Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-02-09

Sammanträde 2012-02-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

Verksamhetsberättelse 2011
Den allmänna frågestunden inleds direkt efter redovisningen.

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 24

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

9 Nybyggnad av förskola i kv Tvätterskan 7, Kärrtorpsvägen 70

Genomförandebeslut
Dnr: 2.6.-39/12
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel: 08-508 15 080
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Olaga affischering på Skarpnäcks Allé

Svar på skrivelse
Dnr: 1.6.-672/11
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel: 08-508 15 458

REMISSER

11 Förslag till detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1, område vid kv. Regndroppen, i stadsdelens Björkhagen, S-Dp 2011-03756-54

Remissvar
Dnr: 1.5.3.-645/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Omedelbar justering

12 Motion (2011:74) om uppkallande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky

Remissvar, dnr: 312-2326/2011, svar på motion från Tomas Rudin (S) och Salar Rashid (S)
Dnr: 1.5.1.-625/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

13 Förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr: 325-2364/2011
Dnr: 1.5.1.-626/11
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel: 08- 508 15 302

14 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

Remiss från kommunstyrelsen, dnr: 024-2011/2011
Dnr: 1.5.1.-607/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose - Marie Lithén Tel: 08-508 15 095

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Tillsyn av folköl och tobak

Dnr: 1.3.1.-8/12
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel: 08-508 15 302
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel år 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta och barn som bevittnat våld

17 :1 Uppföljning av entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011

Dnr: 1.2.1.-652/11
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström/ Kerstin Medin Tele: 08-505 15 047/08-508 15 500
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 :2 Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011

Dnr: 1.2.1.-651/11
(Utsändes)
Handläggare: Kristina Ström/ Kerstin Medin Tele: 08-505 15 047/08-508 15 500
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Skarpnäck

Dnr: 1.2.1.-677/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095

19 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

21 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

22 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08- 508 15 023

23 Minnesanteckningar Stadsmiljögruppen möte 2011-12-01

(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

24 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 1.1.-627/11, 1.1.-31/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

26 Anmälan om ett allvarligt missförhållande, Lex Sarah hos en hemtjänstkund

Dnr: 1.2.2.-17/12
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Lena Borgman Tel: 08-508 15 015
Omedelbar justering

27 Upphandling av drift och underhåll av parkmark inom södra och norra Skarpnäck samt vinterväghållning på parkväg inom Skarpnäck

Dnr: 2.2.2.-619/11
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Omedelbar justering

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08-508 15 124

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN/ANMÄLNINGSÄRENDEN

29 Anmälan angående tillsyn av barn på förskolan

Dnr: 1.4.-9/12
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Jonas Norin Östin Tel: 08-508 15 027
Omedelbar justering

30 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande

Sonny Österman (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 15 februari 2012 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med justeringen att § 27 behandlas direkt efter § 24 och § 29 behandlas direkt efter § 27. .

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 2 januari 2012 har justerats samma dag.


§5 Information från stadsdelsförvaltningen

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att boendedialog i Bagarmossen kommer att genomföras 11-12 maj. Detaljinformation kommer att komma och distribueras till nämndens ledamöter och ersättare så snart det är fastställt.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Ersättare Harald Enoksson (MP) frågade vem som har kännedom om när ett träd fälls i stadsdelen.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand svarade att i denna typ av frågor kan stadsdelsförvaltningens park- och gatuingenjör, Mats Berglund, besvara.

§7 Verksamhetsberättelse

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2011 godkänns.
  2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige och stadens revisorer.
  3. Anmälan av beslut i delegation enligt delegationsbestämmelser läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-678/11) daterat

2012-01-20.

Nämnderna ska årligen lämna en verksamhetsberättelse med bokslut. Dessa utgör underlag till stadens årsredovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges budget. Nämndernas redovisning ska fokusera på uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål samt hur nämnderna bidragit till att uppfylla dessa.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP), Annika Johansson m.fl.(S), Tina Kratz (V) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M), (FP), (S), (V) och ett förslag från (MP).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag med instämmande av (M), (FP), (S) och (V)

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) till förmån för ett eget förslag till beslut:

att godkänna förvaltningens bokslut och verksamhetsberättelse för 2011

att bifoga följande synpunkter;

- Kommunfullmäktiges beslut om inriktning av antal barn i förskolan skall gälla även för barnen i Skarpnäck

- Skarpnäck ska följa kommunfullmäktiges beslut om andel procent av insamlat material för rötning till biogas

- Skarpnäckslyftet borde omfatta hela stadsdelen så att uppsatta trygghetsmål kan uppnås.

2011 överskred stadsdelen de av staden fastställda mål för förskolornas storlek på barngrupperna. Nu anges att det så småningom kommer att bli bättre genom nybyggnation av förskolor, men varje dag på förskolan är viktig för barnet och barnets bästa ska vara vägledande i den kommunala planeringen. Vid årets inhämtning av statistik har förvaltningen valt att ändra informationsmodell, nu redovisas två grupper av barn, småbarn- och storbarn. Tidigare har tre olika åldersintervaller och konstruktioner redovisas, små barn 1-3 år, syskongrupper 3-5 år och utvidgade syskongrupper 1-5 år. Det nya systemet gör det lättare att anpassa om till exempel ett barn som är två och ett halvt år ska anses vara ett ”småbarn” eller ett ”storbarn”. Vi kan inte se att ändringen i rapporteringen kommer att ger en tydligare bild av verkligheten 2012, snarare tvärtom. Vi kan också notera att förvaltningens hårda arbete att uppfylla barnomsorgsgarantin medfört att det i januari månad är fler barn i både småbarnsgrupp och storbarnsgrupp än i mars 2011. Förvaltningen skriver att viss personalförstärkning gjorts, ingen utvärdering finns dock på hur det hjälper upp den pedagogiska situationen.

Kommunfullmäktige har även i år angett att rötning till biogas är en prioriterad fråga för Stockholm och vi kan konstatera att många städer i landet ligger långt före i sin insamling av material. Staden har valt att kräva att endast 40 % av storköken ska samla in matavfall 2011, trots den låga procentangivelsen är det bara 14 % av stadsdelens förskolor som klarat av insamling. Förvaltningen fick hård kritik av oss föregående år och lovade ta kontakt med centrala förvaltningar för att få hjälp med att göra i ordning insamlingsplatser. Nu säger förvaltningen att det är en lång process förenad med stora kostnader att uppfylla kommunfullmäktiges beslut. Vi menar att beslutet inte är förhandlingsbart och att KF:s mål ska uppnås detta år.

Än är det långt kvar till att de som bor i Skarpnäck känner sig trygga i sitt bostadsområde, endast 62 procent angav 2011 att de kände trygghet. Vi menar att projektet Skarpnäckslyftet borde utvidgas till att omfatta hela stadsdelen och inte som nu endast Bagarmossen och Skarpnäcksfältet.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP) med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C);

Skarpnäck stadsdelsnämnd visar ett positivt bokslut på 700 000 kronor. Det är med stolthet vi konstaterar att förvaltningen har gjort ett utmärkt arbete för att leverera kommunal service av högsta kvalitet till alla stadsdelens invånare samtidigt som budgeten kunnat balanseras trots ekonomiskt svåra tider.

Förutom en budget i balans så kan vi glädjas åt att 195 ungdomar fick sommarjobb under året, vilket är fler än tidigare år, samt att antalet hushåll beroende av ekonomiskt bistånd fortsätter att sjunka. Det visar att Alliansens satsningar på arbetslinjen ger konkreta resultat även i rådande lågkonjunktur.

Områden som måste förbättras till kommande år är främst förskoleverksamheten, där fortsatta insatser krävs för att öka personaltätheten och andelen förskolelärare, förbättra dialogen mellan förskola och föräldrar samt att fortsätta utbyggnaden av förskolan för att minska barngruppernas storlek.

Formerna för kvalitetsuppföljning av vård- och omsorgsverksamheter i egen regi eller som utförs av enskilda företag ska fortsätta utvecklas och stärkas för att förbättra förutsättningarna att snabbt kunna åtgärda brister som identifieras i brukarundersökningar eller löpande tillsyn.

Vidare måste stadsdelsförvaltningens storkök bli bättre på att samla in matavfall för biologisk behandling. Likaså gäller för stadsdelsförvaltningens sortering av förpackningar och papper.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Annika Johansson m.fl. (S);

Liksom förra året kan vi konstatera att förvaltningen i årets verksamhetsberättelse redovisar en verksamhet som trots stora ambitioner på alltför många områden inte når uppsatta mål. Ansvaret för detta bär den politiska majoriteten som i ord formulerar ambitiösa verksamhetsmål men inte säkrar resurser för att nå målen. De allvarligaste tillkortakommandena ser vi inom miljöområdet, förskolan och äldreomsorgen.

Bristande resurser visar sig nu i att alltfler grupper inte är nöjda med de insatser som görs. I flertalet fall uppnår inte verksamheten sina mål och brukarna visar ett ökat missnöje.

Förvaltningens medarbetare gör sitt yttersta för att uppnå en så bra verksamhet som möjligt, men det är svårt att nå ända fram när varken personalresurser eller ekonomiska resurser räcker till.

Miljömålen
Målen för sortering av matavfall och förpackningar/papper, har en anmärkningsvärt låg uppfyllelsegrad, inte minst med tanke på de pedagogiska värden förskolorna kan uppnå med ett aktivt miljöarbete. I förvaltningens kommentarer till målet redovisas inga förslag till hur bristerna kan åtgärdas.

Förskolan
Förskolorna i Skarpnäck har även under 2011 haft en av de högsta överinskrivningarna i staden. Detta i kombination med bristen på förskolelärare förklarar varför föräldrarna inte är nöjda med stora delar av förskolans verksamhet.

Äldreomsorgen
Trots uttalade höga ambitioner i äldreomsorgen är de äldre på så gott som samtliga områden inte nöjda. Den alltför låga äldrepengen är sannolikt den största förklaringen till detta.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Tina Kratz (V);

Läsningen av verksamhetsberättelsen har varit intressant, det är mycket som utvecklas på ett bra sätt och det är mycket gott arbete som görs ute i de olika verksamheterna. Men vänsterpartiet vill kommentera några saker i verksamhetsberättelsen;

Vi noterar att den hemtjänstenhet som under 2012 kommer att tas över av en i personalen, utan att förvaltningen fått i uppdrag av borgarna att undersöka vad brukarna och de anställda tycker och tänker om saken, är den som går med ett stort överskott, 500000 kr senaste året. Det ger anledningen att undra över om inte den värdering som ledde till en prislapp på 1500000 för verksamheten är alldeles för låg, än en gång rear borgarna ut vår gemensamma egendom.

Ekonomiskt bistånd har även i år fått en alldeles för snålt tilltagen budget av den borgerliga majoriteten. Försörjningsstöd var underfinansierat med 2,5 mnkr.

Förskolorna har inte fullt ut fått de förutsättningar som behövts för att kunna arbeta enligt de ambitioner för den pedagogiska verksamheten då flera av förskolorna har alltför stora barngrupper.

Vänsterpartiet är övertygat om att de stora barngrupperna påverkar verksamhetens kvalitet och föräldrarnas nöjdhet påtagligt. Något som även många oroliga föräldrar har vittnat om på de senaste nämndmötena, Med en bättre framförhållning hade vi inte haft de stora barngrupperna i förskolorna som Skarpnäck ha idag, då hade det redan funnits en nybyggd förskola bredvid Skarpnäcks skola.

§8 Kvalitetsgarantier 2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Kvalitetsgarantierna för år 2012 fastställs.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-63/11) daterat

2012-01-13.

Enligt stadens kvalitetsstrategi för kvalitetsutveckling ska alla verksamheter utforma kvalitetsgarantier med åtföljande system för rättelse.

Förvaltningens enheter har arbetat fram kvalitetsgarantier som vänder sig till enheternas brukare. Garantierna är alla bedömda och godkända av förvaltningsledningen. Förskolorna har åtaganden med inriktning på språk, kommunikation, inflytande och delaktighet. Omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgens åtaganden lyfter fram värden som trygghet, delaktighet, bemötande och rättsäkerhet. Inom individ- och familjeomsorg är det också bemötande och rättsäkerhet som betonas. Garantierna speglar att inflytandefrågorna fortsätter att vara viktiga under 2012.

Syftet med kvalitetsgarantier är att göra det tydligt för brukare vilka åtaganden de kan förvänta sig av stadens enheter. Genom garantierna ska brukarna få klara besked om vad de kan förvänta sig av service och omsorg och hur stadens verksamheter erbjuder rättelse om de inte lever upp till sina åtaganden.

Åtagandena utgår från stadsdelsnämndens mål. De fångar syftet med verksamheten och fokuserar på väsentliga kvalitetsaspekter för brukarna. Därför är det också viktigt att enheterna har en dialog med brukarna om innehållet i garantierna.

Förvaltningsledningen gör en rimlighetsbedömning av åtagandena och av hur arbetssätten är säkrade. När kvalitetsgarantierna har godkänts av nämnden överlämnas de till brukaren alternativt anslås på enheten. Enheterna bestämmer själva på vilket sätt kvalitetsgarantierna på bästa sätt kan göras tillgängliga för brukarna.


§9 Nybyggnad av förskola i kv Tvätterskan 7, Kärrtorpsvägen 70

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att beställa en ny förskola i kvarteret Tvätterskan 7, Kärrtorpsvägen 70.
  2. Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av en ny förskola i kvarteret Tvätterskan 7, Kärrtorpsvägen 70.
  3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.6.-39/12) daterat

2012-01-25.

För att täcka det ökade behovet av förskoleplatser föreslår förvaltningen att en ny förskola byggs vid i kv Tvätterskan 7, Kärrtorpsvägen 70. Kostnaden för den nya förskolan är beräknad till 40,3 mnkr och årshyran för hela förskolan blir ca 3,5 mnkr. Förskolan beräknas ha en kapacitet för 144 barn.


§10 Olaga affischering på Skarpnäcks allé

Svar på skrivelse

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelse angående olaga affischering på Skarpnäcks allé.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-672/11) daterat

2012-01-02.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnade en skrivelse 2011-12-15 till förvaltningen för beredning. Skrivelsen innehåller ett uppdrag till förvaltningen att utreda ansvarsförhållandena gällande sanering av pelarna på fastigheten vid Skarpnäcks allé och att hitta en långsiktig hållbar lösning för att beivra klotter och olaga affischering.


§11 Förslag till detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1, område vid kv. Regndroppen, i stadsdelen Björkhagen, S-Dp 2011-03756-54

Remissvar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt

Att därutöver anföra

Allianspartierna i Skarpnäck stödjer det ursprungliga förslaget från Stadsbyggnadskontoret om 10 nya radhus, då området väl lämpar sig för den radhusbebyggelse som föreslås.

Ärendet justeras omedelbart

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.3.-645/11) daterat

2012-01-11.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som möjliggör att tio radhus kan byggas utmed Halmstadsvägen i Björkhagen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss. Förvaltningen anser att planområdet lämpar sig väl för den föreslagna radhusbebyggelsen och att det är viktigt att de gestaltas omsorgsfullt. Vidare ser förvaltningen fram emot den kommande områdesplaneringen av Björkhagen och Hammarbyhöjden och att den påbörjas skyndsamt.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till ett eget förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Annika Johansson m.fl.(S) och ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: ett gemensamt förslag från (M) och (FP) och förvaltningens förslag med instämmande av (MP), (S) och (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M) och (FP).

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) reserverade sig till förmån för förvaltningens förslag och ett särskilt uttalande lämnades;

Föreslagen bebyggelse är ytterligare en del i stadens ”snuttifiering” av Björkhagen. Vi instämmer i förvaltningens synpunkt att det är av största vikt att en helhetsbedömning görs i en områdesplanering.

Området är kollektivtrafiknära och mycket attraktivt för barnfamiljer, stora fria gräsytor och närhet till naturreservat bidrar till attraktionskraften. Vi menar att en områdesplan ska vara vägledande för planering av nya flerfamiljhus och ser gärna att de passas in i anslutning till redan hårdgjord mark, både hyresrätter och borätter. Vi vill uppmuntra mindre byggare med miljöprofil att komma med förslag då områdesplanen är gjord och fastställd.

Denna plan stämmer inte överens med något av det vi vill se. Fler radhus kan passa in just på denna gräsyta men tillfredställer inte på något sätt de bostadsbehov vi ser. Vi kan inte heller läsa ut i ärendet att geologiska undersökningar är gjorda. En stor del av områdena i Björkhagen, Kärrtorp och Bagarmossen består av just gammal mosse, kärr och sjöbotten. Vi utgår ifrån att detta undersöks inför fortsatt planarbete.

Förvaltningen lyfter också frågan om det redan nu höga trycket på förskolor i detta område. Vi menar att byggare som åtar sig att planera för förskolor kan ges företräde och anser att fler förskolor kan byggas in i bottenplan på flerfamiljshus.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Annika Johansson m.fl. (S) och ledamot Tina Kratz (V);

Vi instämmer i helhet med förvaltningens yttrande över remissen men vill tillägga följande:

Björkhagen består idag av majoritet bostadsrätter och därför anser vi att kommande byggnationer bör vara hyresrätter. Det råder bostadsbrist i staden och därför anser vi även att flerfamiljshus hade varit att föredra då platsen lämpar sig för detta.


§12 Motion (2011:74) om uppkallande av en plats och en gata efter Sonja Kovalevsky

Remissvar, dnr: 312-2326/2011, svar på motion från Tomas Rudin (S) och

Salar Rashid (S)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-625/11) daterat 2011-12-29.

En motion som föreslår att en väg döps om och en plats upprättas till Sonja Kovalevskys minne har sänts till stadsdelsnämnden på remiss. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget.


§13 Förslag till kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande lämnas som svar på remissen

2. Ärendet justeras omedelbart

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-626/11) daterat

2011-12-14.

I budget för 2011 anges att socialnämnden ”bör inrätta en garanti för personer med missbruksproblem liknande den som redan finns i Hägersten- Liljeholmen”. En generell vårdgaranti finns angiven i hälso- och sjukvårdslagen. Socialförvaltningen anser att det är viktigt att den som söker hjälp för missbruk- eller beroendeproblem får tillgång till utredning, bedömning och behandling inom rimlig tid samtidigt som kvalitén på utredningen säkerställs. Socialförvaltningen föreslår i sitt förslag att det införs en kvalitetsgaranti för hela staden som innebär:

· Kontakt med socialtjänsten samma dag

· Ett första samtal med utredande socialsekreterare inom en vecka

· Genomförd utredning och planering för insatser inom två månader

· Utredning och bedömning som är rättssäker och baseras på utredarens professionella erfarenhet, bästa evidens och brukarens önskemål och situation/omständigheter. ASI- intervju ska ingå som en del av utredningen

· Att uppföljning ska ske under och efter eventuella insatser och att avbrutna insatser/återfall ska följas upp för att utreda eventuella fortsatta hjälpbehov

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Annika Johansson m.fl. (S) och ledamot Tina Kratz (V);

Det är mycket bra att en kvalitetsgaranti införs för dem som söker vård och behandling för missbruks- eller beroendeproblematik.

Vi instämmer i förvaltningens uppfattning att detta kan komma att kräva mer personal. Kvalitetsgarantin innehåller bra ambitioner men kommer bli svår att genomföra då Stockholms socialarbetare i många stadsdelar går på knäna med många ärenden per socialsekreterare. Därför bör även de ekonomiska medel som krävs för att hålla garantin komma stadsdelarna till godo så snart den börjar gälla.

Att garantera att utredning och planering för insatser ska vara genomförda inom två månader efter att en person sökt hjälp är rimligt. Två månader kan ändå upplevas som en lång tid och därför vill vi tillägga att alla klienter bör erbjudas stödsamtal under utredningstiden. Även om erbjudandet inte antas av alla som är under utredning så vore det bra om alla fick en möjlighet till stödsamtal medan utredningen pågår.

När det gäller unga vuxna (18-25 år) blir tidsperspektivet ännu viktigare. Denna grupp bör garanteras ett första samtal med utredande socialsekreterare inom kortare tid än en vecka, förslagsvis inom två till tre dagar.


§14 Positionspapper om EU, staden och stockholmarna

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande lämnas som svar på remissen

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-607/11) daterat

2011-12-28.

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till positionspapper där staden klargör sin övergripande inställning till EU-politik och hur det påverkar Stockholm och stockholmarna. Tre ömsesidigt förstärkande principer ska styra stadens EU-arbete:

· Beslut ska fattas på rätt politisk nivå.

· Valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö.

· EU:s politik skall vara välavvägd och välunderbyggd.

De ställningstaganden som läggs fast i positionspappret föreslås vara vägledande för bolag och nämnder samt även vägleda stadens påverkansarbete på EU-nivå. Positionspappret föreslås gälla för innevarande mandatperiod. Förvaltningen stödjer förslaget.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S) och Tina Kratz (V) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande från (M), (FP), (S) och (V) samt (MP) förslag till beslut.

Ordförande ställde de två förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut med instämmande från (M), (FP), (S) och (V).

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) till förmån för ett eget förslag till beslut;

att delvis bifalla stadsdelsförvaltningens förslag till beslut och vidare anföra

att miljövänliga lösningar görs till ett tvingande krav för stadsdelen

att Agenda 21 arbete återupptas och inkluderas i stadsdelens arbete med Stockholm +40 och Rio +20

att helt avvisa stadens skrivning om att EU:s miljöarbete bör inriktas på att stödja frivilliga insatser

Under hösten 2011 avslöjades två stora politiska misslyckanden för stadens medborgare:

1. Sveriges klimatutsläpp har börjat öka.

2. Direkta missförhållanden har uppdagats inom omsorg och vård.

Utifrån den verkligheten menar vi att stadsdelen bör uppmärksamma staden på den andra punkten av principer som ska styra vårt arbete som en del av unionen; valfrihet, kostnadseffektivitet och miljö. Dessa tre parametrar ska inte ses som likvärdiga. Miljövänliga lösningar ska vara ett tvingande krav vid offentliga upphandlingar då vi inte kan se att marknaden själv är på väg att lösa klimat- och miljöproblem. Vi menar också att kostnadseffektivitet aldrig kan gå före kvalitet och att det tydligt måste framgå och följas upp vid upphandling.

Punkt tre ”att staden ställer sig avvisande till att ge offentliga myndigheter större möjlighet att ge stöd som hotar att snedvrida konkurrensen” rymmer liknande problem. Ur miljö- och klimatperspektiv kan det slå undan stadsdelens egna möjligheter att sätta in välbehövliga kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med akuta problem. Och ur ett välfärdsperspektiv innebär det att stadsdelens möjligheter att erbjuda kvalitativa alternativ till enskilda aktörer omöjliggörs. Därför bör den punkten utgå.

Slutligen vill vi påminna om det arbete som pågår på nationell nivå med uppföljning av Stockholmkonferensen 1972, då Sverige som ledande nation satte miljö på den politiska agendan och Rio-mötet 1992 då världens länder bestämde sig för att inför Agenda 21 för att möjliggöra miljöomställning på lokal nivå.

De punkter regeringen väljer att lyfta fram i omställningsarbete är hållbara produktioner, hållbara innovationer och hållbar livsstil. Vi menar att ramverket för en sådan utveckling måste vara tydligt för att stadsdelen aktivt ska kunna medverka. Därför instämmer vi i skrivningen i EU:s positionspapper att ekonomiska styrmedel är ett framgångsrikt redskap och relaterar gärna till stadens trängselskatt. Däremot avvisar vi helt stadens egen skrivning att utgångspunkten inom miljöområdet bör inriktas på att stödja frivilliga initiativ.


§15 Tillsyn av folköl och tobak 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.3.1.-8/12) daterat

2012-01-13.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har i uppdrag att årligen kontrollera de handlare som har tillstånd att sälja folköl respektive tobak. En väsentlig skillnad från 2009 är att de provköp som då genomfördes och som var ett kontrollinstrument för tillsynen inte längre är tillåtna. Detta medför att tyngdpunkten vid tillsynsarbetet framöver läggs på information till handlarna. Under det gångna året har anmälningar om otillåten försäljning av tobak inkommit till stadsdelsförvaltningen.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har genomfört tillsyn hos samtliga 45 handlare som har tillstånd att sälja folköl och tobak. Dessutom har ytterligare 13 kontroller gjorts hos handlare som har sin verksamhet nära skolor och fritidsgårdar. Förvaltningen har inte funnit att någon handlare under 2011 brutit mot bestämmelserna i lagstiftningen.

Även poliskontoret i Bagarmossen har genomfört tillsyn hos samtliga handlare i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. Närpolisområdet Globen har därutöver genomfört tillsyn hos ett antal handlare inom övriga förvaltningsområdet. Enligt polisen har inga rapporteringar av handlare gjorts vid dessa kontroller.


§16 Återapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel år 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta och barn som bevittnat våld

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Godkänna slutrapporten.

2. Överlämna rapporten till Länsstyrelsen.

3. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.1.-20/11) daterat

2012-01-03.

Skarpnäck stadsdelsnämnd ansökte tillsammans med Farsta stadsdelsnämnd om medel hos länsstyrelsen för att i ett särskilt projekt under perioden 2010-12-01 – 2011-11-30 utveckla insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Länsstyrelsen beviljade utvecklingsmedel och begär en återrapportering av nämnden om vad som genomförts i projektet och hur medlen använts.

Inom ramen för projektet har bland annat utvecklingsarbete genomförts för att förbättra handläggning och utredningsmetodik, utbildningsinsatser för personal har anordnats, särskilda kvinnostödjare har tillsatts och en mansmottagning och ett gemensamt stödcentrum för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld har startats.

§17 Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamheten för äldre med demenssjukdom godkänns och läggs till handlingarna.
  2. Uppföljningen lämnas till äldrenämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-651/11) daterat

2011-12-09.

Dagverksamheten för äldre med demenssjukdomar bedrivs i lokaler på Hemmet för Gamla. Dagverksamheten har vid uppföljningstillfället fyrtioåtta gäster inskrivna. Verksamheten drivs på entreprenad av Carema Äldreomsorg AB enligt avtal sedan 2010-11-01.

Uppföljningen av dagverksamheten genomfördes i juni 2011. Frågeformuläret som har använts är Stockholm stads mall för uppföljning av dagverksamhet för äldre. Årets uppföljning är den första verksamhetsuppföljning som genomförs av dagverksamheten enligt denna uppföljningsmall.

Gästerna får en god omsorg under vistelsen i dagverksamheten. Personalen tillgodoser de boendes individuella behov och önskemål och gästerna erbjuds ett varierande utbud av aktiviteter. Personalen uppvisar ett gott bemötande och stämningen på enheten känns öppen och välkomnande.

Den sociala dokumentationen görs i ParaSoL, Stockholms stads datadokumentationssystem för social dokumentation. Dokumentationen följer en tydlig struktur och samtliga insatser och aktiviteter dokumenteras.

Hälso- och sjukvårdsdokumentationen görs i Vodok, Stockholms stads datadokumentationssystem. Vid granskningen framkom allvarliga brister avseende vissa delar av den lagstadgade journalföringen. I flertalet journaler saknas uppgifter om korrekt utförd identitetskontroll.

Ingen annan brist har framkommit vid årets uppföljning.

Verksamhetschefen har informerats om de allvarliga bristerna avseende hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Nämnden MAS har återkopplat resultatet av dokumentationsgranskningen till berörda sjuksköterskor och biträdande verksamhetschef för åtgärder.

Uppföljning av att bristerna åtgärdats kommer att göras vid uppföljningen 2012.


§17 Uppföljning av entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Uppföljningen av entreprenadavtalet avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-652/11) daterat

2011-12-09.

Dagverksamheten för äldre med demenssjukdomar bedrivs i nyrenoverade lokaler på Hemmet för Gamla. Vid uppföljningstillfället var trettioåtta gäster inskrivna i dagverksamheten. Verksamheten drivs på entreprenad av Carema Äldreomsorg AB efter en lokalt genomförd upphandling i stadsdelen 2010.

Avtalsuppföljningen av dagverksamheten genomfördes i oktober 2011. Uppföljningen visar att entreprenören följer gällande avtal på samtliga punkter med några få undantag.

Gästerna får en god omsorg under vistelsen i dagverksamheten. Personalen tillgodoser de boendes individuella behov och önskemål och gästerna erbjuds ett varierande utbud av aktiviteter.

Den sociala dokumentationen görs i ParaSoL, Stockholms stads datadokumentationssystem för social dokumentation. Dokumentationen följer en tydlig struktur och samtliga insatser och aktiviteter dokumenteras.

Hälso- och sjukvårdsdokumentationen görs i Vodok, Stockholms stads datadokumentationssystem. Vid granskningen framkom allvarliga brister avseende vissa delar av den lagstadgade journalföringen. I flertalet journaler saknas uppgifter om korrekt utförd identitetskontroll.

Verksamhetschefen har informerats om de allvarliga bristerna avseende hälso- och sjukvårdsdokumentationen för åtgärder. Uppföljning av att bristerna åtgärdats kommer att göras vid uppföljningen 2012.

Ingen annan brist har framkommit vid årets uppföljning.


§18 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Skarpnäck

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-677/11) daterat

2011-12-29.

Under hösten 2011 har uppföljningar gjorts på två kommunala hemtjänstenheter, Norra hemtjänstenheten 2011-11-17 och Södra hemtjänstenheten 2011-11-29. Tidaholmsplans hemtjänstenhet har avvecklats och brukarna har valt ny utförare.

Hemtjänstenheterna följs upp enligt en uppföljningsmodell som beslutats i kommunfullmäktige 2005 för hemtjänst, ledsagning, avlösning, servicehus samt vård- och omsorgsboende. Resultaten redovisas i ett webbformulär som blir till granskningsprotokoll som skickas till äldreförvaltningen.

Formuläret innehåller frågor inom följande områden:

Hur många ärenden har enheten?

Hur många är anställda, tillsvidareanställda och hur många har adekvat utbildning? Hur behärskar de anställda svenska språket?

Finns en plan för kompetensutveckling, finns skriftlig introduktion för nyanställda, och bär personalen id-bricka?

Finns lokala rutiner för rapporteringar och avvikelser, för fel och brister, för Lex Sarah?

Finns det någon anställd anhörigvårdare och om så är fallet har de kompetens och följer de samma rutiner som övrig personal?

Finns det rutiner om hur man hanterar egna medel?

Finns regler för synpunktshantering?

Har alla brukare en kontaktman?

Sker dokumentation utifrån bestämmelser i SoL?

Har alla genomförandeplaner?

Har personalen utbildning kring måltider, hälsa och livsmedelshygien?

Hur hanteras larm, nycklar, hygien och delegering av medicin från primärvården?

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP), yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Annika Johansson m.fl. (S) och ledamot Tina Kratz (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande från (M) och (FP) samt ett förslag från (MP), (S) och (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag till beslut med instämmande från (M) och (FP).

Reservation lämnades av ledamot Annika Johansson m.fl. (S) och Tina Kratz (V) till förmån för ett eget förslag till beslut;

att förvaltningen återkommer till nämnden med redovisning av ny uppföljning av hemtjänstens genomförandeplaner till augusti månad detta år

I utvärderingen av Skarpnäcks Norra och Södra hemtjänst i mars föregående år noterade vi att det inte gick att läsa ut ordentligt om det var så att 50 % av hemtjänstmottagarna saknade genomförandeplaner.

Nu visar aktuell uppföljning att det endast är ca 50 % av de äldre som har genomförandeplaner fastställda.

Förvaltningen skriver att ”ett förbättringsområde för den granskade hemtjänsten är att alla ska ha genomförandeplaner och att detta ska granskas vid nästa års uppföljning”.

Att hälften av de som har blivit beviljade hemtjänst fortfarande saknar genomförandeplaner som anger hur beviljat bistånd ska genomförs är synnerligen anmärkningsvärt. Vi menar att en ny uppföljning bör tidigareläggas. Äldre i behov av stöd har rätt att få hjälp av personal som har en tydlig bild av vad som ska utföras genom en genomförandeplan. Även anhörig behöver se genomförandeplanen för att bättre kunna ge anhörigstöd. Förbättring bör skyndsamt följas upp redan inom ett halvår.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Sonny Österman (M), ledamot Daniel Forslund (FP), med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C);

Den årliga uppföljningen av de kommunalt drivna hemtjänstenheterna Norra respektive Södra hemtjänsten visar att det finns flera förbättringsområden.

Att endast 50 procent av brukarna har genomförandeplaner är oacceptabelt. Därför vill nämnden uppmana stadsdelsförvaltningen att skyndsamt tillse att genomförandeplaner upprättas för samtliga brukare inom både Norra och Södra hemtjänstenheterna. Det är inte heller tillfredsställande att endast en av enheterna har ett egenkontrollprogram för att säkerställa kvaliteten för mat och måltider för brukarna, ett sådant ska finnas på båda stadsdelens hemtjänstenheter.

Tjänsteutlåtandet till detta ärende är alltför kortfattad. Det är svårt för nämnden att kunna värdera verksamhetens kvalitet och dra slutsatser med endast en uppföljningsrapport med förbockade rutor som underlag. Kommande uppföljningsrapporter måste därför innehålla en mer komplett redovisning och självständig analys från förvaltningen av hur verksamheten levererar utifrån uppsatta kvalitetsmål.§19 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

Anmäldes en skrivelse från vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(M) angående utveckling av vällagad, ekologisk mat inom hela stadsdelens verksamhetsområde inom ramen för Söderortsvisionen.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§21 Skrivelser från nämndens råd

BESLUT

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 21).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.


§22 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

BESLUT

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 22).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.


§23 Anmälan av minnesanteckningar från Stadmiljögruppen sammanträde

Anmäldes minnesanteckningar från Stadsmiljögruppens sammanträde 2012-12-01

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.


§24 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 24).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna