Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-03-25

Sammanträde 2010-03-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

43 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

44 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 42 - 69 och 78

45 Anmälan av protokolljustering

46 Information från stadsdelsförvaltningen

47 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

48 Inrättande av ekonomi- och personalavdelning

Förändring av strukturorganisation
Dnr 1.2.1-67/10
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Rapport om brukarundersökningar för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Dnr 1.2.1-52/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Gatubelysning på Kyrkogårdsvägen

Medborgarförslag
Dnr 002-491/09
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel.508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Upprustning av motionsspåret väster om Bergholmstorpet

Medborgarförslag
Dnr 1.2.4-14/10
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Anläggning av parkväg mellan Bagarmossen och Skarpnäcksfältet

Medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-15/10
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Stoppa rivningen av klubbhus

Medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-26/10
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegation

Dnr 000-535/09
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

55 Anhörig- /närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

Svar på remiss från KS Dnr: 327-0194-2010
Dnr 1.5.1.-60/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095

56 Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

57 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa

Svar på remiss från KS Dnr: 325-2740/2009
Dnr 1.5.1.-62/10
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055

ANMÄLNINGSÄRENDEN

58 Månadsrapport februari 2010

Dnr 1.2.1.-68/10
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Snees Tel. 508 15 055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

59 Redovisning av 2009 års stimulansmedel från Socialstyrelsen

Dnr 007-263/09
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Koistinen Tel. 508 15 024

60 Slutrapport - Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

61 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Hemmet för gamla och på Hammarbyhöjdens servicehus 2009

Dnr 1.2.1.-73/10
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 047
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

62 Redovisning av åtgärder med anledning av medborgarundersökning avseende stadsmiljö

Dnr 300-429/09
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

63 Anmälan av minnesanteckningar från brottsförebyggande rådet i Skapnäck

Dnr 1.2.5.-87/10
Handläggare: Stefan Lundh Tel. 508 15 054
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

64 Anmälan av minnesanteckningar från stadsmiljögruppens möte 2010-01-28

Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

65 Anmälan av inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

66 Anmälan av skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

67 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Medborgarförslag

68 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

69 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr 103-428/09, 2.8.-33/10
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

70 Upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten i ordinärt boende inom Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Södermalms stadsdelsområde

(Begränsat utskick, utsändes)
Dnr: 2.2.2.-63/10
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

73 Nedläggning av faderskap

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel. 508 15 124

74 Återtagande av begäran om överflyttning av vårdnaden till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria Sellén Tel. 508 15 119

76 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

Södertörns tingsrätt mål nr Ä 19058-09
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel. 508 15 124

77 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

TILLÄGG: BESLUTSÄRENDE

78 Inrättande av stödboende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Dnr: 1.2.1.-116/10
(Dukas)
Handläggare: Lars-Gunnar Winsa Tel: 508 15 011
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (143 kb)

§42 Genomgång av närvaro

§43 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

1. Ledamoten Birgitta Hansen (MP) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 1 april 2010 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§44 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med den justeringen att § 78 behandlas direkt efter § 54.

§45 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 4 februari 2010 har justerats den 11 februari 2010.

§46 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt hade två informationspunkter från förvaltningen:

Avdelningschefen Lena Borgman informerade om, med anledning av diskussioner vid föregående nämndsammanträde, att alla som ansökt om trygghetslarm även fått det beviljat. Inom stadsdelsområdet ingen väntetid på beslut och/eller installation av trygghetslarm. Tillgången till larmapparater är god för kommande behov.

Avdelningschefen Lars-Gunnar Winsa informerade från medborgarmötet den 23 mars i Bagarmossen. Mötet hade initierats av polisen. Länspolismästaren Carin Götblad träffade representanter från ungdomsrådet och förvaltningens resursenhet. Hon blev bland annat informerad om stadsdelsförvaltningens projekt Skarpnäcklyftet.

§47 Nämndens frågor till förvaltningen

§48 Inrättande av ekonomi- och personalavdelning

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Inrätta en gemensam ekonomi- och personalavdelning fr.o.m. den 1 april 2010.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-67/10) daterat 2010-03-15.

Förvaltningen föreslår att nämnden fattar beslut om förändring av strukturorganisationen. Personalavdelningen och ekonomiavdelningen omorganiseras och bildar en gemensam avdelning, ekonomi- och personalavdelningen.

§49 Rapport om brukarundersökningar för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Denna rapport godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-52/10) daterat 2010-02-04.

Stadsledningskontoret har under hösten 2009 låtit göra flera brukarundersökningar. En brukarundersökning har ställts till personer med funktionsnedsättning som har insatser i form av boende, daglig verksamhet och korttidsboende. En annan brukarundersökning har undersökt nöjdhet hos äldre i vård- och omsorgsboende. Ytterligare en undersökning har vänt sig till äldre som uppbär hemtjänst samt till de som bor i servicehus.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning visar resultatet en god nöjdhet, dock något lägre än stadens genomsnitt. Boende på korttidshem är mycket nöjda. Den undersökning som berör äldre i vård- och omsorgsboende visar att de flesta är nöjda med bemötandet. Jämförelsesiffror är motsvarande resultat från 2008. Undersökningen som vänder sig till äldre med hemtjänst visar över lag högre värden än genomsnittet för staden och höga värden för bemötande från biståndshandläggare.

§50 Gatubelysning på Kyrkogårdsvägen

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande dnr 2.6 -49/09 daterat 2010-02-09.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2009-11-26 innehåller ett förslag att se över gatubelysningen på Kyrkogårdsvägen i höjd med Sandsborgskyrkogården. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2009-12-10 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen vidarebefordrar ärendet till trafik- och renhållningsnämnden för vidare handläggning.

§51 Upprustning av motionsspåret väster om Bergholmstorpet

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.- 14/10) daterat 2010-02-09.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2010-01-08 innehåller ett förslag att se över motionsspåret som ligger i skogsområdet mellan Bagarmossen och Skarpnäcksfältet. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2010-02-04 och överlämnades till förvaltningen för beredning.

§52 Anläggning av parkväg mellan Bagarmossen och Skarpnäcksfältet

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-14/10) daterat 2010-02-09.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2010-01-08 innehåller ett förslag att anlägga en ny parkväg från lekparken Skölden vid Rusthållarvägen ned till Skarpnäcksfältet. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2010-02-04 och överlämnades till förvaltningen för beredning.

§53 Stoppa rivning av klubbhus

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4. -26/10) daterat 2010-02-22. Förvaltningen har tagit emot ett medborgarförslag som innehåller ett förslag att stoppa rivningen av Kärrtorps BK:s klubbhus vid Skarpnäcks BP, i avvaktan på att ett nytt klubbhus byggs. Stadsdelsnämnden överlämnade vid sammanträdet 2010-02-04 medborgarförslaget till förvaltningen för beredning. Då ett nytt klubbhus kommer att uppföras under 2010 anser förvaltningen att det inte finns någon anledning att försöka påverka byggstarten av de planerade radhusen.

§54 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegation

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Nämnden utser Annika Johansson (S) till ledamot samt Niclas Sannerheim (MP) till ersättare i nämndens sociala delegation för resten av år 2010.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 000-535/09) daterat 2010-03-19.

Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-22 att godkänna avsägelsen från Åke Mezán (V), ersättare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Åke Mezán (V) har även varit ledamot i nämndens sociala delegation och i och med beviljad avsägelse föreslås nu ett fyllnadsval till delegationen.

§55 Anhörig-närståendepolicy

Svar på remiss från KS dnr 327-0194-2010

BESLUT

Skapnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1. -60/10) daterat 2010-02-10.

Äldreförvaltningen har utarbetat förslag till anhörig/närståendepolicy enligt uppdrag i budget 2009. Policyn ska vara vägledande för stadsdelsförvaltningarnas arbete med att ge stöd och hjälp till de anhöriga och närstående som vårdar en person som är 65 år eller äldre. Policyn omfattar förhållningssätt, bemötande och vilka stödinsatser som erbjuds. Äldreförvaltningen framhåller att stödinsatser bör vara likvärdiga i hela staden och betonar särskilt att anhöriga/närstående ska få information och känna delaktighet. Förvaltningen stödjer äldreförvaltningens förslag men anser att policyn bör inkludera alla, inte bara äldre över 65 år. Förvaltningen betonar behovet av flexibilitet kring hur de avgiftsfria fyra timmarna per vecka får tas ut och framhåller behovet av att känna till alla som vårdar anhöriga/närstående för att kunna erbjuda stöd.

§56 Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Svar på remiss från KS dnr 325-002735/2009

BESLUT

Skapnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-61/10) daterat 2010-02-15.

Förslaget till reviderade riktlinjer innehåller främst uppdateringar och förtydliganden av de nu gällande riktlinjerna. Dessutom har det i avsnittet som rör själva ärendehandläggningen inarbetats mer utförliga anvisningar utifrån de erfarenheter och den verksamhetsutveckling som har skett när det gäller arbetet mot felaktiga utbetalningar (FUT). Slutligen föreslås med hänsyn till det rådande arbetsmarknadsläget en utökad möjlighet att i vissa fall bevilja kompletterande försörjningsstöd till sökanden som uppbär studiemedel.

Förvaltningen är positiv till de allra flesta förslag till revidering av riktlinjerna och har uppfattningen att förslagen på ett bra sätt tydliggör några viktiga ansvarsfrågor som tidigare varit svårtolkade.

Förvaltningen har dock motsatt mening gällande förslaget till att lämna arbetslösa utökad möjlighet till att i vissa fall beviljas kompletterande försörjningsstöd vid vuxenstudier. Dagens riktlinjer tydliggör att en vuxenstuderande valt att inte stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed förväntas finansiera sina studier på annat sätt än genom försörjningsstöd.

Förvaltningen ser idag inga behov av förändringar i dagens riktlinjer beträffande handläggningen av ekonomiskt bistånd till vuxenstuderande.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Jesper Svensson (FP) yrkade bifall till, med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgen (KD), förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Ett förslag till beslut från förvaltningen och ett förslag till beslut från (S) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från förvaltningen.

Reservation lämnades av ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle beslutat att delvis godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen samt att i övrigt anföra följande:

Vi välkomnar förändringar som stärker barnperspektivet, kvinnofridsperspektivet och rättsäkerheten och förslag som innebär en realistisk anpassning till rådande förhållanden på arbetsmarknaden.

Därutöver anser vi att arbetslösa ska kunna läsa in grundskolan med försörjningsstöd, vilket tidigare har varit möjligt. Korta, tidsbegränsade kurser som beviljas med försörjningsstöd leder många gånger inte till ett permanent arbete utan ger en inlåsningseffekt i rundgång mellan enkla arbeten och försörjningsstöd. Av samma anledning vänder vi oss emot formuleringen att SFI-studerande ”när som helst ska vara beredd att avbryta kursen för att påbörja erbjudet arbete”. Självklart måste även i detta fall en individuell bedömning göras utifrån vad som är bäst för den enskilde på sikt. Arbetslösa kan även i vissa fall beviljas kompletterande försörjningsstöd vid vuxenstudier.

Den som bedömts ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt norm bör även ha rätt till SL-kort som ska inkluderas i normen. Resor med lokaltrafiken måste betraktas som skälig levnadsnivå i Stockholms stad. Endast när den sökande helt uppenbart inte kan/kommer att utnyttja ett SL-kort som vid institutionsvistelser ska bistånd till denna kostnad inte beviljas.

Bistånd till tandvård för den som är beroende av försörjningsstöd en längre tid ska enligt förslaget beviljas för att bl.a. ”förhindra väsentligt försämrad tandstatus”. Nödvändig tandvård bör enligt vår uppfattning beviljas om den sökande inte själv kan bekosta den under den tid som den är nödvändig att utföra, den bidragsberättigade ska inte behöva riskera försämrad tandstatus.

När det gäller skolkort hos SL anser vi inte att behovet ska anses vara tillgodosett genom det extra tillägg till studiebidraget som gymnasieelever i familjer med låga inkomster har rätt till. Detta tillägg kan behövas för att täcka andra omkostnader som försörjningsstödet inte täcker.

Vi delar uppfattningen att vårdnadsbidraget inte ska godtas som ett hinder för att stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid men konstaterar att det visar att vårdnadsbidraget inte kan användas av alla familjer, till skillnad från en utbyggd föräldraförsäkring.

När nödprövning görs för barnfamiljer måste barnets behov alltid vara i fokus och familjens situation ses i ett helhetsperspektiv.

Vi instämmer i förslaget att beräkningarna för en skälig nivå för energiförbrukning ska tas bort från riktlinjerna, och noterar samtidigt att Konsumentverket har höjt den beräknade förbrukningen.

När det gäller behandling av spelberoende med flera utgår vi ifrån att landstinget är berett att ta det ansvar som anges i riktlinjerna, så att den enskilda personen inte blir utan behandling när det finns ett behov.

Arbetet med ekonomiskt bistånd omfattar många kontroller, som kräver mer och mer av handläggarnas arbetstid. Det är viktigt att handläggningen av ekonomiskt bistånd i första hand handlar om att tid ska finnas för stöd och råd och socialt arbete och inte bara handlar om kontroll. Om personalen är pressad av hög arbetsbelastning ökar risken för fel. Det är viktigt med noggrannhet i handläggningen, men för att kunna upprätthålla detta krävs tillräckligt med personal.

I förslaget betonas vikten av att ansökningsblanketten alltid ska vara fullständigt ifylld. Detta är korrekt men kräver mycket tid från handläggarna som personligen skulle behöva träffa en stor del av de sökande varje gång de lämnar in ansökan. Detta räcker resurserna knappast till i dagsläget.

Hembesök i samband med nybesök måste göras på ett respektfullt sätt så att den enskilde inte känner sig kränkt. Förslaget att hembesök ska göras innan första hyran beviljas får inte leda till risk för hyresskuld.

Beträffande ledighet från arbetssökarverksamhet eller praktik i samband med helgdagar är det viktigt att inte inskränkningar görs som kan uppfattas som diskriminering.

Godkänd frånvaro bör kunna beslutas med respekt för andra kulturers helgdagar. Med den föreslagna skrivningen kan ledighet inte beviljas på julafton, nyårsafton och midsommarafton, som inte är helgdagar beslutad av riksdagen.

§57 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa

Svar på remiss från KS dnr 325-2740/2009

BESLUT

Skapnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1. -62/10) daterat 2010-02-15.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen har gemen­samt utarbetat ett förslag till riktlinjer/struktur för samverkan mellan stadens skolor och stadsdelsförvaltningarna för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Riktlin­jerna omfattar samverkansformer och samverkansområden med ett förslag till en samver­kansöverenskommelse samt stödmaterial.

Syftet är att samverkan ska ske på ett liknande sätt över hela staden. Alla involverade ska känna igen sig och veta var och vem man ska vända sig till samt få ett bemötande och re­sultat som är likvärdigt i hela staden.

Överenskommelsen är utformad som en struktur för vilka frågor som ska avhandlas, och vilka möten som ska förekomma inom ramen för samverkan. I syfte att följa upp resultatet av samverkansöverenskommelsen har en diskussion inletts med stadsledningskontoret för att pröva om en indikator om samverkan kan tas fram.

Förvaltningens uppfattning är att riktlinjerna behöver kompletteras med hur tidiga insatser kan se ut och initieras redan på förskolorna för de barn som i ett tidigt skede identifieras ris­kera att fara illa.

Förvaltningen kommer i arbetet med att ta fram en lokal överenskommelse med utbildnings­förvaltningen och landstinget att ta del av de slutgiltiga riktlinjerna i syfte att få den lokala överenskommelsen så konkret som möjligt, och därmed uppföljningsbar. Den lokala över­enskommelsen kommer att ha bilagor kopplade till sig i form av handlingsplaner inom olika delområden av överenskommelsen.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP)

Vi håller med förvaltningen om att riktlinjerna behöver kompletteras med hur tidiga insatser kan se ut och initieras redan på förskolorna för de barn som i ett tidigt skede identifieras att riskera att fara illa. Det finns inget i förslaget om förskolornas viktiga del i det förebyggande arbetet och i den samverkan som föreslås.

Riktlinjer och överenskommelser behöver också behandla behovet av stöd från socialtjänsten och landstinget till förskolor och skolor. Ett antal viktiga frågor lämnas obesvarade i förslaget till riktlinjer, förvaltningen tar upp 8 sådana frågeställningar som behöver tas up.

Riktlinjerna behöver också kompletteras med strukturerade överenskommelser gällande den uppföljningsbara BUS-samverkan som stadsdelarna behöver utveckla med landstinget.

Utan dessa förtydliganden och kompletteringar framstår riktlinjerna som halvdana. Det är av största vikt att det finns en strukturerad och väl fungerande samverksam mellan stadsdelarna och stadens skolor oavsett driftsform. Enligt ärendet är samverkan med de fristående skolorna i det närmaste obefintlig och det är till stor skada för det förebyggande och stödjande arbetet.

I och med centraliseringen av skolverksamheten har mycket av den samverkan som tidigare fanns mellan stadsdelar och stadens skolor raserats. Det är under all kritik att den moderatledda majoriteten dröjt tre år (!) med att ta fram riktlinjer för hur samverkan ska ske. Och när ärendet kommer är det ofullständigt och tunt.

I själva verket riskerar riktlinjerna att inte få någon reell betydelse då skolorna tvingats till stora neddragningar inom de personalgrupper som har att arbeta med riktlinjer och samverkan för att barn och unga inte ska riskera att fara illa.

§58 Månadsrapport februari 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsrapporten för januari-februari 2010 godkänns.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-68/10) daterat 2010-03-10.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr före resultatöverföring och 0,0 mnkr efter resultatöverföring. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr, äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr och verksamhets­området stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett under­skott om 2,5 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 6,0 mnkr.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP)

Vid första månadsrapporten skrivs den s k reserven ned med hälften, 6 miljoner kronor och på det sättet uppnås nästan en nollprognos. Redan nu uppstår underskott i viktiga verksamheter som Äldreomsorg, Stöd till personer med funktionsnedsättning, Förskola och Individ- och familjeomsorg.

Vårdkostnaderna för barn och unga som far illa är högre än budgeterat och hänförs till att handlingsplanen för åtgärderna ännu inte fått full verkningsgrad. Det som inte fungerat är bl a möjligheten att ”ta hem” ungdomar då det inte varit möjligt att få tag i ungdomslägenheter och finns utslussning till egna lägenheter från UngBo. Vad vi kan förstå kommer dessa svårigheter inte att minska, snarare tvärtom.

Underskottet på 3 miljoner kronor inom Äldreomsorgen består i tomma lägenheter i Hammarbyhöjdens servicehus. Istället för att fylla upp lägenheterna med personer som har behov, står flera tomma i avvaktan på omvandling till trygghetsboende. Det är inte rimligt och vi anser att tomma platser ska fyllas, inte hållas tomma.

Underskottet på 2.5 miljoner kronor inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning har dels att göra med omstrukturering av Fallskärmens barn- och ungdomsboende och dels med omstruktureringskostnader för Attendos övertagande av gruppbostäder och daglig verksamhet I båda fallen menar vi att kostnaderna bort vara kända redan när budget för 2010 utarbetades och därför inte borde ha uppstått som underskott.

§59 Redovisning av 2009 års stimulansmedel från Socialstyrelsen

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Anmälan godkänns

2. Redovisningen överlämnas till Socialstyrelsen

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 007-263/09) daterat 2010-02-24.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beviljades för 2009 4311000 kr i stimulansmedel för att utveckla vård och omsorg om äldre personer. Inom de prioriterade områdena har projekt inom demens, socialt innehåll, förebyggande arbete, läkemedelsgenomgångar samt rehabilitering pågått under året.

§60 Slutrapport – Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Anmälan godkänns

2. Slutrapporten överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 605-125/08) daterat 2010-02-08.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beviljades 435000 kr i stimulansmedel från Länsstyrelsen för att utveckla stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående som är äldre, har funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuka.

Under projektåret har en mängd insatser och aktiviteter kunnat genomföras t ex anhörigutbildningar och cirklar, bildandet av nätverk, uppsökande arbete, samarbete med frivilligorganisationer samt utbildning för omvårdnadspersonal. Samtliga projektmål kan anses helt eller delvis uppfyllda.

§61 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Hemmet för gamla och på Hammarbyhöjdens servicehus 2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-73/10) daterat 2010-02-16.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvård systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. I syfte att säkerställa kvaliteten inom stadsdelens särskilda boendeformer har hälso- och sjukvårdsindikatorer inom vissa viktiga områden följts upp under 2009. De verksamheter som omfattas av uppföljningen är vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla och Hammarbyhöjdens servicehus.

De områden som följts upp är: ADL-funktioner (aktiviteter i dagligt liv), fallolyckor och fallskaderisk, hud/trycksår, infektioner, inkontinens, läkemedelsgenomgångar, munhälsa, nutrition/malnutrition (undernäring) och hälso- och sjukvårdskompetens. Förutom ovan nämnda hälso- och sjukvårdsområden redovisas även en sammanställning av inrapporterade hälso- och sjukvårdsavvikelser.

Uppföljningen visar att de boende på Hemmet för Gamla och på Hammarbyhöjdens service­hus får en god hälso- och sjukvård utifrån de viktiga områden som följts upp med, av staden, fastställda hälso- och sjukvårdsindikatorer.

Riskbedömningar för fallolyckor, hud/trycksår och nutrition/malnutrition har utförts för de flesta boende i båda verksamheterna. Antalet fallolyckor har inte ökat sedan 2008 och endast ett fåtal boende har trycksår. Området nutrition/malnutrition är ett utvecklings- och förbätt­ringsområde och arbetet med det måste intensifieras i båda verksamheterna.

Uppföljningen visar också att det finns mer eller mindre stora brister inom området inkonti­nens. I en god och säker hälso- och sjukvård ingår också att förhindra vårdbetingad inkonti­nens genom ett aktivt förebyggande arbete. Det krävs ett stort förbättringsarbete inom områ­det inkontinens i båda verksamheterna, förslagsvis genom att utbilda fler sjuksköterskor i förskrivningsrätt.

En inrapporterad avvikelse från Hemmet för Gamla har lett till en anmälan enligt Lex Maria. Beslut in ärendet har ännu inte inkommit från Socialstyrelsen. Ingen av de inrapporterade avvikelserna från Hammarbyhöjdens servicehus har lett till en anmälan enligt Lex Maria.

§62 Redovisning av åtgärder med anledning av medborgarundersökning avseende stadsmiljö

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 300-429/10) daterat 2010-02-18.

Med anledning av resultatet från medborgarundersökningen och ett uppdrag från stadsdels­nämnden har förvaltningen vidtagit åtgärder. En ny arbetsmodell för att säkerställa att entre­prenören utför de uppgifter som ingår i avtalet har tagits fram.

Åtgärder för att minska otryggheten genomförs. Information har gått ut både till medarbetare och till medborgarna om vikten av att alla hjälps åt att anmäla klotter och andra brister och vart man ska vända sig. Ett samarbete ska påbörjas med trafikkontoret kring arbetsuppgifter för praktikanter från Jobbtorg Stockholm.

§63 Anmälan av minnesanteckningar från brottsförebyggande rådet i Skarpnäck

Anmäldes minnesanteckningar från brottsförebyggande rådets sammanträde 2010-02-15 (dnr 1.2.5.-87/10).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§64 Anmälan av minnesanteckningar från stadsmiljögruppens möte 2010-01-28

Anmäldes minnesanteckningar från stadsmiljögruppens möte 2010-01-28.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§65 Anmälan av inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäldes en gemensam skrivelse, dnr 5.5.-53/10, från vice ordföranden Maria Hannäs (V) samt ledamöterna Birgitta Hansen (MP) och Monika Lindh (S) angående utbetalda vårdnadsbidrag.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen från vice ordföranden

Maria Hannäs (V) och ledamöterna Birgitta Hansen (MP) och Monika Lindh (S) till förvaltningen för beredning.

§66 Anmälan av skrivelser och protokoll från nämndens råd

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 66).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§67 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Anmäldes inkomna medborgarförslag i förteckning (bilagt § 67 ).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 002-525/09 och 1.2.3.-10/10) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§68 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 68).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§69 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 69).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§70 Upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten i ordinärt boende inom Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäcks och Södermalms stadsdelsområden

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Nämnden godkänner förfrågningsunderlaget

2. Nämnden delegerar till stadsdelsdirektören för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning att genomföra upphandlingen och under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, såsom förtydligande av förfrågningsunderlag, hantera eventuell överprövning samt anta och teckna avtal med leverantör

3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.2.2.-63/10) daterat 2010-02-11.

Årsta-Enskede-Vantör, Södermalm och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar har påbörjat en gemensam upphandling avseende nattpatrull inom hemtjänsten i ordinärt boende. Upphand­lingen samordnas av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. En arbetsgrupp har arbetat fram ett förfrågningsunderlag. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förfrågnings­underlaget.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och tjänstgörande ersättaren Jesper Svensson (FP) yrkade bifall till, med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgen (KD), förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Ett förslag till beslut från förvaltningen och ett förslag till beslut från (S) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från förvaltningen.

Reservation lämnades av ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle avbryta upphandlingen och avvisar förfrågningsunderlaget samt att i övrigt anföra följande:

Ingen av de brukare, funktionsnedsatta eller äldre är informerade eller tillfrågade om de vill att en upphandling skall göras av biståndsbedömd hjälp eller larmutryckning under natten. De brukare och äldre som detta handlar om är de som redan valt en kommunal utförare. Om de hade önskat hade de redan idag kunnat välja en privat utförare och den hade då ansvarat för nattlig tillsyn och larm för dem som så har beviljats detta. Därför menar vi att upphandlingen omedelbart skall avbrytas.

Att upphandla ett stort geografiskt område har stora brister eftersom det geografiska området är just så stort. Möjligheten att utförare ska kunna vara på plats inom 30 minuter efter att ha fått indikation från Larmcentralen, är i princip obefintlig. Det framgår heller inte av

förfrågningsunderlaget om det handlar om att en eller två personal skall infinna sig inom 30 minuter. Om en personal infinner sig, där det redan är känt att den som larmat har ramlat, blir väntetiden för personen mycket mer än 30 minuter, då personal två måste inväntas. Något som är ett känt faktum i andra delar av staden där upphandling skett. Där hemtjänstpersonalen geografisk befinner sig intill dem som skall ha hjälp, har betydligt större möjlighet att få hjälp på kort tid.

Det framgår inte tydligt av förfrågningsunderlaget om egenregi anbud kan lämnas eller inte.

Ett av kvalitetskriterierna är arbetsledning. Arbetsledning ska inte kunna ge extra poäng utöver grundkraven eftersom arbetsledning måste finnas dygnet runt enligt arbetsmiljölagen.

§78 Inrättande av stödboende för personer med psykisk funktionsnedsättning

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Nämnden beslutar att starta 9-12 stödboendeplatser i f.d. Fallskärmens gruppbostad samt intilliggande lägenheter i avvaktan på att ett boende med särskild service kan genomföras enligt fattat inriktningsbeslut.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-116/10) daterat 2010-03-18.

I och med psykiatrireformens genomförande fick kommunerna ansvaret för målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning avseende insatser i form av olika boendeformer, sysselsättning samt erbjudande om kultur och fritid. Förvaltningen kan idag enbart erbjuda boendestöd i egna lägenheter eller träningslägenheter samt sysselsättning.

I februari framkom det till förvaltningen att det planerade boendet i kv. Åskvädret som nämnden fattat ett inriktningsbeslut rörande, fördröjs av att Svenska bostäder fått markanvisning vilket kräver detaljplaneförändringar. Därmed finns en risk att det planerade boendet kommer att försenas upp till ett par år. Förvaltningen har därmed behov av att starta ett stödboende i avvaktan på att det särskilda boendet kan startas, antingen i kv. Åskvädret eller i annan lokal. Förvaltningens förslag är att starta ett stödboende för fyra personer i tidigare Fallskärmens gruppbostad, där personal ska ha sin bas. Stödboendet kommer att ha personal dygnet runt, med sovande jour nattetid. Samma personal kommer att tillhandahålla boendestöd i 5-8 satellitstödboenden intill Fallskärmsgatan 10. För det totala stödboendet behöver förvaltningen anställa 5,70 helårsanställda boendestödjare.