Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-02-04

Sammanträde 2010-02-04

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

9 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

10 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 8 - 39.

11 Anmälan av protokolljustering

12 Information från stadsdelsförvaltningen

13 Nämndens frågor till förvaltningen

16 Ansökan om projektmedel avseende ett boende för psykiskt funktionsnedsatta - kv. Åskvädret ansökan om projekteringsmedel

Inriktningsärende
Dnr 2.6.-19/10
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel. 508 15 080
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Genomförandeplan samt kommunikationsplan för omvandlingen av Hammarbyhöjdens servicehus till trygghetsboende

Dnr 1.2.1.-23/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Inrättande av kommunikationsenhet

Dnr 1.2.1 -25/10
(Utsändes)
Handläggare: Stefan Lundh Tel. 508 15 054
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nybyggnad av förskola vid Kärrtorps IP

Inriktningsbeslut
Dnr 2.6.-1/10
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel. 508 15 080
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Fortsatt utveckling av Kärrtorps centrum

Svar på medborgarförslag
Dnr 002-449/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Elbelysning och staketöppning

Svar på medborgarförslag
Dnr 002-450/09
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Otillåten genomfartstrafik mellan Sockenvägen och Rusthållarvägen

Svar på medborgarförslag
Dnr 002-459/09
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Väjningsplikt

Svar på medborgarförslag
Dnr 002-469/09
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Fördelning av föreningsbidrag 2010

Dnr 004-523/09
(Utsändes)
Handläggare: Johan Scheele Tel. 508 15 000
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

25 Revidering av STAN-programmet - Stockholms tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program

Svar på remiss från KS Dnr: 329-2475/2009
Dnr 006-496/09
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055

26 Ansökan om alkoholtillstånd, enligt 7 kap 5 § alkohollagen, för servering av alkoholdrycker

Svar på remiss från socialtjänstnämndens tillståndsutskott
Dnr 507-541/09
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tel. 508 15 418
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Motion av Stefan Nilsson (MP) om en ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm

Svar på remiss från KS Dnr: 325-1540/2009
Dnr 006-495/09
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055

28 Motion (2009:46) av Stellan F Hamrin (V) om restaurering av Stockholms vatten

Remiss från KS Dnr: 303-2387/2009
Dnr 006-476/09
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095

29 Motion (2009:7) av Per Ankersjö (C) om krafttag mot hundrelaterade problem i Stockholm

Remiss från KS Dnr: 319-419/2009
Dnr 006-372/09
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Motion (2009:44) av Roger Mogert (S) om krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster

Remiss från KS Dnr: 326-2292/2009
Dnr är 006-479/09
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

31 Anmälan av uppföljning av vård- och omsorgsboendet Hemmet för gamla år 2009

Dnr 1.2.1.- 4/10
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 500
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Anmälan av uppföljning av Hammarbyhöjdens servicehus år 2009

Dnr 1.2.1.-5/10
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Anmälan av uppföljning av ramavtal om enstaka platser på Rönnbacken år 2009

Dnr 1.2.1.-6/10
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Tillsyn av folköl och tobak 2009

Dnr 1.3.1.-18/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095

35 Anmälan av inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

36 Anmälan av skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr 002-491/09, 002-525/09, 1.2.4.-10/10, 1.2.4.-14/10,1.2.4.-15/10 och 1.2.4-26/10
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr 2.1.-27/10
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

40 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

Södertörns tingsrätt mål nr Ä 14229-09
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel. 508 15 107

41 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

§8 Genomgång av närvaro

(Se separat närvarolista)

Ordföranden Billy Östh (M) hälsade Jessica Helin, ny ersättare (M) välkommen till stadsdelsnämnden.

§9 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

Beslut

1. Vice ordföranden Maria Hannäs (V) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 11 februari 2010 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§10 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Beslut

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§11 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 4 januari 2010 har justerats den 8 januari 2010.

§12 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt informerade om att de i stadsdelsnämnden som vill ta del av enheternas verksamhetsplaner (EVP) kan kontakta bitr. stadsdelsdirektören Margareta Östrand via e-post och ange vilka enheters verksamhetsplaner man vill ha.

Avdelningschefen Lars-Gunnar Winsa informerade om att det även i år kommer att erbjudas sommarjobb till ungdomar i stadsdelsområdet. Som föregående år kommer ungdomar med funktionshinder och svårigheter att komma in i arbetslivet prioriteras. Information om ansökningsförfarande kommer att gå ut den 24 februari 2010.

Avdelningschefen Monica Ulvede informerade om att den 18 februari är sista dagen för att söka kolloplats. Förvaltningen bevakar antalet inkomna ansökningar och kommer vidta åtgärder om det visar sig att antalet ansökningar är lågt.

§13 Nämndens frågor till förvaltningen

§14 Årsredovisning 2010

BESLUT

1. Begära ombudgeteringom0,5 mnkr enligt föreliggande ärende.

2. Årsredovisning för år 2009 godkänns.

3. Ärendetöverlämnas till kommunfullmäktige och stadens revisorer.

samt att därutöver anföra:

Det är med stor tillfredsställelse vi konstaterar att nämndens budget nu är i balans. Detta har möjliggjorts genom ett intensivt och hårt arbete från Alliansmajoriteten och förvaltningen. Särskilt glädjande är att de tidigare stora underskotten inom försörjningsstöd nu är borta. Vi är den enda stadsdelen där kostnaderna för försörjningsstöd minskat under året. Antalet bidragshushåll har minskat från närmare 700 till 605, vilket är den största minskningen i staden. Vi kan nu med stor tillförsikt se på framtiden.

Den undersökning som gjorts vad gäller personalens trivsel på sin arbetsplats, ”Nöjt medarbetarindex” (NMI), har ökat från 56 till 63. Skarpnäck har nu ett högre snitt än staden i genomsnitt. Även sjukfrånvaron minskar kraftigt. Den är lägst i Skarpnäck jämfört med övriga stadsdelar, och är nu nere i 7%.

Brukarna i Skarpnäck är också nöjda med verksamheten. Detta gäller inte minst inom äldreomsorgen, där undersökningar visar att brukarna är mer nöjda än tidigare.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-24/10) daterat 2010-01-21.

I stadens regler för ekonomisk förvaltning 2 kap 4 § anges att varje nämnd snarast efter årets slut ska fastställa bokslut för varje redovisningsenhet med en budget som har fastställts av kommunfullmäktige och därefter inom tid och sätt som kommunstyrelsen bestämmer insända årsredovisningen till stadsledningskontoret.

I regler för ekonomisk förvaltning 2 kap 5§ anges att varje nämnd årligen ska avge en berättelse med redogörelse för sin verksamhet under det närmast föregående räkenskapsåret. Nämndens bokslut skabiläggas till årsredovisningen.

2010-02-04 10a

Vision 2030 har under året varit en aktiv del i förvaltningens planeringsarbete och interna kommunikation. Utifrån vision 2030 fortsätter förvaltningen arbetet för ett Stockholm i världsklass genom att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och redovisa en ekonomi i balans.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

Vice ordförande Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till stadsdelsförvaltningens förslag.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: ett gemensamt förslag till beslut från (M) och (FP) och förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (S), (V) och (MP). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt gemensamt förslag till beslut från ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP)

Reservation lämnades av vice ordförande Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP):

”Skarpnäcks stadsdelsnämnd ska göra en verksamhet och klara den med de pengar som fullmäktige avsatt. Pengarna är baserade på en mängd befolkningsfaktorer, pengkonstruktioner osv. Till pengarna finns krav som ska uppnås och behov som ska tillgodoses. Skarpnäck har använt mindre pengar än vad som man fått. Ett överskott redovisas om 12.5 mnkr efter att t ex resultatenheternas egna överskott om 15 mnkr dragits bort, ombudgetering av 0.5 mnkr gjorts och man återredovisat ett stimulansbidrag som inte använts om 1 mnkr.

Det kan ses som ett bra resultat och tyda på god ekonomisk hushållning om det är så att en bra och god service upprätthålls. Det kan vara ett ganska dåligt resultat om man inte använt pengarna som det var tänkt från fullmäktige eller tillgodosett de behov man fått pengar till.

Vi i den rödgröna oppositionen anser inte att det är bra att tilldelade medel inte används till god kvalitet, god omsorg och service. Det finns flera exempel på att kvaliteten försämrats,

att resurserna inte uppfyllt de krav som är förknippade med dem. Några exempel på hur överskott uppstår i Skarpnäcks bokslut;

Förskoleverksamheten visar ett överskott på 14 miljoner. Resultatenheterna har resultatfonder på 7.1 mnkr. Överskottet motsvarar 7.8 % av nettobudgeten. Det är inte bra och innebär, om man vill se det krasst, att förskolorna drivits mycket snålt så att överskottet klarar hem stadsdelens bokslut. Avdelningarna har överbelagts. Antalet barn i barngrupperna är högre än vad fullmäktige anser bör vara. Andelen pedagoger i barngrupperna minskar. Stadsdelens eget mål var att andelen barngrupper 1-3 år med fler än 14 barn skulle vara 7 %, i verkligheten är det över 23 %. Stadsdelens egna mål om att andel barngrupper 4-5 år med fler än 18 barn skulle vara 19 %. I verkligheten är det över 64 %. Förskolans överskott borde ha använts till att säkerställa kvalitet i verksamheten. Överskottet borde ha använts till att minska antalet barn i grupperna, se till att andelen pedagoger ökar, kvalitetssäkra och utveckla förskolan och öppna fler avdelningar så att antalet barn i grupperna kan minskas.

Äldreomsorgen visar ett överskott på 1.1 mnkr. 2008 ansågs äldreomsorgen behöva nästan 331 mnkr för att upprätthålla en god service till våra äldre. 2009 anses att man behöver 8.4

mnkr mindre, trots pris- och löneökningar. Genom stora besparingar och neddragningar uppstår ändå samlat överskott på 1.1 mnkr. För att uppnå det överskottet krävs självklart stora besparingar under året. Besparingarna har skett både hos stadsdelens beställarenhet och bland utförarna. Allt färre gamla anses behöva särskilt boende, 27 helårsplatser har minskat. Bla har det inneburit en besparing på dryga 13 miljoner. Vi menar att biståndsbedömningen blivit alltför hård, vilket innebär att allt färre får plats i särskilt boende och servicehus. Inom hemtjänsten får gamla allt snävare service. Man får visserligen biståndsbedömt samma insats som tidigare, t ex morgonhygien, men den ska ske på kortare tid trots att den äldres behov är detsamma. Ett antal viktiga omsorgsinsatser har fått minskad tilldelning i tid räknat, vilket innebär besparingar som drabbar enskilda gamla. Stadsdelen har inte köpt in tillräckligt med trygghetslarm. Det har inneburit att gamla fått beviljat larm men fått vänta orimligt länge på själva larmet. När anhöriga begär avlastning ifrågasätts behoven allt oftare och det har blivit vanligare att avlastningen uteblir eller inskränks.

Inom omsorgen av funktionshindrade har gruppboendena konkurrensutsatts. En privat utförare tara över ett antal gruppboenden som i bokslutet går med kraftiga underskott. Det innebär att stadsdelen helt avsagt sig möjligheten att räta upp ekonomin. Istället blir det den

privata utföraren som får ta över underskotten och göra de neddragningar som krävs för att boendena ska gå runt ekonomiskt och dessutom kunna ge vinst. Stora nedskärningar kommer att göras 2010. Värdena för inflytande och respekt är sämre än det mål stadsdelen satt.

Jämfört med 2008 har nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd minskat med 2.2 mnkr. I förhållande till budget är resultatet 10 mnkr bättre. Skälet är att antalet bidragshushåll minskat. Att antalet bidragshushåll minskar är bra. Men det är inte troligt att behoven minskat, när arbetslösheten ökat, antalet unga utanför ökat och medelbidraget för de som ändå får ekonomiskt bistånd ökat. Jobbtorgen har inte förmått lotsa tillräckligt många ut i eget arbete, frånfallet är alltför stort och risken är att människor helt faller utanför systemen. En viktig förebyggande uppgift, skuldrådgivning är kraftigt försämrad. Väntetiderna är mycket långa och möjligheten till besök och tidsbokning försämrad. Bokslutet visar också att avsatta medel för arbetsmarknadsåtgärder för unga inte använts fullt ut. Det är inte försvarligt när ungdomsarbetslösheten i Stockholm försämrats kraftigt och den sociala oron ökar kraftigt i stadsdelen.

Kultur- och föreningsbudgeten har gått med en miljon kronor i överskott. Den moderatledda majoriteten har minskat anslagen till föreningslivet i stadsdelsområdet vilket nu innebär att t ex Turteatern och Reflexen har mycket svårt att överleva. Denna överskottsmiljon borde istället ha delats ut bland dem som sökte föreningsbidrag under året och till att fylla Kulturhuset i Skarpnäck med fler aktiviteter.

Vi noterar att inget som helst offensivt miljöarbete förekommit i stadsdelen, trots att behoven av både energisparåtgärder, naturvård och skötsel av naturområden ökat. Behovet av skötsel av närmiljön är stort och tydligt kopplat till frågor om trygghet och säkerhet.

I årsredovisningen skrivs att målet Stockholms Stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad uppfyllts helt. Skälet till att målet anses uppnått är att fler upphandlingar gjorts under året. Vi anser inte att det räcker som måluppfyllelse. Att ett antal kommunala verksamheter privatiserats har mycket lite med företagsklimatet i en kommun att göra. Stockholms handelskammare har i sina analyser pekat på behovet av en väl fungerande infrastruktur, tillräckligt med bostäder och möjligheter till kompetensutveckling som viktiga delar i ett företagsvänligt Stockholm. Man menar att infrastrukturen idag är undermålig och att det starkt bidrar till att kompetensen inom arbetsmarknadsregionen inte kan utvecklas fullt ut. Handelskammaren konstaterar också att behovet av snabbt tillgängliga lägenheter skulle kunna mötas av hyresrätter, men att det inte är en del av verkligheten i dagens Stockholm.

Vi menar att måluppfyllelse kring företagsvänlighet självklart borde innehålla mål kring infrastruktur, bostadsbyggande, arbetskraftens kompetens, tillgänglighet och service. Av det finns inget i årsredovisningen.”

§15 Kvalitetsgarantier 2010

BESLUT

Kvalitetsgarantierna för år 2010 fastställs.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 100-524/09) daterat 2010-01-11.

Förvaltningens enheter har arbetat fram kvalitetsgarantier för sina brukare som alla är bedömda och godkända av förvaltningsledningen. Förskolorna har åtaganden med inriktning på språk, kommunikation, inflytande och delaktighet. Omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgens åtaganden lyfter fram värden som trygghet, delaktighet, bemötande och rättsäkerhet. Inom individ- och familjeomsorg är det också bemötande och rättsäkerhet som betonas. Garantierna speglar att inflytandefrågorna fortsätter att vara viktiga under 2010 och ett flertal enheter vill utveckla brukarnas möjlighet till delaktighet. Vissa förändringar som kommer att ske under året påverkar garantierna.

§16 Nytt boende för psykiskt funktionshindrade i kv. Åskvädret 2

Inriktningsärende

BESLUT

 1. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta planeringen för ett boende för personer med psykisk funktionsnedsättning i kv. Åskvädret 2, Halmstadsvägen 51 i Björkhagen.
 2. Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansöker hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag på 0,5 mnkr för projektering.
 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.6. -19/10) daterat 2010-01-07.

Förvaltningen har i samverkan med socialtjänstförvaltningen återupptagit projekteringen för ett boende för personer med psykisk funktionsnedsättning i kvarteret Åskvädret 2, Halmstadsvägen 51 i Björkhagen. Den tidigare projekteringen för en ombyggnad av fastigheten till 12-13 mindre lägenheter avbröts när fastighetsägaren Svenska Bostäder ändrade sina planer.

Stadsdelsnämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att återuppta och fortsätta utredningsarbetet samt att ansöka hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag på 0,5 mnkr för projektering.

§17 Genomförandeplan samt kommunikationsplan för omvandling av Hammarbyhöjdens servicehus till trygghetsboende

BESLUT

Genomförandeplan och kommunikationsplan godkänns.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.- 23/10) daterat 2010-01-12.

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att införa trygghetsboenden i staden från 2010. I stadens budget för 2010, bilaga 14:2 namnges ett antal servicehus som ska omvandlas till trygghetsboenden, bland dem Hammarbyhöjdens servicehus.

Respektive nämnd får i uppdrag att genomföra omvandlingen och ta fram genomförandeplaner för detta, fatta beslut och rapportera i verksamhetsplan, tertialrapporter eller årsredovisning. Hammarbyhöjdens servicehus kommer att omvandlas till trygghetsboende från 2010-09-01.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordförande Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut:

Vi reserverar oss mot förvaltningens förslag och föreslår nämnden besluta

att avslå förvaltningens förslag samt att därutöver anföra följande:

”Den mest påtagliga konsekvensen av att den moderatledda alliansen vill omvandla Hammarbyhöjdens servicehus till s k trygghetsboende blir faktiskt inte ökad trygghet utan stor oro för de nu boende och deras anhöriga, vi beklagar detta djupt.

I förvaltningens svar på en remiss från SLK i augusti förra året föreslog förvaltningen, utan någon som helst konsekvensbeskrivning, att också Hammarbyhöjdens servicehus skulle ingå i den första gruppen av servicehus som omvandlades. Vi reserverade oss då, liksom i

behandlingen av Verksamhetsplan 2010 mot en sådan ogenomtänkt och forcerad omvandling.

Med vår definition av trygghetsboende menar vi att det kan bli en bra form av mellanboende. Vi menar samtidigt att servicehusen kommer att fortsätta behövas under överskådlig tid, inte bara under de 10 år majoriteten nu tycks planera för.

Om en förändring av Hammarbyhöjdens servicehus till trygghetsboende skulle vara en del av en samlad bedömning för hela staden, behövs en analys av konsekvenserna på lång och kort sikt. Några av de frågor vi vill ha besvarade är följande;

Hur skulle en omvandling av Hammarbyhöjdens servicehus påverka tillgången till platser i servicehus i förhållande till efterfrågan?

Hur många av de boende vill bo kvar i det servicehus man aktivt valt?

Hur många vill och kan flytta till ett annat servicehus?

Hur många skulle klara sig med den begränsade omsorgsorganisationen i ett nytt trygghetsboende?

Hur många vill eller måste (av ekonomiska skäl) flytta till ett vård- och omsorgsboende?

Nu är beslutet taget i kommunfullmäktige med ovanstående och många fler frågor obesva-rade, ytterligare ett exempel på ett undermåligt utrett och slarvigt förberett förslag från den moderatledda alliansen.

Det är inte de äldre med stora omvårdnadsbehov som ska betala priset för alliansens sparnit.

Vårt lokala pensionärsråd har uttryckt starka tvivel kring omvandlingen. Vi delar i allt väsentligt deras farhågor och bedömningar. Enligt protokoll från pensionärsrådetfinns det fn 27 personer med stora omvårdnadsbehov på servicehuset.”

§18 Inrättande av kommunikationsenhet

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att godkänna förändringen i strukturorganisationen enligt förvaltningens förslag.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-25/10) daterat 2010-01-04.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden fattar beslut om förändring i struktur-organisationen då arbetsuppgifter har flyttats mellan avdelningar. Förslaget innebär att en ny enhet, kommunikationsenheten, inrättas i förvaltningens strukturorganisation.

§19 Nybyggnad av förskola vid Kärrtorps IP

Inriktningsbeslut

BESLUT

 1. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta utredningen med inriktning att beställa en ny förskola vid Kärrtorps IP.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.6.-1/10) daterat 2009-12-29.

I Skarpnäcks stadsdelsområde kommer det under de närmaste åren att byggas ca 1 100 lägenheter, vilket ökar behovet av antalet förskoleplatser. För att täcka det ökade behovet av förskoleplatser föreslår förvaltningen att en ny förskola byggs vid Kärrtorps IP. Kostnaden för den nya förskolan är beräknad till 45,9 mnkr och årshyran för hela förskolan blir ca 4,1 mnkr. Förskolan beräknas ha 140 barn.

§20 Fortsatt utveckling av Kärrtorps centrum

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget godkänns.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-449/09) daterat 2010-01-11.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnade vid sammanträdet 2009-12-10 medborgarförslaget till förvaltningen för beredning. Önskemålet är att utvecklingen av Kärrtorps centrum ska fortsätta. Förvaltningen ser positivt på åtgärder som gör torget i Kärrtorp mer attraktivt för de boende. Upprustning av torgytor ansvarar trafikkontoret för. Förvaltningen föreslår därför att ärendet överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för vidare handläggning. Förvaltningen anser dessutom att det vore bra om ett större grepp tas kring Kärrtorps centrum och att de förslag som fanns i programmet Framtida Kärrtorp tas upp på nytt. Förvaltningen föreslår därför att ärendet även överlämnas till exploateringsnämnden.

§21 Elbelysning och staketöppning

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till fastighetsnämnden och Micasa fastigheter i Stockholm AB som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-450/09) daterat 2009-12-22.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2009-10-26 innehåller ett förslag att anlägga ny vägbelysning från djursjukhuset i Bagarmossen fram till Hammarbystugan samt att korta av staketet vid gruppboendet Ljusnevägen 1B för att få en bredare gångpassage via parkeringen ut i skogen till Nackareservatet. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2009-11-04 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen stödjer medborgarförslaget till ny vägbelysning från djursjukhuset till befintlig vägbelysning vid Hammarbystugan och vidarebefordrar ärendet till fastighetsnämnden. Micasa fastigheter i Stockholm AB äger och förvaltar marken kring gruppboendet Ljusnevägen 1B och stadsdelsförvaltningen har kontaktat ansvarig där för vidare handläggning angående staketet.

§22 Otillåten genomfartstrafik mellan Sockenvägen och Rusthållarvägen

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-459/09) daterat 2010-01-08.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2009-11-02 innehåller ett förslag att genom olika åtgärder hindra smittrafik från Sockenvägen via Statsrådsvägen och Fogdevägen fram till Rusthållarvägen. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2009-11-04 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen stödjer medborgarförslaget att på olika sätt hindra genomfartstrafik med fysiska hinder mellan Sockenvägen via Statsrådsvägen och Fogdevägen fram till Rusthållarvägen.

§23 Väjningsplikt

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 002-469/09) daterat 2009-12-22.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2009-11-10 innehåller ett förslag att införa väjningsplikt vid Kalmgatan och Olus Magnusväg. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2009-12-10 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen stödjer medborgarförslaget och vidarebefordrar ärendet till trafik- och renhållningsnämnden för vidare handläggning.

§24 Fördelning av föreningsbidrag 2010

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden beviljar föreningsbidrag enligt förvaltningens förslag.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

(S), (V) och (MP) lämnade förslaget utan eget ställningstagande.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 004-523/09) daterat 2010-01-20.

I verksamhetsplanen för 2010 har Stadsdelsnämnden avsatt 800 000 kronor för lokala föreningsbidrag. I anslagen för föreningsbidrag ingår också hyreskostnader för lokaler till pensionärsföreningarna. De föreningar som föreslås erhålla bidrag uppfyller de kriterier som stadsdelnämnden ställer för lokala föreningsbidrag. Stadsdelsnämnden föreslås bevilja föreningsbidrag för hela summan, 800 000 kr, enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP):

”Vi tre oppositionspartier lämnar förslaget till beslut utan eget ställningstagande.

Tidigare mandatperiod då vi satt i majoritet har hyrorna för pensionärsföreningarnas lokaler ingått i budgeten för äldreomsorgen. Vi anser att den verksamhet dessa organisationer har är så viktig socialt och i förebyggande syfte vad gäller att motverka ensamhet och psykisk och fysisk ofärd hos stadsdelens äldre och i sin förlängning därmed kostnadsbesparande för förvaltningen.

Vi hade också en egen post i budgeten för kultur där bl a en stor del av hyran för Reflexen ingick samt 125 000:- gick direkt till Skarpnäcks Kulturkommitté som självständigt och utan onödig kommunal byråkrati fördelade medlen mellan olika ideella föreningar.

Förutom ovanstående hade vi också en särskild budget för föreningsbidrag som övriga aktörer inom föreningslivet kunde söka bidrag från och hade då en levande och blomstrande föreningsverksamhet i stadsdelsområdet.

I föreliggande förslag till fördelning av föreningsbidrag går huvuddelen till pensionärsorganisationernas och Reflexens/Skarpnäcks Kulturkommittés hyreskostnader och endast en marginell del till föreningsverksamhet. Kulturbudgeten är nu dessutom så liten att den endast täcker hyran av Skarpnäcks Kulturhus.

Vi tar avstånd från strypningen av kultur- och föreningslivet som den förda borgerliga politiken innebär.”

§25 Revidering av STAN- programmet - Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program

BESLUT

Programmet godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-496/09) daterat 2009-12-21.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har i enlighet med beslut fattat av

Stockholms kommunfullmäktige (KF) genomfört en uppföljning och revidering av STAN- programmet. Sedan STAN- programmet antogs år 2004 har betydande förändringar skett av stadens integrerade system för ledning och uppföljning av verksamhet och ekonomi (ILS). Föreliggande förslag till STAN- program samspelar med budget på ett helt annat sätt än tidigare, vilket bör öka relevansen för programmet och dessutom förtydliga budgetens intentioner inom detta verksamhetsområde. Genom utvecklingen av ILS-webben kommer det att finnas bättre förutsättningar till uppföljning. Förvaltningen stödjer revideringen samt föreslår att nämnden lägger tjänsteutlåtandet till handlingarna.

§26 Ansökan om alkoholtillstånd, enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker

Svar på remiss från socialtjänstnämndens tillståndsutskott dnr 04-2009-04709

BESLUT

 1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande.

 1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering av ärendet.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 507-541/09) daterat 2010-01-18.

Socialtjänstnämndens tillståndsutskott har begärt nämndens yttrande avseende en ansökan om alkoholtillstånd, enligt 7 kap 5 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker, vid Turteatern, Lågskärsvägen 13, 121 06 Johanneshov. Stadsdelsnämnderna är obligatoriska remissinstanser enligt beslut i Stockholms kommunfullmäktige och ska ge synpunkter på eventuella sociala olägenheter angående serveringsställets geografiska placering. Stadsdelsnämnden är remissinstans i detta fall eftersom det gäller en ny ansökan om serveringstillstånd. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att tillstyrka denna ansökan.

§27 Motion av Stefan Nilsson (MP) om ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm

BESLUT

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen avseende en motion om bostäder till hemlösa.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-495/09) daterat 2009-12-22.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått en remiss från kommunstyrelsen avseende en motion om en ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm. I motionen av Stefan Nilsson (MP) förslås att se över möjligheten att bilda en organisation som ska köpa upp och förfoga över lägenheter som hyrs ut till hemlösa. Det kan vara ett bolag, en förvaltning, en stiftelse eller annan organisationsform, med speciellt uppdrag att köpa och förmedla bostäder till människor som av egen kraft inte kommer in på bostadsmarknaden.

Förvaltningen tar inte ställning till förslaget med hänvisning till att det krävs långtgående utredningsinsatser och analyser för att bedöma förslaget.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Vice ordförande Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordförande Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Förslag till beslut från (S), (V) och (MP):

” Anledningen till att vissa personer hamnar i hemlöshet kan t ex vara psykisk sjukdom, missbruk av alkohol eller narkotika, personlig konkurs, depression efter en anhörigs död, skilsmässa, arbetslöshet… Till att börja med kan det vara något av detta som utlöser att personen ifråga ramlar igenom socialt och inte längre klarar att hantera sin egen livssituation. Ju längre tiden går ju större tenderar problemen att bli och det största problemet blir tillslut att den drabbade ingenstans har att ta vägen. Det finns ingen plats där han eller hon kan dra sig undan och vila, sköta sin hygien, förvara sina tillhörigheter, låsa om sig och känna sig trygg och sova.

Det är mycket illa i en välfärdsstat med vårt vinterklimat att det finns människor som inte har en bostad.

Skarpnäcks Stadsdelsnämnd anser att motionärens förslag skall tillstyrkas. Till att börja med bör Stockholms Stad utreda hur den föreslagna finska modellen fungerar och har slagit ut och om den skulle kunna fungera i Stockholm.”

§28 Motion (2009:46) av Stellan F Hamrin (V) om restaurering av Stockholms vatten

BESLUT

 1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.
 2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-476/09) daterat 2009-12-16.

Stellan F Hamrin (V) har lagt fram en motion till kommunfullmäktige om behovet av restaurering av Stockholms vattenmiljöer. Vattenkvaliteten har förbättrats men fler åtgärder behövs. Stellan F Hamrin nämner olika exempel på lämpliga åtgärder, hämtade från en i riksdagen nyligen antagen havsproposition. Inom Skarpnäcks stadsdelsområde finns fyra sjöar, Flaten, delar av Drevviken, Ältasjön och Sickla sjö. Förvaltningen anser att de åtgärdsförslag som finns i ” Program för Stockholms vattenarbete 2006-2015” (som harmonierar med samrådsunderlaget för EU:s vattendirektiv) väl täcker närliggande behov. Förvaltningen anser att direktiv behövs för att hantera gödsling inom koloniområdena.

§29 Motion av Per Ankersjö (C) om krafttag mot hundrelaterade problem i Stockholm

BESLUT

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen avseende en motion om hundrelaterade problem i Stockholm.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-372/09) daterat 2009-12-21. Lösspringande hundar och efterlämnad avföring efter hundar upplevs som obehagliga inslag i många stockholmares vardag. Stadens ordningsföreskrifter är tydliga på området, men den bristande efterlevnaden tyder på att nya grepp måste prövas. Motionären föreslår att

§ initiera ett pilotprojekt med en "stadshundpatrull"

§ staden tillsätter en inventering av mark där nya hundrastgårdar kan anläggas

§ staden startar en försöksverksamhet med tillhandahållande av särskilda plastpåsar avsedda för hundföroreningar.

Förvaltningen anser, i likhet med motionären, att detta är ett problem och har inga synpunkter på förslagen.

§30 Motion (2009:44) om krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster, dnr: 326-2292/2009

Svar på remiss från kommunstyrelsen

BESLUT

 1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-479/09) daterat 2009-12-17.

Stadsdelsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen som avser en motion om att krav på full tillgänglighet även för funktionshindrade ska ställas vid upphandling av tjänster. Då dessa upphandlingar oftast görs centralt har förvaltningen begränsad rådighet i frågan.

§31 Anmälan av uppföljning av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla år 2009

BESLUT

1. Anmälan av uppföljningen av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla godkänns och läggs till handlingarna.

2. Uppföljningen lämnas till äldrenämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-4/10) daterat 2009-12-15.

Hemmet för Gamla är ett vård- och omsorgsboende med 72 platser för äldre med inriktning somatisk heldygnsomsorg samt 57 sjukhemsplatser för äldre med inriktning demens. Verksamheten drivs på entreprenad enligt avtal med Carema Äldreomsorg AB.

Förvaltningens bedömning är att de boende får en god omvårdnad där personalen tillgodoser de boendes individuella behov och önskemål. Personalen uppvisar ett gott bemötande och stämningen på enheten känns öppen och välkomnande.

De boende erbjuds utevistelse tre gånger per vecka och det finns ett stort utbud av aktiviter, både individuellt och i grupp.

De boende erbjuds en god hälso- och sjukvård. Verksamheten har lokala rutiner för läkemedelshantering, delegering m.m. och ett system för avvikelsehantering.

Vid uppföljningen 2008 framkom brister i verksamheten på Hemmet för Gamla avseende betryggande förvaring av den sociala dokumentationen och hälso- och sjukvårdsdokumentationen i pappersform. Det framkom allvarliga brister i hälso- och sjukvårdsdokumentationen avseende ofullständig lagstadgad journalföring, riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår och avsaknad av vård- och rehabiliteringsplaner.

Verksamheten har införskaffat aktskåp för en betryggande förvaring av hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Den sociala dokumentationen i pappersformat förvaras fortfarande vid uppföljningen i låsbara köksskåp på enheterna, vilket inte är en betryggande förvaring och ska åtgärdas.

Verksamheten har under våren 2009 infört Stockholms stads datadokumentationssystem Vodok för hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Verksamheten har påbörjat, och till stor del genomfört, ett förbättringsarbete avseende hälso- och sjukvårdsdokumentationen sedan förra årets uppföljning. Journalerna innehåller den lagstadgade journalföringen och riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår.

Dokumentationen kan även fortsättningsvis utvecklas vidare. Det saknas fortfarande vård- och rehabiliteringsplaner i flertalet journaler vilket är en brist som kommer att följas upp vid 2010 års uppföljning. Den sociala dokumentationen är överlag bra men kan också vidareutvecklas och förbättras.

Ingen annan allvarlig brist har framkommit vid årets uppföljning.

§32 Anmälan av uppföljning av Hammarbyhöjdens servicehus år 2009

Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med uppföljning av hur man ska komma tillrätta med kvarvarande brister och nytillkomna brister i enlighet med förslaget.

Samt att därutöver anföra följande:

Nämnden beslutade vid behandlingen av den senaste uppföljningen den 16 april 2009 att bristerna skulle vara åtgärdade före den 090831 för alla berörda boende. Övriga brister skulle vara åtgärdade vid uppföljningen hösten 2009.

Nu kommer resultatet av uppföljningen. Vi kan konstatera att mycket gjorts på några områden, men att allvarliga brister kvarstår eller har tillkommit.

En allvarlig brist är att det inte finns genomförandeplaner för 2/3 av de boende.

En, som vi ser det, allvarlig brist är att det redan vid 2008m års uppföljning konstaterades att det saknades uppföljning och åtgärder vid efter att man gjort nutritionsutredningar och bedömningar. Att bristen kvarstår är tycker vi allvarligt. Likaså finns inte i rehabiliteringsplanerna åtgärder och uppföljning. Det är allvarligt eftersom bristen konstaterades hösten 2008 och är ännu inte åtgärdad.

En allvarlig brist är ofullständig lagstadgad journalföring och avsaknad av upprättade och uppdaterade vårdplaner.

En brist är att det redan 2008 konstaterades att det inte fanns någon lokal instruktion om användning av medicintekniska produkter. Att bristen kvarstår och inte åtgärdats är allvarlig.

Vi anser inte, precis som förra gången, att det räcker med att enheten endast återkommer till avdelningschefen för äldreomsorgen med åtgärdsplan för att komma tillrätta med bristerna. De allvarliga bristerna ska vara åtgärdade den 31 maj 2010. De övriga bristerna ska vara åtgärdade den 31 augusti. Vi anser att nämnden i junisammanträdet ska ha en rapport om hur de allvarliga bristerna åtgärdats. I tertialrapport 2 vill vi ha en rapport om hur övriga brister åtgärdats.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-5/10) daterat 2009-12-15.

Hammarbyhöjdens servicehus är en verksamhet som drivs i kommunal regi och vid uppföljningen i september 2009 fanns 94 boende på Hammarbyhöjdens servicehus. Majoriteten av de boende kommer från Skarpnäcks stadsdelsområde. Frågeformuläret som använts vid uppföljningen är Stockholm stads mall för uppföljning av servicehus.

Det görs årligen en uppföljning av äldreomsorgsverksamheterna belägna i stadsdelen. Vid uppföljningen 2008 framkom brister i verksamheten på Hammarbyhöjdens servicehus avseende betryggande förvaring av den sociala dokumentationen i pappersform, avsaknad av ett system för redovisning av framkomna synpunkter och klagomål. Vid uppföljningen framkom allvarliga brister avseende och hälso- och sjukvårdsdokumentationen.

Verksamheten har under året åtgärdat en del av dessa brister. Den sociala dokumentationen förvaras nu på ett betryggande sätt och verksamheten har ett system för redovisning av framkomna synpunkter och klagomål. Journalerna innehåller riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår men vissa allvarliga brister kvarstår fortfarande i hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Dessa brister avser ofullständig lagstadgad journalföring och avsaknad av eller ofullständiga vård- och rehabiliteringsplaner.

Vid årets uppföljning har det även framkommit att endast en tredjedel av de boende har en upprättad genomförandeplan i den sociala dokumentationen, vilket är kraftig minskning sedan förra året och även det en allvarlig brist. Ingen annan allvarlig brist har framkommit vid årets uppföljning

Förvaltningen föreslår att verksamheten återkommer till avdelningschefen för äldreomsorgen med en åtgärdsplan för att komma till rätta med både kvarstående och nytillkomna brister på Hammarbyhöjdens servicehus.

YRKANDEN

Vice ordförande Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut. Ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP) anslöt sig till förslaget.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns ett förslag till beslut: ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP), som stöddes av (M) och (FP). Ordförande fann att nämnden beslutat enligt det gemensamma förslaget från (S), (V) och (MP), som (M) och (FP) anslutit sig till.

§33 Anmälan av uppföljning av ramavtal om enstaka platser på Rönnbacken år 2009

BESLUT

1. Anmälan av uppföljningen av ramavtal om enstaka platser på Rönnbackens korttidsboende godkänns och läggs till handlingarna.

2. Uppföljningen lämnas till äldrenämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-6/10) daterat 2009-12-15.

Rönnbacken är ett korttidsboende med 18 platser för personer med demenssjukdom och personer med demensliknande beteende. Platserna på korttidsboendet används för boendebedömningar, växelvård, demensutredningar och anhörigavlastningar. De flesta boende stannar därför endast en till två veckor på enheten. Verksamheten drivs i enskild regi av Carema Äldreomsorg/Opalen Vård AB.

Uppföljningen av Rönnbacken genomfördes i september 2009. Frågeformuläret som har använts är Stockholms stads mall för uppföljning av ramavtal om enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre.

De boende får enligt förvaltningens uppföljare en god omvårdnad och en god och säker hälso- och sjukvård. Stor hänsyn tas till de boendes individuella behov och önskemål. Personalen uppvisar ett gott bemötande och de boende förefaller lugna och trygga. De boende erbjuds olika aktiviteter t ex daglig utevistelse.

Det har inte frakommit några brister i verksamheten vid årets uppföljning.

De brister som finns rör lokalerna som inte är ändamålsenliga. På korttidsboendet finns det både enkel- och dubbelrum, men de boende har inte tillgång egna hygienutrymmen. Verksamheten planerar därför att flytta till ändamålsenliga lokaler under 2010.

§34 Tillsyn av folköl och tobak 2009

BESLUT

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.3.1.-18/10) daterat 2010-01-10.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har genomfört inköpsstudier för folköl och tobak.

Provköp har gjorts vid flera tillfällen. De handlare som underlåtit att kontrollera legitimation har fått nya besök med provköp. Efter förnyade provköp var det ingen som sålde öl och endast en handlare sålde tobak. Illegal försäljning av tobaksvara i Bagarmossen gör dock att ett intensivt tillsynsarbete måste fortsätta.

§35 Anmälan av inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

§36 Anmälan av skrivelser från nämndens råd enligt lista

Anmäldes skrivelser från nämndens råd i förteckning (bilagd § 36).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§37 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Anmäldes inkomna medborgarförslag i förteckning (bilagt § 37 ).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 002-491/09, 002-525/09, 1.2.4.-10/10, 1.2.4.-14/10, 1.2.4.-15/10, 1.2.4.-26/10) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§38 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 38).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§39 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 39).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.