Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-03-31

Sammanträde 2011-03-31

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 9 - 35

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Dnr: 1.2.1.-67/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

8 Månadsrapport februari 2011

Dnr: 1.2.1.-48/11
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Snees Tel. 508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Fördelning av föreningsbidrag 2011

Dnr: 5.-10/11
(Utsändes)
Handläggare: Anna Karlsson Tel. 508 15 072

10 Revidering av sammanträdestid 2011 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1.-438/10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Förändring av enheten för personligt stöd

Dnr: 1.1.-12/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Äldreboendeplan för Östra söderort, stadsdelarna Enskede - Årsta - Vantör, Farsta och Skarpnäck

Dnr: 1.1.-450/10
(Utsändes)
Handläggare: Lena Borgman Tel. 508 15 015

13 Verksamhetsuppföljning av Norra hemtjänstenheten

Dnr: 1.2.1.-3/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Verksamhetsuppföljning av Södra hemtjänstenheten

Dnr: 1.2.1.-2/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Uppföljning och förslag till åtgärder med anledning av medborgarundersökningen 2010

Svar på skrivelse
Dnr: 1.6.-29/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Svar på skrivelse om förskolorna

Svar på skrivelse
Dnr: 1.6.-27/11
(Utsändes)
Handläggare: Per - Erik Ende Tel. 508 15 097
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Angående rutiner för inhämtning av matavfall för produktion av biogas

Svar på skrivelse från (MP), (S) och (V)
Dnr: 1.6.-64/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Skidspår

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-537/10
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Bergholmstorpet som stadsdelsträdgård och socialt nav

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-19/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Föreningsmeddelandetavlor

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-514/10
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel. 508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

22 Val av lokalt handikappråd i Skarpnäck för mandatperioden 2011-2014

Dnr: 1.1.-105/11
(Utsändes)
Handläggare: Ann-Marie Joachimsson Tel. 508 15 025
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

23 Motion (2011:11) om en inventering av våra idrottsanläggningar och se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar

Remissvar dnr: 328- 339/2011
Dnr: 1.5.1.-68/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Motion (2011:20) om ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm

Remissvar
(Utsändes)
Dnr: 1.5.1.-98/11
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Granskningsrapport av korttidsvård för äldre, Sydöstra Stockholm. Skarpnäck, Farsta och Enskede - Årsta - Vantör stadsdelsnämnder

Ställningstagande på grund av granskning
Dnr: 1.4.-26/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

26 Uppföljning av entreprenadavtalet avseende vård - och omsorgsboendet Hemmet för Gamla

(Utsändes)
Dnr: 1.2.1.-106/11
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Hemmet för Gamla och Hammarbyhöjdens servicehus 2010

(Utsändes)
Dnr: 1.2.1.-107/11
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Anmälan av verksamhetsuppföljning av vård och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2010

(Utsändes)
Dnr: 1.2.1.-108/11
Handläggare: Kristina Ström Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Rapport om brukarundersökning inom äldreomsorgen och omsorg om personer med funktionsnedsättning i Skarpnäck

(Utsändes)
Dnr: 1.2.1.-61/11
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Stockholmsenkäten angående ungdomars drogvanor 2010

(Utsändes)
Dnr: 6.-30/11
Handläggare: Kjell Johansson Tel.508 15 302
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Minnesanteckningar från SkarpBrå 2011-02-14

(Utsändes)
Dnr: 1.2.5.-66/11
Handläggare: Kjell Johansson Tel. 508 15 302
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr:1.2.4.- 43/11, 1.2.4.- 45/11, 1.2.4.- 49/11, 1.2.4.- 51/11, 1.2.4.- 57/11, 1.2.4.- 133/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

34 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

35 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes )
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

36 Upphandling av missbruksvård

Dnr: 2.2.2.-114/11
(Begränsat utskick, utsändes senare)
Handläggare: Karin Borg Tel. 508 15 418

37 Utredning av allvarliga missförhållanden enligt 24 a § Lagen (1196:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Attendo Care

Dnr: 1.2.2.-72/11
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Kerstin Medin Tel. 508 15 500

38 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria Sellén Tel. 508 15 119

39 Yttrande över ansökan om vårdnadshavare enligt 6 kap 19 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing - Britt Holm Tel. 508 15 153
Omedelbar justering

41 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel. 508 15 107
Omedelbar justering

42 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordföranden Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 6 april 2011 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 10 februari 2011 har justerats den 16 februari 2011.


§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Ledamot Annika Johansson (S) ställde fråga om Hammarbyhöjdens trygghetsboende och när en inflytt kan bli aktuell. Vidare undrade hon om det hade varit möjligt att nyttja boendet som fortsatt servicehus under den tid som det nu står tomt.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand meddelade att ett tjänsteutlåtande är på väg till styrelsen för Micasa för beslut i ärendet.

Avdelningschef Lena Borgman besvarade frågan avseende att bibehålla boendet som servicehus med, att i och med beslut i stadsdelsnämnden att omvandla servicehuset till trygghetsboende var det inte möjligt för stadsdelsförvaltningen att driva servicehuset vidare. Anledningen till att inflytten förskjuts är att det pågår hissreparationer.

§7 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Underlag till budget för år 2012 och inriktning för 2013 och 2014 godkänns.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-67/11) daterat 2011-03-15.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd fortsätter arbetet att utifrån stadens vision 2030 om ett Stockholm i världsklass utveckla verksamheterna mot kommande behov och förväntningar.

Stadsdelsnämnden fortsätter att konkurrensutsätta de verksamheter som inte är myndighetsutövning. En viktig uppgift för förvaltningen i och med konkurrensutsättningen av verksamheterna, är att förbättra och utveckla uppföljningen av avtalen med olika entreprenörer.

De senaste åren har präglats av en omfattande utbyggnad av förskolor, då antalet barn i förskoleålder har ökat. Enligt befolkningsprognosen förväntas ökningen av antalet barn i åldern 1-5 år nå sin kulmen år 2014. Kulmen kan förskjutas beroende på när nya bostäder färdigställs. Förvaltningens uppdrag är att bygga ut antalet förskoleplatser för att möta kommande behov, uppfylla barnomsorgs-garantin och minska antalet barn i grupperna. En ytterligare utmaning är att rekrytera förskollärare.

Vad gäller barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen kan förvaltningen se ett ökat behov av insatser nu och framåt. Förvaltningen kommer vid utredningar och insatser, i större utsträckning, att arbeta med kunskapsbaserade metoder och förebyggande arbete.

En central fråga för utvecklingen inom gruppen vuxna med psykisk funktionsnedsättning är bostadssituationen. Förvaltningen har startat ett stödboende för personer med psykiskt funktionsnedsättning, men ytterligare åtgärder kan behövas. Förvaltningen har som mål att minska behovet av och förkorta tiden för försörjningsstöd genom individuella lösningar och tidiga insatser. Intentionen är att öka antalet personer som går till egen försörjning under de kommande åren och fokus ligger särskilt på att skapa försörjningsmöjligheter för dem som idag är långvarit sjukskrivna.

Staten har övertagit flyktingmottagandet, förutom för nyanlända flyktingar som inte kan delta i den statliga etableringen. I och med etableringen av ett hem för ensamkommande flyktingbarn inom stadsdelsområdet får förvaltningen ansvar för ett stort antal barn och ungdomar.

Inom äldreomsorgen förväntas en minskning av antalet äldre över 80 år, vilket påverkar volymen av de framtida insatserna. Förvaltningen kommer bidra till stadens utbyggnad av gruppbostäder inom LSS-verksamheten. Under planperioden beräknas antalet yngre personer med demenssjukdomar öka. Det kommer sannolikt också att behövas boendeformer för den gruppen.

Med utgångspunkt från parkplanen ansöker förvaltningen om investeringsmedel till nyanläggning av en gångväg med belysning och upprustning av två lekplatser, en parklek, två parkområden samt ett naturområde.

En utmaning inom kulturområdet är att utveckla verksamheten i hela stadsdelsområdet och att göra Skarpnäcks Kulturhus till ett centrum för detta.

Ekonomiarbetet kommer även fortsättningsvis att fokusera på prognosarbete och ekonomistyrning.

De viktigaste frågorna för förvaltningen inom personalområdet kommer att vara hälsa, kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarförsörjning.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M), vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Annika Johansson m.fl.(S) samt ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av (C) och ett förslag till beslut från (S) och (V). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av ledamot Annika Johansson m.fl. (S) och ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Underlaget till budget för år 2012 och inriktning för 2013 och 2014 godkänns.

Samt att därutöver anföra:

Förvaltningen redovisar på ett förtjänstfullt sätt ett budgetunderlag för kommande tre år i sitt tjänsteutlåtande. Med givna förutsättningar tydliggörs konsekvenserna av den budgetinriktning majoriteten arbetar med.

Förvaltningen redovisar väntade kostnadsökningar inom ett flertal av nämndens kärnområden, bla: förskoleverksamheten, individ och familjeomsorgen för barn och ungdom, kultur- och föreningsverksamheten, omsorgen om personer med funktionsnedsättning, skötsel och utveckling av parker och grönområden samt ensamkommande flyktingbarn.

Vi befarar bland annat att

- utbyggnaden av förskolan och rekryteringen av kompetent personal inte kommer att vara i takt med ökningen av antalet barn i stadsdelsområdet. Överinskrivningar och dåliga lokallösningar försämrar kvaliteten i omsorgen och går ut över barn, föräldrar och personal
- förvaltningens ambition att satsa på kulturaktiviteter kommer att begränsas till Kulturhuset i Skarpnäck. Det är ett hot mot våra invånares mycket breda och aktiva kulturaktiviteter i övriga delar av stadsdelsområdet
- resurserna till stöd för barn och unga i utsatta miljöer inte kommer att räcka till ett nödvändigt förebyggande arbete. Med de ekonomiska förutsättningarna som redovisas riskeras en fortsättning och utveckling av Skarpnäckslyftet, som hittills varit framgångsrikt i sitt förebyggande och trygghetsskapande arbete
- den fortsatta och oreflekterade privatiseringen leder till oönskade kvalitetsbrister i vård och omsorgsverksamheten.

Enligt den sammanfattande ekonomiska analysen krävs effektiviseringar på nära 60 mnkr under perioden, under förutsättning att pris- och löneökningar inte överstiger två procent. Det är inte realistiskt och sannolikt kommer majoriteten att justera budgetramarna så att de rymmer åtminstone delar av de kostnadsökningar majoriteten anser vara mest angelägna.

Vi menar att det är oseriöst att förvaltningen tvingas arbeta med att planera för omfördelningar och effektiviseringar (läs nedskärningar) av redan knappa resurser. I synnerhet som de troligen heller inte kommer att genomföras fullt ut.

Tjänsteutlåtandet visar att förvaltningens tjänstemän har ambitioner och ser utvecklingsmöjligheter i Skarpnäcks stadsdelsområde som skulle bidra till ett Stockholm i världsklass. Vi beklagar att man inte ges möjlighet att fortsätta det arbetet.

§8 Månadsrapport februari 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsprognosen för januari-februari 2011 läggs till handlingarna.

2. Reviderad prislista vid förhyrning i Skarpnäcks kulturhus fastställs enligt bilaga 1.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-48/11) daterat 2011-02-03.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr, äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr, verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 7,2 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr.


En reviderad prislista vid förhyrning i Skarpnäcks kulturhus redovisas i bilaga1.

§9 Fördelning av föreningsbidrag 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Föreningsbidrag beviljas enligt förvaltningens förslag.

2. Omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 5.-10/11) daterat 2011-03-02.

I verksamhetsplanen för 2011 har stadsdelsnämnden avsatt 800000 kronor för lokala föreningsbidrag. I anslagen för föreningsbidrag ingår också hyreskostnader för lokaler till pensionärsföreningarna. De föreningar som föreslås erhålla bidrag uppfyller de kriterier som stadsdelsnämnden ställer för lokala föreningsbidrag. Stadsdelsnämnden föreslås bevilja föreningsbidrag för 800000 kronor enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S) samt ledamot Tina Kratz (V).

Vi beklagar att resurserna till stadsdelens lokala föreningsliv inte ger utrymme att stödja fler verksamheter än de som nu redovisas. Det lokala föreningslivet och medborgarnas egna initiativ borde ses som en prioriterad verksamhet för en levande och utvecklande stadsdel och därför ges ett väsentligt större budgetutrymme.

§10 Revidering av sammanträdestid 2011 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslut att sammanträda enligt följande:

Datum Tid Lokal Anmärkning

Måndag 2011-05-16 18.00 Kulturhuset Tertialrapport 1

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-438/10) daterat 2011-03-04.

§11 Förändring av enheten för personligt stöd

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Enheten för personligt stöd avvecklas senast 2011-06-01.

2. Kvarvarande personer med avlösar- och ledsagarservice förs över till Farsta stadsdelsförvaltning från 2011-06-01.

3. Uppdraget att rekrytera, hålla kontakt med och följa upp kontaktpersoner och korttidsfamiljer förs över till beställarenheten för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning från och med 2011-06-01.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-12/11) daterat 2011-03-03.

Enhetschefen för personligt stöd har slutat i Stockholms stad. Enheten för personligt stöd utför olika insatser av personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL), Assistansersättning enligt 51 kapitlet Socialförsäkringsbalken (SFB) samt avlösar- och ledsagarservice, kontaktpersoner och korttidsfamiljer för personer med funktionsnedsättning. I samband med att enhetschefen slutat har ett stort antal brukare valt att byta utförare. Förvaltningen bedömer att kvarvarande verksamhet är för liten för att fortsätta drivas i egen regi. Enheten finns även med i aktivitetsplanen för konkurrensutsättning under 2011. Förvaltningen föreslår att enheten avvecklas. Viss verksamhet föreslås övergå till Farsta stadsdelsförvaltning genom avtal. Beställarenheten för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning föreslås ansvara för handläggning av korttidsfamiljer och kontaktpersoner.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Tina Kratz (V) yrkade att återremittera ärendet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) avslag till yrkande om återremiss.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S) yrkade bifall till ledamot Tina Kratz (V) förslag till återremiss.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: ett förslag om återremiss från (V) med instämmande av (MP) och (S). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat att avgöra ärendet idag.

Reservation lämnades av ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av (C) och ett förslag till beslut från (V). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Att stadsdelsnämnden beslutar att enheten för personligt stöd inte avvecklas.

Att stadsdelsnämnden ej för över avlösar- och ledsagarservice till Farsta stadsdelsförvaltning från 110601.

Att uppdraget att rekrytera, hålla kontakt med och följa upp kontaktpersoner och korttidsfamiljer förs över till beställarenheten för äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning from 110601.

Därutöver anförs följande:

Vänsterpartiet ställer sig kritiska till att enheten för personligt stöd avvecklas med motivet att kvarvarande verksamhet är för liten för att fortsättas drivas i egen kommunal regi. I ärendet framförs att ett stort antal brukare valt att byta till annan utförare då den före detta enhetschefen valt att sluta arbeta hos förvaltningen, detta innebär att valfriheten för brukarna försämras om det enbart finns privata utförare i Skarpnäck. Det står inte klart i förvaltningens sammanfattning hur stort antal det är som blir kvar eller har valt en annan utförare.

De anställda inom personligt stöd beskrivs med tre veckors varsel fått välja mellan att byta till den nya privata utföraren med krav på lönestopp eller att bli av med sitt arbete hos brukarna (LO-tidningen, 110302). Detta har skett utan insyn från förvaltningen eller stadsdelsnämnden och utan facklig inblandning vilket Vänsterpartiet ställer sig kritiska till. Att avlösar- och ledsagarservice ska flyttas till Farsta ställer Vänsterpartiet sig frågande till då en konsekvensanalys saknas för vad detta innebär för brukarna.

§12 Äldreboendeplan för Östra Söderort, stadsdelarna Enskede – Årsta – Vantör, Farsta och Skarpnäck

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Förvaltningens utlåtande godkänns

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-473/10) daterat 2010-10-14.

Enligt beslut i fullmäktige ska äldreboendeplanerna uppdateras kontinuerligt.

Äldreförvaltningen har från Stockholms stads Utrednings- och statistikkontor AB (USK) beställt en framskivning av äldreomsorgsbehovet i Stockholms stad för åren 2010-2040.

Utgångspunkt för konsumtionen av äldreomsorg har varit situationen i oktober 2009. En indelning har skett av staden i fyra delområden. I samtliga delområdena förväntas antalet omsorgstagare öka fram till år 2040. Omsorgstagandet i Östra Söderort förväntas öka i betydligt lägre utsträckning än i övriga delområden. Under perioden beräknas behovet av platser inom vård- och omsorgsboende (VoB) minska. Minskningen beräknas jämfört med 2009 fram till 2020 vara 171 platser och 11 platser (jämfört med 2009) fram till 2030. Från år 2030 till år 2040 beräknas behovet sedan öka med 409 platser.

Möjligheten till valfrihet inom VoB tillsammans med det faktum att de VoB som finns inom förvaltningarna i Östra söderort har en hög beläggning och säljer platser även till övriga staden gör det svårt att ta ställning till en avveckling.

§13 Verksamhetsuppföljning av Norra hemtjänstenheten

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-3/11) daterat 2011-01-04.

Granskningen innehåller en sammanfattande bedömning, frågor om ekonomi och administration, ledning och personal, ledningssystem SOSFS 2006:11 (Socialstyrelsens författningssamling), kontaktmannaskap, dokumentation, synpunkts- och klagomålshantering, Lex Sarah, kost, hygien, larm, hantering av egna medel och nycklar samt delegering från primärvården.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S) samt ledamot Tina Kratz (V).

Stadsdelsförvaltningen ger lika synpunkter på de båda genomförda uppföljningarna, nämligen att resultatet visar på väl fungerande enheter. När det gäller dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen samt brukarinflytande säger uppföljningen att det saknas genomförandeplaner för alla brukare både på den Norra som på den Södra enheten.

Utifrån redovisningen går det inte att utläsa om genomförandeplaner saknas för en brukare eller om genomförandeplaner saknas för 50 procent av alla brukare. Därför är det omöjligt för oss att instämma i förvaltningens kommentar om att det är ”väl fungerande enheter”.

Med detta uttalande vill vi också markera att alla brukare ska ges en genomförandeplan, även om hemtjänst endast ska utgå för t ex en vecka.

När det gäller utbildning i kost och nutrition menar vi att det är oacceptabelt att ingen personal fått denna utbildning, trots att det enligt redovisningen finns rutiner "...för att uppmärksamma och vidta åtgärder om en enskild inte tillgodogör sig tillräckligt med näring och energi". Värdet av rutiner minskar om de inte stöds av kompetensutveckling varför vi utgår ifrån att detta arbete inleds.

§14 Verksamhetsuppföljning av Södra hemtjänstenheten

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-2/11) daterat 2011-01-04.

Granskningen innehåller en sammanfattande bedömning, frågor om ekonomi och administration, ledning och personal, ledningssystem SOSFS 2006:11, (Socialstyrelsens författningssamling), kontaktmannaskap, dokumentation, synpunkts- och klagomålshantering, Lex Sarah, kost, hygien, larm, hantering av egna medel och nycklar samt delegering från primärvården.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S) samt ledamot Tina Kratz (V).

Stadsdelsförvaltningen ger lika synpunkter på de båda genomförda uppföljningarna, nämligen att resultatet visar på väl fungerande enheter. När det gäller dokumentation utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen samt brukarinflytande säger uppföljningen att det saknas genomförandeplaner för alla brukare både på den Norra som på den Södra enheten.

Utifrån redovisningen går det inte att utläsa om genomförandeplaner saknas för en brukare eller om genomförandeplaner saknas för 50 procent av alla brukare. Därför är det omöjligt för oss att instämma i förvaltningens kommentar om att det är ”väl fungerande enheter”.

Med detta uttalande vill vi också markera att alla brukare ska ges en genomförandeplan, även om hemtjänst endast ska utgå för t ex en vecka.

När det gäller utbildning i kost och nutrition menar vi att det är oacceptabelt att ingen personal fått denna utbildning, trots att det enligt redovisningen finns rutiner "...för att uppmärksamma och vidta åtgärder om en enskild inte tillgodogör sig tillräckligt med näring och energi". Värdet av rutiner minskar om de inte stöds av kompetensutveckling varför vi utgår ifrån att detta arbete inleds.

§15 Uppföljning och förslag till åtgärder med anledning av medborgarundersökning 2010

Svar på skrivelse

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6..-29/11) daterat 2011-02-21. En skrivelse angående uppföljning och förslag till åtgärder med anledning av medborgarundersökningen inom stadsmiljöverksamheten har överlämnats till förvaltningen för beredning. I skrivelsen förs fram förslag på hur förvaltningen ska agera för att andelen som vågar vistas ute efter mörkrets inbrott ska öka, öka andelen medborgare som är nöjda med parkskötseln och hur kommunikationen ska utvecklas. Förvaltningen instämmer i att det behövs åtgärder för att förbättra resultatet i kommande undersökningar och planerar för att med olika åtgärder arbeta för att uppnå det.

§16 Svar på skrivelse om förskolorna

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skrivelse av Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och
Tina Kratz (V) om förskolorna anses besvarad med vad som sagts i förvaltningens tjänsteutlåtande.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6..-27/11) daterat 2011-02-03.

Förvaltningen redovisar som svar på Ewa Larsson mfl (MP), Claes Elmgren mfl (S) och Tina Kratz (V) skrivelse, vilka förskolor som behöver rustas upp och vilka som byggs.

Prognosen pekar på fler barn till 2014. Nya förskolor behövs under perioden. Nya förskolor startas i Bagarmossen och Kärrtorp. Planer på nya förskolor tar lång tid att förverkliga. Stadscentrala organ har haft olika synpunkter som lett till nya utredningar.

Några gårdar har rustats upp och några kommer att rustas under 2011. Regelbunden genomgång görs med Skolfastigheter i Stockholm AB om underhållet i deras bestånd. Övriga lokaler har förvaltningen underhållsansvar för och rustar/förnyar allt efter behov. Alla gamla torkskåp har bytts till energisnålare.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S) samt ledamot Tina Kratz (V).

Tack för den goda och klargörande redovisningen. Tyvärr visar redovisningen på en stor osäkerhet om vi kommer att kunna erbjuda platser till alla våra förskolebarn i enlighet med det beslut som fattats i fullmäktige att vi i Stockholm stad ska ha 18 barn i storbarnsgrupperna och 14 i småbarnsgrupperna.

Enligt vad statistiken säger om ökningen av barn i åldern 1-5 år kommer det bli 275 nya barn som har behov av en förskoleplats, om man till det lägger den överbeläggning på ca 100 barn som vi har just nu blir det 375 nya barn som är i behov av en förskoleplats under de kommande 3 åren, alltså minst 23 grupper, jämför man den siffran med de planer som redovisas i svaret saknas det minst 10 grupper.

Det nämns en vilja att utreda och en möjlighet att kunna bygga två nya förskolor i Bagarmossen, det tar lång tid för tankar och intentioner att bli en färdig förskola med alla processer.

Många föräldrar och även Skolverket vittnar om problematiken med för många barn i förskolegrupperna. Vi anser att vi politiker måste agera mer beslutsamt för att lösa detta, och den borgerliga majoriteten måste visa att de tar problemet på allvar.

§17 Angående rutiner för inhämtning av matavfall för produktion av biogas

Svar på skrivelse från MP, S och V

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande gäller som svar på skrivelsen och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6..-64/11) daterat 2011-02-14.

Miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet har i en skrivelse ställt en fråga om inhämtning av matavfall. Insamlat avfall når i verksamhetsberättelsen för 2010 inte upp till kommunfullmäktiges mål och förvaltningen tror att det även blir svårt att uppnå 2011 års mål.

§18 Skidspår

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslag.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-537/10) daterat 2011-02-17.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2010-12-07 innehåller ett förslag att anlägga skidspår i bl.a naturreservaten. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2010-12-16 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Inom Skarpnäcks stadsdelsområde finns två naturreservat Stockholmsdelen av Nackareservatet och Flaten.

§19 Bergholmstorpet som stadsdelsträdgård och socialt nav

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslag.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-19/11) daterat 2011-03-02.

Medborgarförslaget, som inkom till förvaltningen 2011-01-17, innehåller ett förslag om att skapa en stadsdelspark och mötesplats vid Bergholmstorpet. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2011-02-10 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen anser att förslaget att utveckla Bergholmstorpet är positivt, men har inga möjligheter att utanför fördelningen av föreningsbidrag stödja projektet ekonomiskt

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Billy Östh m.fl. (M), vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Daniel Forslund (FP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S), ledamot Tina Kratz (V) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C).

Medborgarförlaget beskriver en ambitiös och spännande satsning för att göra Skarpnäcksfältet mer attraktivt och trivsamt för stadsdelens invånare. Det projekt som föreslås förutsätter dock att ett helhetsgrepp kring Bergholmstopet kan tas, och alla delar är ännu inte klargjorda för att möjliggöra en sådan satsning.

Stadsdelsnämnden skulle välkomna ett samarbete i syfte att få till stånd en utveckling av Bergholmstorpet där den nuvarande uppskattade verksamheten kan kompletteras med odling. En sådan utveckling vore mycket positiv för stadsdelen, då den väl motsvarar den inriktning som redan tidigare har påbörjats i Indianparken på Skarpnäcks Allé med lokal odling i nära samarbete med boende. Detta skulle ge goda möjligheter att engagera både skola, förskola och äldre i ett lokalt initiativ med ansvar för mat och miljö. Förutsättningarna för att realisera medborgarförlaget som en del av Stockholms stads Söderortsvision bör undersökas närmare.

§20 Föreningsmeddelandetavlor

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslag.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-514/10) daterat 2011-02-09.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2010-11-21 innehåller ett förslag att sätta upp fler och större föreningsmeddelandetavlor i stadsdelsområdet. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2010-12-16 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Totalt finns i Skarpnäcks stadsdelsområde 35 stycken tavlor varav 10 stycken i Bagarmossen.

§21 Utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Godkänna slutrapporten.

2. Överlämna rapporten till Länsstyrelsen.

3. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 504-226/09) daterat 2011-03-07.

Rapporten innehåller en redovisning av de insatser som genomförts och de resultat som uppnåtts i projektet med stöd av regeringens utvecklingsmedel. Projektet har haft en bred förankring och projektorganisationen omfattat alla förvaltningens verksamheter på alla nivåer.

Ordförande Billy Östh (M) meddelade att nämndsammanträdet den 16 maj kommer att inledas i detta tema och bad att detta uttalande skulle tas till protokollet.

§22 Val av lokalt handikappråd i Skarpnäck för mandatperioden 2011-2014

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att under mandatperioden 2011-2014 utse följande personer till stadsdelsnämndens handikappråd:

Gunilla Anegren (R-Reumatikerföreningen)

Karina Hell Andersson (HRF)

Barbro Fogdemark FHLIS

Asta Kallio (R-Reumatikerföreningen)

Birgitta Henricson (Astma allergiföreningen)

Rut Rodin (NHR)

Alberto Vargas (DHR)

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-105/11) daterat 2011-03-07.

§23 Motion (2011:11) om inventering av våra idrottsanläggningar och se över eventuella upprustningsbehov samt nybyggnadsbehov av idrottsanläggningar

Remissvar dnr: 328-339/2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-68/11) daterat 2011-02-17.

En motion som föreslår att kommunfullmäktige ska ge idrottsnämnden i uppdrag att göra en inventering av vilket upprustningsbehov som föreligger på stadens anläggningar och utreda möjligheten att anlägga multifunktionsanläggningar samt att staden frigör medel för bygget av ett bad och idrottshall i Skarpnäck har sänts till stadsdelsnämnden på remiss. Förvaltningen konstaterar att det redan finns en långsiktig investeringsplan framtagen av idrottsförvaltningen och att anläggningar för spontanidrott är en fråga för stadsdelsnämnderna. Förvaltningen instämmer i att det finns ett stort behov av nya fullstora idrottshallar för att tillgodose tävlings- och träningsverksamhet samt skolverksamhet inom stadsdelsområdet. Likaså saknas det en badanläggning inom området.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C).

Alliansen i Skarpnäck anser det nödvändigt och angeläget att avdela resurser för idrottssatsningar i Skarpnäcks stadsdelsnämndsområde. Befolkningsunderlaget i aktiva åldrar ökar stadigt och efterfrågan behöver snabbt mötas upp.

Till sommaren får Skarpnäcksfältet därför en ny idrottshall. Den mobila idrottshallen ”Sprallenhallen”, som nu står på bollplanen bakom Eriksdalshallen, kommer i sommar att flyttas till Skarpnäcksfältet. Möjligheterna för stadsdelens invånare att idrotta inomhus förbättras därigenom väsentligt, vilket blir ett lyft bland annat för stadsdelens unga.

Därutöver projekteras nu två nya konstgräsplaner för fotboll på Kärrtorps IP, som kommer att byggas hösten 2012 och våren 2013. Den nuvarande omklädningsbyggnaden blir i samband med detta för liten och planeras därför att byggas till.

Ett nytt klubbhus vid bollplanen vid Skarpnäcks Nya skola kommer också att färdigställas. Det äldre något slitna klubbhuset revs i samband med byggnation av bostäder vid sidan av bollplanen.

Ytterligare en satsning genomförs i samband med att den slitna 9-manna grusplanen vid Bergholmsskolan kommer att bebyggas med nya bostäder. Då kommer en ny 11-manna konstgräsplan att byggas på Skarpnäcksfältet som ersättning.

Alliansen ser med stor tillfredsställelse på denna gedigna idrottssatsning i stadsdelen.

§24 Motion (2011:20) om ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm

Remissvar dnr: 312-438/2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-98/11) daterat 2011-03-01.

En motion som föreslår att en ny praxis för namngivning av gator och offentliga platser i Stockholm tas fram har sänts till stadsdelsnämnden på remiss. Syftet med ändringen av praxisen är, enligt motionen, att platser ska kunna uppkallas även efter personer som levt i andra delar av världen, men som på olika sätt haft anknytning till Stockholm. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget som förs fram i motionen.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C).

I staden råder sedan länge en praxis angående den som memoreras med ett gatunamn eller namn på en plats. Denna praxis har fungerat bra, men Alliansen i Skarpnäck har ingenting emot att den uppdateras och moderniseras. Exempelvis borde platser kunna uppkallas efter internationellt kända personer med bred uppslutning i folkflertalet och med nära band till Stockholm eller Sverige.

§25 Granskningsrapport av korttidsvård för äldre, Sydöstra Stockholm, Skarpnäck, Farsta och Enskede – Årsta – Vantör stadsdelsnämnder

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande översänds till äldreförvaltningen.

Samt att därutöver anföra följande:

I tjänsteutlåtandet lyfter förvaltningen fram synpunkter som framkommit vid intervju med tre beställarenhetschefer. Vi vill/ En enig stadsdelsnämnd i Skarpnäck vill uppmärksamma och understryka vikten av att ta hänsyn till dessa synpunkter, som i sammanfattning är:

- det finns behov av att anordna särskild vård i livets slutskede
- det finns behov av en förbättrad samordning med landstinget, särskilt vad gäller rehabilitering efter sjukhusvistelse
- det behövs ett samlat grepp om all korttidsvård i staden, förslagsvis i form av en central upphandling av korttidsvården som stadsdelarna har möjlighet att avropa.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.4.-26/11) daterat 2011-02-22.

Äldrenämndens äldreomsorgsinspektörer har granskat korttidsvård i hela staden och resultat för Sydöstra Stockholm har sänts på remiss till tre stadsdelsförvaltningar. Skarpnäcks stadsdelförvaltning lämnar synpunkter om granskningen av Rönnbackens vård- och omsorgsboende. Granskningen ger ett intryck av en väl fungerande verksamhet. Några förbättringsområden beskrivs. Måltidssituationen kan förbättras och några boende saknade genomförandeplaner. Förvaltningen kommer inte att vidta några åtgärder. Rönnbackens verksamhet har flyttats till Farsta stadsdelsområde i nya lokaler. Måltidssituationen kan till en del hänvisas till slitna lokaler. Genomförandeplaner kan vara svårt att hinna med om boende endast vistas kortare tid i verksamheten.

Utöver detta finns behov av att anordna särskild vård i livets slutskede, förbättra samordningen med landstinget samt genomföra en effektivisering av korttidsvård.

§26 Uppföljning av entreprenadavtalet avseende vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Uppföljningen av entreprenadavtalet avseende vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla godkänns och läggs till handlingarna

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-106/11) daterat 2011-03-02.

Hemmet för Gamla drivs på entreprenad enligt avtal av Carema Äldreomsorg AB sedan oktober 2008. Upphandlingskontraktet/avtalet förvaltas av Skarpnäcks stadsdelsnämnd för stadens räkning. Under hösten 2010 genomfördes en avtalsuppföljning som visar att Hemmet för Gamla/ Carema Äldreomsorg AB följer gällande avtal på samtliga punkter med några få undantag.

De boende får en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. Mat och måltidsordning har avsevärt förbättrats under avtalstiden. Entreprenören har ett väl genomtänkt program för aktiviteter och erbjuder boende utevistelse tre gånger per vecka.

Den sociala dokumentationen görs i ParaSoL och alla boende har en genomförandeplan. Hälso- och sjukvårdsdokumentationen görs i Vodok och alla boende med hälso- och sjukvårdsinsatser har en journal.

Endast ett fåtal brister framkom vid uppföljningen. Dessa rör hälso- och sjukvårdsdokumentationen avseende brister i vissa delar av den lagstadgade journalföringen och utförda riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår. Dokumentationen genomförs inte alltid inom 14 dagar från inflyttning.

Entreprenören har vid uppföljningstillfället inte heller infört delegeringsmodulen i det databaserade dokumentationssystemet Vodok.

Ingen annan brist har framkommit vid uppföljningen.

Entreprenören har underrättats om bristerna för åtgärder. Uppföljning av att bristerna åtgärdats kommer att göras vid avtalsuppföljning hösten 2011.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C).

Alliansen ser att det finns en enorm nytta med att konkurrensutsätta offentligt finansierad verksamhet för att därigenom erbjuda medborgarna högsta kvalitet för deras skattepengar.

Detta sker genom upphandlingar där kvaliteten – och inte priset – på den service som ska tillhandahållas den enskilde blir avgörande. Regelbundna kontroller och uppföljning av de mycket detaljerade och högt ställda kraven på entreprenören är en självklarhet för att säkerställa att kvaliteten upprätthålls och ständigt förbättras. Ett konkret exempel på kvalitetstanken beaktas i alla led framgår av den uppföljning av entreprenadavtalet för vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla som visar på goda resultat för den service som erbjuds de boende.

§27 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Hemmet för Gamla och Hammarbyhöjdens servicehus 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-107/11) daterat 2011-01-20.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvård systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. I syfte att säkerställa kvaliteten inom stadsdelens särskilda boendeformer har hälso- och sjukvårds- indikatorer inom vissa viktiga områden följts upp under 2010. Indikatorerna fastställdes av Kommunfullmäktige 2008. De verksamheter som omfattas av uppföljningen är vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla och Hammarbyhöjdens servicehus.

Hammarbyhöjdens servicehus omvandlades till trygghetsboende från och med

den 1 september 2010. Ansvaret för hälso- och sjukvården övergick därmed till primärvården. Redovisningen av uppföljningen av hälso- och sjukvårdsindikatorer avser perioden januari till och med augusti.

De områden som följts upp är: ADL-funktioner (aktiviteter i dagligt liv), fallolyckor och fallskaderisk, hud/trycksår, infektioner, inkontinens, läkemedelsgenomgångar, munhälsa och nutrition/malnutrition (undernäring). Förutom ovan nämnda hälso- och sjukvårds områden redovisas även en sammanställning av inrapporterade hälso- och sjukvårdsavvikelser.

Uppföljningen visar att de boende på Hemmet för Gamla och Hammarbyhöjdens servicehus får en god hälso- och sjukvård utifrån de områden som följts upp med av staden fastställda hälso- och sjukvårdsindikatorer.

Riskbedömningar för fall/fallolyckor, hud/trycksår och nutrition/malnutrition har utförts för tre fjärdedelar av de boende på Hemmet för Gamla, vilket är en ökning i jämförelse med 2009. Riskbedömningar utförs dock inte på alla boende, vilket är en brist. Verksamheten måste vidta förbättringsåtgärder så att riskbedömningar, om möjligt utförs för alla boende att förhindra att vårdskador uppstår.

På Hammarbyhöjdens servicehus har riskbedömningar utförts för en mindre del av de boende under perioden januari till och med augusti. Under 2009 genomfördes riskbedömningar för alla boende på servicehuset.

På Hemmet för Gamla är andelen boende som drabbas av en fraktur i stor sett densamma som under 2009 och endast ett fåtal boende har trycksår. På Hammarbyhöjdens servicehus har endast en fraktur rapporterats. Med anledning av servicehusets omvandling till trygghetsboende har ingen trycksårsregistrering genomförts under perioden.

Ingen anmälan enligt Lex Maria har gjorts i verksamheterna under 2010.

I en god och säker hälso- och sjukvård ingår också att förhindra vårdbetingad inkontinens genom ett aktivt förebyggande arbete. Uppföljningen visar att det finns vissa brister inom området inkontinens på Hemmet för Gamla och det krävs därför även ett förbättringsarbete inom området.

Verksamhetschef och MAS på Hemmet för Gamla har underrättats om de brister som framkommit vid uppföljningen för åtgärder, vilka kommer att följas upp under 2011. Med anledning av servicehusets omvandling till trygghetsboende under hösten 2010 har ingen åtgärd vidtagits där brister konstaterats

YRKANDEN

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) yrkade att återremittera ärendet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

Ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) avslag till yrkande om återremiss.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S) och ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till (MP) förslag om återremiss.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: ett förslag om återremiss från (MP) med instämmande av (S) och (V). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat att avgöra ärendet idag.

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S) och ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl.(S) och ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av (C) och ett förslag till beslut från (MP) med instämmande från (S) och (V). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S) och ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Förvaltningen anser i rapporten ”…att de boende på Hemmet för Gamla och Hammarbyhöjdens servicehus får en god hälso- och sjukvård…”

Samtidigt konstaterar man att på Hemmet för Gamla har antalet fallolyckor och frakturer fördubblats mellan år 2009 och 2010, att antalet boende med trycksår är oförändrat, sex personer, sedan 2009 och att genomförda trycksårsbedömningar minskat något, andelen boende som fått utredd och dokumenterad inkontinens minskat från 41% till 23% från 2009, nästan en halvering, läkemedelsgenomgången har minskat från 100% till 54% från 2009 till 2010, också nästan en halvering, antalet undernärda boende med BMI mindre än 22 har ökat från 9% av de boende år 2009 till 23% av de boende år 2010, alltså från 12 till 29 boende, 2½ gånger så många. Under 2009 rapporterades 44 avvikelser och under 2010 rapporterades 92 avvikelser, mer än en fördubbling.

”Samtliga boende med inkontinens ska utredas individuellt en gång per år.” skriver förvaltningen. Med tanke på att biståndsbedömningarna har blivit knivskarpa och det endast är gamla med mycket stora vårdbehov som beviljas särskilt boende ifrågasätter vi att antalet inkontinenta överhuvudtaget skulle ha gått ned utan befarar istället att antalet inkontinenta ökat och att endast en mindre del av dessa blivit utredda.

Vad gäller att fallolyckor fördubblats anser förvaltningen ”…troligtvis beror på en ökad avvikelserapportering och inte på att antalet fallolyckor ökat.” Hur man kommit fram till denna konklusion redovisas inte. Att antalet frakturer också fördubblats har man heller ingen förklaring till. Vi befarar dock att Carema dragit ner på personal och därmed ökat frekvensen av fallolyckor och frakturer och att de gamla förmodligen lämnas utan tillsyn i större utsträckning än tidigare liksom att personalen inte har tid att göra de läkemedelsgenomgångar och inkontinensutredningar de är skyldiga att göra samt att de inte heller har tid att se till att de gamla får i sig tillräckligt med mat vid måltiderna vilket ökat antalet undernärda. Vi misstänker också att fördubblingen av antalet fallolyckor har ett samband med den ökande undernäringen hos de boende då näringsbrist kan ge upphov till förvirring hos en gammal människa som därmed tappar förmågan till omdöme och lättare ramlar.

Vad gäller Hammarbyhöjdens Servicehus befarar vi att de gamla som bor kvar efter ombildningen till s k trygghetsboende inte längre får den tillsyn de behöver. Förvaltningen skriver ”Majoriteten av de boende har någon form av hälso- och sjukvårdsinsats. Insatserna är dock av varierande grad och en del boende har fler hälso- och sjukvårdsinsatser än andra” . Av de ursprungligen 85 äldre som bodde på Servicehuset före ombildningen till s k trygghetsboende bor, enligt vad vi kan utläsa, 60 kvar. En anledning till att dessa personer flyttade från sina egna lägenheter till Servicehuset var förmodligen för att de ansåg att de behövde mer omsorg och sociala kontakter mm än vad de kunde få i sina dåvarande hem och i takt med stigande ålder ökar också omsorgsbehovet.

Riskbedömning för fallolyckor har endast gjorts för 11% av de boende, ingen ADL-bedömning överhuvudtaget tycks ha utförts, riskbedömning för trycksår har utförts för 9% av de boende men inga trycksår har registrerats ”…med anledning av att mätperioden var i oktober månad och verksamheten då omvandlats till trygghetsboende.” Av samma anledning har inga undernärda boende med BMI under 22 redovisats. Andelen genomförda läkemedelsgenomgångar har sjunkit från 82% till 2% från 2009 till 2010.

Förvaltningens tjänsteutlåtande om rapporten ger oss ingen inblick i de verkliga förhållandena på Hammarbyhöjdens Servicehus.

Ingen redovisning av ADL-funktioner (aktiviteter i dagligt liv) tas upp i tjänsteutlåtandet för vare sig Hemmet för Gamla eller Hammarbyhöjdens Servicehus mer än att man konstaterar att mätningarna av detta har minskat på Hemmet för Gamla resp inte längre görs på Hammarbyhöjdens Servicehus.

§28 Anmälan av verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Anmälan av uppföljningen av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla godkänns och läggs till handlingarna.

2. Uppföljningen lämnas till äldrenämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-108/11) daterat 2011-01-20.

Hemmet för Gamla är ett vård- och omsorgsboende med 72 platser för äldre med inriktning somatisk heldygnsomsorg samt 57 sjukhemsplatser med heldygnsomsorg för äldre med inriktning demens. Verksamheten drivs på entreprenad av Carema Äldreomsorg AB enligt avtal.

Uppföljningen av Hemmet för Gamla genomfördes i oktober 2010. Frågeformuläret som har använts är Stockholm stads mall för uppföljning av ramavtal för enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre.

Förvaltningens bedömning är att de boende får en god omvårdnad där personalen tillgodoser de boendes individuella behov och önskemål. Personalen uppvisar ett gott bemötande och stämningen på enheten känns öppen och välkomnande.

Det finns ett stort utbud av aktiviteter, både individuellt och i grupp och de boende erbjuds utevistelse tre gånger per vecka.

De boende erbjuds en god hälso- och sjukvård. Verksamheten har lokala rutiner för läkemedelshantering, delegering m.m. och ett system för avvikelsehantering.

Den sociala dokumentationen görs i ParaSoL, Stockholms stads datadokumentationssystem för social dokumentation. Dokumentationen följer en tydlig struktur och samtliga insatser

och aktiviteter dokumenteras. Den tidigare sociala dokumentationen i pappersformat förvaras dock inte på ett betryggande sätt vilket är en brist som måste åtgärdas.

Vid uppföljningen framkom vissa allvarliga brister i hälso- och sjukvårdsdokumentationen i de granskade journalerna avseende den lagstadgade journalföringen, till exempel saknas uppgifter om utförd identitetskontroll, inhämtat samtycke och uppgifter om överkänslighet i vissa av journalerna. Riskbedömningar för fall, undernäring och trycksår är genomförda för cirka hälften av de boende. Vård- och rehabiliteringsplaner finns endast i en del journaler.

Ingen annan allvarlig brist har framkommit vid årets uppföljning.

§29 Rapport om brukarundersökningar inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning i Skarpnäck

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till

handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-61/11) daterat 2011-01-10.

Stadsledningskontoret har genomfört brukarundersökningar inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning under hösten 2010. Enkäter har sänts ut till äldre som har hemtjänst, vård- och omsorgsboende, till boende på Hammarbyhöjdens servicehus samt personer med funktionsnedsättning som har daglig verksamhet, gruppbostad eller korttidshem. Enkäternas resultat visar i stort på god nöjdhet bland brukare och äldre. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att utveckla verksamheterna och satsar på att förbättra andelen genomförandeplaner, för att därigenom stärka brukarens delaktighet. Förvaltningen arbetar även med att förbättra uppföljningen av externa utförare.

Brukarundersökningarna följs även upp genom att verksamheterna tar fram handlingsplaner.

§30 Stockholmsenkäten angående ungdomars drogvanor 2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 6.-30/11) daterat 2011-03-07.

Stockholmsenkäten utförs i skolår 9 och gymnasiets år 2 vartannat år på uppdrag av socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen.

Utrednings- och statistikkontoret genomför datainsamlingen. Enkäten mäter ungdomars normbrytande beteenden, drogvanor och psykiska hälsa samt risk- och skyddsfaktorer. Stockholmsenkäten utgör underlag för planering av och beslut om preventiva insatser i syfte att motverka ungdomars tidiga debut av tobak, alkohol och droger.

Förvaltningen konstaterar att Stockholmsenkäten 2010 visar att den grupp som i flest sammanhang (alkoholkonsumtion, droger, skolk, brott och annan utsatthet) uppvisar en positiv utveckling i staden är flickor i skolår 9.

Förvaltningen konstaterar även att stadsdelens pojkar i skolår 9 visar på en minskad användning vad gäller rökning och alkoholbruk från 2008 till 2010, och nu ligger under pojkarnas genomsnittssiffror för stadens skolår 9. Denna utveckling är särskilt positivt eftersom pojkarnas rökning och alkoholbruk ökade kraftigt från 2006 till 2008, och passerade då stadens genomsnitt.

Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta för att ytterligare minska på ungdomars rökning och alkohol- och drogbruk genom att fortsätta att utveckla stadsdelens brotts- och drogpreventiva arbete, detta sker bl.a. genom utökat samarbete mellan socialtjänst, förskola, skola, polis och föräldrar.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C).

Vi ser med glädje i Stockholmsenkäten för 2010 att ungdomars bruk av droger har minskat. För flickor i årskurs 9 visar undersökningen på en påtaglig förbättring. Pojkar i årskurs 9 visar på en minskad användning vad gäller rökning och alkoholbruk. Även andra grupper visar på en positiv utveckling.

De kraftfulla satsningar som Alliansmajoriteten tillsammans med förvaltningsledningen gjort för att minska drogvanorna ger resultat. Förebyggande insatser görs i förskolor och skolor. Resursenheten erbjuder förskoleföräldrar stöd. Handlingsplanen 2009 – 2012

”Utvecklingsarbete för barn och ungdom i Skarpnäck” innebär en rad satsningar på ungdomar, både förebyggande och tidiga insatser. Skarpnäckslyftet gör att många ungdomar kan ägna sig åt meningsfulla fritidssysselsättningar och undvika att fastna i ett drogmissbruk. Alliansen avser därför utvidga Skarpnäckslyftet under 2011 till att omfatta både Bagarmossen och Skarpnäcksfältet för att bygga vidare på de goda resultaten från satsningen. Satsningen på polisvolontärer och föräldravandringar är viktiga komplement till de verksamheter som bedrivs av förvaltningen och ett fortsatt nära samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och alla berörda myndigheter, förvaltningar och föreningar är därför viktigt.

§31 Minnesanteckningar från möte med SkarpBrå

Anmäldes minnesanteckningar från SkarpBrå sammanträde 2011-02-14

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§32 Inkomna medborgarförslag enligt lista

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 1.2.4.-43/11, 1.2.4.- 45/11, 1.2.4.- 49/11, 1.2.4.- 51/11, 1.2.4.- 57/11 och 1.2.4.- 133/11) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§33 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäldes en skrivelse från vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) avseende uppföljning av Miljö – och hälsoskyddsnämndens redovisning av tillsynsarbetet av stadens naturreservat 2010 avseende Nackareservatet.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§34 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

BESLUT

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 34)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§35 Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 35)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.