Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-12-16

Sammanträde 2010-12-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

242 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

243 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 241- 257

244 Anmälan av protokolljustering

245 Information från stadsdelsförvaltningen

246 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

247 Månadsrapport November

Dnr: 1.2.1.-68/10
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel. 508 15 062

248 Barnvagnsramper i trappan mellan Paternostervägen 43 upp till Lidköpingsvägen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-182/10
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

249 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2011

Dnr: 1.1.-437/10
(Utsändes)
Handläggare: Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

251 Anmälan av uppföljning av ramavtal gällande boendestöd genom Omsorgshuset i Stockholm AB

Dnr: 1.2.1-511/10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tel. 508 15 418
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

252 Skrivelse om bemanning på boende för personer med demenssjukdom - skrivelse från S, V och MP

Svar på skrivelse
Dnr: 7.-423/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

253 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

254 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

255 Medborgarförslag enligt lista

Dnr 1.2.4.-514/10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

256 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

257 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: /10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

259 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel. 508 15 124

260 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§241 Genomgång av närvaro

§242 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

1. Vice ordföranden Maria Hannäs (V) utses att tillsammans med ordföranden

Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 22 december 2010 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§243 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§244 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 11 november 2010 har justerats den 17 november 2010.

§245 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Cecilia Uddenfeldt informerade nämnden om de julaktiviteter som stadsdelen anordnar samt hur förvaltningens fritidsgårdar, områdesvärdar och nattvandrade kommer att arbeta.

Stadsdelsdirektör Cecilia Uddenfeldt informerade om den introduktionsutbildning som förvaltningen planerar för den stadsdelsnämnd som tillträder 2011. Den 25 januari planeras denna äga rum från kl 13 och med en avslutande middag. Mer information om innehållet kommer vid ett senare tillfälle.

§246 Nämndens frågor till förvaltningen

§247 Månadsrapport November

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Trollebo korttidsboende med sex platser för barn och ungdom med funktionshinder avvecklas senast 2011-04-30.

2. Månadsprognosen för januari – november 2010 läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-68/10) daterat 2010-12-08.

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr före resultatöverföring och 5,0 mnkr efter resultatöverföring. Nämnd och administration prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr, individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr, Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 3,2 mnkr, arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr, förskolan prognostiserar ett överskott om 1,7 mnkr, äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr, kultur- och föreningsverksamhet prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr, verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 8,4 mnkr och stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 2,9 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr.
Trollebo korttidsboende är en enhet med sex platser för korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdom med funktionshinder enligt LSS § 9:6. Efterfrågan av korttidsvistelse för barn och ungdom har minskat och idag är beläggningen cirka 50 procent. Verksamheten prognostiserar ett underskott om 3,6 mnkr för 2011. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att avveckla Trollebo korttidsboende för barn och ungdom senast 2011-04-30. Behovet av korttidsvistelse tillgodoses genom de verksamheter som av Stockholms stad har tillstånd enligt LOV (lagen om valfrihet).

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och tjänstgörande ersättare Linus Fhärm (MP)

Vi partier i opposition, Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet beklagar djupt att en av stadsdelens viktiga och välskötta verksamheter läggs ner.

Vi tror precis som arbetstagarorganisationerna är marknadsföringen i staden borde kunnat vara bättre och att en aktiv marknadsföring hade kunnat förhindra en nedläggning. Den låga beläggningen idag gör att verksamheten kostnadsmässigt inte kan bära sig och därför finns skäl för att verksamheten avvecklas under våren 2011.

§248 Barnvagnsramper i trappan mellan Paternostervägen 43 upp till Lidköpingsvägen

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till svar på

Medborgarförslaget angående omprövning av beslutet att inte montera barnvagnsramper i trappan vid Paternostervägen 43 upp till Lidköpingsvägen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-182/10) daterat 2010-10-19. Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnade ett medborgarförslag 2010-05-20 till förvaltningen för beredning. Skrivelsen innehåller en begäran att ompröva beslutet att inte montera upp barnvagnsramper i trappan Paternostervägen 43 upp till Lidköpingsvägen.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) samt tjänstgörande ersättare Linus Fhärm (MP) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordförande Maria Hannäs (S), ledamoten Monika Lindh m.fl.(S) och tjänstgörande ersättare Linus Fhärm (MP) till förmån för gemensamt förslag till beslut:

Vi föreslog nämnden besluta

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar till förvaltningen att tillsammans med Trafikkontoret starta planering för att under 2011 initiera och igångsätta en ombyggnad av trappan så att ramper kan iordningsställas.

Samt anför följande

Under många år använde stadsdelnämnden en prioriteringslista när det gällde investeringsåtgärder i stadsdelen. Denna lista lämnades till ansvarig förvaltning i staden. Det kunde gälla parkbänkar, ändrad stäckning på en gångväg, riktning av trappsteg, eller renovering av hela trappor (exemplet trappan mellan Hässleholmsvägen och Helsingborgsvägen) Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet anser att vi måste sköta om vår stadsdel på ett bra sätt och underlätta för alla medborgare, inte minst i de områden som är backiga vilket är särskilt påfallande i Hammarbyhöjden och Björkhagen.

Vi anser att de investeringsmedel som stadsdelen får för bl.a. åtgärder i park skulle kunna användas till att bygga ramper. Tillgänglighetsmedel finns även avsatta i stadens budget.

Området som avses i ärendet måste räknas som parkmark och inte gatumark. Ansvaret för att iordningsställa ramper bör åligga stadsdelsförvaltningen.

Vi beklagar att demokratins vägar blir längre och länge med den borgerliga alliansens politik.

§249 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Nedanstående personer väljs till pensionärsråd för år 2011 i enlighet med bilagda nomineringar

Till ordinarie ledarmöter:

Lars Fors PRO

Elke Liljemark SPF

Ingegerd Engzell PRO

Maud Luks PRO

Ingemar Svenstam SPF

Till ersättare:

Göran Brettéus PRO

Britta Lindqvist PRO

Sibylla Rydén PRO

Eva Sjögren SPF

Barbro Trygg PRO

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-437/10) daterat 2010-11-16.

I varje stadsdelsnämnd skall, enligt beslut i kommunfullmäktige (2004:12), finnas

ett pensionärsråd knutet till stadsdelsnämnden som ett rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer, nämnd och förvaltning i allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden.

Pensionärsrådet ska, då det är fulltaligt, bestå av fem ledamöter och fem ersättare och utses av stadsdelsnämnden. Ledamöter och ersättare i rådet nomineras av pensionärsorganisationerna proportionellt till organisationernas medlemsantal i stadsdelsnämndens geografiska område. Ledamöterna ska vara bosatta inom stadsdelsnämndens område.

§250 Kvalitetsredovisning för förskolan 2009/2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Kvalitetsredovisningen godkänns och överlämnas till utbildningsförvaltningen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-449/10) daterat 2010-10-29.

Alla förskoleenheter ska årligen upprätta en kvalitetsredovisning som ska beskriva hur enheten har uppfyllt läroplanen och dess mål. Förskoleavdelningen gör en bedömning av hur väl förskolan har uppfyllt läroplan och mål samt en övergripande bild av verksamheten. Förvaltningen lämnar redovisningen till utbildningsförvaltningen som har kommunfullmäktiges uppdrag att upprätta stadens samlade kvalitetsredovisning.

Utifrån förutsättningarna är bedömningen att måluppfyllelsen är god och att målen har uppfyllts. Enheternas kvalitetsredovisningar har ytterligare förbättras när det gäller bedömning och analys.

Flera enheter behöver se över strukturen för arbetet så att det skapas en tydlighet och ett systematiskt arbetssätt som underlag för uppföljning, analys av resultat och åtgärder för att nå uppsatta mål.

Den nya organisationen med fler enheter har påverkat kvalitetsarbetet till det bättre.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Maria Hannäs (V), ledamoten Monika Lindh m.fl. (S) och tjänstgörande ersättare Linus Fhärm (MP)

Vi är mycket bekymrade över att barnantalet i grupperna ökat markant under hela den borgerliga mandatperioden. Med vår politik skulle barngrupperna hållits på ett lågt tal. Maximalt 14 barn småbarnsgrupper och maximalt 18 i storbarnsgrupperna.

§251 Anmälan av uppföljning av ramavtal gällande boendestöd genom Omsorgshuset i Stockholm AB

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Anmälan läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-511/10) daterat 2010-11-22.

I mars 2009 övergick stadsdelsnämndens boendestödsverksamhet efter genomförd konkurrensutsättning till Omsorgshuset i Stockholm AB. Ett ramavtal tecknades som reglerar hur verksamheten ska bedrivas och vilka krav som ska uppfyllas. Den aktuella uppföljningen genomfördes i september 2011. Det finns inte några standardformulär för uppföljning eftersom det tidigare saknats entreprenader av boendestöd i staden. Uppföljningsformuläret har därför utformats av förvaltningen. Avtalet löper till 2012-02-18 och kan förlängas ytterligare ett år.

§252 Skrivelse om bemanning på boende för personer med demenssjukdom – skrivelse från S, V och MP

Svar på skrivelse

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 7.-423/10) daterat 2010-10-21.

Opositionen har i en skrivelse till Skarpnäcks stadsdelsnämnd ställt frågor om bemanning inom demensboendet på Hemmet för Gamla. Frågorna handlar om nuvarande bemanning i förhållande till tidigare samt skillnaden mellan kommunal verksamhet och verksamhet som bedrivs på entreprenad. Förvaltningen har sökt i arkiverat material sedan 10 år tillbaks, fram till idag men information om bemanningen är ibland bristfällig. Personalbemanningen anges på olika sätt vilket gör det svårt att jämföra och dessutom särskiljs inte demensboendet från övrigt vård- och omsorgsboende.

§253 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäldes en gemensam skrivelse från ordförande Billy Östh m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP) samt ersättare Jonathan Lindgren (KD) angående föreningsbidrag.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen från ordförande Billy Östh m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP) samt ersättare Jonathan Lindgren (KD) till förvaltningen för beredning.

§254 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

BESLUT

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 254)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§255 Inkomna medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslaget (dnr 1.2.4.-514/10) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§256 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.(bilagd § 256)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärders som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisser, m.m.

§257 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 257).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ordföranden Billy Östh (M) tackade nämndens ledamöter och ersättare för den gångna mandatperioden samt tackade alla avgående ledamöter och ersättare för sin insats i nämnden.

Ordföranden Billy Östh (M) tackade förvaltningen för ett gott samarbete under året och önskade nämnden och förvaltningen en God jul och ett Gott Nytt år.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V) tackade nämndens ledamöter och ersättare samt ordförande för den gångna mandatperioden samt önskade en God Jul och ett Gott Nytt år.

Vice ordföranden Maria Hannäs (V) tackade förvaltningen för ett gott samarbete under året och önskade en God Jul och ett Gott Nytt år.

Stadsdelsdirektör Cecilia Uddenfeldt tackade nämnden för ett gott samarbete under året som gått och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt år.