Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-06-16

Sammanträde 2011-06-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 21

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Årsrapport 2010 från stadsrevisionen

Dnr: 1.4.-212/11
(Utsändes)
Handläggare: Per - Erik Ende Tel. 08-508 15 097

8 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegation

Dnr: 1.1.-562/10
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel.08-508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Upprustning av Tidaholmsparken i Hammarbyhöjden

Genomförandebeslut
Dnr: 3.1.-270/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne

10 Ny Lex Sarah - bestämmelser inom hela socialtjänsten från 1 juli 2011

Dnr: 1.2.2.-278/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

11 Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 samt Hydrografen 1 i stadsdelen Hammarbyhöjden, S-Dp 2009-01712-54

Remissvar
Dnr: 1.5.3.-215/11
Handläggare: Inger Bogne Tel. 08-508 15 450
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Månadsrapport maj

Dnr: 1.2.1.-48/11
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel. 08-508 15 062

13 Anmälan av uppföljning av verksamheten på Judiska hemmet 2011

Dnr: 1.2.1.-258/11
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 08-508 150 47
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av uppföljning av verksamheten på Flygarhöjden 2011

Dnr: 1.2.1.-259/11
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel. 08-508 150 47
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Verksamhets- och avtalsuppföljning av gruppbostäder inom Skarpnäcks stadsdelsområde

Enligt Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder (LSS)
Dnr: 1.2.1.-244/11
(Utsändes)
Handläggare: Kerstin Medin Tel. 08-508 15 500
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Verksamhets - och avtalsuppföljning av daglig verksamhet inom Skarpnäcks stadsdelsområde

Enligt Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder (LSS)
Dnr: 1.2.1.-245/11
(Utsändes)
Handläggare: Kerstin Medin Tel. 08-508 15 500
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr: 1.2.4.-277/11, 1.2.4.-264/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08-508 15 021

18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08-508 15 021

19 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08- 508 15 021

20 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 08- 508 15 023

21 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 1.1.-248/11, 1.1.-247/11, 1.1.-279/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08- 508 15 021

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

22 Gemensam upphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer

Dnr: 2.2.2.-251/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 08- 508 15 450

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing- Britt Holm Tel. 08- 508 15 153

25 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel. 508 15 107

26 Yttrande i vårdnadsfråga

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare Katarina Frisk och Ing-Britt Holm Tel. 508 15 000
Omedelbar justering

27 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

1. Ledamot Annika Johansson (S) utses att tillsammans med ordföranden

Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 22 juni 2011 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 16 maj 2011 har justerats den 20 maj 2011.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om de två parkdialoger som stadsdelsförvaltningen genomfört i stadsdelen. 8-10 personer har kommit vid varje tillfälle och det har inkommit många bra synpunkter.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att det kommer att genomföras en boendedialog i Bagarmossen inom ramen för Söderortsvisionen den 29 och 30 september samt den 1 oktober.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand meddelade att stadsdelsnämnden kommer att inbjudas till en temakväll om försörjningsstöd den 1 september kl 17.30.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att behandling av tertialrapport 1 kommer att beslutas om i kommunstyrelsen den 22 juni. Förslag till beslut är att stadsdelsförvaltningen kommer att få förstärkning av försörjningsstödet med 2,4 mnkr.

1 mnkr föreslås stadsdelsförvaltningen beviljas avseende snabbare internetuppkoppling på förskolorna i stadsdelen. Stadsdelsförvaltningen föreslås även beviljas 1 mnkr för tillgänglighetsanpassa Flaten och 0,5 mnkr föreslås Street Plaza beviljas till sin verksamhet.

MAS Kristina Ström besvarade frågor från Birgitta Hansen (MP) avseende uppföljning av hälso- och sjukvårdsindikatorerna.

Avdelningschef Lars – Gunnar Winsa informerade om djuren vid Skarpaby och deras framtid. Under sommaren kommer djuren att befinna sig på bete vid Barnens Ö.

Avdelningschef Lars – Gunnar Winsa informerade om de verksamheter som kommer att vara öppna under sommaren. Bland annat kommer Skarpaby parklek vara öppet hela sommaren. Parkleken kommer över sommaren nyttjas till ungdomsverksamhet. Fritidsgården i Bagarmossen kommer att hålla öppet under sommaren, dock med något förändrade öppettider.

Avdelningschef Lars – Gunnar Winsa informerade om de verksamheter som kommer att hållas stängda under sommaren. Bland dessa hör ett antal parklekar och Björkhagens fritidsgård. Information om stängning kommer att annonseras i förvaltningens informationsblad, på aktuell verksamhet samt på offentliga affischplatser.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Ledamot Christoffer Kuckowski (M) ställde frågan om förvaltningen fått information från trafik- och renhållningsnämnden avseende planerna för parkeringssituationen på Skarpnäcksfältet.

T.f. stadsdelsdirektör svarade att någon sådan informationen inte kommit förvaltningen till del.

Ledamot Annika Johansson (S) ställde en fråga om personliga ombud med anledning av en skrivelse som redovisas i § 20 och om det kommer ett ärende för nämnden att ta ställning till i denna fråga.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand meddelade att på nämnden i augusti kommer förvaltningen i sin månadsrapport informera om hur förvaltningen avser att gå vidare i frågan.

§7 Årsrapport 2010 från stadsrevision

Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2010 över Skarpnäcks stadsdelsnämnd

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på stadsrevisionens årsrapport 2010 över Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.4.-212/11) daterat 2011-05-17.

Revisorerna har överlämnat revisionskontorets årsrapport och inväntar ett yttrande från Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar Skarpnäcks stadsdelsnämnd och dess ledamöter ansvarsfrihet.

Revisionskontorets årsrapport 2010 sammanfattas i följande tre punkter:

1. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande

2. Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig

3. Bokslut och räkenskaper är rättvisande

Stadsdelsförvaltningen delar i stort revisorernas redovisning och synpunkter.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP)

I revisionsrapporten konstateras att nämnden i huvudsak har en tillfredställande styrning, uppföljning och kontroll inom granskade områden. Men det finns delar som behöver förbättras. Bland annat inom de så kallade förtroendekänsliga områdena.

Revisorernas kritik ligger inom samma områden som vi tidigare påpekat behöver förbättras.

När det gäller att en hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas noteras att det fortfarande finns fordon som använder dubbade däck, detta kommer nu att åtgärdas.

När det gäller målet att samla in matavfall för rötning till biogas så kommer stadsdelen inte uppnå KF:s inriktningsmål. Vissa åtgärder har vidtagits för att förbättra för inhämtning. Vi har vi flera tillfällen påtalat bristen, bl. a genom skrivelse, trots det anser förvaltningen inte det är möjligt att nå målet.

Revisorerna bedömer att målet om att Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad endast delvis är uppfyllt. Detta stämmer också överens med vår bedömning och vi har påpekat situationen genom skrivelse med krav på åtgärder. Frågan följs upp muntligt regelbundet. Trots det återstår en hel del för att invånarna ska känna sig både trygga och att parkerna sköts på ett tillfredställande sätt. Stadsdelens karaktär och stora kvalitet är närhet till naturreservat, större sammanhängande grönområden samt flera små parker mellan hus. Skötseln är avgörande för måluppfyllelse.

Revisorernas bedömning av hur förskolor har möjlighet att ge barnen ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö är att målet endast delvis uppfyllts. Förvaltningen instämmer med att barngrupperna generellt är större än KF:s riktvärden men anser att de uppfyllt målet för de små barnen. Detta görs mot bakgrund av att nämndens majoritet accepterat att endast 40 % av gruppen barn mellan 1-3 år ska nå KF:s årsmål. Vi anser att det är KF:s inriktningsmål som ska gälla fullt ut och det krävs stora insatser för att nå dit, området borde högprioriteras.

När det gäller andelen förskollärare per barngrupp är inte målet uppnått och inte heller när det gäller andelen nöjda föräldrar. Vi menar att stora barngrupper försvårar rekrytering av utbildad personal. Vi menar också att de stora grupperna medför otrygghet för föräldrar. Flera partier har vid flera tillfällen markerat otillfredställelse med situationen, både genom skrivelser och genom muntlig uppföljning.

Revisorerna konstaterar att det numera görs genomförandeplaner efter biståndsbedömning, vilket har varit en brist vi tidigare påpekat. Dock ännu inte helt tillfredställande inom socialpsykiatrin.

Slutligen utgår vi ifrån att KF:s mål kan uppfyllas vid nästa revision.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Annika Johansson m.fl.(S)

I en målstyrd verksamhet är de instrument som används för uppföljning och utvärdering viktiga för resultatbedömningen. Revisionsrapporten är ett sådant instrument.

Vi noterar att revisorerna i rapporten har ganska många kommentarer av typen ”målet delvis uppnått”. Vi vet att förvaltningen har stora ambitioner att inte bara uppnå, utan också i vissa fall, överträffa de av kommunfullmäktige uppsatta målen och att man gör stora ansträngningar för att nå dessa. När de tilldelade resurserna inte står i överensstämmelse med målen hjälper det inte alltid att anstränga sig och att vara ambitiös. Detta ser vi som ett grundläggande skäl till de bara delvis uppfyllda målen.

Revisorernas anmärkningar när det gäller hanteringen av förtroendekänsliga poster, menar vi är allvarliga och, kanske främst, onödiga. Med erfarenhet från såväl privat som offentlig verksamhet, förvånar det oss att ofullständiga redovisningar av representation och resor/utbildningar kunnat godkännas i verksamheten. Det krävs inte bara kunskap hos de som redovisar utan också effektivare rutiner hos den som godkänner, för att förbättra detta.

§8 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegation

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Nämnden utser Johan Brege (M) till ordförande, Eva Runvald (M) till ledamot och Monika Lozancic (M) till ersättare i nämndens sociala delegation för resten av år 2011.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-562/11) daterat 2011-05-24.

Enligt bestämmelser i 10 kap 4 § socialtjänstlagen får uppdrag att besluta på stadsdelsnämndens vägnar i där angivna ärenden delegeras till avdelning/utskott som består av ledamöter eller ersättare i nämnden. Stadsdelsnämndens utskott benämns sociala delegationen. Nämnden utsåg 2011-01-03 sin sociala delegation för år 2011.

Sonny Österman (M) har meddelat att han inte avser att fortsätta som ordförande eller medlem i sociala delegationen. Med anledning av detta föreslås nu fyllnadsval till delegationen.

§9 Upprustning av Tidaholmsparken i Hammarbyhöjden

Genomförandebeslut

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att genomföra upprustningen av Tidaholmsparken i Hammarbyhöjden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 3.1.-270/11) daterat 2011-05-30.

Stadsdelsnämnden har tilldelats 2,7 mnkr 2011 för att rusta upp Tidaholmsparken i Hammarbyhöjden. Efter dialog med medborgarna har ett upprustningsförslag tagits fram. Förslaget innebär bl.a. att ny lekutrustning, nya ytskikt, träd och planteringar tillförs. En gångväg förses med nytt ytskikt och belysning. Arbetet är planerat att genomföras under hösten 2011.

§10 Nya Lex Sarah – bestämmelser inom socialtjänsten från 1 juli 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Utser avdelningschef för avdelningen för individ – och familjeomsorgen, enhetschef för beställarenheten för äldre och personer med funktionsnedsättning samt nämndsekreterare till Lex Sarah-ansvariga för att ta emot rapporter enligt de nya Lex Sarah-bestämmelser som införts i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) från 1 juli 2011.

2. Förvaltningen får i uppdrag att revidera rutiner för Lex Sarah inom nämndens ansvarsområde.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.2.-278/11) daterat 2011-05-26.

Den 1 juli 2011 införs nya bestämmelser om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lex Sarah utvidgas till att gälla inom hela socialtjänsten inklusive verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse (SiS). Nämnden ska utse Lex Sarah-ansvariga personer som bland annat ansvarar för att ta emot rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden samt fastställa rutiner för Lex Sarah.

§11 Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 samt Hydrografen 1 i stadsdelen Hammarbyhöjden,S-Dp2009-01712-54

Remissvar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut,

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

samt att därutöver anföra

Det föreslagna byggprojektet är ett välkommet tillskott till bostadsbeståndet i Hammarbyhöjden, och kommer skapa en betydligt bättre boendemiljö i närområdet när den befintliga bensinstationen ersätts med bostadshus. De föreslagna radhusen breddar utbudet av olika boendeformer vilket är positivt för hela stadsdelen.

Förvaltningen menar i sitt yttrade att de föreslagna byggnaderna är för höga, något som Allianspartierna inte instämmer i. Den föreslagna höjden avviker inte markant från omkringliggande miljö, utan man bör i enlighet med stadens målsättning eftersträva att inrymma så många bostäder som möjligt i detta attraktiva läge.

När det gäller flerbostadshusens gestaltning är det dock viktigt att understryka att de nya byggnaderna måsta harmoniera väl med omkringliggande bebyggelse av smalhus i funkisstil. Enligt gällande översiktsplan har Hammarbyhöjden en kulturhistoriskt värdefull miljö, och det är därför särskilt viktigt att ny bebyggelse samspelar väl med den tidstypiska karaktär som finns i stadsdelen. De nya flerbostadshusen bör därför utformas på ett annat sätt, med smalare byggnader som bättre smälter in i stadsmiljön.

När Stockholm nu växer och utvecklas ställs stadens förvaltningar inför nya utmaningar för att hinna bygga ut den kommunala servicen i takt med att befolkningens behov förändras. Detta är i grunden en stimulerande och positiv process som skapar en enorm dynamik i staden, men den ställer också nya krav på våra arbetsformer och samverkansprocesser.

Vid planering av nya bostäder är det viktigt att man redan från början tar hänsyn till behovet av att kunna erbjuda alla stockholmare en god och tillgänglig offentlig service, såsom förskolor, skolor och äldreboenden.

Boende i ett nybyggt bostadsområde har rätt att förvänta sig precis samma serviceutbud och valfrihet bland en mångfald av utförare som alla andra stockholmare. Lika viktigt är att trafiksituationen analyseras och behovet av parkeringsplatser tillgodoses. Därför är det viktigt att stadsdelsförvaltningen redan i projekteringen av nya byggprojekt och förtätningar noggrant analyserar behovet av olika former av kommunal service i nära samråd med berörda förvaltningar. Den samverkan som redan idag sker kan utvecklas och fördjupas för att säkerställa att behoven hos en yngre och växande befolkning kan mötas, särskilt för att täcka de stora lokalbehoven inom förskolan.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.3.-215/11) daterat 2011-05-10.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som möjliggör att c:a 54 nya bostäder kan uppföras vid kv. Hydrografen 1 och intill kv. Korsspindeln i Hammarbyhöjden. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss. Förvaltningen anser att området lämpar sig väl för ny bebyggelse och att det är positivt att Sparrmansvägen smalnas av och förses med cykelbanor. När det gäller radhusbebyggelsen har förvaltningen inget att erinra, däremot anser förvaltningen att flerbostadsbebyggelsen bör studeras vidare. Förvaltningen förordar lägre och smalare huskroppar.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M) och ledamoten Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Annika Johansson m.fl.(S) och ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns tre förslag till beslut: ett gemensamt förslag till beslut från (M) och (FP), förvaltningens förslag med instämmande från (MP) och ett gemensamt förslag från (S) och (V)

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M) och (FP).

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) till förmån för förvaltningens förslag till beslut:

Vi föreslog nämnden besluta

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande över remissen avseende ny detaljplan för del av fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 samt Hydrografen 1 i stadsdelen Hammarbyhöjden överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande

Föreslagen bebyggelse i kv. Hydrografen 1 kommer ha en T-korsning som närmaste granne på två sidor, varav den ena sidan också är bebyggd med ett seniorboende, en Tunnelbana på den tredje sidan och låga funkishus på den fjärdesidan. Här krävs att huskropparna anpassas både i höjd, för att inte skugga seniorboendet, och i form för att passa in i miljön och för att ge möjlighet till tysta inomhusmiljöer. Det krävs även att färgsättningen anpassas till ”Den vita staden”.

Vi instämmer helt i förvaltningens förslag som förordar större noggrannhet avseende huskropparnas utformning. De bör göras både lägre och smalare.

Vi vill dock tillägga att det även fortsättningsvis kommer att flytta in barnfamiljer i områdets nya bebyggelse och att det kräver nära förskoleplatser, för barnets bästa. Därför ska även utrymme avsättas för förskola om två avdelningar inom planerad bebyggelse.

Reservation lämnades av ledamot Annika Johansson m.fl.(S) samt Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Vi föreslog nämnden besluta

Vi instämmer i huvudsak i förvaltningens förslag till tjänsteutlåtande och anför därutöver följande:


Det är bra att förvaltningen förordar smalare och lägre fastigheter i kv Hydrografen. Med en mer omsorgsfull utformning och inplacering kan det säkra att de nya byggnaderna bättre smälter in i den kulturhistoriskt värdefulla förorten ”den vita staden”. Lägre och smalare huskroppar kan också på ett bättre sätt ta hänsyn till befintlig bebyggelse vid Finn Malmgrens väg.

I Hammarbyhöjden finns övervägande bostadsrätter. En förutsättning för byggnationen bör därför vara att de tillkommande bostäderna upplåts med hyresrätt. Det ger en bättre balans mellan olika upplåtelseformer och hushållstyper i stadsdelen.

Bristen på förskoleplatser är ett stort problem i stadsdelsområdet, inte minst i Björkhagen. I den nya bebyggelsen kommer ett antal barnfamiljer med behov av förskoleplatser att flytta in. I det fortsatta planarbetet bör därför plats reserveras för en förskola på minst två avdelningar.

Mot bakgrund av de bullerförhållanden som gäller på platsen, vill vi understryka vikten av att gällande regler för bullerstörningar respekteras och att maximala ansträngningar görs för att, också av det skälet, bevara så mycket som möjligt av områdets befintliga vegetation.

Trafiksituationen längs Finn Malmgrens väg är i nuläget mycket besvärlig, med en ökande genomfartstrafik till Björkhagen av såväl bilar som cyklar. Stor hänsyn måste också tas till att Hammarbyskolan ligger i direkt anslutning till Finn Malmgrens väg. Därför bör cykelbanor inte bara anläggas längs Sparrmansvägen utan också utmed den starkt trafikerade Finn Malmgrens väg.

§12 Månadsrapport maj 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsprognosen för januari-maj 2011 läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-48/11) daterat 2011-06-09.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr, äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr, verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 6,4 mnkr. Kultur- och föreningsverksamhet prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 10,4 mnkr.

§13 Anmälan av uppföljning av verksamhet på Judiska hemmet 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Anmälan av uppföljningen av Judiska Hemmet läggs till handlingarna.

2. Uppföljningen lämnas till äldrenämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-258/11) daterat 2011-05-13.

Judiska Hemmet är ett vård- och omsorgsboende med 48 platser för äldre med fysiska funktionshinder samt 24 platser för äldre med demenssjukdom. Verksamheten drivs i enskild regi av Föreningen Judiska Hemmet.

Uppföljningen av Judiska Hemmet genomfördes i mars 2011. Frågeformuläret som använts är Stockholms stads mall för uppföljning av ramavtal om enstaka platser.

Förvaltningen anser att Judiska Hemmet bedriver en god verksamhet för äldre personer med fysiska funktionshinder och för äldre personer med demenssjukdom.

Stor hänsyn tas till individuella önskemål och behov. Hela verksamheten bygger på judisk tro och judiska traditioner vilka genomsyrar den dagliga verksamheten.

Judiska Hemmet har eget kök med specialutbildad personal som lagar koschermat.

Måltiderna är jämnt fördelade över dygnets vakna timmar och nattfastan överstiger inte elva timmar.

De boende erbjuds kontinuerligt gemensamma och individuella aktiviteter samt regelbunden utevistelse i närmiljö eller på balkong, terrass eller altan. De judiska traditionerna för med sig många evenemang under året och verksamheten har även ett samarbete med frivilliga organisationer, t.ex. Judiska församlingen.

Verksamheten har en lokal rutin för att identifiera fel och brister enligt SoL och en lokal rutin för avvikelsehantering enligt HSL. Ingen anmälan enligt Lex Sarah eller Lex Maria har gjorts sedan förra årets uppföljning.

Den sociala dokumentationen har förbättrats sedan förra årets uppföljning och är genomgående mycket bra. Alla boende har en genomförandeplan och det finns en löpande dokumentation om faktiska händelser och fakta av betydelse.

Förvaltningen kan dock konstatera att vissa brister fortfarande kvarstår avseende hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Bristerna avser bland annat vissa delar av den lagstadgade journalföringen där det t.ex. saknas uppgifter om patienten lämnat sitt samtycke till att uppgifter kan lämnas till närstående och andra vårdgivare i nästan alla granskade journaler. Riskbedömningar för fall, malnutrition (undernäring) och trycksår samt vårdplaner med planerade och vidtagna åtgärder och uppföljning saknas också i flertalet journaler. Verksamheten har tagit del av resultatet av uppföljningen och är medveten om att åtgärder måste vidtas.

Verksamheten saknar en plan för all personals kompetensutveckling. Verksamheten saknar också lokala rutiner för regelbundna nutritionsutredningar, fallutredningar och trycksårsutredningar som inkluderar riskbedömningar med åtgärder och uppföljning. Arbetet med att upprätta kompetensutvecklingsplan och lokala rutiner pågår.

Ingen annan brist har dock framkommit vid årets uppföljning och uppföljning av ovan nämnda brister görs vid uppföljningen 2012.

§14 Anmälan av uppföljning av verksamheten på Flygarhöjden 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Anmälan av uppföljningen av Flygarhöjden läggs till handlingarna.

  1. Uppföljningen lämnas till äldrenämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-259/11) daterat 2011-05-13.

Flygarhöjden är ett demensboende med 36 lägenheter för yngre och äldre personer med demenssjukdom. Verksamheten drivs som enskild verksamhet av Attendo Care. Uppföljningen avser arton personer över 65 år med demenssjukdom. Lägenheterna är fördelade på två våningsplan, ett gruppboende per plan.

Uppföljningen av Flygarhöjden genomfördes i mars år 2011. Frågeformuläret som har använts är Stockholms stads mall för uppföljning av ramavtal om enstaka platser.

Förvaltningens uppföljare anser att Flygarhöjden bedriver en god verksamhet för äldre personer med demenssjukdom och att personalen uppvisar ett gott bemötande.

Maten är anpassad efter individens behov och önskemål och måltiderna är jämnt fördelade över dygnets vakna timmar. Nattfastan överstiger inte elva timmar.

Det finns ett stort utbud av individuella och gemensamma aktiviteter för de boende som också erbjuds regelbunden utevistelse i närmiljö eller på balkong, terrass eller altan.

Den sociala dokumentationen är genomgående mycket bra. Det finns en löpande dokumentationen om faktiska händelser och fakta av betydelse. Hälso- och sjukvårdsdokumentationen är överlag också mycket bra. Alla boende har en omvårdnadsjournal som innehåller lagstadgad journalföring.

Verksamheten har en lokal rutin för att identifiera fel och brister i verksamheten enligt SoL och en lokal rutin för avvikelsehantering enligt HSL. Ingen anmälan enligt Lex Sarah eller Lex Maria har gjorts sedan förra årets uppföljning.

Vid uppföljningen har några förbättringsområden konstaterats. Dessa områden avser förtydligande av kompetensutvecklingsplanen så att omfattningen av aktuell utbildning och när utbildningen ska genomföras bättre framgår, förtydligande av den lokala rutinen för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas samt avsaknad av aktuell patientsäkerhetsberättelse.

Endast ett fåtal brister har framkommit vid årets uppföljning. Bristerna avser hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Riskbedömningar för fall, nutrition och trycksår har genomförts för alla boende men resultaten av genomförda riskbedömningar finns endast dokumenterade i 10 % av de granskade journalerna.

Ingen annan brist har dock framkommit vid årets uppföljning. Uppföljning av ovan nämnda förbättringsområden och brister görs vid uppföljningen 2012.

§15 Verksamhets- och avtalsuppföljning av gruppbostäder inom Skarpnäcks stadsdelsområde

Enligt Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder (LSS)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Verksamhets- och avtalsuppföljningarna godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-244/11) daterat 2011-05-16.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning genomförde under november 2010 en verksamhets- och avtalsuppföljning av samtliga gruppbostäder inom stadsdelsområdet. Attendo LSS Mellan driver gruppbostäderna på entreprenad sedan december 2009. Uppföljningen genomfördes av enhetschef och biträdande enhetschef för beställarenheten samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. Brukarna är vuxna personer med utvecklingsstörning och samtliga har beslut om boende enligt 9 § 9 punkten LSS, lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Beställarenheten har haft flera samverkansmöten med Attendos verksamhetschefer sedan övertagandet av verksamheterna. Vid uppföljningen konstateras att verksamheten håller en god kvalitet med individanpassade aktiviteter för de boende. Det finns inga brister eller avvikelser i verksamheten och entreprenadavtalet följs. Verksamheten dokumenterar enligt stadens riktlinjer och samtliga brukare har genomförandeplaner.

§16 Verksamhet och avtalsuppföljning av daglig verksamhet inom Skarpnäcks stadsdelsområde

Enligt Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder (LSS)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Verksamhets- och avtalsuppföljningarna godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-245/11) daterat 2011-05-16.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning genomförde under november 2010 en verksamhets- och avtalsuppföljning av daglig verksamhet. Attendo LSS Mellan har sedan 2009-12-01 på uppdrag av Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansvaret för driften av samtliga enheter inom daglig verksamhet. Uppföljningen genomfördes av enhetschef och biträdande enhetschef för beställarenheten och medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vid uppföljningen konstateras att verksamheten håller en god kvalitet med många aktiviteter för brukarna. De dagliga verksamheterna har ett väl utvecklat koncept för brukarna som har sin sysselsättning där och ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Flera av de medarbetare som intervjuades beskrev att det finns en tydlighet i verksamheten. Kvalitetsarbetet består av rutinbeskrivningar, tydliga manualer för egenkontroll och avvikelserapporteringar. Verksamheterna kännetecknas av att det finns en struktur i arbetet med olika inriktningar för brukarnas specifika behov och förutsättningar. Det finns ett stort utbud av olika sysselsättningar som täcker in brukarnas önskemål och också stärker dem i vardagen såsom arbete i second hand-affär, musicerande och verkstadsklubb.

§17 Inkomna medborgarförslag enligt lista

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 1.2.4.-277/11 och 1.2.4.-264/11) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäldes en skrivelse från ordförande Billy Östh m.fl. (M) samt ledamot Daniel Forslund (FP) angående torghandel på Skarpnäcks Allé.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§19 Skrivelser från nämndens råd

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 19).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§20 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 20).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§21 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 21).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna