Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-04-19

Sammanträde 2012-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

Stadsmiljö. Inbjudna talare är Salima Severin från Folkodlarna och Mats Berglund, park- oc Läs mer...h gatuingenjör från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.
Den allmänna frågestunden inleds direkt efter redovisningen.

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 25

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

Dnr: 1.2.1.-131/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450

8 Beslut om studieresa

Dnr: 1.1.-128/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Övergång till digitala nämndutskick

Dnr: 1.1.-146/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Skrivelse angående utveckling av vällagad, ekologisk mat inom hela stadsdelens verksamhetsområde inom ramen för Söderortsvisionen

Svar på skrivelse från (MP)
Dnr: 1.6.-92/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095

11 Hemställan om medel till rivning och nybyggnad av nytt gemensamhetshus

Svar på skrivelse från Skarpnäcks koloniträdgårdsförening
Dnr: 3.3.-577/11
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450

REMISSER

12 Motion (2011:71) om kvalitetssäkring av tolkningen i stadens verksamheter

Remissvar, dnr: 334-2210-2011, svar på motion från Awa Hersi (MP)
Dnr: 1.5.1.-114/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.-44/12
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tele: 08-508 15 062

14 Anmälan av ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - Nya Flaten

Dnr: 2.1.-156/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450

15 Uppföljningen av entreprenadavtal för Bagarmossens, Skarpnäcksfältets och Skarpaby gruppbostäder

Enligt Lagen om stöd till vissa personer med funktionshinder (LSS)
Dnr: 1.2.1.-134/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Uppföljningen av entreprenadavtal för Hammarbyhöjdens gruppbostäder

Enligt Lagen om stöd till vissa personer med funktionshinder (LSS)
Dnr: 1.2.1.-136/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Uppföljningen av entreprenadavtal för daglig verksamhet inom Skarpnäcks stadsdelsområde

Enligt Lagen om stöd till vissa personer med funktionshinder (LSS)
Dnr: 1.2.1.-135/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08- 508 15 021

20 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

21 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tele: 08- 508 15 023
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Minnesanteckningar Skarpbrå 2012-02-20

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021

23 Minnesanteckningar Skarpnäcks näringslivsråd 2012-03-09

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021

24 Minnesanteckningar från stadsmiljögruppens möte 2012-03-22

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021

25 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 1.1.-485/11, 1.1.-147/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08- 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN/ ANMÄLNINGSÄRENDEN

26 Lex Sarah

Dnr: 1.2.2.-145/12
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tele: 08-508 15 418

27 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande

Sonny Österman (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 25 april 2012 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 15 mars 2012 har justerats den 21 mars 2012.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att Boendedialogen i Bagarmossen kommer att dra igång med informationsinsatser för att intressera de boende. Annonsering kommer att ske i Mitt i tidningen, det kommer att vara en hushållsutdelning till boende i Bagarmossen och all information kommer att publiceras på boendedialogens hemsida.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om gruppledarna på sitt senaste sammanträde beslutat att tidigare lägga sammanträdet den 19 juni. Sammanträdet kommer då att äga rum kl 17.00.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade på grund av renoveringsarbete i tunnelbanan har SL täckt delar av Nytorpsgärde för att skydda marken.

Avdelningschef Lars – Gunnar Winsa informerade om de ungdomsaktiviteter som sker under valbord. Bagishuset och Skarpnäcks ungdomscafé kommer att hålla öppet och ett 30-tal vuxna kommer att vara ute och trygghetsvandra.

Avdelningschef Lars – Gunnar Winsa informerade om förändringar av lagstiftningen Lex Sarah. I och med att all personal inom socialtjänsten från den 1 juli 2011 omfattas av en anmälningsplikt kommer antal ärenden som behandlas i nämnden att öka.

Ordförande Sonny Österman gratulerade Margareta Östrand till utnämningen som stadsdelsdirektör för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Ersättare Harald Enoksson frågade om det finns möjligheter för nämnden att ta initiativ till att namnge de cykelvägar som ligger på mark som förvaltningen ansvarar för?

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand bad att få återkomma i frågan på kommande nämndsammanträde.

§7 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Att barn till föräldralediga bör ges mer flexiblare tider att få vistas i förskolan.
  2. Att därutöver godkänna förvaltningens förslag till beslut.
  3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
  4. Att därutöver anföra;

Alliansen delar inte förvaltningens uppfattning om att barn till föräldralediga ska få mindre tid i förskolan. Tvärtom menar alliansen att barn till föräldralediga bör ges mer flexibla tider att få vistas i förskolan.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-131/12) daterat

2012-03-22.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd fortsätter arbetet att utifrån stadens Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass utveckla verksamheterna mot kommande behov och förväntningar.

De senaste åren har präglats av en omfattande utbyggnad av förskolor, då antalet barn i förskoleålder har ökat. Enligt befolkningsprognosen förväntas ökningen av antalet barn i åldern 1-5 år nå sin kulmen år 2014. Kulmen kan förskjutas beroende på när nya bostäder färdigställs. Förvaltningens uppdrag är att bygga ut antalet förskoleplatser för att möta kommande behov, uppfylla barnomsorgsgarantin och minska antalet barn i grupperna. En gemensam kö för kommunala och fristående förskolor skulle underlätta förvaltningens planering. En fortsatt utmaning är att rekrytera förskollärare.

Vad gäller barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen kan förvaltningen se ett ökat behov av insatser nu och framåt. Förvaltningen kommer att i större utsträckning vid utredningar och insatser arbeta med kunskapsbaserade metoder och förebyggande arbete.

Förvaltningen har som mål att minska behovet av och förkorta tiden för försörjningsstöd genom individuella lösningar, tidiga insatser och utvecklade metoder som stödjer försörjningsmöjligheter för dem som idag är långvarit sjukskrivna.

Staten har övertagit flyktingmottagandet, förutom för nyanlända flyktingar som inte kan delta i den statliga etableringen. I och med etableringen av ett hem för ensamkommande flyktingbarn inom stadsdelsområdet har förvaltningen ett utökande handläggningsansvar för ett stort antal barn och ungdomar. 

Förvaltningen utvecklar utredningsmetoder och insatser för kvinnor som är utsatta för våld i hemmet, barn som är utsatta eller är vittnen till våld i hemmet samt behandling för våldsutövande män.

Inom äldreomsorgen förväntas en minskning av antalet äldre över 80 år, vilket påverkar volymen av de framtida insatserna. Förvaltningen kommer att bidra till stadens utbyggnad av gruppbostäder inom LSS-verksamheten. Under planperioden beräknas antalet yngre personer med demenssjukdomar öka. Det kommer sannolikt också att behövas boendeformer för den gruppen.

Med utgångspunkt från parkplanen ansöker förvaltningen om investeringsmedel till upprustning av två parkområden och tre lekplatser.

En utmaning inom kulturområdet är att fortsätta utvecklingen av verksamheten i hela stadsdelsområdet och att göra Skarpnäcks Kulturhus till ett centrum för detta.

Ekonomiarbetet kommer även fortsättningsvis att fokusera på prognosarbete och ekonomistyrning.

De viktigaste frågorna för förvaltningen inom personalområdet kommer att vara hälsa, kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarförsörjning.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Alexandra Matsson (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns fyra förslag till beslut: ett förslag från (M) och (FP), ett förslag från (MP), förvaltningens förslag med instämmande av (S) och ett förslag från (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M) och (FP).

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Vi ser fram emot en fortsatt förädling av vår stadsdel och vill gärna bidra med ytterligare förslag. I området kring Skarpnäcks gård finns flera olika verksamheter och boenden, en del i fastigheter som är så dåligt skick att de troligen behöver rivas. Det är stadens bostadsbolag Stockholmshem som äger fastigheterna. Inom området finns även fastigheter som inrymmer olika arbetsplatser, en del med verkstäder. Det är stadens Fastighetskontor som äger dessa. Själva Skarpnäcksgården och kringliggande fastigheter erbjuder stödboende och vård för ca 230 människor. Det är socialnämnden som placerar de boende och Carema care som upphandlat och ombesörjer vården samt bedriver ett härbärge. Här finns även en Handelsträdgård, välbesökt och uppskattad av boendes i hela stadsdelen. Hela området ligger underskönt vackert vid Nackareservatet, nära god kollektivtrafik med både bussar och Skarpnäcks T-bana. Vägförbindelser är också bra med Tyresövägen strax bredvid. Ett fantastiskt område att utveckla om alla goda krafter hjälps åt. Och det är precis det vi föreslår; att vi inom ramen för vår stadsdelsutveckling, tar ett initiativ för att samla alla goda krafterna att gemensamt, och inom ramen för Söderortsvisionen, samplanera för alla olika verksamheter och boenden kring Skarpnäcks gård. Utifrån ett helhetsperspektiv och tillsammans med de som i dag bor och verkar i området finns hur många möjligheter som helst till utveckling.

När det gäller omsorg om äldre så instämmer vi innerligt i förvaltningens förslag om att kunna erbjuda avancerad vård vid livets slut. Vi ser fram emot konkreta förslag så snart som möjligt.

Vi är också väldigt positiva till att personalen framöver kommer kunna erbjudas mer utbildning inom området upphandling. Det gäller både för entreprenad men också, menar vi, för att kunna beställa mer ekologisk mat och kunna ställa hårda miljökrav vid upphandling.

När det gäller barnen och förskolan så menar vi att större krav måste ställas på områdesplanering av bostäder och på att byggare också bygger förskolor. Barnets rätt att gå på förskola ska inte behöva inskränkas av att ett syskon vistas hemma med under sommaren. Det förslaget avvisar vi helt. Tankar om flexiblare skolstart är ingenting som vi förespråkar då vi inte kan se att det gagnar barnets bästa.

Vi stöder inte heller förslag om att tidigarelägga sexårsverksamhet. Det är en dramatisk förändring för ett barn att gå från förskola till sexårsverksamhet, vi utgår ifrån att staden ger tillräckligt med resurser för att denna övergång ska bli så lugn som möjligt för barnet.

Reservation lämnades av ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Reservation lämnades av ledamot Alexandra Matsson (V) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Att nämnden delvis godkänner förvaltningens förslag till beslut

Därutöver vill vi framföra följande

Förvaltningen tar i underlaget upp många områden som är viktiga för Skarpnäck de kommande åren såsom utveckling av nya förskolor, ökade behov av tidiga insatser för barn och unga samt behovet av fortsatt utbyggnad av boende för personer med funktionsnedsättning. Vänsterpartiet anser att det är mycket bra att stadsdelens förskolor arbetar med förebyggande mot nyinsjuknande. Dock undrar vi i vilken grad kopplingen mellan barngruppernas storlek i förhållande till antal pedagoger och pedagogernas hälsa har utretts, och vad förvaltningen i så fall har kommit fram till i den frågan? Det finns många studier som pekar på att stora barngrupper och låg personaltäthet ger ökad ohälsa och Vänsterpartiet anser att förvaltningen i högre grad bör ta detta i beaktande.

Vänsterpartiet vill utöver detta framföra behovet av att: Stärka lokaldemokratin.

En viktig uppgift för stadsdelen som inte tas upp i underlaget är behovet av utveckling av lokaldemokratin. Boendedialog i Bagarmossen ska genomföras under 2012 men detta skulle behöva genomföras i alla områden i stadsdelen för att ge medborgare en möjlighet att kunna påverka stadsdelens utveckling. Många medborgare har under 2011 protesterat mot bland annat det stora antalet barn i förskolegrupperna och den planerade vägen mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Vi menar att nämnden borde ta ett större ansvar att genomföra olika former av medborgar- DIALOGER för att på ett bättre sätt ta till vara medborgares synpunkter. Medborgarna måste ges en reell chans att kunna påverka beslut som annars tas utan samverkan med de som bor i stadsdelen.

Stoppa fortsatta privatiseringar. De verksamheter som nämnden fortfarande har kvar i egen regi är parklekarna, fritidsgårdarna, den öppna förskolan, stödboende för psykiskt funktionsnedsatta och sysselsättningen.

Vi menar att staden måste ta sitt ansvar och inte privatisera bort all verksamhet för de stockholmare som föredrar tryggheten med kommunala utförare där nämnden själva kan utforma verksamheterna. Vänsterpartiet kommer verka för att de verksamheter som finns kvar i egen regi inte kommer att konkurrensutsättas.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Claes Elmgren m.fl. (S);

Skarpnäcks stadsdelsområde står inför flera utmaningar de kommande åren. Förvaltningen arbetar på flera sätt framåtriktat både när det gäller arbetsmetoder och att ta sig an nya frågor. Det gäller särskilt arbetet med att bredda och fördjupa Skarpnäckslyftet, men också insatser inom socialtjänsten, individ- och familjeomsorgen och rehabilitering av långvarigt sjukskrivna.

Samtidigt ser vi socialdemokrater angelägna behov av ytterligare satsningar på flera områden, exempelvis inom förskolan och äldreomsorgen. Vi kan då bara konstatera att den borgerliga alliansen, varken här eller i stadshuset, är beredd att satsa de resurser som behövs för att utveckla vår stadsdel.

En av de mest akuta frågorna för vår stadsdel är att säkerställa förskolans lokalförsörjning. Det är nödvändigt för att i högre grad kunna tillgodose föräldrarnas önskemål om placering och för att inom överskådlig tid kunna minska antalet barn i barngrupperna. Stadsdelen lever inte upp till de behov som finns. De närmaste åren sker en viss förbättring, men det behövs sannolikt en högre beredskap för att möta kommande platsbehov.

Vi instämmer i förvaltningens bedömning att kompetensförsörjningen till förskolan behöver uppmärksammas centralt i staden. Exempelvis borde landets största stad kunna ställa krav på universitet och högskolor att anordna flexibla utbildningar för anställda inom förskolan och andra intresserade. Likaså borde ytterligare resurser avsättas för uppdragsutbildning och möjligheter till kompetensutveckling för fler kategorier av anställda, exempelvis fritidspedagoger.

Vi finner i likhet med förvaltningen att en gemensam kö till förskolan är viktig för att skapa bättre överblick, men också för att skapa reell valfrihet att välja förskola. Det är föräldrarna som ska välja, inte de enskilda förskolorna.

Vi instämmer också i förvaltningens bedömning att tiderna för barn till föräldralediga kan anpassas till skolans terminsförläggning. Det kan frigöra viktiga resurser för bland annat kompetensutveckling och pedagogisk utveckling.

Ett annat behov som inte ges tillräckligt utrymme i den nuvarande planeringen är upprustningen av förskolornas utemiljöer. Takten i upprustningarna är alltför långsam och utemiljön är på flera håll anmärkningsvärt torftig och sliten.

Stadsdelens insatser för att fånga upp barn och unga i riskzoner är oerhört viktiga och behöver allt stöd. Vi socialdemokrater i Skarpnäck vill utveckla mötesplatser för barn och unga i grundskoleåldern. Det handlar om att i samverkan med föreningslivet stärka den lokala gemenskapen, utveckla fritidsgårdar som lockar unga och att skapa levande parker och parklekar som är attraktiva under hela grundskoleåldern.

Vi konstaterar med beklagande och i likhet med förvaltningen, att ansvaret för Skarpnäcks kulturhus innebär att så gott som hela vårt kulturanslag tas i anspråk för drift och underhåll av fastigheten. Det medför att vi inte kan stödja vårt lokala kulturliv i samma utsträckning som andra stadsdelar. Nämnden och förvaltningen bör därför verka för att staden ska ge en särskild kompensation för hyra, drift och underhåll av Skarpnäcks kulturhus.

Det finns uppenbarligen behov av att se över den centrala resurstilldelningen av stöd och service till ensamkommande flyktingbarn och till personer med funktionshinder. Inbyggda skevheter i den centrala resursfördelningen måste ses över och förändras.

Ett aktivt och stödjande kvalitetsarbete i stadsdelens verksamheter är av största vikt, inte minst med tanke på att de nuvarande ekonomiska ramarna ställer krav på effektiviseringar.

Vi tvingas tyvärr konstatera att den förda politiken undergrävt möjligheterna till ett framåtsyftande kvalitetsarbete. Ett aktuellt exempel är den ansvarslösa utförsäljningen av delar av den kommunala hemtjänsten. Förutom att stadsdelen drabbas av onödiga ekonomiska konsekvenser, har ett angeläget utvecklingsarbete i den kommunala hemtjänsten bromsats upp av utförsäljningen.

Det glädjer oss att förvaltningen inte föreslår ytterligare konkurrensutsättningar av kommunala verksamheter, exempelvis parklekar och fritidsgårdar. Vi menar att det är viktigt att hålla ihop funktioner som vi har behov av att kunna styra och anpassa efter nya behov.

Avslutningsvis vill vi föra fram att det krävs högre ambitionsnivåer i fråga om att utveckla stadsdelens stadsmiljö. Behoven av att utveckla lokala centra, parker och lekplatser är större än vad som ges utrymme i nuvarande planering. Vi vill särskilt framhålla vikten av en god utemiljö för att öka tryggheten hos våra medborgare, men även för att ge bättre möjligheter till rekreation och utevistelser.

Ett område som förtjänar en större uppmärksamhet från såväl stadsdelen som från stadens centralt ansvariga är Skarpa By.Där finns stora möjligheter att både skapa nya bostäder och stärka det lokala närings- och föreningslivet. Utvecklingen av Skarpa By bör vara ett prioriterat område i Söderortsvisionen.

§8 Beslut om studieresa

BESLUT

Beslut om studieresa

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden medger resa i tjänsten till Leeds, Storbritannien, den 3-6 september 2012 för förvaltningschefen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-128/12) daterat 2012-03-14.

Förvaltningschefen planerar tillsammans med övriga i förvaltningsledning en studieresa till Leeds, Storbritannien, den 3-6 september. Syftet med resan är att studera relevant kommunal verksamhet i Leeds.

Förvaltningen föreslår således att nämnden medger resa i tjänsten till Leeds för förvaltningschefen.

§9 Övergång till digitala nämndutskick

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Övergång till digitala nämndutskick från nämndens sammanträde i oktober

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-146/12) daterat

2012-02-16.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning föreslår att genomföra digitalt utskick av nämndhandlingar för stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare från och med nämndens sammanträde i oktober. Förslaget innebär att den nuvarande pappersdistributionen till nämndens ledamöter och ersättare upphör då digital hantering införs. Samtliga ledamöter och ersättare erbjuds ett lån av iPad läsplattor för att kunna ta emot de digitala nämndhandlingarna och för att underlätta läsningen.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M), vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Daniel Forslund (FP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) samt ledamot Alexandra Matsson (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Birgitta Hansen (MP) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M), (MP), (FP), (S), (V) och ett förslag från Birgitta Hansen (MP).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag med instämmande av (M), (MP), (FP), (S) och (V)

Reservation lämnades av ledamot Birgitta Hansen (MP) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att övergång till digitala nämndutskick skall ske för de ledamöter och ersättare i nämnden som så önskar

Att de ledamöter och ersättare som fortsatt önskar få sina handlingar i

pappersform erbjuds den möjligheten

Förvaltningens förslag innebär att samtliga ledamöter och ersättare, om egen utrustning ej finns, tvingas att låna en Ipad som om den går sönder eller förkommer skall ersättas av den lånande parten. Ledamöter och ersättare skall själva ansvara för att de får samtliga handlingar till nämndens sammanträden, vilket i de fall då vederbörande ej har trådlös uppkoppling i hemmet eller mobiltelefon med sådan innebär att han eller hon måste infinna sig i t ex stadsdelsförvaltningens lokaler för att tanka ner materialet. Dessutom skall enligt detta förslag stadsdelsnämndens ledamöter och ersättare själva t v gå och hämta sekretessbelagt material i stadsdelsförvaltningens lokaler. Föreliggande förslag från förvaltningen ökar alltså på arbetsbelastningen för nämnden.

Europarådet för mänskliga rättigheter uttalade förra året att trådlösa datanätverk inte bör användas i skolorna på grund av de hälsorisker som barnen utsätts för. Europarådet förordar att dess medlemsstater prioriterar trådbunden uppkoppling i skolorna. Hälsorisker föreligger naturligtvis även för övrig, vuxen befolkning och ett aktivt mörkande av dessa görs från telecomindustrins sida. Ingen skall behöva bli påtvingad att arbeta med trådlösa nätverk, ett tvång förvaltningens förslag till beslut i realiteten innebär.

Alternativet att ladda ner dokumenten till sin egen dator är inte ett realistiskt alternativ eftersom det innebär att de av nämndens ledamöter och ersättare som inte vill ha iPads istället tvingas att antingen läsa allting på en datorskärm, vilket är oerhört ansträngande för ögonen, eller att själva skriva ut allting hemma vilket ökar arbetsbelastningen ännu mer.

I förvaltningens förslag till beslut står: ”Nämndens råd kommer även fortsättningsvis att få sina handlingar i pappersform.” Att de av nämndens ledamöter och ersättare som fortsättningsvis också vill ha handlingarna i pappersform då inte skulle få det är diskriminering och innebär i praktiken att vissa ledamöter då kan komma att exkluderas i nämndens arbete och beslutsfattande.

Man kan i Miljöförvaltningens förslag till beslut gällande övergång till läsplattor för Miljö- och Hälsoskyddsnämnden (som liksom Skarpnäcks stadsdelsnämnd också har totalt 26 ledamöter och ersättare), Dnr 2011-13670, dat 2011-11-29 läsa bl a:

"För iPad 2 (med Wi-Fi och 3G) redovisar Apple en livscykelanalys med ett totalt utsläpp av växthusgaser på 105 kg koldioxid per enhet. ... Apple anger inte användningsperioden för iPad2 men för andra handhållna enheter såsom exempelvis iPod eller iPhone beräknas användningsperioden på tre år."

"Med en omfattning av 250 pappersark per ledamot och nämnd så blir den totala förbrukningen 71 500 pappersark per år för ledamöter och ersättare.
Detta motsvarar en vikt av ca 350 kg per år. … ett svenskt pappersbruk släpper ut mellan 100 och 150 kg koldioxid per ton papper. Eftersom handlingarna trycks upp även till personer inom miljöförvaltningen och andra rotlar (54 personer sammanlagt med nämnden inkluderad) så blir det totalt ca 730 kg papper per år och ca 60-80 kg koldioxidutsläpp per år."

Till detta tillkommer några kg koldioxid om handlingar budas ut med bil.

Alltså, en hel nämnd plus andra personer som får alla handlingar på papper förorsakar koldioxidutsläpp på ca 80 kg per år. EN iPad förorskar koldioxidutsläpp på ca 35 kg per år, multiplicerat med 26 blir detta närmare ett ton per år, och då är inte pappersdistribution till nämndens råd och allmänhet m fl inräknat.

iPads innehåller också miljöfarliga ämnen som bly, kvicksilver, kadmium och krom, vilket veterligt inte papper gör. Av förvaltningens förslag till beslut framgår att det i detta fall rör sig om en modell som ännu inte kommit ut på marknaden. Även om några detaljer skulle skilja sig från iPad2 så kvarstår ändå att det kommer att skapas en hel del elektroniskt avfall som skall tas om hand.

Det enda raka är att de som vill läsa handlingarna på läsplattor eller ladda ner dem på annat sätt i digital form får göra det och de som vill ha dem på papper även fortsättningsvis får det.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP);

Miljöpartiet stödjer förvaltningens förslag till beslut om övergång till digitala nämndutskick.

§10 Skrivelse angående utveckling av vällagad, ekologisk mat inom hela stadsdelens verksamhetsområde inom ramen för Söderortsvisionen

Svar på skrivelse från (MP)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-92/12) daterat 2012-02-27.

Miljöpartiet har lämnat in en skrivelse till stadsdelsnämnden med förslag om utveckling av vällagad, ekologisk mat. Miljöpartiet föreslår att förvaltningen söker medel från Söderortsvisionen för att genom utbildning, uppmuntra, ge inspiration och kunskap om matens betydelse. Miljöpartiet menar att detta är i linje med Skarpnäcks nya profil med matpark och lokal odling.

Förvaltningen anser att det är viktigt att ytterligare öka andelen ekologisk mat och att öka kunskapen om matens betydelse. Förvaltningen menar att det viktigaste är vilka krav som ställs vid kommande upphandlingar. Enligt projektledaren för Söderortsvisionen ryms inte en satsning på ekologisk mat inom visionens syften.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) samt ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Alexandra Matsson (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M) samt (FP) och ett förslag från (MP, (S) samt (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag med instämmande av (M) och (FP).

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Alexandra Matsson (V) till förmån för ett eget förslag till beslut:

Att förvaltningen ansöker om medel ur projektet Söderortsvisionen för att nästa år kunna gå vidare och uppmuntra till vällagad, näringsrik ekologisk mat och utveckla rofyllda måltidsstunder.

Förvaltningen anser att det är viktigt att ytterligare öka andelen ekologisk mat och att öka kunskapen om matens betydelse. Inspirerande utbildning, uppmuntran och kunskap om matens betydelse är en viktig beståndsdel för hela stadsdelen och vår profil. Med små medel kan även miljön kring själva måltiden förbättras och mer rofyllda matsituationer skapas.

Inom den stadsutveckling som Söderortsvisionen ska ge stöd till ligger dessa tankar och idéer väl i paritet med stadsdelens utvecklingsprofil vilket är visionens syfte. Stadsdelens arbete med att öka andelen ekologisk mat inom förskolan har hitintills varit mycket framgångsrikt och det finns ett intresse av att gå vidare inom alla de områden stadsdelen ombesörjer mat till.

Måltiden är en källa till välmående och med små medel kan en hållbar livsstil stimuleras och vår stadsdel bli mer hållbar.

Även lokal odling är under utveckling och intresset för omvårdnad av parker och grönområden är stort. Stadsdelen ligger inom en del av Nackareservatet och många av dem som flyttar hit är barnfamiljer med intresserade av friluftsliv och hållbar utveckling.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Sonny Österman m.fl. (M) samt ledamot Daniel Forslund (FP);

Allianspartierna anser att det är viktigt att stadsdelsförvaltningen fortsätter med det goda arbetet med att satsa på ekologisk mathållning i våra storkök. I skrivelsen nämns utbildningsinsatser för personal som ansvarar för mathållning i stadsdelen. Vi i Alliansen anser att fortbildning inom området matlagning är en bra strategi för att uppnå ännu bättre mathållning.

§11 Hemställan om medel till rivning och nybyggnad av nytt gemensamhetshus

Svar på skrivelse från Skarpnäcks koloniträdgårdsförening

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 3.3.-577/11) daterat 2012-03-22.

En skrivelse från Skarpnäcks koloniträdgårdsförening har överlämnats till förvaltningen för beredning. I skrivelsen förs fram att ett av uthusen är i mycket dåligt skick. Uthuset inrymmer toaletter och förråd. Föreningen hemställer därför om att stadsdelsnämnden antigen river uthuset och ersätter det med ett nytt eller att stadsdelsnämnden beslutar att bevilja föreningen 703500 kr för att ombesörja rivning och uppförandet av en ny byggnad.

Förvaltningen anser sig inte vara ansvarig för att bygga nya uthus i koloniområdena. Men framförallt saknas medel för att bekosta det. Förvaltningen anser att det är rimligt att staden, d.v.s. förvaltningen står för kostnaderna för rivning av uthuset.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Alexandra Matsson;

Skarpnäcks kolonigårdsförening har lämnat in en skrivelse till nämnden då de vill ha medel för att kunna ersätta ett av uthusen som är i ett mycket dåligt skick. Förvaltningen svarar att de inte anser sig äga hus och därmed endast beskostar rivningskostnaden av huset. Vidare saknas det pengar för att kunna bistå med ett nytt hus.

Då Skarpnäcks koloniträdgårdsförening inte tecknat avtal med förvaltningen om att ta över byggnaderna är det oklart vilken förvaltning som kan anses stå som ägare till husen. Vi anser i led med förvaltningens svar på skrivelsen att föreningarna inte ska komma i kläm då staden inte satt upp ordentliga riktlinjer för vad som ska gälla om föreningarna inte tecknar avtal med förvaltningen. Vi hoppas att förvaltningen kan bistå föreningen med stöd i att hitta vilken förvaltning i staden de kan vända sig till för att få medel till att kunna bygga ett nytt hus efter rivningen.

§12 Motion (2011:71) om kvalitetssäkring av tolkningen i stadens verksamheter

Remissvar, dnr: 334-2210-2011, svar på motion från Awad Hersi (MP)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-114/12) daterat 2012-03-22.

En motion med förslag om hur tolktjänsterna kan förbättras har sänts till stadsdelsnämnden på remiss. Staden har precis genomfört en ny gemensam upphandling av tolkförmedlingstjänster. Vissa av förslagen i motionen beaktas i den. Förvaltningen har ingen anledning att befara att upphandlingen inte genomförts på ett för verksamheten bra sätt och att staden kommer vinnlägga sig om att följa upp verksamheten. Förvaltningen har därför inget att erinra i frågan.

§13 Månadsrapport mars 2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsprognosen för januari-mars 2012 läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-44/12) daterat

2012-04-19.

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Förskolan prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr, vilket är hänförbart till två resultatenheter. Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 8,0 mnkr. Nämnd och administration, individ- och familjeomsorg samt kultur- och föreningsverksamhet prognostiserar alla en budget i balans.

§14 Anmälan av ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt – Nya Flaten

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner anmälan.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.1.-156/12) daterat 2012-03-30.

Kommunerna har möjlighet att ansöka hos Länsstyrelsen om statsbidrag för lokala naturvårdsprojekt. Förvaltningen har därför tillsammans med föreningen Nya Flaten sänt in en ansökan om ett bidrag på 150.000 kr för ett pilotprojekt där barn och ungdomar involveras för att skapa förutsättningar för en permanent verksamhet med miljön i centrum. Genom att utgå från hur barn och ungdomar tänker om miljöfrågor ska naturaktiviteter och naturguidningar utformas och genomföras. Syftet är att barn och ungdomar ska få en grundläggande förståelse och respekt för naturens möjligheter och begränsningar.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Sonny Österman m.fl. (M) samt ledamot Daniel Forslund (FP);

Satsningar på natur- och föreningsliv är en viktig del i det trygghets- och trivselskapande arbetet i stadsdelen, inte minst för barn och unga. Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter skapar social samhörighet och lokalt engagemang. Målet är att det i stadsdelen ska finnas ett brett utbud av föreningsverksamhet och möjlighet till naturupplevelser med publik från hela Stockholm.

Flatenbadet är Stockholms största friluftsbad. Skarpnäcksalliansen har sedan ett flertal år genomfört en omfattande renovering av både badplatsen, strandmark, bryggor, parkvägarna vid Flaten. Duschar och toaletter har renoverats och badet har tillgänglighetsanpassats för att kunna ta emot personer med funktionsnedsättning. Renoveringsarbetet fortsätter under våren med en efterlängtad och genomgripande upprustning av de gamla vackra byggnaderna med nya tak, fasadrenoveringar och en utbyggd yta för den kiosk och servering som finns vid badet.

Det är därför särskilt välkommet att föreningen Nya Flaten nu har samlat engagerade personer som kan bidra till att fylla Flatenbadet och naturområdet kring sjön med nya aktiviteter. Möjligheten att erbjuda stadsdelens barn och unga utökade möjligheter till naturupplevelser och ökad kunskap om natur och miljö är angeläget, och Allianspartierna ser därför fram emot ett samarbete med föreningen Nya Flaten i det fortsatta arbetet med att rusta upp och förnya Flatenbadet.

§15 Uppföljning av entreprenadavtal för Bagarmossens, Skarpnäcksfältets och Skarpaby gruppbostäder

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Uppföljningarna av entreprenadavtal godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-134/12) daterat 2012-03-16.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har gjort en avtalsuppföljning av gruppbostäder som Attendo LSS Mellan bedriver på entreprenad sedan 2009-12-01.

Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att verksamheten är god. Attendo LSS Mellan arbetar strukturerat med system för egenkontroll, kvalitetsarbete och fortbildning. Förvaltningen framhåller att kvalitetsarbetet och avvikelse-rapporteringen fungerar väl, fortbildning och handledning är väl kopplad till den verksamhet Attendo LSS Mellan har ansvar för i gruppbostäderna. Förvaltningen anser att Attendo LSS Mellans verksamhet följer avtalet och föreslår att nämnden godkänner avtalsuppföljningen och att uppföljningen läggs till handlingarna.

§16 Uppföljning av entreprenadavtal för Hammarbyhöjdens gruppbostäder

Enligt Lagen om stöd till vissa personer med funktionshinder (LSS)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Uppföljningarna av entreprenadavtal godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-136/12) daterat

2012-03-19.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har gjort en avtalsuppföljning av gruppbostäder som Attendo LSS Mellan bedriver på entreprenad sedan 2009-12-01.

Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att verksamheten är god. Attendo LSS Mellan arbetar strukturerat med system för egenkontroll, kvalitetsarbete och fortbildning. Förvaltningen framhåller att kvalitetsarbetet och avvikelse-rapporteringen fungerar väl, fortbildning och handledning är väl kopplad till den verksamhet Attendo LSS Mellan har ansvar för i gruppbostäderna. Förvaltningen anser att Attendo LSS Mellans verksamhet följer avtalet och föreslår att nämnden godkänner avtalsuppföljningen och att uppföljningen läggs till handlingarna.

§17 Uppföljning av entreprenadavtal för daglig verksamhet inom Skarpnäcks stadsdelsområde

Enligt Lagen om stöd till vissa personer med funktionshinder (LSS)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Uppföljningarna av entreprenadavtal godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-135/12) daterat 2012-03-16.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har gjort en avtalsuppföljning av de dagliga verksamheter Attendo LSS Mellan bedriver på entreprenad sedan 2009-12-01.

Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att verksamheten är god. Attendo LSS Mellan arbetar strukturerat med system för egenkontroll, kvalitetsarbete och fortbildning. Förvaltningen framhåller att kvalitetsarbetet och avvikelse-rapporteringen fungerar väl, fortbildning och handledning är väl kopplad till den verksamhet Attendo LSS Mellan bedriver på dagverksamheterna. Förvaltningen anser att Attendo LSS Mellans verksamhet följer avtalet och föreslår att nämnden godkänner avtalsuppföljningen och att uppföljningen läggs till handlingarna.

§18 Inkomna medborgarförslag enligt lista

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 1.2.4.-123/12) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

Anmäldes en skrivelse från vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S), ledamot Alexandra Matsson (V) angående Samarbete och samordning för förädling av områdena kring Skarpaby.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§20 Skrivelser från nämndens råd

BESLUT

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 20).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§21 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

BESLUT

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 21).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§22 Anmälan av minnesanteckningar från möte med Skarpbrå

Anmäldes minnesanteckningar från möte med Skarpbrå 2012-02-20

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§23 Anmälan av minnesanteckningar från möte med Skarnäcks näringslivsråd

Anmäldes minnesanteckningar från möte med Skarnäcks näringslivsråd 2012-03-09

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§24 Anmälan av minnesanteckningar från möte med stadsmiljögruppen

Anmäldes minnesanteckningar från möte med stadsmiljögruppen 2012-03-22

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§25 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 25).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna