Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-12-15

Sammanträde 2011-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 29

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

8 Personalövertagande av verksamhet

Svar på skrivelse från Tina Kratz (V)
Dnr: 1.6.-463/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Barns modersmål

Svar på skrivelse från Tina Kratz
Dnr: 1.6.-585/11
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tele: 08- 508 15 097

10 Skrivelse angående Hemmet för Gamla - Claes Elmgren m.fl. (S)

Dnr: 1.6.-584/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095

11 Avveckling av Norra hemtjänstenheten

Dnr. 2.2.2.-373/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Förbättra gatu- och trafikmiljön på Sockenvägen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-465/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Rusta upp Bagarmossen centrum

Svar på medborgaförslag
Dnr: 1.2.4.-436/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Uppsättning av flaggstång i Brandparken

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-467/11
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tele: 08-508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Elljusslinga runt Flatensjön

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-466/11
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tele: 08-508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2012

Dnr: 1.1.-506/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

17 Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1, vid Kv Snöfallet i stadsdelen Björkhagen, S-Dp 2010-07564-54

Remissvar
Dnr: 1.5.3.-602/11
(Utsändes senare)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450

18 Revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr: 321-1809/2011
Dnr: 1.5.1.-527/11
(Utsändes senare)
Handläggare: Per- Erik Ende Tele: 08-508 15 097
Omedelbar justering

19 Motion (2011:52) om Peak Oil - Per Bolund (MP)

Remiss från kommunstyrelsen dnr 303-1429/2011
Dnr: 1.5.1.-471/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095
Omedelbar justering

20 Förslag till kulturvision

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 328-1850/11
Dnr: 1.5.1.-468/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095
Omedelbar justering

21 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012-2014

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-2183/2011
Dnr: 1.5.-549/11
(Utsändes)
Handläggare: Susanne Aplehag Balotis Tele: 08-508 15 049

22 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Svar på remiss från kommunstyrelsen 325-1826/2011
Dnr: 1.5.1.-443/11
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tele: 08-508 15 302
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

23 Uppföljning av entreprenadavtal avseende vård - och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2011

Dnr: 1.2.1.-569/11
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström Tele: 08-508 15 047
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2011

Dnr: 1.2.1.-574/11
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström/Suzanne Forslund Tele: 08-508 15 047/08-508 15 505
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Anmälan av uppföljning av ramavtal gällande boendestöd genom Omsorgshuset i Stockholm AB

Dnr: 1.2.1.-583/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tele: 08-508 15 418

26 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08-508 15 021

27 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes )
Handläggare: Mona Lekberg Tel. 08- 508 15 023
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08- 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr:
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel. 08- 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08-508 15 107

31 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (150 kb)

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande

Sonny Österman (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 20 december 2011 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 11 november 2011 har justerats den 16 november 2011.


§5 Information från stadsdelsförvaltningen

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om månadsprognosen för november.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om Tidaholmsparken nu är upprustad och kommer att invigas till våren.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om vilka verksamheter som kommer att vara öppna under julhelgen.

T.f. stadsdelsdirektör påminde nämnden om stadsdelsnämndsammanträdet den 2 januari då nämnden skall utse en ny social delegation.

Avdelningschef Lars-Gunnar Winsa svarade på en fråga ställd av ledamot Tina Kratz (V) avseende vräkningar och stadsdelsförvaltningens rutiner av dessa.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Verksamhetsplan 2012, Skarpnäcks stadsdelsnämnd

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Verksamhetsplanen för år 2012 fastställs.
 2. Resultatenheter enligt bilaga 1:3 fastställs.
 3. Omslutningsförändringar om 41,4 mnkr redovisas till kommunstyrelsen.
 4. Priser vid förhyrning i Skarpnäcks kulturhus enligt bilaga 2:5 fastställs.
 5. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
 6. Ärendet förklaras omedelbart justerat
 7. Att därutöver anföra;

Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet (Skarpnäcksalliansen) har fått väljarnas förtroende att leda Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Skarpnäcksalliansen kommer under 2012 fortsätta arbetet med att göra vår stadsdel ännu mer attraktiv att bo, arbeta och vistas i. I en växande stadsdel som Skarpnäck ställs höga krav på en utbyggd och välfungerande offentlig service, liksom på ett levande näringsutbud och välfungerande infrastruktur. Skarpnäcksalliansen fortsätter arbetet med att skapa en trygg, välplanerad och inbjudande stadsdel.

Genom samverkan med andra stadsdelar och aktörer kan både kvalitet och servicenivå höjas samtidigt som administrationskostnaderna kan hållas nere. Ett aktivt erfarenhetsutbyte och metodutveckling inom olika verksamheter skapar mervärde både för stadsdelens invånare och medarbetare.

Den ekonomiska utvecklingen i Skarpnäcks stadsdelsnämnd har under senare år stärkts och är nu på en stabilt positiv nivå. Trots det osäkra ekonomiska läget i världen kan Stockholms stad och Skarpnäcks stadsdelsnämnd därför upprätthålla en hög kvalitet i kommunal service, vård och omsorg.

Utbyggd och utvecklad förskola för fler barn

Förskolans värdegrund ska präglas av mångfald, alla människors lika rätt och värde, demokratiska värderingar och inflytande. Både barn och föräldrar ska känna att de har möjlighet att påverka verksamheten och ett inkluderande arbetssätt ska vara ledstjärnan i förskoleverksamheten.

Skarpnäcks stadsdelsområde växer och föryngras. En fortsatt utbyggnad av stadsdelens förskoleverksamhet är därför av högsta prioritet för att säkerställa att barnomsorgsgarantin även fortsatt kan hållas. Nya förskolor byggs över hela stadsdelen för att möta ökningen av barn i vårt område. Arbetet för att möta de växande behoven har varit intensivt och lett till att vi under 2012 kommer kunna öppna 11 nya barngrupper. En fortsatt utbyggnad är av högsta prioritet, och behovet av nya förskolelokaler ska alltid beaktas vid nybyggnationer i stadsdelen. Under 2012 kommer dessutom Stockholms stad att utreda införandet av ett särskilt förskoletal, som innebär att behovet av nya förskoleplatser alltid ska beaktas av Exploateringsnämnden vid nybyggnation.

Det är viktigt att stadsdelsförvaltningens arbete med utbyggnaden av förskolan sker i nära samarbete med Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Sisab. Tack vare detta samarbete uppfyller stadsdelen barnomsorgsgarantin även 2011, trots den stora ökningen av förskolebarn i stadsdelen.

Att upprätthålla hög pedagogisk kvalitet samtidigt som barnunderlaget ökar är av yttersta vikt. Fler medarbetare med adekvat utbildning är en av hörnstenarna i kvalitetsarbetet. För att också möjliggöra ökad personaltäthet har Skarpnäcksalliansen redan 2011 höjt anslagen till förskolan. En av utmaningarna är rekryteringen av kvalificerade medarbetare till verksamheten. Det är glädjande att förvaltningen arbetar med starkt fokus på att rekrytera offensivt och nya former. Bland annat har man haft en rekryteringsdag med öppet hus som löpte väl ut och ledde till flera nyanställningar av förskolelärare. Denna typ av aktiviteter bör användas även under kommande år för att locka förskolepersonal till stadsdelens förskolor.

En av förskolans centrala uppgifter är att aktivt stödja barnens språkutveckling. Skarpnäcksalliansen anser att ett välplanerat arbete för språkutveckling är av avgörande betydelse för barns möjligheter att uppnå trygghet, kunskap och framtidstro. Matematik är ett ämne som många skolelever upplever som svårt. Genom att redan i förskolan introducera matematik på ett lekfullt sätt ges barnen bättre förutsättningar att klara matematiken i skolan.

Barn som växer upp i Skarpnäck ska i förskolan ges möjlighet att lära känna den fantastiska natur som vi har tillgång till i vårt område. Här finns unika möjligheter för utevistelse och fysisk aktivitet. Samtidigt lär barnen känna sin stadsdel och blir trygga i sitt område. Vidare ska vikt läggas på utökat lärande i förskolan, varje barn ska mötas på sin nivå och få individuella kunskapsutmaningar.

Kulturella upplevelser är ett viktigt inslag i förskoleverksamheten, och stadsdelens förskolor har under lång tid haft ett aktivt arbete för att ge alla barn möjligheter till rika kulturupplevelser och att kunna delta i skapande projekt. Skarpnäcksalliansen är särskilt stolt över att detta arbete uppmärksammats genom Stockholms stads utmärkelse ”Årets En-procentare” för stadsdelens aktiva arbete med kulturverksamhet i förskolan.

Inför 2012 kommer Öppna förskolan organisatoriskt att bli en del av förskolan. Det innebär bland annat att ökad kompetens kommer denna viktiga verksamhet till godo. Föräldrar kommer också närmare förskoleverksamheten i ett tidigt skede och kommunikationen underlättas. Vidare möjliggörs viktig samordning och bättre nyttjande av gemensamma resurser.

Stadsdelen arbetar också mycket framgångsrikt med Dokumentationscentralen, ett erkänt kvalitetshöjande arbete. Dokumentationscentralen finns i Skarpnäcks Kulturhus, och är ett forum där förskolepersonal möts och utbyter erfarenheter, tips och idéer i viktiga projekt och processer bland annat inom skapande områden.

Barn som är trygga, glada och väl rustade för skolan är den övergripande målsättningen för verksamheten.

Öppna verksamheter för barn och ungdom

Det är viktigt att det finns mötesplatser för barn och unga över hela stadsdelen. Det gäller exempelvis fritidsgårdar, parklekar och den öppna förskolan. Den framgångsrika satsningen på projektet Skarpnäckslyftet i Bagarmossen ska vidareutvecklas och fördjupas med ökad närvaro även på Skarpnäcksfältet. Samarbetet med kansliet för Söderortsvisionen, de kommunala bostadsbolagen och andra samarbetspartners ska fortsatt utvecklas i syfte att säkra en förlängning av Skarpnäckslyftet från 2013 och framåt.

Stadsdelens tre fritidsgårdar har utvecklats och upprustats sedan Skarpnäcksalliansen övertog ledningen för stadsdelsnämnden 2006. Björkhagens fritidsgård genomgår nu en välbehövlig upprustning, Bagarmossens fritidsgård och Bagishuset har sedan storsatsningen på Skarpnäckslyftet blivit uppskattade och välbesökta verksamheter för stadsdelens ungdomar. Nästa viktiga steg tas nu när en utbyggd fritidsgård under våren 2012 slår upp sina portar på Skarpnäcks Allé.

Satsningar på idrott- och föreningsliv är också en viktig del i det trygghets- och trivselskapande arbetet, inte minst för barn och unga. Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter skapar social samhörighet och lokalt engagemang. Målet är att det i stadsdelen ska finnas ett brett utbud av idrotts- och föreningsverksamheter med publik från hela Stockholm.

En trygg och aktiv ålderdom

Oavsett var man befinner sig i livet är social samvaro som möjliggör ett innehållsrikt och aktivt liv, känslan av ett bra bemötande och trygghet – liksom möjligheten att påverka sin livssituation och att kunna njuta av en god måltid – oerhört betydelsefullt för människans hälsa och välbefinnande. Detta ska självklart finnas även när man blir äldre och drabbas av sviktande hälsa. I vår stadsdel arbetar man aktivt, konkret och övergripande för att tillförsäkra våra äldre en god livskvalitet. Det finns bland annat ett rikt utbud av öppna dagverksamheter som riktar sig till äldre med aktiviteter som tillgodoser olika intressen såsom hobbyverksamhet, dans, utflykter, utomhuscafé och lunchmusik. Aktiviteterna tillhandahålls genom Mötesplats Hammarbyhöjden, som även finns i Skarpnäcks Kulturhus, och har varit mycket uppskattade och välbesökta. Utöver detta förmedlas aktiviteter och stöd inom ramen för frivillig väntjänst och lokala pensionärsföreningar i samarbete med stadsdelsnämnden. Det finns all anledning att fortsätta med dessa goda exempel och utveckla samarbetet ytterligare. Pensionärsrådet fyller en viktig rådgivande funktion till stadsdelsnämnden, och det är av stor vikt att protokollen från pensionärsrådets sammanträden kommer stadsdelsnämnden tillhanda i god tid före stadsdelssammanträdena.

I 2012 års budget görs en satsning på äldreomsorgen i Skarpnäck genom en höjning av ersättningsnivåerna inom hemtjänsten med fem procent per utförd timme i förhållande till föregående år. Satsningen är välkommen och behövs för att möta upp de kostnader som en god och kvalitativ omsorg kräver. Stadshusalliansen arbetar för närvarande med att se över och förbättra ersättningssystemet för hemtjänsten i hela staden. För att höja kvaliteten i stadens demensboenden beslutade kommunfullmäktige i budget 2011 att tillföra demensvården 150 miljoner kr under perioden 2011-2013 (50 miljoner/år), i och med budget 2012 så förlängs den satsningen till och med 2014. Ansökan om dessa medel kan göras av både stadsdelsnämnder och enskilda utförare och ska främst användas till ökad bemanning.

I Skarpnäck har vi även satsat på att utbilda hemtjänstpersonal inom demens för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka demenssjukdom och på så sätt kunna erbjuda vård i ett tidigt skede. Utöver detta pågår i stadsdelen ett ständigt kvalitetshöjande arbete genom bland annat täta utvärderingar av våra boenden med brukarundersökningar, uppföljningar av olika insatser och kvalitetsupphandlingar.

Våra äldre ska alltid känna sig trygga i att få sina individuella behov av vård och omsorg tillgodosedda och att deras rätt till valfrihet och självbestämmande beaktas i alla delar av vårdkedjan. Vården ska vara trygg och tillgänglig. Vårdens utformning och innehåll ska i alla led utgå från den enskildes förutsättningar och önskemål. Vi tror att förutsättningarna för att detta ska fungera är att individen får välja mellan olika utförare som bäst kan anpassas till de behov som finns, samt på ett bra och lättillgängligt sätt får vägledning i de möjligheter som erbjuds och stöd för att göra ett aktivt och medvetet val.

Ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting ska vara tydligt avgränsad så att inte enskilda med sammansatta vårdbehov från både primär- och specialistvårdens ansvarsområden riskerar att hamna mellan stolarna. Skarpnäcksalliansen har därför uttalat att vi stödjer förslaget om en kommunalisering av hemsjukvården. Erfarenheten hos de kommuner som har övertagit ansvaret för hemsjukvård är att det ger många fördelar i form av bland annat ökad tillgänglighet och snabbare insatser. Dessutom blir kontakten med vården enklare genom att man bara behöver vända sig till en huvudman, vilket ger bättre service och upplevs som tryggare. Av samma skäl är det viktigt att anhörigkonsulenternas arbete får fortsätta och utvecklas då de utgör en viktig länk mellan den enskilde, anhöriga och olika vårdgivare.

En hjärtefråga för Skarpnäcksalliansen under många år har också varit införandet av parboendegarantin. Det är därför mycket glädjande och efterlängtat att parboendegarantin nu kommer att införas i hela Stockholm, så att äldre par som vill fortsätta att leva tillsammans ska kunna göra det även när endast en av dem har bedömts ha behov av ett vård- och omsorgsboende.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet är avgörande för att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till och kunna delta i samhället på lika villkor och leva ett aktivt liv med en fungerande vardag. Vi vill att varje individs förmåga och potential ska komma till sin fulla rätt. Det är därför grundläggande att tillgänglighetsaspekten alltid uppmärksammas och eventuella hinder åtgärdas redan i planeringsstadiet när man överväger att bygga nya bostäder, vid utformning av gatumiljön och inrättande av lokaler och publika miljöer. I dagens informationssamhälle handlar det också om att så långt det är möjligt genom olika hjälpmedel eller utformning anpassa kommunikationen så att alla kan inhämta, ta till sig och ha möjlighet att självständigt värdera den information som ges utifrån sina förutsättningar. Detta är i grunden en demokrati- och rättighetsfråga.

Det är glädjande att tillgängligheten i vår stadsdel och särskilt i Skarpnäck är känd för att vara god då det finns många anpassade bostäder och att många därför söker sig hit. I takt med att fler bostäder byggs i staden är det viktigt att säkra tillgången även på anpassade boenden. I stadsdelen ordnas även aktiviteter genom träffpunkten Lejdaren i Kärrtorp, en mycket uppskattad verksamhet som riktar sig till personer med såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar och som utöver fritidsaktiviteter och social samvaro även kan erbjuda arbetsträning. Utöver detta finns boendestödjare, hemtjänst, ledsagning, assistans och avlösning som kan bistå personer med psykiska funktionsnedsättningar i vardagen allt efter behov och som regelbundet följs upp för att möta ställda kvalitetskrav. Den ovan nämnda satsningen på hemtjänsten under 2012 kommer även personer som har funktionsnedsättning och som får hemtjänst till del.

Det finns anledning att följa upp och ytterligare utveckla samverkan och arbetsformerna mellan socialpsykiatrin inom stadsdelen och psykiatrin inom landstinget så att dessa kan komplettera varandra på bästa sätt till gagn för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är angeläget att personer med funktionsnedsättning som har beviljats insatser så långt det är möjligt ska kunna påverka utformningen av insatserna samt ges möjlighet och hjälp att välja den utförare som passar bäst. I arbetet med att eliminera återstående hinder för personer med funktionsnedsättning i vår stadsdel är nämndens dialog med det lokala handikapprådet värdefull och etablerad, och det är av stor vikt att protokollen från handikapprådets sammanträden i god tid kommer stadsdelsnämnden tillhanda.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd har genom åren minskat till följd av Alliansens satsning på arbetslinjen. I början av 2008 hade ungefär 750 hushåll i Skarpnäcks stadsdelsområde behov av ekonomiskt bistånd, idag har antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd minskat till omkring 580.

Många individer får ekonomiskt bistånd därför att de av olika skäl idag står för långt ifrån arbetsmarknaden. I budgeten för 2012 ökar stadsdelsnämndens anslag för arbetsmarknadsåtgärder från 3,2 till 5,1 miljoner kronor. Denna satsning gör att stadsdelsnämnden kan fokusera en stor del av sina insatser till gruppen medborgare som idag inte omfattas av Jobbtorg Stockholms målgrupper. Syftet är att individen efter våra insatser ska vara redo för att gå vidare till Jobbtorg Stockholm. Det är viktigt att se alla individers potential och skapa metoder för att möta de behov av insatser som behövs för att fler individer ska kunna ta sig ur ett utanförskap.

Skarpnäcksalliansen vill att stadsdelens ungdomar ska ha möjlighet att söka sommarjobb hos stadsdelsförvaltningen även under 2012. I anslaget för arbetsmarknadsåtgärder är därför 600 000 kronor riktade till sommarjobb. Under 2010 och 2011 har staden gjort extra satsningar på sommarjobb, som har varit väldigt uppskattade bland våra ungdomar. Skarpnäcksalliansen ser det som väldigt positivt att ungdomar får möjligheter att pröva på ett jobb och tidigt göra sitt insteg på arbetsmarknaden. I kommunfullmäktiges budget står det att den satsningen kommer att fortskrida inom ramen för ytterstadsarbetet. Skarpnäcksalliansen kommer därmed under 2012 att uppdra åt förvaltningen att ansöka om särskilda medel för att kunna erbjuda ännu fler sommarjobb.

En växande och grönskande stadsdel

Befolkningen i Skarpnäck växer nu snabbt precis som resten av Stockholms stad. Staden växer idag i en takt om 25-30 000 nya stockholmare varje år, och kommunfullmäktige har beslutat att staden ska bygga 5 000 nya bostäder årligen fram till år 2030. För Skarpnäck innebär detta att behovet av fler bostäder måste tillgodoses, både genom förtätning och nya bostadsområden som kan planeras på lämpliga platser såsom vid Skarpa By. I en intensiv expansionsfas när många nya bostäder behöver planeras är det särskilt viktigt att ett helhetsgrepp tas om hur våra stadsdelar ska utvecklas och hur kompletteringsbebyggelse på ett vackert sätt kan passas in i den existerande stadsmiljön. Förvaltningen ska därför verka för att Stadsbyggnadskontoret under 2012 presenterar särskilda områdesplaner för Hammarbyhöjden och Björkhagen, som beskriver hur och på vilka ställen det kan vara lämpligt respektive olämpligt att bygga nya bostäder. Liknande planer bör på sikt utformas även för Kärrtorp, Bagarmossen, Enskededalen och Skarpnäcks Gård.

Nya och utvidgade former för samråd och dialog med invånarna inför kommande infrastrukturprojekt har initierats och ska fortsätta att utvecklas. Samrådsprocessen ska utökas vid behov genom att stadens förvaltningar genom Exploaterings- och Stadsbyggnadskontoret bjuder in till öppna informations- och samrådsmöten om nya byggprojekt. Det är viktigt att medborgarna på ett så tidigt stadium som möjligt ska kunna få en helhetsbild av och en ökad förståelse för de behov som måste tillgodoses i en växande stad, och ges tillfälle att lämna synpunkter för att kvalitetssäkra de tilltänkta lösningarna.

Skarpnäcks stadsdelsområde har många uppskattade grönområden som bjuder in till rekreation och friluftsliv. Vid Nytorps Gärde samt vid porten till Nackareservatet i Björkhagen har vi låtit uppföra utomhusgym för att främja friluftslivet, och ett stort antal av stadsdelens parker har rustas upp. Skarpnäcksalliansen har för avsikt att fortsätta att satsa på underhåll och skötsel så att våra parker är inbjudande och naturliga träffpunkter för medborgare i alla åldrar.

Flatenbadet är Stockholms största friluftsbad. Skarpnäcksalliansen har inlett en omfattande renovering av både badplatsen och byggnaderna vid Flaten. Duschar och toaletter har renoverats och badet har tillgänglighetsanpassats för att kunna ta emot personer med funktionsnedsättning. Arbetet fortsätter nu med en mer omfattande upprustning av de gamla vackra byggnaderna med nya tak och en utbyggd yta för den kiosk och servering som finns vid badet.

Levande centrum och ett attraktivt näringslivsklimat

För att skapa förutsättningar för en dynamisk och levande stadsmiljö krävs att det finns en god balans mellan bostäder, arbetsplatser och kommersiella ytor i hela stadsdelsområdet. Idag har vi alltför få arbetsplatser, och det behövs ett ökat och mer varierat utbud av butiker i stadsdelsområdets olika centrum.

Som en uppföljning av Söderortsvisionen ska förvaltningen aktivt verka för att nyetablering av företag och arbetsplatser förläggs till stadsdelen, särskilt till Skarpnäcksfältet. Samarbetet med lokala företagarföreningar och näringslivsföreträdare bör utvecklas och fördjupas.

Genom att stadsdelens befolkning växer och föryngras skapas förutsättningar för ett förbättrat och mer levande serviceutbud i de lokala mindre centrumen. Kärrtorps Centrum är ett lyckat exempel på hur man kan väcka nytt liv i ett mindre centrum i samverkan mellan fastighetsägare och företagare. Motsvarande satsning krävs nu särskilt i Bagarmossens Centrum, som idag har problem med en rad tomma lokaler och ett utarmat butiksutbud. Nya samverkansformer och en utvidgad dialog kring hur våra stadsdelar ska utvecklas och förbättras är en prioriterad fråga för Skarpnäcksalliansen.

Infrastruktur och kollektivtrafik

I och med att Skarpnäck växer och förtätas ökar också kraven på stadsdelsområdets infrastruktur. Nya förbindelser och förbättrade kommunikationer mellan de olika stadsdelarna i vårt område är viktigt, både för att skapa ett mer sammanhållet stadsdelsområde och för att bättre integrera stadsdelsområdet med kringliggande områden. Att göra Stockholm till en mer sammanhållen stad utgör en grundläggande tanke i översiktsplanen ”Promenadstaden” som antagits av kommunfullmäktige.

I detta sammanhang är det viktigt att en helhetssyn tillämpas vid bostadsbyggande och stadsplanering, vilket innebär att utvecklingen av infrastrukturen i vårt stadsdelsområde måste innehålla såväl en utbyggnad av gång- och cykelvägar liksom förbättringar för bil- och kollektivtrafiken i form av exempelvis nya gator, busslinjer och parkeringsplatser. Skarpnäcksalliansen verkar aktivt för att anläggningen av Spårväg Syd omfattar hela sträckningen från Skärholmen i väster till Skarpnäck i öster.

En trygg och säker stadsdel

Det är oerhört viktigt att känna sig trygg och säker när man vistas ute i sitt närområde. Undersökningar gjorda i vår stadsdel visar att en alltför stor andel av invånarna känner sig otrygga. Tryggheten har förvisso ökat, men Skarpnäcksalliansen tycker att det är mycket bekymmersamt att en så hög andel av invånarna fortfarande känner sig otrygga.

Stärkta insatser krävs även under 2012 för att komma tillrätta med denna problematik. Förvaltningen ska fortsätta det pågående arbetet med trygghetsskapande åtgärder. Det kan exempelvis handla om ett ökat antal trygghetsvandringar eller satsningar inom ramen för Skarpnäckslyftet.

Många dåligt upplysta platser har under de senaste åren fått ny belysning, och detta arbete ska fortsätta under 2012. Platser som behöver röjas från buskage och sly har identifierats och detta arbete har påbörjats. Under 2012 har medel avsatts för ytterligare trygghetsanpassning av den fysiska miljön. Det är viktigt att klotter och skadegörelse åtgärdas så snart som möjligt, då en skräpig miljö inbjuder till ytterligare nedskräpning. Förvaltningen bör ha en fortsatt nära dialog med ansvariga fastighetsägare och polisen så att klotter, olaglig affischering och skadegörelse kan stävjas. Skarpnäcksalliansen vill fortsätta att uppmuntra invånarna till att rapportera in klotter och annan skadegörelse och göra det så enkelt som möjligt att kunna felanmäla detta till staden.

Kultur och föreningsliv

Skarpnäck ska kännetecknas av ett levande och dynamiskt utbud av kulturella aktiviteter och upplevelser för stadsdelens invånare. Alla invånare ska kunna njuta av ett rikt och varierat lokalt kulturliv som bedrivs av en mångfald föreningar, teatergrupper och fria kulturutövare. Samverkan mellan stadsdelens kulturföreningar och näringslivet bör stimuleras, och kulturföreningar som aktivt arbetar för att finna nya former av extern finansiering såsom sponsring ska premieras.

Ett viktigt inslag i en levande stad är ett rikt civilsamhälle, och stadsdelsnämnden ska därför fortsätta stödja och stimulera det lokala föreningslivet. Ideella föreningar med lokal förankring kan ansöka om föreningsbidrag för aktiviteter som är öppna för alla och som inriktar sin verksamhet på barn och ungdomar, äldre eller personer med funktionsnedsättning. Detsamma gäller för lokala kulturföreningar och föreningar som främjar integration och mångfald.

Ett levande lokalt kulturliv behöver mötesplatser och ändamålsenliga lokaler, och detta finns i stadsdelen genom Skarpnäcks Kulturhus och Reflexen i Kärrtorp. Stadsdelsnämnden avsätter betydande resurser för att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler för konstnärer och fria kulturutövare, och upprustningen av Skarpnäcks Kulturhus som Skarpnäcksalliansen genomfört under 2011 öppnar för helt nya möjligheter för kulturverksamheten i stadsdelen. Förvaltningens insatser för att locka fler aktörer att verka i kulturhuset ska fortsätta.

Björkhagens bibliotek med sin unika närhet till Nackareservatet bör profileras som ett specialinriktat temabibliotek, som kan utgöra ett kunskapscentrum för natur och miljö för hela Stockholms stad. Med en tydlig profil som ”Stockholms naturbibliotek” skulle Björkhagens bibliotek kunna arrangera föreläsningar och utbildningar i miljöfrågor för både barn och vuxna, samla ett brett utbud av facklitteratur på området och använda biblioteket som utgångspunkt för guidade naturvandringar och andra arrangemang i Nackareservatet. Om bibliotekets lokaler moderniserades och öppnades upp för att bli mer tillgängliga för resenärer från tunnelbanan och besökare i Björkhagens Centrum, skulle biblioteket bli en naturlig samlingspunkt för hela stadsdelen. Skarpnäcksalliansen kommer under 2012 verka för att detta arbete påbörjas.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-537/11) daterat

2011-11-16.

Kommunfullmäktige har fastställt budgeten för 2012. I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt.

Kommunfullmäktiges budget är stadens övergripande styrdokument för verksamhetsåret. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2012 fastställt tre övergripande inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena. Indikatorer har fastställts som ska följas upp under året. Specifika aktiviteter har angetts som ska genomföras för att säkerställa att målen nås.

Stadsdelsnämnden ska därför i sin verksamhetsplan, utifrån kommunfullmäktiges mål, ange sina mål för respektive verksamhetsområde och årsmål för indikatorerna. Därutöver har nämnden möjlighet att ange egna indikatorer och aktiviteter.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns fyra förslag till beslut: ett gemensamt förslag till beslut från (M), (FP), förvaltningens förslag, ett förslag från (S) och ett förslag från (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M) och (FP).

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) till förmån för förvaltningens förslag till beslut:

Om Miljöpartiets budget hade vunnit bifall i Kommunfullmäktige hade Skarpnäcks stadsdelsnämnd haft totalt 32,8 miljoner mer kronor att fördela till de olika verksamhetsområdena. Dessutom hade stadsdelen erhållit full kompensation för 2012 års löne- och prisökningar.

Förskoleverksamheten hade fått 2,7 miljoner mer

Verksamhet för barn- och ungdom 1,2 miljoner mer

Kultur- och föreningsverksamhet 0,2 miljoner mer

Äldreomsorg 1,6 miljoner mer

Stöd- och service till personer med

Funktionsnedsättning 4,8 miljoner mer

Individ- och Familjeomsorg 5,8 miljoner mer

Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21 1,2 miljoner mer

Flyktingmottagande samma

Ekonomiskt bistånd 1,2 miljoner mer

Arbetsmarknadsåtgärder 14,1 miljon mer

Miljöpartiet hade valt att lägga än mer ansvar hos stadsdelen för att få fler människor i arbete. Vi ser positivt på förvaltningens arbete med att hjälpa och stödja fler människor att hitta vägar till egen försörjning. Människor som kanske aldrig, eller under väldigt kort tid, varit inne på arbetsmarknaden,

Inom Individ- och familjeomsorgens arbetsområde har vi noterat större svårigheter att få människor att komma tillbaka till ett gott liv. Vi tror att det hör samman med de ökade klyftor som uppstår mellan dem som har arbete och dem som inte har, eller som förlorar sitt arbete. Vi ser allvarligt på att förvaltningen minskat sin budget för utredningar och insatta resurser för barn och unga. En del insatser görs via projekt, men det ska inte gå ut över ordinarie verksamhet. För över ett år sedan antogs riktlinjer om samverkan mellan skola och socialtjänst. Vi inser svårigheter att samverka då stadsdelen inte längre ansvarar för skolans verksamhet, men återkopplingen efter anmälan är oerhört viktig. De samverkansstrukturer som nu utvecklas behöver inkludera också de fristående förskolorna. Barn som lever i utsatta miljöer ska prioriteras mer, därför har vi valt att ekonomiskt förstärka den sociala barn- och ungdomsvården generellt i staden med 60 miljoner kronor. Under rådande omständigheter med en allt knappare budget föreslår förvaltningen prioriteringar där bl. a Socialpsykiatrins resurser minskar nästa år. Vi menar att det inte är rimligt att de som kanske har det allra svårast i samhället ska drabbas av snål alliansbudget.

Miljöpartiet anser det problematiskt att gå in i nästa år med en underfinansiering av ekonomiskt bistånd. Budgeten är baserad på 555 hushåll per månad, verkligheten i september var att 574 hushåll behövde ekonomiskt bistånd. Vi kan inte se att arbetsmarknaden ljusnar nästa år, tvärtom. Därför har vi valt att inte göra stora uttag ur stadens bolag, just för att ha mer reserver kvar till stadsdelarna inför kommande svåra ekonomiska tider.

Vi vill även lyfta fram förskolans svårigheter att möta efterfrågan på platser. Vi efterfrågar en långsiktig strategi och välkomnar allianspartiernas förslag om att redan i exploateringsnämnden kräva av byggare att även förskola planeras in. I Verksamhetsplan för 2012 anpassar förvaltningen sina mål om antalet barn i barngrupper till de mål som kommunfullmäktige satt upp. Det anser vi vara mycket bra. Dock kan vi notera att redan i januari månad kommer vi bryta mot målen då ett barn till per förskola ska skrivas in. I dag är det över 18 barn i storbarnsgrupperna på samtliga sex förskoleenheter, i januari riskerar det att bli över 20 barn, igen. Miljöpartiet har efterfrågat långsiktig strategi från ansvarigt borgarråd, det måste bli ett slut på att barnen ska betala för stadens bristande planering och dåliga prioriteringar. Barnets Bästa ska gälla.

Flera föräldrar klagar i dag på ökad trafik vid hämtning och lämning vid skola och förskola. Vi föreslår därför att stadsdelen genomföra en satsning på säkra vägar tillsammans med trafikkontoret. Den fysiska miljön runt förskolor - och skolor ska förbättras och parkvägar underhållas så att fler väljer dem. Gång- och cykeltrafik ska prioriteras och stadsdelen kan föreslå bilfria zoner, dessutom bör lokalt arbete med attityder få fler föräldrar att avstå från att dagligen skjutsa barnen.

Vi ser positivt på att Skarpnäcks förskolor serverar mycket ekologisk mat, vårt mål 2012 är 40 procent, fast vi känner till kommuner som redan i dag lyckas med 70 procent i sina förskolor och målet för Malmö stads skolor 2012 är 100 procent ekologik mat. Vid val av inköp av fisk hoppas vi att naturskyddsföreningens riktlinjer följs och vi ser fram emot förskolor som själva väljer att införa köttfria veckodagar.

Inom äldreomsorgen anser vi att valfrihet ska råda, det innebär att både kommunal som enskild verksamhet ska erbjudas de äldre i både Norra som Södra hemtjänstområdet. Vi anser även att verksamheten behöver ekonomisk förstärkning, det är riktigt dåligt att Sthlms stad ska ge bland de lägsta ersättningarna per hemtjänsttimme i hela länet, hur rimmar det med en ”stad i världsklass”?

Enligt stadens riktlinjer ska möjlighet till utevistelse vara en rättighet. Men då den rättigheten verkar vara ett tänjbart begrepp föreslår vi en utevistelsegaranti . Allt fler äldre bor hemma längre, den så kallade Fixartjänsten för de över 75 år bör därför utökads och åldersgränsen sänkas till 67 år. Vi vill även ge möjlighet till att ha husdjur inom olika boendeformer. Vi betonar också att social gemenskap vid måltider är viktigt. Vällagad, hälsosam och god mat, anpassad för äldre, helst lokalt tillagad och ekologisk, är en viktig del av livskvaliteten och hälsan.

Slutligen vill vi lyfta fram tre verksamheter som de senaste åren erhållit styvmoderlig men som vi noterar sakta får ökade anslag efter tidigare drastiska nedskärningar. Det är kultur, stadsmiljö- och konsumentvägledning. Förr oss ingår dessa tre som nav i den goda staden. Medvetna konsumenter köper ekologiskt, hushåller med energi och ser upp för skuldfällor. Ett rikt lokalt kulturliv merför att fler, unga som gamla, stannar kvar i stadsdelen under helgerna. Välskötta parker med blommande perenner, tömda papperskorgar och ändamålsenlig belysning ger ökad trivsel och trygghet. Vi hoppas att fler medborgare vill vara med och sköta om våra vackra stadsdelar och ser fram emot Skarpnäck som den gröna stadsdelen där lokal odling och lokalt ansvar stöttas och uppmuntras av stadsdelens förvaltning.

Ett ökat samarbete med lokalt näringsliv i de olika centrumbildningarna står också högt på vår agenda och 2012 års boendedialoger kommer ge mer kunskap om vad de boende själva vill utveckla och förbättra.

I miljöpartiets Gröna Stockholm inför vi direktval, det innebär att de politiska företrädarna till varje stadsdelsnämnd väljs direkt av de väljare som bor i stadsdelen.

Reservation lämnades av ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) till förmån för ett eget förslag till beslut:

att delvis fastställa förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2011
samt därutöver anföra följande

Det socialdemokratiska förslaget i kommunfullmäktige till stadens budget för 2011 skulle gett Skarpnäck ytterligare ekonomiska resurser för att klara viktiga kvalitetssatsningar i verksamheten. I det följande kommenterar vi de områden i nämndens verksamhet vi anser särskilt viktiga och där socialdemokraterna i den centrala budgeten gjort ekonomiska satsningar utöver majoritetens förslag.

Förskoleverksamhet
Skolinspektionens granskning av stadens förskolor bekräftar när det gäller Skarpnäck den bild vi fått i förvaltningens verksamhetsuppföljningar och föräldraenkäter; för stora barngrupper, överutnyttjade lokaler, sliten utemiljö och brister i verksamhetsutveckling och personalens kompetens.

Vi vet att förskolans medarbetare ska räknas till samhällets vardagshjältar med höga ambitioner i sitt arbete och barnens absolut bästa för ögonen. För att uppnå de förbättringar som inspektionen efterlyser räcker det inte med de höjda ambitionsnivåer som förvaltningen redovisar. De blir tomma ord om de inte följs av mer resurser. I det socialdemokratiska budgetalternativet finns resurser för en ökad kvalitet i barnomsorgen. Det överskott som resultatenheterna varje år genererar borde också kunna användas för delar av den efterfrågade och nödvändiga kompetensutvecklingen.

De 11 nya förskoleavdelningar som ska avhjälpa de kritiserade, numera konstanta, överinskrivningarna blir tillgängliga löpande under året. Det betyder att överinskrivningarna fortsätter och kan öka med de nya bostäder som tillkommer. För att säkra platsbehoven måste planeringen av nya förskolor både förnyas och förstärkas, en särskild genomförandegrupp borde skapas för detta.

Förskoleråden är viktiga forum för föräldrarnas insyn och delaktighet i verksamheten. Vi välkomnar ett förstärkt arbete för att öka antalet förskoleråd. Förvaltningen har ett stort ansvar för att stimulera tillkomst och upprätthålla kontinuiteten med förskoleråden.

Barn och unga
En öppen fritidsgård kostar pengar, en stängd kan kosta hur mycket som helst! Skarpnäckslyftet är ett exempel på en framgångsrik samverkan mellan olika aktörer och en investering i bättre livsvillkor för många av våra unga och en tryggare närmiljö i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. Björkhagens fritidsgård kommer att återöppnas i början på året men det saknas fritidsgårdar i Hammarbyhöjden och Kärrtorp. Under året bör förvaltningen utreda förutsättningarna för att inom mandatperioden kunna ge de unga också i dessa stadsdelar tillgång till en aktiv fritid i en kommunal fritidsgård.

De knappa resurserna till barn och unga visar sig också i att flera av stadsdelens parklekar är starkt nedslitna. Under året sker en välbehövlig upprustning av Skarpnäcksparken. I avvaktan på att takten i upprustningarna ökar föreslår vi att förvaltningen redovisar en plan för återstående upprustningar.

Kultur- och föreningsverksamhet
Boende i alla åldrar har i Skarpnäck unika möjligheter att ta del av och utöva aktiv kulturverksamhet. Det är viktigt att inte bara verksamheten i Kulturhuset utvecklas utan att också verksamheterna i Kärrtorps Reflexen och Bagarmossens Folkets Hus kan säkerställas.

Äldreomsorg
Stadsdelsnämnden har ett viktigt ansvar för att ge de äldre en god livskvalitet och en värdig omsorg. Hemtjänstpersonalens kompetensutveckling och arbetsförutsättningar behöver förstärkas och utvecklas för att möta och tillgodose de äldres berättigade önskemål om kvalitetsförbättringar. Det gäller exempelvis rätten till utevistelse, tillgång till sociala aktiviteter och god, hemlagad mat.

De alltför snäva tidsramarna i hemtjänsten försvårar kvalitetsutvecklingen. Ytterligare resurser behövs därför för att vidga tidsramarna och ersättningen i äldreomsorgen.

Vi beklagar djupt att de boende i Hammarbyhöjden och Björkhagen inte längre får tillgång till en kommunal hemtjänst.

En aktiv samverkan med stadsdelens fastighetsägare för att förbättra tillgängligheten i befintligt bostadsbestånd skulle på ett pro-aktivt sätt möta dagens och morgondagens äldres behov av tillgängliga bostäder. En ökad tillgänglighet skulle samtidigt underlätta hemtjänstens arbete.

Individ- och familjeomsorg, inkl socialpsykiatri
Det oroar oss att resurserna till socialpsykiatri minskar 2012. Det drabbar en av de svagaste grupperna i samhället där risken för exempelvis hemlöshet är särskilt stor. I den socialdemokratiska budgeten finns ytterligare resurser avsatta till stadsdelarna för att säkra stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning, stärka det vräkningsförebyggande arbetet, anställa fler budget- och skuldrådgivare, utveckla familjecentraler, förstärka ungdomsmottagningarna och anställa fler fältassistenter.

Stadsmiljö

Medborgarna i Skarpnäck har under flera år i mätningar av upplevd trygghet och i brukarundersökningar om kvaliteten på stadsmiljön, uttryckt sitt tydliga missnöje. Det är därför glädjande att det nu är möjligt att avsätta ökade resurser för ett rent och tryggt Skarpnäck. Vi kan däremot inte nöja oss med de låga ambitionsnivåerna 65 procent i upplevd trygghet respektive 52 procent i nöjdhet med parkskötsel mm.

Arbetsmarknadsåtgärder
Ungdomar och långtidsarbetslösa är två särskilt prioriterade målgrupper för olika jobbsatsningar. Förvaltningens projekt för att aktivera långtidsarbetslösa utanför Jobbtorg kan visa på nya vägar att nå en av de grupper som står längst från arbetsmarknaden.

Sommarjobb under gymnasietiden är den första riktiga kontakten med arbetsmarknaden för de flesta ungdomar. Att erbjuda ungdomar möjlighet till sommarjobb är inte välgörenhet, det är långsiktig arbetsmarknadspolitik och en klok investering för framtiden. Stockholm borde som flera kommuner i Sverige erbjuda sommarjobb för alla ungdomar som inte har något annat arbete de hellre vill ha. Vi beklagar att majoritetens satsning på sommarjobb är så begränsad .

Utöver detta vill vi också anföra följande:
- Vi beklagar att majoriteten inte ville medverka i en politisk samverkan kring strategiska och konkreta insatser inom Söderortsvisionen och Skarpnäckslyftet för att utveckla Skarpnäcks stadsdelsområde.

- Vi beklagar att förvaltningen fullföljer nedläggningen av Norra Hemtjänsten men glädjer oss åt att aktivitetsplanen för 2012 är tom och att vi förhoppningsvis slipper auktionera ut ytterligare för våra medborgare viktiga välfärdsfunktioner.

Reservation lämnades av ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2012.

Förvaltningen får återkomma med förslag till verksamhetsplan och budget utifrån vänsterpartiets reservation i fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.

Därutöver vill vi framföra följande.

Förorten i centrum

Vänsterpartiet vill ha en stad i balans – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Stockholm ska vara en öppen och tillgänglig stad där människor från hela världen känner sig fria och trygga och där vi alla kan växa upp, leva och åldras med goda levnadsvillkor. Vänsterpartiet anser att välfärd är tryggast i kommunal regi. Det behövs ett tvärstopp för privatiseringar och mer resurser för att öka personaltätheten i välfärden. Vi vill införa en paragraf i anvisningarna för konkurrensutsättning om att utförare och leverantörer inte får ha koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis. Stadsdelsnämnderna ska bestämma över upphandlingar och ta tillbaka i egen regi när avtalen löper ut. Aktivitetsplanerna avskaffas och avknoppningar och utmaningar stoppas.

Stadsdelsnämnden skulle vara en viktig länk i den demokratiska kedjan, där invånarna kan möta politiker för samtal och även kräva politiskt ansvar. Efter år av centralisering, konkurrensutsättning och pengsystem är visionen krossad; invånarnas möjlighet att påverka mellan valen och politikens möjlighet att styra efter lokala behov har minskat kraftigt. Dagordningarna fylls av uppföljningar av privat drivna verksamheter. Stadsdelsnämnden har blivit ett remissorgan och många frågor hänvisas till facknämnder som beslutar bakom stängda dörrar.

Med vänsterpartiets politik skulle vi ha en mer decentraliserad och lokaldemokratisk nämndorganisation. Stadsdelsnämnderna skulle ha tydligt medborgarfokus och ansvar för betydligt fler verksamheter än idag. Med vår budget för 2012 får stadsdelsnämnderna en halv miljard mer. Vi fördelar mer pengar till stadsdelsområden med lägre inkomster för att jämna ut levnadsvillkoren och vi vill satsa på bland annat; mindre förskolegrupper, sänkta kolloavgifter, kulturcentra, fler anställda i hemtjänsten, höjd ersättning till stöd och service till personer med funktionsnedsättningar, hjälp mot våld i nära relationer, familjehemsplacerade barn, stöd till vuxna med missbruk och psykisk ohälsa, upprustade parker och grönområden, områdesplanering, fler och längre sommarjobb, sänkta avgifter i kulturskolan, sociala kooperativ och att försörjningsstödsnormen även ska inbegripa SL- kort och Internet. Vi investerar i en sim- och idrottshall i Skarpnäck.

ABC- satsning

I vänsterpartiets budget för staden satsar vi på arbete, bostad och centrum i förorterna. Vår ABC- satsning är också en skolsatsning ”Kunskap för jämlikhet” om en halv miljard, med klassprofil. Alla verksamheter som betalas av staden ska ha god kvalitet. Då krävs att anställda har bra utbildning, goda arbetsvillkor och medbestämmande. Vänsterpartiet har avsatt centrala pengar för kortare arbetstid i äldreomsorgen, rätt till heltid och en låglönesatsning.

Arbete

Vi satsar 124 mnkr mer än borgarna på arbetsmarknad centralt och lokalt, vilket gynnar förorter med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Framför allt fokuserar vi på unga, unga arbetslösa 18-20 år ska få läsa in gymnasium med försörjningsstöd och unga som hoppar av skolan ska sökas upp inom 14 dagar. Med vår budget kan vi ordna tre gånger fler visstidsanställningar för unga långtidsarbetslösa. Vi vill förstärka Komvux med 35 mnkr, svenska för invandrare med 17 mnkr och satsa 5 mnkr extra på funktionsnedsatta.

Bostad

All utförsäljning och ombildning av stadens allmännyttiga bostäder ska upphöra och de kommunala bolagen uppmanas införa hyresstopp. Av nyproduktionen vill vi att 75 % ska vara hyresrätter och var fjärde nybyggd lägenhet ska vara en mindre hyresrätt öronmärkt för unga. Det behövs 500 lägenheter per år till hemlösa för att på fem år få bort hemlösheten och 1000 lägenheter för personer med funktionsnedsättningar.

Centrum

Många av våra centrum behöver rustas upp, ett attraktivt centrum har en mix av affärer, offentlig service, kultur, idrott och icke kommersiell verksamhet och det ska vara tillgängligt för alla. Det behövs småföretagarforum och utvecklingsplaner som tas fram tillsammans med småföretagare, fastighetsägare, boende och rådet för funktionshinderfrågor.

Kunskap för jämlikhet

Jämlika och höga kunskapsresultat är skolans huvuduppgift. Höjd kvalitet i förskolan är en grund för att det ska gå bra för alla barn i skolan. Förskolans resursfördelning ska ses över med målet att införa ett socioekonomiskt styrt tilläggsbelopp. Vi satsar mer pengar i lägre årskurser och ökar den socioekonomiska omfördelningen. På fritidshemmen minskar vi barngrupperna och anställer fler fritidspedagoger. Mellanstadieverksamheten blir gratis för barnen. Alla gymnasieelever får SL-kort och vi gör en riktad satsning på ytterstadsgymnasierna.

Klimat- och miljöprofil

Vår stad behöver goda levnadsvillkor, därför behöver vi minska vår klimatpåverkan genom att minska utsläppen av växthusgaser till 2,0 ton koldioxidekvivalenter per stockholmare till 2018. Målet är att även att Stockholm ska bli en fossilbränslefri stad 2030, som en del för att uppnå detta satsar vi 100 mnkr på cykelplanen för ytterstaden, stoppar Förbifarten och lägger resurserna på kollektivtrafik i stället. Andelen ekologisk mat ska öka till 40 procent och maten i förskolor, skolor, gruppboenden och äldreboenden ska tillagas på plats i egna kök. Våra grönområden ska underhållas bättre och sjöar och vattendrag ska restaureras. Rena sjöar och naturreservat är en klassfråga.

Rättvisa investeringar

Tre miljarder vill vi investera i personal och jämställdhet; rättvisa och demokrati samt miljö och framtid. En miljard satsar vi bland annat på utbildning och kortare arbetstid i äldreomsorgen, tillgänglighet och gruppbostäder. Nästa miljard går till att utbilda personal i HBT, barnperspektiv, jämställdhet etc. och på ett utvecklingsarbete i stadsdelarna för att engagera fler i lokaldemokratin.

Den sista miljarden investeras för att minska utsläpp av klimatförändrande gaser, stimulera klimatsmarta investeringar, sanera sjuka hus och utreda behovet av en förbehandlingsanläggning för biogas i egen regi.

Skatt

För år 2012 föreslår vi en kommunal inkomstskatt med 18:08 per skattekrona, vilket är ett återställande av 2006 års skattesats.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Med vänsterpartiets budget får Skarpnäcks stadsdelsnämnd 28,7 mnkr mer än den borgerliga majoritetens budget som beslutats i kommunfullmäktige. Eventuella vinster av effektiviseringar får behållas i verksamheten för att öka kvaliteten, istället för att skära ned. Resurser till ekonomiskt bistånd ska fördelas i ett särskilt anslag, för att säkerställa att bedömningar alltid görs rättvist och på saklig grund, genom detta undviks även att andra verksamheter påverkas om behoven av bistånd ökar.

Förskola

Vänsterpartiet satsar 7,1 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktige

Höjd schablon och socioekonomiskt tillägg med 1,5 %, totalt 3 % mera för att minska barngrupperna

Höjt socioekonomiskt tillägg med 6 % för andraspråk, modersmål och särskilt stöd

Ytterligare socioekonomisk omfördelning till 2006 års nivå

Genuspedagogik och demokratiarbete i alla skolor

Vänsterpartiets mål för förskolan

Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

Barns lärande ska stå i fokus i förskolan

Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

Vänsterpartiets syn är att småbarnsgrupper inte ska vara större än 14 barn (med sikte på 12) och storbarnsgrupper inte större än 18 barn (med sikte på 16). Skarpnäcks förskolor är redan överfulla, och enligt prognosen fortsätter ökningen av barn i förskoleåldern. Vänsterpartiet välkomnar att det i stadsdelens verksamhetsplan nu poängteras att målet är 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna, situationen är svår men den nya synen kan innebära att den tas på ett större allvar nu. Det finns en förståelig oro bland föräldrarna vilket också kommer till uttryck i brukarenkäterna.

I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet. Läroplanens syn på kunskap och läroprocesser ska genomsyra förskolan i enlighet med det som beskrivs i den språkplattform som arbetats fram. Genusperspektivet ska integreras i arbete, det medvetna arbetet för att motverka traditionella könsmönster och könsroller måste intensifieras. Likabehandlingsplanerna ska vara utarbetade på de enskilda förskolorna för att kunna vara ett verktyg för detta förändringsarbete.

Vårdnadsbidraget ska tas bort, det är en kvinnofälla och gör det svårare för barn att lära sig svenska.

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 1,1 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktige

Fler öppna förskolor, parklekar och mötesplatser

Ökat öppethållande på fritidsgårdar

Sänkt avgift med 10 procent för sommarkollo

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

Alla ungdomar ska ha nära till icke-kommersiella och tillgängliga mötesplatser

Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras i stadsdelarna

Fritidsverksamheten ska vara lika attraktiv för flickor som för pojkar

Parklekar, öppna förskolor och fritidsgårdar ska vara lika attraktiva för flickor som för pojkar. Genuspedagogik ska stimulera en jämställd verksamhet och verksamheterna ska vara tillgänglig för unga med funktionsnedsättningar.

Parklekar och öppna förskolor är viktiga mötesplatser och behöver byggas ut när barnantalet ökar. Parklekarna ska vara bemannade och personalen ska ha adekvat utbildning och utomhuspedagogiken ska utvecklas. Stadsdelens fritidsgårdar gör ett viktigt arbete, men under det senaste året har det varit enbart i Bagarmossen som det varit en verksamhet och ett öppethållande som varit tillfredsställande. Vänsterpartiet vill öka ungdomarnas eget skapande och medbestämmande på fritidsgårdarna, genom exempelvis ett ungdomsråd med egen budget. Personalen ska ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer för droger, kriminalitet och hedersrelaterat liv.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 1,4 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktige

Höjt stöd till kultur- och föreningsverksamhet

Lokala kulturcentra/samverkan bibliotek i förorter

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

Alla barn och unga ska få uppleva och själva delta i skapande verksamhet

Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning, ålder, etnicitet eller inkomst

Kulturpolitiken ska stärkas där den är svagast och det är i förorterna. Vi vill motverka den kulturella segregationen genom att skapa lokala kulturcentra i samverkan med bibliotek, skolor, Folket Hus och invånare.

Föreningsbidragen ska öka i förorterna och fördelas jämställt, även organisationer som arbetar för jämställdhet ska kunna söka föreningsbidrag. Konsumentvägledning med god tillgänglighet ska finnas. Konsumentarbetet ska öka engagemanget för rättvis handel – Stockholm ska bli en föregångare som Fair Trade City.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar 4,4 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktige

Ökad personaltäthet och generösare tidsramar i hemtjänsten. Höjd peng med ytterligare 2 % till totalt 4 % i höjning

Ökad kvalitet i dagverksamhet. Höjd peng med 2 %

Ett bättre socialt innehåll i vardagen med mer kultur och rörelse.

Fler äldre ska få hjälp av fixare och hjälpen ska även omfatta källsortering

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskrimineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen

Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i ett vård- och omsorgsboende

Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Äldreomsorgen ska värnas mot privata vinstintressen som undergräver tryggheten för de äldre. Boenden ska återtas i kommunal regi när avtalen löper ut och kommunal hemtjänst ska införas där den saknas. Oannonserade besök och skarpare metoder ska användas för att upptäcka vanvård, fusk och brister i privat driven och kommunalt driven äldreomsorg. Personaltätheten, kontinuiteten och kompetensen måste förbättras. Vi ökar resurserna till hemtjänsten för att få generösare tidsramar där gångtiderna räknas med. Medarbetarna måste ha en arbetsmiljö som gör att de orkar till 65 år, vänsterpartiet satsar därför på rätt till heltid och sju timmars arbetsdag med kompetensutveckling, träning och handledning på arbetstid.

Äldreomsorgen ska utgå från genusperspektiv och anti-diskriminering, det vill säga kvinnor och män ska få lika mycket stöd. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte en följd av brister i samhället. Kommunal hemtjänst ska finnas för alla och även på olika språk. Äldre ska ha verkligt inflytande i äldreomsorgen och en reell möjlighet att välja. Förtroenderåd, anhörigråd och pensionärsråd ska ges bättre förutsättningar till insyn och påverkan. Vänsterpartiet vill stärka kvaliteten i dagverksamheterna. Alla äldre ska ha en egen genomförandeplan utifrån sina behov och för att äldre ska kunna röra sig ute krävs ökad tillgänglighet. Kommunalt drivna servicehus, vård- och omsorgsboende, seniorboende, kollektivhus och trygghetsboende - om det byggs nytt till hyror som låginkomsttagare har råd med – ska finnas i alla stadsdelar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 3 mnkr mer i Skarpnäckjämfört med kommunfullmäktige

Höjd schablon med 2 % för barnboende, vuxenboende, daglig verksamhet, korttidshem, hemtjänst, ledsagning och avlösning

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättningar

Flickor/kvinnor och pojkar/män ska få stöd och service av god kvalitet

Bostad, stöd, daglig sysselsättning och arbete ska byggas ut

Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Vi vill ha god och jämställd omsorg, stöd och service för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Bemanningen ska vara tillräcklig och insatser samordnas för att alla ska få goda levnadsvillkor. Rätten till inflytande är grundläggande, vi vill ta fram ett nytt system för att öka brukarnas inflytande som inte bygger på privatisering. Det är en kränkning av självbestämmanderätten att inte få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad.

Att bygga bort bostadsbristen ska prioriteras. Idag fattas 1000 gruppbostäder i staden. Möjligheten att bygga gruppbostäder ska prövas i alla bostadsprojekt utifrån stadens behov. Ett nytänkande behövs för bostäder och daglig verksamhet för yngre och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sociala kooperativ är alternativ till daglig verksamhet. Gruppbostäder ska ge en god levnadsnivå och högst ha fem till sex lägenheter.

Med pedagogisk utveckling, individuella planer enligt LSS och mål för självständighet ökar den enskildes utveckling.

Brukarråd och brukarrevisioner eller andra former av brukarinflytande ska finnas. Stöd av heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska ges i tillräcklig omfattning. Funktionsnedsatta ska kunna få en personlig assistent som talar hemspråket.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 4,5 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktige,

varav 2,4 mnkr för barn och unga, 0,9 mnkr för vuxna samt 1,1 mnkr till socialpsykiatri

Återupprätta den sociala barnavården för utsatta flickor och pojkar

Utökad uppföljning av familjehemsplacerade barn

Starta enheter för stödinsatser mot våld i nära relationer

Stärka missbruksvården och arbetet med att hemlösa kvinnor och män ska få egen bostad

Ökat stöd till kvinnor och män med psykiska funktionsnedsättningar

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas

Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Barnperspektivet ska respekteras. Brukarorganisationer och handikappråd ska ha mer inflytande. Verksamheten ska drivas i kommunens regi.

Barn till föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller bor i familjer där våld förekommer ska erbjudas gruppstöd. Familjecentraler byggs ut i samverkan med landstinget. Barn- och ungdomsvård ska stärkas i förorter där det behövs kraftigt ökade insatser. Barn i familjehem ska besökas minst fyra gånger per år varav minst en gång oanmält. Socialtjänstens insatser ska stegvis förstärkas så att budgeten ökar med 100 mnkr under en mandatperiod.

Alla stadsdelnämnder ska ha en plan mot hemlösheten och mot narkotikan bland unga flickor och pojkar. För att nå kvinnor och män med dolt missbruk behövs ett förstärkt uppsökande arbete och tidiga insatser i samverkan med vårdcentral och företagshälsovård. Det ska finnas öppenvård för kvinnors behov. Många kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning saknar hem och arbete. Bara 37 % av alla inom socialpsykiatrin har beviljats sysselsättning. Varje stadsdelsnämnd ska ha en plan för boende, sysselsättning, träfflokaler och uppföljning.

Stadsmiljöverksamhet

Vänsterpartiet satsar 0,6 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktige

Stärka den lokala demokratin i stadsmiljöfrågor - områdesplanering

Bättre skötsel av parker och grönområden

Upprustning av parker och grönområden (investeringar)

Vänsterpartiets mål för stadsmiljön

Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21-arbetet, stadsmiljöfrågor och lokala planprocesser

Alla stockholmare ska ha tillgång till rena, säkra och välskötta parker

Den demokratiska delen av Agenda 21-arbetet (FN:s globala handlingsprogram för hållbar utveckling) ska fördjupas genom ökat medborgarinflytande om trafik, parker och stadsplanering. Stadsdelsnämnderna ska få tillbaka rätten att yttra sig över markanvisningarna. Vi vill ha områdesplanering och omvänd planprocess som utgår från en helhetssyn. Barn och unga ska också få säga sin mening innan beslut fattas som rör deras vardag. Får människor känna sig delaktiga i planprocessen minskar antalet överklaganden och byggprocessen går smidigare.

Grundläggande för en god folkhälsa är att människor har nära till grönområden och parker. Våra grönområden ska förvaltas på ett bra sätt genom att följa skötselplanerna, därför avsätter vi mer resurser för att genomföra parkprogrammet och förbättra skötseln av grönområdena. Lokala strategier för hållbar utveckling ska stödjas och utvecklas. Vi vill kraftigt öka insamling av matavfall, även i flerfamiljshus. Målet 2012 är att 40 % av allt biologiskt avfall samlas in och 2015 ska 70 % vara insamlat.

Stadsmiljön ska vara trygg och vacker med goda möjligheter till spontanidrott och rörelse.

Flyktingmottagande

Söka upp barn till avvisningshotade och gömda så att de kan få gå i förskola och skola

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

Flyktingars möjlighet att få en fast bostad i staden ska öka

Barn och vuxna flyktingar ska få god hjälp att komma in i samhället

Barns behov ska alltid uppmärksammas

Staden ska ge god praktisk och social hjälp för att flyktingar snabbt ska komma in i samhället.

Ett samlat grepp behövs för att få fram trygga bostäder för flyktingfamiljer, att det finns hemlösa barn är inte förenligt med FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn ska ha egna handlingsplaner för att säkra ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skolgång och en stimulerande fritid. Flyktingar som inte kan arbeta introduceras efter sina behov. Staden ska inte anmäla papperslösa eller avvisningshotade som inte är EU-medborgare till Migrationsverket eller till polisen.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 3,7 mnkr mer i Skarpnäck än kommunfullmäktige

SL-kortet återinförs i normen

Internetuppkoppling införs i normen för ekonomiskt bistånd

Ökat barnperspektiv i handläggningen

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpolitik och vill därför återinföra SL-kortet i normen och ta bort nuvarande stadsdelsarrest. Vi vill också lägga in Internet i normen, för att underlätta för arbetslösa att söka arbete och för barn och unga att sköta sitt skolarbete och leva som andra unga i samma ålder.

Ensamma föräldrars och barns situation ska alltid uppmärksammas. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att barnfamiljer inte vräks av ekonomiska skäl. Ingen ska utsättas för att elen stängs av. Alla som önskar ska erbjudas budget- och skuldrådgivning inom en månad. Vräkningar och hemlöshet ska motverkas genom tidiga insatser.

Det långsiktiga målet är att stödja människor till självförsörjning och erbjuda en meningsfull sysselsättning för de som inte kan arbeta. Moderaternas politik med försämringar i sjukförsäkringen har gjort att många sjuka människor som inte kan arbeta får leva på ekonomiskt bistånd. Att stadsdelen nu gör en satsning på denna grupp inför nästa år är självklart positivt. Dock kan det också ses som ett projekt vars syfte är att arbeta med ett problem som inte skulle behöva finnas i den utsträckningen som det gör idag.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 2,2 mnkr mer i Skarpnäck än kommunfullmäktige

Sociala kooperativ startas i minst fem stadsdelsnämnder

Fler sommarjobb och möjlighet till längre perioder för sommarjobb

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

Kvinnor och män ska erbjudas insatser utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

Alla unga ska få arbete, praktik som leder till arbete eller utbildning inom en månad

Alla flickor och pojkar som söker ska kunna få ett sommarjobb

Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Målet är att hjälpa människor till en långsiktig anställning. Med vår kommunpolitik blir det fler jobb. Stadsdelsnämnderna ska prioritera insatser för människor som står långt från arbetsmarknaden. Fler ungdomar ska kunna få sommarjobb och flera ska kunna jobba längre perioder än tre veckor. Sommarjobb ska erbjudas alla ungdomar oberoende av funktionsnedsättningar. Unga i riskzonen ska erbjudas ett heltidsprogram med mentorer, utbildning samt yrkespraktik samt vid behov fritidsaktiviteter och föräldrastöd i samverkan med individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsnämnd och utbildningsnämnd.

§8 Personalövertagande av verksamhet

Svar på skrivelse från Tina Kratz (V)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-463/11) daterat

2011-11-21.

En skrivelse från ledamoten Tina Kratz (V) angående avsiktsförklaringen om personalövertagande av Norra hemtjänstenheten anmäldes på stadsdelsnämndens möte i september 2011. Förvaltningen kommer följa stadens riktlinjer i ”Tillämpningsanvisningar avseende personalövertagande av verksamhet på marknadsmässiga villkor”.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M), vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (M), ledampt Claes Elmgren m.fl. (S), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade med bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: ett förslag från (M), (MP), (FP) och (S) samt ett förslag från (V)

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M), (MP), (FP) och (S).

Reservation lämnades av ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut

Vi föreslog nämnden besluta

Att utreda brukarnas önskemål innan vi tar bort deras möjlighet att välja kommunal hemtjänst

Enligt svaret på vår skrivelse ska alltså de äldre inte ges någon möjlighet att komma till tals och ingen hänsyn kommer att tas till dem angående förändringen. De äldre får därmed ingen möjlighet att påverka beslutet utan måste anpassa sig till att den kommunala verksamheten nu försvinner.

Det blir även svårare för oss politiker att veta om de äldre faktiskt får sina behov tillgodosedda. I förvaltningens förslag till verksamhetsplan kan man på sidan 14 läsa att det redan i dag finns stora brister i möjligheten till val inom hemtjänst ”Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst 58 % ”. Att då i detta läge försämra utbytet i en så stor del av stadsdelen utan att först utreda brukarnas önskemål anser vi vara väldigt ansvarslöst.

Varför vill förvaltningen och alliansen inte utreda hur brukarna ställer sig till att bli av med det kommunala alternativet. Finns det en rädsla för vad svaret kommer att bli?


§9 Barns modersmäl

Svar på skrivelse från Tina Kratz (V) dnr: 1.6.-585/2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-585/11) daterat

2011-11-21.

Nämndens ledamot Tina Kratz (V) har i en skrivelse ställt tre frågor om förskolans arbete med barns modersmål med anledning av förvaltningens svar till Skolinspektionens granskning av förskolan.

Förvaltningen har tagit fram en språkplattform som utgör handlingsplan för förskolans pedagoger. Implementering sker under 2011/2012.

Förskolan skaffar sig kunskap om barnets och föräldrarnas språk under första mötet med föräldrarna. Genom möten med andra barn med samma modersmål får barnen möjligheter att utveckla sitt språk. Förskolan synliggör flerspråkighet och kulturell mångfald på många olika sätt i verksamheten bland annat med skriftspråk på modersmålet.


§10 Skrivelse angående Hemmet för Gamla - Claes Elmgren m.fl.(S)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-584/11) daterat

2011-11-21.

Claes Elmgren m.fl. (S) har lämnat en skrivelse till Skarpnäcks stadsdelsnämnd med frågor om Carema Äldreomsorg ABs verksamhet på Hemmet för Gamla. Under senare tid har Carema Cares verksamhet uppmärksammats i medier och kritik har framförts mot flera av deras äldreboenden i Stockholmsområdet. Gällande Hemmet för Gamla har brister och förbättringsmöjligheter uppmärksammats i tidigare verksamhetsuppföljningar som kommit till nämndens kännedom.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Sonny Österman m.fl.(M) och ledamot Daniel Forslund (FP);

Allianspartierna välkomnar att Claes Elmgren m.fl. (S) vill se ett ökat fokus på kvaliteten i stadsdelens äldreomsorg i enlighet med den skrivelse man överlämnat till stadsdelsnämnden angående Hemmet för Gamla. En aktiv kvalitetsuppföljning, förbättrad avvikelserapportering och skärpt fokus på att mäta den upplevda kvaliteten hos brukare och närstående är frågor av största vikt.

Till skillnad från Socialdemokraterna, som fokuserar på en enda enskild utförare, vill dock Allianspartierna granska stadens samtliga utförare, såväl kommunala som privata. Därför har Stadshusalliansen nyligen beslutat att en ny central inspektion för äldreomsorgen ska införas. Inspektionen ska granska samtliga boenden oavsett utförare. Detta innebär att antalet oanmälda inspektioner ska öka och tillsynen skärpas, vilket kommer ge oss betydligt skarpare verktyg att följa upp kvaliteten på stadsdelsnivå.

Allianspartierna beklagar att varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet i kommunfullmäktige gav sitt stöd till denna kraftfulla skärpning av tillsynen av stadens äldreomsorg.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Annika Johansson m.fl.(S);

Vi tackar för förvaltningens svar på vår skrivelse.

I svaret konstaterar förvaltningen bland annat att Carema i sin verksamhet på Hemmet för Gamla uppfyller de krav som ställs i stadens mall för uppföljning av ingångna avtal. Samtidigt konstaterar man att avtalet är stort och svåröverblickbart.

Vi är övertygade om att bra kan bli bättre. Vid det studiebesök på Hemmet för Gamla, som vi gjorde efter att skrivelsen lämnades in, kunde vi konstatera att det finns anledning att ställa flera frågor än de som mallen innehåller.

Vi kommer därför att återkomma med förslag som kompletterar de verksamhets- och avtalsuppföljningar som görs idag.

§11 Avveckling av Norra hemtjänstenheten

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Avveckla hemtjänstenheten Norra hemtjänstenheten från och med 2012-04-01.

2. Priset för verksamheten som Björkhagens hemtjänst AB (under bildande) har för avsikt att överta är 1 550 tkr.

3. Uppdra åt förvaltningen att teckna nödvändiga avtal med Björkhagens hemtjänst AB(under bildande).

4. Stadsdelsnämndens beslut att avveckla hemtjänstenheten Norra hemtjänstenheten gäller under förutsättning att Björkhagens hemtjänst AB (under bildande) antas som utförare i stadens ramavtalsupphandling av utförare inom hemtjänsten.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.2.2.-373/11) daterat

2011-11-17.

Staden har ett kundvalssystem för hemtjänst som innebär att den som har beviljad hemtjänst själv väljer vilken utförare som ska utföra tjänsten. Staden genomför genom Äldreförvaltningen upphandling av ramavtal för hemtjänstutförare.

Enligt stadens policy för konkurrens ska personal uppmuntras att överta tidigare kommunalt driven verksamhet. Enhetschefen för Norra hemtjänstenheten har genom eget bolag, i enlighet med tidigare anmäld avsiktsförklaring, ansökt om att antas som utförare inom stadens hemtjänst. Under förutsättning att Äldreförvaltningen beslutar att anta företaget som utförare, så uppfylls förutsättningarna för genomförande av personalövertagande av verksamhet på marknadsmässiga villkor. Förvaltningen föreslår därför att Norra hemtjänstenheten avvecklas.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns fyra förslag till beslut: ett gemensamt förslag till beslut från (M) och (FP), ett förslag från (MP), ett förslag från (S) samt ett förslag från (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M) och (FP).

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) till förmån för ett eget förslag till beslut

Vi föreslog nämnden besluta:

Att avstyrka avveckling av Norra hemtjänstenheten

Miljöpartiet arbetar för valfrihet och mångfald. Därför avstyrker vi avveckling av kommunal hemtjänst i norra stadsdelen då det innebär att inget kommunalt alternativ återstår att väja.

I övrigt kan tilläggas att vi önskar översyn av dagens situation i hela staden. Vi befarar att alliansens iver att genomföra sitt valprogram om avveckling av kommunala verksamheter i vissa avseenden medfört enfald i stället för mångfald.

Vi anser inte att verksamheter ska avyttras till bolag som ej skattar i Sverige och vi förordar att eventuella överskott i verksamhet återinvesteras för att utveckla verksamheten och kanske höja löner i en till 90 procent kvinnodominerad arbetsmiljö.

Reservation lämnades av ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) till förmån för ett eget förslag till beslut

Vi föreslog nämnden besluta

att behålla Norra hemtjänstenheten i kommunal regi

samt därutöver anföra följande

Vi socialdemokrater vill värna kvalitet och möjligheter för brukare till inflytande i våra kommunala verksamheter. Det är samtidigt viktigt att de kommunala verksamheterna ges bra förutsättningar för att kunna bedriva en effektiv verksamhet.

Förslaget att avveckla Norra hemtjänstenheten innebär att brukarna inte kan välja ett kommunalt alternativ, vilket vi beklagar. Vi konstaterar också at hela den kommunala hemtjänsten i Skarpnäck står inför en omstrukturering. Den planerade avknoppningen kommer att allvarligt försämra förutsättningarna för denna omställning.

Vi ser med oro på att den moderatledda majoriteten fortsätter att sälja ut kommunal egendom. Enligt vår bestämda uppfattning ska gemensamma resurser för välfärd gå till just välfärd – inte till privata vinstuttag. Vi vill i stället utveckla kvaliteten i vår kommunala hemtjänst. För detta krävs både ett fortsatt kvalitetsarbete i hemtjänsten och ökade resurser.

Reservation lämnades av ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut

Vi föreslog nämnden besluta:

- Att behålla den norra hemtjänstenheten i kommunal regi

Vi anser att det är av yttersta vikt att behålla hemtjänsten i kommunal regi. Anledningarna är flera. Ur ett demokratiskt perspektiv anser vi att pengar som är tänkta att gå till vård och omsorg också ska göra det, att göra vinst på att vårda äldre ska inte vara möjligt i ett modernt land som Sverige.

Det är viktigt att det finns meddelarfrihet för de anställda vilket det inte kommer finnas om hemtjänsten tas över av ett privat företag. Möjligheten till insyn i verksamheten är vidare begränsad om vården utförs av ett privat företag än om vi själva som stad utför vården. Ur ett brukarperspektiv är det viktigt att stadsdelen kan erbjuda de äldre som vill ett kommunalt alternativ vilket inte kommer vara möjligt för de äldre boendes i Hammarbyhöjden och Björkhagen om den nu försvinner.

Det finns hundratals privata utförare av hemtjänst i staden, det står den berörda chefen fritt att starta ett företag för att driva hemtjänst utan att de äldre i Hammarbyhöjden och Björkhagen ska mista sin möjlighet att ha kommunal hemtjänst.


§12 Förbättra gatu- och trafikmiljön på Sockenvägen

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-465/11) daterat

2011-11-22.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2011-10-03 innehåller förslag på åtgärder för att förbättra gatu- och trafikmiljön för de boende längs Sockenvägen. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2011-11-10 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen anser att det är bra om situationen för de boende längs Sockenvägen förbättras och föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att vidarebefordra ärendet till trafik- och renhållningsnämnden för vidare handläggning.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: ett gemensamt förslag till beslut från (M) och (FP), ett förslag från (MP) och (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M) och (FP).

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren (S), ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut

Vi föreslog nämnden besluta:

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt

att därutöver anföra

Skarpnäcks stadsdelsnämnd anser att det vore positivt för de boende vid Sockenvägen och i resten av stadsdelen om de fick leva i en miljö med mindre buller, avgaser och partiklar samt mindre risk för trafikolyckor, och anser att detta åstadkoms bäst med en lägre trafikvolym som framförs med lägre hastighet. En lägre trafikvolym ökar även framkomligheten för de som av tungt vägande skäl behöver vägutrymmet, t.ex. näringsverksamheter, och vore därför gynnsamt för stadsdelens ekonomiska utveckling.

Vi driver på för att Tvärspår Syd ska bli verklighet och gå till Skarpnäck, en fortsatt kollektivtrafikutveckling är en förutsättning för en växande stad.

Stadsdelsnämnden anser inte att ytterligare en infart till Bagarmossen skulle minska mängden privatresor med bil, då det för många boende skulle göra bilen till ett relativt mer attraktivt alternativ och därmed påverka hushållens livsmönster och investeringar i riktning mot fler personresor med bil, vilket i förlängningen skulle öka just de problem som föranlett medborgarförslaget.

Däremot stödjer stadsdelsnämnden med glädje de två andra föreslagna åtgärderna i medborgarförslaget:

Sänkt hastighet skulle på kort sikt minska bullret, partiklarna, avgaserna och trafikriskerna. På längre sikt skulle det minska problemen än mer genom att flytta över fler personresor till mer skonsamma trafikslag, då dessa i och med hastighetsbegränsningen blir relativt sett mer attraktiva.

En avsmalning av vägen genom anläggning av en allé skulle förstärka effekten av hastighetsbegränsningen genom att förtydliga budskapet att vägen är en stadsgata genom ett bostadsområde och inte en landsväg. Ett alternativ eller ett komplement till en allé vore också att bygga rondeller, vilket gjorts med fördel i andra stadskommuner.

Sammanfattningsvis förordar stadsdelsnämnden därför att hastigheten på Sockenvägen snarat möjligt sänks till 30km/h, samt att kostnaden för och nyttan av anläggning av allé resp. rondeller utreds och kommer att lägga ett sådant förslag till förvaltningen att gå vidare till trafikkontoret med.


§13 Rusta upp Bagarmossens centrum

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-436/11) daterat

2011-11-23.

Medborgarförslaget, som inkom till förvaltningen 2011-09-13, innehåller förslag på hur Bagarmossens centrum skulle kunna utvecklas och att stadsdelsnämnden tar initiativ i frågan. Förvaltningen instämmer i att Bagarmossens centrum behöver utvecklas. Under den kommande boendedialogen i Bagarmossen kommer frågan aktualiseras, då berörda förvaltningar har i uppdrag att samarbeta för en utveckling. Förvaltningen kommer ta initiativ till möten om centrumutveckling och bildandet av en företagareförening.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP)

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut men vill särskilt lyfta fram:

Vi ser positivt på förslagsskrivarnas idé om fler bostäder och verksamheter intill torget i Bagarmossens centrum. Det skulle gynna områdets ekonomiska utveckling och göra torget mer frekventerat och därmed tryggare och mer attraktivt. Vidare vore det ett välkommet bidrag till Stockholms hårda bostadssituation, liksom till stadens miljöpåverkan, då avståndet till tunnelbanan är mycket kort och de nyinflyttade skulle kunna få sina behov försörjda med hög energieffektivitet.


§14 Uppsättning av flaggstång i Brandparken

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Att tillstyrka förslaget om flaggstång i Brandparken.

Att därutöver anföra;

Alliansen tycker att medborgarförslaget om en flaggstång i Brandparken är bra. Parken används vid olika evenemang, bland annat vid nationaldagsfirandet, varför en flaggstång väl skulle fylla sin plats i parken.

Det är självklart att stadsdelens flaggor ska användas i enlighet med flagglagen och för det ändamålet saknar förvaltningen resurser. Vi anser emellertid att möjligheten till att anförtro olika organisationer, förslagsvis de som väckt medborgarförslaget, uppdraget att sköta flaggstången ska undersökas.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-467/11) daterat

2011-11-29.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnade ett medborgarförslag 2011-11-11 till förvaltningen för beredning. Medborgarförslaget innehåller ett förslag om att sätta upp en flaggstång i Brandparken.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: ett gemensamt förslag till beslut från (M) och (FP) samt ett förslag från (MP), (S) och (V)

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M) och (FP).

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren (S), ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut

Vi föreslog nämnden besluta:

bifalla förvaltningens förslag till beslut.


2011-12-15 13

§15 Elljusslinga runt Flatensjön samt öppna upp vattekranar

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-466/11) daterat

2011-11-29.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnade ett medborgarförslag 2011-11-11 till förvaltningen för beredning. Skrivelsen innehåller ett förslag om att inte anlägga elljusslinga runt Flatensjön samt att öppna upp vattenkranar som finns vid badplatserna.


§16 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Nedanstående personer väljs till pensionärsråd för år 2012 i enlighet med bilagda nomineringar.

Till ordinarie ledarmöter:

Ingegerd Engzell PRO

Lars Fors PRO

Anders Lindmark SPF

Maud Luks PRO

Inga-Britt Edberg SPF

Till ersättare:

Göran Brettéus PRO

Elke Liljemark SPF

Britta Lindqvist PRO

Sibylla Rydén PRO

Barbro Trygg PRO

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-506/11) daterat

2011-11-04.

I varje stadsdelsnämnd skall, enligt beslut i kommunfullmäktige (2004:12), finnas

ett pensionärsråd knutet till stadsdelsnämnden som ett rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer, nämnd och förvaltning i allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden.

Pensionärsrådet ska, då det är fulltaligt, bestå av fem ledamöter och fem ersättare och utses av stadsdelsnämnden. Ledamöter och ersättare i rådet nomineras av pensionärsorganisationerna proportionellt till organisationernas medlemsantal i stadsdelsnämndens geografiska område. Ledamöterna ska vara bosatta inom stadsdelsnämndens område.


§17 Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1, vid kv. Snöfallet i stadsdelen Björkhagen, S-Dp 2010-07564-54

Remissvar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Att som sitt yttrande över remissen avseende ny detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1, vid kv. Snöfallet i stadsdelen Björkhagen överlämna detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr1.5.3.-602 /11) daterat

2011-12-05.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som möjliggör att c:a 40 nya bostäder kan uppföras vid Karlskronavägen i Björkhagen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss. Förvaltningen anser att den föreslagna platsen inte är lämplig för bebyggelse. Området används för lek och rekreation av förskolor och boende och är en entré till Nackareservatet med promenad- och motionsslingor. Förvaltningen anser att det borde finnas platser i Björkhagen som bättre lämpar sig för en kompletteringsbebyggelse med 40-talet lägenheter. Kommande områdesplanering får utvisa vilka platser som är lämpliga. Förvaltningen anser att planeringen bör påbörjas skyndsamt.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Sonny Österman m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C)

Allianspartierna anser att bebyggelse på den föreslagna platsen i kvarteret Snöfallet på Karlskronavägen är olämplig. Behovet av nya bostäder i stadsdelen är stort, men varje nytt bostadsprojekt måste prövas individuellt för att säkerställa att det blir ett positivt tillskott till stadsbilden och för de närboende. När det gäller det föreslagna projektet på Karlskronavägen väger de negativa aspekterna så tungt att projektet bör avstyrkas i enlighet med förvaltningens förslag.

Ett flertal förskolor och dagbarnvårdare i området använder den aktuella parkmarken som lekplats och utegård. Skulle huset byggas försvåras förskolornas verksamhet betydligt, vilket skulle ligga helt i strid med Skarpnäcksalliansens ambition att utveckla och satsa på stadsdelens förskolor.

Naturområdet där man planerar bygga huset är både känsligt med gamla vackra ekar, och topografiskt svårt att bebygga då det är relativt kuperat och kräver omfattande sprängningsarbeten. Området är därutöver en viktig knutpunkt för friluftslivet och utgör en port mot naturen och Nackareservatet, med en nyligen anlagd motionsslinga som startar precis där huset är tänkt att ligga.

Utformningen av det nya huset bryter helt av mot den existerande bebyggelsen med smala, ljusputsade funkishus och är istället en stor, bred och kompakt tegelbyggnad som är okänsligt inplacerad i naturmarken. Alltför få ansträngningar har gjorts för att detta ska bli en kompletteringsbebyggelse som väl smälter in i stadsbilden, så som man exempelvis gjort vid tidigare förtätningar längs Malmövägen och Ulricehamnsvägen med lyckat resultat.

Trafiksituationen på Karlskronavägen är redan i dagsläget relativt svår med omfattande trafik till Björkhagens Skola och förskolorna på morgon och eftermiddag. Det nya huset skulle medföra betydande trafikproblem på en redan smal och hårt trafikerad gata där det alltid är mycket barn i rörelse. Redan idag är det svårt att hitta parkeringsplatser för de boende och besökare. Allianspartierna i Skarpnäck anser att ett nyckeltal på endast 0,7 bilar per hushåll är alldeles för lågt och att det skulle medföra ännu mer problematik med att hitta parkeringsmöjligheter för boende och besökare.

Därför bör andra och mer lämpliga platser för bostäder identifieras i den områdesplanering av Hammarbyhöjden och Björkhagen som stadsdelsnämnden har beställt hos Stadsbyggnadskontoret

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Claes Elmgren m.fl. (MP)

Vi instämmer i förvaltningens bedömning. Förvaltningen anför att det är av största vikt att en helhetsbedömning görs i en områdesplanering för att reda ut var det kan vara lämpligt med ny bebyggelse. Enligt förvaltningen bör det arbetet startas omgående. Vi delar denna uppfattning och finner även behov av att en sådan planering görs för Skarpnäck som helhet. Detta för att på ett långsiktigt och ändamålsenligt vis finna de mest lämpliga platserna för ny bebyggelse.


§18 Revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr: 321-1809/2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.
 2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-527 /11) daterat

2011-11-04.

Kommunfullmäktige beslöt i samband med ”Budget 2011 för Stockholms stad” om en viss revidering av intagnings- och kvargåenderegler för förskolan. Kommunstyrelsen har föreslagit förändringar som är anpassad till nya Skollagen.

Förskola och annan pedagogisk omsorg kommer att regelbundet benämnas förskola. Vårdnadshavare kan tacka nej till erbjuden plats som strider mot den egna åskådningen och fortfarande behålla platsgarantin. Svarstiden på erbjuden plats kommer att kortas med tre dagar, från åtta till fem dagar.


§19 Motion (2011:52)om Peak Oil - Per Bolund (mp)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.
 2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-471 /11) daterat

2011-11-16.

En motion om Peak Oil har lämnats in till kommunstyrelsen från Per Bolund (mp).

Någon gång kommer efterfrågan av olja att överstiga tillgången och då når oljeanvändningen sin högsta topp (Peak Oil). Kombinationen av ökad efterfrågan och minskad produktion innebär minskad tillgång, osäkrare oljeförsörjning och ökande oljepriser. Per Bolund anser att det behövs en planering för ett minskat utnyttjande av fossila bränslen för Stockholms stad och föreslår ett antal åtgärder:

1. Stockholm erkänner Peak Oil som ett hot mot stadens kärnverksamheter och vidtar åtgärder.

2. En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram ett förslag till handlingsprogram för hur Stockholm ska hantera Peak Oil.

3. Staden ser över säkerhetsarbete och krisberedskap för att bättre kunna hantera akuta oljeförsörjningskriser.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till föreslagna åtgärder då effekterna även stödjer de klimatmål som staden antagit. Lokala förslag till åtgärder kan bakas in i det miljöhandlingsprogram som förvaltningen ska ta fram under 2012.


§20 Förslag till kulturvision

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.
 2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-468 /11) daterat

2011-11-21.

År 2007 fick kulturförvaltningen i uppdrag av kulturnämnden att ta fram en strategisk plan för kulturen i Stockholm. En kulturvision har formulerats i en omfattande process och går ut på bred remiss i staden. Utgångspunkten är Vision Stockholm 2030 och kulturvisionen tar avstamp i Stockholmsutställningen 1930.

Kulturvisionen vill se en stad som är: upplevelserik och attraktiv, tillgänglig och välkomnande samt utmanande och nyskapande. Kulturvisionen beskrivs under nedanstående fem rubriker:

· Stockholm 2030 – hundra år av utveckling

· Rustad för det globala kultursamhället

· Synlig historia - utmanande framtid

· Mångfald och kreativa miljöer

· Staden är dess människor

Förvaltningen menar att det är positivt att en kulturvision tas fram och att kulturen ses som en viktig sammanhållande kraft i samhället. Förvaltningen uppfattar att det är svårt att balansera mellan stöd till nyskapande kultur och bevara redan etablerad verksamhet med en begränsad budget. Förvaltningen saknar hur man ska tillmötesgå de funktionsnedsattas behov i kulturvisionen.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M), vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns tre förslag till beslut: ett gemensamt förslag till beslut från (M), (MP) och (FP), ett förslag från (S) och ett förslag från (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M) och (FP).

Reservation lämnades av ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) till förmån för ett eget förslag till beslut

Vi föreslog nämnden besluta:

Att delvis bifalla förvaltningens förslag
samt att därutöver anföra följande

Kulturvisionen bör skrivas om till ett inkluderande, politiskt majoritetsneutralt och utmanande dokument. Det bör inte knytas till den borgerliga majoritetens politiska visionsdokument.

Något som tydligt saknas i visionen är barnperspektivet. Ett omarbetat dokument ska tydligare låta Barnkonventionen genomsyra texten liksom ett genus- och jämställdhetsperspektiv, som nu saknas.

Integrationen är en av Stockholms största utmaningar för den närmaste framtiden. Kulturen måste vara närvarande i arbetet med att minska segregationen. Det handlar om såväl geografisk segregation som att inkludera det mångkulturella samhället genom att ta hänsyn till viktiga aspekter såsom, HBT- personers villkor, jämställdhet och tillgänglighet. Dessa frågor måste arbetas in i texten och tydliggöras.

Dokumentet idylliserar stadslivet och förbigår den stora utmaning det innebär att vi lever i en alltmer segregerad stad. Visionen måste innebära att människor i alla delar av staden ska kunna ta del av kulturen både i form av eget skapande och egna upplevelser av kulturlivet. För detta krävs medvetna satsningar och en genomarbetad strategi.

Om målsättningen är ett kulturliv för hela Stockholm måste förorternas roll stärkas, inte utarmas.

Ett exempel på den utarmning som har skett är att antalet kultursekreterare minskat från 11 till 2 i stadens stadsdelsförvaltningar sedan år 2006. Innerstaden stärks på förorternas bekostnad. Detta är allvarligt med tanke på att ekonomiskt resurssvaga personer trängs ut från innerstaden genom bostadsrättsombildningar och hyreshöjningar.

Boende i alla åldrar har i Skarpnäcks stadsdelsområde unika möjligheter att ta del av och utöva aktiv kulturverksamhet. En rimlig konsekvens av visionens mål att stadens kulturutbud ska vara av världsklass är att verksamheterna i Skarpnäcksfältets Kulturhus, i Kärrtorps Reflexen och Bagarmossens Folkets Hus säkerställs och utvecklas.

Reservation lämnades av ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut

Vi föreslog nämnden besluta:

Att delvis bifalla förvaltningens förslag
samt att därutöver anföra följande:

Kulturvisionen bör skrivas som ett inkluderande, politiskt majoritetsneutralt och utmanande dokument. Det bör ej knytas till den borgerliga majoritetens politiska visionsdokument. Alliansstämpeln ska raderas. Denna vision är som förvaltningen också påpekar väldigt visionärt skriven, och tar inte alls upp frågan om vad kulturen får kosta och vilken position den ska ha i stadens budget? Drömma är lätt men att ge goda förutsättningar till stadsdelens kultur är svårare. Visionen bör också kompletteras på ett antal punkter:

Barnkonventionen ska implementeras tydligt i texten. Formuleringarna att alla barn ska ”erbjudas” att ta del av och själva utöva kultur, och senare i texten ”har möjlighet till” eget skapande, etc. är till intet förpliktigande och alldeles för vaga. Istället bör direkta referenser till Barnkonventionens artikel 31 användas.

Dokumentet saknar helt genus-/jämställdhetsperspektiv. Eftersom jämställdhet ingår i kulturförvaltningen mål för t ex bidragsgivningen så bör visionen innehålla förslag på hur denna ska förverkligas.

Dokumentet idylliserar stadslivet och förbigår den stora utmaningen det innebär att vi lever i en alltmer segregerad stad. Visionen måste innebära att människor i alla delar av staden ska kunna ta del av kulturen både i form av eget skapande och av egna upplev-elser av kulturlivet. För detta krävs medvetna satsningar och en genomarbetad strategi.

Integrationen är en av Stockholms största utmaningar för den närmaste framtiden. Kulturen måste vara närvarande i arbetet med att minska segregationen. Det handlar om såväl geografisk segregation som det mångkulturella samhället, HBT-frågor, jämställdhet och tillgänglighet. Dessa frågor förbigås helt i dokumentet och ska arbetas in och tydliggöras.

Vi saknar en vision för dem som ska skapa denna ”kultur i världsklass” nämligen de utövande konstnärerna. I visioner ingår att stimulera nyskapande och entreprenörskap, men hur ska staden kunna erbjuda möjligheter för kulturutövarna inom alla genrer att leva och verka? Hur ska långsiktigheten kunna garanteras och hur ska konstnärerna kunna erbjudas någon form av trygghet i skapandet?

Det måste finnas många olika former för det demokratiska samtalet och vi anser inte att ny teknik tillfredsställer de behoven. Det behövs även mötesplatser som är öppna när människor är lediga, dvs. även kvällar och helger även här i Skarpnäck.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP)

Vi instämmer i kulturvisionens grundläggande tes att ”kulturen ska ses som en viktig sammanhållande kraft i samhället” men delar också förvaltningens antites om att den stora frågan är ”vad kultur får kosta” . Miljöpartiet har i årets budget väsentligt sänkt kostnaderna för barn att deltaga i kulturskolans olika verksamheter. Vår bedömning är att de höjda avgifter som införts de senaste åren har verkat segregerande. Vår syntes blir då att det tycks långt till den vision som remitterats och som vill ge kultur till alla. Skrivningarna om att ”stadsdelar ges utrymme för blomstrande kulturliv” bör leda till aktion redan nu. Här ser vi de kulturella tillväxtmedel på över 40 miljoner kronor som beviljats i årets budget som en möjlighet att nu börja definiera vad som kulturellt bör växa till i Skarpnäck.

När det gäller texten om föreningslivets avveckling till nätverk så bör det vara något som föreningslivet själva utvecklar. Kommunens roll är att se till att föreningslivet arbetar demokratiskt och att medel fördelas jämställt. Bidragskonstruktion, där antal medlemmar styr upp, ska inte hindra flexibla nätverk att söka pengar.

Vi vill vi påminna om att den kulturellt närvarande historien i stadens offentliga rum är tämligen enkönad. Kanske en tioårig satsning på kvinnor som både skapare av kultur och som kulturellt historiskt närvarande kan ge lite mer balans åt vilka som levt och verkat i Stockholm .

Slutligen ser vi gärna att en ”stad i världsklass” ger fler arenor för världsmusik så som Stallet är i dag.


§21 Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012 – 2014

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-2183/2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande över remissen överlämna detta tjänsteutlåtande.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.-549 /11) daterat

2011-11-24.

Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag till program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer. Programmet är ett av stadens styrdokument.

Målgruppen för programmet föreslås omfatta kvinnor som utsatts för våld i nära relation, barn som upplevt våld mellan närstående vuxna samt män som utövat våld i nära relation.

Syftet med programmet är att såväl offer i nära relation som förövare ska få likvärdiga insatser oavsett var i staden de bor. Målen syftar ytterst till att kvinnor och barn ska leva ett liv utan våld och vara trygga. Programmet har utarbetats utifrån modellen om resultatbaserad styrning. Kartläggning av våld mot kvinnor och barn samt uppföljning av stadens insatser ingår i förslaget.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har utvecklat insatserna mot våld i nära relationer i nära samarbete med Farsta, Enskede/Årsta/Vantör och Hägersten/Liljeholmen. Förvaltningen är positiv till förslaget om nytt program för kvinnofrid och anser att det bidrar till att öka förutsättningarna för att uppnå föreslagna mål.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) och Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: ett gemensamt förslag till beslut från (M) och (FP) och ett förslag från (MP), (S) och (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M) och (FP).

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut

Vi föreslog nämnden besluta:

1. Stadsdelsnämnden åberopar delvis förvaltningens förslag till yttrande över remissen.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Mäns våld mot kvinnor är ett hot mot folkhälsan och kampen för kvinnofrid är en kamp för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är därför bra att staden uppdaterar kvinnofridsprogrammet och gör det lättare att följa upp. Vi instämmer i förslaget om konkreta riktlinjer för arbetet med våld i nära relationer. Men den viktigaste åtgärden är kanske att staden äntligen vill göra en kartläggning av våldet.

Först när vi har en realistisk bild av hur många kvinnor som utsätts för våld kan vi bedöma behovet av resurser. Redan under den rödgröna mandatperioden togs förslag fram om att göra en kartläggning av allt våld mot kvinnor i staden för att få en bild av den totala omfattningen av problemet. Tyvärr fullföljde den borgerliga majoriteten inte förslaget, utan nöjde sig med en kartläggning av hedersvåldet.

Programmet fokuserar på mäns våld mot kvinnor och det tycker vi är riktigt utifrån att det är den stora folkhälsoutmaningen, men det behövs också program för män som utsätts för våld i nära relation och för kvinnor som utsätts för våld av kvinnor.

I och med att det nya kvinnofridsprogrammet ska fokusera på vad som ska uppnås och inte vad som ska göras är det mycket viktigt med tydliga mål. Både mål och indikatorer måste vara tydliga för att kunna följas upp. Vi tycker till exempel inte att det är helt tydligt om målgruppen kvinnor som utsatts för våld i nära relation omfattar alla eller endast de som har sökt hjälp exempelvis hos kommunen eller kvinnojourer.

Vi saknar också ett förebyggande perspektiv i programmet. Övriga styrdokument som hänvisas till är för allmänna, och vi föreslår ett tillägg av mål och indikatorer om förebyggande arbete, gärna i samverkan med landstinget. Ett sätt att följa upp målen kan vara kompletterande frågor i Stockholmsundersökningen om droger m.m.

Slutligen ifrågasätter vi varför kvinnofridsprogrammet ska kopplas till Vision 2030, som är starkt partipolitiskt färgad. Kopplingen till universella dokument som FN:s konventioner och deklarationer om kvinnor, barn och personer med funktionsnedsättningar är tillräckliga, och skulle skapa en bredare grund för arbetet.


§22 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr: 325-1826/2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande lämnas som svar på remissen.

2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-443 /11) daterat

2011-11-28.

Kommunstyrelsen har, bland annat till Skarpnäcks stadsdelsnämnd, remitterat

ett förslag om reviderade riktlinjer rörande vårdnad, boende, umgänge och namn.

Förslaget till reviderade riktlinjer har sin grund i att domstolen enligt gällande lagstiftning (6 kap 15 c FB, SFS 2010:740) får, när den fattar ett beslut om umgänge med en förälder som barnet inte bor med, besluta att det vid umgänget ska närvara en person som socialnämnden utser, s.k. umgängesstöd.

Förslaget syftar framför allt till att klargöra vad ett yttrande till tingsrätten bör innehålla och stadsgemensamma rekommendationer för hur resursen umgängesstöd ska användas i syfte att nå likartad handläggning och resursanvändning i staden.

Förvaltningen instämmer i socialförvaltningens synpunkter och anser att det är bra att behovet av och förutsättningarna för en stadsgemensam resurs för stöd vid umgänge utreds.


§23 Uppföljning av entreprenadavtal avseende vård- och omsorgsboende Hemmet för Gamla 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Uppföljningen av entreprenadavtalet avseende vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-569 /11) daterat

2011-11-15.

Hemmet för Gamla drivs på entreprenad enligt avtal av Carema Äldreomsorg AB sedan oktober 2008. Upphandlingskontraktet/avtalet förvaltas av Skarpnäcks stadsdelsnämnd för stadens räkning. En överenskommelse om förlängning av avtalet med två år har träffats och gäller från och med 2011-10-01 till och med 2013-09-30. Under hösten 2011 genomfördes en avtalsuppföljning som visar att Hemmet för Gamla/ Carema Äldreomsorg AB följer gällande avtal på samtliga punkter med några få undantag.

Verksamheten präglas av ett gott bemötande och de boende får en god omvårdnad och en god hälso- och sjukvård. Entreprenören anordnar och deltar regelbundet i möten med boende, närstående och gode män, t.ex. genom regelbundna närståendeträffar. Varje boende har en kontaktman som samordnar insatser och information kring den boende så att den boende får den omsorg som behövs dygnet runt, sju dagar i veckan.

Entreprenören har ett väl genomtänkt program för aktiviteter och erbjuder boende utevistelse tre gånger per vecka. Mat och måltidsordning har avsevärt förbättrats under avtalstiden, framför allt sedan bytet av matleverantör 2010. Helgkvällar serveras en trerättersmiddag och efterrätt erbjuds till minst en måltid varje dag.

Den sociala dokumentationen görs i ParaSoL och alla boende har en genomförandeplan. Den sociala dokumentationen följer en tydlig struktur och samtliga insatser och aktiviteter dokumenteras.

Hälso- och sjukvårdsdokumentationen görs i Vodok och alla boende med hälso- och sjukvårdsinsatser har en journal. Vid uppföljningen 2010 framkom några brister avseende hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Flertalet av dessa brister har åtgärdats och dokumentationen har utvecklats och förbättrats avsevärt sedan dess. Alla journaler innehåller uppgifter avseende lagstadgad journalföring.

Riskbedömningar för fall, nutrition och trycksår har genomförts och för de boende som identifierats som riskpatienter har planer upprättats.

Endast ett fåtal brister kvarstår avseende hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Fullständiga journaler är inte alltid upprättade inom fjorton dagar efter inflyttning och det saknas rehabiliteringsplaner i journalerna.

Entreprenören har vid uppföljningstillfället ännu inte infört delegeringsmodulen i det databaserade dokumentationssystemet Vodok.

Ingen annan brist har framkommit vid uppföljningen.

Entreprenören har underrättats om bristerna för åtgärder. Uppföljning av att bristerna åtgärdats kommer att göras vid avtalsuppföljning hösten 2012.


§24 Anmälan av verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Anmälan av uppföljningen av vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla godkänns och läggs till handlingarna.

2. Uppföljningen lämnas till äldrenämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-574 /11) daterat 2011-11-15.

Hemmet för Gamla är ett vård- och omsorgsboende med 72 platser för äldre med inriktning somatisk heldygnsomsorg samt 57 sjukhemsplatser med heldygnsomsorg för äldre med inriktning demens. Verksamheten drivs på entreprenad av Carema Äldreomsorg AB enligt avtal.

Uppföljningen av Hemmet för Gamla genomfördes i oktober 2011. Frågeformuläret som har använts är Stockholm stads mall för uppföljning av ramavtal för enstaka platser samt stadens vård- och omsorgsboende för äldre.

Förvaltningens bedömning är att de boende får en god omvårdnad där personalen tillgodoser de boendes individuella behov och önskemål. Personalen uppvisar ett gott bemötande och stämningen på enheten känns öppen och välkomnande.

Mat och måltidsordning har förbättrats betydligt sedan bytet av matleverantör 2010. Maten är anpassad efter individens behov och önskemål och den boende erbjuds att välja mellan ett flertal rätter vid minst en måltid. Efterrätt erbjuds alltid till minst en måltid varje dag.

Det finns ett stort utbud av gemensamma och individuella aktiviteter och de boende erbjuds utevistelse tre gånger per vecka.

De boende får också en god hälso- och sjukvård. Verksamheten har lokala rutiner för läkemedelshantering, delegering m.m. och ett system för avvikelsehantering

Den sociala dokumentationen görs i ParaSoL, Stockholms stads datadokumentationssystem för social dokumentation. Alla boende har en genomförandeplan och dokumentationen följer en tydlig struktur. Samtliga insatser och aktiviteter dokumenteras.

Hälso- och sjukvårdsdokumentationen görs i Vodok, Stockholms stads datadokumentationssystem för hälso- och sjukvårdsdokumentation. Alla boende med hälso- och sjukvårdsinsatser har en journal. Dokumentationen har utvecklats och förbättrats avsevärt sedan 2010 men det finns utrymme för ytterligare förbättringar.

De brister som påtalades vid uppföljningen 2010 har åtgärdats och endast mindre brister har framkommit vid årets uppföljning. Bristerna avser även i år hälso- och sjukvårdsdokumentationen där det saknas rehabiliteringsplaner i de granskade journalerna.

Ingen annan brist har framkommit vid årets uppföljning.

Verksamhetschef och entreprenörens MAS har informerats om bristerna avseende hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Bristerna kommer att följas upp vid 2012 års uppföljning.


§25 Anmälan av uppföljning av ramavtal gällande boendestöd genom Omsorgshuset i Stockholm AB

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Anmälan läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-583 /11) daterat

2011-11-28.

Ramavtalet gällande boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning med Omsorgshuset Stockholm AB gäller fr.o.m. 2009-03-01 till 2013-02-28.

Som helhet är förvaltningens sammanfattande bedömning att verksamheten håller den kvalitet som avtalats och att samverkan mellan beställare och utförare fungerar bra.


§26 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäldes en skrivelse från ordförande Sonny Österman m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) angående olaglig affischering på Skarpnäcks Allé

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.


§27 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

BESLUT

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 27).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder

som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.


§28 Skrivelser från nämndens råd

BESLUT

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 28).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.


§29 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 29).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna


§31 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 2011-11-02, 2011-11-22 samt 2011-11-23.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna