Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-03-15

Sammanträde 2012-03-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1-24 samt §§ 29-30

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Månadsrapport februari

Dnr: 1.2.1.-44/12
Handläggare: Tomas Snees Tele: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Fyllnadsval till Skarpnäcks råd för funktionshindersfrågor för mandatperioden 2011-2014

Dnr: 1.1.-105/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2011:453) - SoL

Dnr: 2.2.2.-80/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Gemensam mottagningsenhet inom individ- och familjeomsorgen

Dnr: 1.2.-78/12
(Utsändes)
Handläggare: Lars-Gunnar Winsa Tele: 08-508 15 011
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ansökan om att ingå i en fyraårig pilotverksamhet inom ramen för en samordnad, långsiktig och människorättsbaserad strategi för romsk inkludering

Dnr: 1.2.1.-87/12
(Utsändes)
Handläggare: Lars - Gunnar Winsa Tele: 08-508 15 011

REMISSER

12 Förslag till Framkomlighetsstrategi för Stockholm

Svar på remiss från Trafikkontoret, T2088-310-02378
Dnr: 1.5.3.-682/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450

13 Förslag till detaljplan för kv. Modet I i stadsdelen Bagarmossen, S-Dp 2010-11441

Remissvar
Dnr: 1.5.3.-36/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450
Omedelbar justering

14 Förslag till detaljplan för Proberaren 1 m fl i stadsdelen Bagarmossen, S-Dp 2011-16461-54

Remissvar
Dnr: 1.5.3.-90/12
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450

15 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Skolinspektionens uppföljning av tillsyn inom förskolan

Dnr: 1.2.1.-484/11
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097
Omedelbar justering

17 Angående tillsyn av Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialstyrelsens tillsynsrapport Dnr 9.1-9054/2011
Dnr: 1.4.-629/11
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel: 08-508 15 302
Omedelbar justering

18 Redovisning av brukarundersökningar inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning

Dnr: 1.2.1.-85/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08-508 15 095

19 Redovisning av brukarundersökningar inom äldreomsorgen i Skarpnäck

Dnr: 1.2.1.-84/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08-508 15 095

20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

21 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

22 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08- 508 15 023

23 Minnesanteckningar Stadsmiljögruppen

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021

24 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 1.1.-79/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN/ANMÄLNINGSÄRENDEN

25 Anmälan om ett missförhållande, Lex Sarah

Dnr: 1.2.2.-40/12
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Lena Borgman Tel: 08-508 15 015

27 Ansökan om stämning

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria Sellén Tel: 08-508 15 119

28 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021

BESLUTSÄRENDEN

29 Personliga ombud

Dnr: 1.2.1./106/12
(Utsändes)
Handläggare: Eva Jeppsson Tele: 08-508 17 480
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Fördelning av föreningsbidrag 2012

Dnr: 5.-10/11
(Utsändes)
Handläggare: Anna Karlsson Tele: 08-508 15 072
Omedelbar justering

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande Sonny Österman (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 21 mars 2012 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med justeringen att §§ 29-30 behandlas direkt efter § 11.

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 9 februari 2012 har justerats den 15 februari 2012.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Avdelningschef Lars – Gunnar Winsa svarade på en fråga från ledamot Alexandra Matsson (V) om personaliga ombud och tillgänglighet från nämndsammanträdet den 9 februari.

Avdelningschef Monica Ulvede informerade om en rekryteringsdag som stadsdelsförvaltningen genomfört den 10 mars i syfte att rekrytera fler förskollärare till stadsdelens förskoleverksamhet.

Avdelningschef Monica Ulvede informerade om invigningen av pedagogiskt centrum som kommer att äga rum den 27 mars kl 11.00.

Vice ordförande Ewa Larsson (MP) ställde frågor om stadsdelsförvaltningens planer för de provisoriska platserna för förskolor som förvaltningen idag har tillfälligt bygglov för. Avdelningschef Monica Ulvede redogjorde för förvaltningens planer.

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att det kommer att äga rum en städfest i stadsdelen i år igen. Denna gång i Skyfallet i Björkhagen den 24 april på eftermiddagen. En mer detaljerad plan kommer att presenteras nämnden så fort den är klar.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Månadsrapport februari

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsprognosen för januari-februari 2012 läggs till handlingarna.

2. Avbryta organisationsförändringen inom beställarenheten äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-44/12) daterat 2012-03-15.

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 7,0 mnkr. Förskola, nämnd och administration, individ- och familjeomsorg samt kultur- och föreningsverksamhet prognostiserar alla en ekonomi i balans.

§8 Fyllnadsval till Skarpnäcks råd för funktionshindersfrågor för mandatperioden

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Under mandatperioden 2011-2014 utses följande person att ingå i Skarpnäcks råd för funktionshindersfrågor - Mia Stubbendorff (EPI).

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-105/12) daterat 2012-02-21.

Varje nämnd i staden skall enligt beslut i kommunfullmäktige finnas ett lokalt råd för funktionshindersfrågor. Rådet ska, då det är fulltaligt, bestå av sju ledamöter.

Ledamöterna i rådet nomineras av de olika handikapporganisationerna och väljs för hela mandatperioden. Kommun- HSO (Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms kommun) samordnar nomineringarna till råden i samverkan med föreningar både inom och utanför HSO. Nominerade personer ska representera ett så brett spektrum av olika handikapp som möjligt. Den senaste instruktionen för råden för funktionshindersfrågor (tidigare handikappråd) i staden togs av kommunfullmäktige 2004-10-04.

Rådet utses av stadsdelsnämnden. Rådet konstituerar sig självt.

2011-03-31 utsåg Skarpnäcks stadsdelsnämnd sju ledamöter till råd för funktionshindersfrågor för mandatperioden 2011-2014. En av ledamöterna Alberto Vargas DHR (De Handikappades Riksförening) har avgått.

§9 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) – SoL.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Att delta i den gemensamma upphandlingen av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453) för Stockholms stad.

2. Att ge Leif Fransson, administrativ chef på socialförvaltningen, eller den han i sitt ställe förordnar, fullmakt att å nämndens vägnar företräda stadsdelsförvaltningen i medbestämmandeförhandlingar.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 2.2.2.-80/12) daterat 2012-02-15.

Samtliga 14 stadsdelsnämnder i Stockholm och socialnämnden har tidigare gemensamt ramavtalsupphandlat enstaka platser på HVB för vuxna inom socialpsykiatrin. Den senaste upphandlingen genomfördes och administrerades av socialförvaltningen 2008 med avtalsperiod 2009-01-01—2010-12-31 med möjlighet till förlängning år 2011 och 2012. Avtalen har förlängts vid två tillfällen, efter år 2012 kan avtal inte förlängas utan en ny upphandling måste genomföras.

2009 års införande av valfrihetssystem (lag 2008:962 om valfrihetssystem) har inte förändrat behovet av HVB för vuxna inom socialpsykiatri eftersom dessa boenden inte omfattas av valfrihetssystemet.

§10 Gemensam mottagningsenhet inom individ- och familjeomsorgen

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Att inrätta en gemensam mottagningsenhet inom avdelningen för individ- och familjeomsorg.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.-78/12) daterat 2012-02-13.

En intern uppföljning av organisationen inom individ- och familjeomsorgen har skett under andra halvåret 2011. Den har kompletterats med analyser av resultaten från genomförda medarbetarenkäter 2011. Sammantaget har uppföljningen visat att organisationen och ledningsstrukturen inom myndighetsenheterna inte är optimal vilket fört med sig att chefstillgängligheten för medarbetarna haft brister.

På grund av konstaterade brister föreslår stadsdelsförvaltningen att inrätta en gemensam mottagningsfunktion inom IoF, benämnd Mottagningsenheten.

§11 Ansökan om att ingå i en fyraårig pilotverksamhet inom ramen för en samordnad, långsiktig och människorättsbaserad strategi för romsk inkludering

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Att godkänna ansökan om att tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen ingå i ett fyraårigt projekt gällande strategi för romsk inkludering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1.-87/12) daterat 2012-02-20.

Arbetsmarknadsdepartementet har 2011-12-20 till landets kommundirektörer sänt information om möjligheter att söka ekonomiskt stöd (ca 700 tkr/år under fyra års tid) till en pilotverksamhet som innebär att bygga upp en struktur i den kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom framförallt områdena utbildning, hälsa och social omsorg. Pilotverksamheten innebär därutöver utvecklingsbehov inom förskolor och skolor bl.a. genom utbildning av brobyggare.

Förvaltningens förslag är att stadsdelsförvaltningen gemensamt med arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen söker om att få ingå i pilotverksamheten i syfte att kunna vidareutveckla den befintliga strukturen i staden för att förbättra romers möjligheter till inkludering i majoritetssamhället.

Särskilt uttalande anmäldes av nämndens samtliga ledamöter;

Det är ett faktum att romer ofta diskrimineras och att de har ett stort utanförskap i Sverige idag. Trots detta har någon märkbar förbättring av romers situation inte skett. Detta är förstås helt oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle och djupt tragiskt för de individer som lider följderna av detta utanförskap.

Regeringen avsätter därför 46 miljoner kronor under de närmsta fyra åren för att förbättra villkoren för romer. Målet är att ett romskt barn som föds idag ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra i samhället när de kommer ut i vuxenlivet.

Satsningen ingår i en övergripande strategi för romsk inkludering som sträcker sig över perioden 2012-2032 och omfattar skola och utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg, trygghet, kultur och språk samt civilsamhällets organisation. Det fyraåriga pilotprojektet som stadsdelsnämnden idag beslutar att ansöka om är en del i genomförandet av den övergripande strategin.

Stadsdelsnämnden i Skarpnäck välkomnar denna angelägna satsning och hoppas att förvaltningen ska kunna delta i projektet tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen i syfte att åstadkomma större delaktighet och förbättrade möjligheter för de romer som finns i vår stadsdel. Nämnden kommer att noga följa förvaltningens arbete i denna viktiga fråga.

§12 Förslag till Framkomlighetsstrategi för Stockholm

Svar på remiss från Trafikkontoret, T2008-310-02378

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.5.3.-682/11) daterat 2012-02-13.

Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till Framkomlighetsstrategi som beskriver hur stadens väg- och gatunät kan möta det ökade trycket och samtidigt bidra till visionen om ett Stockholm i världsklass. Remissen har sänts ut till berörda nämnder och bolag i Stockholm stad, övriga kommuner och ett flertal myndigheter och andra aktörer i regionen.

Förvaltningen anser att det framtagna förslaget till Framkomlighetsstrategi är ambitiöst anlagt och har inget att erinra mot förslaget i stort. Strategin innehåller en rad stora utmaningar som staden måste ta itu med för att nå upp till de föreslagna målen. Åtgärder som lyfts fram i Handlingsplanen för 2012-2016 är av stor betydelse för att strategins mål ska kunna uppfyllas och det är viktigt att förutsättningar ges för att de ska kunna genomföras. Förvaltningen anser vidare att stombussnätet i ytterstaden måste utvecklas för att uppnå en acceptabel restidspålitlighet, cykelstråkens transportkapacitet ökas, gatuparkeringen regleras i vissa stadsdelar och att kollektivtrafik på vatten borde ingå i stadens strategi för att öka framkomligheten.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S), tjänstgörande ersättare Hannes Rolf (V) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M) och ett förslag från (MP), (S) och (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag med instämmande av (M).

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) samt tjänstgörande ersättare Hannes Rolf (V) till förmån för ett gemensamt förslag till beslut:

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut, samt därutöver anföra:

Trafikkontoret lägger fram ett antal förslag för att hjälpa fler stockholmare att transportera sig själva med cykel, till gagn för sin egen hälsa, för miljön och för övriga trafikanter som därigenom får mer plats på tunnelbanan eller bilvägen. Vi vill ta tillfället i akt att föreslå ytterligare en åtgärd som vi anser skulle göra stor skillnad per investerad krona.

Cykling är för många idag ett attraktivt alternativ när det gäller att ta sig en sträcka man redan känner väl, såsom mellan hemmet och arbetsplatsen/skolan. Men när man ska cykla till en ny plats – ett viktigt möte, en butik, en social sammankomst – så har cyklingen en stor nackdel gentemot bil och kollektivtrafik, nämligen att cyklisten bara med svårighet kan hitta den snabbaste vägen till slutdestinationen och riskerar att komma fram försenad och frustrerad.

Det finns gratis cykelkartor att tillgå på många platser och staden har en utmärkt reseplaneringstjänst i och med www.cykla.stockholm.se men båda verktygens effektivitet hämmas av att stadens cykelbanor inte har namn. Det tragikomiska i det förhållandet illustreras bäst om man tänker sig att bilvägarna inte skulle ha namn och att en vägbeskrivning från Skanstull till Kista skulle lyda: ”Följ bilväg 1300 m, sväng vänster, följ bilväg 2 km, sväng höger, följ bilväg …”.

I viss mån minskar problemet av sig självt i och med det ökande användandet av smarta telefoner, men ingen ”app” kan känna till alla passager där man kan framföra eller leda sin cykel, så ett robust namnsystem som gör att man lätt ser var man befinner sig i cykelnätet är en viktig framgångsfaktor för att förvandla cykeln från en leksak för rekreation till ett praktiskt redskap för persontransport.

Ett ytterligare åtgärdsförslag i framkomlighetsstrategin skulle alltså kunna vara:

Gatunamn ges till alla cykelbanor i staden som idag saknar namn. Vägskyltar med dessa namn sätts upp i cykelbanekorsningar och på andra strategiska platser.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Claes Elmgren m.fl. (S);

Socialdemokraterna i Skarpnäck delar mycket av det som framförs i förslaget. Om staden ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar till 2030 behövs flera åtgärder. Vi vill särskilt understryka vikten av fortsatta kraftfulla insatser för att utveckla kollektivtrafiken som gör den till ett attraktivt färdmedel. Det är särskilt viktigt att kollektivtrafiken byggs ut på tvären i ytterstaden. Detta tillsammans måste prioriteras framför en fortsatt utveckling av spårvagnar i innerstaden. Vi vill också se en kraftfull satsning på cykelvägar samt fler över/undergångar vid hårt trafikerade vägar för att underlätta både för cyklister och gående. Avslutningsvis anser vi att satsningar måste göras på att öka antalet arbetsplatser i Söderförort, vilket kan bidra till att minska resebehovet.

§13 Förslag till detaljplan för kv. Modet 1 i stadsdelen Bagarmossen, S-Dp 2010-11441

Remissvar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Att som sitt yttrande över remissen avseende ny detaljplan för kv. Modet i stadsdelen Bagarmossen överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.5.3.-36/12) daterat

2012-02-15.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som möjliggör att tolv radhus kan byggas utmed Klarälvsvägen i Bagarmossen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss. Förvaltningen anser att planområdet lämpar sig väl för den föreslagna radhusbebyggelsen och har inget att erinra mot förslaget.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S), tjänstgörande ersättare Hannes Rolf (V) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M) och ett förslag från (MP), (S) och (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag med instämmande av (M).

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) samt tjänstgörande ersättare Hannes Rolf (V) till förmån för ett gemensamt förslag till beslut:

Att tillstyrka planförslag för västra delen under förutsättning att ytan används för ett mindre flerbostadshus

Att plankartan kompletteras med skyddsbestämmelser om vilka träd och vilken vegetation som ska sparas

Att natur- och rekreationsvärlden kompenseras i motsvarande värde

Att avstyrka planförslaget om bostäder i dess östra del

Om planförslaget ej omarbetas utan kvarstår som tolv radhus på båda sidor av vägen yrkar vi:

Att ett av radhusen utgår på vardera sidan om Klarälvsvägen

Området har ett mycket högt naturvärde med barrskogsmiljöer och utgör spridningskorridor för eklevande arter, barrskogsarter och groddjur. Förklaringen till att så många spridningsnätverk finns här är att området är en yttre del av ett större, sammanhängande och obrutet landskap, Nackareservatet.

Planen innebär att åtta radhus byggs på östra sidan om vägen vilken har särskilt värdefull naturmark med oersättliga värden ur ekologi- och rekreationssynpunkt. Husen blir en barriär för ekologisk spridning mellan kärnområdet i Nackareservatet och de naturområden som sträcker sig in i bebyggelsen i Bagarmossen, därför bör den del av planen helt utgå. Den östra delen kan eventuellt bebyggas, men då med ett flerfamiljshus. Då exploateras ett väsentligt mindre område och naturen kan sparas in på husknuten. Huset kunde förses med väggar med gröna växter och växtlighet på tak. Som en markering av en ny tid där ekologiskt tänkande får styra.

Konsekvensbeskrivningar: Som ärendet ser ut nu saknas konsekvens­bedömning eller analys av hur föreslagen exploatering påverkar natur- och rekreationsvärden samt spridningsmöjligheter för växter och djur. Eftersom området används både av närboende och av förskola som närrekreations­område finns det väl upptrampade stigar som leder igenom området vidare in i Nackareservatet. En analys av påverkan för närboende, förskola, skolor och äldreboende krävs då detta helt saknas. Stigarna föreslås finnas kvar men i befintligt planärende är det svårt att se hur det kan bli möjligt. Inritade extremt trånga passager avgränsade med murar kommer troligtvis mer upplevs som privata öppning mellan de planerade radhusen.

Om naturmarken överhuvudtaget ska utnyttjas för bostäder, är ett flerfamiljshus bättre då det förenar målet om att åstadkomma flera bostäder i Stockholm och samtidigt kunna bevara ekologiska spridningsvägar och socialt viktiga närrekreationsområden. En några våningar enskild byggnad på västra sidan skulle kunna ge mellan 16-20 lägenheter samtidigt som mindre värdefull naturmark tas i anspråk. Detta att jämföra med föreliggande förslag med tolv radhus som förstör högt klassade natur- och rekreations värden.

Om hus byggs i naturmark bör de placeras så att funktioner som ekologiska spridningsvägar fortsätter att fungerar och att området även fortsättningsvis går att använda för promenader och lek. Detta måste utredas när planens struktur utformas.

Förlorade natur- och rekreationsvärden ska kompenseras i enlighet med stadens miljöprogram. De ekologer som utför tillsynen av Nackareservatet bör medverka i att ta fram förslag på kompensationsåtgärder som stärker naturvärden. De träd som ska sparas bör säkerställas med en planbestämmelse om hur naturmarken ska bevaras, till exempel vilka träd som skyddas med skyddsbestämmelser och hur markskiktet ska sparas.

Trafiksäkerhet: Som planen ser ut nu kan ett högt bilberoende bli ett resultat, därför bör trafiksäkerheten också analyseras, många förskole- och skolbarn rör sig i området. En busslinje passerar med låg turtäthet och avståndet till tunnelbana och centrum är ca en kilometer.

Vi vill slutligen poängtera de närboende fastighetsägarnas synpunkter som har framkommit i samråd. Här lyfts bristande anpassning fram i design, karaktär och kulturmiljövärden i relation till omgivande bebyggelse och terräng. Exploateringsgraden anses för hög då nybyggnation kommer väl nära 50-tals bebyggelsen, minst tio meters avstånd föreslås.

De boende framhåller också Klarälvsvägens befintlig bebyggelses enhetlig småskalig karaktär, det är småstugor med tegeltak och ljusa fasader i puts. I närområdet finns också radhus, även de med traditionell fönstersättning och sadeltak av tegel. För att uppnå en god anpassning kräver de boende att hänsyn tas till terrängförhållandena och att skalan görs måttlig.

De vill ha en arkitektonisk utformning som harmonierar med områdets särart och lyfter fram att Bagarmossen i byggnadsordningen hänförs till 50-talets smalhusstad som kännetecknas av den omsorgsfulla placeringen av bebyggelsen i terräng.

Slutligen lyfter de närboende fastighetsägarna fram naturvärdesinventeringen som Tyréns och Ekologigruppen utfört åt staden i samband med planering av eventuella vägar genom den s.k. Bagarmossensskogen.

Där framgår att skogsområdet på Klarälvsvägens östra sida har naturvärden som är så höga att de är av regionalt intresse. De lyfter fram värden av gammal tall- och ekskog med riklig förekomst av den rödlistade arten tallticka.

I det östra området har enligt inventeringen även hasselsnok påträffats. Den senare är upptagen i EU:s art- och habitatdirektiv och kräver som sådan särskild hänsyn.

Vi vill påminna att Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen avstyrkt bebyggelse på östra sidan.

§14 Förslag till detaljplan för kv. Proberaren 1 m fl i stadsdelen Bagarmossen, S-Dp 2011-16461-54

Remissvar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Att besluta i enlighet med förvaltningens beslut och därtill anföra:

Behovet av att rusta upp parkleken Brödkaveln är mycket stort. Utöver att parkleken behöver moderniseras, finns behov av att rusta upp den angränsande grusplanen. Vidare behöver angränsande buskage och träd ses över i syfte att öka trivsel och trygghet. Syftet bör vara att frigöra ytor för lek och rekreation.

Förvaltningen bör därför ges i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar och de boende i området utarbeta en handlingsplan för hur parkleken och det angränsande området kan utvecklas.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.5.3.-90/12) daterat

2012-03-06.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som möjliggör att ett bostadshus med ca 30 lägenheter kan uppföras vid korsningen Emågatan –Stångåvägen i Bagarmossen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss. Förvaltningen anser att planområdet lämpar sig väl för den föreslagna bebyggelsen och har inget att erinra mot förslaget.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M), vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt tjänstgörande ersättare Hannes Rolf (V) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns ett förslag till beslut: ett gemensamt förslag från hela nämnden.

§15 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.5.1.-37/12) daterat 2012-01-23.

På uppdrag av stadsledningskontoret har äldreförvaltningen genomfört en översyn av ersättningssystemet inom hemtjänsten. I ärendet föreslås att ett nytt ersättningssystem för utförare inom hemtjänsten införs. Förslaget innebär att ersättning utgår med 351 kr per utförd timme för insatser som utförs dag, kväll och helg. I ersättningen ingår kostnader för kringtid såsom gång/restid, tid för dokumentation och övrig personaltid. Ersättning för insatser nattetid ersätts med 178 kr per utförd insats. För larmkunder i ordinärt boende införs en fast månadsersättning motsvarande 134 kr per månad, vilket innebär att ingen särskild ersättning utgår för utförda larminsatser. För privat regi är samtliga ersättningar 2,5 % högre för momskompensation. Vidare föreslås att ett tidsregistreringssystem ska införas för alla utförare inom hemtjänsten.

Förvaltningen är i stort positiva till ett nytt ersättningssystem. Förvaltningen vill bland annat föra fram följande synpunkter:

· Föreslagna ersättningar bör indexuppräknas årligen.

· Det elektroniska systemet för kontroll måste införas samtidigt med det nya ersättningssystemet.

· Förvaltningen vill betona att krav på utbildad personal ställs vid LOV-upphandlingar.

· I förslaget beräknar staden en faktisk ersättning på 81 % av beviljad tid. Förvaltningen menar att ett rimligare antagande är att utförarna kommer att rapportera och ersättas för c:a 90 – 95 % av beställd tid då ersättningen är direkt kopplad till utförd tid. Detta innebär ökade kostnader för staden.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M), vice ordförande Ewa Larsson (MP) samt tjänstgörande ersättare Hannes Rolf (V) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M), (MP) samt (V) och ett förslag från (S).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag med instämmande av (M), (MP) samt (V).

Reservation lämnades av ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) till förmån för ett eget förslag till beslut:

- Att besluta i enlighet med förvaltningens beslut och därtill anföra:

Det är angeläget med ett nytt ersättningssystem som är transparent och tydlig. Det är också viktigt att systemet kan administreras så effektivt som möjligt. Ännu viktigare är att ersättningsnivåerna justeras så att utförarna får rimligare förutsättningar att genomföra sina uppdrag.

Konsekvenserna av det föreslagna systemet är dock inte tillräckligt belysta. Det rör bland annat det förhållande att de privata utförarna sannolikt kommer att rapportera en högre andel av den beviljade tiden, vilket kommer att medföra ökade kostnader för stadsdelen och staden.

Det finns därför skäl att överväga ett pilotprojekt i syfte att pröva systemet och noggranna analysera konsekvenserna.

§16 Skolinspektionens uppföljning av tillsyn inom förskolan

Svar på skolinspektionens uppföljning av regelbunden tillsyn, dnr 43-2010:5286

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skolinspektionens uppföljning.

2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1.-484/11) daterat 2012-02-08.

Skolinspektionen har begärt in kompletterande uppgifter inom fyra områden för att kunna slutföra sin bedömning av förvaltningens förskoleverksamhet. Områdena är den pedagogiska miljön, språkplattformen, könsmönster och könsroller samt barngruppers storlek och sammansättning.

I sitt svar till skolinspektionen anger förvaltningen att kompetensutveckling och möten i olika nätverk ska leda till förändringar av den pedagogiska miljön. Vidare ska förskoleverksamheten ta fram en handlingsplan för att motverka traditionella könsmönster och könsroller samt göra en utvärdering inför nyintagning av barn och utökning av barngruppens storlek. Språkplattformen bifogas ärendet.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) samt tjänstgörande ersättare Hannes Rolf (V);

Skolinspektionen efterfrågar ytterligare uppgifter inom fyra områden för att kunna slutföra sin bedömning av huruvida Skarpnäcks förskolor efterlever förskolans läroplan. Vi har några kommentarer till förvaltningens svar.

Pedagogiska miljöer. Målet för utbildade förskolelärare måste vara 100 procents uppfyllelse. Då stadsdelen endast har 43 procent förskolelärare påverkar det rimligen den pedagogiska kvalitén. Att andra stadsdelar har det ännu sämre ställt kan inte legitimera vår brist. Stadsdelen har dessutom fler barn inskrivna inom de olika åldersintervallerna jämfört med vad kommunfullmäktige anser ska gälla. Förskolornas lokaler är ej anpassade för dagens stora barngrupper vilket ställer ökade krav på organisering av arbetet.

Vid varje nytt stadsbyggnadsärende påtalar nämnden att det behövs fler förskoleplatser. Vi anser att nämnden inte fått gehör för det kravet. Inom den pedagogiska verksamheten finns viss spetskompetens, vi menar att än fler förskolelärare med spetskompetens borde anställas då det skulle verka gynnsamt för utveckling av den pedagogiska kvalitén.

Modersmål. Arbete med egen plattform där teori och praktik vävs ihop fortskrider.

Könsroller och könsmönster. Att motarbeta stereotypa könsbetingade beteenden i ett samhälle som hela tiden reproducerar dem kräver god kunskap och tålamod. Här är inte det gemensamma strategiska arbetet tydliggjort men vi noterar att arbetet fortgår och att olika förskolor lär av varandra. Handlingsplanen borde ha varit klar.

Barngruppernas storlek och sammansättning. Hur detta kontinuerligt kan ges tid till utvärdering påverkar möjligheterna att kunna genomföra läroplanen. Vi noterar att mycket extra arbete måste läggas på planering för att klara en verksamhet som borde ges ökade ekonomiska resurser och fler lokaler. Om t ex löne- och priskompensation gavs skulle personalens löneutveckling inte belasta den ordinarie verksamheten.

§17 Angående tillsyn av Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande lämnas som svar på begärd redovisning av åtgärder enligt den rapport som föreligger.

2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.4.-629/11) daterat 2012-02-08.

Socialstyrelsen har, bland annat inom stadsdelsnämnden Skarpnäck, under perioden 11-15 juli 2011, genomfört förstärkt tillsyn av nämndens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I tillsynsrapporten har problemområden identifierats och socialstyrelsen uppmanar nämnden att vidta åtgärder enligt följande:

· Att handläggning och dokumentation samt dokumentation i samband med genomförande av insatser är rättsäkert för den enskilde.

· Redovisa en plan för hur nämnden efter årsskiftet avser att utarbeta och omformulera rutiner för fel och brister och hur rutinerna kommer att implementeras hos personalen.

· Att dokumentation enligt patientdatalagen (2008:355), PDL, inte blandas med socialtjänstens löpande journalanteckningar.

I de problemområden som Socialstyrelsen identifierat arbetar förvaltningen med att all personal är medvetna om de påtalade bristerna samt är delaktiga i hur bristerna rättas till. All personal har varit delaktig i framtagandet av enhetens verksamhetsplaner och kvalitetsgarantier för 2012. Klagomålshanteringen har förtydligats och kommunicerats inom varje verksamhet inom stadsdelsförvaltningen. Implementeringen av samtliga rutiner sker vid de regelbundna APT-mötena. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att skapa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete vilken har fokus på att den enskildes rättsäkerhet inte äventyras.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S), tjänstgörande ersättare Hannes Rolf (V) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M) och ett förslag från (MP), (S) och (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag med instämmande av (M).

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) samt tjänstgörande ersättare Hannes Rolf (V) till förmån för ett gemensamt förslag till beslut:

- Att besluta i enlighet med förvaltningens beslut och därtill anföra:

De brister som Socialstyrelsen har funnit bör snarast avhjälpas. Förvaltningen har redan vidtagit flera åtgärder. Mot bakgrund av den kritik som Socialstyrelsen lämnat, ska stadsdelsnämnden innan utgången av år 2012 ges en särskild redovisning av vilka åtgärder som vidtagits.

§18 Redovisning av brukarundersökningar inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1.-85/12) daterat 2012-02-14.

Staden gör brukarundersökningar för personer med funktionsnedsättning som har insatser i form av barnboende, daglig verksamhet, korttidshem samt grupp- och servicebostad. De brukare som har svarat på enkäterna är personer med biståndsbeslut från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Detta innebär att när det gäller daglig verksamhet och korttidshem kan svaren endast delvis återkopplas till särskilda utförare. En redovisning av resultaten för Skarpnäcks stadsdelsområde visar att kundnöjdheten är lägre än föregående år. Trots detta anger brukare från gruppboende, servicebostad och korttidsboende att de är mer nöjda än föregående år med boendet och tror i högre grad att andra ska trivas där.

Beställarenheten för funktionsnedsättning gör en analys av resultaten tillsammans med utförare inom stadsdelsområdet. Resultatet används som underlag för att identifiera områden som behöver utvecklas och förbättras. Biståndshandläggare tar upp frågan om nöjdhet med varje enskild brukare vid individuella uppföljningar.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt tjänstgörande ersättare Hannes Rolf (V);

Vi instämmer i förvaltningens förslag till beslut men vill lyfta några synpunkter och frågor:

Det är glädjande att brukarna överlag är nöjda med sina bostäder och känner sig trygga och har förtroende för personalen. Samtidigt ställer vi oss undrande till att deras deltagande vad gäller planering av sin dag och de verksamheter man deltar i har gått ner så markant liksom nöjdheten avseende det stöd man får minskat jämfört med tidigare år. För t ex de boende i Skarpnäck grupp- och servicebostad har det gått ner från 78 % år 2010 till 55 % 2011 gällande frågan ”Jag kan få rätt stöd som passar just mig” räknat på dem som gav 4 och 5 i omdöme. D.v.s. endast 2/3-delar så många är nöjda eller mycket nöjda som tidigare år.

På frågan ”Jag kan vara med och bestämma” svarar 52 % år 2012 jämfört med 61 % år 2010 med omdöme 4 och 5 att de kan det, en minskning med 9 %.

Motsvarande minskningar gällande svar på samma frågor är också väldigt markanta och i samma storleksordningar inom Skarpnäck dagligverksamhet.

Vi ställer oss frågande till varför kvaliteten i de funktionsnedsattas liv minskat så påtagligt inom dessa områden. Har personalen inte tid med dem som tidigare till följd av minskad personaltäthet och därmed större krav på ”effektivitet” vilket försvårar medverkan av dem det berör?

Till nästa gång en brukarundersökning skall göras önskar vi att det skall finnas utrymme för de svarande att komma med egna synpunkter och förslag till förbättringar som skall redovisas inför stadsdelsnämnden.

§19 Redovisning av brukarundersökningar inom äldreomsorgen i Skarpnäck

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1.-84/12) daterat 2012-02-14.

Staden gör brukarundersökningar för äldre som har bistånd i form av hemtjänst, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende. En redovisning av resultaten för Skarpnäcks stadsdelsområde visar att kundnöjdheten ökat inom de flesta områden för vård- och omsorgsboende. De högsta värdena får bemötande och trygghet. Dagverksamheten har mycket höga värden förutom gällande valfrihet. Hemtjänstverksamheten har totalt sett en minskad nöjdhet i jämförelse med föregående år. Sammantaget följer resultaten trender som visas för hela stadens resultat.

Inom egen regi används resultatet som underlag för att identifiera områden för förvaltningens utvecklingsarbete av äldreomsorgen. Utvecklingsarbete för upphandlade verksamheter sker i dialog med utförarna. Hemtjänsten i egen regi har påbörjat arbetet med att ta fram handlingsplaner utifrån resultatet.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) yrkade med instämmande av ersättare Simon Lundberg (C) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S), tjänstgörande ersättare Hannes Rolf (V) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M) och ett förslag från (MP), (S) och (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag med instämmande av (M).

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) samt tjänstgörande ersättare Hannes Rolf (V) till förmån för ett gemensamt förslag till beslut:

Brukarundersökningarna är viktiga instrument för att läsa av kvalitet och resultat. Det gäller i många verksamheter och kanske i synnerhet för de som är skattefinansierade och syftar till att öka medborgarnas välfärd och trygghet.

I 2011 års brukarundersökning om äldreomsorgens kvaliteter framgår det när det gäller hemtjänsten bl.a att mer än var tredje/varannan brukare anger för täta personalbyten, inte är nöjda med sin utevistelse och upplever stora brister i måltidssituationen. Samtliga områden som ska prioriteras i verksamheten.

De flesta brister som tydliggörs i undersökningen kan förklaras av att personalens tid inte räcker för att uppfylla de mål som nämnden beslutat. Tid är pengar och de resurser som behövs för att varaktigt höja kvalitet och nöjdhet tycks saknas i årets budget.

Samtidigt som vi är starkt kritiska till hemtjänstens situation glädjer vi oss åt att brukarna i dagverksamheten är så nöjda med sin verksamhet.

Vi noterar att i vård – omsorgsboendena svara endast 44 % av brukarna att de kan påverka sin vardag. Att kunna påverka sin vardag anser vi vara väldigt viktigt för hälsa och välmående. Vi vill därför att förvaltningen återkommer med förslag till nämnden hur denna siffra kan öka. Vi tänker oss t.ex. enskilda brukares önskemål hur de vill påverka sin vardag kan tas med i vård – och omsorgsplanerna.

De förslag som enheterna arbetar fram med anledning av brukarundersökningen vill vi få återredovisade för nämnden.

§21 Skrivelser från nämndens råd

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 21).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§22 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m. (bilagd § 22).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§23 Anmälan av minnesanteckningar från Stadmiljögruppen sammanträde

Anmäldes minnesanteckningar från Stadsmiljögruppens sammanträde 2012-02-02

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§24 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 24).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§28 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 2011-02-01 samt 2012-02-22.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§29 Ansökan om statsbidrag 2012 för Personliga ombud Söderort

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Nämnden ansöker statsbidrag för verksamheten Personliga ombud Söderort.
  2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1.-106/12) daterat 2012-02-27.

2011-09-01 gick verksamheten Personliga ombud över från Stadsmissionen till Stockholms Stad. Verksamheten ligger organisatoriskt under Skarpnäcks stadsdelsförvaltning som samordnar verksamheten för stadsdelarna Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen samt Farsta.

Förvaltningen ansöker om statsbidrag för fem personliga ombud med en sammanlagd summa på 1512 tkr. De sex stadsdelsförvaltningarna upprättar ett samarbetsavtal i samband med gemensam ansökan vilket medföljer nämndsprotokollet till länsstyrelsen.

§30 Fördelning av föreningsbidrag 2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Föreningsbidrag beviljas enligt förvaltningens förslag.

2. Omedelbar justering.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 5.-10/12) daterat 2012-02-29.

I verksamhetsplanen för 2012 har stadsdelsnämnden avsatt 800000 kronor för lokala föreningsbidrag. I anslagen för föreningsbidrag ingår också hyreskostnader för lokaler till pensionärsföreningarna. De föreningar som föreslås erhålla bidrag uppfyller de kriterier som stadsdelsnämnden ställer för lokala föreningsbidrag. Stadsdelsnämnden föreslås bevilja föreningsbidrag för 800000 kronor enligt förvaltningens förslag.