ska kunna få hjälp av fixare

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i ett vård- och omsorgsboende

Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Stockholmsvänstern vill att äldreomsorgen ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver tryggheten för de äldre. Konkurrensutsättningen av äldreomsorgen ska stoppas. De anställdas villkor avgör kvaliteten i äldreomsorgen. Personaltätheten och -kontinuiteten måste förbättras. Med god kompetens får vi äldreomsorg av hög kvalitet. Medarbetarna måste ha en arbetsmiljö som gör att de orkar arbeta kvar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid samt sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning.

Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Äldres rättigheter ska stärkas utifrån helhetssynen i socialtjänstlagen. Äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i omsorgen och boendet. Erfarenheter ska tas tillvara till exempel genom förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd. Råden ska ges bättre förutsättningar till insyn och påverkan.

Förebyggande insatser är viktiga. Det sociala innehållet i äldreomsorgen ska främjas genom mer kultur och rörelse. Äldre ska ha en individuell genomförandeplan med sociala aktiviteter utifrån individens behov. Kvinnor ska få lika mycket stöd som män. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på olika språk.

För att äldre ska kunna röra sig ute krävs ökad tillgänglighet. Kommunalt seniorboende, trygghetsboende, vård- och omsorgsboende och servicehus av god kvalitet ska finnas i hela staden. Generös biståndsbedömning och utökade resurser ska ge fler möjlighet att få önskemål tillgodosedda. Äldre ska kunna bo nära barn och vänner. Strävan bör vara att laga maten i vård- och omsorgsboenden, vilket ökar kvaliteten och minskar belastningen på miljön. Även munhälsa ska uppmärksammas.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 2,6 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Ökad schablon och LSS-peng 2 % för vuxenboende och daglig verksamhet

Uppräknad ersättning för barnboende och korttidsvistelse med totalt 5 %

Ökat antal individuella planer till minst 25 % av dem med rätt till en plan

Utbildning om FN-konventionen om rättigheter för funktionsnedsatta

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättningar

Barn och vuxna ska få stöd och service av god kvalitet

Bostad, stöd, daglig sysselsättning och arbete ska byggas ut

Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Vi vill ha god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Bemanningen ska vara tillräcklig och insatser ska samordnas för att alla ska få goda levnadsvillkor. Rätten till inflytande är grundläggande. Vi vill ta fram ett nytt system för att öka brukarnas inflytande som inte bygger på konkurrensutsättning. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

Den viktigaste frågan för ett värdigt liv är att bygga bort bostadsbristen. Förutsättningar för boenden ska prövas i alla bostadsprojekt utifrån hela stadens behov. Behov hos unga och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska beaktas. Bostäderna måste också utformas så att de ger en god levnadsnivå, vilket innebär att det inte bör vara mer än fem lägenheter i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning, svagbegåvning eller autism.

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet kan fler i gruppbostad utvecklas, särskilt de yngre. Brukarråd ska finnas i alla verksam­heter. Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska finnas i tillräcklig omfatt­ning. Funktionsnedsatta ska i ökad grad kunna få en personlig assistent som talar hem­språket.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 4,3 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktiges budget, varav 2,0 mnkr för barn och unga, 0,9 mnkr för vuxna samt 1,4 mnkr till socialpsykiatri.

Återupprätta den sociala barnavården för utsatta barn och ungdomar

Kvinnofridscenter i alla stadsdelsnämnder

Stärka missbruksvården och arbetet med att hemlösa ska få bostad

Ökat stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas

Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten ska baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Alla som söker stöd ska få ett gott bemötande. Förändringar ska beslutas i samverkan med brukarorganisationer och lokala handikapprådet så tidigt som möjligt i beslutsprocessen.

Förebyggande och tidiga insatser som minskar barnfattigdomen och ökar barns fysiska och psykiska hälsa ska prioriteras. Föräldrautbildning ska finnas och barn till föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa ska erbjudas gruppstöd. Familjecentraler bör byggas ut i samverkan med landstinget. Den sociala barnavården ska stärkas framförallt i förorter där det behövs kraftigt utökade insatser. Utbildning om risk- och skyddsfaktorer ska genomföras tillsammans med förskola, skola och landstinget. Utökat stöd ska ges till barn i familjehem och barnen ska få ett eget ombud. Tillsyn och utbildning av familjehem ska öka. Socialtjänstens insatser ska stegvis förstärkas så att budgeten ökar med 100 mnkr under en mandatperiod.

Hemlösheten ska bort genom en gemensam satsning i staden. Drogförebyggande arbete ska utökas och flickor ska uppmärksammas. Samverkan med vårdcentralerna behövs för att fler ska få hjälp mot missbruk. Öppenvård inriktad på kvinnors behov ska finnas. Sammanhållna vårdkedjor upprättas i dialog med brukare. Människor med psykiska funktionsnedsättningar måste få bättre stöd, exempelvis när det gäller bostäder, boendestöd, träfflokaler, arbetskooperativ, uppsökande och förebyggande verksamhet. Planering inför framtida boende ska innan årets slut upprättas för alla som bor på hem för vård eller boende.

Stadsmiljö med Agenda 21

Vänsterpartiet satsar 16,5 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktiges bud­get, varav den större delen beror på att pengar flyttas från Trafik- och renhållningsnämn­den. Den ökade kvalitetssatsningen är 0,7 mnkr mer och vi har 0,5 mnkr mer i parkinve­steringar.

Stärka den lokala demokratin i stadsmiljöfrågor

Bättre barmarksrenhållning och klottersanering

Bättre skötsel av grönområden

Vänsterpartiets mål för stadsmiljö med Agenda 21

Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21-arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

Förbättra barmarksrenhållningen på cykel- och gångbanor

Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker

Vi vill öka invånarnas inflytande över stadsmiljön och för tillbaka ansvaret för barmarksrenhållning till stadsdelsnämnderna. Kvaliteten på renhållning av cykel- och gångbanor ska förbättras. Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med goda möjligheter till spontanidrott och rörelse. Otrygga offentliga platser ska kartläggas genom till exempel trygghetsvandringar och åtgärdas i samverkan med berörda nämnder och styrelser.

Vi ska ha nära till parker och grönområden med hög kvalitet. Bostadsnära grönområden är grundläggande för en god folkhälsa. Parkprogrammet ska genomföras. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa de skötselplaner som upprättas.


Vi vill inrätta alla de naturreservat som nämns i Stockholms översiktsplan 99. Lokala strategier för hållbar utveckling ska utvecklas för en miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme. Den demokratiska delen av Agenda 21 ska fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. Det ska finnas en lokal Agenda 21-funktion i varje stadsdelsnämnd. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om stadsmiljöfrågor som rör deras vardag, exempelvis byggande av bostäder på skolans mark. Vi vill se ökad områdesplanering och omvänd planprocess vid större bostadsprojekt. Får människor känna sig delaktiga i planprocessen minskar antalet överklagande och byggprocessen går smidigare.

Fastighetsnära insamling ska uppmuntras i alla flerfamiljshus, i allmännyttan, hos privata hyresvärdar och i bostadsrättsföreningar. För att underlätta fastighetsnära insamling ska staden verka för att insamling av återvinningsbart avfall ska ligga hos kommunerna men att dessa ska ersättas av förpackningsindustrin. Kommunen skulle då kunna ersätta dem som inför fastighetsnära insamling. Ökad insamling och återbruk ska uppmuntras genom information och råd.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiet satsar 0,1 mer jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Uppsökande verksamhet

Barns och ungdomars behov ska uppmärksammas i högre grad

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

Flyktingars möjlighet att få en fast bostad i staden ska öka

Fler nyanlända ska få arbete eller utbildning inom introduktionsperioden

Barns behov ska alltid uppmärksammas i flyktingmottagningen

Det är skamligt att flyktingar som får en fristad i Sverige inte har ett tryggt boende. Sta­den måste ta ett samlat grepp för att ta fram bostäder. Att det finns hemlösa barn i Stock­holm är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra möjligheten till ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får tillgång till skola.

Vuxna kvinnor och män ska få en heltidsintroduktion där utbildning och praktik anknyter till tidigare yrkesbakgrund. Dialog om barns och kvinnors rättigheter ingår i introduktio­nen. De som inte är arbetsföra ska få en introduktion som passar deras behov. Yngre och vuxna med invandrarbakgrund som har bott länge i Sverige kan delta i introduktionen som ”flyktingguider”. En policy ska tas fram om att staden inte ska anmäla papperslösa eller avvisningshotade personer som inte är EU-medborgare vare sig till Migrationsverket eller till polisen.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 3,0 mnkr mer i Skarpnäck än kommunfullmäktiges budget.

Fler budget- och skuldrådgivare för att korta de långa köerna

SL-kortet återinförs i normen för ekonomiskt bistånd

Ökat barnperspektiv i handläggningen

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till en social och ekonomisk trygghet. Stockholmsvänstern står för en solidarisk socialpolitik och vill modernisera stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. De riktlinjer som den borgerliga majoriteten har infört slår hårt mot utsatta människor. Finanskrisen, försämrad sjukförsäkring och arbetslöshetskassa gör att fler tvingas söka försörjningsstöd.

Handläggningen ska i ökad utsträckning ta hänsyn till barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt om det finns ett långvarigt behov av bistånd. Med vår politik återinför vi SL-kortet i normen och de fattigaste slipper den stadsdelsarrest som den borgerliga majoriteten har infört. Barns situation ska alltid uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl. Ingen ska utsättas för att elen stängs av i deras hem.

Alla som har behov ska erbjudas budget- och skuldrådgivning. De som får mer än tillfäl­ligt försörjningsstöd har rätt till en personlig handlingsplan. Stödet till ensamstående unga mammor ska öka. Resurser ska fördelas i ett särskilt anslag, så att övriga verksamheter inte trängs ut när behoven av ekonomiskt bistånd ökar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 21.7 mnkr mer i Skarpnäck än kommunfullmäktiges budget, varav 3,0 mnkr är ökad kvalitet och 18,7 mnkr flyttas från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Sociala kooperativ startas i minst fem stadsdelsnämnder

Satsning på långtidsarbetslösa ungdomar

Kompetenshöjande individuell praktik i samråd med den enskilde

Mer än en fördubbling av antalet sommarjobb till ungdomar

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

Kvinnor och män ska erbjudas insatser utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

Öka andelen ungdomar, personer med utomnordisk bakgrund samt personer med funktionsnedsättningar som har arbete eller utbildning

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Tillgången på arbete avgör om människor kan försörja sig. Fler kommunala arbetstillfäl­len enligt vår politik ger många fler jobb, varav en del reserveras för unga långtidsar­betslösa och människor med funktionsnedsättningar. Stadsdelsnämnderna ska återfå an­svaret för arbetsmarknadsinsatserna, för att en myndighet ska ha helhetsansvaret för ar­betslösa med försörjningsstöd. Nämnderna ska själva bestämma hur de vill organisera verksamheten. Brukarråd ska inrättas. Budgeten för egenregi ska utökas och upphandlad verksamhet minska, där det finns en gedigen erfarenhet. Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning.

Insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden ska prioriteras. Vi vill starta minst fem sociala kooperativ i samverkan med brukarorganisationer. Människor med funktionsnedsättningar ska få ökat stöd genom projektet Open-Eyes. Sommarjobben ska fördubblas och även riktas till ungdomar med funktionsnedsättningar. Ingen ung männi­ska ska behöva vara långtidsarbetslös. Unga i riskzonen ska erbjudas ett


heltidsprogram med mentorer, utbildning samt yrkespraktik samt vid behov fritidsaktivi­teter och föräldrastöd. Ungdomar som inte har gått ut gymnasieskolan och inte arbetar ska sökas upp och motiveras till studier i första hand.

De lokala arbetsmarknadsverksamheterna ska fortsätta samarbetet med flyktingmottag­ningen, utbildningsnämnden och arbetsförmedlingen för gemensamma insatser som för­kortar vägen till arbete. Alla stadens verksamheter ska ordna praktikplatser som så långt det är möjligt anknyter till flyktingens tidigare yrkesbakgrund och utbildning.

Särskilt uttalande lämnades av ledamoten Monika Lindh m.fl. (S):

Vi socialdemokrater har högre ambitioner än den moderatstyrda alliansen. Vi sätter kva­litet i välfärden först. Det handlar om barnen i förskolan, de äldres trygghet och ungdo­marnas väg mot vuxenlivet. Det handlar om utsatta vuxna och barn och vi som har det bra. Det handlar att gemensamt bygga en stad som håller ihop och som är till för alla.

Vi vill stärka kvaliteten i välfärden. En väl fungerande välfärd med hög kvalitet är viktig för att människor ska känna sig trygga och vilja bo länge i vår stadsdel. Vi vill ha en ef­fektivt skött och väldigt bra service för medborgarna. Vi vill förbättra den så att den också når fler. Därför behövs ytterligare resurser. Vi säger nej till den borgerliga majori­tetens skattesänkningar och föreslår att staden återgår till 2006 års skattenivå på 18,08 kronor per 100 kronor. För den som är intresserad finns vårt ”stora” budgetförslag att hämta på www.stockholm.se.

Vi avsätter i vårt förslag till budget i staden 22.1 mnkr mer till Skarpnäcks stadsdels­nämnd än vad alliansen avsatt. Inom områden som är viktiga för Skarpnäcks alla små och stora medborgare och som vi bestämmer över själva här vill vi förstärka på det här sättet:

Förskolan

Utveckla stadens förskoleverksamhet och kompensera för kostnadsökningar. Vi återinför en avgiftsfri månad. Barngrupperna ska minska med i genomsnitt ett barn per grupp. Alla barn ska få de språkkun-skaper de behöver för att senare kunna klara sig i grundskolan. Vi ökar förskoleschablonen med 2,6 % och den socioekonomiska schablonen med 3 %. För Skarpnäcks del skulle det innebära 7.3 mnkr mer än kommunstyrelsens förslag till fördelning för Skarpnäck.

Barn och Ungas fritid

Vi vill förbättra lekparker och parklekar så att de blir säkra och roliga. Vi vill utveckla

öppna förskolan så att den når fler. Våra ungdomar ska inte behöva dra på stan. Vi ska ha verksamheter där alla unga är välkomna och blir sedda. Träffpunkter, kollo, utbyggd kulturskola, fritidsgårdar och vuxna ute bland unga. Inga barn eller unga ska lämnas åt sitt öde när skoldagen är slut eller kvällen är sen. Vi ökar anslaget till verksamheten för barn och unga med 1.5 miljoner i Skarpnäck.

Särskilt vill vi stötta barn och ungas möjligheter att möta kultur och utöva kultur själva. Därför har vi avsatt medel så att det ska kunna finnas en samordnare som kan hjälpa verksamheterna att återskapa kultur för unga i stadsdelen. Därför ökar vi anslaget för kulturverksamhet med 0.3 mnkr.

Ungas livsmöjligheter

Vi vill ta ett större ansvar för långtidsarbetslösa ungdomar och ungdomar som varken går i gymnasiet eller har jobb. Vi vill bryta ungdomsarbetslöshetens moment 22. För att få ett jobb måste man ofta ha ett jobb. Fler ungdomar ska få sommarjobb och alla elever ska erbjudas praktik under sin grundskoletid. Vi förstärker arbetsmarknadsinsatserna för unga med 1.7 mnkr i Skarpnäck.

Barn och unga inom socialtjänsten ska vara trygga med att de kan få hjälp och stöd när det behövs. Insatser mot skamvåld, hedersrelaterat våld måste stärkas i stadsdelen. Ungdomsmottagningen måste vara kvar i kommunens och landstingets drift. Det är viktigt för att samarbetet mellan socialtjänst, psykiatri, ungdomsmottagning, resursenhet, skolor mm kan säkras För att stärka det uppsökande och förebyggande arbetet för utsatta barn och unga tillförs för Skarpnäcks del ytterligare 3.4 mnkr.

Vuxna inom socialtjänsten och socialpsykiatrin

Vuxna i behov av stöd från socialtjänsten, behandling för missbruk eller vård och be­handling av andra orsaker ska få den hjälp som behövs när man behöver det. Hemlöshet är ett ansvar för vår stadsdel och måste arbetas med så att vräkningar förhindras, männi­skor får möjlighet till trygga boenden och egna tränings/försökslägenheter så snabbt som möjligt. För det behövs förstärkningar både för det uppsökande arbetet på fältet och för att ha beredskap för vård. Vi tillför 0.8 mnkr.

Ekonomiskt bistånd

Att hamna i skuldfällan är en katastrof för människor. För den som har hamnat i krono­fogdens register kan det bli svårt att få banklån, hyreskontrakt, telefonabonnemang och liknande. Idag är det för lång kö och för svårt att få hjälp av skuldrådgivare. Vi vill stärka det arbetet och avsätter medel för det med 0.3 mnkr.

Även personer som har ekonomiskt bistånd som sin försörjning är i behov av att kunna röra sig utanför sitt bostadsområde, för att handla, söka jobb eller hälsa på bekanta etce­tera. Därför anser vi att det är viktigt att även SL-kort inkluderas i levnadsomkostnaderna och att de som får ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning inte sätts i stadsdelsar­rest. Vi avsätter 0.8 mnkr i Skarpnäck för att säkra det.

Äldreomsorg

Vi ska kunna garantera hög kvalitet inom äldreomsorgen. Äldre ska få stöd och hjälp i vardagslivet enligt sina önskemål och på det sätt man själv vill ha det. Möjligheten till det finns i de riktlinjer som staden har, men de bedöms alltför strikt. Äldre ska inte behöva känna sig tvungna att driva juridiska processer för att få det stöd man behöver. Vi vill att äldre ska få stöd och hjälp i vardagslivet enligt sina önskemål. Vi vill erbjuda de som är 75 år eller äldre två timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning. Vi vill inrätta fler fixartjänster så att äldre kan få hjälp med enklare praktiska sysslor i hem­met. De snäva tidschabloner som införts inom hemtjänsten måste ses över och tiden be­dömas utifrån vad den enskilda äldre behöver för just den insats som ska ges. Vi vill av­sätta mer till kompetensutveckling för medarbetarna.

Hammarbyhöjdens servicehus bör inte göras om till trygghetsboende. För att kunna säkra kvalitet och utveckling i äldreomsorgen avsätter vi 110 miljoner för staden och det bety­der ca 5.7 mnkr i Skarpnäck.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning ska mötas med respekt, ges god omsorg och ha en värdig vardag och möjlighet till fritid. Såväl brukare, anhöriga och gode män har varit emot att Skarpnäck konkurrensutsatte boendena. Vi beklagar att konkurrensutsättning­arna gjordes tvärsemot brukarnas vilja.


Stadsmiljö

Snöröjning, städning av gator och torg, samt underhållet av parker måste fungera bättre. Det är en viktig tillgänglighetsfråga ur många perspektiv; trygghet, fysisk tillgänglighet, miljö osv. Många miljöer upplevs som otrygga och det måste åtgärdas. För att öka insatserna och för att säkra lokalt miljöarbete med lokala miljömål tillförs Skarpnäck 0.7 mnkr.

Särskilt uttalande lämnades av ledamoten Birgitta Hansen (MP):

Miljöpartiet reserverar sig tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet mot förslaget till verksamhetsplan och budget för 2010. Utöver detta vill vi i detta särskilda uttalande klargöra vad vi vill, våra ståndpunkter och vårt eget centrala förslag till budget.

Den moderatledda majoriteten i Stockholms Stadshus fortsätter med sina nedskärningar och privatiseringar inom olika verksamheter i staden. Det framlagda förslaget till verk­samhetsplan och budget för år 2010 gällande Skarpnäck innebär att utsatta grupper som gamla, de som behöver försörjningsstöd, personer med funktionshinder, barn osv. får yt­terligare försämrade villkor. Arbetet med att uppnå klimatmålen är så gott som obefint­ligt. Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige skulle för 2010 betytt ca 45 miljo­ner mer för Skarpnäcks stadsdelsnämnd än vad som finns i den föreliggande borgerliga budgeten för stadsdelen. Miljöpartiets förslag till budget hade för Skarpnäcks del bl a in­neburit 3,8 miljoner mer till äldreomsorgen, 6,5 miljoner mer till förskolorna och 4,1 miljoner mer till personer med funktionsnedsättning samt en allmänt högre grund­läggande service till medborgarna.

2007 avvecklades de Agenda 21-samordnare som tidigare fanns i Skarpnäck. Den cen­trala Miljöförvaltningens budget har halverats och stadsmiljöavdelningens uppgifter cent­raliserats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att tjänsterna som klimatsamordnare inrättas igen och dessutom behövs minst en tjänst som energirådgivare inrättas i stadsdelen, som ska arbeta mot förvaltningens egna verksam­heter och mot företag och hushåll. Vi vill också att vid nyproduktion av bostäder och byggnader i området endast s.k. passivhus eller likvärdiga hus med minimal elförbruk­ningen godkänns och får bygglov. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Miljöpartiet vill att de pengar som kommer in vid försäljning av allmännyttans hus till bostadsrättsföreningar bl.a. ska satsas på upprustningar av miljonprogramsområdena samt

nyinvesteringar i kollektivtrafiken.. I t.ex. Bagarmossen finns fastighetsbestånd som byggdes under Miljonprogramsåren och som skulle behöva upprustas och energieffektivi­seras. Vi vill förbättra byggnadernas klimatskal samt införa t ex solfångare och solceller. Med satsningar på klimatsmarta hus kan energianvändningen minskas kraftigt och nya jobb skapas i byggsektorn under den nu rådande lågkonjunkturen. Fler och billiga smålä­genheter behöver byggas för våra många bostadsköande ungdomar. Vi vill också för­bättra tvärförbindelserna och bygga en spårförbindelse från Skarpnäck t ex via Farsta och Högdalen bort mot Skärholmen och Huddinge. En förlängning av tunnelbanan från Skarpnäck till Sköndal bör övervägas. Även detta något som skapar nya jobb.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Det är mycket viktigt att andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsde­lens verksamheter - förskolor, äldreboenden m.m. - ökar kraftigt. Icke-ekologiskt produ­cerade livsmedel har en mycket negativ påverkan på miljön och klimatet. Stockholms stad bör stegvis övergå till att använda övervägande ekologiskt odlad mat inom alla sina verksamheter. År 2010 ska målet vara att 30 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara KRAV-märkt eller ha motsvarande certifiering, för att sedan successivt höjas till 50 procent och 70 procent av maten och i slutändan så gott som alla produkter i de mål­tider stadsdelen stadsdelen serverar i sina verksamheter ha en sådan certifiering. Maten som serveras inom stadens verksamheter skall också i största möjlighet vara närproduce­rad för att minska behovet av transporter.

Arbetet för att genomföra en miljö- och klimatomställning måste påbörjas omgående. Det räcker inte med att byta glödlampor och bil. Stora satsningar måste göras på t ex infra­strukturen med en utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik och satsningar på klimat­smarta lösningar av transporter och ny- och ombyggnationer. Vi måste ändra våra lev­nadsvanor, minska vår materiella förbrukning och återvinna material i mycket större ut­sträckning än hittills.

Ambitionen måste vara att Stockholm skall vara ledande i Sverige när det gäller att hus­hålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor. Alla utsläpp som påverkar miljön och jordens uppvärmning sker lokalt och måste åtgärdas handgripligen på plats, genom attitydförändringar och genom förändringar av människors livsmönster samt ge­nom lagstiftning mm både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Stadsdels­förvaltningen bör föregå med gott exempel genom att t ex ha alla sina bilar i en bilpool som kan utnyttjas av invånarna på kvällar, helger och semestrar.

Det är mycket oroande att den moderatledda majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Sådana egenregianbud bör generellt sett alltid läggas när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsätta, både för att få bästa möjliga kvalitet till bästa kostnad, men bl.a. också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja mellan kommunala eller privata utförare, t.ex. inom äldreomsorg och förskola.

Vi vill att 35 timmars arbetstid per vecka skall räknas som heltid. Den s.k. 3-3-modellen, tre dagars arbete följt av tre dagars ledighet, är den arbetsmodell som har gett oerhört bra effekter vad gäller t ex bättre hälsa hos personalen och därför också bättre kontinuitet för de äldre. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. Arbetstidsförkortning enligt 3-3-modellen bör till att börja med införas i hela stadsdelens äldreomsorg och även ställas som krav vid upphandlingar och ev. privatiseringar.

Krav på motprestation ska inte vara huvudregel för att få försörjningsstöd utan detta skall ges med respekt för inidividens behov och upplevelse av sin egen situation och förmåga och med hänsyn tagen till ev. handikappande trauman som vederbörande kan ha gått igenom.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”en-dörr-in” - verksamhet med individuellt stöd, vägled­ning och kompetensutveckling för alla arbetssökande som har försörjningsstöd. Vi är emot att centralisera den här typen av verksamheter till s.k. jobbtorg, enligt den borger­liga majoritetens modell, utan varje stadsdelsnämnd bör ha en egen sådan verksamhet. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelar­nas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskas­san m. fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras tillsammans med den arbetssökande av dennes möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d v s arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskas­sans ersättningssystem för dem som inte har arbetsförmåga.

Vi vill ha en heltidsanställd konsumentvägledare i Skarpnäck som enbart arbetar med rådgivning och utåtriktad verksamhet till stadsdelens invånare samt är ute i skolorna och informerar. Bistra tider är här för medborgarna och många riskerar att bli arbetslösa och få ekonomiska problem. För att dessa inte skall hamna i besvärliga skuldsituationer be­hövs hjälp, vilket i sin förlängning kommer att innebära en minskad belastning vad gäller

utbetalande av försörjningsstöd. Information om hur olika produkter påverkar miljön, hur man ska göra med ev pensionssparande, hur man gör jämförelser mellan olika elbolag m.m. skall också ges som en del i konsumentvägledningen.

Vi vill att upphandling skall användas bl.a. som verktyg för att minska segregation och för att uppnå miljömålen. T ex kan krav på att arbetslösa i området får sysselsättning ställas samt skall krav på att miljöbilar och att inga dubbdäck används av underleverantö­rer fin­nas, bullerbegränsande krav, att miljöcertifiering finns mm.

§264 UPPDATERAD DELEGATIONSORDNING FÖR SKARPNÄCKS STADSDELSNÄMND

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar följande:

  1. Beslutanderätten delegeras till stadsdelsdirektören enligt förslag i bilagda reviderade delegationsordning.

  2. Stadsdelsdirektören medges att i sin tur vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd hos kommunen.

  3. Omedelbar justering beslutas.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 000-196/09) daterat 2009-11-18.

En samlad förteckning av delegationsordningen för Skarpnäcks stadsdelsnämnd upprättades 1999-12-16, § 314. Därefter har beslut om förändringar i delegationsordningen för stadsdelsdirektören fattats vid olika tillfällen.

Sedan den senaste uppdateringen har offentlighets- och sekretesslagen ersatt sekretesslagen och allmänna bestämmelser (AB) fått ny paragrafering. Dessutom föreslås att delegationen vad gäller resor/konferenser gäller hela Europa mot tidigare endast Norden. Därutöver föreslår förvaltningen att stadsdelsdirektören för en utökad befogenhet att göra avrop med anledning av införandet av Gemensam service-IT.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att godkänna bilagda reviderade delegationsordning med rätt för stadsdelsdirektören att vidaredelegera beslutanderätten till annan tjänsteman inom kommunen.

§265 UTBYGGNAD AV FÖRSKOLAN SOLBACKEN I BAGARMOSSEN MED EN NY FÖRSKOLEBYGGNAD I KV. KANSLISKRIVAREN 7

Genomförandebeslut

BESLUT

Stadsdelnämnden beslutar följande:

  1. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att beställa en förskolebyggnad i kv Kansliskrivaren 7, Bagarmossen.

  2. Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av en förskolebyggnad i kv. Kansliskrivaren 7, Bagarmossen.

  3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 302-40/09) daterat 2009-11-16.

I Skarpnäcks stadsdelsområde kommer det under de närmaste åren att byggas ca 1 100 lä­genheter, vilket ökar behovet av antalet förskoleplatser. För att täcka det ökade behovet av förskoleplatser föreslår förvaltningen en komplettering av förskolan ”Sol­backen”, Byälvsvä­gen 10 med en förskolebyggnad. Förskolan som idag har tre avdelningar byggs till med tre nya avdelningar. Kostnaden för tillbyggnaden är beräknad till 32,1 mnkr och årshyran för hela förskolan blir ca 3,1 mnkr.

§266 UPPFÖLJNING OCH REDOVISNING AV FÖRVALTNINGENS ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STOCKHOLMSENKÄTEN

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Uppföljningen godkänns och ärendet läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 500-312/09) daterat 2009-11-23.

Stockholmsenkäten utförs i åk 9 och gymnasiets åk 2 vartannat år på uppdrag av socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen.

Förvaltningen redogjorde i tjänsteutlåtande 2009-02-12 att resultaten av Stockholmsenkäten 2008 visade att stadsdelens pojkar i högstadiets åk 9 hade ökat sitt nyttjande av tobak, alkohol och droger dramatiskt. Flickornas resultat däremot låg still inom de flesta delområden och tangerade eller låg strax under stadens genomsnittssiffror för 2008. Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2009-02-12 rapporterade dessutom Söderortspolisen och tjänstemän från förvaltningen att drogrelaterad ungdomsbrottslighet hade ökat i stadsdelen samtidigt som de akuta placeringarna för ungdomar som for illa hade ökat kraftigt.

Under året har ett organiserat samarbete utvecklats internt i stadsdelen gällande det förebyggande samarbetet kring barn och unga men också gällande BUS (Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget). En styrgrupp över samarbetet har bildats vilken leds av stadsdelsdirektören.

Förvaltningen har utarbetat en handlingsplan som sträcker sig från 2009 till 2012 för förvaltningens insatser. Handlingsplanen berör förvaltningens totala interna förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga men innehåller även projekt såsom Skarpnäckslyftet och Våld i nära relationer samt samarbetet med polisen kring unga lagöverträdare. Åtgärderna behöver fortgå enligt handlingsplan 2009-2012 innan en detaljerad resultatuppföljning kan göras. Resultatuppföljningen ska innehålla jämförande statistik mellan 2008 till 2012 bl.a. vad gäller polisanmälningar, trygghetsmätningar och antalet institutionsplaceringar för åldersgruppen.

§267 KOMPLETTERANDE RAPPORT AV TIDIGARE KARTLAGDA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSINSATSER INOM OMRÅDET NUTRITION PÅ HAMMARBYHÖJDENS SERVICEHUS

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 602-334/09) daterat 2009-10-29.

I februari 2009 genomförde medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, en uppföljande kart­läggning avseende genomförda riskbedömningar för malnutrition/undernäring, trycksår och fall/fallolyckor vid Hammarbyhöjdens servicehus. Resultatet av den uppföljande kartlägg­ningen, med dnr: 602-334/09, redovisades vid nämndens sammanträde 2009-09-17. Resul­tatet av kartläggning visade en betydande förbättring av andelen genomförda riskbedöm­ningar för malnutrition/undernäring, trycksår och fall/fallolyckor. Alla boende hade riskbe­dömningar för trycksår och fall/fallolyckor genomförda. Andelen boende med genomförda riskbedömningar för malnutrition/undernäring var dock lägre, något mindre än sjuttiofem procent.

Med anledning av de kvarstående bristerna avseende riskbedömningar för malnutri­tion/undernäring och boendes minskade kontakt med tandvården begärde nämnden en kom­pletterande uppföljning hösten 2009 för att se om dessa brister kvarstod på Hammarbyhöj­dens servicehus.

Resultatet av den kompletterade uppföljningen visade att nästan alla, 93 %, av de boende på Hammarbyhöjdens servicehus hade genomförda riskbedömningar för malnutri­tion/undernäring. Resultatet visade också att 30 % av de boende på servicehuset, vilket mot­svarade 27 personer, var berättigade till en årlig munhälsobedömning. Alla dessa personer erbjöds munhälsobedömning, varav en tackade nej.

Endast 26 % av de boende hade munstatus dokumenterade i journalen vilket är en minsk­ning sedan kartläggningen i februari och något som sjuksköterskorna på Hammarbyhöjdens servicehus även fortsättningsvis ska prioritera.

§268 VAL AV SKARPNÄCKS STADSDELSNÄMNDS PENSIONÄRSRÅD FÖR 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Till ordinarie ledamöter i Skarpnäcks pensionärsråd väljs Lars Fors PRO, Elke Liljemark SPF, Ingegerd Engzell PRO, Maud Luks PRO, Ingemar Svenstam SPF och till ersättare väljs Göran Brettéus PRO, Britta Lindqvist PRO, Lena Ring PRO (nyval), Sibylla Rydén PRO och Eva Sjögren SPF

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 000-47/09) daterat 2009-11-11.

§269 HELA STADEN SKA LEVA, ÄVEN SÖDERORT

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget godkänns.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-437/09) daterat 2009-11-23.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnade vid sammanträdet 2009-11-04 medborgarförslaget till förvaltningen för beredning. I medborgarförslaget framförs att då Tekniska nämndhuset ska byggas om och förvaltningar flytta därifrån bör tanken på att flytta dessa utanför innerstaden prövas. Idrottsförvaltningen föreslås flytta till Skarpnäck och miljöförvaltningen till Skärholmen.

Förvaltningen anser också att nya arbetsplatser behövs i ytterstaden och i synnerhet i Skarpnäck. Det har förvaltningen fört fram i t.ex. yttranden över den nya översiktsplanen och utvecklingen av söderort. Däremot har förvaltningen svårt att bedöma om de förvaltningar som föreslås i medborgarförslaget är lämpade att lokaliseras i ytterstaden.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till, med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgen (KD), förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle beslutat att instämma i stadsdelsförvalt­ningens yttrande samt att därutöver anföra följande:

Bland det som efterfrågas mest i diskussionerna om skarpnäcksområdets framtid är arbetsplatser och kommunikationer i flera riktningar än bara in mot stadens centrum.

Med goda ambitioner skapades ett arbetsplatsområde, när Skarpnäcksfältet bebyggdes, men ärligt talat gav det inte några större mängder arbetstillfällen. Området är dock väl utvecklingsbart, och tankar finns om att bl a bygga på befintliga industribyggnader. Dessa påbyggnader borde kunna inrymma större mängder kontors- och liknande arbetsplatser passande exempelvis för kommunal administration.

Detta skulle även kunna medföra betydligt större variation i flera avseenden. Skarpnäcks­området är i behov av utveckling och stimulans och utbyten på flera plan.

Miljön och ekonomin är i behov av att trafikmedel och infrastruktur utnyttjas allsidigare. Det är slöseri att färdmedel, vägar och spår i färdriktning motsatt "rusningen" tomkörs respektive ligger för fäfot.

Innerstaden växer ut. Låt detta inte bara gälla byggnaderna utan även stadens viktigaste beståndsdelar, nämligen människorna och våra verksamheter. En stad är inte bara en mängd hus, vägar, broar utan är en process av och med människor i samverkan.

§270 TRAFIKFRI SKARPNÄCKS ALLÉ

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget godkänns.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-376/09) daterat 2009-11-11.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnade ett medborgarförslag 2009-11-04 till förvaltningen för beredning. Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2009-09-21 innehåller ett förslag att anlägga en gågata utmed Skarpnäcks allé.

I dag trafikeras Skarpnäcks allé av bussar, biltrafik samt varutransporter till butikerna. Stadsdelsförvaltningen befarar att om gatan skulle bli fri från fordonstrafik finns risk att affärsidkare skulle få stänga på grund av dålig lönsamhet eftersom många kommer med bil. Tillgängligheten till anslutningsbussarna från tunnelbanan skulle också försvåras med tanke på områdets vägstruktur då det skulle bli svårt att hitta alternativ sträckning för busstrafiken.

Förvaltningen kan dock ej bedöma om förslaget är genomförbart då all trafikreglering och ombyggnad av gator och torg projekteras och byggs av Trafikkontoret. Förvaltningen föreslår att ärendet överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för vidare handläggning.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till, med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgen (KD), förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle beslutat att i huvudsak instämma i stadsdelsförvaltningens förslag och att därutöver anföra:

Flera medborgarförslag har under året inkommit med idéer om hur trafiksituationen i stadsdelen Skarpnäcksfältet borde lösas. Att detta är frågor som intresserar och i högsta grad berör medborgarna är uppenbart liksom att bristerna i dagens situation är betydande. Det är därför av stor vikt att en helhetslösning skapas för stadsdelen.

En enig stadsdelsnämnd anförde vid sammanträdet 2009-08-20 med anledning av andra medborgarförslag ( §§ 171, 172, 173 ) ett samlat uttalande vars innehåll här finns anledning att påminna om.

Sedan dess har trafikborgarrådet Ulla Hamilton (m) föreslagit höjda gatuparkeringsavgifter och uttalat, att det är för stor skillnad mellan de låga avgifterna för gatuparkering och de höga avgifterna för parkering i garage.

Ur stadsdelsnämndens uttalande 2009-08-20:

"....En alldeles avgörande anledning till att det ser ut som det gör är, att de befintliga parkeringshusen till mycket liten del används. Att förvara bilen där är tyvärr förenat med stor risk att senare finna bilen förstörd av vandaler eller att inte finna den alls p g a stöld. Utformningen av parkeringshusen lämnar i detta sammanhang mycket övrigt att önska. De bör vara ljusare och tryggare. Radikala förändringar för att försvåra tillgrepp och stölder krävs.

Relationen mellan avgifter för parkering i garage eller på gata måste också förändras så att man upplever det mer gynnsamt att garageparkera. De platser där gatuparkering kan ske utan att hindra trafiken ska främst vara avsedda för tidsbegränsad parkering."

Nämnden uttalade också bl a följande om gatumiljön i området:

"Gatorna i Skarpnäcksfältet är trånga och där är många oskyddade trafikanter. Smågatorna har också skymd sikt i korsningar och p g a stora träd.

Om Skarpnäcks allé ska stängas för biltrafik, måste åtgärder för att möta ökad bilism på smågatorna genomföras. Om avstängningar ska göras på allén utom för busstrafik, bör den utformas konsekvent så att endast bussar kan passera...."

"....Om Skarpnäcks allé ska fortsätta vara öppen som nu, måste också radikala åtgärder sättas in för att göra hela trafikmiljön för alla trafikantgrupper i och omkring gatumiljön säker. Om mer serviceutbud av olika slag - butiker, kultur, kaféer eller vad det vara må - uppstår inom en framtid så som tanken var, kanske en utveckling av Skarpnäcks allé till en livlig stadsgata blir det naturliga. Men detta ställer mycket höga krav på att planmässigt och medvetet redan från början skapa en trafiksäker miljö.

Vår uppfattning är att Trafikkontoret tillsammans med SL och övriga relevanta intressenter får i uppdrag att skapa en genomtänkt, miljövänlig, hållbar och framförallt säker trafikplan för stadsdelen Skarpnäcksfältet."

§271 LEKSAKER TILL LEKPARKEN I PUNGPINAN

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget godkänns.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-433/09) daterat 2009-11-10.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnade ett medborgarförslag 2009-11-04 till förvaltningen för beredning. Medborgarförslaget innehåller ett förslag att placera ut mer lekutrustning i parken vid Laduplan i stadsdelen Pungpinan.

Förvaltningen har tagit fram en parkplan för stadsdelsområdet. Den påvisar ett eftersatt underhåll och är ett underlag för prioriteringar av de ekonomiska resurserna.

Stadsdelförvaltningen ansvarar t.ex. för 44 stycken lekparker som kräver resurser för skötsel och underhåll. Förvaltningen bedömer att de ekonomiska möjligheterna att upprusta parken Laduplan i Pungpinan med mer lekutrustning saknas och anger parkplanen som utgångs­punkt för tidsplan till att upprusta befintliga parkområden. Parkplanen finns att läsa på stadsdelsförvaltningens hemsida.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till, med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgen (KD), förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Förvaltningens förslag till beslut och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle beslutat att avvisa stadsdelsförvaltning­ens förslag till beslut och i stället besluta att bifalla ifrågavarande medborgarförslag om lekutrustning till park i Pungpinan.

Den ifrågavarande parken är en fin grön plats, en lätt sluttning med gräsytor, träd och buskar, men där finns nästan ingenting av lekmaterial i övrigt för barnen.

Många barnfamiljer har flyttat in i de nuvarande äldre husen i Pungpinan, och ett flertal nya familjer har tillkommit eller flyttar snart in i de nya halvcirkelhusen vid korsningen Gamla Tyresövägen - Skarpnäcksvägen och i radhusen längs Gamla Tyresövägen.

Mot denna bakgrund och att stadsdelens ekonomiska resurser för parkinvesteringar har ett överskott är det inte för mycket begärt att efterkomma medborgarförslagets önskan.

Det är ändå inte fråga om att skapa en fullutrustad lekpark utan snarare att kombinera en lugn grön idyll med lite material som stimulerar barnens utveckling och samverkan.

§272 TRAFIKSITUATIONEN UTANFÖR FÖRSKOLAN ANKARET

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-442/09) daterat 2009-11-10.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnade ett medborgarförslag 2009-11-04 till förvaltningen för beredning. Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2009-10-22 innehåller ett förslag att se över trafiksituationen vid förskolan Ankaret på Vikstensvägen.

Förvaltningen ser positivt på medborgarförslaget då det bör ske en översyn av trafiksituationen i samband med ombyggnaden av förskolan Ankaret på Vikstensvägen.

Förvaltningen föreslår att ärendet överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för vidare handläggning.

§273 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR VID SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Svar på tillsynsrapport från Stockholms stadsarkiv dnr 9.3-3528/09

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Tjänsteutlåtande överlämnas till Stockholms stadsarkiv som svar på tillsynsrapporten.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 005-278/09) daterat 2009-10-09.

Stadsarkivet är Stockholms stads arkivmyndighet och har bl. a i uppdrag att inspektera hur stadens förvaltningar och bolag hanterar allmänna handlingar. En inspektion har gjort i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 2009-05-20.

I rapporten (bilaga 1) konstateras att förvaltningens hantering av allmänna handlingar generellt sett är god och att man överlag har bra rutiner. Dock finns det områden som kan ses över och förbättras.

Förvaltningen delar stadsarkivets uppfattning och ser vikten av att arkivfrågorna hålls levande i förvaltningens arbete. I detta ärende redovisar förvaltningen vilka åtgärder som vidtagits eller pågår utifrån stadsarkivets förelägganden.

§274 MOTION 82009:28) OM DE LIVSMEDEL SOM KÖPS IN TILL STADENS VERKSAMHETER INTE SKA INNEHÅLLA TRANSFETTER

Svar på remiss från KS dnr 303-1613/2009 Motion av Stefan Nilsson (MP)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-371/09) daterat 2009-11-16.

Stefan Nilsson (MP) har motionerat i kommunfullmäktige om att livsmedelsinköp till stadens verksamheter inte ska innehålla transfetter. Stefan Nilsson skriver i sin motion att transfetter ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Han hänvisar till att både Danmark och New York har tagit beslut om att inte använda transfetter.

Transfetter är olja, exempelvis palmolja eller någon annan billigare sorts olja som genom en kemisk process får tjockare konsistens, vilket gör den mer lättarbetad plus att den får lång hållbarhet.

Förvaltningen hänvisar till budget för Stockholm 2010 där staden poängterar vikten av att ställa krav vid upphandlingar och Stockholms miljöprogram, mål 2, där staden antagit mål om högre andel ekologiska produkter. Förvaltningen anser att transfetter är en onödig produkt som inte tillför livsmedlet särskild kvalitet.

Förvaltningen anser att Stockholm i kommande upphandlingar ska ställa krav på att livsmedel ska vara fria från transfetter.

§275 MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsrapporten för januari-oktober 2009 godkänns.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 101-118/09) daterat 2009-11-20.

Förvaltningen prognostiserar före resultatöverföring ett överskott om 3,5 mnkr och efter resultatöverföring ett överskott om 2,0 mnkr. Detta förutsatt att kommunfullmäktige beviljar begärda stimulanbidrag om 2,5 mnkr i samband med att tertialrapport 2 behandlas.

Utredningsenheten för barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 5,5 mnkr, resursenheten för vuxna prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr, stöd till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 2,9 mnkr, ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr och äldreomsorgen ett underskott om 1,7 mnkr. Förskola prognostiserar ett överskott om 8,2 mnkr, nämnd och administration prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr samt kulturverksamhet ett överskott om 0,4 mnkr.

Förvaltningens sammantagna prognos efter resultatöverföring beräknas till ett överskott om 2,0 mnkr vilket främst beror på att nämndens reserv löses upp med 9,1 mnkr.

§276 INKOMNA MEDBORGARFÖRSLAG ENLIGT LISTA

Anmäldes inkomna medborgarförslag i förteckning (bilagt § 276).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 002-449/09, 002-450/09, 002-459/09 och 002-469/09) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§277 ANMÄLAN AV TILLSYN AV ENSKILD VERKSAMHET VID SKARPNÄCKSGÅRDEN, SKARPNÄCK CARE AB

Tillsynsrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar följande:

Rapporten överlämnas till länsstyrelsen i Stockholms län.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 502-482/09) daterat 2009-11-16.

Förvaltningen genomförde 2009-09-06 tillsyn vid HvB-hemmet Skarpnäcksgården som drivs av Skarpnäck Care AB och är ett helägt dotterbolag i Carema-koncernen. Skarpnäcksgården har länsstyrelsens tillstånd att ge vård till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar med eller utan missbruk. Sammanlagt har Skarpnäcksgården 220 platser utspridda på fem vårdenheter.

Förvaltningens tillsyn visar att verksamheten är väl fungerande och att kvalitetsarbetet har varit framgångsrikt.

§278 ANMÄLAN OM TILLSYN AV ATLASBO HVB-HEM

Tillsynsrapport till Länsstyrelsen i Stockholms län

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar följande:

Rapporten överlämnas till länsstyrelsen i Stockholms län.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 502-478/09) daterat 2009-11-20.

Förvaltningen har 2009-10-06 genomfört tillsyn vid Atlasbo HvB-hem på Kalmgatan 44. Atlasbo HvB-hem är ett behandlingshem för ungdomar som har behov av ett kvalificerat vuxenstöd.

Förvaltningens bedömning är att behandlingshemmet Atlasbo helhetsmässigt är en väl ordnad verksamhet.

§279 KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN 2008/2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Kvalitetsredovisningen godkänns och överlämnas till utbildningsnämnden.

ÄRENDET

Ärendet hade redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 400-483/09) daterat 2009-11-24.

Alla förskoleenheter ska årligen upprätta kvalitetsredovisning som ska beskriva hur enheten har uppfyllt läroplanen och dess mål.

Utbildningsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta stadens samlade kvalitetsredovisning.

Stadsdelsförvaltningens enheters kvalitetsredovisning har påtagligt förbättrats i jämförelse med förra året.

§280 ANMÄLAN AV PROTOKOLL/MINNESANTECKNINGAR FRÅN NÄMNDENS RÅD ENLIGT LISTA

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 280).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§281 ANMÄLAN AV MINNESANTECKNINGAR FRÅN SKARPNÄCKS STADSMILJÖGRUPP

Anmäldes minnesanteckningar från Skarpnäcks stadsmiljögrupp (dnr 099-36/09).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§282 ANMÄLAN AV MINNESANTECKNINGAR FRÅN SKARPNÄCKS LOKALA BROTTSFÖREBYGGANDE RÅD

Anmäldes minnesanteckningar från Skarpnäcks lokala brottsförebyggande råd (dnr 099-37/09).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§283 ANMÄLAN AV INKOMNA OCH UTGÅENDE SKRIVELSER FRÅN MEDBORGARE, REMISSER, M.M. ENLIGT LISTA

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 283).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§284 ANMÄLAN AV BESLUT I DELEGATION AVSEENDE ALLMÄNNA ÄRENDEN ENLIGT LISTA

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 284).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.