Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-08-26

Sammanträde 2010-08-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

151 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

152 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 150 - 171

153 Anmälan av protokolljustering

154 Information från stadsdelsförvaltningen

155 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

156 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegation

Dnr: 1.6.-335/10
(Utsändes senare)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

157 Behov av utredning av trafiksituationen på Skarpnäcksfältet

Svar på skrivelse
Dnr: 1.6.-159/10
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

158 Medborgarförslag angående pensionärslägenheter i stadsdelen Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-148/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel. 508 15 011

159 Skarpnäcksparken skötsel och upprustning av parkmiljön

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-160/10
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458

160 Gröna tak på offentliga byggnader

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.-147/10
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel. 508 15 080

161 Områdesplanering i Björkhagen och Hammarbyhöjden

Dnr 1.1.-300/10
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

162 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, vid kv. Bordslampan, vid Mariestadsvägen i Stadsdelen Björkhagen S-Dp 2009-08983-54

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden
Dnr: 1.5.3.-247/10
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering

163 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning - Ändring av mätinstrument för nivåbedömning

Svar på remiss från KS Dnr:326-989/2010
Dnr 1.5.1.-238/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Omedelbar justering

164 Revidering av stadens basnyckeltal

Svar på remiss från KS Dnr:119-1062/2010
Dnr 1.5.1.-258/10
(Utsändes)
Handläggare: Thomas Snees Tel. 508 15 062
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

165 Ändrade riktlinjer för folköls - och tobakstillsynen i Stockholm

Svar på remiss från KS Dnr:329-1353/2010
Dnr 1.5.1.-271/10
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel. 508 15 302
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

166 Månadsrapport

Dnr 1.2.1-68/10
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Snees Tel. 508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

168 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

169 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

170 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

171 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 1.1.-333/10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

172 Upphandling av ramavtal för städtjänster i enskilda hem - förfrågningsunderlag

Dnr: 2.2.2.-291/10
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering

176 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tel. 508 15 153

178 Ansökan om stämning

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Klintwall Tel. 508 15 150

181 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm) Tel. 508 15 153

182 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§150 Genomgång av närvaro

§151 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

1. Ledamot Monika Lindh (S) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 1 september 2010 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§152 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§153 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 17 juni 2010 har justerats den 23 juni 2010.


§154 Information från stadsdelsförvaltningen

Avdelningschef Lars – Gunnar Winsa redogjorde för stadsdelens insatser för skyddat boende för kvinnor med anledning av fråga från sammanträdet i juni.

Avdelningschef Lars – Gunnar Winsa informerade om de kommunala sommarjobben, totalt var 187 ungdomar i arbete under sommaren.

Avdelningschef Lars – Gunnar Winsa informerade om Fyrens parklek/Öppen förskola och dess öppettider.

Stadsdelsdirektör Cecilia Uddenfeldt informerade med anledning av en fråga från junisammanträdet om Finn Malmgrens plan och den yta som under en period upptagits med anledning av byggnation.

Parkingenjör Mats Berglund informerade med anledning av fråga från stadsdelsnämnden i juni hur markskötseln hanteras med anledning av bevarande av den biologiska mångfalden.

Avdelningschef Lena Borgman redogjorde för en ansökan till Socialstyrelsen om pengar för ett projekt inom äldreomsorgen.

§155 Nämndens frågor till förvaltningen

§156 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegation

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Nämnden utser Linus Fhärm (MP) till ersättare i nämndens sociala delegation för resten av år 2010.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-335/10) daterat 2010-08-09.

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-21 att godkänna avsägelsen från Niclas Sannerheim (MP), ersättare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Niclas Sannerheim (MP) har även varit ersättare i nämndens sociala delegation och i och med beviljad avsägelse föreslås nu ett fyllnadsval till delegationen.


§157 Behov av utredning av trafiksituationen på Skarpnäcksfältet

Svar på skrivelse

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelse till trafik - och renhållningsnämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-159/10) daterat 2010-06-21.

En gemensam skrivelse från ordföranden Billy Östh m.fl. (M), ledamoten Daniel Forslund (FP)och ersättaren Jonathan Lindgren (KD) angående behov av en utredning av trafiksituationen på Skarpnäcksfältet anmäldes på stadsdelsnämndens möte i april. Förvaltningen instämmer i att det behövs en översyn för att komma till rätta med problemen och föreslår att tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Monika Lindh m.fl. (S), ledamoten Birgitta Hansen (MP) och tjänstgörande ersättare Tina Kratz (V)

Med viss förvåning konstaterar vi, att de borgerliga partierna väljer att nu gå fram med enegen skrivelse i ett ärende som redan för precis ett år sedan en helt enig stadsdelsnämnd har avgjort, som sedan dess gäller och som - förutsätter vi - i god ordning har administrerats.

.

Efter förslag från oppositionsgruppen socialdemokraterna-vänsterpartiet-miljöpartiet och en konstruktiv dialog mellan opposition och majoritet fattade stadsdelsnämnden 2009-08-20 det enhälliga beslutet om behovet av en genomgripande trafikplan för stadsdelen Skarpnäcksfältet.

Beslutet antogs med anledning av tre olika medborgarförslag i ämnet. Det enhälliga nämndbeslutet har följande lydelse:

"Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2009-08-20 §§ 171, 172, 173

Monika Lindh m fl (S), Maria Hannäs (V), Birgitta Hansen (MP), Billy Östh m fl (M), Vlasta Marcikic (FP), Jonathan Lindgren (KD)

Beslut:

att i huvudsak instämma i stadsdelsförvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande

Tre medborgarförslag tar upp trafiksituationen i stadsdelen Skarpnäcksfältet till diskussion. Vi håller med stadsdelsförvaltningens uppfattning att medborgarförslagen innehåller en del goda idéer, och de bör därför bifogas i ärendena till trafiknämnd och SL som exempel på åtgärder för att förbättra den bekymmersamma trafiksituationen.

En alldeles avgörande anledning till att det ser ut som det gör är, att de befintliga parkeringshusen till mycket liten del används. Att förvara bilen där är tyvärr förenat med stor risk att senare finna bilen förstörd av vandaler eller att inte finna den alls p g a stöld. Utformningen av parkeringshusen lämnar i detta sammanhang mycket övrigt att önska. De bör vara ljusare och tryggare. Radikala förändringar för att försvåra tillgrepp och stölder krävs.

Relationen mellan avgifter för parkering i garage eller på gata måste också förändras så att man upplever det mer gynnsamt att garageparkera. De platser där gatuparkering kan ske utan att hindra trafiken ska främst vara avsedda för tidsbegränsad parkering.

Gatorna i Skarpnäcksfältet är trånga och där är många oskyddade trafikanter. Smågatorna har också skymd sikt i korsningar och p g a stora träd.

Om Skarpnäcks allé ska stängas för biltrafik, måste åtgärder för att möta ökad bilism på smågatorna genomföras. Om avstängningar ska göras på allén utom för busstrafik, bör de utformas konsekvent så att endast bussar kan passera, d v s med spårviddshinder eller motsvarande. De tidigare skyltade avstängningarna hade ingen annan verkan än att bussförarna behövde vrida lite mer på ratten för att ta sig fram. Småbilarna kunde fortsätta att köras nästan rakt fram - och gjorde det! -

Om Skarpnäcks allé ska fortsätta vara öppen som nu, måste också radikala åtgärder sättas in för att göra hela trafikmiljön för alla trafikantgrupper i och omkring gatumiljön säker. Om mer serviceutbud av olika slag - butiker, kultur, kaféer eller vad det vara må - uppstår inom en framtid så som tanken var, kanske en utveckling av Skarpnäcks allé till en livlig stadsgata blir det naturliga. Men detta ställer mycket höga krav på att planmässigt och medvetet redan från början skapa en trafiksäker miljö.

Vår uppfattning är att Trafikkontoret tillsammans med SL och övriga relevanta intressenter bör få i uppdrag att skapa en genomtänkt, miljövänlig, hållbar och framförallt säker trafikplan för stadsdelen Skarpnäcksfältet.

Beträffande medborgarförslaget om ny busshållplats vid Horisontvägen-Vinggatan anser vi att det kan vara berättigat med tanke på ny bebyggelse vid industrihuset och vid korsningen Horisontvägen - Gamla Tyresövägen och även för de boende i de snart färdiga radhusen längs Gamla Tyresövägen närmare Pungpinan, vilka t ex vill komma med buss 181 mot Farsta."

Som framgår är detta ännu gällande beslut mer komplett och övergripande resonerande om sakproblemen än det nu framlagda förslaget.

Vi har inga invändningar mot sakinnehållet i varken den nya borgerliga skrivelsen eller stadsdelsförvaltningens svar av det enkla skälet, att inget nytt tas fram jämfört med vårt gemensamma beslut förra året. Men vi finner det olyckligt, att nämndens tidigare gemensamma beslut inte har respekterats.

Vi håller för vår del på principen

Pacta sunt servanda!

§158 Medborgarförslag angående pensionärslägenheter i stadsdelen Skarpnäck

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Att bjuda in stadsdelens fastighetsägare till samtal om hur pensionärernas bostadsförhållanden kan förbättras.

Medborgarförslaget pekar på en viktig kvalitetsbrist för stadsdelens äldre. Att inte, utan hjälp, kunna ta sig till och från sin bostad begränsar sociala kontakter och fysiskt välbefinnande, något som på sikt får negativa hälsoeffekter.

Förtur till tillgängliga bostäder är ett sätt att underlätta problemet, andra är att ersätta trappor med ramper, förbättra belysningen i trapphus och på gårdar, sätta upp fler ledstänger osv.

Vi menar därför att förvaltningen, exempelvis via pensionärsrådet, bör ta initiativ till samtal med stadsdelens fastighetsägare (såväl privata som allmännyttiga) om äldres bostadsförhållanden och hur de kan förbättras.

Stadsdelsnämnden har inget direkt inflytande över vare sig bostadsförmedling eller åtgärder i det befintliga bostadsbeståndet. Däremot får nämnden ta de ekonomiska konsekvenserna av bristerna genom ökade insatser i hemtjänsten. Insatser som kan kopplas till brister i bostadshusens fysiska tillgänglighet. De resurserna anser vi bättre kan användas för att höja övriga kvaliteter i äldreomsorgen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-148/10) daterat 2010-06-09. Förslaget innebär att en utredningsgrupp tillsätts inom förvaltningen tillsammans med representanter för allmännyttiga bostadsföretag och Pensionärernas riksorganisation (PRO). Syftet är att utreda ett förturssystem för lägenheter lämpliga för äldre. Lägenheterna ska vara i markplan eller max en halv trappa upp i huset och ska kunna erbjudas personer över 65 år. Sammanboende ”anhörigvårdare” föreslås kunna registreras i hyreskontraktet. Utredningsgruppen föreslås hitta lösningar på hur handläggning, brandskydd, flyttkostnader med mera ska hanteras. Inrättandet av pensionärslägenheter kan minska efterfrågan av serviceboenden.


YRKANDEN

Ledamoten Monika Lindh m.fl.(S), tjänstgörande ersättare Tina Kratz (V) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut. Ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP), med instämmande från ersättare Jonathan Lindgren (KD) anslöt sig till förslaget.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns ett förslag till beslut: ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP), som stöddes av (M), (FP) och (KD). Ordförande fann att nämnden beslutat enligt det gemensamma förslaget från (S), (V) och (MP), som (M), (FP) och (KD) anslutit sig till.

§159 Skarpnäcksparken skötsel och upprustning av parkmiljön

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-160/10) daterat 2010-06-14.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2010-04-21 innehåller ett förslag att göra en total upprustning av Skarpnäcksparken. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2010-05-20 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen föreslår att befintliga bänkar, grusytor och stenbeläggningar åtgärdas under sommaren tills det är dags för en total upprustning. Under hösten kommer även träden att beskäras i parken.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamoten Daniel Forslund (FP), med instämmande från ersättare Jonathan Lindgren (KD), yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Monika Lindh m.fl.(S), tjänstgörande ersättare Tina Kratz (V) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av ledamoten Monika Lindh m.fl.(S), tjänstgörande ersättare Tina Kratz (V) och ledamoten Birgitta Hansen (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut:

Vi föreslog nämnden besluta

att skyndsamt inleda en upprustning av Skarpnäcksparken i samråd med de boende

Enligt vår mening är den eftersatta skötseln av Skarpnäcksparken inte acceptabel. Medborgarförslaget vittnar om flera brister och pekar på behov av att så snart som möjligt inleda en upprustning av parken. Vi är samtidigt medvetna om att det finns andra liknande behov i stadsdelen och att dessa också kräver resurser. Våra partier är därför beredda att sätta av ytterligare resurser för att säkra trygga och tilltalande parkmiljöer i Skarpnäcks stadsdelsområde.

§160 Gröna tak på offentliga byggnader

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-160/10) daterat 2010-06-14.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2010-04-13 innehåller ett förslag att anlägga gröna tak på offentliga byggnader i Skarpnäck. Medborgarförslaget anmäldes till nämnden 2010-05-20 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen ser positivt på förslaget. Skarpnäcks stadsdels-förvaltning äger inga fastigheter utan förvaltningen är i första hand hyresgäster. Förvaltningen kan vid nyproduktion av verksamhetslokaler ta upp frågan med fastighetsägaren om möjligheten att anlägga gröna tak på byggnader.

§161 Områdesplanering i Björkhagen och Hammarbyhöjden

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande till stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-300/10) daterat 2010-07-08.

I den nya översiktsplanen anges att den centrala staden ska utvecklas även utanför tullarna. Det innefattar stadsdelarna Björkhagen och Hammarbyhöjden. En tät och sammanhållen stad ska skapas även i dessa områden. Många byggherrar vill bli anvisade mark för att bygga nya bostäder. I likhet med den områdesplanering som genomfördes i Kärrtorp vill förvaltningen att det skyndsamt tas fram ett områdesprogram för Björkhagen och Hammarbyhöjden. Syftet är att avvägningar ska göras av vilka platser som kan vara lämpliga för exploatering och vilka områden som bör sparas utifrån ett helhetsperspektiv.

§162 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, vid kv. Bordslampan, vid Mariestadsvägen i stadsdelen Björkhagen, S-Dp2009-00111-54

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

  1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande över remissen avseende förslag till detaljplan för Kv. Bordslampan vid Mariestadsvägen överlämna detta tjänsteutlåtande.

  1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.3.-247/10) daterat 2010-06-29.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som möjliggör att ett flerbostadshus med 19 lägenheter kan uppföras vid kv. Bordslampan vid Mariestadsvägen i Björkhagen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget, utan ser positivt på att nya bostäder kan byggas i ett så attraktivt läge.

§163 Översyn av resursfördelningssystemet för omsorgen om personer med funktionsnedsättning – Ändring av mätinstrument för nivåbedömning

Svar på remiss från KS dnr 326-989/2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

  1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

  1. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-238/10) daterat 2010-06-29.

Kommunfullmäktige antog år 2005 principer för förändring av resursfördelningen för omsorgen om personer med funktionsnedsättning för prestationsrelaterade verksamheter. Ett nytt nivåsystem utarbetades som baserades på den enskildes behov och inte som tidigare på den tid som går åt för insatsens utförande. Det nya nivåsystemet började användas 2008. Institutet för kommunal ekonomi (IKE) har gjort en utvärdering av resursfördelningssystemet. Bland annat pekar rapporten på att resursfördelningssystemet inte till fullo tar hänsyn till insatser som åtgår till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt personer med utåtagerande beteende. Stadsledningskontorets förnyelseavdelning har gjort en översyn av resursfördelningssystemet som skickats ut på remiss. Där föreslås en höjning av poäng vid bedömning av vissa enskilda brukares behov. Nivåerna totalt bedöms öka och därmed föreslås även en ökning av anslagen med drygt 20 mnkr. Förvaltningen anser att det är positivt att medel tillförs och då till den grupp där behovet inte fångats upp tidigare i bedömningsverktyget. Förvaltningen ställer sig även positiv till att bedömningskansliet gör en ombedömning av samtliga brukare.

§164 Revidering av stadens basnyckeltal

Svar på remiss från KS dnr 119-1062/2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-258/10) daterat 2010-08-03.

Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag till revidering av stadens basnyckeltal. En ambition i arbetet har varit att i möjligaste mån samordna nyckeltalen med annan officiell statistik. Nyckeltalen ska spegla utvecklingen inom respektive område och kunna användas för jämförelser internt och externt.

Förvaltningen ser i huvudsak positivt på förslaget. Fortfarande bygger ett antal basnyckeltal på uppskattningar och manuella beräkningar som ökar risken för felkällor. Det är mycket viktigt att underlagen för rapporteringen av stadens basnyckeltal kan hämtas direkt från systemen och att definitionerna av nyckeltalen är tydliga. Det är bra att staden ser över nyttan av befintliga basnyckeltal och undviker onödig administration genom att använda sådan statistik som redan rapporteras till olika myndigheter. Vidare ser förvaltningen positivt på att basnyckeltal tagits fram för personalområdet.

§165 Ändrade riktlinjer för folköls – och tobakstillsynen i Stockholm

Svar på remiss från KS dnr 329-1353/2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-271/10) daterat 2010-07-29.

Från och med 2010-07-01 gäller delvis nya regler i tobakslagen och alkohollagen.

Förändringarna i lagstiftningen innebär bl.a. att det blir straffbart i de fall en enskild handlare avstår från att anmäla försäljning av tobak och/eller folköl till kommunen. Kommunen får även enligt de nya bestämmelserna meddela försäljningsförbud samt tar över ansvaret för tillsynen över märkningen av tobaksvarorna. Tidigare låg ansvaret för märkningen på Statens folkhälsoinstitut.

2009-12-18 fattade Justitieombudsmannen (JO) beslut om att lagstöd saknas för de provköp av folköl som bedrivits i lokalt tillsynsarbete. JO menade att denna metod stod i strid mot principen att dold myndighetsutövning inte bör förekomma så länge stöd saknas i lagstiftning. Mot bakgrund av detta beslut kunde inte Statens folkhälsoinstitut längre rekommendera prov- och kontrollköp som genomförs av kommuner eller länsstyrelser.

Med anledning av omnämnda omständigheter har socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutat att godkänna förslag till ändrade riktlinjer för folköls- och tobakstillsynen i Stockholms stad samt överlämnat ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Förvaltningens bedömning är att de förtydliganden som förslaget till nya riktlinjer innebär är relevanta utifrån den reviderade lagstiftningen samt som en följd av att provköp inte lägre

kan tillämpas som tillsynsmetod. Förvaltningen bedömer även att förslaget på fördelning av roller mellan stadsdelsförvaltningarna samt socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen är relevant och har inget att anföra gällande detta.

Förvaltningens bedömning är slutligen att de nya riktlinjerna kommer att medföra ett merarbete vid tillsynen av folköls- och tobaksförsäljning samt som en följd av detta behov av omfördelning av resurser.

§166 Månadsrapport juli 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

1. Månadsprognosen för januari-juli 2010 godkänns.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-68/10) daterat 2010-08-10.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr före resultatöverföring och 0,0 mnkr efter resultatöverföring. Nämnd och administration prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr, individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr, förskolan prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr, äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr, kultur och föreningsverksamhet prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr och verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 4,8 mnkr.

§167 Anmälan av brukarundersökning i förskolan 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

1. Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-320/10) daterat 2010-07-27.

Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Enkäten har bestått av ett antal påståenden som föräldrarna ombads att instämma eller ta avstånd ifrån med hjälp av en femgradig svarsskala. Påståendena är indelade i fem avsnitt och resultat redovisas för Skarpnäcks stadsdelsområde.

Svarsfrekvensen är 68 %. Förvaltningen anser den kommunala förskoleverksamheten håller god kvalitet trots låga siffror. Vissa områden behöver förbättras betydligt, speciellt när det gäller information och samverkan med hemmet. Alla förskoleenheter har eller kommer att återkoppla resultatet av brukarenkäten till föräldrar och personal. Handlingsplaner kommer att tas fram. Vissa åtgärder har redan påbörjats.

Särskilt uttalande lämnades av ordföranden Billy Östh m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund, med instämmande av ersättare Jonathan Lindgren (KD):

Resultatet av årets brukarundersökning i förskolan visar att Skarpnäcks kommunala förskolor får ett lägre resultat än enskilt drivna förskolor i stadsdelsområdet, och även har ett lägre snitt än för staden som helhet. Resultatet är inte tillfredsställande, och allianspartierna ser det som synnerligen bekymmersamt att den upplevda kvaliteten varierar så kraftigt mellan de olika förskoleenheterna. Alla barn i Skarpnäck ska kunna erbjudas en förskola av hög kvalitet som uppfyller stadsdelsnämndens mål om en god pedagogisk verksamhet, oavsett vart man bor.

Allianspartierna ser med stor oro på den alltför höga variationen i upplevd kvalitet, och har tillsammans med förvaltningsledningen därför påbörjat ett omfattande arbete för att komma tillrätta med det missnöje som uttryckts från många föräldrar. Detta arbete kommer att drivas med kraft under 2010 för att komma tillrätta med problemen. Förvaltningens inriktning på att göra särskilda satsningar på en bättre kommunikation och samverkan med föräldrarna är helt central för att återupprätta förtroendet för de kommunala förskolorna.

Antalet barn i förskolan har i hela Stockholms stad ökat med 8 000 barn under mandatperioden, vilket motsvarar en ökning på 20 procent. Stadsdelens utbyggnad av nya förskoleavdelningar har under de senaste åren varit mycket intensiv, och utbyggnaden fortsätter under 2010 och 2011 för att kunna hålla barnomsorgsgarantin och erbjuda alla barn i stadsdelsområdet en förskoleverksamhet av ännu högre kvalitet.

Särskilt uttalande lämnades av ledamot Monika Lindh m.fl. (S), tjänstgörande ersättare

Tina Kratz (V) och ledamot Birgitta Hansen (MP):

Enligt förvaltningen håller den kommunala förskoleverksamheten god kvalitet trots de låga siffror som framkommer i brukarundersökningen. Jämfört med staden i övrigt kommer Skarpnäcks förskolor sämre ut i nästan samtliga fall. Skillnaderna är inte stora, men väcker ändå frågor om förskolans möjligheter att nå sitt uppdrag. Enligt vår bedömning försämrar de allt större barngrupperna kvaliteten i förskolan, vilket framför allt drabbar barn med störst behov. Vi anser därför att brukarundersökningens resultat bör tas på större allvar. Särskilt när det gäller resultatet för enskilda förskolor, men också för förskoleverksamheten som helhet. Vi vill ge förskoleverksamheten i Skarpnäck bättre förutsättningar, bland annat genom att minska barngrupperna. Vi befarar annars att risken är stor att kvaliteten försämras och att det goda rykte som Skarpnäcks förskolor hittills haft riskerar att gå förlorat.

§168 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

§169 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

BESLUT

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 169)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§170 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.(bilagd § 170)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärders som kan föranledas

av de inkomna skrivelserna, remisser, m.m.

§171 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 171).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.