Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-06-17

Sammanträde 2010-06-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

126 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

127 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 125 - 144 samt 149

128 Anmälan av protokolljustering

129 Information från stadsdelsförvaltningen

130 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

131 Månadsrapport maj 2010

Dnr 1.2.1.-68/10
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel. 508 15 055

132 Olagligt parkerade bilar i Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-107/10
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458

133 Kartläggning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser på Hammarbyhöjdens servicehus och på Hemmet för Gamla 2010

REMISSER

134 Yttrande över årsrapporten 2009

Revisionskontorets årsrapport 2009 dnr 3512-40/201
Dnr 1.4.-161/10
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel. 508 15 055

135 Hantering av allmänna handlingar vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Uppföljning av inspektionsförelägganden, dnr 9.3-3528/09
Dnr 005-278/09
(Utsändes)
Handläggare: Åsa Berntsson Tel. 508 15 032

ANMÄLNINGSÄRENDEN

136 Anmälan av uppföljning av verksamheten på Judiska Hemmet 2010

137 Anmälan av uppföljning av verksamheten på Flygarhöjden 2010

138 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

139 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

140 Medborgarförslag enligt lista

Dnr 1.2.4.-182/10, 1.2.4.-221/10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

141 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

142 Minnesanteckningar från stadsmiljögruppens möte 2010-05-11

Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

143 Minnesanteckningar från möte med SkarpBrå 2010-05-24

Dnr: 1.2.5.-87/10
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel. 508 15 302

144 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr:1.1.-171/10, 1.1.-200/10, 1.1.-219/10, 1.1.-229/10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

147 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel. 508 15 107

148 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

TILLÄGG - ANMÄLNINGSÄRENDE

149 Anmälan av tilldelningsbeslut avseende upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten i Enskede - Årsta- Vantör, Skarpnäck och Södermalms stadsdelar

Dnr 2.2.2-63/10
(Utsändes senare)
Handläggare: Lena Borgman Tel. 508 15 015
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§125 Genomgång av närvaro

§126 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

1. Vice ordföranden Maria Hannäs (V) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 23 juni 2010 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§127 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med den justeringen att ärende § 149 behandlas direkt efter § 144.

§128 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 20 maj 2010 har justerats den 26 maj 2010.

§129 Information från stadsdelsförvaltningen

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om stadsdelsförvaltningens sommaröppna verksamheter.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade, med anledning av fråga vid föregående nämndsammanträde, om det görs hembesök tillsammans med försäkringskassan vid ansökan om assistansersättning, svaret på detta var ja.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om invigning av skateboardparken Street – Plaza den 14 augusti.

Utredare Inger Bogne informerade med anledning av fråga från stadsdelsnämnden i maj angående Brandparken och skötseln av parken.

Avdelningschef Lena Borgman besvarade fråga från stadsdelsnämnden vid sammanträdet i maj avseende privata assistansföretag.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om stadsdelsförvaltningens kolloverksamhet i sommar.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om stadsdelsförvaltningens sommarjobb.

Avdelningschef Lars- Gunnar Winsa samt utredare Anna – Karin Björk informerade, med anledning av fråga vid föregående nämndsammanträde, om stadsdelens FUT -handläggning.

Utredare Susanne Aplehag Balotis informerade om stadsdelsförvaltningens arbete mot våld i nära relationer.

§130 Nämndens frågor till förvaltningen

Ledamoten Monika Lindh (S) bad om redogörelse för hur många kvinnor som beviljats insats för skyddat boende i stadsdelen.

Avdelningschef Lars – Gunnar Winsa återkommer i frågan vid nästkommande sammanträde.

Vice ordförande Maria Hannäs (V) bad om redogörelse för hur markskötseln hanteras med anledning av bevarande av den biologiska mångfalden.

T.f. stadsdelsdirektör kommer att besvara frågan vid nästa nämndsammanträde.

Ersättare Niclas Sannerheim (MP) ställde frågan om Finn Malmgrens plan och den yta som under period upptagits med anledning av byggnation i f.d. biblioteket, vad är avsikten med ytan i framtiden och när försvinner materialet med anledning av byggnationen.

T.f. stadsdelsdirektör kommer att besvara frågan vid nästa nämndsammanträde.

Ersättare Tina Kratz (V) ställde frågan om ”återvändarna” från Attendo med anledning av konkurrensutsättning av verksamhet för funktionshindrade och varför så många valt att återvända till stadsdelsförvaltningen.

Avdelningschef Lena Borgman redogjorde för de diskussioner som förts med Attendo och de medarbetare som valt att återvända.

§131 Månadsrapport maj 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Finansiera ökade kostnader för föreningsbidrag om 60 tkr från övrig verksamhet ”reserven”.

2. Omdisponering av budget om 0,3 mnkr enligt ärendet.

3. Månadsprognosen för januari-maj 2010 godkänns.

ÄRENDET

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring och 0,0 mnkr efter resultatöverföring. Nämnd och administration prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr, individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr, äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr, kultur och föreningsverksamhet prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr och verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 5,1 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 4,8 mnkr.
Ökade kostnader för föreningsbidrag om 60 tkr finansieras från övrig verksamhet ”reserven”.

§132 Olagligt parkerade bilar i Skarpnäck

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget till trafik-och renhållningsnämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-107/10) daterat 2010-05-25. Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2010-03-16 innehåller ett förslag att se över parkeringsreglerna på Skarpnäcksfältet. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2010-04-21 och överlämnades till förvaltningen för bered­ning. Förvaltningen stödjer medborgarförslaget och vidarebefordrar ärendet till trafik- och renhållningsnämnden för vidare handläggning.

§133 Kartläggning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser på Hammarbyhöjdens servicehus och på Hemmet för Gamla 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-207/10) daterat 2010-05-12.

Hösten 2007 genomförde medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, en kartläggning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser på Hammarbyhöjdens servicehus och på Hemmet för Gamla. I februari 2010 genomfördes åter en kartläggning i de båda verksamheterna. Kartläggningen omfattade de boende, 93 %, som var inskrivna i hemsjukvården på Hammarbyhöjdens servicehus.

På Hemmet för Gamla omfattades alla boende av kartläggningen.

Kartläggningen genomfördes i form av en enkät och frågorna besvarades huvudsakligen av den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan. Vissa av de frågor som ställdes vid årets kartläggning var omformulerade för att förtydliga frågeställningarna, vilket till viss del försvårade en jämförelse med resultatet av 2007 års kartläggning.

Resultatet av årets kartläggning visar en betydande förbättring av andelen genomförda och dokumenterade riskbedömningar för nutrition, hud och fall.

I stort sett alla boende i de båda verksamheterna har riskbedömningar för nutrition, trycksår och fall genomförda och dokumenterade. Majoriteten av de boende som identifierats som riskpatienter har vidtagna åtgärder dokumenterade i omvårdnadsjournalen.

Alla boende som är berättigade till munhälsobedömning har erbjudits detta. Andelen boende med utförda och dokumenterade munstatus är dock fortfarande allt för låg, vilket är ett förbättringsområde.

Både Hammarbyhöjdens servicehus och Hemmet för Gamla har skriftliga rutiner för åtgärder när risk för undernäring, trycksår och fall identifierats och för åtgärder när undernäring och trycksår uppstått eller när fall inträffat.

§134 Yttrande över årsrapporten 2009

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

Yttrandet godkänns och ärendet överlämnas till stadsrevisionen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande dnr 1.4.-161/10 daterat 2010-05-20.

Stadens revisorer har granskat Skarpnäcks stadsdelsnämnds verksamhet under år 2009 i enlighet med kommunallagen och andra tillämpliga lagar samt i enlighet med stadens revisionsreglemente och god redovisningssed i kommunal verksamhet. Inriktningen och omfattningen fastställs av de förtroendevalda revisorerna i den årliga revisionsplanen. Revisionskontorets årsrapport har överlämnats till Skarpnäcks stadsdelsnämnd för yttrande.

Revisionskontoret sammanfattar sin granskning av Skarpnäcks stadsdelsnämnd enligt följande:

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande

Skarpnäcks stadsdelsnämnd redovisar ett nettoöverskott på 21,8 mnkr före resultatöverföringar. Efter resultatöverföringar redovisar nämnden ett sammanlagt överskott på 13,9 mnkr. Revisorerna bedömer att nämnden har uppfyllt alla fullmäktiges verksamhetsmål förutom målen ”En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas” och ”Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö”.

Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig, men det finns brister i den interna kontrollen

Efter den granskning som genomförts under 2009 bedömer revisionen att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av ekonomin och verksamhet är tillräcklig. Nämndens arbete avseende den interna kontrollen har dock inte varit helt tillräcklig under året. Vidare har revisorerna funnit brister i nämndens kontroll av de inkomster som ligger till grund för avgiftsdebitering inom förskoleverksamheten.

Bokslut och räkenskaper är rättvisande

Revisorerna bedömer att Skarpnäcks stadsdelsnämnds bokslut och räkenskaper för år 2009 är rättvisande.

§135 Hantering av allmänna handlingar vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Uppföljning av inspektionsföreläggande, dnr 9.3.-3528/09

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

Tjänsteutlåtandet överlämnas som svar till Stockholms stadsarkiv

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande dnr 005-278/09 daterat 2010-04-23.

Stadsarkivet gjorde en inspektion i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 2009-05-20. Skarpnäcks stadsdelsnämnd svarade på den senare inkomna tillsynsrapporten 2009-12-10.

Stadsarkivet har med anledning av stadsdelsnämndens svar önskat en uppföljning. Stadsarkivet menar att det som återstår är bl.a. förteckningsarbete samt översyn av förvaringen av handlingar, uppdatering av hanteringsanvisningar samt att inkomma med en gallringsframställan (för t.ex. förskole- och flyktingdokumentation).

Förvaltningen har gjort en förstärkt satsning på arkivfrågorna sedan inspektionen. I detta ärende redovisar förvaltningen vilka åtgärder som ytterligare slutförts utifrån stadsarkivets förelägganden.

§136 Anmälan av uppföljning av verksamheten på Judiska Hemmet 2010

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

1. Anmälan av uppföljningen av Judiska Hemmet läggs till handlingarna.

2. Uppföljningen lämnas till äldrenämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande dnr 1.2.1.-210/10 daterat 2010-05-12.

Judiska Hemmet är ett vård- och omsorgsboende med 48 platser för äldre med fysiska funktionshinder samt 24 platser för äldre med demenssjukdom. Verksamheten drivs i enskild regi av Föreningen Judiska Hemmet.

Uppföljningen av Judiska Hemmet genomfördes i mars 2010. Frågeformuläret som använts är Stockholms stads mall för uppföljning av ramavtal om enstaka platser.

Förvaltningen anser att Judiska Hemmet bedriver en god verksamhet för äldre personer med fysiska funktionshinder och för äldre personer med demenssjukdom.

Stor hänsyn tas till individuella önskemål och behov eftersom hela verksamheten bygger på judisk tro och judiska traditioner vilka genomsyrar den dagliga verksamheten.

Förvaltningen kan dock konstatera att vissa brister fortfarande kvarstår sedan förra årets uppföljning avseende hälso- och sjukvårdsdokumentationen och den sociala dokumentationen.

Hälso- och sjukvårdsdokumentationen uppvisar fortfarande brister avseende riskbedömningar för fall, malnutrition (undernäring) och trycksår och vårdplaner som saknas i en del journaler.

Den sociala dokumentationen och genomförandeplanen kan förbättras ytterligare genom att i ett veckoschema beskriva insatsernas utformning och genomförande till innehåll och tid.

Genomförandeplanen saknar en beskrivning av vilka insatser som ingår i kontaktmannens ordinarie arbetsuppgifter. Det saknas också datum i genomförandeplanen för när utföraren ska följa upp den. Ingen annan brist har dock framkommit vid årets uppföljning och uppföljning av ovan nämnda brister görs vid uppföljningen 2011.

§137 Anmälan av uppföljning av verksamheten på Flygarhöjden 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

1. Anmälan av uppföljningen av Flygarhöjden läggs till handlingarna.

2. Uppföljningen lämnas till äldrenämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande dnr 1.2.1-211/10 daterat 2010-05-12.

Flygarhöjden är ett demensboende med totalt 45 platser för personer med demenssjukdom. Verksamheten drivs i enskild regi av Attendo Care. Uppföljningen avser två våningsplan, ett gruppboende per plan, för personer över 65 år med demenssjukdom.

Uppföljningen av Flygarhöjden genomfördes i mars år 2010. Frågeformuläret som har använts är Stockholms stads mall för uppföljning av ramavtal om enstaka platser.

Förvaltningens uppföljare anser att Flygarhöjden bedriver en god verksamhet för äldre personer med demenssjukdom och personalen uppvisar ett gott bemötande. De brister som konstaterades vid uppföljningen 2009 avseende hälso- och sjukvårdsdokumentationen har åtgärdats och ingen brist har konstaterats vid årets uppföljning.

§138 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

§139 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

BESLUT

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 139)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§140 Medborgarförslag enligt lista

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att följande medborgarförslag (dnr 1.2.4.-182/10 samt 1.2.4.-221/10) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§141 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.(bilagd § 141)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärders som kan föranledas

av de inkomna skrivelserna, remisser, m.m.

§142 Minnesanteckningar från stadsmiljögruppens möte 2010-05-11

Anmäldes minnesanteckningar från stadsmiljögruppens sammanträde 2010-05-1

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§143 Minnesanteckningar från möte med SkarpBrå 2010-05-24

Anmäldes minnesanteckningar från brottsförebyggande rådets sammanträde 2010-05-24 (dnr 1.2.5.-87/10).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§144 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 144).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§149 Anmälan om tilldelningsbeslut avseende upphandling av nattpatrull inom hemtjänsten i Enskede – Årsta – Vantör, Skarpnäck och Södermalms stadsdelar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning beslutar följande.

Denna anmälan läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.2.2.-63/10) daterat 2010-06-02. Kommunfullmäktige har beslutat att all verksamhet som inte innebär myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion ska konkurrensutsättas. I samband med tertialrapport 2/2009 beslutade stadsdelsnämnden att arbetet med att konkurrensutsätta nattpatrullen inom hemtjänsten skulle påbörjas under hösten 2009. Stadsdelsnämnden godkände förfrågningsunderlaget 2010-03-23.

En gemensam upphandling av nattpatrull inom Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäcks och Södermalms stadsdelsområden har därefter genomförts. Upphandlingen har samordnats av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Den nu slutförda utvärderingen av inkomna anbud visar att Omsorgshuset i Stockholm AB ska tilldelas avtal.

Stadsdelsnämnden har delegerat till stadsdelsdirektören att anta och teckna avtal med leverantören.

Särskilt uttalande lämnades av vice ordföranden Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och ledamoten Birgitta Hansen (MP):

Ingen av de brukare, funktionsnedsatta eller äldre är informerade eller tillfrågade om de vill att en privatisering skall ske av biståndsbedömd hjälp eller larmutryckning under natten. De brukare och äldre som detta handlar om är de som redan valt kommunen, dvs. någon av stadsdelens hemtjänstgrupper. Om de hade önskat hade de redan idag kunnat välja en privat utförare och den hade då ansvarat för nattlig tillsyn eller utryckning vid trygghetslarm. Vi har i tidigare beslut meddelat av vi ansett att upphandlingen skulle avbrytas.

Nu när privatiseringen är ett faktum, kan vi bara konstatera att de borgerliga partiernas i sin privatiseringsiver, fullkomligt struntar i vad de enskilda personerna har valt. Det viktiga är tydligen att vinstdrivande bolag får del av våra gemensamma ekonomiska resurser.