Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-08-25

Sammanträde 2011-08-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

Biogasanläggning i Flaten.
Sammanträdet startar direkt efter att den allmänna frågestunde Läs mer...n avslutats.

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 26

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Månadsrapport juli

Dnr: 1.2.1.-48/11
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förskottskassa för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Dnr: 2.1.-316/11
(Utsändes)
Handläggare: Agneta Blomkvist Tel: 08-508 15 063
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Torghandel på Skarpnäcks Allé

Svar på skrivelse
Dnr: 1.6.-300/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

10 Barnfattigdom i Skarpnäcks stadsdelar

Svar på skrivelse
Dnr: 1.6.-268/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel:08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ta tillbaka ungdomsmottagningen som tidigare låg i Kärrtorp

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-264/11
(Utsändes)
Handläggare: Lars- Gunnar Winsa Tel: 08-508 15 011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Rädda gamla skjutbanan i Björkhagen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-158/11
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel: 08-508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Bygg en simbassäng på Skarpnäcksfältet

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-182/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Förbättra för fotgängarna i Kärrtorp/Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-277/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

15 Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr: 1.5.1.-241/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel: 08-508 15 095
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Motion (2011:32) om levande förortscentrum

Remissvar dnr 282/2011, svar på motion från Ann-Margarethe Livh (V)
Dnr: 1.5.1.-197/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

17 Arkitektur Stockholm - En strategi för stadens gestaltning

Dnr: 1.5.3.-307/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Ansökan om stimulansmedel för bättre vård och omsorg om äldre personer

Dnr: 007-263/09
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Kartläggning av grundläggande hälso - och sjukvårdsinsatser på Hemmet för Gamla 2011

Dnr: 1.2.1.-324/11
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tel: 08-508 15 047
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Minnesanteckningar från Stadsmiljögruppens möte 2011-06-09

(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel. 508 15 450

22 Minnesanteckningar från SkarpBrå 2011-05-16

(Utsändes)
Dnr: 1.2.5.-66/11
Handläggare: Kjell Johansson Tel. 508 15 302

23 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

24 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08- 508 15 021

25 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 08- 508 15 023

26 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 1.1.-305/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08- 508 15 021

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

27 Lex Sarah

Dnr: 1.2.2.-290/11
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tel: 08-508 15 418

28 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel. 508 15 124

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel. 508 15 124

31 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 508 15 021

Rum för förmöten finns tillgängliga från kl. 16.00

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordföranden

Billy Östh (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 31 augusti 2011 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 16 juni 2011 har justerats den 22 juni 2011.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att sommaren varit lugn i stadsdelen.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att den boendedialogen som planerades inom ramen för Söderortsvisionen kommer att skjutas upp till våren.

Avdelningschef Monica Ulvede informerade om att ett nytt konstverk kommer att invigas på förskolan Eken den 8 september. Konstverket föreställer två hästar vid namn Klara och Klas.

Monica Ulvede informerade vidare om att vid förskolan Ängen kommer TV4 program Trädgårdshjältarna att göra en ”make-over” på förskolegården.

Monica Ulvede informerade om den resa till Reggio Emilia, Italien, som gjorts tillsammans politiker och personal inom stadsdelsnämnden. Total reste 13 personer varav 3 politiker. Resan inleddes med ett förberedelsemöte där samtliga deltagare träffades och diskuterade den kommande veckan. Efter resan har en utvärdering av resan gjorts med fokus på framtiden. Gruppen kommer att fortsätta träffas för att diskutera hur resan på bästa sätt kan tas tillvara i förskoleverksamheten. Utöver denna muntliga redogörelse kommer en skriftlig redogörelse att anmälas till stadsdelsnämnden på septembersammanträdet.

Ledamot Sonny Österman (M) redogjorde för den fördjupade kunskap som han förvärvat under resan. Ledamot Daniel Forslund (FP) instämde i Sonnys redogörelse och tillade att det var spännande att få se hur det praktiska pedagogiska arbetet går till. Ledamot Tina Kratz (V) framhöll att den kommande utmaningen är arbetet med föräldrasamverkan. Något som Reggio Emilia arbetar mycket med.

T.f. stadsdelsdirektör informerade om att Indianparken kommer att invigas av blivande ordförande i stadsdelsnämnden Sonny Österman (M) söndagen den 25 september kl 13.00

Ordförande Billy Östh (M) informerade om att idrottshallen Sprallenhallen på Skarpnäcksfältet kommer att invigas av borgarrådet Regina Kevius (M) och blivande ordförande i stadsdelsnämnden Sonny Österman (M) den 19 september.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Vice ordförande Ewa Larsson (MP) tackade ordförande Billy Östh (M) för hans tid och insats för Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Ordförande Billy Östh (M) tackade nämnden och förvaltningen för sin tid i stadsdelsnämnden.

§7 Månadsrapport juli 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Att senarelägga konkurrensutsättningen av Fallskärmens stödboende.

2. Anmälan avseende personliga ombud läggs till handlingarna.

3. Månadsprognosen för januari-juli 2011 läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-48/11) daterat 2011-08-25.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr. Förskola prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr. Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 6,4 mnkr. Kultur- och föreningsverksamhet prognostiserar ett underskott om 1,7 mnkr. Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 8,3 mnkr.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl.(S) samt ledamot Tina Kratz (V)

Det är tre områden som vi vill lyfta:

Det ena är osäkerheten kring kostnader av försörjningsstöd. Vi noterar att prognosen för året fortsätter att överskridas. Rimligt vore att justera prognosen uppåt i stället för att igen tro att den kommer att hållas. Vi kan inte se att dagens hantering av samhällsekonomin kommer att minska behovet av försörjningsstöd.

Det andra är fortsatta överinskrivningar av barn på våra förskolor och de extra insatser det kan komma att generera. De nya förskolor som planeras ska i viss mån ersätta gamla nerslitna lokaler. Tyvärr kan vi inte se att planerade nya bostäder förses med förskolelokaler i bottenvåningarna. Situationen är extra alarmerande i Björkhagen.

Det tredje är ett helt nytt orosmoln, nämligen beslutad avyttring av Svenska bostäders bostadsinnehav inom stadsdelen. Vi hoppas detta inte minskar SB:s ekonomiska insatser i Söderortsvisionen eller vilja att upplåta lokaler kostnadsfritt för stadsdelens ungdomsverksamheter.

§8 Förskottskassa för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen att förvaltningens förskottskassa minskas (från 250 tkr till 20 tkr) med 230 tkr.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.1.-316/11) daterat 2011-06-29.

Antalet underförskottskassor ute på enheterna har minskat på grund av att enheterna numera använder sig av First Cardkort för mindre inköp. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att förskottskassan minskas med 230 tkr till 20 tkr.

Detta innebär att stadsdelsnämndens förskottskassa efter justering kommer att uppgå till 20 tkr.


§9 Torghandel på Skarpnäcks allé

Svar på skrivelse

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen till fastighetsnämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-300/11) daterat 2011-06-27.

En gemensam skrivelse från ordföranden Billy Östh m.fl. (M), ledamoten Daniel Forslund (FP) och ersättaren Simon Lundberg (C) angående inrättandet av en torghandelsplats på Skarpnäcks allé, vid Brandparken, anmäldes på stadsdelsnämndens möte i juni 2011. Förvaltningen instämmer i att det behövs en översyn av nuvarande platser för torghandel och att det kan passa bra med torghandel på Skarpnäcks allé intill Brandparken.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl.(S) samt ledamot Tina Kratz (V)

Vidare arbete bör ske i nära dialog med de boende.


§10 Barnfattigdomen i Skarpnäcks stadsdelar

Svar på skrivelse från Annika Johansson m.fl.(S)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-268/11) daterat 2011-06-28.

En skrivelse angående barnfattigdomen i Skarpnäcks stadsdelar har överlämnats till förvaltningen för beredning. I skrivelsen av Annika Johansson m.fl.(S) önskas en redovisning av hur barnfattigdomen ser ut i Skarpnäcks stadsdelsområde. Förvaltningen konstaterar att denna typ av utredning är för omfattande för en stadsdelsförvaltnings utredningsresurser och har i kontakt med stadsledningskontoret fått information om att staden centralt avser att göra en utredning i enlighet med skrivelsen från Socialdemokraterna

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl.(S) samt ledamot Tina Kratz (V)

Vi vill tacka förvaltningen för det snabba svaret på skrivelsen. Samtidigt måste vi beklaga att de administrativa resurserna på förvaltningen nu skalats av till den grad att vi inte kan få direkta svar på viktiga frågor om hur verkligheten ser ut för medborgarna i stadsdelsområdet!

I svaret hänvisar förvaltningen till en liknande och kommande redovisning som USK ska göra på SLK´s uppdrag. Förvaltningen uppger att SLK i den centrala redovisningen avråtts från att bryta ned resultatet till stadens 130 stadsdelar, med hänvisning till att alltför små delområden kan ge ett slumpmässigt utfall. Man skulle i stället nöja sig med de 14 stadsdelsområdena.

En redovisning på stadsdelsområdesnivå, förefaller onödig om man inte kan precisera resultatet. Rädda Barnens årsrapport innehåller för Stockholms del redan en redovisning per stadsdelsområde. Riskerar vissa delområden att bli för små (sannolikt ganska få) borde man kunna utelämna dessa.

Syftet med den redovisning vi begärt är att ge nämnden ett säkrare underlag för målstyrning och resursfördelning i verksamheten. Ju bättre kunskap vi har om levnadsvillkoren i olika delar av vårt område, desto framgångsrikare kan vi bli att styra våra knappa resurser till de som behöver dem bäst.

Vi kommer med stort intresse att följa frågan och vid behov återkomma till nämnden.


§11 Ta tillbaka ungdomsmottagningen som tidigare låg i Kärrtorp

Svar på medborgarförslag från Ung vänster Hammarby-Skarpnäck

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-264/11) daterat 2011-06-28.

Ung vänster har i ett medborgarförslag 2011-05-17 föreslagit stadsdelsnämnden att återinrätta den lokala ungdomsmottagningen i Kärrtorp, att tills detta sker minska väntetiderna på Gullmarsplans ungdomsmottagning samt att ta ett krafttag mot ökande ohälsa bland ungdomar.

Förvaltningens uppfattning är att en bättre tillgänglighet jämfört med idag vad gäller öppettider inte kan skapas genom att återgå till mindre lokala ungdomsmottagningar. Däremot kan man åstadkomma detta genom att på den gemensamma ungdomsmottagningen på Gullmarsplan kunna antingen anställa fler barnmorskor och/eller utveckla organisationen samt förbättra effektiviteten

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C)

Flytten av ungdomsmottagningen från Kärrtorp till en större gemensam verksamhet vid Gullmarsplan har precis som förvaltningen beskriver inneburit att sårbarheten i verksamheten minskat och öppettiderna kunnat förbättras för ungdomar både i Skarpnäck och i hela Östra Söderort. Besöksstatistiken visar också att ungdomar från vår stadsdel i större utsträckning än tidigare besöker ungdomsmottagningen efter flytten till en plats som är lättare att nå i direkt anslutning till kollektivtrafiken. Dessutom har de tidigare alltför små och nedgångna lokalerna kunnat bytas mot större och moderna lokaler som erbjuder en bättre arbetsmiljö och är tillgängliga även för ungdomar med funktionsnedsättning.

Även om flytten inledningsvis innebar en märkbar förbättring av tillgängligheten, så finns det tydliga signaler som pekar på att den nya ungdomsmottagningen under senare tid har nått kapacitetstaket då antalet besökare kraftigt har ökat.

De brister i tillgänglighet och patientsäkerhet som nu föreligger är såväl oroande som orimliga. Att ungdomar har en snabb och enkel tillgång till den service som erbjuds på ungdomsmottagningarna eller på motsvarande webbaserad service som UMO.se är av största vikt.

Allianspartierna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd har därför påtalat dessa brister för Stockholms läns landsting, där vi underströk behovet av att undersöka om en förstärkt kapacitet vid Gullmarsplans ungdomsmottagning behövs med tanke på de höga besökstalen liksom befolkningsökningen i Söderort. När det gäller öppettiderna framkom att landstinget redan undersöker möjligheterna att inrätta mer flexibla öppettider som bättre passar ungdomar, liksom att ha fler drop-in-tider och öppet hus för att göra det så enkelt som möjligt att besöka ungdomsmottagningen. Allianspartierna kommer tillsammans med förvaltningsledningen att följa upp att dessa undersökningar och förbättringar verkligen genomförs vid nästa samrådsmöte med landstinget under hösten.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) samt ledamot Annika Johansson m.fl.(S)

Vi vill först betona att vi aldrig ställt sig bakom förslag om att lägga ner ungdomsmottagningen i Kärrtorp. Tvärtom har vi, i hårda ordalag, argumenterat emot.

I medborgarförslaget lyfts de ökade väntetiderna för ungdomar fram. Att det ibland kan vara upp emot 2,5 veckas väntetid för att besöka en barnmorska och att hela 700 ungdomar avvisats under det gångna årets ”öppet” hus på Gullmarsplans ungdomsmottagning, för besök hos just barnmorska, anser vi vara fullständigt oacceptabelt.

Därför instämmer vi, med emfas, i förvaltningens ena förslag om att fler barnmorskor ska anställas.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Tina Kratz (V)

I förvaltningens tjänsteutlåtande framgår det att ca 700 ungdomar avvisades från att träffa en barnmorska på öppet hus under 2010 på Gullmarsplans ungdomsmottagning. Vi anser att det är 700 för många. Förvaltningens slutsatser är att bättre tillgänglighet inte kan uppnås genom att återgå till en lokal ungdomsmottagning som tidigare fanns i Kärrtorp, utan att detta kan uppnås genom att anställa fler barnmorskor eller utveckla organisationen samt förbättra effektiviteten.

Hur organisationen i sådant fall kan utvecklas eller effektiviteten förbättras framgår inte. Att fler barnmorskor behöver anställas råder det dock ingen tvekan om. Vidare delar vi inte förvaltningens uppfattning om att bättre tillgänglighet inte skulle kunna skapas i en lokal ungdomsmottagning då detta enbart är en fråga om resurser, om politisk vilja fanns utöver skattesänkningsambitioner skulle Kärrtorp kunna ha en egen ungdomsmottagning och 700 ungdomar inte bli avvisade då de söker hjälp.

Att lokalisera ungdomsmottagningen i närområdet har fler vinster då det blir lättillgängligt och enklare att bedriva ett förebyggande arbete i samarbete med skolorna. Det finns även ungdomar som av olika anledningar, ekonomiska eller pga. hederskultursproblematik, inte kan ta sig till Gullmarsplans mottagning, hur ska vi nå dem?


§12 Rädda gamla skjutbanan i Björkhagen

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till kulturnämnden som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-158/11) daterat 2011-06-20.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2011-03-28 innehåller ett förslag om att rädda gamla skjutbanan i Björkhagen och förse platsen med en informationsskylt och stängsla in området. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämnden 2011-03-31 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen stödjer medborgarförslaget och vidarebefordrar ärendet till kulturnämnden för vidare handläggning.


§13 Bygg en simbassäng på Skarpnäcksfältet

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-182/11) daterat 2011-06-29.

Medborgarförslaget, som inkom till förvaltningen 2011-04-05, innehåller ett förslag om att stadsdelsnämnden ska verka för att det byggs en simbassäng på Skarpnäcksfältet. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2011-05-19 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen kan konstatera att idrottsförvaltningens långsiktiga investeringsplan, som sträcker sig tio år framåt i tiden, inte innehåller någon badanläggning i Skarpnäck.


§14 Förbättra för fotgängarna i Kärrtorp/Skarpnäck

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden som svar på medborgarförslag.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-277/11) daterat 2011-07-04.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2011-05-23 innehåller ett förslag om att förbättra situationen för fotgängare längs Holmögaddsvägen i Kärrtorp. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2011-06-16 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen anser att det är bra om situationen för fotgängare är säker och bra och föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att vidarebefordra ärendet till trafik- och renhållningsnämnden för vidare handläggning.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Billy Östh m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C)

Alliansen instämmer i förvaltningens åsikt att det är bra om situationen för gångtrafikanter är så bra och säker som möjligt. Vi vill dock framhålla att den intensifierade trafiksituationen i området inte påverkar endast Holmögaddsvägen utan ett flertal andra gator, inte minst Sockenvägen, och Gamla Tyresövägen.

Vi anser därför att man bör se till helheten och inte lösa problemen på en gata genom att flytta över dem till nästa. I och med förtätningen i området ställs det mer krav på gång-, cykel- och bilvägar. En avstängning av trafiken norrut vid Kärrtorpsvägen löser inte trafikproblemen i området, och bör därför inte genomföras.


§15 Förändringar av nuvarande riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-241/11) daterat 2011-07-13.

Äldreförvaltningen har utarbetat ett förslag till reviderade riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har fått dessa riktlinjer på remiss från kommunstyrelsen. Riktlinjerna har reviderats på grund av ändringar i lagar och förordningar samt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Revideringen innebär ett förtydligande av ansvar mellan olika aktörer. Förvaltningen anser att de förändringar som äldreförvaltningen föreslår är bra. Det viktiga är att riktlinjerna revideras kontinuerligt och att äldrenämnden beslutar om detta. En annan viktig fråga som lyfts fram är uppdraget att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.


§16 Motion (2011:32) om levande förortscentrum

Remissvar, dnr: 828/2011, svar på motion från Ann-Margarethe Livh (V)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-197/11) daterat 2011-06-27.

En motion som föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en strategisk plan för att rädda förortscentrumen och att de ska utvecklas har sänts till stadsdelsnämnden på remiss. I motionen förs fram att stadens mindre förortscentrum blivit alltmer oattraktiva de senaste åren och att en rad politiska beslut måste fattas för att centrumen ska bli väl fungerande och levande. Förvaltningen anser att välfungerande centrumbildningar i varje stadsdel är önskvärt. Inom ramen för Vision Söderort 2030 har Stockholm Business Region påbörjat ett arbete med syfte att utveckla centrumbildningarna i de södra förorterna. Stadsdels-förvaltningen deltar gärna i det fortsatta arbetet, men saknar resurser att samordna eller driva processen.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl.(S) samt ledamot Tina Kratz (V)

Blomstrande förortscentrum som är trygga och välkomnande för alla är ett viktigt uppdrag även för oss politiker. Människor behöver närhet till affärer, kultur, mötesplatser, kaféer, kommunal service mm. Vissa av våra centrum är i stort behov av att förbättras

Vår stadsdel växer så det knakar just nu, vilket innebär att det är viktigt att vi tar ett helhetsgrepp över hur vi ska möta alla nya och gamla invånare med relevant service och en kollektivtrafik som möter de nya behoven, exempelvis har vi ont om förskoleplatser, vi saknar fullstora idrottshallar, vi saknar en badanläggning, trafiksituationen är på vissa platser problematisk mm, mm.

En genomtänkt strategi för att möta dessa behov och även de ekonomiska förutsättningarna som krävs är nödvändiga för att Stockholm med alla förorter ska kunna utvecklas på ett bra och hållbart sätt. Vi ser ett stort behov vad gäller vår stadsdel att vi tar detta övergripande helhetsgrepp för att möta de behov och krav som ställs på oss nu och i framtiden.


§17 Arkitektur Stockholm – En strategi för stadens gestaltning

Remissvar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande över remissen överlämna detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.3.-307/11) daterat 2011-07-12.

Stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en strategi för arkitektur och modernisera Stockholms byggnadsordning. Projektet har fått namnet Arkitektur Stockholm. Det första dokumentet i detta arbete är Arkitektur Stockholm – En strategi för stadens gestaltning. I det beskrivs översiktligt vad som är Stockholms grundläggande värden och hur arkitekturen kan fungera som ett verktyg i arbetet med stadens fortsatta utveckling. Utgångspunkten för Arkitektur Stockholms alla delar och riktlinjer är Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm och dess fyra stadsutvecklingsstrategier.

För att få en helhetssyn hade förvaltningen föredragit att dokumentet Arkitektur Stockholm – Stadsbyggnadskaraktärer hade redovisats vid samma tillfälle. Förvaltningen anser att det är bra att tydliga riktlinjer formuleras för stadens fortsatta utveckling. Ett Stockholm i världsklass innebär att även ytterstaden måste utvecklas med hög arkitektonisk kvalitet. Det gäller inte bara ny bebyggelse, utan också gatumiljöer, torg, parker och grönområden. Ambitionen att områdesplanering ska användas vid den centrala stadens utvidgning, olika funktioner ska blandas när nya områden planeras, nya miljötekniska lösningar prövas och medborgardialogen utvecklas är exempel på positiva riktlinjer anser förvaltningen.

YRKANDEN

Ordförande Billy Östh m.fl. (M), vice ordförande Ewa Larson m.fl. (MP), ledamot Daniel Forslund (FP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande från (M), (MP), (FP) samt (S) och ett förslag från (V)

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M), (MP), (FP) samt (S)

Reservation lämnades av ledamot Tina Kratz (V) till förmån för det egna förslaget till beslut:

Vi föreslog nämnden besluta

1. Nämnden åberopar delvis förvaltningens svar som yttrande till stadsbyggnadskontoret.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

I Arkitektur Stockholm saknar vi hur medvetandet om klimatförändringarna kommer att påverka Stockholm fram till 2030. Redan 2015 behöver kurvan på våra utsläpp av växthusgaser vända ner. Vi ser stadsbyggande som långsiktigt och därmed behöver staden ha en god framförhållning. Därför anser vi att dokumentet behöver kompletteras med:

1. Hur ett krav på 50 procent lägre utsläpp av växthusgaser påverkar byggandet framöver? Vi tror att det kräver att hus inte längre kan byggas i stål, järn och betong. Dessa material framkallar enorma mängder koldioxid (CO2) vid sin framställning. Det rimliga är nya hus istället byggs av trä, som då också ger en lagring av CO2. Dubbel vinst alltså. Betongen till Förbifart Stockholm och nya Slussen kommer sannolikt ta en stor del av vår CO2-kvot i anspråk.

2. Konsekvenserna av en allt högre nivå på Saltsjön. FN:s klimatpanel bedömer nu höjningen av havsnivån till 120-160 cm fram till 2100. Med stor sannolikhet tvingas vattennivån i Mälaren följa med upp. Detta innebär drastiska följder för Stockholms bebyggelse och infrastruktur. Att Årstavikens båtklubbar hamnar under vatten, Rålambshovsparken blir till en grund vik av Riddarfjärden och Kungsträdgården en vik med bräckt vatten blir då rätt oskyldiga följder.

3. Likt det sätt som vattnet skapar egna stadsdelar inom tullarna gör de gröna kilarna det utanför innerstan. De gröna ytorna ska inte ses som barriärer utan skapar en bra boendemiljö, som är klart hälsosammare än Hornsgatan och Sveavägen. Vår stadsdels ”gröna ytor” är nu och blir i en varmare framtid än mer välbehövliga ekologiska lungor. Vi vill med skärpa framhålla att vi snarare behöver fler än färre av dessa när klimatförändringen slår till. Koloniområdenas betydelse för biologisk mångfald och integration av människor behöver tillföras strategin.

Vi vill också understryka att insatser mot den ökade bostadssegregationen måste fokusera på förorter och innerstad som saknar hyreshus och inte bara på förorter med många hyreshus.

Precis som förvaltningen ser vi fram mot de lokala strategierna. Dock vill vi att den texten är mer lättillgängligt skriven. Inte så många om ens någon i vår nämnd är arkitekt eller stadsplanerare.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Annika Johansson m.fl.(S)

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter, inte minst att ytterstadens arkitektur måste utvecklas med stor omsorg om de kvaliteter som präglar stadens förorter från bland annat 40- och 50- talen.

Skarpnäcks välplanerade stadsdelar kan och ska förstärkas med nya välplanerade bostadshus och bostadsområden. Vi anser, liksom förvaltningen, att också förnyelsen av Bagarmossen måste ses i sin helhet där sambandet med omkringliggande stadsdelar och värdefulla grönområden blir väl studerade. En områdesplanering bör därför göras även för Bagarmossen.

I programmet finns ett särskilt avsnitt om Dialog och samverkan (3.5). En öppen och tidig dialog med medborgarna kommer att vara avgörande för förnyelsen av våra stadsdelar. Medborgardialogen i stadsutvecklingsfrågor är också viktig för politikens anseende och tilltron till oss som valda företrädare. Medborgarnas reaktioner vid vårt senaste sammanträde, menar vi, är en tydlig illustration av detta.


§18 Ansökan om stimulansmedel för bättre vård och omsorg om äldre personer

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Anmälan godkänns

2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.6.-386/11) daterat 2011-06-28.

Regering avsätter årligen medel för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer. Socialstyrelsen delar ut bidragen efter ansökan. Denna ansökan omfattar fortsatt projektverksamhet år 2012 inom ett av sex prioriterade områden, det sociala innehållet. Dessa stimulansmedel möjliggör fortsatt utveckling av verksamheter, där stadsdelens pensionärer får en utökning av sociala aktiviteter.


§19 Kartläggning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser på Hemmet för Gamla 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-324/11) daterat 2011-07-06.

Under 2007 och 2010 genomförde medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, en kartläggning av grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser på Hemmet för Gamla. I februari 2011 genomfördes åter en kartläggning i verksamheten som omfattade alla boende på Hemmet för Gamla.

Kartläggningen genomfördes i form av en enkät och frågorna besvarades huvudsakligen av den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan. För att förtydliga frågeställningarna var vissa av frågorna vid årets kartläggning omformulerade, vilket till viss del försvårade jämförelser av resultaten från tidigare kartläggningar.

Resultatet av årets kartläggning visar att andelen genomförda och dokumenterade riskbedömningar för nutrition, hud och fall är hög. I stort sett alla boende har riskbedömningar genomförda och dokumenterade. Majoriteten av de boende som identifierats som riskpatienter har vidtagna åtgärder dokumenterade i omvårdnads- journalen. När risker eller problem, som kräver återkommande åtgärder har identifierats ska en vårdplan upprättas i journalen. Av vårdplanen ska även datum för uppföljning framgå. Kartläggningen visar att upprättandet av vårdplaner är ett förbättrings- område.

Alla boende är berättigade till en årlig munhälsobedömning. Munhälso-bedömningen utförs av landstingets tandvårdspersonal. Samtliga boende har erbjudits detta. Sjuksköterskan på boendet ansvarar för att upprätta munstatus för den boende. Andel boende med upprättat munstatus, dvs. en beskrivning av munhålans kondition som görs och dokumenteras av sjuksköterska bland annat i samband med inflyttning, är dock fortfarande alltför låg, vilket är ett annat förbättringsområde.

Hemmet för Gamla har skriftliga rutiner för åtgärder när risk för undernäring, trycksår och fall identifierats och för åtgärder när undernäring och trycksår uppstått eller när fall inträffat.

§20 Miljön i plaskdammar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Anmälan av svar på tillsynsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.4.-535/10) daterat 2011-05-31.

Under 2010 genomförde miljöförvaltningen ett tillsynsprojekt avseende stadens plaskdammar, vilket resulterade i en rapport. Rapporten anmäldes i stadsdelsnämnden 2011-03-22. Tillsynen har uppmärksammat en del brister när det gäller tekniken och att driftkort saknas för anläggningarna. Miljöförvaltningen har, med anledning av tillsynen, begärt in svar på frågor och redovisningar från förvaltningen. I svaret till miljöförvaltningen meddelar förvaltningen att en åtgärdsplan tagits fram för samtliga plaskdammar och att framförda brister kommer åtgärdas under 2011.


§21 Anmälan av minnesanteckningar från Stadsmiljögruppen 2011-06-09

Anmäldes minnesanteckningar från Stadsmiljögruppens sammanträde 2011-06-09

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.


§22 Anmälan av minnesanteckningar från möte med Skarpbrå 2011-05-16

Anmäldes minnesanteckningar från Stadsmiljögruppens sammanträde 2011-05-16

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.


§23 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäldes en skrivelse från ledamot Annika Johansson m.fl. (S) angående nämndens arbete för ett levande och sammanhållet Skarpnäck.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Anmäldes en skrivelse från ledamot Tina Kratz (V) angående vräkning av barnfamiljer.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.


§24 Skrivelser från nämndens råd

BESLUT

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 24).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.


§25 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

BESLUT

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 25).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder

som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§26 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 26).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna