Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-11-11

Sammanträde 2010-11-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

Kultur i ögonhöjd, kultur i förskolan i Skarpnäck.
Den allmänna frågestunden inleds dire Läs mer...kt efter redovisningen.

213 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

214 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 212- 230

215 Anmälan av protokolljustering

216 Information från stadsdelsförvaltningen

217 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

218 Stadsdelsnämndens sammanträden under 2011

Dnr: 1.1.-438/10
(Utsändes senare)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

219 Matpark i Indianparken, Skarpnäcks Allé 8

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-389/10
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

220 Förbättringar av parken vid Skarpnäcks Allé 8

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-386/10
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

221 Utseende av personuppgiftsombud enligt Personuppgiftslagen

Dnr: 1.1.-445/10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

222 Romers rätt - en strategi för romer i Sverige

Svar på remiss från KS Dnr: 001-2165/2010
Dnr: 1.5.1.- 415/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel. 508 15 095
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

223 Månadsrapport Oktober

Dnr: 1.2.1.-68/10
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel. 508 15 062

224 Boendeplan för äldre i östra söderort

Dnr:1.1.-450 /10
(Utsändes senare)
Handläggare: Lena Borgman Tel. 508 15 015

225 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

226 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

227 Medborgarförslag enligt lista

Dnr 1.2.4.-425/10 och 1.2.4.-443/10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

228 Minnesanteckningar från Stadsmiljögruppens möte 2010-10-19

(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

229 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

230 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 1.1.-333/10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

231 Anmälan av utredning av allvarligt missförhållande, Lex Sarah, på Nissanstigens gruppbostad

Dnr: 1.2.2-422/10
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Lena Borgman Tel. 508 15 015

233 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel. 508 15 124

239 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel. 508 15 124

240 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

Rum för förmöten finns tillgängliga från kl. 16.00

§212 Genomgång av närvaro

§213 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

1. Vice ordföranden Maria Hannäs (V) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 17 november 2010 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§214 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§215 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 30 september 2010 har justerats den 6 oktober 2010.

§216 Information från stadsdelsförvaltningen

Tillförordnad stadsdelsdirektör, biträdande stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om julavslutningen för nämnden den 16 december.

Tillförordnad stadsdelsdirektör, biträdande stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om planeringsdagen den 23 november.

Avdelningschef Lars – Gunnar Winsa besvarade en fråga från tidigare stadsdelsnämnds sammanträde från Monika Lindh (S) avseende situationen för utsatta ungdomar i stadsdelen.

§217 Nämndens frågor till förvaltningen

Tina Kratz (V) ställde en fråga till förvaltningen avseende förskolan Pärlan och den bullermätning som Stockholm stads miljöförvaltning gjort som visar på höga bullernivåer för förskolan. Avdelningschef Monica Ulvede svarar att det pågår en diskussion mellan stadsdelsförvaltningen, SISAB och gatukontoret för hur en lösning skall uppnås.

Maria Hannäs (V) bad förvaltningen att ta fram den trafikutredning som diskuterades vid Stadsmiljögruppens möte, 2010-10-19.

§218 Stadsdelsnämndes sammanträden under 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Måndag 2011-01-03 08.00

Onsdag 2011-01-19 18.00

Torsdag 2011-02-10 18.00

Torsdag 2011-03-31 18.00

Torsdag 2011-05-19 18.00

Torsdag 2011-06-16 18.00

Torsdag 2011-08-25 18.00

Torsdag 2011-09-29 18.00

Torsdag 2011-11-10 18.00

Torsdag 2011-12-15 18.00

Måndag 2012-01-02 08.00

§219 Matpark i Indianparken, Skarpnäcks Allé 8

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till svar på

medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-389/10) daterat 2010-10-21.

Medborgarförslaget, som inkom till förvaltningen 2010-09-10, innehåller ett förslag om att parkområdet vid Skarpnäcks allé 8, Indianparken, omvandlas till en matpark. Att skapa en matpark är ett sätt att visa vad som går att odla i Stockholmregionen, att inspirera andra att odla och ett sätt att mötas enligt förslaget. Det är också ett led i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Förslaget innehåller 37 namnunderskrifter av personer som stöder förslaget. Förvaltningen anser att odling i en del av parken är ett positivt tillskott. Förvaltningen kommer arbeta vidare tillsammans med en förening om hur odlingen ska utformas och skötas.

§220 Förbättringar av parken vid Skarpnäcks Allé 8

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till svar på

medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-/10) daterat 2010-10-21.

Medborgarförslaget, som inkom till förvaltningen 2010-09-07, innehåller ett förslag om att parkområdet vid Skarpnäcks allé 8 rustas upp utifrån flickors, i åldern 7-16 år, behov och önskemål. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2010-09-30 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen anser att det vore intressant att genomföra planeringen av en parkupprustning i samarbete med flickor. Däremot är tiden för knapp för en sådan process när det gäller parken vid Skarpnäcks allé 8. Förvaltningen föreslår i stället att förslaget beaktas inför upprustningen av Skarpnäcksparken.

§221 Utseende av personuppgiftsombud enligt Personuppgiftslagen

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden utser Karin Gustafsson till personuppgiftsombud.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§222 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige

Svar på remiss från KS dnr 001-2165/2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen

2. Ärendet justeras omedelbart

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-415/10) daterat 2010-10-08.

Delegationen för romska frågor har lämnat ett betänkande SOU 2010:55 till regeringen. Detta betänkande har sänts ut på bred remiss. Huvuduppdraget har varit att utreda romers situation, främja och stödja kommunala projekt för att förbättra romers situation, informera och sprida kunskap om romer och om deras situation i Sverige. Delegationens huvudförslag beskrivs i en strategi som har tre övergripande mål; att stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper; att häva romers maktunderläge samt; att reparera romers tillit till majoritetssamhället och att överbrygga förtroendeklyftan. Delegationen konstaterar att romer diskrimineras och att det är långt till att uppnå samma status som andra minoriteter har i Sverige.

Delegationen lämnar en rad förslag till förbättringar. Förvaltningen är i stora delar positiv till delegationens förslag men poängterar att grundproblematiken kvarstår vad gäller romernas situation så länge inte samhället inför strukturerade åtgärder som kan utveckla den demokratiska processen inom de romska grupperna. För att få fram långsiktiga lösningar inom alla behovsområden som delegationen beskriver krävs en motpart som organisation att förhandla med.

Förvaltningen ser att förskolan är en viktig ingång till ökad integration men anser att det behöver utvecklas en romsk kulturkompetens och ökad kunskap om romernas situation inom förskolorna. Förvaltningen anser också att ett mellansteg, en plattform behöver skapas för att slussa in romer i arbetslivet. Steget från sjukskrivning till aktiviteter vid Jobbtorg är för stort.

§223 Månadsrapport oktober

BESLUT

Skapnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsprognosen för januari – oktober 2010 läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-68/10) daterat 2010-11-11.

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 1,9 mnkr före resultatöverföring och 3,5 mnkr efter resultatöverföring. Nämnd och administration prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr, individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr, förskolan prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr, äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr, kultur- och föreningsverksamhet prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr, verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 6,1 mnkr och stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 2,9 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 10,4 mnkr.

§225 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

§226 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

BESLUT

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 226)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§227 Medborgarförslag enligt lista

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 1.2.4.-425/10 och 1.2.4.-443/10) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§228 Minnesanteckningar från Stadsmiljögruppens möte 2010-10-19

Anmäldes minnesanteckningar från stadsmiljögruppens sammanträde 2010-10-19

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§229 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.(bilagd § 229)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärders som kan föranledas

av de inkomna skrivelserna, remisser, m.m.

§230 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 230).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna