Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-02-10

Sammanträde 2011-02-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 9 - 20.

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

8 Kvalitetsgarantier 2011

Dnr: 1.2.1.-542/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel. 508 15 095
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Angående förändrade riktlinjer för föreningsbidrag

Svar på skrivelse från alliansen
Dnr: 1.6.-570/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Upprustning av parkväg

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4-425/10
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Angående socialtjänstens uppföljning av placerade barns skolgång

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4-443/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

12 Detaljplan för del av kv. Duggregnet m.m. i stadsdelen Björkhagen, S-Dp 2009-00919-54

Remissvar
Dnr: 1.5.3.-18/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

13 Ändring av allmänna lokala föreskrifter för Stockholms kommun avseende utökning av antalet officiella strandbad och hundförbud på dessa

Remissvar
Dnr: 1.5.1.-7/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet

Remissvar
Dnr: 1.5.1.-504/10
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 IT - strategi för bättre lärande

Remissvar
Dnr: 1.5.1.-558/10
(Utsändes)
Handläggare: Glenn Kinberg Tel. 508 17 177
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Patientsäkerhetsberättelse 2011 för vård - och omsorgsboendet Hemmet för Gamla

Dnr: 7.-11/11
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 047
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr:1.2.4.-537/10, 1.2.4.-19/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

19 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

20 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes )
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

21 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tel. 508 15 153

22 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

TILLÄGG - REMISSER

23 Samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. Förslag på samarbete med en ansökan till Socialstyrelsen om inrättande av en försöksverksamhet med sprututbyte

Svar på remiss från KS Dnr: 325-940/2010
Dnr: 1.5.1.-540/10
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel. 508 15 302
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordföranden

Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 16 februari 2011 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med den justeringen att ärende § 23 behandlas direkt efter § 20.

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 19 januari 2011 har justerats 25 januari 2011.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Avdelningschef Lars-Gunnar Winsa svarade på en fråga ställd vid tidigare tillfälle avseende hemlöshet. I mitten av januari var situationen följande. 19 vuxna befann sig på härbärge i enlighet med tak över huvudgarantin, varav uppskattningsvis 75% var personer med missbruksproblematik. 7 barnfamiljer i stadsdelen var aktuella för stöd på grund av bostadslöshet. 17 person har passerat jourlägenhet. 15 personer befann sig på hotellhem efter att ha passerat härbärge. 14 personer återfanns på inackorderingshem efter att tidigare befunnit sig på härbärge. Stadsdelsförvaltningen har 2 uppsökare anställda i syfte att arbeta med hemlösa. Stadsdelen lotsar cirka 32 personer vidare varje år som befunnit sig i hemlöshet. Stadsdelsförvaltningen känner inte till några ”uteliggare” som förvaltningen har ansvar för.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Verksamhetsberättelse 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 godkänns.

2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige och stadens revisorer.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-16/11) daterat 2011-01-26.

Utifrån Vision 2030 har Skarpnäcks stadsdelsnämnd fortsatt arbetet för ett Stockholm i världsklass genom att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och redovisa en ekonomi i balans.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

Förvaltningen har i stort uppfyllt inriktningsmålet. Konkurrensutsättning av verksamheter har fortsatt. Förvaltningen har fortsatt att fokusera på arbetslinjen och ett minskat utanförskap, speciellt gällande arbetslösa ungdomar. Projektet Skarpnäckslyftet har pågått för att öka tryggheten främst i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. En strategi har tagits fram för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder inom stadsdelsområdet. Trygghetsvandringar och planerade upprustningar av parker, t.ex. lekplatsen Indianparken i Björkhagen och De gamlas lund i Enskededalen, har genomförts. Andelen ekologiska livsmedel har ökat starkt och samtliga bilar som förvaltningen leasar är miljöbilar.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet delvis har uppfyllts. Valfriheten har utvecklats bland annat genom att verksamheter har konkurrensutsatts och att valfrihetssystemet har utökats. Förvaltningen har påbörjat arbetet med en förbättrad uppföljning för att säkerställa kvaliteten för verksamheter drivna på entreprenad.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under året genom en utbyggnad och verksamhetsanpassning av lokaler. Barngrupperna har varit något större än kommunfullmäktiges ambition.

Inom äldreomsorgen har Hammarbyhöjdens servicehus omvandlats till trygghetsboende och kommunens dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt nattpatrullen inom hemtjänsten har upphandlats.

Anhörigstödet har utvecklats. Verksamheten inom äldreomsorgen har utvecklats genom projekt för demensvård, uppsökande besök hos 75-åringar och öppen social dagverksamhet.

Verksamheten inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har till största delen bedrivits på entreprenad. Den kommunala verksamheten har bestått av två utförarenheter varav för en, Trollebo korttidsboende, har beslut fattats om avveckling på grund av minskad efterfrågan av platser.

Inom individ- och familjeomsorgen har arbete fortsatt med att vidareutveckla former för öppenvård och utbildningar för personalen har genomförts. Personer med psykisk funktionsnedsättning har erbjudits ökad valfrihet inom boende, boendestöd och sysselsättning.

Nämndmålet att minska sjukfrånvaron har uppnåtts. Ett projekt för minskad sjukfrånvaro har bidragit till ökad effektivitet inom förvaltningens verksamhetsområden.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet har uppfyllts. Kostnadseffektivitet visas genom att redovisa en budget i balans, minska andelen av totalkostnaderna för administration och lokalhyror samt att samtliga mål uppfyllts.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamoten Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C).

Verksamhetsberättelsen för 2010 visar med all önskvärd tydlighet hur framgångsrik Alliansmajoritetens politik varit. Ekonomin är i balans. Den kommunala servicen har förbättrats genom de konkurrensutsättningar och upphandlingar som genomförts. Skarpnäcks stadsdelsnämnd erbjuder medborgarna valmöjligheter i livets alla skeden. Det finns en mångfald av offentliga och privata utförare som erbjuder en tillgänglig service av god kvalitet.

Förskolan byggs ut och barnomsorgsgarantin hålls. Satsningarna på barn och unga fortsätter. Skarpnäckslyftet kompletteras med en ny fritidsgård i Skarpnäck. En värdig ålderdom erbjuds våra äldre. Stödet och servicen till personer med funktionsnedsättning förbättras.

Skarpnäcksalliansen (Nya Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna och Centerpartiet) kommer under denna mandatperiod att fortsätta denna framgångsrika politik och fortsätta med den utveckling av välfärden som nu sker inom många områden, exempelvis förskola och ungdomsverksamhet.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP)

Det råder brist på biogas i Stockholm, i dagsläget importerar vi biogas från både Linköping och Västerås. Generellt i staden samlades 2009 in endast 7,7 procent av stadens matavfall. KF:s årsmål för 2010 för stadens kök och hushåll var 35 procent, i Skarpnäck har endast 5 procent matavfall för biogasproduktion samlats in. Som huvudorsak anges att Trafikkontoret ännu inte erbjuder hämtning på insamlingsplatser som gjorts i ordning.

Vi lägger nu en skrivelse till förvaltningen om att återkommer med besked på nästkommande sammanträde om när Trafikkontoret avser sätta igång att samla in det sorterade materialet.

1. Stadesdelens medborgarundersökning 2010 visade på att många inte är nöjda med skötsel av parker och grönområden. KF:s årsmål ligger på 65 procent, vilket i sig kan tyckas vara ett lågt satt mål, men i Skarpnäck ligger siffran så lågt som 45 procent. Denna fråga uppmärksammandes på föregående sammanträde då medborgarundersökningen i sin helhet redovisades.

I en skrivelse inlämnad vid det tillfället bad vi förvaltningen återkomma med besked om hur strategin ser ut för att uppnå KF:s mål om nöjda medborgare. Vi inväntar svar på den skrivelsen.

När det gäller barn- och unga som far illa anser förvaltningen att nämndens eget uppsatta mål om 100 procent är ett för högt satt mål. Inför yttranden till åklagare anser förvaltningen inte det nödvändigt att alltid hämta in synpunkter från polisen om det är första gången den unga begår ett brott. Förvaltningens resultat ligger därför på 63,16 procent.

Vi menar att det i synnerhet första gången är oerhört viktigt att alla goda krafter samverkar för att på ett så tidigt stadium som möjligt förhindra ingång på kriminell väg. Polisen är den självklara samarbetsparten att söka information och samarbete med . Vi anser att nämndens mål är rimligt och ska följas.

Slutligen vill vi ge ”med beröm godkänt” till förvaltningen när det gäller andel inköpta ekologiska livsmedel på förskolor som under året har varit 20,8 procent. Det av KF uppsatta målet för 2011 är 16 procent vilket vi förra året rågade med hela 5,8 procent! Vi hoppas den positiva utvecklingen kan fortgå så att vårt uppsatta mål på 40 procent ekologisk inom alla våra verksamheter kan uppnås.

Särskilt uttalande anmäldes av Annika Johansson m.fl. (S) och Tina Kratz (V).

Verksamhetsberättelsen för 2010 bekräftar att Alliansens budget på väsentliga områden inte räcker till för att uppfylla rimliga förväntningar och viktiga behov hos medborgarna. De allvarligaste tillkortakommandena ser vi inom miljöområdet, förskolan och äldreomsorgen.

Vi vet att förvaltningens medarbetare gör sitt yttersta för att uppnå en så bra verksamhet som möjligt, men det är svårt att nå ända fram när varken personalresurser eller ekonomiska resurser räcker till.

Miljömålen


Varken stadens eller nämndens miljömål kan anses vara särskilt långtgående, de uppfylls ändå inte. Det gäller såväl målen för hållbar livsmiljö som målen för miljöförbättringar i de egna verksamheterna, vilket skärper kraven på ett aktivare arbete med 2011 års mål.

Förstärkta insatser för barn som far illa eller riskerar att fara illa


Nämndens mål att förstärka insatserna för barn som far illa eller riskerar att fara illa uppnås inte på flera punkter. Det är särskilt illa med tanke på hur viktiga tidiga insatser är för dessa barns fortsatta säkerhet och utveckling.

Förskolan


Överinskrivningarna i stadsdelens förskolor har fortsatt under 2010, liksom en för låg andel förskollärare. Det senare särskilt allvarligt mot bakgrund av Skollagens ökade krav på pedagogisk kompetens. Vi är allvarligt bekymrade över den kvalitetsförsämring som förskolan får och som drabbar i första hand barnen. Den har också rubbat föräldrarnas förtroende för Skarpnäcks tidigare välrenommerade pedagogisk verksamhet.

Äldreomsorgen


Inom äldreomsorgen uppnås inte målen på grund av att man uppenbarligen underskattat behoven när det gäller platser i särskilt boende och behovet av hemtjänstinsatser. Det är förvånande och borde leda till en granskning av årets resurstilldelning.

Årets ekonomiska överskott
Vi inser naturligtvis att det överskott på drygt fem mnkr som redovisas för 2010 inte hade räckt till för att råda bot på de brister vi nämnt här, men så mycket hade inte behövt varit lika illa.

§8 Kvalitetsgarantier 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Kvalitetsgarantierna för år 2010 fastställs.

2. Ärendet justerades omedelbart

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-542/10) daterat 2011-01-17.

Enligt stadens kvalitetsstrategi för kvalitetsutveckling ska alla verksamheter utforma kvalitetsgarantier med åtföljande system för rättelse.

Förvaltningens enheter har arbetat fram kvalitetsgarantier som vänder sig till enheternas brukare. Garantierna är alla bedömda och godkända av förvaltningsledningen. Förskolorna har åtaganden med inriktning på språk, kommunikation, inflytande och delaktighet. Omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgens åtaganden lyfter fram värden som trygghet, delaktighet, bemötande och rättsäkerhet. Inom individ- och familjeomsorg är det också bemötande och rättsäkerhet som betonas. Garantierna speglar att inflytandefrågorna fortsätter att vara viktiga under 2011.

Syftet med kvalitetsgarantier är att göra det tydligt för brukare vilka åtaganden de kan förvänta sig av stadens enheter. Genom garantierna ska brukarna få klara besked om vad de kan förvänta sig av service och omsorg och hur stadens verksamheter erbjuder rättelse om de inte lever upp till sina åtaganden.

Åtagandena utgår från stadsdelsnämndens mål. De fångar syftet med verksamheten och fokuserar på väsentliga kvalitetsaspekter för brukarna. Därför är det också viktigt att enheterna har en dialog med brukarna om innehållet i garantierna.

Förvaltningsledningen gör en rimlighetsbedömning av åtagandena och av hur arbetssätten är säkrade. När kvalitetsgarantierna har godkänts av nämnden överlämnas de till brukaren alternativt anslås på enheten. Enheterna bestämmer själva på vilket sätt kvalitetsgarantierna på bästa sätt kan göras tillgängliga för brukarna.

§9 Angående förändrade riktlinjer för föreningsbidrag

Svar på skrivelse från alliansen

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Kvalitetsgarantierna för år 2010 fastställs.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-542/10) daterat 2011-01-17. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har i en skrivelse ställt förslag till förändring av riktlinjerna för föreningsbidrag. Nämnden föreslår att politiska partier inte ska kunna få föreningsbidrag då de har möjlighet att söka medel från annat håll speciellt i tider av finansiella svårigheter.

Förvaltningen ser svårigheter i att bedöma vilka ansökningar som kan ha anknytning till något politiskt parti och anser att nuvarande riktlinjer är tillräckligt specifika för att fördela medel enligt den andemening förvaltningen uppfattar att nämndens förslag avser.

§10 Upprustning av parkväg

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-425/10) daterat 2011-01-13.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2010-10-12 innehåller ett förslag att rusta upp parkvägen mellan Lilla Sickla och Hammarbybacken. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2010-11-11 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen har efter besiktning utförd i september planerat att rusta upp parkvägen som går utmed Sicka sjöns västra sida mellan Hammarbybacken fram till Nackagränsen.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Tina Kratz (V).

Lilla Sicklas vänner har föreslagit upprustning av parkväg mellan Lilla Sickla och Hammarbybacken. Förvaltningen informerar i svar att de delar föreningens synpunkter om att upprustning behöver göras och har för avsikt att under våren 2011 göra en total översyn. På promenadstråket finns en del kraftiska backar som kan bli väldigt leriga under slagregn. Förvaltningen antyder att asfaltering kan övervägas.

Vi vill påminna om att parkvägar och stigar i Nackareservatet inte bör beläggas med asfalt då material inte hör hemma i ett reservat. Vi utgår ifrån att annat mer anpassat material kommer att användas.

§11 Angående socialtjänstens uppföljning av placerade barn skolgång

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-443/10) daterat 2010-12-29.

Åsa Plesner som är familjehemsförälder har lämnat in ett medborgarförslag till Skarpnäcks stadsdelsnämnd om familjehemsplacerade barns skolgång. Hon hänvisar till Bo Vinnerljung som har forskat om hur omhändertagna barns skolgång följs upp. Åsa vill även att Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ska tillämpa en modell som tagits fram av Helsingborgs och Norrköpings kommuner, ”SkolFam”. ”SkolFams” modell innebär att familjehemsplacerade barn kartläggs systematiskt med hjälp av pedagogiska och psykologiska tester och barnets utbildningssituation följs sedan upp tillsammans med familjehem, föräldrar, socialtjänst och skola. Förvaltningen känner till ”SkolFam”. En handläggare på utredningsenheten för barn och ungdom har deltagit i en konferens och enheten samarbetar med Socialförvaltningen och en annan stadsdelsförvaltning för att utreda om metoden kan användas i Stockholm.

§12 Detaljplan för del av kv. Duggregnet m.m. i stadsdelen Björkhagen,

S-Dp 2009-00919-54

Remissvar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande över remissen avseende ny detaljplan för kv. Duggregnet m.m. i stadsdelen Björkhagen överlämna detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.3.-18/11) daterat 2011-02-02.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som möjliggör att c:a 80 lägenheter och en förskola kan uppföras vid kv. Duggregnet vid Helsingborgvägen i Björkhagen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss. Förvaltningen anser att den nya bebyggelsen i förslaget är väl avvägd. Bostäderna blir ett positivt tillskott på attraktiva och tillgängliga lägenheter, vilket också gynnar Björkhagens centrums utveckling. Förvaltningen ges möjlighet att starta en förskola i moderna lokaler. Att antalet allmänna parkeringsplatser halveras är bekymmersamt och det bör prövas vidare om det är möjligt att anlägga fler platser och att bestämmelser om tidsbegränsning införs.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M), (FP), (S); (V) med instämmande av (C) och ett förslag till beslut från (MP). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Vi tillstyrker förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

Detaljplanen diskuterades på välbesökt samråd den 1:a februari. Där framkom flera önskemål avseende de tre höghusen med framförvarande lägre byggnader. Husen upp mot backen upplevdes som för höga och husen framför för tjocka.

Stor oro uttrycktes också för att för många skulle flytta dit med bil, parkeringsfrågan upptog mycket tid och önskemål om information till de nya bosättarna om att det endast kommer bli tre minuter till T-bana föreslogs marknadsföras.

Krav på att de nya husen skulle bli energieffektiva ställdes också, passivhus önskades och gröna tak för att smälta in bättre i miljön.

De tre höga husen med de mindre husen framför sig föreslogs harmoniera med platsens själ. På ena sidan den kända vackra Marcuskyrkan som helt smälter in i naturen med låga byggnader i tegel och på andra sidan det uppstickande riktigt höga huset i vit puts, båda skyddsklassade.

Eftersom området behöver väsentligt fler förskolor föreslår vi att det undersöks huruvida det önskemålet kan tillfredställas.

Vi föreslår att de höga husen kapas två våningar och ges en annan yttre utformning så att de smälter in i den gröna backe de lutar sig mot. De tre lägre husen framför görs en våning lägre och ges en smäckrare utformning i mörkt material, kanske tegel.

Vi föreslår att alla husen blir passivhus med gröna tak.

Vi föreslår att parkeringsnormen sänks till 0,5 procent och att de som ska flyttas in informeras om det kollektiva nära läget.

Vi föreslår att det undersöks om fler än planerade förskolor kan inrymmas i husen

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Annika Johansson m.fl. (S) och Tina Kratz (V).

Vi delar förvaltningens bedömningar i tjänsteutlåtandet.

De nya bostäderna blir ett välkommet tillskott till Björkhagen och alla bostadssökande som efterfrågar hyresrätter. Bostäderna får ett mycket kollektivtrafiknära läge i en intressant stadsbild med direkt närhet till Nackareservatets ”huvudentré” och kulturmärkta byggnader som Sigurd Lewerentz´ Markuskyrka och Georg Varhelyis höga vita bostadshus.

Liksom förvaltningen anser vi att antalet allmänna p-platser i planförslaget är en grov underskattning av parkeringsbehovet. En underskattning som kan komma att leda till ett tidvis oacceptabelt parkeringskaos för kyrkobesökare och besökare till Nackareservatet som inte kan använda tunnelbanan.

Vid Markuskyrkans tillkomst anvisades ett 70-tal allmänna parkeringsplatser söder om kyrkan för kyrkans behov i samband med förrättningar och evenemang. Med tiden har parkeringsplatsen också kommit att användas av närboende, ett ökande antal besökande till Nackareservatet och av pendlare som infartsparkering. I den parkeringsutredning som är ett av underlagen till planen konstateras att p-platserna inte räcker till idag i samband med större evenemang i kyrkan. I planförslaget minskas antalet allmänna p-platser till hälften. Utredningen föreslår tidbegränsning av p-platserna, vilket skulle minska antalet långtidsparkeringar och motivera att antalet p-platser minskas till 30-40.

Parkeringsutredningen konstaterar också att bedömningen är osäker och att överbelastning kommer att uppstå när det är många besökare till Markuskyrkan och Nackareservatet.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att man i det fortsatta planarbetet prövar ytterligare möjligheter att öka antalet allmänna p-platser, exempelvis genom snedställda platser utmed Helsingborgsvägen. Vi understryker detta, men tror inte att de ytterligare platser man kan få på det sättet är tillräckliga. Stadsbyggnadskontoret bör därför också prova andra möjligheter att utöka antalet allmänna p-platser.

§13 Ändring av allmänna lokala föreskrifter för Stockholms kommun avseende utökning av antalet officiella strandbad och hundförbud på dessa

Remissvar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande över remissen avseende ändring av allmänna lokala föreskrifter överlämna detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1-7/11) daterat 2011-01-12.

Ett förslag till ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna har tagits fram av miljöförvaltningen. Anledningen är att även de nya strandbad som staden inrättat ska omfattas av föreskrifterna, t.ex. när det gäller hundförbud under sommaren. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget, som innebär att Skrubba strandbad kommer att omfattas av föreskrifterna.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C).

Att Skrubba strandbad blir officiellt strandbad är positivt. Nya möjligheter till bad och rekreation för stadsdelens invånare ökar livskvalitén.

Miljöförvaltningens förslag till nya ordningsföreskrifter innebär förbud mot att medföra hund till stadens officiella strandbad under perioden 1 juni till 31 augusti. Hygien och hänsynstagande till grupper med allergi bör alltid beaktas. Ett förbud mot att medföra hund vid samtliga strandbad vore dock olyckligt. Det borde kunna övervägas om tillträdesrätt kan beviljas för hundar på några av strandbaden, exempelvis vid det nya strandbadet i Skrubba.

Miljöförvaltningens förslag till nya ordningsföreskrifter innebär även förbud mot alkoholintag vid stadens strandbad. Detta hör inte hemma i en modern storstad som Stockholm.

§14 Långsiktigt plan för stadens idrottsverksamhet

Remissvar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande över remissen avseende en långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet överlämna detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1-504/10) daterat 2011-01-12.

Idrottsförvaltningen har tagit fram ett förslag till långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet. Syftet med planen är att den ska ge staden ett samlat underlag för fortsatta ställningstaganden i utvecklingen av idrottsverksamheten i Stockholm för de närmaste tio åren, med sikte på 2030. Då staden växer snabbt måste villkoren för att utöva motion och idrott bevakas och utvecklas. Idrottsnämndens stöd till idrottsrörelsen genom att tillhandahålla idrottsanläggningar och fördelning av tränings- och tävlingstider är avgörande för en aktiv och engagerad idrottsrörelse. Avgörande är också att staden satsar på att upprätthålla, men också utveckla och utöka, sina idrottsanläggningar.

Förvaltningen anser att idrottsförvaltningens förslag till långsiktig plan ger en bra bild av nuläget och de utmaningar som staden står inför samt vilka prioriteringar som bör göras. Dessvärre saknas satsningar i Skarpnäcks stadsdelsområde, både vad gäller fullstora idrottshallar och en badanläggning.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S) samt ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av (C) och ett gemensamt förslag till beslut från (MP), (S) och (V). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl.(S), Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att i övrigt anföra följande

Vi saknar precis som förvaltningen att det saknas satsningar i Skarpnäcks stadsdelsområde. Vänsterpartiet har länge drivit på för att det ska byggas en sim- och idrottshall på Skarpnäcksfältet. Det finns en markanvisning och långtgående planer på en anläggning men den borgerliga alliansen har stoppat upp processen. Vi kan konstatera att behovet av en idrottsanläggning växer i samma takt som vår stadsdel och att äntligen förverkliga sim- och idrottsanläggningen skulle vara en behövlig satsning. Både remissen och stadsdelens rektorer beskriver tydligt vikten av idrottsanläggningar.

Vi anser att det ska satsas på en i sanning jämlik idrott, att det just nu finns fler pojkar som är idrottsaktiva innebär inte att vi ska nöja oss med det. Vi anser att måttstocken för investeringar ska bygga på proportionen 50/50.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C).

Idrottsverksamheten utvecklas snabbt i Stockholm. Idrottsinvesteringarna har den senaste 10-årsperioden varit på en mycket hög nivå. Antalet konstgräsplaner har ökat från 5 till 55. En konstgräsplan har anlagts på fotbollsplanen i Hammarbyhöjden och en på Skarpnäcksfältet. Ytterligare två kommer under den närmsta tiden att byggas på Kärrtorps IP.

Det byggs ett antal idrottshallar i Stockholm. Även Skarpnäck borde få del i denna utbyggnad. En fullstor idrottshall för tränings-, tävlings- och skolverksamhet bör därför byggas i Skarpnäcks stadsdelsområde. Inomhushallar ger dessutom möjlighet för idrottsverksamhet både för flickor och pojkar, vilket är viktigt.

§15 IT – strategi för bättre lärande

Remissvar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande över remissen avseende en långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet överlämna detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 031-2674/2010) daterat 2010-12-29.

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till ”IT-strategi för bättre lärande” som Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått på remiss.
I kommunfullmäktiges budget 2011 betonas vikten av fortsatt utveckling av IT inom de pedagogiska verksamheterna. En satsning på bättre infrastruktur och ökad datortillgänglighet inom förskola och skola ska kombineras med kompetensutveckling, såväl för lärare som för elever. Satsningen på PIM (Praktisk IT och mediekompetens) ska följas upp av ett systematiskt och långsiktigt arbete för att ta vara på och fördjupa IT-kompetensen bland stadens pedagoger.

I budget 2011 fick kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa en strategi för det fortsatta IT-arbetet i förskola och skola.

§16 Patientsäkerhetsberättelse 2011 för vård – och omsorgsboende Hemmet för Gamla

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Patientsäkerhetsberättelsen 2011 för vård- och omsorgsboendet

Hemmet för Gamla godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 7.-11/11) daterat 2011-01-11.

Den 1 januari 2011 trädde en ny lag, patientsäkerhetslagen[1], i kraft. Syftet med den nya lagen är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador och tydliggöra vårdgivarens ansvar.

För att uppfylla kraven i lagen är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts. Skyldigheten att upprätta en patientsäkerhetsberättelse gäller från och med 2011.

I Skarpnäcks stadsdelsområde finns ingen verksamhet i kommunal regi men ett vård- och omsorgsboende som drivs på entreprenad, Hemmet för Gamla.

För entreprenören gäller att enhetens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, och verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen lämnar patientsäkerhets-

berättelsen till stadsdelsnämndens MAS för vidare rapportering till nämnden under februari månad.

§17 Inkomna medborgarförslag enligt lista

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 1.2.4.-537/10 och 1.2.4.-19/11) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäldes en skrivelse från vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl.(S) och Tina Kratz (V), angående rutiner för inhämtning av matavfall för produktion av biogas.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Anmäldes en skrivelse från vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Annika Johansson (S) och Tina Kratz (V) angående ständig överbeläggning på förskolor och föräldrars missnöja

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§19 Skrivelser från nämndens råd

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 19).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§20 Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m. (bilagd § 20).

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§23 Remiss om samlad strategi för att begränsa smittspridningen bland intravenösa missbrukare. Förslag på samarbete med en ansökan till socialstyrelsen om inrättande av en försöksverksamhet med sprututbyte

Remissvar

BESLUT

Skapnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande lämnas som svar på remissen

2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-540/10) daterat 2011-02-02.

Stockholms läns landstings fullmäktige fattade beslut 2010-06-21 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra en samlad strategi för att begränsa smittspridning bland intravenösa missbrukare. En del av denna strategi är ett förslag att starta en försöksverksamhet med ett sprututbytesprogram enligt utredningens Procyon-Capier slutrapport 2009-12-01 ”Åtgärder för att begränsa smittspridning, Sprutbyten och andra smittskyddsåtgärder”.

Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning inbjuder Stockholms stad att delta i projektet samt att bereda en gemensam ansökan om inrättande av en försöksverksamhet med sprututbyte till Socialstyrelsen. I remissunderlaget ställs ett antal frågor som behöver belysas innan Stockholms stad kan ta ställning till att delta i ett fyraårigt sprututbytesprojekt.

Förvaltningens mening är att en sådan försöksverksamhet måste ske under ordnade former, att lokaliseringen är viktig och att det, förutom en utvärdering, görs en kontinuerlig uppföljning av verksamheten. Förvaltningens uppfattning är att förslaget innehåller de efterfrågade begränsningarna varför förvaltningen är försiktigt positiv till att en försöksverksamhet startas i Stockholm under rådande förutsättningar. Nämnas kan slutligen att sprututbytesprogram finns idag i samtliga nordiska huvudstäder samt i Malmö och Lund.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M) meddelade att (M) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamoten Daniel Forslund (FP) Annika Johansson m.fl. (S), Tina Kratz (V) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns ett förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (MP), (FP), (S), (V) med instämmande av (C). Ordförande fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.