Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-01-19

Sammanträde 2011-01-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 9 - 26.

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Verksamhetsplan 2011

Dnr: 1.1.-530/10
(Tidigare utsänt)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

8 Beslut om studieresa

Dnr:1.1.-566/10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

9 Ansökan om medel för utvärdering av Skarpnäckslyftet

Dnr: 2.1.-533/10
(ÄRENDET UTGÅR)
Handläggare: Kjell Johansson Tel. 508 15 032
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Detaljplan för del av Ältabergsvägen, del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba, Dp 2009-11584-54

Dnr: 1.5.3.-546/10
(Utsändes senare)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

11 Detaljplan för Kansliskrivaren 7 m.m., Rusthållarvägen 1 i stadsdelen Bagarmossen, S-Dp 2010-10921-54.

Dnr:1.5.3.-548 /10
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Upprustning av Indianparken intill Skarpnäcks allé, Skarpnäcks gård

Genomförandebeslut
Dnr: 3.1.-561/10
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

13 Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri

Svar på remiss från KS Dnr: 325-1788/2010
Dnr: 1.5.1.- 509/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel. 508 15 095

14 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks- /beroendeproblematik

Svar på remiss från KS Dnr: 325-1789/2010
Dnr: 1.5.1.- 508/10
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel. 508 15 302

15 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Svar på remiss från KS Dnr: 325-1787/2010
Dnr: 1.5.1.- 515/10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tel. 508 15 418
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Svar på remiss från KS Dnr: 326-2283/2010
Dnr: 1.5.1.- 510/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel. 508 15 095

17 Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015

Svar på remiss från KS Dnr: 326-2538/2010
Dnr: 1.5.1.- 505/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel. 508 15 095

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Medborgarundersökning avseende stadsmiljö 2010

Dnr: 1.2.-547/10
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 STAN - programmet 2009-2012

Dnr: 006-496/2009
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel. 508 15 302
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Tillsyn av folköl och tobak 2010

Dnr: 1.3.1.-18/10
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel. 508 15 302
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

22 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

23 Minnesanteckningar från möte med Skarpnäcks näringslivsråd 2010-12-13

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

24 Minnesanteckningar från möte med SkarpBrå 2010-11-15

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

25 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes senare)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

26 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 1.1.-434/10, 1.1.-567/10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

27 Lex Sarah

Uppföljning av anmälan
Dnr: 1.2.2.-422/10
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel. 508 15 095

29 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel. 508 15 153

30 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 25 januari 2011 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med den justeringen att ärende § 31 behandlas direkt efter § 26.

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 3 januari 2011 har justerats samma dag.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Cecilia Uddenfeldt informerade om beslut avseende byggnation i kv. Duggregnet. Stadsdelsnämnden kommer att få ärendet på remiss för yttrande på nämnden den 10 februari. Utställning inför beslut i Stadsbyggnadsnämnden kommer att ske i förvaltningens lokaler, Björkhagsplan 6.

Stadsdelsdirektör Cecilia Uddenfeldt rapporterade att de frågor om hemlöshet som uppkom på gruppledarmötet kommer avdelningschef Lars-Gunnar besvara på nästkommande sammanträde med stadsdelsnämnden.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Ledamot Birgitta Hansen (MP) ställde en fråga avseende gruppbostaden för Pradet Willis syndrom i Bagarmossen och hur övergången från egen regi till Attendo gått.

Avdelningschef Lena Borgman svarade att förvaltningen nu gör en verksamhets- och avtalsuppföljning. Stadsdelsnämnden kommer på mars eller maj sammanträdet få informationen.

§7 Verksamhetsplan 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Verksamhetsplanen för år 2011 fastställs

2. Resultatenheter enligt bilaga 1:5 fastställs

3. Omslutningsförändringar om 90,7 mnkr redovisas till kommunstyrelsen

4. Priser vid förhyrning i Skarpnäcks kulturhus enligt bilagd 2:5 fastställs

5. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer

6. Samt att därutöver anföra

Sverige styrs sedan 2006 av en Alliansregering. Detta har inneburit stora fördelar för medborgarna. Ekonomin är stark och tillväxten ökar. Sverige är det EU-land som bäst tagit sig igenom den globala ekonomiska krisen. Den inslagna reformlinjen fortsätter nu med ett förnyat förtroende från väljarna.

Den statliga inkomstskatten sänktes väsentligt genom fyra jobbskatteavdrag under den förra mandatperioden. Skatten har främst sänkts för låg- och medelinkomsttagare. Tillsammans med de skattesänkningar som genomfördes i staden och landstinget innebär det att en genomsnittsfamilj får behålla omkring 3 000 kronor mer av sin månadsinkomst än tidigare. Skattesänkningar kommer att genomföras även under denna mandatperiod i den takt det ekonomiska läget tillåter.

Bostadsbyggandet kommer även denna mandatperiod att vara intensivt med fokus på att garantera en mångfald av olika boendeformer för att Stockholm ska kunna växa och utvecklas. Under förra mandatperioden byggdes cirka 17 000 lägenheter, långt över de mål som utlovats.

Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet (Skarpnäcksalliansen) har ansvaret för att under innevarande mandatperiod styra Skarpnäcks stadsdelsnämnd, ett stadsdelsområde som sträcker sig från Hammarbyhöjden i norr till Skarpnäcksfältet i söder.

Den kommunala servicen för alla stockholmare har förbättrats genom de konkurrensutsättningar och upphandlingar av olika verksamheter som genomförts. Skarpnäcks stadsdelsnämnd ska erbjuda medborgarna valmöjligheter i livets alla skeden. Inom samtliga verksamheter ska det finnas en mångfald av offentliga och privata utförare som erbjuder en tillgänglig service av god kvalitet baserat på medborgarnas individuella behov.

Stockholms konkurrenskraft stärks genom stora satsningar på företagande och jobb. Alliansen har genom skapandet av Jobbtorgen satt fokus på utanförskapet. Antalet som går från försörjningsstöd till arbete eller utbildning ökar. Att flera i vår stadsdel går från utanförskap till arbete är en viktig faktor för en god hälsa, ökad trygghet och välbefinnande.

Stadsdelens ekonomi är i balans, och för andra året i rad redovisas ett mindre överskott. Särskilt glädjande är att kostnaderna för ekonomiskt bistånd nu är i balans genom att alltfler hushåll fått stöd att bryta ett mångårigt utanförskap. Den starka ekonomin ger utrymme för kvalitetsökningar och initiativ under den nya mandatperioden. Det handlar exempelvis om kraftfulla satsningar för stadsdelens barn och ungdomar, vilket redovisas nedan.

En förskola för glada, trygga och lärande barn

Förskolan ska vara en trygg plats för alla barn och ta tillvara de yngre barnens lust att lära. Skarpnäcksalliansen lägger stor vikt vid att förskolans värdegrund ska präglas av mångfald, alla människors lika rätt och värde, demokratiska värderingar och inflytande. Både barn och föräldrar ska känna att de har möjlighet att påverka förskolans verksamhet, och ett inkluderande arbetssätt ska vara ledstjärnan i förskoleverksamheten.

När vår stadsdel expanderar befolkningsmässigt ökar även trycket på förskoleverksamheten. Detta utgör en utmaning som har högsta prioritet under hela den nya mandatperioden, och ett fortsatt utvecklingsarbete är nödvändigt. Att upprätthålla en hög pedagogisk kvalitet samtidigt som barnen blir fler är av yttersta vikt. Nya förskolor byggs över hela stadsdelen för att möta ökningen av barn i vårt område. Mer personal med adekvat utbildning är en av hörnstenarna i kvalitetsarbetet, liksom en god tillång till extraresurser i barngrupper med särskilda behov. För att möjliggöra en ökad personaltäthet höjer Alliansen därför schablonen och pengen till förskolan 2011.

Resultatet av brukarundersökningen i förskolan från hösten 2010 visar att Skarpnäcks kommunala förskolor får ett lägre resultat än enskilt drivna förskolor i stadsdelsområdet, och även har ett lägre snitt än för staden som helhet. Resultatet är inte tillfredsställande, och Allianspartierna ser det som synnerligen bekymmersamt att den upplevda kvaliteten varierar så kraftigt mellan de olika förskoleenheterna. Alla barn i Skarpnäck ska erbjudas en förskola av hög kvalitet som uppfyller stadsdelsnämndens mål om en god pedagogisk verksamhet, oavsett vart man bor.

Barn som växer upp i Skarpnäck ska i förskolan ges möjlighet att lära känna den fantastiska natur som vi har tillgång till i vårt stadsdelsområde. Här finns unika möjligheter för utevistelse och fysisk aktivitet. Samtidigt lär barnen känna sin stadsdel och blir trygga i sitt

område. Vidare ska vikt läggas på utökat lärande i förskolan, varje barn ska mötas på sin nivå och få individuella kunskapsutmaningar. Även kulturella upplevelser för unga är ett viktigt inslag i förskoleverksamheten, där stadsdelens rika kulturella utbud av exempelvis barnteater i Reflexen, aktiviteter i Skarpnäcks Kulturhus och biblioteken bör nyttjas än mer.

Genom en medveten pedagogisk blandning av lek och lärande ska barn ges möjlighet att utvecklas till starka, trygga och nyfikna individer. En av förskolans centrala uppgifter är att aktivt stödja barnens språkutveckling. Skarpnäcksalliansen anser att ett välplanerat arbete för språkutveckling är av avgörande betydelse för barns möjligheter att uppnå trygghet, kunskap och framtidstro. Matematik är ett ämne som många skolelever upplever som svårt. Genom att redan i förskolan introducera matematik på ett lekfullt sätt ges barnen bättre förutsättningar att klara matematiken i skolan.

Barn som är trygga, glada och väl rustade för skolan är den övergripande målsättningen för verksamheten. Skarpnäck är en stor stadsdel med olika geografiska och sociala förutsättningar. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda barnomsorg i många olika former, såsom kommunala förskolor, privata förskolor med olika inriktningar och familjedaghem. Samarbetet mellan förskola och grundskola är centralt för de äldre barnen, och den återinförda syskonförturen för intagningen till stadens grundskolor påverkar även förskolan positivt. Den viktiga verksamheten för femåringarna kan nu bedrivas med betydligt mindre oro för många barn och familjer.

Kraftfulla satsningar på barn och ungdom

Det är viktigt att det finns mötesplatser för barn och unga över hela stadsdelen. Det gäller exempelvis fritidsgårdar, ungdomscaféer, parklekar och den öppna förskolan. Det framgångsrika samarbetet mellan stadsdelsnämnden och de kommunala bostadsbolagen ska fortsätta och vidareutvecklas inom Skarpnäckslyftet.

Genom den nya fritidsgården på Byälvsvägen i Bagarmossen – Bagishuset – har verksamheten för de yngre ungdomarna 13-17 år kraftfullt utvidgats med stora och rymliga lokaler fulla av aktiviteter. I Bagisgården i Bagarmossens Centrum driver stadsdelen tillsammans med stiftelsen På rätt väg en mötesplats för unga vuxna 18-24 år. Syftet med mötesplatsen är att skapa en samlingsplats för ungdomar som befinner sig i, eller löper risk att hamna i, ett utanförskap när det gäller skola och arbete.

Stiftelsen På rätt väg, vilken består av brandmän med stor erfarenhet av arbete med utsatta ungdomar, bedriver olika

aktiviteter med ungdomarna såsom brandmannaövningar, tillitsövningar, teambuilding, läxläsning och olika fritidsaktiviteter.

Utöver träfflokalerna görs en särskild satsning på trygghetsvärdar, som kvällstid arbetar med rondering och trygghetsvandringar i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. Trygghetsvärdarna arbetsleds, utbildas och coachas av stiftelsen På rätt väg. Denna stora satsning på ungdomar är en bidragande orsak till att antalet brott som begicks kraftigt minskade under sommaren 2010 i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet.

Mot bakgrund av de lyckade resultaten av Skarpnäckslyftet ska satsningen utvecklas och utvidgas under 2011 genom att en ny och större fritidsgård för ungdomar inrättas på Skarpnäcksfältet, liksom en utvidgning av satsningen på trygghetsvärdar.

Aktiva insatser för att tidigt upptäcka och bryta missbruk hos ungdomar är av stor vikt. Förvaltningen ska i enlighet med beslut i kommunfullmäktige genomföra obligatoriska föräldrasamtal då en minderårig person påträffas drog- eller alkoholpåverkad av polis eller socialtjänst. Dessa samtal ska hållas med socialtjänstens personal senast två dygn efter det att en anmälan om drog- eller alkoholpåverkan gjorts av polis eller socialtjänst.

Skateboardparken Street Plaza har blivit en succé och är en viktig verksamhet för många barn och ungdomar, även för många vuxna. Den utbyggnad av parken som skett under de senaste åren kommer att fortsätta under 2011. De parklekar som finns för de mindre barnen är viktiga. Alliansen har säkerställt att de planer som funnits på byggnation i parkleken Skyfallet (Peters Park) i Björkhagen har stoppats permanent.

En trygg och säker stadsdel

Att kunna vistas ute i sitt närområde och känna sig trygg, både för eget vidkommande och för sina nära och kära, är en grundläggande rättighet. Undersökningar gjorda i vår stadsdel visar att en mycket hög andel av medborgarna känner sig otrygga. Tryggheten har förvisso ökat, men ökningen har skett från en mycket låg nivå, från 42 till 51 procent. Alliansen är mycket bekymrad över att en så hög andel av medborgarna inte känner sig trygga i sitt närområde, och kraftfulla insatser krävs under 2011 för att komma tillrätta med denna problematik.

Stadsdelsnämnden ska fortsätta arbetet med trygghetsskapande åtgärder. Fler trygghetsvandringar ska genomföras för att exempelvis identifiera dåligt upplysta platser och platser som behöver röjas från buskage och sly. Satsningen på ungdomar genom Skarpnäckslyftet kommer att utvidgas med särskilda insatser både i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. Det väl fungerande samarbetet mellan socialtjänst, polis, skola och frivilligorganisationer ska fördjupas och utvecklas. Medborgarna ska bättre informeras om var man kan vända sig för att rapportera klotter och skadegörelse. Det är viktigt att klotter och skadegörelse åtgärdas så snart som möjligt, då en skräpig miljö inbjuder till ytterligare nedskräpning.

Dessa åtgärder från stadsdelsnämnden är viktiga för att förbättra tryggheten, men för att nå en utbredd känsla av trygghet hos alla i stadsdelen är det viktigt att varje medborgare bidrar genom att med civilkurage agera eller rapportera om något oegentligt inträffar.

En värdig och aktiv ålderdom full av upplevelser

Våra äldre ska ha samma möjligheter att leva ett rikt och aktivt liv som alla andra. I ett land där befolkningen blir allt äldre och lever ett aktivt liv längre är det viktigt att det finns fler valmöjligheter för äldre personer att kunna få det stöd och den hjälp de behöver under hela ålderdomen. De äldres individuella behov och önskemål ska genomsyra verksamheten. Skarpnäcksalliansen är angelägen om att det ska finnas ett brett utbud av olika boendeformer och olika nivåer av stöd som kan anpassas utifrån individens behov och förutsättningar.

Upplevelser, promenader, god och näringsrik mat är centrala för en värdig och kvalitativ ålderdom på våra boenden. Detta är centralt i det förebyggande arbetet för äldres hälsa och välbefinnande samt för att motverka ett ökat vårdbehov. Öppna dagverksamheter bidrar till höjd livskvalitet genom att ge tillfällen till social samvaro för ensamma äldre. Målet är en rik och aktiv vardag, bland annat genom våra öppna dagverksamheter och ett välfungerande anhörigstöd. Våra äldre ska känna trygghet i att få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda.

Det är viktigt att äldre par som önskar bo tillsammans också under de sista åren i livet inte tvingas skiljas åt på grund av att endast en av parterna beviljats vård- och omsorgsboende. En parboendegaranti som innebär att äldre par får fortsätta leva tillsammans, även när den ena i relationen behöver komma till någon form av äldreboende, ska införas i Skarpnäck så snart stadens regelverk är klart.

Skarpnäcksalliansen tänker fortsätta arbeta för fler kvalitetshöjande insatser för våra äldre i stadsdelen, exempelvis genom ökad tillgänglighet i äldre fastigheter utan hiss, i gatumiljön samt genom fortbildning av personal inom äldreomsorgen. Dialogen med pensionärsrådet kommer även fortsättningsvis utgöra ett viktigt led i detta arbete.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt och delaktigt liv som möjligt och ha ett fungerande vardagsliv i samma utsträckning som personer utan funktionsnedsättning. Stadsdelens fysiska utemiljö och serviceutbud ska vara tillgänglig för alla. På förslag av Skarpnäcksalliansen kommer Flatenbadet innan badsäsongen 2011 att tillgänglighetsanpassas för personer med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att det finns öppna sociala aktiviteter för personer med psykisk funktionsnedsättning genom mötesplatser som exempelvis träfflokalen Lejdaren i Kärrtorp för att främja social samvaro och motverka utanförskap och isolering. Boendestödjarna ger stöd i hemmet och vardagen för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är glädjande att boendestödsverksamheten efter den nyligen genomförda konkurrensutsättningen har fallit ut väl och att verksamheten uppfyller ställda kvalitetskrav. Alliansen anser att det är viktigt att genomföra och följa upp resultaten av satsningen på att utreda funktionshindrade barns och ungdomars möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Dialogen med handikapprådet hålls kontinuerligt och kommer att fortsätta under nuvarande mandatperiod.

En dynamisk och växande stadsdel

Det är mycket positivt att hela stadsdelsområdet växer och rustas upp, vilket nu sker i alla delar av Skarpnäck. Kompletterande bebyggelse, nya vägförbindelser och förbättrade kommunikationer mellan de olika stadsdelarna i vårt område är centralt för att skapa en mer sammanhållen bebyggelse där fysiska och sociala barriärer mellan stadsdelar kan motverkas.

Nya former för samråd och dialog med invånarna inför kommande byggprojekt bör eftersträvas genom att stadsdelsförvaltningen i samråd med Exploaterings- och Stadsbyggnadskontoret bjuder in till större medborgarsamråd där en helhetsbild för kommande byggprojekt i de olika stadsdelarna kan presenteras.

När befolkningen ökar måste det åtföljas av motsvarande satsningar på kollektivtrafik och utbyggda vägförbindelser och förbättrade parkeringsmöjligheter.

Stadsdelsnämnden ska aktivt verka för att kommande förstudier om anläggningen av Spårväg Syd omfattar hela sträckningen från Skärholmen i väster till Skarpnäck i öster. En fortlöpande dialog bör även föras med SL för att undersöka möjligheterna till ökad turtäthet och nya linjer inom kollektivtrafiken.

Näringsliv och företagande ger en levande stadsdel

För att skapa förutsättningar för en dynamisk och levande stadsmiljö krävs att det finns en god balans mellan bostäder, arbetsplatser och kommersiella ytor i hela stadsdelsområdet. Idag har vi alltför få arbetsplatser, och det behövs ett ökat och mer varierat utbud av butiker i stadsdelsområdets olika centrum. Skarpnäcksalliansen kommer att verka för nyetableringar av mataffärer, exempelvis lågprisbutiker, för att öka konkurrensen, prispressen och kunna erbjuda ett attraktivt utbud av dagligvaror i hela Skarpnäck.

Som en uppföljning av Söderortsvisionen ska förvaltningen aktivt verka för att nyetablering av företag och arbetsplatser förläggs till stadsdelen, särskilt till Skarpnäcksfältet. Samarbetet med lokala företagarföreningar och näringslivsföreträdare bör utvecklas och fördjupas.

Genom att stadsdelens befolkning växer och föryngras skapas förutsättningar för ett förbättrat och mer levande serviceutbud i de lokala småcentrumen. Kärrtorps Centrum är ett lyckat exempel på hur man kan väcka nytt liv i ett mindre centrum i samverkan mellan hyresvärdar och företagare. Motsvarande satsning krävs nu särskilt i Bagarmossens Centrum, som idag har problem med en rad tomma lokaler och ett utarmat butiksutbud. Nya samverkansformer och en utvidgad dialog kring hur våra stadsdelar ska utvecklas och förbättras är en prioriterad fråga för Skarpnäcksalliansen.

Ett rikt och levande kultur- och föreningsliv

Alliansen värnar om ett levande och dynamiskt utbud av kulturella aktiviteter för stadsdelens invånare. Alla ska kunna njuta av ett rikt och varierat lokalt kulturliv som bedrivs av en mångfald föreningar, teatergrupper och fria kulturutövare. Samverkan mellan stadsdelens kulturföreningar och näringslivet bör stimuleras, och kulturföreningar som aktivt arbetar för att finna nya former av extern finansiering såsom sponsring ska premieras.

Ett viktigt inslag i en levande stad är ett rikt civilsamhälle, och stadsdelsnämnden ska därför fortsätta stödja och stimulera det lokala föreningslivet. Ideella föreningar med lokal förankring kan ansöka om föreningsbidrag för aktiviteter som är öppna för alla och som inriktar sin verksamhet på barn och ungdomar, äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Detsamma gäller för lokala kulturföreningar och föreningar som främjar integration och mångfald.

Ett levande lokalt kulturliv behöver mötesplatser och ändamålsenliga lokaler, och detta finns i stadsdelen genom Skarpnäcks Kulturhus och Reflexen i Kärrtorp. Stadsdelsnämnden avsätter betydande resurser för att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler för konstnärer och fria kulturutövare, och särskilt Skarpnäcks Kulturhus skulle kunna bli en ännu viktigare och mer använd mötesplats i stadsdelen. Kulturhuset renoveras under vintern 2010/11 och lokalerna får en välbehövlig uppfräschning.

Förvaltningen ska aktivt verka för att fullt ut utnyttja potentialen med Skarpnäcks Kulturhus. Ansträngningarna för att skapa ett än mer levande kulturhus ska därför intensifieras under 2011, med särskilt fokus på att etablera en ny caféverksamhet, attrahera nya hyresgäster och samarbetspartners samt arrangera fler utåtriktade aktiviteter i samverkan med lokala föreningar och kulturutövare.

Stadsdelens bibliotek behöver moderniseras och utvecklas för att motsvara de krav som människor ställer i en modern storstad. Biblioteken ska ligga där stockholmarna rör sig, erbjuda lättillgängliga mötesplatser med generösa öppettider och fungera som kunskapsmiljöer för alla. Biblioteken i Bagarmossen och Björkhagen är idag slitna och i stort behov av en omfattande renovering. Skarpnäcksalliansen kommer under mandatperioden arbeta för att Kulturförvaltningen resurssätter en upprustning av stadsdelens bibliotek. Björkhagens bibliotek med sin unika närhet till Nackareservatet skulle kunna bli ett specialinriktat temabibliotek som kan utgöra ett kunskapscentrum för miljö och natur för hela Stockholms stad. Detta skulle även vara en viktig del i Alliansens strävan att på ett lekfullt sätt stimulera ett naturvetenskapligt intresse hos barn och ungdomar.

Unika möjligheter till en aktiv fritid i en grön stadsdel

Den unika närheten till naturen ska fortsätta utvecklas till stadsdelens signum. Under den gångna mandatperioden har Alliansen vidtagit flera åtgärder för att alla invånare ska kunna utnyttja de rika möjligheter till en aktiv fritid året runt som området erbjuder.

Nya utomhusgym har under 2010 invigts i Björkhagen och på Nytorps gärde. Dessa har snabbt blivit ett populärt inslag i stadsdelens friluftsliv och rönt mycket uppskattning för dess användarvänlighet och tillgänglighet.

De nya motionsslingorna mellan Hammarbyhöjden, Björkhagen och Kärrtorp har gjort Nackareservatet mer tillgängligt då möjligheterna att nå reservatet från hela stadsdelsområdet har förbättrats kraftigt. Den utbyggda belysningen vid motionsslingor och promenadvägar har ökat såväl tillgänglighet som trygghet, och fortsatta satsningar både i natur och stadsmiljö är en högt prioriterad fråga för Alliansen.

Under mandatperioden kommer Alliansen att utvärdera och se över möjligheterna för att utveckla parkområdet kring Lilla Sickla Gård. Området används idag bland annat för majbrasor och det finns en fantastisk potential att skapa en naturlig och attraktiv samlingsplats för alla invånare kring Lilla Sickla Gård.

Nytorpsbadet är ett av Stockholms stads mest populära utomhusbad tack vare dess läge och goda tillgänglighet. Under kommande badsäsong kommer bassängen att värmas upp med hjälp av solceller. Alliansen kommer aktivt att verka för att badsäsongen för Nytorpsbadet ska vara så lång som möjligt och att öppettiderna anpassas efter rådande väderlek så att anläggningen kan användas optimalt av stadsdelens invånare under alla sommarmånader.

Flatenbadet är Stockholms största friluftsbad. Alliansen har inlett en omfattande renovering av både badplatsen och byggnaderna vid Flaten. Till badsäsongen 2011 ska duschar och toaletter vara nyrenoverade och badet ska tillgänglighetsanpassas för att kunna ta emot personer med funktionsnedsättning. Nya former för skötsel och underhåll av Flatenbadet i samarbete med föreningsliv eller lokala entreprenörer ska undersökas för att förbättra skötseln och minska skadegörelsen vid badet. Det bör även undersökas om fler organiserade friluftsaktiviteter och kulturella evenemang kan arrangeras vid Flaten för att göra badet än mer attraktivt och levande året runt.

En grön stadsdel med stark miljöprofil

Genom närheten till både storstad och natur kan Skarpnäck erbjuda en unik och värdefull boendemiljö. Alla invånare i Skarpnäck ska enkelt kunna nå grönområden och parker i närheten av sina hem. En fortsatt satsning på att utveckla och rusta upp parker och grönområden kan kombineras med fortsatt kompletteringsbebyggelse genom att nya byggnader väl passas in i terrängen. Ännu ett sätt att spara våra grönområden är att på lämpliga ställen bygga på höjden, vilket är såväl utrymmes- som miljöeffektivt.

Arbetet med en hållbar stadsmiljö som präglas av kretsloppstänkande och samexistens mellan människa och natur är av avgörande betydelse och bör genomsyra stadsdelens alla verksamheter.

Det ekologiska avtryck vi lämnar kan också anpassas genom goda rutiner för avfallshantering, där det idag finns stor förbättringspotential.

Skarpnäcksalliansen ser Nackareservatet som en unik och ovärderlig resurs för stadsdelens invånare. Genom bildandet av naturreservatet under förra mandatperioden kan denna värdefulla tillgång skyddas från byggnation och exploatering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-530/10) daterat 2010-12-21.

Kommunfullmäktige har fastställt budgeten för 2011. I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt.

Kommunfullmäktiges budget är stadens övergripande styrdokument för verksamhetsåret. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2011 fastställt tre övergripande inriktningsmål samt mål för verksamhetsområdena. Indikatorer har fastställts som ska följas upp under året. Specifika aktiviteter har angetts som ska genomföras för att säkerställa att målen nås. Stadsdelsnämnden ska därför i sin verksamhetsplan, utifrån kommunfullmäktiges mål, ange sina mål för respektive verksamhetsområde och årsmål för indikatorerna. Därutöver har nämnden möjlighet att ange egna indikatorer och aktiviteter.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns fyra förslag till beslut: ett gemensamt förslag till beslut från (M), (FP), med instämmande av (C), ett förslag från (MP), ett förslag från (S) och ett förslag från (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M) och (FP).

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Vi föreslog nämnden besluta

1.avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2011

2. återremittera planen till förvaltningen för omarbetning med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2011 som grund

3. samt därutöver anföra

I Miljöpartiets underlag för verksamheten sätts människan i centrum utifrån ett globalt helhetstänkande. Det är i det lokala handlandet som globalt ansvar och idéer omsätts till praktisk verklighet. Vi kräver att kommunfullmäktiges mål för antal barn i förskolegrupper ska följas, skärper kraven för energieffektivisering och återinför miljöarbetet i stadsdelen. Vi stödjer lokalt företagande och uppmuntrar social ekonomi och lokalt ansvarstagande. Vi vill stärka lokaldemokratin genom politiskt direktval till stadsdelen.

Miljöpartiets förslag till kommunfullmäktige angående budget för stadsdelsnämnderna 2011 var drygt 367 mnkr mer att fördela till stadens stadsdelar än vad de borgerliga Allianspartierna beslutade om. Detta skulle för Skarpnäcks stadsdelsnämnd betyda 20 mnkr mer till bl. a förskola, äldreomsorg och kultur samt pris- och lönekompensation. Vi har då räknat bort de medel vi satsar på arbetsmarknadsåtgärder då formen för arbetet har ändrats i o m budgetbeslutet.

Utöver detta krävde vi att tydligare kvantifierbara mål och indikatorer för nämndens olika verksamheter arbetades fram. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Under föregående mandatperiod har i princip allt lokalt miljö- och demokratiarbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras och att Agenda 21 arbetet återupptas. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor. Vi vill att förvaltningen uppmuntrar och genomför möjlighet att samla in 70 % av de egna verksamheternas matavfall för rötning i stadens anläggningar. Biogas är ett både miljövänligt och resurseffektivt drivmedel. Vi vill att alla stadsdelens fordon till drivs med förnybara drivmedel.

Arbetet med nära stadsodling och bättre skötsel av parker intensifieras. Stadsdelen ska garantera genomförandet av skötselplaner för Nackareservatet. Vi vill att arbete med lokal cykelplan utvecklas och att även cykelbanor snöröjs. Vi noterar med sorg att de marginella medel för kultur som står till nämndens förfogande inte räcker till mycket mer än till att betala hyra för Skarpnäcks kulturhus. Vi vill att förvaltningen i hyresförhandlingar lyfter frågan om ändamålsfastigheter och att hyressättningar differentieras. Ett samhälle som inte satsar på kultur är ett samhälle i förfall.

För att kunna bygga bostäder som harmonierar med platsens själ och där gröna kilar och parkmark mellan hus kan fortsätta vara plats för barns nära lek och för biologisk mångfald krävs stadsplanering i varje stadsdel som bygger på en helhetssyn. Vi vill att stadsdelens stadsmiljögrupp ska arbeta mer offensivt före planförslag och inte endast reagera på de förslag som kommer färdiga till oss.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler. Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara en god förebild när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor. Alla nya hus som byggs ska vara passivhus och utbildning i energieffektivisering anordnas för dem som arbetar i stadsdelens lokaler. Även vid upprustning av fastigheter kan stora energivinster göras, Svenska Bostäder har stora möjligheter att bli en föregångare i staden.

Skarpnäck är en stadsdel som lockar många barnfamiljer beroende av sin närhet till frilufsområden och goda kollektiva färdmedel. Tyvärr har inte den borgerliga majoriteten prioriterat att planera barnomsorg utifrån de riktvärden som kommunfullmäktige fastställt. Barntätheten inom förskolan har markant ökat och verksamheten har därmed gett ett ekonomiskt överskott som majoriteten använt till ett tidigare underskott.

För stadsdelens barn har det inneburit sänkt kvalitet vilket vi menar är oacceptabelt.

Miljöpartiet sätter barnen främst genom att satsa på kvalitén i förskolan. Barngrupperna måste åter ner till den nivå som var i slutet på 2006. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. För att Kommunfullmäktiges mål ska kunna hållas måste barngruppernas storlek minska till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna och antalet utbildade förskollärare öka samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Rätten till barnomsorg är begränsad till dagtid vilket särskilt missgynnar ensamstående föräldrar och människor som jobbar kvällar, nätter och helger. Stadsdelen ska inventera behovet av barnomsorg under kvälls- och nattetid samt helger, samt tillgodose det behov som framkommer. Vi vill särskilt lyfta fram att förskolan har en unik möjlighet att motverka befästandet av könsroller, heteronormativitet och rasism. Alla förskolor ska ha tillgång till en genuspedagog och separata flick- och pojkgrupper kan hjälpa barnen att arbeta med attityder. Förskolan kan spela en viktig roll i arbetet atttidigtbryta typiska könsrollsmönster.

Ett strategiskt arbete för att uppfylla jämställdhetslagen och regeringens jämställdhetspolitiska mål är att integrera, mainstreama jämställdhet i allt arbete både på förvaltningen som ute i dess verksamheter. Ett sätt att mäta effekten är att inför genusbudget som bygger på könsuppdelad statistik. Vi vill att jämställdhetsarbetet och mångfaldsarbetet redovisas separat då det är två helt olika frågor.

Arbetet med policy för upphandling bör vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med antidiskrimineringsklausuler. Ett av de miljökrav som ska ställas är att alla transporter ska utföras med miljöbilar som självklart inte har dubbdäck.

Att tidigt vänja sig vid bra och nyttig mat är avgörande för framtida matvanor och därmed för hälsan. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2011 ska målet vara att 40 procent av maten i stadsdelens verksamheter ska vara ekologisk.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt. Vi vill att Skarpnäck satsar på konsumentvägledningen och budgetrådgivning.

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter.

Att konkurrensutsätta verksamheter är inget egenvärde i sig utan ska utgå ifrån att kvalitén i verksamheten ökar. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi konkurrensutsätts, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det är inte bra att ta bort möjligheten för en anställd till tjänstledigt under sex månader för att pröva övergång till en ny entreprenör.

Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk. Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rättigheten att få maten tillagad i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. Alla äldre ska garanteras rätt att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och vi vill därför ge möjlighet till sänkt arbetstid. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”En-dörr-in”-verksamhet där arbetssökande erbjuds skräddarsytt och individuellt stöd - vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten.

Vi är tveksamma till att centralisera den här typen av verksamheter till s.k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d.v.s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga. Alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort.

Den sociala barn- och ungdomsvården är sedan flera år underfinansierad. I arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga. Staden ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från den enskilde. Vi ser gärna att samhällets olika verksamheter samarbetar mer kring individer med behov av stöd och att ideella föreningar uppmuntras att medverka.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskuld.

Avklarade studier i svenska för invandrare (sfi) är en förutsättning för att läsa på Komvux och för högskolestudier. Stadsdelen ska garantera sfi-elever studier till och med nivån för nationella provet. Det finns anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska, exempelvis inom skolbespisningen och lokalvården. Det bör utredas om dessa grupper kan läsa sfi inom ramen för stadens kompetensprogram.

Med miljöpartiets politik menar vi att Skarpnäck blir en mer modern, mänsklig och miljövänlig stadsdel att bo och leva i.

Reservation lämnades av ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Vi föreslog nämnden besluta

att delvis fastställa förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2011


samt därutöver anföra följande

Det socialdemokratiska förslaget i kommunfullmäktige till stadens budget för 2011 skulle gett Skarpnäck ytterligare nära 16 mnkr till viktiga kvalitetssatsningar i bland annat barn- och äldreomsorgen.

Skarpnäcks förskolor har idag oacceptabelt stora barngrupper och i vissa stadsdelar stor platsbrist. Ytterligare resurser skulle avhjälpa dessa problem och möjliggöra viktiga satsningar på ökad personaltäthet och pedagogiskt utvecklingsarbete vilket i sin tur medverkar till att alla barn kan mötas utifrån sina behov och förutsättningar.

Stadsdelsnämnden har ett viktigt ansvar för att ge de äldre en god livskvalitet och en värdig omsorg. Hemtjänstpersonalens kompetensutveckling och arbetsförutsättningar bör förstärkas och utvecklas för att möta och tillgodose de äldres berättigade önskemål om kvalitetsförbättringar.

Antalet äldre-äldre minskar de närmaste knappt tio åren för att därefter snabbt öka igen. Det ger en tillfällig lättnad i trycket på äldreboenden. En aktiv samverkan med stadsdelens fastighetsägare för att förbättra tillgängligheten i befintligt bostadsbestånd skulle på ett pro-aktivt sätt möta dagens och morgondagens äldres behov av tillgängliga bostäder. Det skulle samtidigt underlätta hemtjänstens arbete och frigöra resurser för viktiga sociala aktiviteter som måltidskvalitet och träffpunkter.

Boende i alla åldrar har i Skarpnäck unika möjligheter att ta del av och utöva aktiv kulturverksamhet. Vi utgår från att alliansen inte rustar ned förutsättningarna för verksamhet i Fyren och Reflexen i Kärrtorp, Kulturhuset på Skarpnäcksfältet och Folkets Hus i Bagarmossen.

De minskade resurserna inom ovanstående verksamhetsområden och nämndens olika sociala verksamheter är oroande. Vi befarar att viktiga välfärdsinsatser inte kan tillgodoses på ett tillräckligt bra sätt och kommer att noga följa utvecklingen.

När det gäller jämställdhet, hållbar utveckling och stadsdelens boendemiljöer borde de föreslagna målen satts högre och konkreta aktiviteterna varit fler. Vi efterlyser bland annat ett aktivare arbete för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i förvaltningens verksamhet.

Det kan exempelvis ske genom att ansöka om de statliga medel för jämställdhetsintegrering som fördelas av SKL.

Vi anser också att målen för en hållbar livsmiljö ska vara mer ambitiösa i fråga om exempelvis andel inköpta ekologiska livsmedel och andel hushåll som sorterar ut matavfall för biologisk behandling.

Genom en samverkan kring mer strategiska och konkreta insatser utifrån Söderortsvisionen och Skarpnäckslyftet ser vi stora möjligheter att utveckla Skarpnäcks stadsdelsområde.

Avslutningsvis är vi fortsatt oroade över en konkurrensutsättning som uteslutande styrs av ideologiska skäl. Vi ser i det en stor risk för försämrad kvalitet, minskade resurser och försämrade möjligheter att utveckla och anpassa verksamheten efter nya krav och förutsättningar.

Reservation lämnades av ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Vi föreslog nämnden besluta

  1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för år 2011.

  1. Förvaltningen får återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige och vad som anförs här.
  1. Att inte konkurrensutsätta de verksamheter som tas upp i aktivitetsplanen

Därutöver vill vi framföra följande.

Förvaltningen gör ett förtjänstfullt arbete för att kunna presentera förslag till budget i balans 2010. Förutsättningarna är oerhört snäva och på flera områden innebär budgeten färre resurser än verksamheterna behövde i november 2009 för att klara sin verksamhet.

Många har fått betala för den moderatstyrda alliansens politik. Den moderatstyrda alliansens skattesänkningspolitik har lett till stora nedskärningar inom äldreomsorgen, förskolan, verksamheten för barn och unga, kulturen och omsorgen om funktionshindrade. Vi står för en annan politik och en annan budget. Vi vill inte sänka skatten på bekostnad av kvalitet i välfärden. Vi vill heller inte ge avkall på kvalitet eller effektivitet bara för att verksamheten ska konkurrensutsättas.

Stockholm – en stad utan gränser

Stockholm ska vara en öppen, internationell och tillgänglig stad där människor från hela världen känner sig fria och trygga. Vi vill ha ett jämlikt Stockholm och en framtid där invånarnas medbestämmande utformar resan, inte bara på valdagen, utan alla dagar året runt.

Vänsterpartiet vill ha en stad i balans, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. I vår budget satsar vi förebyggande, långsiktigt, jämställt och klimatvänligt. Främlingsfientlighet, rasism och diskriminering bekämpas. Jämställdhet genomsyrar alla verksamheter och all statistik är könsbaserad. Vi vill öka de boendes deltagande i den lokala demokratin och vill därför bland annat flytta tillbaka ansvar för skolan till stadsdelsnämnderna, närmare medborgarna. Granskningen ska vara hårdare och avtalen ska sägas upp för privata utförare som inte uppfyller kraven. Alla verksamheter som betalas av Stockholms stad ska ha mycket god kvalitet. Det förutsätter bra arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och stort medbestämmande.

Vår budget innebär en halv miljard kronor mer till stadsdelsnämnderna jämfört med den borgerliga majoriteten. Vi satsar nära 70 mnkr för att erbjuda rätt till heltid, kortare arbetstid i äldreomsorgen och högre lön för lågavlönade. Dessutom har vi 10 mnkr mer i investeringar i grönområden. I staden totalt satsar vi en halv miljard mer på utbildning. 2011 har vi en kommunal inkomstskatt med 18:08 per skattekrona, vilket gör att återfår 2006 års skattesats.

Vänsterpartiet vill investera tre miljarder kronor av stadens kapital i personal och jämställdhet, rättvisa och demokrati samt miljö och framtid. Vi vill satsa på personalutbildning, ersättning för vikarier vid utbildning, kortare arbetstid, göra alla sjöar badbara, restaurera våtmarker, inrätta en fond för klimatsmarta investeringar i fastigheter m.m. Andelen ekologisk mat ska öka till 40 procent med fokus på vegetarisk mat.

Vi vill bygga 20 000 lägenheter. Bostadsbristen för gruppbostäder ska bort och fler billiga hyresrätter byggas så att unga och hemlösa kan få en bostad som de har råd med. Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad. I vår vision har vi ett miljörättvist Stockholm där var och ens miljöpåverkan inte är högre än vad jordens begränsade resurser tillåter i ett globalt perspektiv. Den luft vi andas och det vatten vi använder ska bli bättre, genom att fler väljer cykel och kollektivtrafik före bil. Vi vill inrätta nio naturreservat fram till 2014.

Stadsdelsnämnderna - det viktigaste verktyget för lokal demokrati

Vänsterpartiets mål för stadsdelsnämnderna

Öka den lokala demokratin och invånarnas delaktighet i utvecklingen

Prioritera förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga

Höj kvaliteten och förbättra servicen i gemensamma verksamheter

Stadsdelsnämnderna är det viktigaste verktyget för att öka vår lokala demokrati, eftersom det mesta av stadens verksamheter som vänder sig direkt till invånarna finns i stadsdelarna. Där ges stockholmarna tillfällen att träffa sina lokala politiker, vare sig det är i mataffären, på föräldramötet, stadsdelsnämndens öppna möte eller i busskön.

Vår politik är att utveckla stadsdelsnämnderna och öka invånarnas delaktighet i den lokala demokratin. Vi vill utveckla arbetet med deltagande demokrati. Om vi skulle styra skulle stadsdelsnämnderna återfå områdesansvaret för skolan, för arbetsmarknadsåtgärder samt för stadsmiljöverksamhet som tidigare centraliserats. Om välfärden ska fördelas på ett mer rättvist sätt måste stadsdelsnämnderna få ökade resurser.

De vinster som görs på grund av effektiviseringar, till exempel sänkt sjukfrånvaro och e-tjänster ska behållas i verksamheterna och användas till att höja kvaliteten och inte till att sänka skatten. En viss procent ska sättas av till en pott som brukarna har inflytande över.

Skarpnäck

Stadsdelsnämndernas verksamhet är mycket viktig för stockholmarnas välfärd, från de yngsta förskolebarnen till de allra äldsta invånarna. En väl utbyggd förskola och äldreomsorg av mycket god kvalitet är grundläggande för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Den alltmer omfattande privata driften av verksamhet kräver utökad uppföljning och kontroll.

Med vänsterpartiets budget får Skarpnäck 28,8 mnkr mer än den borgerliga majoritetens budget i kommunfullmäktige.

Förskolan

Vänsterpartiet satsar 6,7 mer i Skarpnäck jämfört med KF:s budget.

Höjd schablon och socioekonomiskt tillägg med ytterligare 1 % för att minska barngrupperna

Höjt socioekonomiskt tillägg med ytterligare 1 % för utökat arbetet med modersmål, språkstöd och särskilda behov

Ytterligare socioekonomisk omfördelning till 2006-.års nivå

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för förskolan

Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

Barns förmåga att uttrycka sig i olika former ska uppmuntras och utvecklas

Barngrupperna ska vara max 18 barn i syskongrupperna och max 14 i 1- 3 årsgrupperna

Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

Alla barn ska ha rätt att gå i förskola. Förskolan lägger, tillsammans med föräldrarna, grunden till flerspråkighet för barn med annat modersmål än svenska. Vårdnadsbidraget ska tas bort. Det är en kvinnofälla och minskar möjligheterna för barn i familjer som inte är etablerade på arbetsmarknaden att lära sig svenska inför skolstart. I vår budget ger vi mer till områden där barn har större behov, för att främja likvärdighet och motverka skillnader i uppväxtvillkor. Idag är det för stora skillnader i kvalitet mellan förskolorna enligt förskoleinspektörerna.

Allt fler barn trängs på förskolorna. Fullmäktiges mål att sträva mot är fortfarande 14 i små barnsgrupp och 18 i storbarnsgrupp. Det har dock här i Skarpnäck redan frångåtts och 2011 kommer 75 % av barngrupperna i 4-5 årsgrupperna att bli över 18 barn ibland även över 20 barn. Samtidigt har klagomål förts fram från föräldrar och medarbetare om kvalitetsbrister, t ex brist på basal utrustning, trängsel och svårigheter i lokalerna, undermålig utemiljö och svårighet att kunna planera och ordna verksamhet. Det är inte bra kvalitet att ha så stora grupper eller ett rimligt sätt att hantera verksamheten när förskolan som helhet går med överskott. Det är orimligt i en verksamhet som behöver köpa in material och betala bra löner till medarbetarna också 2011. Förskolorna ska vara kvalitetsskyltar för Skarpnäck – det är bl a förskolor med hög kvalitet, pedagogiskt och på andra sätt, som får familjer att vilja bo och leva i vår stadsdel.

Kommunala förskolor ska finnas på gångavstånd från hemmet. Det ökande antalet skolor som förskolorna ska samverka med har gjort det svårare att ge alla barn en organiserad övergång mellan förskola och skola. Det är ett negativt resultat av det så kallade fria skolvalet.

Möjligheten att ha en helhetssyn på barns bästa är störst om grundskolan återförs till stadsdelsnämnderna. Då kan samverkan mellan förskolan och skolan utifrån det livslånga lärandet återupptas i full skala. Ett gott stöd ska ges till barn med särskilda behov och de ska garanteras en väl förberedd övergång till skolan. Alla barn och föräldrar ska kunna vara delaktiga i demokratiska processer i förskolan. Genusperspektivet ska integreras i det pedagogiska arbetet. Handledning och kompetensutveckling inom genuspedagogik ska finnas. Vi skulle gärna se en förstärkning av arbetet kring de estetiska läroprocesserna genom att se hur den pedagogiska miljön kan förbättras, både vid nybyggnation och i upprustning av lokaler och utemiljöer.

Förskolan ska arbeta med miljöfrågor och matlagning i egna kök eftersträvas. Brandsäkerheten ska uppmärksammas. Alla barn ska kunna lära sig simma, cykla och åka skridskor och regelbundet få ta del av professionell kultur. Personalen ska få utbildning om risk- och skyddsfaktorer samt om hedersrelaterat liv.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 0,8 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med KF:s budget.

Fler öppna förskolor och parklekar

Fler mötesplatser för ungdomar

Sänkt avgift med 10 procent för sommarkollo

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

Alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser

Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelarna

Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar

Barn och unga har rätt till en kreativ fritid som uppmuntrar eget skapande och medbestämmande. Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar. Parklekar och öppna förskolor behöver byggas ut. Utomhuspedagogiken ska utvecklas och personalen ha adekvat utbildning.

Resursfördelning och genuspedagogik ska säkra att verksamheten är lika attraktiv för flickor som för pojkar. Motion och rörelse ska främjas. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer när det gäller droger, kriminalitet och hedersrelaterat liv. Ungdomsråd med egen budget eller andra former av verkligt ungdomsinflytande ska finnas.

Kolloplats ska finnas för alla barn 9-16 år som söker kollo. Sänkta avgifter för kollo gör det möjligt för fler barn i familjer med låga inkomster att kunna vara med. Barn med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att vara med i ordinarie fritidsverksamhet.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 1,4 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med KF:s budget.

Ökat stöd till kultur- och föreningsverksamhet

Lokala kulturcentra i vissa förorter

Kultursekreterare/funktion i alla stadsdelsnämnder

Ökade föreningsbidrag i vissa förorter

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

Alla barn och unga ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning eller inkomst

Stadens kulturpolitik ska stärkas där den är som svagast och det är framförallt i förorterna. Kultur- och föreningsverksamhet spelar en viktig roll för att minska klyftorna i staden. Kultursekreterare ska hjälpa verksamheterna att kunna ta del av kultur i olika former. Vi vill skapa kulturcentra i förorterna samverkan med boende, kultur- och folketshusföreningar m.fl.

Barn, unga och äldre ska få mer tillgång till kultur och även inflytande över hur pengarna används. Genom att vi återinför SL-kortet i normen för ekonomiskt bistånd kan fler besöka Stadsmuseet och Kulturhuset. Konsumentvägledning ska finnas med riktade insatser till ungdomar. En hållbar och hälsosam livsstil ska främjas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Föreningslivet behöver samlingslokaler som kan hyras till rimliga priser. Behovet att utöka antalet föreningstavlor inventeras.

Anslagen till föreningar fördelas jämställt och i förorterna ges ökade anslag. Huvuddelen av stödet till etniska organisationer överförs från kulturnämnden till stadsdelsnämnderna, som har största kunskapen om föreningslivet inom detta område.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar 5,6 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med KF:s budget samt resurser för demensvård och kortare arbetstid i centrala medelsreserven

Höjd ersättning för dagverksamhet med 2 %

Höjd hemtjänstpeng med ytterligare 2 %

Alla över 75 år får hemtjänst två timmar per veckan med enkel biståndsbedömning

Utökning av fixartjänsten så att även äldre mellan 67 och 75 år kan få hjälp

God omsorg genom höjd bemanning i demensboenden

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i ett vård- och omsorgsboende

Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Äldre är medborgare med behov och inte kunder på en äldremarknad. Kommunal hemtjänst och kommunala boendealternativ ska finnas i alla stadsdelsnämnder. Konkurrensutsättningen stoppas. Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering. Äldres rättigheter ska stärkas utifrån en helhetssyn. Äldre ska ha verkligt inflytande över innehållet i omsorgen och boendet. Erfarenheter ska tas tillvara till exempel genom förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd. Råden ska ges goda förutsättningar till insyn och påverkan.

Personaltäthet, kontinuitet, dokumentation och utbildning måste förbättras. Bemanningen på demensboenden utökas, så att demenssjuka aldrig riskerar att lämnas ensamma. Hemtjänsten får mer resurser för att kunna uppfylla sitt uppdrag. Arbetsmiljön ska vara så god att våra anställda orkar arbeta kvar till 65 år. Vi satsar därför på rätt till heltid samt sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid.

Förebyggande insatser är viktiga. Det sociala innehållet i äldreomsorgen utökas genom mer kultur och rörelse. För att äldre ska kunna röra sig ute krävs bättre tillgänglighet. Äldre ska ha en individuell genomförandeplan med sociala aktiviteter utifrån individens behov. Kvaliteten i dagverksamheter ska höjas. Maten bör i möjligaste mån lagas på plats i hemmet och i äldreboenden, för att stimulera matlust, hälsa och välmående. Munhälsan ska uppmärksammas.

Kvinnor ska få lika mycket stöd som män. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Hemtjänst ska finnas på olika språk.

Nedläggningen av servicehusen stoppas. Tillsammans med kollektivhus, seniorboende, trygghetsboende och vård- och omsorgsboende ger servicehus bra möjligheter för äldre att få ett boende som passar. Höga kostnader för trygghetsboende jämfört med servicehus innebär sannolikt att äldre med låg inkomst inte har råd att bo i trygghetsboende, vilket är oacceptabelt.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 2,5 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med KF:s budget.

Höjd schablon med 1,5 % mer för barn- och vuxenboende, daglig verksamhet och korttidshem

Höjd peng för hemtjänst, ledsagning och avlösning med ytterligare 2 %

Utbildning om FN-konventionen om rättigheter för funktionsnedsatta

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättningar

Barn och vuxna, flickor/kvinnor och pojkar/män, ska få stöd och service av god kvalitet

Bostad, stöd, daglig sysselsättning och arbete ska byggas ut

Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Personer med funktionsnedsättningar är medborgare med behov och inte kunder på en marknad. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till privatisering av sin egen gruppbostad, vilket är förhållandena idag. Konkurrensutsättningen stoppas.

För att klara en god och jämställd omsorg, stöd och service krävs att bemanningen är tillräcklig och att insatser samordnas. Rätten till inflytande är grundläggande. Vi vill ta fram ett nytt system för att öka brukarnas inflytande och som inte bygger på konkurrensutsättning.

Rätten till bostad är grundläggande men idag är bristen på både gruppbostäder och servicebostäder akut. Förutsättningar att bygga särskilda boenden ska därför noga prövas i alla projekt utifrån hela stadens behov. Det behövs ett nytänkande när det gäller bostäder och dagverksamheter för yngre personer. Storleken och utformningen av bostäder ska anpassas till behoven för olika funktionsnedsättningar. Gemensamma ytor ska inte belasta hyran i gruppbostäder, eftersom merkostnader pga. funktionsnedsättning inte ska belasta hyran.

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet kan fler personer i gruppbostad utvecklas. Brukarråd och brukarrevisioner ska utökas. Heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska finnas i tillräcklig omfattning.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 4,5 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktiges budget, varav 3,71,6 mnkr för barn och unga, 2,2 mnkr för vuxna inkl kvinnofrid samt 0,7 mnkr till socialpsykiatri.

Enheter som arbetar med stödinsatser mot våld i nära relationer

Stärk den sociala barnavården och inrätta familjecentraler

Stärk missbruksvården och arbetet med att hemlösa ska få bostad

Ökat boendestöd och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Förebyggande och tidiga insatser för flickor och pojkar ska utökas

Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Alla som söker stöd ska få ett gott bemötande. Förändringar ska beslutas i samverkan med brukarorganisationer och lokala handikapprådet så tidigt som möjligt i beslutsprocessen.

Alla stadsdelsnämnder ska ha enheter som arbetar med stödinsatser mot våld i nära relationer, vilket omfattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. Det ska vara lätt att få hjälp och stöd akut och i en vårdkedja för att säkra stödet så länge det behövs.

Förebyggande och tidiga insatser för att minska barnfattigdom och barns ohälsa prioriteras, exempelvis genom att starta familjecentraler. Föräldrautbildning och gruppstöd för barn till föräldrar som missbrukar eller har psykisk ohälsa erbjuds. Utbildning om risk- och skyddsfaktorer ges i samverkan med förskola, skola och landstinget. Barn i familjehem får utökat stöd. Budgeten för barnavården förstärks så att den ökar med 100 mnkr under en mandatperiod.

Hemlösheten ska bort genom en stor satsning i hela staden, där stadsdelsnämnderna spelar en viktig roll. Narkotikan ska bekämpas och Stockholms Tobaks- Alkohol- och Narkotikapolitiska program förverkligas. Drogförebyggande arbete utökas. Samverkan med vårdcentralerna utvecklas. Samordnade vårdplaner i dialog med den enskilde ska utvecklas för att tillgodose samlade behov. Sprututbyte ska genomföras. Öppenvård för kvinnors behov ska finnas. Människor med psykiska funktionsnedsättningar ska få stöd i boende, sysselsättning och fritid. Planer för boende ska göras för alla som idag bor på hem för vård eller boende.

Stadsmiljö med Agenda 21

Vänsterpartiet satsar 1,3 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktiges budget samt 0,3 mnkr i parkinvesteringar

Agenda-21-verksamhet och lokal demokrati i stadsmiljöfrågor

Upprustning och bättre skötsel av parker och grönområden

Årstaskogen och Årsta holmar blir naturreservat

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för stadsmiljö med Agenda 21

Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21-arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker

Lokala strategier för hållbar utveckling utvecklas för en miljöpåverkan inom ett rättvist miljöutrymme. Den demokratiska delen av Agenda 21 fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. En lokal Agenda 21-funktion inrättas. Barn och unga ska få säga sin mening innan beslut fattas om frågor som rör deras vardag, exempelvis planer att bygga bostäder på skolans mark. Staden ska i ökad utsträckning arbeta med områdesplanering och omvänd planprocess. När människor är delaktiga blir planeringen bättre och antalet överklaganden minskar. Därmed går byggprocessen smidigare och det blir lättare att klara målen.

Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med bra möjligheter till spontanidrott och rörelse. Otrygga offentliga platser ska kartläggas och åtgärdas i samverkan med boende och berörda förvaltningar. Vi ska ha nära till parker och grönområden med hög kvalitet. Bostadsnära grönområden är grundläggande för en god folkhälsa. Parkprogrammet ska genomföras. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa skötselplanerna.

Fastighetsnära insamling och återbruk ska uppmuntras genom information och råd.

Flyktingmottagande

Uppsökande verksamhet för att barn till avvisningshotade och gömda ska kunna gå i förskola och skola

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

Flyktingars möjlighet att få en fast bostad i staden ska öka

Barn och vuxna flyktingar ska få god hjälp att komma in i samhället

Barns behov ska alltid uppmärksammas

Det är skamligt att flyktingar som får en fristad i Sverige inte har ett tryggt boende. Staden måste ta ett samlat grepp för att ta fram bostäder. Att det finns hemlösa barn är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra möjligheten till ett tryggt hem, pedagogisk förskola, bra skolgång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade och gömda sökas upp så att de får tillgång till förskola och skola.

När staten den 1 december 2010 övertar ansvaret för introduktionen återstår ett ansvar för staden när det gäller svenska för invandrare och samhällsinformation.

Stadsdelsnämndernas ansvar minskar. Flyktingarna ska få god praktisk och social hjälp för att snabbt komma in i samhället. Vuxna måste få jobb och barnen börja i förskola och skola. Ett barnperspektiv ska alltid finnas med. Flyktingar med nedsatt arbetsförmåga ska få det stöd de behöver.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 3,7 mnkr mer i Skarpnäck än kommunfullmäktiges budget.

Fler budget- och skuldrådgivare för att korta de långa köerna

SL-kortet återinförs och Internetuppkoppling införs i normen för ekonomiskt bistånd

Ökat barnperspektiv i handläggningen

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vi står för en solidarisk socialpolitik och vill modernisera stadens riktlinjer för ekonomiskt bistånd och bland annat införa rätt till Internetuppkoppling i normen. Nuvarande riktlinjer slår hårt mot utsatta människor. Försämringar i sjukförsäkring och a-kassa tvingar folk att söka försörjningsstöd.

Handläggningen ska ta hänsyn till barn- och genusperspektiv, ensamma föräldrars situation samt om det finns ett långvarigt behov av bistånd. Med vår politik återinför vi också SL-kortet i normen och de fattigaste slipper den stadsdelsarrest som den borgerliga majoriteten har infört. Barnkonsekvensanalyser ska genomföras exempelvis när det uppstår hyres- och elskulder. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att inga barnfamiljer vräks av ekonomiska skäl. Ingen ska utsättas för att elen stängs av i deras hem.

Alla som har behov ska erbjudas budget- och skuldrådgivning inom en månad. De som får mer än tillfälligt försörjningsstöd har rätt till en personlig handlingsplan. Stödet till ensamstående unga mammor som behöver särskilda insatser ska öka. Resurser ska fördelas i ett särskilt anslag, så att övriga verksamheter inte trängs ut när behoven av ekonomiskt bistånd ökar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 2,3 mnkr mer i Skarpnäck än kommunfullmäktiges budget.

Sociala kooperativ startas i minst fem stadsdelsnämnder

Fördubbla antalet sommarjobb för ungdomar

Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

Kvinnor och män ska erbjudas insatser utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

Fler unga kvinnor och män, fler med utomnordisk bakgrund samt fler med funktionsnedsättningar ska ha arbete eller utbildning

Fler flickor och pojkar ska ha sommarjobb

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Arbete och självförsörjning är grundläggande för att kvinnor och män ska kunna leva ett självständigt liv. Vår politik innebär fler kommunala jobb. Vissa av de nya jobben ska vara trainee-anställningar för unga och personer med funktionsnedsättningar.

Ingen ungdom eller ung vuxen ska vara långtidsarbetslös. Fler flickor och pojkar ska få sommarjobb. De som har svårt att på egen hand skaffa sommarjobb ska få hjälp att söka och ska kunna få sommarjobb via staden.

Målet med arbetsmarknadsinsatserna är att hjälpa människor till en långsiktig anställning. Arbetsträning ska erbjudas som förberedelse till praktik och andra insatser. Offentligt skyddat arbete är en möjlighet att komma vidare efter arbetsträning. Sociala kooperativ är ett alternativ för vissa hemlösa, psykiskt funktionsnedsatta och personer som rehabiliteras efter missbruk. Fem stadsdelsnämnder får ansvaret att samordna starten av fem kooperativ i samverkan med brukarorganisationer. Kooperativen är en resurs för hela staden.

§8 Beslut om studieresa

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden medger resa i tjänsten till Ljubljana, Slovenien, den 24-27 mars 2011 för förvaltningschefen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-556/10) daterat 2010-12-27.

§10 Detaljplan för del av Ältabergsvägen, del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba, Dp 2009-11584-54

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande över remissen avseende förslag till detaljplan för del av Ältabergsvägen, del av fastigheten Skrubba 1:1 och Skarpnäcks gård 1:1 överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. Att cykelbanans placering och dimensionering ses över ytterligare. Placeringen på den norra sidan om Ältabergsvägen innebär att 4-5 mindre bilvägar måste korsas. Ett alternativ kan vara att anlägga en cykelbana även på den södra sidan.

3. Att cykelvägen utformas med hänsyn till bredare cykelfordon som flakcyklar och cykelkärror, t ex genom att inte dras genom smala passager begränsade av trottoarkanter.

4. Att cykelvägen namnges för att underlätta för cyklister att hitta rätt. Idag är det lätt att cykla vilse i Stockholm eftersom alla cykelvägar heter ”cykelväg” på kartor och Internettjänster.

5. Att cykelvägen kompletteras med cykelvägskyltar vid varje större korsning.

6. Att cykel- resp. gångdelen är tydligt åtskilda med vägstreck och -symboler för att inte äventyra gångtrafikanternas säkerhet.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.3.-546/10) daterat 2011-01-11.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för ett område längs Ältabergsvägen som innebär en utbyggnad av en gång- och cykelbana, en viktig länk i det regionala cykelvägnätet, samt utbyggnad av ett område för handel och verksamhet. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget, utan ser positivt på att cykelvägnätet byggs ut. Dock bör gång- och cykelbanans placering och dimensionering utredas vidare.

YRKANDEN

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), yrkade bifall till ett eget förslag till beslut. Ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamoten Daniel Forslund (FP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S), ledamot Tina Kratz (V) anslöt sig till förslaget.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns ett förslag till beslut: ett förslag från (MP) som stöddes av (M), (FP), (S) och (V). Ordförande fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (MP) som (M), (FP), (S) och (V) anslutit sig till.

§11 Detaljplan för Kansliskrivaren 7 m.m., Rusthållarvägen 1 i stadsdelen Bagarmossen, S-Dp 2010-10921-54.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande över remissen avseende förslag till detaljplan för fastigheten Kansliskrivaren 7 m.m. överlämna detta tjänsteutlåtande

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.3.-548/10) daterat 2010-12-21.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för ett område intill Bagarmossens skola i Bagarmossen. Förslaget innebär en ny förskola med tre avdelningar kan byggas. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget, utan ser positivt på att en ny modern förskola byggs på platsen som en komplettering till en angränsande befintlig förskola.

§12 Upprustning av Indianparken intill Skarpnäcks allé, Skarpnäcks gård

Genomförandebeslut

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att genomföra upprustningen av Indianparken i Skarpnäcks gård.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-561/10) daterat 2010-12-27. Stadsdelsnämnden har tilldelats 1,8 mnkr 2011 för att rusta upp Indianparken intill Skarpnäcks allé i Skarpnäcks gård. Efter dialog med medborgarna har ett upprustningsförslag tagits fram. Förslaget innebär bl.a. att plats för odling skapas och att nya sittplatser, grillplats, lekdjur, ytskikt och planteringar tillförs. Arbetet är planerat att genomföras under våren 2011.

§13 Riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri

Svar på remiss från KS Dnr: 325-1788/2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-509/10) daterat 2010-12-19.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har gjort en översyn av riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri. Förslaget till reviderade riktlinjer ska vara ett stöd vid handläggning av dessa ärenden. Utgångspunkten är ändrad lagstiftning, ändrade rutiner samt ökad valfrihet. Nya avsnitt berör unga vuxna, asylsökande, brottsoffer och personer med posttraumatiskt stressyndrom. Evidensbaserad praktik har fått större betydelse i förslaget jämfört med nu gällande riktlinjer. Förvaltningen delar i sin helhet förslaget till reviderade riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamoten Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Tina Kratz (V)

Vi vill poängtera att om riktlinjerna ska kunna följas krävs bland annat att staden bygger betydligt fler gruppbostäder och servicebostäder för personer med psykiska funktionsnedsättningar än vad som har gjorts de senaste åren.

Förhoppningsvis innebär stadens riktlinjer att stadens interna samverkan mellan barn och ungdom och socialpsykiatrin tydliggörs. Eftersom de unga också har kontakter med landstinget krävs att samverkan även fungerar mellan myndigheterna.

Socialstyrelsen har i en nationell granskning kritiserat oklarheter i landstingets ansvar för ungdomar på gränsen mellan BUP-verksamhet och vuxenpsykiatri. Vi utgår från att staden i sina övergripande kontakter med landstinget klargör eventuella oklarheter i Stockholm.

§14 Riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks- /beroendeproblematik

Svar på remiss från KS Dnr: 325-1789/2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-508/10) daterat 2010-12-16.

Kommunstyrelsen har bland annat till Skarpnäcks stadsdelsnämnd remitterat ett förslag till riktlinjer angående handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik. Förslaget är framtaget i syfte att underlätta handläggningen av ärenden som gäller vuxna med missbruks-/ beroendeproblematik. Förslaget bygger till stor del på nuvarande riktlinjer men har kompletterats, omarbetats och anpassats till ändrad lagstiftning och andra förändringar inom området. I förslaget till nya riktlinjer finns även ett avsnitt gällande kunskapsbaserat arbete och evidensbaserade metoder. Dessutom innehåller förslaget avsnitt om lagstiftning, utredning, biståndsbedömning och dokumentation samt olika former av insatser. Den enskildes inflytande och delaktighet i utredning och genomförande betonas. Särskilda avsnitt behandlar bl.a. uppsökande arbete, barnperspektiv, samverkan med andra huvudmän samt olika gruppers speciella behov.

Förvaltningen delar i sin helhet kommunstyrelsens förslag avseende reviderade riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik. Förvaltningens bedömning är även att det är bra att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutat i sitt förslag till kommunstyrelsen att socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer att genomföra utbildning i de nya riktlinjerna för berörd personal vid stadsdelsförvaltningarna och den egna förvaltningen.

§15 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Svar på remiss från KS Dnr: 325-1787/2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-515/10) daterat 2010-12-19.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har gjort en översyn av riktlinjerna gällande handläggning av försöks- och träningslägenheter. Riktlinjerna har behövts förtydligas och utvecklas främst med anledning av påpekanden från stadens revisorer. De nuvarande riktlinjerna har inte utgjort ett entydigt stöd för handläggarna i handläggningsprocessen. I förslaget till nya riktlinjer har förtydligande gjorts när det gäller målgrupper som kan komma i fråga för försöks- och träningslägenheter. Förvaltningen delar socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens förslag till reviderade riktlinjer.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamoten Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Tina Kratz (V)

Rätten till en bostad är en mänsklig rättighet som omkring 3000 hemlösa saknar idag i Stockholms stad. Det är därför välkommet med riktlinjer för att arbetet med försöks- och träningslägenheter ska fungera så bra som möjligt.

Vi vill betona att det är viktigt att ha en dialog med de kvinnor och män som får försöks- och träningslägenheter, så att de får bästa möjliga stöd, uppmuntran och feedback. Eftersom en lägenhet betyder så mycket måste kontakten vara tät, för att fånga upp eventuella problem.

Försöks- och träningslägenheter är en viktig del i arbetet med att hemlösa ska kunna få en egen bostad. Andra metoder som prövas är ”Housing First” som dock bara omfattar ett fåtal lägenheter.

För att på allvar minska hemlösheten krävs en stadsövergripande samordning samt tillräckligt många hyresrätter med rimliga hyror. Tyvärr har utförsäljningen av allmännyttan drastiskt minskat antalet billiga bra hyresrätter som kunde ha blivit en bostad till en hemlös.

§16 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Svar på remiss från KS Dnr: 326-2283/2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-510/10) daterat 2010-12-08.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har gjort en översyn av riktlinjerna för insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen). Det har gjorts för att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling inom staden. Revideringen av riktlinjerna har varit nödvändig beroende på förändrad lagstiftning som träder i kraft 2011-01-01, praxis från prejudicerande domar, nya rutiner för handläggning av ärenden enligt LSS och SoL, samt hur rätten till personlig assistans utreds. Riktlinjerna ska fungera som anvisningar till handläggare som arbetar med ärenden inom LSS och SoL. Förvaltningen instämmer med förslaget till riktlinjer.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamoten Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) och ett gemensamt förslag till beslut från (S), (V) och (MP). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.


Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamoten Claes Elmgren m.fl.(S) och Tina Kratz (V) till förmån för gemensamt förslag till beslut:

Vi föreslog nämnden besluta

Nämnden beslutar att som remissvar lämna samma svar som oppositionen i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden den 30 september 2010.

§17 Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015

Svar på remiss från KS Dnr: 326-2538/2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-505/10) daterat 2010-12-22.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har fått i uppdrag att revidera stadens handikappolitiska program. Det reviderade programmet har fått ett nytt namn ”Förslag till delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015”.

Programmet bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och innehåller sju mål:

- Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda stadens inne- och utemiljö

- Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar

- Alla ska kunna uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på

- Alla barn, ungdomar och vuxna ska delta i utbildning och få det stöd som behövs för att nå målen

- Allas arbetsförmåga ska tas tillvara

- Alla ska ha en bostad som är anpassad efter individens behov

- Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet.


Förvaltningen stödjer programförslaget och dess implementerande i stadens integrerade ledningssystem ILS. Mål fyra, fem och sex berör i övervägande del andra förvaltningar och myndigheter. Förvaltningen är tveksam till de många indikatorer som bygger på enkätsvar hos brukare.

§18 Medborgarundersökning avseende stadsmiljö 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att godkänna redovisningen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.-547/10) daterat 2010-12-14.

En medborgarundersökning genomfördes under försommaren 2010 avseende stadsmiljöfrågor. I stort sett har alla resultat försämrats sedan 2009, utom när det gäller upplevelsen av trygghet i sitt bostadsområde. En drastisk försämring av resultatet för hur man upplever att staden, i det här fallet stadsdelsförvaltningen, tar hand om skötseln av parker har skett mellan åren 2009 och 2010. Förvaltningen kommer att fortsätta följa upp så att upphandlad entreprenör utför de uppgifter som ingår i gällande avtal och att entreprenören ska bli mer aktiv med att initiera förbättringar och åtgärda brister. Dialogmöten med medborgarna i varje stadsdel kommer att genomföras för att ta reda på vad man anser brister i skötseln, men också informera om vad som förvaltningen har rådighet över.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamoten Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Tina Kratz (V)

En samverkansplan bör upprättas för stadsdelen med syfte att gemensamt verka för att andelen människor som vågar vistas ute när det är mörkt ökar till 75 procent till år 2014.

Att förvaltningen redovisar vilka åtgärder som behöver vidtas för att 75 procent av stadsdelens medborgare ska vara nöjda med skötsel av parker, gångbanor och grönområden till år 2014.

Att förvaltningen återkommer med förslag till hur informationen om städning och snöröjning till medborgarna bättre kan nås.

I årets medborgarundersökning avseende hur Skarpnäckborna upplever sin stadsmiljö har alla resultat utom ett försämrats. Undersökningarna påbörjades 2007 och sedan dess har endast upplevelsen av trygghet blivit bättre, dock avstår 47 % av de svarandes att vistas på gator och torg efter mörkrets inbrott för att det känns otryggt. Här behöver fler goda krafter i samhället samarbeta för att stadsdelens invånare ska våga vistas ute när det är mörkt.

En samverkansplan med stadsdelens olika aktörer behöver upprättas. Målet inom

mandatperioden bör vara att minst 75 % av de svarandes vågar vistas ute efter mörkrets inbrott.

Inom områdena skötsel och renhållning av gångbanor, parker och grönområden visar upplevelserna av städning och renhållning stark negativ utveckling. Det räcker inte med att föreslå ett dialogmöte utan upphandlingsavtal om skötsel behöver skärpas upp. Vi anser det rimligt att målet 75 % nöjda medborgare kan uppnås inom mandatperioden och vill att förvaltningen återkommer med besked om vilka insatser som behövs för att göra det möjligt.

När det gäller information om hur gator och parker ska städas och papperskorgar tömmas samt snöröjning och klotter saneras så anser endast 7 % av de svarandes att staden ger en tydlig information om hur och när detta sker. En alarmerande låg siffra som utmanar till att utveckla stadsdelens kommunikation. Vi vill att förvaltningen återkommer med besked om hur den strategin ser ut.

§19 STAN – programmet 2009-2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 006-496/09) daterat 2010-12-16.

Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program, STAN- programmet, antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2004 för perioden 2005- 2008. I STAN- programmet anges att socialtjänstnämnden ansvarar för att följa upp och revidera det vart fjärde år.

Det nu reviderade STAN- programmet i Stockholms stad antogs av kommunfullmäktige 2010-11-08 och gäller fram till och med 2012-12-31.

STAN- programmet har sin etiska utgångspunkt i socialtjänstlagen och FN:s konvention om barnets rättigheter och dess intentioner om barns grundläggande rätt till skydd och stöd.

I syfte att komplettera Vision 2030 inom sakområdena tobak, alkohol, narkotika och andra droger innehåller STAN- programmet visionära mål att sträva emot på lång sikt. STAN- programmet uppmärksammar bl.a. nödvändigheten av att arbeta mot alkohol och andra droger för att utveckla Stockholm till en stad i världsklass.

STAN- programmet ska ses som ett stöd och inspiration för att fördjupa det vardagliga arbetet gentemot tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Programmet riktar sig till alla som bor/eller är anställda i Stockholms stad. Därför måste varje verksamhet se hur man kan utveckla arbetet utifrån de egna uppdragen.

Förvaltningen anser att STAN- programmet 2009-2012 är ett väl genomarbetat dokument och stödjer i sin helhet det reviderade programmet. Förvaltningens mening är dock att det avgörande för hur stor verkan STAN-programmet kommer att ha i praktiken är till stora delar beroende av att staden kan följa upp resultaten av Stockholmsenkäten.

§20 Tillsyn av folköl och tobak 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.3.1.-18/10) daterat 2010-12-16.

Från och med 2010-07-01 gäller ny lagstiftning inom tobaks- och folkölsförsäljningen. Detta har förändrat förutsättningarna för kommunernas tillsynsarbete. En väsentlig skillnad från föregående år är att de provköp som tidigare genomfördes, vilket var metod för tillsynen utifrån tidigare riktlinjer, inte längre är tillåtet. Detta medför att tyngdpunkten vid tillsynsarbetet framöver kommer att läggas på information till handlarna. Om förvaltningen däremot upptäcker att någon handlare bryter mot gällande lagstiftning eller bestämmelser kommer förvaltningen att anmäla detta till polismyndigheten eller återkomma till nämnden i det ärendet. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har i uppdrag att årligen kontrollera de handlare som har tillstånd att sälja folköl respektive tobak. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har under 2010 genomfört tillsyn hos samtliga handlare som har tillstånd att sälja folköl och tobak. Förvaltningen avser att intensifiera tillsynsarbetet på de försäljningsställen som har varit anmälda.

§21 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

Anmäldes en skrivelse från ordförande Billy Östh m.fl. (M), vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (S), Claes Elmgren m.fl.(S), Daniel Forslund (FP), Tina Kratz (V), Simon Lundberg (C) angående snöröjningen i stadsdelen.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Anmäldes en skrivelse från vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) angående uppföljning och förslag till åtgärder med anledning av Medborgarundersökning 2010.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen från vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) till förvaltningen för beredning.

Anmäldes en skrivelse från vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S), Tina Kratz (V) angående uppföljning och förslag till åtgärder med anledning av Medborgarundersökning 2010.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen från vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S), Tina Kratz (V) till förvaltningen för beredning.

§22 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

BESLUT

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 22)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§23 Minnesanteckningar från möte med Skarpnäcks näringslivsråd 2010-12-13

Anmäldes minnesanteckningar från näringslivsrådets sammanträde 2010-12-13

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§24 Minnesanteckningar från möte med SkarpBrå

Anmäldes minnesanteckningar från SkarpBrå sammanträde 2010-11-15

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§25 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.(bilagd § 25)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärders som kan föranledas

av de inkomna skrivelserna, remisser, m.m.

§26 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 26).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§31 Förordnade och delegering till sociala delegationen

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande.

1. Stadsdelsnämnden förordnar förutom nämndens ordförande Billy Östh (M) även vice ordförande i nämnden Ewa Larsson (MP) samt ledamöterna i sociala delegationen Sonny Österman (M), Annika Johansson (S), Johan Brege (M) övrigt med rätt att fatta beslut

- enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande

- enligt 11 § LVU om var och hur vården ska ordnas

- enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud

- enligt 43 § 2 p LVU om begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande

- enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande.

2. Stadsdelsnämnden delegerar till nämndens ordförande Billy Östh (M) även vice ordförande Ewa Larsson (MP) samt till ledamöterna i sociala delegationen Sonny Österman (M), Annika Johansson (S), Johan Brege (M) övrigt med beslutanderätt

- enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande

- enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud.

3. Beslut som fattas genom förordnande och delegering anmäls och protokollförs i sociala delegationen, vars protokoll anmäls i stadsdelsnämnden.

4. Omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-564/10) daterat 2011-01-17.

Enligt lag har stadsdelsnämndens ordförande rätt att fatta vissa brådskande beslut i enskilda ärenden. Förvaltningen föreslår att nämnden även förordnar delar av sociala delegationen med rätt att fatta beslut i dessa ärenden.