Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-05-16

Sammanträde 2011-05-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44, Bagarmossen

Våld i nära relationer
Den allmänna frågestunden inleds direkt efter redovisningen

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 26

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Tertialrapport 1

Dnr: 1.2.1.-218/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Omedelbar justering

8 Skarpnäcks uppföljning av miljö- och hälsoskyddsnämndens redovisning av tillsynsarbete av stadens naturreservat 2010 avseende Nackareservatet

Svar på skrivelse från Ewa Larsson (MP) m.fl.
Dnr: 1.6.-177/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ständig överbeläggning på förskolor och föräldrars missnöje

Svar på skrivelse från Ewa Larsson m.fl.(MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Tina Kratz (V)
Dnr: 1.6.-63/11
(Utsändes)
Handläggare: Per - Erik Ende Tel. 508 15 097
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Etablering av ett systembolag i Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-133/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Öppettider på Skarpnäcks kulturhus

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-45/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Parkeringshus i Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-51/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Beslut om fortsatt delegering till utredare anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Dnr: 1.1.-231/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel. 508 15 095
Omedelbar justering

14 Studieresa till Italien

Dnr: 1.1.-211/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

15 Motion (2011:8) om avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfällan för kvinnor i förorter

Remissvar
(Utsändes)
Dnr: 1.5.1.-59/11
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel. 508 15 095

16 Motion (2011:28) om framtagande av en plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv

Remissvar
Dnr: 1.5.1.-147/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Deltagande i stadens kvalitetsutmärkelse

Anmälan
Dnr: 1.2.1.-131/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel. 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld - Mansmottagning i söderort

Dnr: 2.1.-199/11
(Utsändes)
Handläggare: Susanne Aplehag Balotis Tel. 508 15 049

19 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

20 Redovisning av 2010 års stimulansmedel från Socialstyrelsen

Dnr: 007-263/09
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel. 508 15 024

21 Minnesanteckningar från Stadsmiljögruppens möte 2011-03-29

(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

22 Minnesanteckningar från möte med Skarpnäcks näringslivsråd 2011-04-15

(Utsändes)
Dnr: 1.2.5.-238/11
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

23 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr: 1.2.4.-158/11, 1.2.4.-182/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

25 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

26 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes )
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 508 15 023

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel. 508 15 124

TILLÄGG - SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

32 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman/ Eva Dahlberg Tel. 508 15 107/508 15 124
Omedelbar justering

TILLÄGG - ANMÄLNINGSÄRENDEN

33 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 000-196/09, 1.1.-153/11, 1.1.-159/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

Rum för förmöten finns tillgängliga från kl. 16.00

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordföranden

Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 20 maj 2011 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med justering att § 33 behandlas efter § 26.

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 31 mars 2011 har justerats den 9 april 2011, anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 19 april 2011 har justerats samma dag.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Avdelningschef Monica Ulvede informerade om det arrangemang som förskolorna i stadsdelen anordnar på Kärrtorps torg den 9 juni.

Avdelningschef Monica Ulvede informerade om det möte som kommer ske mellan stadens förskoleinspektörer och representanter från nämnd och förvaltning. Syftet är att belysa förvaltningens förskoleverksamhet.

Avdelningschef Lars – Gunnar Winsa informerade om parkleken i Skarpnäck och om djurhållning i parkleken.

Avdelningschef Lars – Gunnar Winsa informerade om utvidgningen av Skarpnäckslyftet. Förvaltningen hoppas att kunna anställa 4 personer till verksamheten. Två ungdomslotsar som ansvarar för det kommunala uppföljningsansvaret och två ungdomsledare. Personal och verksamhet kommer att dela lokal med kyrkan framöver, förhandlingar om lokal kommer att börjas i dagarna. Trots att rikspolisstyrelsen inte tagit ut Skarpnäck som en av pilotstadsdelarna kommer förvaltningen att fortsätta arbetet med Skarpnäckslyftet.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om den parkdialog som förvaltningen kommer att genomföra i stadsdelen. Planerat möte kommer att äga rum torsdagen den 19 maj klockan 18.30 i stadsdelsförvaltningens lokaler, Björkhagsplan 6.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Ledamot Birgitta Hansen (MP) ställde ett antal frågor avseende det tjänsteutlåtande som var upp för beslut på stadsdelsnämndens sammanträde den 10 februari.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand bad att samtliga frågor lämnas till nämndsekreterare Karin Gustafsson för att ge ett samlat svar till nämnden på sammanträdet den 16 juni.

§7 Tertialrapport 1 år 2011 Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Tertialrapport 1 år 2011 Skarpnäcks stadsdelsnämnd

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Redovisa till kommunstyrelsen föreslagna omslutningsförändringar om 30,6 mnkr.

2. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar för avvecklingskostnader av lokal på Skarpnäcks allé 56 om 0,8 mnkr.

3. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för snabb nätverksaccess till förskolor om 1,0 mnkr.

4. Ansöka hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 1,6 mnkr.

5. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade avskrivningskostnader inom stadsmiljö om 0,4 mnkr.

6. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för tillgänglighetsinvestering för anpassning av Flatenbadet om 1,0 mnkr.

7. Ansöka hos kommunstyrelsen om att avveckla Tidaholmsplans hemtjänstenhet som resultatenhet.

8. Tidaholmsplans hemtjänstenhet avvecklas senast 2011-09-30.

9. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-218/11) daterat 2011-05-05.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa utfallet av stadens verksamheter. Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för nämndernas uppföljning och bereder dessa ärenden till kommunstyrelsen. Nämnden ska rymma sina verksamheter inom den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, med eventuella budgetjusteringar av kommunstyrelsen för prestationsförändringar eller andra ändamål för vilka medel har avsatts i särskild ordning.

Nämnden ska i tertialrapporten redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Vid befarade avvikelser för helåret ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa avvikelser. Tertialrapporterna och årsredovisningen ska fokusera på uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndernas bidrag till att uppfylla dessa samt analyser av utfallet.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP)

Vi noterar att stadsdelsförvaltningen har gott hopp om att nå de flesta av de mål som Kommunfullmäktiges majoritet beslutat om. Vi har valt att lyfta fram fyra problemområden, barnen på förskolan, de äldres situation, möjligheter till avfallsinsamling för rötning till biogas samt tryggheten för de boendes i Skarpnäck.

BARN

I Kommunfullmäktiges inriktningsmål ska grupp med barn från 1-3 år vara 14 och från 4-5 år 18. Kommunfullmäktige har beslutat att alla stadsdelsnämnder ska minska sina barngrupper så att inriktningsmålen kan nås, men det står inte när beslutade värden ska börja gälla så att likvärdig kvalitet kan uppnås. Vi utgår ifrån att målet ska uppfyllas inom budgetperioden.

I Skarpnäck ligger vi fortfarande klart över inriktningsmålen. Stort arbete görs för att få fler förskolor byggda i området, vi menar att krav ska ställas på varje byggare som vill bygga nytt i stadsdelen, att även planera in för förskola.

Vi gröna anser att det är orimligt att under längre perioder arbeta med överinskrivningar. I dag är det generellt 14,7 barn i småbarnsgrupper och 19,4 barn i gruppen treåringar och äldre. Även om minimal personalförstärkning erbjuds så ska inte barn tvingas uppleva detta. Pedagogiken och den rumsliga miljön är inte anpassad för överinskrivningar. I de utvidgade syskongrupperna med barn från 1-5 år finns i dag generellt 17 barn inskrivna. Hur många av dem som är mellan ett till tre år framgår inte.

I synnerhet de små barnen behöver avgränsade små grupper, enlig oss med högst tolv barn, vi ser att utvecklingen går åt motsatt håll. Nu diskuteras att modifiera beräkningssystemet till att även omfatta antalet personal per barn och fästa mer avseende vid det. Det ökar den pedagogiska friheten att ibland ha stora grupper vid samlingar och sedan dela in barnen i mindre grupper vid olika pedagogiska verksamheter.

Vi kan inte se att det gynnar de små barnen!

Däremot kan vi konstatera att det gör det lättare att uppfylla Kommunfullmäktiges mål utan att fler personal anställs. För barnets bästa är det nödvändigt att även i fortsättningen skilja på förskolemiljö för de små och lite större barnen.

Vi noterar också att det fortfarande är många klagomål från föräldrar med barn i förskolan, hela 23 procent. Det handlar främst om barngruppernas storlek, personalbyten, ombyggnationer och barnsäkerhet. För att kvalitet och valfrihetsmålen ska kunna uppnås krävs extra ansträngningar att nå KF:s mål.

ÄLDRE

Kommunfullmäktige har beslutat om mer medel för utbildning av personal som arbetar med de äldre. Vi noterar nu att målet med att all omsorgspersonal ska ha grundutbildning inte anses kunna nås under året. Vi utgår ifrån att extra ansträngningar görs så detta inte blir fallet.

För att äldre ska kunna åldras i trygghet krävs att de tjänster de beviljats stöd för också genomförs i enlighet med en fastställd genomförandeplan, i enlighet med KF:s mål.

Vi gröna har tidigare kraftfullt kritiserat att så inte sker i dag och noterar nu att stadsdelen inte anser sig klara ett sådant rimligt krav under hela budgetperioden. Vi är med det fortsatt mycket kritiska till att ett så rimligt mål inte tros kunna uppnås.

BIOGAS

Kommunfullmäktige anser att fyrtio procent matavfall ska kunna sorteras ut för biologisk behandling i stadens verksamheter. Målen är enligt oss gröna löjligt lågt satt, men inte ens det planerar stadsdelen att kunna uppfylla. De förskolor som i dag har organiserat sin verksamhet för att kunna leverera matavfall har ännu inte fått någon som kommer och hämtar det. Det finns helt enkelt ännu ingen insamling! Vi noterar att stadsdelen arbetar med frågan och tycker det är skamligt att Stockholm fortfarande ligger så extremt långt efter övriga landet vad avser rötning till biogas.

TRYGGHET

Kommunfullmäktige har satt som årsmål att sextiofem procent av stadens invånare ska känna sig trygga i sitt bostadsområde. Stadsdelsförvaltningen anser sig kunna uppnå det målet vilket är mycket bra. Men, i den medborgarundersökning som gjordes 2010 avseende hur skarpnäckborna upplever sin stadsmiljö svarade hela fyrtiosju procent att de avstod från att vistas på gator och torg efter mörkrets inbrott helt enkelt för att för att ”det känns otryggt”.

Vi gröna har tidigare i skrivelse påtalat detta och menar att alla goda krafter i samhället behöver samarbeta för att stadsdelens invånare ska våga vistas ute när det är mörkt. Vi föreslog att en samverkansplan mellan stadsdelens olika aktörer skulle upprättas. Detta har inte gjorts, dock har förvaltningen lovat dialogmöten med de boende, detta har ännu ej genomförts.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Tina Kratz (V)

Det finns en hel del glädjande besked i Tertialrapport 1; sjukfrånvaron minskar, ekonomin är i balans och de flesta mål ser ut att kunna uppnås. Men tyvärr kan vi notera att den borgerliga majoritetens glädjekalkyl om behovet av ekonomiskt bistånd inte höll, förhoppningen var inte förankrad i den verklighet som de biståndsökande lever i, och förvaltningen har nu sett sig tvingade att korrigera siffrorna.

Barngruppernas storlek är alarmerande stora, men förvaltningen prognosticerar att målet kommer att uppfyllas. Vi anser att nämndmålet tillåter en anmärkningsvärt hög överbeläggning, och när vi nu kan se att det för barngrupperna i de mindre barnens grupper ligger det nästan dubbelt så högt som målet, för de större barnen närmar sig siffrorna 90 %. Det ser uppriktigt inte ut som att vi kommer att uppnå årsmålen.

Vi anser därför att nämnden borde inleda ett arbete för att finna åtgärder för att eliminera dessa avvikelser redan nu, för att det ska bli möjligt att uppnå nämndens och KF:s årsmål.

§8 Skarpnäcks uppföljning av miljö- och hälsoskyddsnämndens redovisning av tillsynsarbete av stadens naturreservat 2010 avseende Nackareservatet

Svar på skrivelse från Ewa Larsson (MP) m.fl.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-177/11) daterat 2011-04-13.

En skrivelse angående uppföljning av miljö- och hälsoskyddsnämndens redovisning av tillsynsarbete av stadens naturreservat 2010 har överlämnats till förvaltningen för beredning. I skrivelsen av Ewa Larsson (MP) m.fl. förs fram att det råder osäkerhet om hur Nackareservatet ska skötas i framtiden. Redogörelser som svar på en rad punkter önskas från förvaltningen. Förvaltningen ser det som en viktig uppgift att sköta både Flatens naturreservat och Nackareservatet efter upprättade skötselplaner. Medel för detta finns avsatt i budgeten. Prioriteringar av insatserna kommer att göras i samråd med miljöförvaltningen.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S), ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av (C) och ett förslag till beslut från (MP), (S) och (V). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S), ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Enligt Länsstyrelsens beräkningar använder ca två miljoner människor årligen Nackareservatets 99 ha mark för nära rekreation. Lilla Sickla anses vara reservatets värdefullaste område avseende både natur och kultur. Trots det sköts området mest av ideella krafter i dag, Lilla Sicklas vänner, och Sickla sjö, grovt förorenad, saknar helt reningsprogram. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid inspektion funnit att slitaget är stort och att det krävs insatser för att det även framgent ska bli en bra efterlevnad. Området som helhet bedöms ha gynnsam status för naturvetenskapliga värden kopplade till reservatets föreskrifter. Miljöpartiet har, genom skrivelse från Ewa Larsson m.fl. ställt sig frågan hur skötseln kan fortgå och förbättras samt föreslagit att den tidigare Fornminnesgruppen ska ges möjlighet att återupprättas, att en Vattengrupp bildas och att principer utvecklas tillsammans med Stockholms exploaterings- och stadsbyggnadskontor för att hantera exploatering i nära anslutning till reservatet.

I svaret på skrivelsen från Skapnäcks stadsdelsförvaltning sägs att det är oklart om de medel som avsatts är tillräckliga för skötsel enligt plan, men att prioriteringar kommer att göras tillsammans med miljöförvaltningen. En genomgång av Fornminnesgruppens arbete ska också göras och det noteras att det är stadens trafikkontor som avvecklat gruppen och att förvaltningen gärna sett att den varit kvar. Vi menar att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillsammans med stadsdelen och trafikkontoret bör komma överens om att låta Fornminnesgruppens återuppta sitt arbete.

När det gäller vattenvård så ingår våra sjöar i stadens allmänna vattenprogram och det är miljöförvaltningen som ansvarar för samordning. Stadsdelsförvaltningen anser sig inte ha egna resurser att bilda en Vattengrupp. Vi menar att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillsammans med stadsdelen ska se över möjligheter att sätta igång med vattenvård av Sickla sjö och att även Söderbysjöns status som badsjö bör ses över. Detta är ett gemensamt ansvar där även fritidsförvaltningen har ett ansvar.

När det gäller samordning av exploatering utefter reservatet hänvisar förvaltningen till kommande områdesplanering, vi ser fram emot att den blir genomförd.

§9 Ständig överbeläggning på förskolor och föräldrars missnöje

Svar på skrivelse från Ewa Larsson mfl (MP), Claes Elmgren mfl (S) och

Tina Kratz (V)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-63/11) daterat 2011-04-15

En skrivelse angående överbeläggning på förskolor och föräldrars låga nöjdhet med säker och trygg miljö för barnen har överlämnats till förvaltningen för beredning. I skrivelsen föreslås åtgärder i fem punkter, bland annat tillsättande av en analysgrupp.

Förvaltningen arbetar med frågan om barngruppernas storlek. Grundproblemet är att det inte finns tillräckligt många förskolor i stadsdelsområdet.

Förskolan arbetar aktivt med att föräldrar ska känna sig trygga och säkra när deras barn är i förskolan.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S), ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöddes av (M) och (FP) med instämmande av (C) och ett förslag till beslut från (MP), (S) och (V). Ordförande ställde de båda förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S), ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut och därutöver anföra:

Vi har i skivelse föreslagit att förvaltningen ges i uppdrag att intensifiera arbetet med att minska överinskrivningen i förskolan. Eftersom nämnden kan förutse att färdigställandet av nya förskolor, och därmed uppfyllandet kommunfullmäktigs mål gällande barngruppernas storlek, kommer att ta lång tid, har vi föreslagit att en analys görs av vilka temporära åtgärder som kan komma att behöva vidtas för att minska överinskrivningen under tiden nya förskolor byggs.

Vi anser attdet inte enbart går att användany föreslagen indikator "Antal förskolebarn per anställd". Ifall det måttet i framtiden skulle används som enda indikatornriskerar verkligheten som antal barnper barngrupp för med sig avseende ljudvolymen, luftcirkulation den sociala miljön försvinna.Dessutom menar vi att de små barnen har rätt till mindre barngrupper rent generellt, för barnets bästa.

Vi anser att det är oacceptabelt att nämndens årsmål gällande "Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö" har minskat från tidigare 90 procent 2010 till 77 procent för 2011. Vi menar att en trygg och säker miljö i förskolan är väldigt viktig och att förvaltningen skall ha kvar sitt ambitiösa mål om 90 procent. Istället för en lägre ambitionsnivå på detta viktiga område anser vi att förvaltningen bör tillsätta en analysgrupp om varför 26 procent avföräldrarna inte anser att deras barns förskola utgör en trygg och säker miljö, samt att säkerställa att mål nås.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Billy Östh m.fl.(M)), ledamot Daniel Forslund (FP) men instämmande av ersättare Simon Lundberg (C)

Förskolan är en avgörande del av stadsdelens verksamhet, särskilt med tanke på att stadsdelens befolkning ökar och andelen barnfamiljer blir allt fler. Detta är en mycket positiv utveckling, som dock ställer oss inför flera utmaningar. Barnen är det viktigaste vi har och vi får aldrig slå oss till ro i arbetet med att utveckla och förbättra både kvalitet och tillgänglighet inom förskolan. Inom Alliansen är vi därför glada att konstatera att den viktiga målsättningen i årets VP, att öka personaltätheten i barngrupperna, har genomförts och att stadsdelens jämförelsetal står sig väl i förhållande till andra stadsdelar.

Kvalitet i barnomsorgen kan mätas på olika sätt där antal pedagoger per barn är ett viktigt nyckeltal, då färre barn per pedagog möjliggör en dynamisk och ökad flexibilitet i verksamheten.

Exempelvis blir det möjligt att dela in grupperna i mindre enheter, vara ute mer i naturen, göra utflykter etc. Det är glädjande att förvaltningen lyckas med denna ambition, trots den stora inflyttningen av barnfamiljer.

Arbetet med mindre barngrupper är väsentligt men starkt beroende av tillgången på nya lokaler, som i dagsläget är starkt begränsad. Detta arbete tar därför längre tid, men Allianspartierna avser arbeta mer intensivt tillsammans med förvaltningen för att säkerställa att nya förskolor planeras in vid nybyggnation och förtätning i stadsdelen. Alla barn ska garanteras en förskola av hög kvalitet i Skarpnäck.

§10 Etablering av ett Systembolag i Skarpnäck

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-133/11) daterat 2011-04-11.

Medborgarförslaget, som inkom till förvaltningen 2011-03-11, innehåller ett förslag om att stadsdelsnämnden ska verka för att ett Systembolag etableras i Skarpnäck. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2011-03-31 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen instämmer i att det med tanke på invånarantalet borde finnas ett Systembolag inom Skarpnäcks stadsdelsområde. Med utgångspunkt från de motiv som Systembolaget framförde vid avvecklingen av butiken i Kärrtorp anser förvaltningen att det inte är troligt att en etablering i området skulle ske nu.

§11 Öppettider på Skarpnäcks Kulturhus

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-45/11) daterat 2011-04-12.

Ett medborgarförslag om öppethållande i Skarpnäcks kulturhus har inkommit till förvaltningen. Förslagsställaren skriver att det är viktigt med allmänna och kostnadsfria platser inomhus och speciellt i Skarpnäcks gård. Kulturhuset behöver vara öppet mycket mer, på kvällar och helger och särskilt under vinterhalvåret. Kulturhuset är även stängt lång tid under sommaren. Det är bara om det händer något speciellt som det är öppet kvällstid. Förslagsställaren föreslår att stadsdelsförvaltningen finansierar personal så att öppettiderna på Kulturhuset kan förlängas.

§12 Parkeringshus i Skarpnäck

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-23/11) daterat 2011-04-18.

Medborgarförslaget, som inkom till förvaltningen 2011-02-07, innehåller ett förslag om att göra om parkeringshus i Skarpnäck till allaktivitetshus. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2011-03-31 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen anser att de mötesplatser som finns i stadsdelen uppfyller de intentioner som förslagsställaren har. Förvaltningen vill klargöra att det inte ligger inom stadsdelsnämndens kompetensområde att hantera parkeringsfrågor.

§13 Beslut om fortsatt delegering till utredare anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Beslut för handläggning i stadsdelsnämnderna

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. De utredare som är anställda vid bedömnings-/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen får fortsatt rätt att för stadsdelsnämndernas räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS samt matchning av grupp- och servicebostäder. Denna fortsatta delegering ska gälla 2011-05-01 och tills vidare.

  1. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-231/11) daterat 2011-05-05.

Bedömnings-/förmedlingskansliet vid socialförvaltningen har, genom delegation från stadsdelsnämnderna, sedan våren 2006 möjlighet att hämta information från stadens gemensamma datasystem Paraplysystemet och Crystal Enterprise.

För att utredarna vid bedömnings-/förmedlingskansliet ska kunna göra nivåbedömningar och matchning av bostäder på stadsdelsnämndernas vägnar, måste stadsdelsnämnderna fatta beslut om fortsatt delegation till bedömningskansliets utredare.

§14 Beslut om studieresa

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Tre politiker från stadsdelsnämnden deltar i studieresa till Reggio Emilia,

Italien anordnad av Reggios Emilia Institutet.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-59/11) daterat 2011-03-21.

Stadsdelsförvaltningen planerar en studieresa till Reggio Emilia, Italien, den 21-27 maj, med Reggio Emilia institutet. Representanter från stadsdelsförvaltningen och de politiker som beslutas att åka kommer att delta i det veckoseminarier som Reggio Emilia institutet anordnar. Syftet med resan är att öka kunskapen om och studera den pedagogiska filosofi som förskolorna i Skarpnäck jobbar efter.

§15 Motion (2011:8) om avskaffande av vårdnadsbidraget - fattigdomsfällan för kvinnor i förorter

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-59/11) daterat 2011-03-21.

Ann-Margarethe Livh (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att avskaffa vårdnadsbidraget. Enligt Ann-Margarethe utnyttjas vårdnadsbidraget av 1500 personer i Stockholms stad och de flesta är kvinnor från stadsdelar med låg medelinkomst. Ann-Margarethe hänvisar till internationell forskning som visar att vårdnadsbidrag leder till ökade klass- och etnicitetsskillnader förutom ökade könsskillnader. I Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är det c:a 25 - 30 familjer och övervägande kvinnor som får vårdnadsbidrag varje månad. En uppskattning är att 60 – 65 % har invandrarbakgrund. Uttag av vårdnadsbidrag bidrar till att förvaltningen vissa månader kan klara barnomsorgsgarantin. Förvaltningen har svårt att bedöma om vårdnadsbidragen hjälper eller stjälper kvinnornas situation då det rör sig om få familjer.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Billy Östh m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP) men instämmande av ersättare Simon Lundberg (C)

Vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen är exempel på centrala komponenter i den mångsidiga familjepolitik som genomförts av Alliansen. Målsättningen är att ge föräldrarna själva möjlighet att bestämma hur man vill ha sin barnomsorg utformad, och garantera att det finns ett brett utbud av olika barnomsorgsformer som passar alla typer av familjer.

Det är en självklarhet att fortlöpande följa och utvärdera effekterna av dessa nya möjligheter inom familjepolitiken. Precis som inom andra reformer som genomförs inom vård- och omsorgssektorn arbetar Alliansen intensivt med att säkerställa att vi kan erbjuda de möjligheter till barnomsorg och trygghetssystem som moderna familjer kräver. Detta innefattar självfallet att även de socioekonomiska och jämställdhetspolitiska aspekter som motionen lyfter fram ska utvärderar noggrant.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Annika Johansson m.fl.(S) och ledamot Tina Kratz (V)

§Vårdnadsbidraget har sedan det infördes fungerat som ett hinder för kvinnors deltagande i arbetslivet och tas i regel ut av kvinnor i fattiga områden med annan etnisk bakgrund än svensk. Skarpnäck följer också detta mönster då det främst är kvinnor som erhåller bidraget i stadsdelen och ca 60 % av dem har invandrarbakgrund. Förvaltningens tjänsteutlåtande tar ej ställning till huruvida detta är hjälpande eller stjälpande för kvinnors situation då det i Skarpnäck rör förhållandevis få familjer (ca 25-30 st), vårdnadsbidraget lyfts även fram som hjälpande för förvaltningen då detta bidrar till att hålla barnomsorgsgarantin. Vi anser att vårdnadsbidraget är en kvinno- såväl som fattigdomsfälla vilket styrks av förvaltningens redogörelse då det främst tas ut i områden som är socioekonomiskt svaga såsom Skarpnäcks gård och Bagarmossen. Vårdnadsbidraget hindrar även barn i socioekonomiskt svaga områden att få tillgång till såväl språk som annan pedagogisk träning som förskolorna erbjuder vilket vi ej vill medverka till.

§16 Motion (2011:28) om framtagande av en plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv

Remissvar: dnr: 334-639/2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-147/11) daterat 2011-04-07.

En motion som föreslår att en plan för främjande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv tas fram har sänts till stadsdelsnämnden på remiss. Ett samordnat arbete mellan berörda förvaltningar bör starta, enligt motionen. Förvaltningen anser att välfungerande centrumbildningar i varje stadsdel är önskvärt. Inom ramen för Vision Söderort 2030 har Stockholm Business Region påbörjat ett arbete med syfte att utveckla centrumbildningarna i de södra förorterna. Stadsdelsförvaltningen deltar gärna i det fortsatta arbetet, men saknar resurser att samordna eller driva processen.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl.(S) och ledamot Tina Kratz (V)

Vi understryker det angelägna i motionens syfte att förstärka och utveckla mångfalden i lokala centrumbildningars service och handel. En stadsdels attraktivitet som boplats och livsmiljö har ett självklart samband med kvalitet och utbud i offentliga och kommersiell service, vilket konstaterats i bl. a arbetet med Vision Söderort.

De lokala näringslivsråden har en viktig strategisk betydelse för att samordna och stärka de lokala aktörernas ambitioner att utveckla sina verksamheter. Stadsdelsförvaltningens betydelse i det sammanhanget ska inte underskattas, även om ansvaret i olika plan- och tillståndsfrågor ligger hos annan nämnd.

Som ett led i arbetet med Söderortsvisionen och i avvaktan på en stadsgemensam plan, vill vi därför aktivera arbetet i det lokala näringslivsrådet. En förstahandsuppgift anser vi då vara att tillsammans med övriga lokala aktörer i rådet samlas kring en gemensam strategi som kan aktivera företagarföreningen i Bagarmossen och skapa ett levande och tryggt

Bagarmossens centrum. Vi noterar att också pensionärsrådet har uppmärksammat detta behov.

§17 Deltagande i stadens kvalitetsutmärkelse

Anmälan

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas till enheten för kvalitetsutveckling på stadsledningskontorets förnyelseavdelning och läggs till handlingarna.

2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-131/11) daterat 2011-03-11.

Kvalitetsutmärkelsen är Stockholms stads årliga pris för att uppmärksamma, belöna och rikta ljuset mot framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Ekonomi- och personalavdelningen har anmält sitt intresse för att tävla om kvalitetspris i gruppen för övrig verksamhet.

§18 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld – Mansmottagning i söderort

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Stadsdelsnämnden ansöker tillsammans med Farsta, Enskede-Årsta-Vantör och Hägerstens-Liljeholmen stadsdelsnämnder hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i form av en mansmottagning i söderort.

  1. Omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.1.-199/11) daterat 2011-04-27.

Regeringen och länsstyrelsen stödjer sedan flera år tillbaka kommuner som arbetar med att utveckla och förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld samt män som utövar våld. Stadsdelsförvaltningarna i Farsta, Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten –Liljeholmen föreslår i en gemensam ansökan om projektmedel hos länsstyrelsen för att från och med november 2011 starta och driva en mansmottagning i söderort. Behovet av stöd och behandlingsinsatser för våldsutövande pappor är stort och ett outvecklat område inom socialtjänsten. En gemensam mottagning för fyra stadsdelsområden innebär ett befolkningsunderlag som är nödvändigt för att det ska vara möjligt att bedriva en effektiv verksamhet.

§19 Ansökan hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Stadsdelsnämnden ansöker tillsammans med Farsta stadsdelsnämnd hos länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

  1. Omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.1.-201/11) daterat 2011-04-27.

Regeringen och länsstyrelsen stödjer sedan flera år tillbaka kommuner som arbetar med att utveckla och förstärka stödet till våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld samt män som utövar våld. I maj 2010 ansökte stadsdelsnämnden tillsammans med Farsta stadsdelsnämnd om medel från länsstyrelsen till ett gemensamt projekt för att utveckla arbetet med våld i nära relationer. Medel beviljades och projektet startades 1 december 2010. Projektarbetet har påbörjats och olika insatser pågår.

Förvaltningarna bedömer dock att utvecklingsarbetet behöver fortsätta ytterligare ett år från och med 1 december 2011 till och med 30 november 2012 och föreslår att en ny ansökan om ytterligare projektmedel för år två görs till länsstyrelsen.

§20 Redovisning av 2010 års stimulansmedel från Socialstyrelsen

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Anmälan godkänns

2. Redovisningen överlämnas till Socialstyrelsen

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 007-263/09) daterat 2011-03-23.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har för 2010 beviljats 4139000 kr i stimulansmedel för att utveckla vård och omsorg om äldre personer. Inom de prioriterade områdena har projekt inom demens, socialt innehåll, förebyggande arbete, läkemedelsgenomgångar samt rehabilitering pågått under året.

§21 Anmälan av minnesanteckningar från Stadsmiljögruppen 2011-03-29

Anmäldes minnesanteckningar från Stadsmiljögruppens sammanträde 2011-03-29

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§22 Anmälan av minnesanteckningar från Skarpnäcks näringslivsråd 2011-04-15

Anmäldes minnesanteckningar från näringslivsrådet sammanträde 2011-04-15

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§23 Inkomna medborgarförslag enligt lista

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 1.2.4.-158/11 och 1.2.4.-182/11) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§24 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäldes en skrivelse från ledamot Annika Johansson m.fl.(S) angående barnfattigdomen i Skarpnäcks stadsdelar.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§25 Skrivelser från nämndens råd

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 25).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§26 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 20).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§33 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 33).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§34 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 2011-03-16, 2011-04-06 samt 2011-04-27

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna