Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-09-29

Sammanträde 2011-09-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

Projekt inom äldreomsorgen i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Sammanträdet startar direkt Läs mer... efter att den allmänna frågestunden avslutats.

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 19

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Tertialrapport 2

Dnr: 1.2.1.-408/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

REMISSER

8 Förslag till strategiskt plan för bibliotek i Stockholm stad 2011-2015

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 328-1296/2011
Dnr: 1.5.1.-323/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel: 08-508 15 095

9 Motion (2011:43) om satsning på bättre cykelmiljö i staden

Remissvar dnr: 1225/2011, svar på motion från Teres Lindberg m.fl.(S)
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

10 Stockholms miljöprogram 2012-2015

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 303-1207/2010
Dnr: 1.5.1.-327/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel: 08-508 15 095

11 Förslag till ersättningsmodell i vård - och omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 327-876/2011
Dnr: 1.5.1.-372/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel: 08-508 15 095

12 Angående remissen om förslag till reviderade riktlinjer för familjevård för barn och ungdomar

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-805/2011
Dnr: 1.5.1.-333/11
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel: 08-508 15 302
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Anmälan av brukarundersökning i förskolan 2011

Dnr: 1.2.1.-368/11
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097

14 Anmälan av rapport om sommarkoloniverksamhet 2011

Dnr: 5.-367/11
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av rapport från studieresa till Reggio Emilia 22 - 27 maj 2011

Dnr: 11.-211/11
(Utsändes)
Handläggare: Monica Ulvede Tel: 08-508 15 013

16 Avsiktsförklaring om personalövertagande av verksamhet

Dnr: 2.2.2.-373/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021

18 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

20 ÄRENDET UTGÅR

22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tel: 08-508 15 153

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08-508 15 124

29 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

1. Ledamot Claes Elmgren (S) utses att tillsammans med ordföranden

Sonny Österman (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 5 oktober 2011 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 25 augusti 2011 har justerats den 31 augusti 2011.


§5 Information från stadsdelsförvaltningen

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att gården på förskolan Ängen nu är omgjord av TV4 Trädgårdshjältarna.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Ledamot Christoffer Kuckowski (M) ställde frågor avseende trygghetsvandringar i stadsdelen och huruvida stadsdelsförvaltningen genomför detta samt om förvaltningen ser över att belysningen fungerar?

Utredare Inger Bogne svarade att stadsdelsförvaltningen bjuder in till trygghetsvandringar och genomför dessa mellan 1-2 gånger per år. Avseende belysningen i stadsdelen genomför förvaltningen en genomlysning tillsammans med trafikkontoret samt trädansvarig inför hösten.

Ledamot Tina Kratz (V) ställde en fråga med anledning av en artikel i Mitt i tidningen avseende tiderna i den nya Sprallenhallen (Skarpnäckshallen) för skolorna i stadsdelen. Tättorpsskolan har enligt artikeln inte fått några tider medan en skola på Södermalm fått tider.

Ordförande Sonny Österman svarade att han utifrån stadsdelsnämndsperspektiv undersökt ärendet och idrottsförvaltningen har gett ordförande information om att Tätorpsskolan var för sen med att ansöka om tider i hallen.

§7 Tertialrapport 2/2011 Skarpnäcks stadsdelsnämnd

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Redovisa till kommunstyrelsen föreslagna omslutningsförändringar om 8,8 mnkr.
 2. Ansvaret för verksamheten öppen förskola flyttas från avdelningen för individ och familjeomsorg till avdelningen för förskola och kultur från och med 2012-01-01.
 3. Ansvaret för kulturverksamheten flyttas från avdelningen för förskola och kultur till avdelningen för äldre och personer med funktionsnedsättning från och med

2012-01-01.

 1. Ombyggnad av kök i förskolan Mumindalen godkänns.
 2. Tertialrapport 2/2011 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-408/11) daterat

2011-09-14.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa utfallet av stadens verksamheter. Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för nämndernas uppföljning och bereder dessa ärenden till kommunstyrelsen. Nämnden ska rymma sina verksamheter inom den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, med eventuella budgetjusteringar av kommunstyrelsen för prestationsförändringar eller andra ändamål för vilka medel har avsatts i särskild ordning. Nämnden ska i tertialrapporten redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Vid befarade avvikelser för helåret ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa avvikelser. Tertialrapporterna och årsredovisningen ska fokusera på uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndernas bidrag till att uppfylla dessa samt analyser av utfallet

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Birgitta Hansen m.fl. (MP)

Det är glädjande att kunna konstatera att de ekologiska livsmedlens andel inom verksamheterna i stadsdelsområdet är stadigt ökande och med råge överträffar det uppställda målet den moderatledda majoriteten i Kommunfullmäktige satt alldeles för lågt.

Malmö lär vara den kommun i Sverige som har högst andel ekologiska livsmedel i sina verksamheter och där har vissa enheter närmat sig 100%. Detta borde även vara målet för Stockholm och Skarpnäck så småningom.

Förskolornas storlek på de små barnens barngrupper överskrider 14 barn i drygt 13% av grupperna men är ändå mindre än KF’s mål, vilket är bra. Dock innebär detta uppsatta mål att fortsatt minskning ska eftersträvas.

När det gäller barngrupper med 4-5 åringar finns fortfarande en oacceptabelt hög andel, nästan 83%, som har för stora grupper, d v s fler än 18 barn. Barnomsorgsgarantin hålls på bekostnad av barnens möjligheter till pedagogisk verksamhet och lekmiljö. Vi är övertygade om att allt görs på lokal nivå som är möjligt, problemet återfinns i KF:s prioriteringar av åtgärder när de mål som fastställs inte hålls.

När det gäller ”nöjd föräldrarindex” finns en hel del att hämta in, vi inväntar resultat på de handlingsplaner som fastställs för åtgärder.

Slutligen konstaterar vi att de socioekonomiska faktorer som påverkar stadsdelens insatser inom individ och familjeomsorgen måste tydliggöras så att de resurser som behövs för att nå upp till KF:s mål kan sätta in.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Tina Kratz (V)

Det är glädjande att förvaltningen lyckas få ihop en budget i balans, med de resurser de tilldelats av den moderatledda alliansen, en balans som förhoppningsvis kommer att hålla ända till årets slut. Budgeten är minst sagt ansträngd, framför allt på grund av att den borgerliga alliansen har lagt en budget utan att ta i beaktande hur deras egen politik drabbar enskilda människor och hur det sedan slår ekonomiskt i stadsdelarnas budgetar. Antalet sjukskrivna inom gruppen som uppbär försörjningsstöd ökar på grund av den moderatledda regeringens politik, samtidigt som den borgerliga alliansen i stadsdelen lägger en budget byggd på önsketänkande i stället för verkligheten.

Barngrupperna inom förskolan fortsätter att vara för stora, och det ser snarare ut att bli värre än bättre. Vi i vänsterpartiet anser det viktigt att vi tar denna fråga på allvar och vi anser även att de stora barngrupperna kan vara en stor del i att brukarundersökningens värden inte når årsmålen. Vi har en i många delar erkänt bra förskola som är på rätt vag, men vi når ändå inte ända fram, att arbeta mer aktivt för att få ner barngrupperna till de nivåer som KF angett skulle ge personalen bättre förutsättningar att arbeta enligt läroplanen och även att få tid att utveckla kommunikationen och samverkan med föräldrarna.


§8 Förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2011-2015

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. Ärendet justeras omedelbart
 3. Stadelsnämnden anför därutöver följande

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut samt vill ge extra tyngd åt nödvändigheten av väl utbildad bibliotekspersonal samt att biblioteken är öppna också en del kvällar och helger.

Biblioteken i Bagarmossen och Björkhagen är idag slitna och i behov av en omfattande renovering. Allianspartierna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd anser därför att Kulturförvaltningen bör prioritera en upprustning av lokalerna för dessa två bibliotek, samt överväga hur nya uttryck, metoder och modern teknik kan användas för att möta dagens krav från stadsdelens invånare.

Björkhagens bibliotek med sin unika närhet till Nackareservatet bör profileras som ett specialinriktat temabibliotek, som kan utgöra ett kunskapscentrum för natur och miljö för hela Stockholms stad. Med en tydlig profil som Stockholms naturbibliotek skulle Björkhagens bibliotek kunna arrangera föreläsningar och utbildningar i miljöfrågor för både barn och vuxna, samla ett brett utbud av facklitteratur på området och använda biblioteket som utgångspunkt för guidade naturvandringar och andra arrangemang i Nackareservatet. Om bibliotekets lokaler moderniserades och öppnades upp för att bli mer tillgängliga för resenärer med tunnelbanan och besökare i Björkhagens Centrum, skulle biblioteket bli en naturlig samlingspunkt för hela stadsdelen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-323/11) daterat 2011-08-19.

Stockholms stadsbibliotek har utarbetat ett nytt förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholm. Den strategiska planen betonar kontinuitet genom att ha samma övergripande mål som i tidigare plan, ”Bibliotek i rörelse”.

Förslaget är både mångsidigt och innovativt. Förvaltningen konstaterar att det är ett svårt uppdrag speciellt då utvecklingen av all medieteknik går oerhört snabbt. Förvaltningen är nöjd med de bibliotek som finns i stadsdelsområdet och betonar att ett mycket viktigt uppdrag för biblioteken är att bidra till barns och ungdomars läslust. Att läsa är det viktigaste för att kunna delta i samhället.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S), ledamot Birgitta Hansen m.fl.(MP) samt Tina Kratz (V) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns ett förslag till beslut: ett gemensamt förslag till beslut från (M), (FP), (S), (MP), (V) med instämmande av (C).

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Tina Kratz (V)

En strategisk plan är en bra grund för biblioteksverksamheten, men blir verkningslös om inte tillräckliga resurser ställs till förfogande. Grunden för folkbibliotekens verksamhet är böckerna och den kvalificerade personalen, men vi ser med oro på att såväl antalet böcker som personalstyrkan minskar på biblioteken.

Vi vill betona förskolans roll för barns språkutveckling och att bibliotekens samarbete med förskolorna uttrycks på ett tydligt sätt i planen. Även skolbibliotekens roll och utveckling behöver tas med i planen.


§9 Motion (2011:43) om satsning på bättre cykelmiljö i staden

Remissvar, dnr: 1225/2011, svar på motion från Teres Lindberg m.fl. (S)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-365/11) daterat 2011-08-29.

En motion som föreslår att det ska göras en satsning på en bättre cykelmiljö i staden har sänts till stadsdelsnämnden på remiss. I motionen anges c:a tjugo förslag på åtgärder för att förbättra förutsättningarna för cyklister. Förvaltningen ser positivt på att situationen för cyklister blir säkrare och att framkomligheten förbättras. De flesta av satsningarna som föreslås i motionen ingår i trafik- och renhållningsnämndens ansvarsområde och flera av dem kommer beaktas i samband med att stadens nya cykelplan arbetas fram.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Claes Elmgren m.fl.(S)

Förvaltningen skriver i förslaget till tjänsteutlåtande att Trafikkontoret kommer att beakta flera av de förslag som väckts i motionen om en satsning på en bättre cykelmiljö i staden. Vidare uttrycker förvaltningen att man ser positivt på en säkrare miljö för cyklister och att framkomligheten ökar.

Vi utgår från att förvaltningen gör en korrekt bedömning att Trafikkontorets kommande nya cykelplan i tillräcklig grad kommer att avse åtgärder som rör cykelmiljön i våra stadsdelar. Behoven av att på flera punkter förbättra trafikmiljön för cyklister är stora. Det handlar både om att öka framkomligheten och uppmuntra fler att cykla. Men det handlar i hög grad om att öka säkerheten för såväl cyklister som andra trafikanter. Bland annat behövs en bättre markering av cykelleder och en förbättrad väghållning av cykelbanor. Vi kommer därför att med stort intresse ta del av den nya cykelplanen, och vi utgår ifrån att den nya planen kommer att remissbehandlas av stadsdelsnämnden.

Enligt vår bedömning finns det – trots förvaltningens bedömning att snöröjningen fungerar väl – behov av att säkerställa en acceptabel snöröjning på cykelbanorna i de södra stadsdelarna. De senaste årens situation har varit oacceptabel.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Birgitta Hansen m.fl.(MP)

Vi instämmer med förvaltningens förslag till beslut men vill lyfta ett par punkter till för cyklister dels generellt och dels i Björkhagen:

Överlag behövs mycket bättre skyltning på cykelbanor och -vägar. Det finns idag cykelvägar i olika förorter till Stockhom som helt saknar skyltning eller bara är delvis skyltade vilket gör att den som inte bor i området och per cykel är på väg någonstans ofta inte vet åt vilket håll han eller hon skall svänga i t ex korsningar.

På Malmövägen behövs målning av cykelbanan på båda sidor av vägen som visar att det är en cykelbana. Det är vanligt förekommande att cyklister cyklar i bilarnas vägbana, förmodligen för att de inte känner till och inte har uppfattat att den breda trottoaren även är cykelbana.


§10 Stockholms miljöprogram 2012-2015

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 303-1207/2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.
 2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-327/11) daterat 2011-07-13.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till miljöprogram för Stockholm för perioden 2012-2015. Förslaget innehåller liksom föregående program sex inriktningsmål. Målen är nedbrutna i 29 delmål samt ett stort antal indikatorer. Förvaltningen stödjer förslaget till nytt miljöprogram för Stockholm. De sex målen är väl kända sedan tidigare miljöprogram och täcker in den miljöpåverkan som stadsdelsförvaltningens verksamheter kan generera. Förvaltningen uppskattar att klimataspekter vävts in i programmet. Förvaltningen är tveksam till några indikatorer, speciellt möjligheten att ytterligare minska energiförbrukningen med 10 % och att mängden insamlat matavfall ska mätas per verksamhet och person. Externa aktörer bör följa stadens miljöprogram för att bidra till en miljöstad i världsklass.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S), ledamot Birgitta Hansen m.fl.(MP) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut med instämmande av (M), (FP), (S) och (MP) och ett förslag från (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation lämnades av ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Vi föreslog nämnden besluta

1. Nämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag till yttrande

2. Mätbara mål ska också kvantifieras samt få ett datum när det ska vara nått.

3. Delmålet 3:3 sänks till 2,7 ton

4. Alla områden som avses i delmål 4:2 ska kompenseras

5. Ett nytt mål/delmål läggs till om att minska byggmaterialen järn, stål och betong

6. Därutöver vill vi framföra följande

Miljöprogrammet måste gälla all verksamhet som staden finansierar oavsett utförare, om inte blir programmet allt mer tandlöst i takt med att de privata utförarna ökar.

Idag utförs till hemtjänst av ett stort antal aktörer, vilket totalt sett innebär ett ökat bilresande. Det finns exempel på att ett tiotal ofta bilburna hemtjänstutförare besöker samma fastighet samma dag, vilket givetvis innebär en ökad miljöbelastning.

Även matlagningen till äldreboenden, gruppbostäder och förskolor berörs av delmålet. Det bästa är att laga maten på plats. När mat transporteras från annan plats måste även den miljöbelastningen vägas in i samband med upphandling. Det är bra att målet om ekologiska livsmedel höjs, men vi vill höja målet till 40 procent.

För att kunna stärka mark- och vattenområden med särskild betydelse för den biologiska mångfalden krävs skarpare skrivningar och att de områden som av länsstyrelsen satts upp som särskilt skyddsvärda snarast får status av naturreservat.

Om man konkretiserar mål i till exempel procent samt ger ett datum för när det ska vara nått, höjer det ofta motivationen att uppfylla målet. Att sänka toleransen med ytterligare 10 procent för utsläpp av koldioxid är önskvärt och nödvändigt inför framtiden. Vi behöver redan nu öka planteringen av nya träd. Det är en bra åtgärd för klimatet då träd tar upp och binder koldioxid. För att klara nyplanteringarna är alla ”gröna ytor”, stora som små, värdefulla.

Ett fortsatt byggande med materialen järn, stål och betong är kraftigt belastande för klimatet. De ger kraftiga utsläpp av koldioxid (CO2) när de framställs. Som byggmaterial ger trä istället ”bonus” då det materialet lagrar CO2.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Birgitta Hansen m.fl.(MP)

Vi instämmer med förvaltningens förslag till beslut men vill lyfta några extra komplikationer med föreslaget miljöprogram. Vi finner det oklart hur själva uppföljningen av miljöprogrammet ska gå till. Att integrera miljöarbetet är nödvändigt och samtliga nämnder ska självklart vidtaga åtgärder som leder till måluppfyllelse. Dock är detta en omöjlighet när vi själva saknar rådighet över delmålen.

Vi hoppas verkligen att de fastigheter som förvaltningen har sin verksamhet i inom stadsdelområdet kommer att kunna energieffektiviseras bra mycket mer än de angivna 10 procenten. Det är fastighetsägarna som ansvarar för finjustering av ventilationssystem och för de ombyggnationer som kan krävas, samt för t ex installation av treglasfönster.

Det är svårt att klara insamling av matavfall för rötning om inte fastighetsägarna gör det möjligt att hantera det insamlade avfallet i fastigheten genom att upplåta utrymme samt att Trafikkontoret eller annan aktör hämtar materialet. Vi delar förvaltningens beskrivning att mycket avfall från en verksamhet kan indikera dålig matplanering snarare än duktig insamling och där finns säkert mycket att hämta in i form av besparingar och mindre avfallsmängder.

Stadsdelen ska klarlägga sin miljöpåverkan och beskriva åtgärder för att minska miljöpåverkan i en separat miljöhandlingsplan, samt utarbeta en strategi för hur denna följs upp. De verksamheter som privatiseras inom stadsdelen ska självklart också ha miljöhandlingsplaner som vägs in i uppföljningar. Vid KS upphandlingar måste miljöprogrammets olika förslag vägas in som konkurrensfördelar. Vi ser behov av förtydliganden både avseende ansvar och deluppföljning.


§11 Förslag på ersättningsmodell i vård- och omsorgsboende i samband med parboendegaranti inom äldreomsorgen

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.
 2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-372/11) daterat

2011-08-22.

Kommunfullmäktige har beslutat i budget för 2011, att parboendegaranti ska införas för äldre som så önskar även om endast en av dem har omvårdnadsbehov.

Äldreförvaltningen har undersökt vilka möjligheter makar, sambos eller registrerade partners har till parboende idag, möjlighet till parboende i vård- och omsorgsboende samt hur stadens ersättningssystem fungerar i detta sammanhang.

Det finns olika boende som kan erbjudas för par, t ex trygghetsboende, servicehus och parlägenheter. För att kräva in avgift och ersättning till utförare i vård- och omsorgsboende krävs ett biståndsbeslut. Äldreförvaltningen rekommenderar att kommunen enligt 4 kap. 2 § SoL (socialtjänstlagen) kan bevilja bistånd till den sammanboende enligt andra kriterier än den enskildes omvårdnadsbehov. Den medboende betalar då enligt gällande regler för hyra och mat men ingen avgift för omvårdnad. Äldreförvaltningen bedömer att det är svårt att avgöra vilka ekonomiska konsekvenser parboende får för utföraren. Äldreförvaltningen föreslår att stadens ersättningssystem kompletteras med en ersättningsnivå för basservice vid parboende i vård- och omsorgsboende.

Stadsledningskontoret som sett över den ekonomiska sidan föreslår en ersättning på 40 % av nivå 1 utifrån ersättningsnivån per dygn till utförare av verksamhet i särskilda boenden för äldre. Förvaltningen stödjer förslagen men förvaltningens kostnader kan öka beroende på efterfrågan.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C).

Redan i april 2010 liksom i verksamhetsplanen för 2011 påpekade Allianspartierna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd hur viktigt det är att äldre par som önskar bo tillsammans också under de sista åren i livet inte tvingas skiljas åt på grund av att endast en av parterna har beviljats vård- och omsorgsboende.

Att staden nu reviderar både ersättningssystem och riktlinjer för att tillmötesgå detta krav är efterlängtat av många äldre, och det är särskilt glädjande att Alliansregeringen nu även tagit initiativ till en lagändring för att försäkra denna rätt till alla äldre makar och sammanboenden i hela landet. En parboendegaranti som innebär att äldre par får fortsätta leva tillsammans, även när den ena i relationen behöver komma till någon form av äldreboende, ska i enlighet med tidigare beslut införas i Skarpnäck så snart stadens regelverk är klart.


§12 Remissvar på förslag till reviderade riktlinjer för familjevård för barn och ungdomar

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-805/2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. Ärendet justeras omedelbart.
 3. Att därutöver anföra följande:

Allianspartierna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd är positivt inställda till att barnperspektivet i familjevården för barn och ungdomar så tydligt lyfts fram i remissen.

Att antalet tillsynsbesök hos familjehemmen föreslås öka till fyra per år, varav ett ska vara oanmält, innebär en viktig ambitionshöjning i familjehemsvården och tydliggör att barnperspektivet har högsta prioritet.

Det är vår skyldighet att ge placerade barn och ungdomar samma förutsättningar som alla andra barn att utvecklas och ha tillgång till nödvändiga verktyg för skolarbete, social samvaro osv. Detta innebär att det alltid ska ske en prövning om tillgång till dator med internetuppkoppling för barn och ungdomar som vårdas i familjehem.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-333/11) daterat

2011-07-13.

Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Skarpnäcks stadsdelsnämnd angående förslag till reviderade riktlinjer för familjevård för barn och ungdomar.

Socialnämnden beslöt den 29 april 2011 att godkänna det reviderade förslaget enligt dnr 3.1- 0046/2011

Familjevård för barn och ungdomar har under en lång period varit föremål för debatt och krav på förändring, både nationellt och inom staden. FN:s Barnkonvention har funnits i drygt 20 år och synen på barn har under åren gradvis förändrats. Samhällets stöd till barn i samhällsvård har granskats frekvent under senare år. Familjevård är i dag den vanligaste formen av vård utanför hemmet, den bedrivs av lekmän med stöd av professionella och har en stark tradition i Sverige.

Stadsdelsförvaltningen delar i huvudsak utredningens principiella slutsatser, resonemang och stödjer förslaget. Förvaltningen har dock vissa invändningar vad gäller stadsdelarnas organisation kring familjevårdsarbetet samt att förvaltningen ser behov av att i vissa fall kunna tillämpa undantag från riktlinjerna.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Ledamot Claes Elmgren m.fl.(S), ledamot Birgitta Hansen m.fl.(MP) samt ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: ett gemensamt förslag till beslut från (M), (FP), med instämmande av (C), ett gemensamt förslag från (S), (MP) samt (V)

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M) och (FP).

Reservation lämnades av ledamot Claes Elmgren m.fl.(S), Birgitta Hansen m.fl.(MP) samt Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Vi föreslog nämnden besluta

Att tjänsteutlåtandet lämnas som svar på remissen med följande ändringar:

Att stycket Förstärkt fokus på barns rätt till utbildning tas bort

Förvaltningen skriver att dator med internetuppkoppling inte kan vara obligatoriskt för varje placerat barn eller ungdom då en del ungdomar har problem relaterade till internet. Vi anser inte att detta bör hindra placerade barns möjlighet att kunna delta i samhällslivet på samma sätt som andra. En dator med internet är även ofta ett måste för att kunna utföra skolarbete idag och är en viktig del av barns fritid, detta gäller även placerade barn. De problem som förvaltningen tar upp gäller även för barn som ej är placerade och utifrån detta ser vi frågan även som en rättvisefråga. Därför föreslår vi att det ovan nämnda stycket tas bort. Vi ser inte att det finns lagstöd för att inte tillåta barn i samhällsvård att ha en dator med hänvisning till att de har problem relaterade till internetanvändning.


§13 Anmälan av brukarundersökning i förskolan 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-368/11) daterat 2011-08-16.

Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor.
Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät för att på så sätt
bedöma kvaliteten i verksamheten. Enkäten har bestått av ett antal påståenden i en femgradig svarsskala. Påståendena är indelade i fem avsnitt samt en helhetsbedömning. Svarsfrekvensen var på 70 procent, två procent mer än 2010.

Förvaltningen anser att den kommunala förskoleverksamheten håller god kvalitet trots något låga siffror. Områden har förbättrats jämfört med föregående år.
Information och samverkan med hemmet behöver förbättras ytterligare. Alla
förskoleenheter har eller kommer att återkoppla resultatet av brukarenkäten till föräldrar och personal. Handlingsplaner kommer att tas fram. Vissa åtgärder har redan påbörjats.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C):

Brukarundersökningen av förskolan 2011 visar att våra kommunala förskolor i Skarpnäck fortfarande ligger under genomsnittet för hela staden i alla fem delindex. Resultatet har blivit bättre i tre delindex jämfört med föregående års brukarundersökning. Detta är inte tillfredsställande, och det är fortsatt högsta prioritet att hantera de förbättringsområden som framkommit i brukarundersökningen.

Vi i Alliansen följer utvecklingen i våra förskolor mycket noga, vilket vi också påpekat i en rad skrivelser under det senaste året. Förvaltningsledningen och förskolorna arbetar nu intensivt för att kunna erbjuda en förskola av högsta kvalitet, och allianspartierna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd tillstyrker därför förvaltningens kommentarer kring förbättringsområden.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Tina Kratz (V):

Våra kommunala förskolor håller i det stora hela en god kvalitet, och det arbete som förvaltningen gör bådar gott inför framtiden. En enkätundersökning ger inte hela bilden av hur verksamheten ser ut, men den indikerar tydligt att det finns en oro och ett missnöje bland föräldrarna som vi bör ta på allvar. Förvaltningen och förskolorna arbetar nu aktivt med brukarundersökningens resultat, med målet att förbättra verksamheten. Vi i vänsterpartiet tror att minskade barngrupper är en viktig del i detta arbete, eftersom stora barngrupper ger mindre möjlighet att se det enskilda barnet, ger en bullrigare och stökigare miljö för både barn och vuxna, ger mindre tid och möjlighet att arbeta med lärandet och gör det även svårare att följa upp det arbete som görs och kommunicera det vidare till hemmet mm mm.

Det finns enligt undersökningen en stor utvecklingspotential i samverkan med hemmet, något som även förvaltningen tagit fasta på. En ökad samverkan med föräldrarna kommer även i sig att ge en bättre bild av vad det är som gett undersökningens återkommande dåliga resultat vad gäller nöjda föräldrar, än vad enkäten själv kan ge. Det är i detta samtal vi kan få mer konstruktiva svar på varför brukarundersökningen ser ut som den gör. Vi ser med spänning fram emot att se hur detta arbete kommer att utvecklas och vi hoppas att samverkan med hemmet och föräldrarnas delaktighet därmed kommer att öka.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Birgitta Hansen m.fl.(MP):

Anmälan beskriver den årliga kvalitetsmätningen i stadens förskolor. Vi konstaterar att inom området Björkhagen finns en hel del att åtgärda och att en del arbete redan pågår. Samarbete mellan förskola och hem är av avgörande betydelse för barnet. Brukarundersökningen ger bra redskap till att förbättra barnens miljö på förskolan och pekar tydligt på vilka områden som behöver extra insatser. Igen vill vi påpeka att alla förskoletjänster bör innehas av just förskolelärare. Vi ser fram emot att handlingsplaner för åtgärder ger resultat.


§14 Anmälan av rapport om sommarkoloniverksamheten 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Redovisningen av sommarkoloniverksamheten 2011 godkänns.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 5.-367/11) daterat 2011-08-16.

Under sommaren 2011 har 314 barn varit på sommarkoloniverksamhet. Antalet barn har varit en färre än förra året.

Enligt förvaltningens bedömning har årets sommarkoloniverksamhet varit lyckad. Endast synpunkter och klagomål på ansökningsförfarandet via webbsida har inkommit till förvaltningen.


§15 Anmälan av rapport från studieresa till Reggio Emilia 22 – 27 maj 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-211/11) daterat 2011-09-08.

Stadsdelsförvaltningen har genomfört en studieresa till Reggio Emilia, Italien, den 22-27 maj, med Reggio Emilia institutet. På nämndsammanträdet den 16 maj beslutade nämnden att tre politiker skulle delta i det veckoseminarier som Reggio Emilia institutet anordnade. Utöver dessa tre deltog tio representanter från stadsdelsförvaltningen, både pedagoger och chefer.


§16 Avsiktsförklaring om personalövertagande av verksamhet

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning med anledning av inkommen avsiktsförklaring om personalövertagande av delar av Norra hemtjänstenheten.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.2.2.-373/11) daterat

2011-08-31.

Staden har ett kundvalssystem för hemtjänst. Det innebär att den som är beviljad hemtjänst själv väljer vilken utförare som ska utföra tjänsten. Staden genomför, genom Äldreförvaltningen, upphandling av ramavtal för hemtjänstutförare enligt lagen om valfrihet (LOV). Det innebär bl.a. att nya utförare kan tas in i valfrihetssystemet vid fyra tillfällen per år.

Enhetschefen för Norra hemtjänstenheten lämnade 2011-08-19 in en skrivelse till stadsdelsnämnden. Av den framgår att enhetschefen har för avsikt att lägga ett anbud i stadens kommande upphandling enligt LOV 2011-11-15. Anbudet kommer avse delar av Norra hemtjänstenheten (den som utgår från Malmövägen 38), i enlighet med nuvarande organisation.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Tina Kratz (V):

Den borgerliga majoriteten har under flera år privatiserat stora delar av vår kommunala omsorg. Kommunala verksamheter har avvecklats och i stället sker upphandling av privata utförare. Det är en utveckling som vi ser med oro på och som vi i grunden motsätter oss. Den pågående privatiseringen i Stockholms stad sker uteslutande av ideologiska skäl, inte verksamhetsmässiga.

Denna gång handlar det om att sälja kommunal verksamhet till en anställd inom hemtjänsten (s.k. avknoppning). Den kommunala hemtjänsten i Skarpnäck står inför stora utmaningar i samband med en minskad efterfrågan och ett införande av ett valfrihetssystem. Vi ser en risk att den förestående avknoppningen kommer att försämra den återstående kommunala verksamhetens möjligheter att utvecklas. Den verksamhet som är tänkt att avknoppas är en väl fungerande verksamhet som behövs i det pågående utvecklingsarbetet.

Socialdemokraterna i Skarpnäck kommer inte att medverka till en utförsäljning av kommunal egendom. Enligt vår bestämda uppfattning ska gemensamma resurser för välfärd gå till välfärd – inte till privata vinstuttag. Vi vill i stället utveckla kvaliteten i vår kommunala hemtjänst. För detta krävs både ett fortsatt kvalitetsarbete i hemtjänsten och ökade resurser.

Såväl EG-rättsliga som kommunalrättsliga regler anger att utförsäljning av kommunal egendom inte på några villkor får ske till underpris. Vidare måste utförsäljningar omgärdas med insyn och öppenhet i processen. Trots tydligheten i lagstiftningen har Stockholms stad och andra kommuner som Täby kommun sålt ut kommunala egendomar till underpris i strid med gällande lagstiftning. 2010 fälldes Stockholms stad av regeringsrätten i samband med en avknoppning. Tidigare erfarenheter av avknoppningar avskräcker således. Det är därför angeläget att processen kring den fortsatta beredningen av detta ärende görs transparent och att nämnden ges ett fullständigt beslutsunderlag när beslut ska fattas. Detta underlag bör innehålla en tydlig konsekvensbeskrivning av en avknoppning av delar av hemtjänsten i Skarpnäck.

Vi vill också fästa uppmärksamhet på den något märkliga situation som uppstått i samband med att den chef som vill överta verksamheten är kvar i kommunal tjänst. Det är uppenbart att detta innebär en olycklig intressekonflikt som bör hanteras.


§17 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäldes en skrivelse från ledamot Tina Kratz (V) angående avsiktsförklaring om personalövertagande av verksamhet

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen från ledamot Tina Kratz (V) till förvaltningen för beredning.


§18 Skrivelser från nämndens råd

BESLUT

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 18).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.


§19 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

BESLUT

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 19).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.


§20 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegation

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Nämnden utser Eva Ångström (M) till ledamot och Daniel Forslund (FP) till ersättare i nämndens sociala delegation för resten av år 2011.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-562/10) daterat 2011-09-27.

Enligt bestämmelser i 10 kap 4 § socialtjänstlagen får uppdrag att besluta på stadsdelsnämndens vägnar i där angivna ärenden delegeras till avdelning/utskott som består av ledamöter eller ersättare i nämnden. Stadsdelsnämndens utskott benämns sociala delegationen. Nämnden utsåg 2011-01-03 sin sociala delegation för år 2011, 2011-06-16 gjorde stadsdelsnämnden ett fyllnadsval och ett nyval av ordförande då ordförande i delegationen lämnat sitt uppdrag.

Simon Lundberg (C) har meddelat att han inte avser att fortsätta som ledamot i sociala delegationen. Med anledning av detta föreslås nu fyllnadsval till delegationen.