Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-05-20

Sammanträde 2010-05-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

kl. 18-00 - 19.00 Söderortsvisionen
Redovisning av Söderortsvisionen med projektledare Olle Öhman.

106 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

107 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 105 - 119 och 124

108 Anmälan av protokolljustering

109 Information från stadsdelsförvaltningen

110 Nämndens frågor till förvaltningen

112 Återinrätta Lugna gatan

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-136/10
(Utsändes)
Handläggare: Lars-Gunnar Winsa Tel. 508 15 011

113 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Dnr 2.1.-165/10
(Utsändes)
Handläggare: Susanne Aplehag Balotis Tel. 508 15 049
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

114 Utseende av delgivningsmottagare

Dnr
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

115 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

116 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

117 Medborgarförslag enligt lista

Dnr 1.2.4.-147/10, 1.2.4.-148/10 och 1.2.4.-160/10
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

118 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

119 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 1.1.-162/10
(Utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

122 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel. 508 15 107

123 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Nils-Erik Högstedt Tel. 508 15 020

TILLÄGG - ANMÄLNINGSÄRENDE

124 Anmälan av senareläggning av Carema AB:s övertagande av dagverksamheten för äldre med demenssjukdomar

Dnr 103-472/09
(Utsändes)
Handläggare: Lena Borgman Tel. 508 15 015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (142 kb)

§105 Genomgång av närvaro

§106 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

1. Vice ordföranden Maria Hannäs (V) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 26 maj 2010 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§107 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med den justeringen att ärende § 124 behandlas direkt efter § 119.

§108 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 21 april 2010 har justerats den 23 april 2010.

§109 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt informerade, med anledning av fråga vid föregående nämndsammanträde, att staden inte har några planer på att riva Bergholmstorpet.

Direktören informerade även om att förvaltningen inte har någon kö till anskaffandet av gsm-boxar till larm.

§110 Nämndens frågor till förvaltningen

Ledamoten Sonny Österman (M) ville vid nästa nämndsammanträde få en uppföljande information om förvaltningens FUT-handläggning.

Ledamoten Monika Lindh (S) frågade om det görs hembesök tillsammans med försäkringskassan vid ansökan om assistansersättning?

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt återkommer i frågan vid nästkommande sammanträde.

Ledamoten Monika Lindh (S) frågade också om det finns en trend att privata assistansföretag anställer jurister och söker efter ärenden där de kan driva frågor och eventuellt överklaga kommunala beslut?

Stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt kommer att besvara frågan vid nästa nämndsammanträde.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V) önskade få information om förvaltningens uppföljning av entreprenörens städning av Brandparken.

Stadsdelsdirektören återkommer vid nästa sammanträde med svar.

§111 Tertialrapport 1/2010 Skarpnäck

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Ansökan hos kommunstyrelsen om bidrag för tomgångshyror med 1,3 mnkr i samband med avveckling och omstrukturering av särskilda boenden för äldre.

2. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för förskolor med hög hyra om 0,5 mnkr.

3. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för avvecklingskostnader av lokaler på Lillåvägen 46 och Skarabacken 1 om 0,9 mnkr.

4. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för sommarkoloniverksamhet om 0,3 mnkr.

5. Redovisa till kommunstyrelsen föreslagna omslutningsförändringar om 22,9 mnkr.

6. Omdisponering av budget om 0,7 mnkr enligt ärendet.

7. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

8. Samt att därutöver anföra:

Vi ser med tillfredsställelse att stadsdelens ekonomi är i balans. Framtiden ser ljus ut och en god ekonomisk hushållning ger möjlighet till ett större politiskt reformutrymme under kommande år. De åtgärder som vidtagits av Alliansen tillsammans med förvaltningsledningen för att eliminera tidigare underskott har givit resultat. Vi är stolta över den starka uppslutning och det fantastiska arbete som gjorts av alla anställda i förvaltningen för att under de senaste åren komma tillrätta med de finansiella utmaningar som Skarpnäcks stadsdelsnämnd tidigare stod inför.

Det är glädjande att kostnaderna för ekonomiskt bistånd för första gången på åtskilliga år ligger helt i linje med de ekonomiska ramarna för 2010 års budget, trots den globala finanskrisen och lågkonjunkturen. Nästan samtliga av kommunfullmäktige uppsatta indikatorer och


inriktningsmål samt de mål som nämnden ställt upp uppfylls helt. De brukarundersökningar och personalenkäter som genomförts visar på goda resultat, vilket glädjande nog pekar på att både medarbetarna och medborgarna är nöjda med den politik som Alliansen bedrivit under mandatperioden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-166/10) daterat 2010-05-05. Förvaltningen fortsätter arbetet med Vision Stockholm 2030 om en stad i världsklass genom att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och redovisar en ekonomi i balans.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

Konkurrensutsättning av verksamheter har fortsatt under 2010. Förvaltningen fortsätter att fokusera på arbetslinjen samt minskat utanförskap, speciellt gällande arbetslösa ungdomar. Projektet Skarpnäckslyftet pågår för att öka tryggheten främst i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. En strategi har tagits fram för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder inom stadsdelsområdet. Trygghetsvandringar och planerade upprustningar av parker genomförs.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Förvaltningen arbetar med förbättrad uppföljning för att säkerställa kvaliteten för verksamheter drivna på entreprenad. Personer med psykisk funktionsnedsättning erbjuds ökad valfrihet inom boende, boendestöd och sysselsättning. För att garantera förskoleplatser och minska barngruppsstorlekar planerar förvaltningen för ytterligare utbyggnad.

Inom äldreomsorgen pågår en omvandling av Hammarbyhöjdens servicehus till trygghetsboende och kommunens dagverksamhet för dementa kommer att drivas på entreprenad.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedrivs till största delen på entreprenad. Den kommunala verksamheten består av två utförarenheter varav en, Fallskärmens barn- och ungdomsboende omstruktureras på grund av minskad efterfrågan av boendeplatser.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen uppfyller målet genom att redovisa en ekonomi i balans. Förvaltningen följer kostnaderna för varje verksamhet månadsvis.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade, med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD), bifall till gemensamt förslag till beslut.

Vice ordförande Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: Ett gemensamt förslag till beslut från (M) och (FP) och ett förslag till beslut från (S), (V) och (MP). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt gemensamt förslag till beslut från ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättaren Jonathan Lindgren (KD).

Reservation lämnades av vice ordförande Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Maria Hannäs (V) och ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP):

Vi konstaterar att förvaltningen har förutsättningar att säkerställa en verksamhet som ekonomiskt inte överskrider sina ramar. Tertialrapporten för stadsdelsnämndens verksamhet indikerar att ekonomin kommer att vara i balans under 2010. Det är i sig positivt med tanke på kommunallagens balanskrav på kommunal verksamhet (§1990:900, 8 kap).

Dessvärre sker det till priset av sämre kvalitet. Vi ser tydliga försämringar inom bland annat förskolan och äldreomsorgen. Antalet barn i barngrupperna i förskolan ökar och antalet barn per anställd ökar. Inom äldreomsorgen har tiden för hjälpen hemma hos de äldre minskat kraftigt. Klotter och skadegörelse i stadsdelen ökar. Samtidigt konkurrensutsätter de borgerliga partierna stora delar av välfärdstjänsterna, vilket vi befarar kommer att försämra kvaliteten ännu mer. Våra


partier inom den rödgröna oppositionen står för en annan politik där vi sätter kvalitet och medborgarnas behov i centrum framför ytterligare skattesänkningar och ogenomtänkta konkurrensutsättningar.

Enligt tertialrapport 1 kommer i juni 35 medarbetare tillbaka som övertaliga till stadsdelen från gruppbostäder och daglig verksamhet inom handikappomsorgen som konkurrensutsatts. Medarbetarna har provat att arbeta i det privata företaget som tagit över verksamheterna men vill inte fortsätta, utan återgår till anställning i stadsdelen. Men det finns knappt några arbetsplatser kvar. Förvaltningen säger att det finns en stor osäkerhet kring vilken lösning som blir aktuell för dessa personer. Klart är att en betydande omflyttning blir aktuell som påverkar verksamheter och medarbetare negativt. Stadens äldreomsorgsinspektörer tar i sin årsrapport upp konsekvenserna av konkurrensutsättning och övertalighet. Bl a redovisas kraftig kompetensförlust, sönderslagna arbetslag och tydliga brister i vården och omsorgen.

Utöver dessa 35 medarbetare har vi fått muntlig information om att ytterligare ca 19 personer är på väg att bli övertaliga p g av omstruktureringar och konkurrensutsättningar. Enligt förvaltningen kommer hanteringen av övertalighet att kosta minst 2.6 miljoner kronor, troligen mycket mer. Vad vi förstår kommer lönekostnader och sociala avgifter för dessa totalt 54 övertaliga personer att uppgå till bortemot 2,5 miljoner per månad så länge situationen inte är löst. Detta i sig är enligt vår bedömning en uppenbar risk för att resultatet blir ett ekonomiskt underskott och sämre kvalitet för brukarna. Följden av de borgerliga partiernas konkurrensutsättningar utan konsekvensanalyser kan bli att andra verksamheter måste spara för att de här effekterna inte ska orsaka underskott för hela stadsdelen.

§112 Återinrätta Lugna gatan

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-136/10) daterat 2010-04-30. Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2010-03-30 innehåller ett förslag att återinrätta Lugna gatan i stadsdelen. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2010-04-21 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förslagsställaren uppger att så länge Lugna gatan fanns var det lugnare på T-banan och att ungdomarna rekryteras till brottslighet sedan Lugna gatan upphörde i stadsdelen.

I och med omvandlingen av den verksamhet Lugna gatan och fältarbetarna bedrev till familjebehandlare med särskild inriktning, FSI, har kvaliteten i stödet till stadsdelens ungdomar och deras föräldrar förbättrats betydligt. Därutöver har projektet Skarpnäckslyftet ytterligare utvecklat stödet till ungdomarna, framför allt i Bagarmossen och Skarpnäcksfältet.

§113 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Nämnden ansöker om medel i syfte att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.1.-165/10) daterat 2010-04-22.

Regeringen fortsätter satsningen att förstärka och att kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld samt män som utövar våld. Syftet med satsningen är att våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp ska få det oavsett i vilken kommun de bor. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld ska långsiktigt förbättras och utvecklas. Länsstyrelsen vill att kommunernas arbete ska bli mer målinriktat, strukturerat och samordnat.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ansöker om en fortsatt utveckling av projektet SAVIN (samordnat arbete för våldutsatta i nära relationer) som länsstyrelsen beviljade medel för september 2009. Ansökan för 2010 görs gemensamt med Farsta stadsdelsförvaltning i syfte att genom en samordnat målsättning och metodutveckling mellan stadsdelarna nå en bättre kvalitet i både utredning liksom stöd och insatser för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld och våldsutövande män. Skarpnäcks och Farsta stadsdelsförvaltningar upprättar ett samarbetsavtal i samband med gemensam ansökan.

§114 Utseende av delgivningsmottagare

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

Nämnden utser stadsdelsdirektören Cecilia Uddenfeldt samt registratorn Mona Lekberg, nämndsekreteraren Karin Gustafsson och administrativa assistenten Inger Stark såsom behöriga att på nämndens vägnar mottaga delgivning.

Tidigare beslut om delgivningsmottagare upphör att gälla.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande dnr 2.8.-189/10 daterat 2010-05-04.

Enligt Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder ska nämnden utse de personer som är behöriga att på nämndens vägnar mottaga delgivning.

§115 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§116 Skrivelser från nämndens råd

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 116).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§117 Inkomna medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 1.2.4.-147/10, 1.2.4.-148/10 och 1.2.4.-160/10) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§118 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 118).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§119 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (dnr 2.1.-162/10).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.