Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-11-10

Sammanträde 2011-11-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 29

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträdestider för 2012

Dnr: 1.1.-493/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1.-485/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08- 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Svar på skrivelse från Tina Kratz (V)

Dnr: 1.6.-393/11
(Utsändes)
Handläggare: Lars - Gunnar Winsa Tele: 08-508 15 011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nämndens arbete för ett levande och sammanhållet Skarpnäck

Svar på skrivelse från Annika Johansson m.fl.(S)
Dnr: 1.6.-394/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08- 508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Arbetslivsinriktad rehabilitering

Förstudie
Dnr: 1.2.6.-479/11
(Utsändes)
Handläggare: Kibebe Tsehai Tel: 08-508 15 327

REMISSER

12 Motion (2011:54) om stärkt företagande i östra söderort - vision om Skarpnäcksfältet

Remissvar, dnr: 336-1801/2011, svar på motion från Maria Hannäs
Dnr: 1.5.1.-424/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450

13 Förstudie för Spårväg Syd

Svar på remiss från AB Storstockholms lokaltrafik
Dnr: 1.5.3.-414/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Kommunikationsprogram för Stockholm stad 2012

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr: 050-2895/2010
Dnr: 1.5.1.-417/11
(Utsändes)
Handläggare: Stefan Lundh Tele: 08-508 15 054

15 Evenemangsstrategi för Stockholm Stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr: 1.5.1.-46/11
(Utsändes)
Handläggare: Stefan Lundh Tele: 08-508 15 054

16 Program för kvalitetsutveckling i Stockholm stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr: 009-1322/2011
Dnr: 1.5.1.-364/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095

17 Riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr: 114-1193/2011
Dnr: 1.5.1.-384/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095

18 Remiss av betänkandet kommunaliserad hemsjukvård

Svar på remiss från kommunfullmäktige dnr: 001-1871/2011
Dnr: 1.5.1.-449
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Månadsrapport september 2011

Dnr: 1.2.1.-48/11
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Snees Tele: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av skolinspektionens granskning av förskolan i Stockholm

Dnr: 1.2.1.-484/11
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tele: 08-508 15 097
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Uppföljning av upphandlad nattpatrull för hemtjänst i ordinärt boende

Dnr: 1.2.1.-440/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Medborgarundersökning 2011 avseende stadsmiljö

Dnr: 1.2.-472/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450

23 Minnesanteckningar från Stadsmiljögruppens möte 2011-09-08

(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Minnesanteckningar från Skarpnäcks näringslivsråd 2011-10-07

(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr: 1.2.4.-277/11, 1.2.4.-264/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08-508 15 021

27 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 08- 508 15 023

28 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08- 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr:
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08- 508 15 021

31 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08-508 15 107
Omedelbar justering

34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08-508 15 124

35 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021

Rum för förmöten finns tillgängliga från kl. 16.00
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (152 kb)

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande

Sonny Österman (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 16 november 2011 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning, med justeringen att §§ 36-37 behandlas direkt efter § 29.

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 29 september 2011 har justerats den 5 oktober 2011.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

T.f. stadsdelsdirektör informerade om att gruppledarträffen den 8 december kommer att utökas så att alla i nämnden är välkomna för information inför nämnden den 15 december.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträdestider för 2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelnämnd beslutar att nämnden skall sammanträda under 2012 enligt förslag i ärendet.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-493/11) daterat

2011-10-19.

Sammanträdestider

Datum Tid Lokal

Måndag den 2 januari 08.00 Nippon

Torsdag den 9 februari 18.00 Skarpnäcks Kulturhus

Torsdag den 15 mars 18.00 Skarpnäcks Kulturhus

Torsdag den 19 april 18.00 Skarpnäcks Kulturhus

Torsdag den 24 maj 18.00 Skarpnäcks Kulturhus

Tisdag den 19 juni 18.00 Skarpnäcks Kulturhus

Tisdag den 28 augusti 18.00 Skarpnäcks Kulturhus

Torsdag den 27 september 18.00 Skarpnäcks Kulturhus

Torsdag den 25 oktober 18.00 Skarpnäcks Kulturhus

Torsdag den 22 november 18.00 Skarpnäcks Kulturhus

Onsdagen den 19 december 18.00 Skarpnäcks Kulturhus

§8 Delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Förslaget till ny delegationsordning godkänns.

2. Beslutet justerades omedelbart

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-485/11) daterat

2011-10-13.

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att anta en ny delegationsordning som är anpassad efter ny lagstiftning och nya rutiner.

§9 Svar på skrivelse från Tina Kratz (V)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till svar på skrivelsen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-393/11) daterat

2011-10-10.

Tina Kratz (v) har i en skrivelse daterat 2011-08-25 ställt frågor till förvaltningen gällande barnfamiljer och hur förvaltningen arbetar för att säkerställa att barnperspektivet beaktas vid handläggning av ekonomiskt bistånd.

Fr.o.m. april 2011 arbetar stadsdelsförvaltningen strukturerat med att förebygga avhysningar inom Bosam. Bosams arbete har särskilt fokus på barnfamiljer. Varje barnfamilj som har en hyresskuld erbjuds konsultation och erforderligt stöd med målet att familjen ska kunna betala av sin hyresskuld.

Särskilt uttalande anmäldes vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Clas Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Tina Kratz (V)

Det är glädjande att förvaltningen sedan maj 2011 arbetar strukturerat med att förebygga avhysningar och med ett särskilt fokus på barnfamiljer. I förvaltningens svar framgår att det nu är 20 barn som bor i tillfälliga lösningar. Det är 20 för många. Däremot framkommer det inte tydligt hur man arbetar för att hjälpa dessa familjer, som inte har etablerat sig på bostadsmarknaden. Projektet Bosam erbjuder vad vi förstår stöd till barnfamiljer med förstahandskontrakt för att förebygga avhysning. Den beskrivning av projektet vi här fått visar på en god insyn i problematiken och hur viktigt det är med ett gott samarbete med de allt fler hyresvärdarna i vårt område. Det ska bli intressant att följa projektet och vi ser fram emot att få en kontinuerlig rapportering/uppföljning av projektets arbete och då även arbetet med de barn som nu bor i tillfälliga lösningar.

§10 Nämndens arbete för ett levande och sammanhållet Skarpnäck

Svar på skrivelse från Annika Johansson m.fl. (S)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelse.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-394/11) daterat

2011-09-27.

En skrivelse angående stadsdelsnämndens arbete med projekten Skarpnäckslyftet och Söderortsvisionen har överlämnats till förvaltningen för beredning. I skrivelsen från Annika Johansson m.fl. (S) förs fram att nämnden bör öka sitt aktiva deltagande för att uppnå målen i de båda projekten och att en styrgrupp inrättas för att samordna arbetet. Förvaltningen anser att de grupper som finns för närvarande fyller den funktion som föreslås i skrivelsen.

Särskilt uttalande anmäldes vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Clas Elmgren m.fl.(S) samt ledamot Tina Kratz (V)

Till skillnad från förvaltningens bedömning, finner vi att det finns behov av att få till stånd ett mer samlat grepp i frågor som rör stadsmiljö, nyföretagande, kultur och sociala frågor. Inte minst sett ur perspektivet att Stockholm och Skarnäcks stadsdelsområde expanderar.

Förvaltningens bedömning är att detta behov redan tillgodoses i befintliga grupper. Enligt vår uppfattning ställs i så fall ökade krav på att stadsdelsnämnden vid jämna tillfällen får möjlighet att diskutera såväl mer övergripande, strategiska frågor som enskilda aspekter som rör stadsdelens expansion. Det kan dels göras vid nämndens ordinarie möten, dels vid särskilda tillfällen (t.ex. utökade gruppledarmöten).

I sitt svar anför förvaltningen att man är positiv till att skapa förutsättningar för att skapa dialog med medborgarna i konkreta lokala frågor. Detta är enligt vår uppfattning ett steg i rätt riktning. Det är dock viktigt att det inte bara blir en viljeinriktning, utan att det också omsätts i konkret handling.

§11 Arbetslivsinriktad rehabilitering

Förstudie

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Att godkänna förvaltningens förslag till förstudie.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.6.-479/11) daterat

2011-10-12.

Under 2010-2011 har antalet sjukskrivna som har försörjningsstöd ökat genom den utförsäkring som skett från försäkringskassorna.

Mot bakgrund av detta planerar stadsdelsförvaltningen att i projektform arbeta fram en modell för hur förvaltningen kan stödja sjukskrivna försörjningsstödstagare till att nå minst 25 % arbetsförmåga i syfte att på detta sätt nå Jobbtorg Resurs eller arbetsförmedlingens resurser för arbetsträning/arbetsrehabilitering.

§12 Motion (2011:54) om stärkt företagande i östra söderort – vision Skarpnäcksfältet

Remissvar, dnr: 336-1801/2011, svar på motion från Maria Hannäs (V)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-424/11) daterat

2011-09-27.

En motion som föreslår att staden utreder hur en generell detaljplaneändring skulle kunna möjliggöra att byggnaderna inom Skarpnäcksfältets företagsområde förses med flera våningsplan har sänts till stadsdelsnämnden på remiss. Förvaltningen anser att förslaget är intressant, då fler arbetsplatser behövs i Skarpnäck och i hela söderort.

§13 Förstudie för Spårväg syd

Svar på remiss från AB Storstockholms lokaltrafik

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt
  2. Att därutöver anföra

Det är oerhört angeläget att infrastruktur och kollektivtrafik utvecklas och byggs ut i hela södra Stockholm, och då särskilt de spårbundna tvärförbindelserna i yttre Söderort. Genom att knyta samman den gröna tunnelbanelinjens slutstationer med en ny spårväg som även möjliggör övergångar till pendeltåg, skapas helt nya trafikflöden och rörelsemönster.

En byggnation av Spårväg Syd i hela sträckningen från Skärholmen till Skarpnäck skulle öppna upp möjligheter för en dynamisk utveckling av hela ytterstaden. Bostadsområden som idag har dåliga kommunikationer och områden som delas av stora vägområden kan med en ny spårförbindelse knytas samman. Därmed skapas goda möjligheter för att möta de ständigt ökande behoven av fler bostäder, där Söderort idag är ett av få områden i Stockholms stad där det fortfarande finns områden som är lämpliga för en större exploatering. Dessutom skulle nya möjligheter öppnas för omfattande företagsetablering och nya arbetsplatser över hela Söderort, vilket skulle innebära en betydande avlastning av kollektivtrafikens knutpunkter vid Gullmarsplan, Liljeholmen och Slussen. Biltrafiken på infartslederna mot City skulle också kunna minska när fler ser kollektivtrafiken som ett rationellt val.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd förordar därför att förstudien för Spårväg Syd snarast kompletteras med en utredning om utbyggnad för hela sträckningen till Skarpnäck. Den fulla potentialen med en förbättrad spårbunden tvärförbindelse kan enbart realiseras om den första föreslagna etappen från Kungens Kurva till Älvsjö kompletteras med en förbindelse österut genom Vantör, Farsta och Skarpnäck. Befolkningstäckningen och nyttjandegraden skulle öka, liksom samhällsnyttan. Som ett första steg bör planeringen för en snabbusslinje i separerat körfält för hela sträckningen Skärholmen – Skarpnäck inledas snarast möjligt för att reservera mark för en kommande spårutbyggnad och för att pröva lämpliga sträckningar som förbinder stadsdelarna i Söderort.

De negativa konsekvenserna för Östra Söderort skulle bli kännbara om förbindelsen skulle begränsas till att enbart omfatta den första etapp som ingår i förstudien. Detta är knappast i linje med den anda och höga ambitioner som beslutats i stadens Söderortsvision, där vikten av sammanhållen utveckling för hela Söderort är den bärande tanken.

Det är därför anmärkningsvärt att Östra Söderort, med en ung och växande befolkning som lockas av den unika närheten till både natur och storstad, utelämnas i SL:s förstudie. För att kunna fortsätta utveckla denna del av staden och bidra till att möta behoven från ett växande Stockholm, är det nödvändigt att SL redan nu förbereder de kollektivtrafiksatsningar som är en nödvändighet för fler bostäder och arbetsplatser. Spårväg Syd är ryggraden för hela Söderorts utveckling under kommande decennier, och måste prioriteras därefter.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-414/11) daterat

2011-10-19.

SL har tagit fram en förstudie som belyser möjligheten att förbättra kollektivtrafiken utmed sträckan Flemingsberg – Masmo - Kungens kurva/ Skärholmen – Fruängen – Älvsjö. Syftet med en sådan ny kollektivtrafikförbindelse är framförallt att öka tillgängligheten till de regionala stadskärnorna Skärholmen/Kungens kurva och Flemingsberg. Tre olika transportmedelalternativ har studerats; bussalternativ, BRT (Bus Rapid Transport) och spårväg. Utifrån gjorda analyser och samhällsekonomiska slutsatser bedöms resandeunderlaget vara för litet för en spårvägsutbyggnad. Istället föreslås fokus läggas på att utreda vilken nivå av busstrafik som är lämplig att implementera.

Förvaltningen är positiv till arbetet med Spårväg Syd. Det visar på en satsning på kollektivtrafik i söderort i enlighet med Vision för söderort 2030. Förvaltningen anser att tvärförbindelserna med buss snarast bör förbättras, men att det är viktigt att spårvägen fortsätter att utredas. Det är också viktigt att det planeras för en fortsättning mot den östra delen av söderort och att koppling sker till T-banenätet på fler platser.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl.(S) samt ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: ett gemensamt förslag till beslut från (M), (FP), med instämmande av (C), ett gemensamt förslag från (MP), (S) samt (V)

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M) och (FP).

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) samt ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut

Vi föreslog nämnden besluta

Att SL snarast förbättrar tvärförbindelserna med buss och inleder planering för spårburen trafik.

För miljön, för de som bor i dag och för framtida boende ska spårburen trafik sammanbinda stadens yttre områden. Ett miljövänligt Sthlm i världsklass bör göra som andra framsynta städer och bygga spåren före bostäderna.

I övrigt instämmer vi med förvaltningens resonemang men vill därutöver framföra:

När SL i sin förstudie framför att Spårväg Syd inte är samhällsekonomiskt lönsamt bygger man det på mycket försiktiga antaganden. Men med en försiktighetsprincip som går ut på att ”inte investera för mycket” snarare än att ”inte investera för lite”. Vi bedömer att scenariot att år 2030 möjligtvis ha ett något överdimensionerat spårsystem är att föredra framför scenariot att samma år ha en stad med ännu mer överbelastade transportsystem än idag. Att döma av världens storstäder tycks det senare vara betydligt vanligare, och det förefaller därför som att det förnuftigt försiktiga är att se till att inte investera för lite, och att osäkra parametrar bör väljas utifrån det.

Länets befolkning väntas växa med 2 % under 2011. 20 år med den takten skulle ge en befolkningsökning på 49 %. Förstudien räknar med en befolkningstillväxt i det berörda området på 27 % de närmaste 20 åren. Det motsvarar 1,2 % per år. Tidigare prognoser har fått korrigeras uppåt, vilket kan ske igen. Stockholm, Botkyrka och Huddinge kommun har de senaste 10 åren vuxit med mellan 1,2 - 1,4 % per år. Troligtvis kommer en stor del av de kommande årens befolkningstillväxt att ske i det område som berörs av Spårväg Syd – när innerstaden blir alltmer färdigbyggd bör befolkningen växa mer i de nya stadskärnorna, bl. a de som ska sammanbindas med denna planerade utbyggnad av kollektivtrafiken. Försiktighetsprincipen ger alltså att vi bör räkna med en högre befolkningstillväxt i det berörda området än vad som antagits i förstudien.

Ett annat antagande som ligger till grund för SL:s slutsatser om spårvägens samhällsnytta – restidsvinst, antalet nya passagerare, antalet sparade bilkilometer o s v – är att spårvägen automatiskt får 10 minuters turtäthet. Argumentet är att spår kräver större ekipage, som därför måste köras med glesare intervall för att bli lönsamma. Men samtidigt har spårvagnarna på Spårväg City 66 sittplatser – marginellt mer än en liten buss.

Det bör utredas om spårvägen kan byggas så flexibel att den klarar både små spårvagnar i lågtrafik, såväl som större spårvagnar/tåg i högtrafik. Tvärbanan har gått från 10-minuterstrafik till 7,5-minuterstrafik och planeras nu få 5-minuterstrafik. Spårväg Syd bör planeras så att den också kan växa i sin roll.

Ett annat försiktigt antagande från SL:s sida tycks vara att inga miljöavgifter på biltrafik införs de närmaste 20 åren. Med tanke på trängsel, klimathänsyn mm så torde ett korrekt försiktigt antagande vara att vissa politiska majoriteter kommer att påföra privatbilismen fler avgifter än idag, och att andra majoriteter kommer att behålla dem. Visst är det vanskligt att försöka förutse den politiska utvecklingen och dess effekt på invånarnas resepreferenser, men den är i vilket fall större än noll.

Ett antal nyttoeffekter av spårvägen har inte räknats med, bl. a det faktum att spårvägen och de strategiska knutpunkter den ger upphov till bidrar till att skapa de nya stadskärnor vi vill åstadkomma, genom att påverka folks val av bostad och, direkt och indirekt, företags val av lokaler. Den som står i begrepp att köpa en bostad tänker både rationellt ”hur långt får jag till jobbet och hur tar jag mig dit?” och mer känslomässigt ”kommer jag att bo centralt?”. Stombussar påverkar det förra, men kommer inte i närheten av järnvägens psykologiska effekt. Erfarenheten visar att bostadsrättspriserna går upp där spårvägen går fram, och området får en mer välutbildad och köpstark demografi. Det är extra lyckosamt i det här fallet, då många av de områden som berörs av Spårväg Syd tillhör Stockholms minst bemedlade. Detta i kombination med att spårvägen för dessa områden närmare arbetsplatser och högskola bidrar till minskad segregation, en effekt som liksom den psykologiska är svår att kvantifiera, men som i högsta grad är samhällsnyttig och inte kan ignoreras.

För att ytterligare öka resandet på och nyttan med Spårväg Syd, och för att främja söderortens arbetsmarknad, näringsliv, miljö och integration, så bör även en fortsättning av Spårvägen österut från Älvsjö planeras redan nu, en som sammanbinder alla de tre gröna linjerna. Ett spår längs Huddingevägen, Örbyvägen och Tyresövägen skulle gå genom ett område som redan är påverkat av infrastruktur, och därigenom knyta ihop Bandhagen, Hökarängen och Skarpnäck utan att påverka våra grönområden.

§14 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 050-2895/2010

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-417/11) daterat

2011-09-29.

Stockholm stad har tagit fram ett förslag på nytt kommunikationsprogram för 2012-2015 som i alla delar ersätter stadens tidigare kommunikationspolicy. I programmet finns förslag till mål och indikatorer. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och anser att det ger cheferna den ledning och styrning de behöver för att ytterligare utveckla kommunikationen. Förvaltningen ser också fördelar med att målen för stadens kommunikation följs upp i stadens integrerade system för ledning och styrning.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C)

Det är problematiskt att kommunikationsprogrammet inte innehåller tydligare beskrivning för hur verksamheter som redan idag har ett starkt varumärke ska kunna fortsätta kommunicera detta vid sidan av stadens profilprogram. Verksamheter såsom Kulturhuset, Södra Latin, Östra Real, Liljevalchs Konsthall, Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Medeltidsmuseum har sedan lång tid väl inarbetade varumärken och logotyper. Att helt införliva dessa i stadens koncept innebär stora risker för verksamheterna.

Många aktörer använder sig av en varumärkesstrategi med s.k. dotter-modermärke. Så borde även staden arbeta. Om staten eller landstinget skulle genomföra en förändring som staden nu föreslås anta skulle få till följd att logotyperna för exempelvis Dramaten, Operan, Naturhistoriska Riksmuseet skulle se likadana ut, och att Konserthuset och Karolinska Universitetssjukhuset skulle ha samma profil. Det är långt ifrån världsklass.

Att S:t Erik ska användas i stadens kommunikation är självklart, men lika självklart torde det vara att fortsätta använda väl inarbetade varumärken som staden har investerat stora summor i att marknadsföra. Det får inte finnas något motsatsförhållande i att värna inarbetade logotyper och varumärken med att tydligt signalera att de är en del av stadens verksamhet.

En likriktning av stadens varumärken och profil skulle även innebära en stor risk för att arbetet med att finna externa finansiärer och sponsorer skulle försvåras om kommunikationsprogrammet antas i sin nuvarande form. Sponsorarbetet skulle lida stor skada då företag vill hitta en specifik avsändare att associera sig med snarare än Stockholms stad som kommunal organisation.

Att överge de väl inarbetade varumärken som ryms inom stadens organisation idag skulle därmed innebära kännbara ekonomiska förluster och ett slöseri med skattemedel som inte kan motiveras. Vi förutsätter därför att verksamheter inom staden även fortsatt ska kunna profilera sig genom sina egna inarbetade varumärken vid sidan av S:t Erik-loggan.

§15 Evenemangsstrategi för Stockholms stad

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 053-1394/2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-46/11) daterat

2011-09-30.

Stockholms stad har tagit fram en långsiktig och samlad strategi för att på ett mer systematiskt sätt arbeta med evenemangsfrågor i enlighet med visionen om ett Stockholm i världsklass. Förvaltningen ställer sig positiv till strategin men anser att det råder en viss oklarhet kring vilken strategisk betydelse större idrottsevenemang ska ha för staden. Förvaltningen tycker det är bra att en särskild plan tas fram för att kommunicera den betydelse evenemang har för ekonomin och sysselsättningen.

§16 Program för kvalitetsutveckling i Stockholms stad

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-364/11) daterat

2011-09-23.

Stadsledningskontoret (SLK) har i uppdrag att utvärdera och utveckla stadens kvalitetsstrategi och kvalitetsutmärkelse. Ett förslag till program för kvalitetsutveckling ska ersätta inriktningen av kvalitetsarbetet som lades fast 1999 och 2004. Kvalitetsarbetet är väl integrerat i stadens integrerade ledningssystem (ILS) och ska säkerställa ett systematiskt och strukturerat arbetssätt för att få tillstånd en ständig utveckling och förbättring av stadens verksamheter. Förvaltningens uppfattning är att det beskrivna förslaget till program redan är etablerat som arbetssätt. Kvalitetsutvecklingen blir naturlig när den är integrerad i ILS-systemet vid redovisning av verksamhetsplaner och uppföljning och fungerar väl. Ett utvecklingsområde är att vid formulering av mål för verksamhetsområden tydligt beskriva vilka resultat som förväntas nås under året.

§17 Riktlinjer för stadens budget- och skuldrådgivning

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-384/11) daterat

2011-09-21.

En ny skuldsaneringslag började gälla 2011-07-01. Med anledning av detta har en projektgrupp utarbetat ett förslag till riktlinjer för budget- och skuldrådgivning som är på remiss till stadsdelsnämnderna. Rådgivningen ska innefatta förebyggande arbete, hushållsekonomisk rådgivning, råd och stöd vid skulduppgörelser och skuldsanering. Den nya skuldsaneringslagen innebär att det ska bli lättare att få skuldsanering och att lagen även omfattar aktiva näringsidkare.

Stadsdelsförvaltningarna har uppdraget att organisera budget- och skuldrådgivning för att stävja överskuldsättning, minska behovet av ekonomiskt bistånd och förebygga hemlöshet. Väntetiden bör vara högst tre månader.

Som komplement till stadsdelsnämndernas budget- och skuldsanering utvecklas en stadsövergripande e-tjänst i syfte att förbättra servicen genom att tillgängliggöra information till allmänheten.

Förvaltningen instämmer i stort med förslaget till riktlinjer. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning klarar inte att hålla den stipulerade gränsen på tre månaders väntetid. Förvaltningen är tveksam till att e-tjänsten skulle innebära den effektiviseringsvinst som stadsledningskontoret beskriver kan ske.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C)

Skarpnäck stadsdelsförvaltning har idag en väntetid på 6 månader för budget- och skuldrådgivning. Därför välkomnar allianspartierna i Skarpnäck förslaget till riktlinjer, och ser det som ett bra verktyg vilket genom tydliga mål och systematiskt arbete ska kunna minska beroendet av ekonomiskt bistånd, samt förebygga och minska hemlösheten.

Vi ser positivt på att den stadsövergripande e – tjänsten för budget- och skuldrådgivningen i Stockholms stad snart är i drift. E – tjänstens syfte är att fungera som ett komplement och stöd till stadsdelsförvaltningens budget- och skuldrådgivning. De positiva effekterna är att information blir mer tillgängligt och att väntetiden till stadsdelsnämnden på sikt kan minska.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) samt ledamot Claes Elmgren m.fl.(S)

Vi instämmer huvudsakligen med förvaltningens förslag till beslut men anför därutöver:

Det är glädjande att behovet av medborgarservice i form av budget- och konsumentrådgivning åter kommit i fokus efter den kraftiga nedmontering som skedde efter den Alliansens valseger 2006.

Under 2005 antogs ett konsumentpolitiskt program av dåvarande rödgröna majoritet i kommunfullmäktige vilket gav en gemensam plattform för stadens arbete med konsumentfrågor. I detta fastslogs att:

”Konsumentrådgivning likväl som budgetrådgivning är delar av det förebyggande arbete som är så betydelsefullt. Skuldrådgivning kommer in i ett senare skede. Om fler medborgare i staden får del av hushållsekonomisk rådgivning behöver det inte alltid gå så långt som till skuldsanering. Tilltagande ekonomiska bekymmer kan även leda individen vidare till andra problem av mer social karaktär. Handlingsprogrammet lyfter också fram barn och unga som särskilt utsatta.”

År 2005 hade Skarpnäck stadsdelsförvaltning konsumentvägledning ½ dag per vecka och genomförde bl. a tre konsumentvägledningsdagar för niondeklassare i Kulturhuset. Totalt handlades under året 320 tvister. De tre mest frekventa problemområdena var telefoni – internet, hemelektronik och boendefrågor, vilka tillsammans svarade för nära hälften av alla ärenden. På enheten för medborgarservice fanns en sekreterare med ansvar för budget- och skuldrådgivning.

Vi vet att många, främst ungdomar, fastnar i skuld genom sms-lån och telefon- och internetkostnader. Behovet av konsumentupplysning och ekonomisk rådgivning för de utsatta är knappast mindre idag än år 2005.

Vi önskar därför att konsumentvägledare åter införs för att förbättra servicen till medborgarna. Det ska vara både enkelt och smart att vända sig till sin konsumentrådgivare för goda råd innan man fastnar i skuld och behöver skuldrådgivning.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Tina Kratz (V)

Riktlinjerna ser riktigt bra och det är beklagligt att vi inte har resurser att följa dem fullt ut. Vi instämmer helt i förvaltningens åsikt att en väl fungerande budget- och skuldrådgivning bidrar till minskat beroende av ekonomiskt bistånd och har betydelse för personer som riskerar hemlöshet och anser därför att det behövs anställas en heltid till för att hålla väntetiden nere på max tre månader, detta för att kunna arbeta med det aktiva förebyggande arbetet som riktlinjerna föreskriver.

§18 Remiss av betänkandet kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-449/11) daterat

2011-10-05.

För att förbättra situationen för grupper med långvariga och sammansatta behov av vård och omsorg genomfördes en rad huvudmannaskapsreformer under 1990-talet. Socialstyrelsen har följt upp dessa reformer. Personer med sammansatta eller snabbt föränderliga vård- och omsorgsbehov får vård- och omsorgsinsatser utan helhetssyn på grund av otydliga gränser för ansvar och brister i samverkan. En ny utredning har utrett förslaget att kommunalisera all hemsjukvård. Utredningen föreslår överföring av ansvar för hemsjukvård förutom läkarvård, vilket innebär en förändring av huvudmannaskap. Ansvarsförändringen regleras genom skatteväxling. Förslaget är utskickat på remiss. Förvaltningen tillstyrker förslaget. En sammanhängande vård är bra för den enskilde. Dock befarar förvaltningen att kostnaderna kan komma att öka och att upphandling måste göras med ett flertal vårdgivare.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C)

Allianspartierna arbetar ständigt för att kvaliteten på vården för den enskilde vårdtagaren ska vara den bästa. En förutsättning för att lyckas i denna ambition är att alltid sätta individens behov, önskemål och trygghet främst samt utforma vården och administrationen med detta som ledstjärna. Det är med en sådan utgångspunkt helt oacceptabelt att organisatoriska brister och samverkansbrister mellan olika huvudmän ska medföra sämre vård för enskilda patienter.

Individen ska inte riskera att hamna mellan stolarna. Det ska vara tydligt vilket ansvar som ankommer på olika vårdgivare i vårdkedjan.

Erfarenheten hos de kommuner som har övertagit ansvaret för hemsjukvården är att det ger många fördelar i form av bl.a. ökad tillgänglighet till hemsjukvård och snabbare insatser för vårdtagaren, som inte i första hand behöver söka akutvård på sjukhus utan kan få adekvat vård direkt i det egna hemmet.

Därtill blir kontakten med vården enklare genom att vårdtagaren bara behöver vända sig till en huvudman, vilket ger snabbare och bättre service. Vi välkomnar därför det förslag som framförs i betänkandet och ser mycket positivt på de samordningsvinster som ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården skulle innebära, i synnerhet för personer med sammansatta eller snabbt föränderliga vård- och omsorgsbehov.

§19 Månadsrapport september 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsprognosen för januari-september 2011 läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-48/11).

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 5,5 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr. Förskola prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 13,8 mnkr. Kultur- och föreningsverksamhet prognostiserar ett underskott om 1,7 mnkr. Nämnd och administration prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr. Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 2,2 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 8,4 mnkr.

§20 Anmälan av skolinspektionens granskning av förskolan i Stockholm

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Denna anmälan godkänns.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-484/11) daterat

2011-10-13.

Skolinspektionen har gjort en granskning av kommunal förskoleverksamhet inom Stockholms stad. Genomgången är en del av en regelbunden tillsyn.
Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och områden som behöver
förbättras. Skolinspektionen har granskat Skarpnäcks förskolor och funnit brister inom sex områden av 26.

Skolinspektionens helhetsintryck vid den muntliga återkopplingen var att förvaltningen har en väl fungerande och stabil förskoleorganisation i alla led.

Samtliga stadsdelsnämnder ska i sin verksamhetsplan för 2012 ange åtgärder med anledning av de brister som har framkommit i granskningen. Utbildningsförvaltningen sammanställer alla nämnders åtgärder som svar till Skolinspektionen.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP)

Detta hade vi önskar beslutat; att konsekvensutredning görs innan beslut tas som påverkar förskolans gruppstorlek, gruppsammansättning och personaltäthet.

Vi anser inte att barnen ska bli lidandes av dålig kommunal planering. Både de föräldrar som har sina barn i barnomsorgskö och de föräldrar som har sina barn på förskola drabbas när stadsdelen även nästa år tvingas överinskriva mer barn på förskolorna.

Skolinspektionen har funnit brister inom sex av tjugusex områden i vår stadsdel. Det handlar bl. a om förskolor som saknar god pedagogisk verksamhet, förskolor som inte har ett förtroendefullt samarbete med föräldrarna och bristande utvärdering av hur barngruppens storlek påverkar verksamheten. Skolinspektionen skriver nu, efter sin inspektion, att konsekvensutredningar måste göras före beslut som påverkar barngruppernas storlek.

Omorganisering och försök till anpassning av rådande situation skapar oro hos både föräldrar och personal. I Skarpnäck har vi fler andel barn inskrivna per enhet än i någon annan stadsdel. Vi upprepar att vi finner det helt oacceptabelt att stadsdelen har bestämt egna riktvärden som ligger högre än kommunfullmäktiges beslutade värden.

Nästa år blir det än värre. Vi har krävt att ansvarigt borgarråd ska agera och inväntar besked om hur det ska gå till.

Stockholm har dessutom generellt lägre andel utbildad personal i sina förskolor än landet i övrigt. En växande stad i världsklass planerar också sin barnomsorg för att möta dagens och kommande dagars behov.

Särskilt uttalande anmäldes av Claes Elmgren m.fl. (S)

Skolinspektionens granskning av Stockholms förskolor är en dyster läsning för den som menar att bara det bästa är gott nog för våra barn.

I sammanfattning anmärker Skolinspektionen på brister i personalens kompetens, bister i samarbete med såväl skola som föräldrar, brister i alla barns rätt till god språkutveckling, brister i arbetet med genusperspektiv och diskriminering, brister i kraven på god pedagogisk kvalitet och brister i utvärderingen av barngruppernas storlek och sammansättning.

Granskningen bekräftar den bild vi fått vid läsning av verksamhetsuppföljningar och föräldraenkäter. Bilden är naturligtvis inte entydig och vi vet att förvaltningens medarbetare på olika nivåer har stora ambitioner och ofta lyckas ”trolla med knäna” för att få en bra verksamhet och organisation, men det duger inte.

De periodvisa överinskrivningarna går ut över kvaliteten i barnomsorgen. Den konstanta bristen på ekonomiska och planeringsresurser i förvaltningen minskar också förutsättningarna att hitta såväl temporära som permanenta lösningar på plats- och kvalitetsbrister.

I samband med kommunfullmäktiges behandling av stadens och stadsdelarnas budget för 2012 kan majoriteten ge Skarpnäck och staden i sin helhet de resurser som krävs för att i verksamhetsplanen för 2012 kunna redovisa åtgärder som eliminerar granskningens brister.

I Skarpnäck behövs exempelvis resurser för att ta fram konkreta och genomarbetade planer som gör det möjligt att klara garantin utan att överinskriva. Staden har ett ansvar för säkerställa kompetensförsörjningen, det kan man exempelvis göra genom pådrivande initiativ för att öka de anpassade högskoleutbildningarna, kanske särskilt distansutbildningar.

I en politik som vill erbjuda alla barn lika möjligheter är kvalitet i förskolan en av de centrala frågorna. Vi har därför aldrig tvekat att prioritera satsningar som säkrar barnomsorgens och förskolans kvalitet.

Särskilt uttalande anmäldes av Tina Kratz (V)

Skolinspektionens granskning tar upp de brister de funnit och handlar därför inte om all den bra verksamhet som erbjuds på våra kommunala förskolor. Det är betryggande att det i de flesta fall av kritik är inom områden som förvaltning och förskolorna redan har identifierat som ett utvecklingsområde och redan inlett ett förbättringsarbete med. Vad gäller två av punkterna i kritiken vill vi ändå kommentera, i frågan om modersmålet kommer vi vid dagens sammanträde lägga en skrivelse för att få mer information om det arbetet. Men här vill vi ta upp stadsdelens problem med barngruppernas storlek, något som skolborgarrådet Lotta Edholm i dagens DN betecknar som ”helt oacceptabelt”.

Vi kan precis som skolinspektionen se att det i vår stadsdel framför allt är barnomsorgsgarantin som bestämmer barngruppernas storlek och sammansättning, och att det inte sker någon utredning, uppföljning och utvärdering av hur detta påverkar möjligheten att bedriva en god pedagogisk omsorg i enlighet med läroplanen. En konsekvensutredning som utgår från annat än att vi klarar kön är viktig, och vi skulle välkomna en sådan för att tydligt kunna se om våra förskolor får de förutsättningar och resurser de behöver för att genomföra sitt viktiga arbete på ett bra sätt och kunna fortsättas utvecklas mot en förskola i världsklass. Detta är en viktig information för att vi som politiker ska kunna säkerställa att vi ger förskolan de resurser som behövs för att uppfylla läroplanens mål.

Föräldrarna i vår stadsdel har på olika sätt uttryckt sitt missnöje med de allt för stora barngrupperna i våra kommunala förskolor, genom lågt nöjdhetsindex i brukarenkäterna och genom olika aktioner. Det krävs mer resurser och ett större engagemang från majoriteten för att komma till rätta med de allt för stora barngrupperna, vår stadsdel är långt ifrån att nå KFs mål. Vi är en växande stadsdel med många nya bostäder och det innebär att vi även behöver många nya förskolor.

§21 Uppföljning av upphandlad nattpatrull för hemtjänst i ordinärt boende

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-440/11) daterat

2011-10-15.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning gjorde 2010 en gemensam upphandling av nattpatrull för hemtjänst i ordinärt boende för Södermalms, Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningars räkning. Omsorgshuset AB vann upphandlingen och övertog ansvaret från och med 2010-10-01. Under året har respektive förvaltning följt upp enskilda frågor. Ett gemensamt uppföljningsmöte anordnades 2011-09-05.

§22 Medborgarundersökning 2011 avseende stadsmiljö

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att godkänna redovisningen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.-472/11) daterat

2011-10-17.

En medborgarundersökning genomfördes under sommaren 2011 avseende stadsmiljöfrågor. Resultatet visar när det gäller andelen nöjda med skötseln och städningen av parker och grönområden, vilket är stadsdelsförvaltningens ansvar, att resultatet har förbättrats från 45 % till 52 % 2011. Förvaltningen anser att det är positivt att resultatet förbättrats, men att det inte är tillräckligt. Resultaten avseende frågorna om trygghet visar att det fortfarande är ett förbättringsområde. Vidare visar resultaten att staden har svårt att nå ut med information om vart medbogarna ska vända sig för att anmäla fel och brister.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C)

Medborgarundersökningen av stadsmiljö 2011 visar på både gott och dålig betyg. I frågor som rör tillgänglighet, spontanidrott, och möjligheter för organiserade aktiviteter genom idrottsföreningar ligger vi i Skarpnäck över snittet för Stockholm stad. Vi är givetvis stolta över att kunna erbjuda våra invånare en tillgänglig stadsdel som bjuder in till ett aktivt idrotts- och friluftsliv.

Dessvärre finns det områden som vi inte lyckats lika bra i enligt undersökningen, och det tar vi allianspartier i Skarpnäck på yttersta allvar. Frågor rörande trygghet är något som vi ständigt jobbar med. Gångvägar ska vara upplysta och fria från sly längs sidorna. Papperskorgar ska tömmas så att behovet möter upp efterfrågan. Att endast 17 % av de svarande vet var de ska vända sig för att anmäla klotter, skadegörelse, nedskräpning, eller fel på belysning är oacceptabelt och något som vi vill ändra på. Här måste stadsdelsförvaltningen bli tydligare på att kommunicera ut kontaktuppgifterna till Stockholm driftcentral genom fler kanaler och metoder än idag.

Skarpnäcksalliansen kommer använda medborgarundersökningen som grund för att ta nya tag för ökad trygghet och en renare stadsdel.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S), ledamot Tina Kratz (V)

Detta hade vi önskat beslutat;

Att upphandlad entreprenör ska ha utbildad trädgårdspersonal.

Att sly röjs samtidigt som gräs klipps.

Att Nytorpsgärde sköts mer varierat.

Pågående uppföljningsarbete av parkskötsel och de åtgärder som genomförs utifrån de förslag som kommer fram på dialogmöten börjar successivt ge resultat. Fler boende i stadsdelen upplever nu sin närmiljö som ren och städad. Men fortfarande är det 48 procent av de tillfrågade som tycker att stadsdelen inte tar sitt ansvar för att hålla rent. Fler papperskorgar efterfrågas och det finns en stor irritation på andra människors beteenden.

Det har också varit flera klagomål på den entreprenör som stadsdelen upphandlat.

När det gäller skötsel av parkmark föreslår vi att ny entreprenör med yrkeskunskap upphandlas. Vi vill också att sly röjs vid varje tillfälle som gräset klipps.

När det gäller Nytorps gärde så är det en mycket uppskattad plats för fri lek och samvaro samtidigt som fler vill se mer av blomsteräng. Vi vill att gräsmattan på Nytorpsgärde sköts om på ett mer varierat sätt. Vissa delar som nyttjas för bollspel behöver klippas oftare medan andra delar mer behöver skötas om som blomsteräng.

När det gäller trygghet efter mörkrets inbrott krävs mer dialog och samarbete med närpolis och frivilligorganisationer, detta eftersom hela 44 procent av de tillfrågade känner stor otrygghet av att gå hem ensamma kvällstid trots att antalet brott utomhus har minskat.

§23 Anmälan av minnesanteckningar från Stadmiljögruppen sammanträde 2011-09-08

Anmäldes minnesanteckningar från Stadsmiljögruppens sammanträde 2011-09-08

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§24 Anmälan av minnesanteckningar från möte med Skarpnäcks näringslivsråd

Anmäldes minnesanteckningar från Stadsmiljögruppens sammanträde 2011-10-07

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§25 Inkomna medborgarförslag enligt lista

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 1.2.4.-436/11, 1.2.4.-467/11, 1.2.4.-466/11 och 1.2.4.-462/11) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§26 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäldes en skrivelse från ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) angående Carema Care och Hemmet för Gamla.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Anmäldes en skrivelse från ledamot Tina Kratz (V) angående modersmål i förskolan.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§27 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 27).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§28 Skrivelser från nämndens råd

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 28).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§29 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 29).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§36 Sociala delegationens sammanträdestider för 2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att sociala delegation skall sammanträda under 2012 enligt förslag i ärendet.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-521/11) daterat

2011-10-31.

Sammanträdestider

Datum Tid Lokal

Onsdag den 11 januari 16.30 Nippon

Onsdag den 1 februari 16.30 Nippon

Onsdag den 22 februari 16.30 Nippon

Onsdag den 14 mars 16.30 Nippon

Onsdag den 4 april 16.30 Nippon

Onsdag den 25 april 16.30 Nippon

Onsdag den 16 maj 16.30 Nippon

Tisdag den 5 juni 16.30 Nippon

Onsdag den 27 juni 16.30 Nippon

Onsdag den 18 juli 16.30 Nippon

Onsdag den 8 augusti 16.30 Nippon

Torsdag den 30 augusti 16.30 Nippon

Onsdag den 19 september 16.30 Nippon

Onsdag den 10 oktober 16.30 Nippon

Onsdag den 31 oktober 16.30 Nippon

Tisdag den 20 november 16.30 Nippon

Torsdag den 13 december 16.30 Nippon

§37 Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Stadsdelsnämnden beslutar att delta i den gemensamma upphandlingen av entreprenör för genomförande av parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten.
  2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning att för nämndens räkning genomföra upphandlingen och att teckna avtal med entreprenör.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.2.2.-522/11) daterat

2011-11-01.

Avtalet med upphandlad entreprenör för genomförande av parkinvesteringar och övriga anläggningsarbeten löper ut 2012-05-14. Förvaltningen föreslår att Skarpnäcks stadsdelsnämnd deltar i en ny gemensam upphandling av anläggningsentreprenör tillsammans med övriga stadsdelsnämnder i söderort. Förvaltningen föreslår vidare att alla nödvändiga beslut samt tecknande av avtal för stadsdelsnämndens räkning sköts av stadsdelsdirektören vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.