Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-04-21

Sammanträde 2010-04-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

80 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

81 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 79 - 100

82 Anmälan av protokolljustering

83 Information från stadsdelsförvaltningen

84 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

85 Underlag till budget för år 2011 och inriktning för 2012 - 2013

Dnr 1.2.1.-95/10
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

86 Angående utbetalda vårdnadsbidrag

Svar på skrivelse från Birgitta Hansen (MP), Monika Lindh (S) och
Maria Hannäs(V)
Dnr 4.5.-53/10
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel 508 15 055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

87 Upprustning av Indianparken i Hammarbyhöjden

Genomförandebeslut
Dnr 3.1.-124/10
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel.508 15 450

88 Fyllnadsval för Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd för 2010

Dnr 000-471/09
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

89 Förslag till detaljplan för Resare-Bengts plan

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden dnr S-Dp 2009-00111-54
Dnr 1.5.3.-98/10
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

90 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 337-385/2010
Dnr 1.5.1.-76/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

91 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 327-390/2010
Dnr 1.5.1.-77/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

92 Månadsrapport mars 2010

Dnr 1.2.1.-68/10
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel. 508 15 055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

93 Vidaredelegationsförteckning

Dnr 000-196/09
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

94 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

95 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

96 Medborgarförslag enligt lista

Dnr 1.2.4.-107/10 och 1.2.4.-136/10
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

97 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

98 Minnesanteckningar från stadsmiljögruppens möte 2010-01-28

Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

99 Minnesanteckningar från möte med Skarpnäcks näringslivsråd 2010-03-19

Dnr 1.2.5.-121/10
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

100 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr 2.1.-27/10
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

101 Upphandling av drift av dagverksamhet för äldre med demenssjukdomar

Tilldelningsbeslut
Dnr 103-472/09
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

103 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel. 508 15124

104 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

§79 Genomgång av närvaro

(Se separat närvarolista)

Ordföranden Billy Östh (M) hälsade Tina Kratz (V) välkommen som ersättare i stadsdelsnämnden.

§80 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

1. Vice ordföranden Maria Hannäs (V) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 28 april 2010 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§81 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§82 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 25 mars 2010 har justerats den 29 mars 2010.

§83 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt hade två informationspunkter från förvaltningen:

Stadsdelsdirektören informerade om att nämnden har 1,6 mnkr i år för anordna 180 sommarjobb. Hittills har förvaltningen tagit fram 160 arbetsplatser.

Stadsdelsdirektören informerade även om att utbildningen för förtroendevalda i ILS-webben kommer att gå av stapeln 2010-05-17 kl. 16.30 – 18.00. Kallelse har även gått ut via e-post.

§84 Nämndens frågor till förvaltningen

Ledamoten Birgitta Hansen (MP) undrade, med hänsyn till rykten, vilka planer staden har för Bergholmstorpet.

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt hade ingen information kring Bergholmstorpet utan återkommer till nästa nämndsammanträde.

§85 Underlag till budget för år 2011 och inriktning för 2012 - 2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Underlaget till budget för år 2011 och inriktning för 2012-2013 godkänns.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-95/10) daterat 2010-03-26.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd fortsätter arbetet att utifrån stadens vision 2030 om ett Stockholm i världsklass utveckla verksamheterna mot kommande behov och förväntningar.

Stadsdelsnämnden fortsätter att konkurrensutsätta de verksamheter som inte är myndighetsutövning. En viktig uppgift för stadsdelsförvaltningen i och med konkurrensutsättningen av verksamheterna, är att förbättra och utveckla uppföljningen av avtalen med olika entreprenörer.

De senaste åren har präglats av en omfattande utbyggnad av förskolor då antalet barn i förskoleålder har ökat. Enligt befolkningsprognosen förväntas ökningen av antalet barn i åldern 1-5 år nå sin kulmen år 2012 för att därefter minska. Förvaltningens uppdrag är att bygga ut antalet förskoleplatser för att möta kommande behov, uppfylla barnomsorgsgarantin samt minska antalet barn i barngrupperna. En utmaning inom förskolan kommer att vara personalrekryteringen gällande såväl chefer som förskollärare.

Vad gäller barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen kan förvaltningen se ett ökat behov av insatser nu och framåt. Förvaltningen kommer att i större utsträckning arbeta med kunskapsbaserade metoder, förebyggande arbete, utredningar och insatser. En central fråga för utvecklingen inom gruppen med psykisk funktionsnedsättning är bostadssituationen. Nämnden har fattat inriktningsbeslutet att starta ett gruppboende för 10 personer med psykiskt funktionsnedsättning. Förvaltningen kommer därutöver att starta ett stödboende för samma målgrupp. Förvaltningen har som mål att minska behovet av och förkorta tiden för försörjningsstöd genom individuella lösningar och tidiga insatser. Intentionen är att öka antalet personer, som går till egen försörjning under de kommande åren.

Inom äldreomsorgen förväntas en minskning av antalet äldre över 80 år, vilket påverkar volymen av de framtida insatserna.

En översyn av behovet av ytterligare gruppbostäder (Lagen om stöd och service, LSS) kommer att göras. Under planperioden beräknas antalet yngre personer med demenssjukdomar öka. Det kommer sannolikt också att behövas boendeformer för den gruppen.

Med utgångspunkt från parkplanen ansöker förvaltningen om investeringsmedel till upprustning av två lekparker, två parkområden, ett naturområde och en gångväg.

En utmaning inom kulturområdet är att utveckla kulturverksamheten till att göra Skarpnäcks stadsdelsområde till en attraktiv kulturplats. En översyn av Kulturhuset kommer att genomföras.

Ekonomiarbetet kommer även fortsättningsvis att fokusera på prognosarbete och ekonomistyrning.

De viktigaste frågorna för förvaltningen inom personalområdet kommer att vara hälsa, kompetensförsörjning samt medarbetarskap och ledarförsörjning.

Särskilt uttalande lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP):

Vi lämnar ärendet utan eget ställningstagande men har följande särskilda uttalande:

Förvaltningen säger i ärendet att stadsdelen kraftigt måste minska budgeten och genomföra stora besparingar för att kunna hålla en budget med de förutsättningar som getts av den moderatledda majoriteten.Man måste göra besparingar på minst 26 miljoner år 2011 och ytterligare minst 19 miljoner kronor vardera åren 2012 och 2013,sammanlagt ytterligare besparingar på 64 miljoner(förutsatt att inte priser och löner ökar mer än 2 %....)

Dettainnebär ytterligarenedskärningari alla verksamheter. Förvaltningen lyfter fram ökade kostnader för lokaler, brister i systemet med stimulansbidrag för förskolelokaler och ombyggnader och investeringar för boenden för personer med funktionsnedsätt­ning, otillräckliga hyresschabloner för gruppbostäder. Man skriver att det blir mycket svårt att klara driftskostnaderna. Man skriver att man skall göra en översyn av Kultur­huset samt att största delen av kulturanslaget går till hyra, drift och underhåll och att


Det krävs en omfördelning. När den moderatledda majoriteten hittills gjort ”översy­ner” har det slutat med antingen direkta nedläggningar eller privatiseringar. Vi tolkar detta som att den borgerliga majoriteten kommer att behandla Kulturhuset i Skarpnäck på samma sätt om de får bestämma.

Förvaltningen beskriver därefter ett svårt problem med att ekonomisera verksamheten. Alltmer av verksamheten bedrivs av privata utförare medlånga avtal. Att göra bespa­ringar i de verksamheterna går inte. Man säger att för att nämnden ska kunna ha en budget i balans krävs att budgeten justeras så att den överstämmer med fullmäktiges beslutade ersättningar till utförarna. Egentligen betyder det här att eftersom man inte kan gå in och göra besparingar på ersättningar till privata utförare under pågående av­talsperiod, måste alla besparingar tas på de verksamheter som är i egen regi.Villkoren kommer inte längre att vara lika mellan privata och kommunala utförare. Det gör be­sparingarna än mer kännbara och orättvisa. Om ersättningarna till privata utförare ökar måste stadsdelen få mer pengar. Något sådant andras inte i den moderatledda majori­tetens underlag för budgeten framöver. Istället ska stadsdelsnämnden skära ner med minst64miljoner de närmaste åren.

Det första och största målet i kommunfullmäktiges inriktningsmål är att ”Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök”. Att konkurrensutsätta utförareenheter anges som ett viktigt redskap för att klara målet. Vi tror dessvärre, utifrån de svårigheter som förvaltningen tar upp, att med en moderatledd ledning i staden så kommer Stockholm att gå åt direkt motsatt håll. Mot ökad segregation, otrygghet och sämre kvalitet i välfärdstjänsterna.

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets respektive förslag till budget, innebär att Stockholm flyttar fokus till attkvalitetssäkra välfärden och se till att den styrs av människors behov. Det är medborgarnas välfärd, trygghet och valfrihet som vi vill garantera. Därför måste gemensamma resurser för välfärd gå just till välfärd och inget annat.

Vi saknar också en offensiv miljöpolitik och är liksom stadens miljöförvaltning oroade över skötsel av våra naturreservat, Nacka och Flaten. Detta är vackra och viktiga om­råden somförskönar och förhöjerkvaliteten påvår stadsdel, men de måstevårdas och skötas omför att inte viktiga naturvärden ska gå förlorade.

§86 Angående utbetalda vårdnadsbidrag

Svar på skrivelse från Birgitta Hansen (MP), Monika Lindh (S) och Maria Hannäs (V)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Förvaltningens svar på skrivelsen angående utbetalda vårdnadsbidrag godkänns.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-52/10) daterat 2010-03-29

En skrivelse från Birgitta Hansson (MP) Monika Lindh (S) och Maria Hannäs (V), inkom till förvaltningen 2010-02-04. Skrivelsen innehåller frågor angående utbetalda vårdnadsbidrag.

§87 Upprustning av Indianparken i Hammarbyhöjden

Genomförandebeslut

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att genomföra upprustningen av Indianparken.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande dnr 3.1.-124/10 daterat 2010-03-24.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att genomföra upprustningen av Indianparken.

§88 Fyllnadsval för Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd för 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

Barbro Trygg PRO (nyval) väljs in som ersättare till pensionärsråd för år 2010 i enlighet med bilagd nominering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 000-471/09) daterat 2010-03-29.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att väljer Barbro Trygg som ersättare i Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd i stället för Lena Ring som av hälsoskäl tvingats avsäga sig sitt uppdrag.

§89 Förslag till detaljplan för Resare-Bengts plan

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden dnr S-Dp 2009-00111-54

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. Stadsdelsnämnden föreslår att behovet av miljöbilsparkering i området bör vägas in när den nya parkeringsplatsen anläggs.

3. Stadsdelsnämnden beslutar att därutöver anföra:

Det är viktigt att vi inom stadsdelen tillgodoser behovet av hyrbara parkeringsplatser särskilt anpassade för laddbara elbilar. Tillgången till en laddstolpe i närheten av hemmet är en viktig förutsättning för att miljömedvetna människor ska våga köpa en laddbar elbil (eller laddbar el-hybridbil). Att man vid nyanläggning av parkeringsplatser i bostadsområden strävar efter att erbjuda laddstolpar för elbilar är en viktig framtidssignal där förnybara energikällor stegvis ersätter fossila bränslen. Det svarar också för en framtida efterfrågan från de boende i vår stadsdel.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.3.-98/10) daterat 2010-03-30.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som möjliggör att ett flerbostadshus med 12 lägenheter kan uppföras vid Resare-Bengts plan i Hammarbyhöjden. En befintlig parkeringsplats flyttas till ett nytt läge inom planområdet. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget, utan ser positivt på att nya bostäder kan byggas i ett så attraktivt läge.

§90 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad.

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 337-385/2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1. -76/10) daterat 2010-03-30.

En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk har trätt i kraft. Ett förstärkt mino­ritetsskydd innebär att Stockholm kommer att ingå i ett förvaltningsområde för finska språ­ket. Enskilda har därmed rätt att använda finska i kontakterna med staden samt rätt att an­vända samiska och meänkieli (tornedalsfinska), under förutsättning att ärendet kan handläg­gas av personal som behärskar språket. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till åtgärdsplan för Stockholm med anledning av den nya lagen. I för­slaget till riktlinjer framhålls att nämnderna bör organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att det finns beredskap och rutiner för att bemöta önskemål från enskilda att använda finska språket.

Förvaltningens uppfattning är att en inventering behöver göras över hur många finsktalande personal det finns inom de olika avdelningarnas verksamheter. Förvaltningens uppfattning är även att framtida rekrytering bör ha som mål att öka antalet medarbetare med minoritetsbak­grund i syfte att bättre kunna tillgodose den nya lagstiftningens ambitionsnivå. Förvalt­ningen stödjer slutligen socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens uppfattning att ser­vicen på finska på kort sikt behöver begränsas till vissa tider och platser då det finns tillgång till tolk eller språkkunnig personal, samt att detta bör tydligt anges i olika informationska­naler till allmänheten.

§91 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 327-390/2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Nämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till beslut.

  2. Nämnden beslutar att punkten 7.1.2 om parboendegaranti i vård och omsorgs­boende bör utformas så att äldre par inte tvingas skiljas åt även om endast en partner har beviljats bistånd

  3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag, när stadens riktlinjer är fastställda, att återkomma med förslag om hur en parboendegaranti för äldre kan utformas och tillämpas i stadsdelen.

  4. Nämnden beslutar att därutöver anföra:

Det är viktigt att äldre par som önskar bo tillsammans också under de sista åren i livet inte tvingas skiljas åt på grund av att endast en av parterna beviljats vård- och omsorgsboende.

Därför vill allianspartierna i enlighet vad vi tidigare deklarerat införa en parbo­endegaranti som innebär att äldre par får fortsätta leva tillsammans, även när den ena i relationen behöver komma till någon form av äldreboende. Det bety­der att även den som inte har biståndsbedömt behov av särskilt boende ska ha möjlighet att flytta med sin partner.

Äldreförvaltningen bör därför undersöka hur en sådan garanti kan utformas för de äldre i hela Stockholm, och återkomma med förslag på hur biståndsbedöm­ningen kan förändras så att man inte tvingar äldre par att bo åtskiljt mot sin vilja. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ges i uppdrag att, så snart stadens rikt­linjer är fastställda, utforma förslag på hur denna ska tillämpas för äldre i stadsdelen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-77/10) daterat 2010-03-19.


Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått ovanstående ärende på remiss. Äldreförvaltningen har utarbetat förslag till nya riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nya riktlinjer ska ersätta gällande riktlinjer.

Äldreomsorgen påverkas på flera olika sätt. Staden har ökad valfrihet när det gäller boende, korttidsvård, hemtjänst och dagverksamhet. Biståndshandläggarna får en ny konsumentrådgivande funktion för de äldre som har svårt att välja. En ny lag om minoriteter och minoritetsspråk har antagits. Samverkansformer med landstinget har förtydligats. Alla som ansöker om trygghetslarm och fyllt 65 år kan få det.

Förvaltningen instämmer i stort med äldreförvaltningens förslag till riktlinjer. Förvaltningen anser att enligt lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, förvaltningsområden 6 §, ska förvaltningen tillhandahålla stöd endast på finska. Förvaltningen kan dock befara att ett gemensamt beräkningsunderlag för insatstider kommer att innebära ökade kostnader.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade, med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD), bifall till gemensamt förslag till beslut.

Vice ordförande Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: Ett gemensamt förslag till beslut från (M) och (FP) och ett förslag till beslut från (S), (V) och (MP). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt gemensamt förslag till beslut från ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Reservation lämnades av vice ordförande Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för eget förslag till beslut:

Vi vill se en större översyn av riktlinjerna som bygger på en rödgrön äldrepolitik, framför allt när det gäller en ökad möjlighet att få hemtjänst med förenklad biståndsbedömning och ett stopp för den dogmatiska konkurrensutsättningen av all äldreomsorg i staden. Vi måste minska onödig administration i äldreomsorgen och öka fokus på de äldres självbestäm­mande.

Både nuvarande riktlinjer och föreslagna förändringar utgår från en borgerlig äldreplan, som vi i grundläggande delar motsätter oss. Till skillnad från alliansen ser vi inte äldre som en kund på en äldremarknad utan som en medborgare med rätt att få sina behov tillgodosedda.

Det ingår inte i rödgrön äldrepolitik att ta bort valfriheten för äldre som önskar kommunal äldreomsorg, att minska allmänhetens insyn genom att konkurrensutsätta alla servicehus och vård- och omsorgsboenden, att uppmuntra avknoppning av hemtjänstenheter till underpris, att lägga ned alla servicehus eller att överföra pengar avsedda för äldreomsorg till skattepa­radis.

Vi ser med förfäran på de följder som konkurrensutsättningen av äldreomsorgen kommer att medföra. Samverkan kring våra äldre blir allt svårare, när antalet privata utförare ökar i såväl kommunens äldreomsorg som i landstingets verksamheter. Den samhälleliga överblicken minskar drastiskt, vilket minskar möjligheten för äldre med stora vårdbehov att få god vård.

Vi var i huvudsak positiva till riktlinjerna när de antogs, men hade också en hel del syn­punkter och kritik. Efter några års tillämpning av riktlinjerna kan vi tyvärr konstatera att vår oro var befogad när det gäller det borgerliga kundvalssystemet som bygger på konkurrensut­sättning och de bristande ekonomiska resurserna för att uppfylla riktlinjerna.

Många äldre får idag avslag på ansökan om särskilt boende och hemtjänsttimmarna minskas i flera stadsdelsnämnder för att klara budgeten. Den mer generösa hållningen till servicehus verkar inte ha påverkat besluten särskilt mycket. Det finns skäl att återigen betona att äldres behov alltid ska bedömas individuellt enligt socialtjänstlagen.

Vi anser också att fixartjänsten ska gälla för alla från 67 års ålder och utan ”tak” om 6 tim­mar. De gångna åren har visat att det inte finns någon risk för överutnyttjande. Rätten att välja vård- och omsorgsboende ska finnas, men till skillnad från den borgerliga majoriteten anser vi den rätten även omfattar kommunala boenden i alla stadsdelsområden.

Enskilda detaljer i förslaget till förändrade riktlinjer är dock bra, till exempel att trygghets­larm kan beviljas utan biståndsbedömning och förtydliganden om individuellt anpassad av­lösning. Om förslagen som rör korttidsvård innebär ökade kostnader måste resurser skjutas till.

När det gäller möjligheten för äldre par att bo tillsammans, även om den ena parten har ett större vårdbehov, är inte de föreslagna förändringarna tillräckliga. Dessutom kommer nedläggningen av servicehusen att ytterligare försvåra för äldre att bo tillsammans.

Vi delar även synpunkterna som framförs i oppositionens yttrande i äldrenämnden, om att valfriheten också ska gälla servicehusen och att biståndshandläggarna ska ha ett ökat informationsansvar snarare än en konsumentrådgivande funktion.

§92 Månadsrapport mars 2010

BESLUT

Skapnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

Månadsrapporten för januari-mars 2010 godkänns.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1. -68/10) daterat 2010-04-12.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr före resultatöverföring och 0,0 mnkr efter resultatöverföring. Nämnd och administration prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr, individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr, äldreomsor­gen prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr och verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 5,1 mnkr. Övrig verk­samhet prognostiserar ett överskott om 4,7 mnkr.

§93 Vidaredelegationsförteckning

BESLUT

Skapnäcks stadsdelsnämnd beslutar att godkänna anmälan.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 000-196/09) daterat 2010-04-06.

Nämnden beslutade 2009-12-10 fastställa delegationsordning för Skarpnäcks stadsdels­nämnd. Stadsdelsdirektören medgavs att i sin tur vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd hos kommunen.

Föreliggande ärende redovisar i stadsdelsdirektörens vidaredelegation och stadsdelsnämn­dens delegation till medicinskt ansvarig sjuksköterska och nämndens sociala delegation.

§94 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäldes en gemensam skrivelse, dnr 1.6.-159/10, från ordföranden Billy Östh m.fl. (M), ledamoten Daniel Forslund (FP) och ersättaren Jonathan Lindgren (KD) angående behov av utredning av trafiksituationen på Skarpnäcksfältet.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen från ordföranden Billy Östh m.fl. (M), ledamoten Daniel Forslund (FP) och ersättaren Jonathan Lindgren (KD) till förvaltningen för beredning.

§95 Anmälan av skrivelser och protokoll från nämndens råd

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 95).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§96 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Anmäldes inkomna medborgarförslag i förteckning (bilagt § 96).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 1.2.4.-107/10 och 1.2.4.-136/10) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§97 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 97).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§98 Anmälan av minnesanteckningar från stadsmiljögruppens möte 2010-03-23

Anmäldes minnesanteckningar från stadsmiljögruppens möte 2010-03-23.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§99 Minnesanteckningar från möte med Skarpnäcks näringslivsråd 2010-03-19

Anmäldes minnesanteckningar från Skarpnäcks näringslivsråd 2010-03-19 dnr 1.2.5.-121/10.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§100 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (dnr 2.1.-27/10).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§101 Upphandling av drift av dagverksamhet för äldre med demenssjukdomar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Nämnden beslutar att anta Carema AB som utförare av drift av dagverksamhet för äldre med demenssjukdomar.

2. Nämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att teckna erforderliga avtal.

3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1103-472/09) daterat 2010-03-23

Kommunfullmäktige har beslutat att all verksamhet som inte innebär myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion ska konkurrensutsättas. I Samband med med verksamhets­planen för 2009 beslutade stadsdelsnämnden att arbetet med att konkurrensutsätta dagverk­samheten för äldre med demenssjukdomar skulle påbörjas under våren 2009. Stadsdels­nämnden godkände förfrågningsunderlaget 2009-12-10.

Den nu slutförda utvärderingen av inkomna anbud visar att Carema AB ska antas som utförare av drift av dagverksamhet för äldre med demenssjukdomar.

YRKANDEN

Ordföranden Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till, med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgen (KD), förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordföranden fann att det fanns två förslag till beslut: Ett förslag till beslut från förvaltningen och ett förslag till beslut från (V), (S) och (MP).

Ordföranden ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslag från förvaltningen.


Reservation lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut.

Vi yrkade att Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle avbryta upphandlingen, samt anföra följande

Vi rödgröna partier anser att upphandlingen omedelbart skall avbrytas.

Ingen så kallad konkurrens sker då endast ett enda företag lagt bud på verksamheten. Detta företag får inte särskilt höga poäng utöver grundkraven och ingen jämförelse har gjorts med de av kommunen drivna verksamheterna som idag finns och som är till full belåtenhet. Inget egenregianbud har tillåtits som möjliggjort en ekonomisk och kvalitetsmässig jämförelse.

Vi anser att dagverksamheterna för äldre med demens sjukdomar på de två ställen de bedrivs har en mycket god kvalitet som nu äventyras. Såvitt vi vet har ingen tillfrågat dem som är direkt berörda, inte heller deras anhöriga, gode män eller förmyndare.

Vi menar att denna konkurrensutsättning enbart sker av partiideologiska skäl, inte för att det på något sätt skulle gagna verksamheten. Tvärtom så oroas de äldre, personal och anhöriga när detta nu sker. Vi rödgröna partier, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet anser att verksamheterna för äldre med demenssjukdomar skall fortsätta att drivas i offentlig regi då inget bättre alternativ står till buds.