Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-05-24

Sammanträde 2012-05-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

Skarpnäck en stadsdel för alla? Tillgänglighet belyses av rådet för funktionshindersfrågor Läs mer....
Den allmänna frågestunden inleds direkt efter redovisningen.

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 21

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Tertialrapport 1

Dnr: 1.2.1.-207/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Utseende av personuppgiftsombud enligt Personuppgiftslagen

Dnr: 1.1.-209/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Utseende av delgivningsmottagare

Dnr: 1.1.-211/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Revidering av delegationsordning

Dnr: 1.1.-485/11
(Utsändes, i sin helhet till nämndens ledamöter och ersättare, förvaltningsledning och fackliga representanter)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021
Omedelbar justering

11 Ny lagstiftning om vård för barn utan ena vårdnadshavarens samtycke

Delegering till sociala delegationen av beslut enligt 6 kap 13a § föräldrabalken
Dnr: 1.1.-182/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

12 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 661-182/2012
Dnr: 1.5.1.-212/12
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tele: 08-508 15 055
Omedelbar justering

13 Förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012

Svar på remiss från Trafikkontoret, T2010-313-01743
Dnr: 1.5.3.-151/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08 -508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Förslag till förändring av resursfördelningssystem inom ekonomiskt bistånd

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-470/2012
Dnr: 1.5.1.-212/12
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tele: 08-508 15 055

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Redovisning av 2011 års stimulansmedel från Socialstyrelsen

Dnr: 1.2.6.-386/11
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tele: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Redovisning av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad 2012-2012

Dnr: 2.2.2.-114/11
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tele: 08-508 15 418
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08- 508 15 021

19 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08- 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes )
Handläggare: Mona Lekberg Tele: 08- 508 15 023
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 1.1.-216/12, 1.1.-217/12, 1.1.-234/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08- 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Lex Sarah anmälan i kommunalt driven verksamhet

Dnr: 1.2.2.-225/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tele: 08-508 15 418

23 Överflyttning av vårdnad

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Karlsson Tele: 08- 508 15 103

24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08-508 15 107

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08-508 15 124

27 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021

SLUTNA DELEN/BESLUTSÄRENDEN

28 Upphandling av drift och underhåll av parkmark inom södra och norra Skarpnäck samt vinterväghållning på parkvägar inom Skarpnäck

Tilldelningsbeslut
Dnr: 2.2.2.-619/11
(Begränsat utskick, utsändes senare)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande

Sonny Österman (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 30 maj 2012 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med justeringen att § 28 behandlas direkt efter § 21.

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 19 april 2012 har justerats den 25 april 2012.


§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att en ny förening, föreningen Flaten, kommer att hålla fest lördag den 26 maj kl. 12-22.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att förvaltningen haft ett möte för att samla in synpunkter om upprustningen av parken vid Talmansgränd. Det var ett mycket uppskattat möte med många inkomna synpunkter.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att boendedialogen i Bagarmossen resulterade i ett rekord i boendedialogens historia. Totalt inkom cirka 3000 synpunkter.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att stadsdelen fått ytterligare pengar för satsningar på sommarjobb med fokus på Bagarmossen och Skarpnäcksfältet. Stadsdelsförvaltningen gör sitt yttersta för att skapa fler jobb.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand påminde om att nästkommande nämndsammanträde, 19 juni, startar redan kl 17.00. Vid detta sammanträde kommer inget tema att behandlas innan frågestunden.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Vice ordförande Ewa Larsson (MP) ställde frågan om det planerade provisoriska förskolan vid Nytorpsgärde och framförde önskemål om att på kommande gruppledarmöte få information om situationen på förskoleområdet.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand och avdelningschef Monica Ulvede gav nämnden information om hur läget ser ut idag och återkommer med fler besked kommande gruppledarmöten.


§7 Tertialrapport 1/2012 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Redovisa till kommunstyrelsen föreslagna omslutningsförändringar om 34,2 mnkr.
2. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar för åtgärder inom naturreservat om 2,0 mnkr.
3. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade avskrivningskostnader inom stadsmiljö om 0,4 mnkr.
4. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade internräntekostnader inom stadsmiljö om 0,1 mnkr.
5. Ansöka hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 8,8 mnkr.
6. Ansöka hos kommunstyrelsen om att avveckla Norra hemtjänstenheten som resultatenhet.
7. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

8. Ärendet justeras omedelbart

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-207/12) daterat

2012-05-07.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa upp stadens verksamheter. Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för nämndernas uppföljning och bereder de tertialvisa stadsövergripande ärendena till kommunstyrelsen. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, med eventuella budgetjusteringar av kommunstyrelsen för prestationsförändringar. Nämnden ska i tertialrapporten redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Vid befarade avvikelser för helåret ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa avvikelser. Tertialrapporterna och årsredovisningen ska fokusera på uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndernas bidrag till att uppfylla dessa samt analyser av utfallet.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M), vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Daniel Forslund (FP) samt ledamot Annika Johansson m.fl. (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Alexandra Mattsson (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M), (MP), (FP) och (S) och ett förslag från (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation lämnades av ledamot Alexandra Mattsson (V) till förmån för ett eget förslag till beslut:

- Att nämnden delvis godkänner förvaltningens förslag till beslut

- Därutöver vill vi framföra följande:

Rapporten visar ett fortsatt underskott för det ekonomiska biståndet på grund av ett ökat medelbidrag samt ett ökat antal hushåll än budgeterat, detta trots att enheten har avslutat 44 ärenden i målgruppen sjukskrivna utan ersättning från Försäkringskassan. Stöd och service till funktionshindrade prognostiserar vidare ett underskott likt tidigare år och en konsult har gått in för att minska de kostnaderna som förvaltningen har inom detta område. Vänsterpartiet ser att de funktionsnedsatta och fattiga får betala för borgarnas politik genom att de riktlinjer som finns skärps åt. Exempelvis ser förvaltningen över antalet beviljade kontaktpersoner till funktionsnedsatta samtidigt som vi ser en utveckling där bedömningen för det ekonomiska biståndet kan tolkas som hårdare än tidigare. Kan det vara så att pengarna helt enkelt inte täcker de behov som finns i stadsdelen när det ekonomiska biståndet och stödet till funktionsnedsatta ständigt går med underskott?

Vi noterar vidare att utförsäljningen av den norra hemtjänstenheten var en dålig affär för stadsdelen även ekonomiskt då den kostar minst 3 miljoner i övertalighetskostander kommande år vilket är pengar som kunde gått till annat samtidigt som möjligheten att ha kvar kommunal hemtjänst även i de norra delarna kunde ha varit kvar.

Stadsdelen har inte heller haft pengar till att fortsätta det arbetet i naturreservaten som tidigare sköttes av frivilliga i Fornminnesgruppen vilket har föranlett att områdets naturvärden blivit mindre gynnsamma än tidigare. Det finns behov av restaurering av ekmiljöer och ängsmarker vilket nu kan bli gjort om nämnden får medel från kommunstyrelsen till detta. Vänsterpartiet vill understryka att skötseln av naturreservaten inte är frivilligas skyldighet.

Vi hoppas att bristen på medel till att underhålla grönområdena i stadsdelen inte hänger ihop med stadsdelens blygsamma ambition med ett mål för 2012 att endast 55 % av invånarna i Skarpnäck ska uppge sig vara nöjda med grönområdenas skötsel?

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP):

Utgångspunkter för förvaltningens arbete med att redovisa sina möjligheter att följa de av Stockholms stads beslutade mål är ”Vision 2030 – en stad i världsklass”. Samtidigt kan vi notera att flera olika nationella undersökningar visar att Sverige halkat ner i välfärdligan. Skillnader mellan höga inkomster och låga inkomster har ökat, färre har arbetslöshetsförsäkrat sig och stora grupper i samhället kommer överhuvudtaget inte in på arbetsmarknaden. Även inom skolan har skillnader mellan de som tillgodogör sig utbildning och de som ej slutför grundläggande utbildning ökat. När det gäller mäns våld mot kvinnor saknas fortfarande full kapacitet att åtgärda trots att det är ett prioriterat område från regeringen. Sverige är inte längre det föregångsland vi varit men självbilden tycks finnas kvar. Den nationella verkligheten återspeglas i vårt lokala arbete. Vi gröna vill med vår nationella politik bryta trenden så att visionen kan nås.

Barn

Stadsdelens arbete med att ge alla barn en god start i livet är oerhört betydelsefullt. Stadsdelen har dock svårt att följa stadens kvantifierade mål utan har för många barn i barngrupperna och för få vuxna per barn. Förskolans verksamhet behöver mer stöd. Vi gröna menar att det ska ingå planering för förskola och skola när nya bostäder byggs, stadsdelen har fortfarande skriande behov av fler och mer moderna förskolor. Vi behöver öka antalet utbildade förskollärare för att uppnå Kommunfullmäktiges mål. Här skulle staden kunna hjälpa till genom att ge oss möjlighet att ge högre lön och centralt lyfta hela kollektivet. Situationen ser olika ut och är svårare på vissa håll än andra inom stadsdelsområdet och föräldrar anser sig inte vara nöjda med verksamheten. KF:s årsmål är att 83 procent av föräldrarna ska vara nöjda. I vår stadsdel är endast 76 procent nöjda, en procentenhet fler än föregående år. Det innebär att 24 inte är nöjda vilket vi anser vara oacceptabelt.

Ett av KF:s mål är att säkerställa föräldrars valmöjligheter och verka för många alternativ. Stadsdelen har många alternativ och det är glädjande att läsa att de nu ska kunna erbjudas gemensam utbildning. Men, om en förälder vill välja en kommunal förskola som följer kommunfullmäktiges beslut och har högst 14 barn i småbarnsgruppen så saknas det alternativet i vår stadsdel. Som vi ser det kommer inte målet att nås under denna budgetperiod heller, därför borde indikatorn markera rött!

Den nya läroplanen för förskolan ställer stora pedagogiska krav på förskolans personal att genom lek och lust lära. Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden ska nu tillsammans granska placerade barns skolsituation, kanske det arbetet skulle underlättas om verksamheterna vilade under samma ansvarområde.

Äldre

Det är glädjande läsning att Kommunfullmäktiges mål nu nås avseende grundutbildad personal. Nu ökar möjligheterna att fler än 50 procent av brukarna ska kunna få genomförandeplaner. Vi anser att samtliga äldre med insatser inom äldreomsorgen ska ha genomförandeplaner så att de får den vård de har rätt till.

Miljö

Särskild miljöhandlingsplan ska tas fram detta år. Förra årets kommunfullmäktigemål för insamlat material för rötning var satt till låga 40 procent. I vår stadsdel kom vi upp till 14 procent förra året vilket var en nästan tredubbling från två år tillbaka. Nu ska vi utreda varför. Vi erfar att nämnden redan talat om för staden att det saknas utrymmen att samla in avfall och när det finns så saknas det någon som kommer och hämtar. Logistik och investering bör ske centralt. Stockholm ligger extremt långt efter övriga landet vad avser rötning till biogas vilket visar på ett tidigare ointresse. Ordet världsbäst förefaller endast pinsamt i sammanhanget.

Stadens centrala mål för ekologiskt serverad mat för förskola och äldreomsorg ska uppgå till 25 procent till 2015. Stadsdelen låg föregående år på 22 procent och intresset är stort för utveckling, vilket vi vill vi uppmuntra med speciellt riktad utbildning nästa år. I den gröna visionen om en ”världsbäst” stad så köper vi bara in det som är bäst för människa och miljö, på så sätt tar vi ansvar för kommande generationer.

I miljöplanen ska också renhållning vid strandbad redovisas. Stadsdelens alla barnfamiljer har olika långt till strandbaden. Ett bad som förfallit under många år är Bagarmossens bad vid Söderbysjön. Tidigare fanns där fritidsaktiviteter, toaletter, rengjord sand och skött grillplats. Stadsdelen är själva ej ansvariga för detta välbesökta nära bad. Vi menar att det skulle underlätta om ansvaret låg nära brukarna. Ett annat bad som förfaller är badet på Nytorpsgärde. Även där ligger ansvaret delat så badet tillhör fritiden och parken runt tillhör stadsdelen. Knepigt tycker vi.

Trygghet

Alla goda krafter behöver samverka för att stadsdelen ska vara trygg och trevlig att bo, arbeta och vistas i. Samarbete med lokala näringsidkare, kulturarbetare, lokalt föreningsliv och de olika fastighetsägarna är A-O. Men även samarbete med stadens olika förvaltningar är avgörande för en god och inkluderande stadsutveckling.

Den ena handen ska veta vet vad andra gör och samarbeta för gemensamma kända mål som är lokalt förankrade. Deltagande trygga medborgare tar också ansvar för det gemensamma.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Annika Johansson m.fl.(S):

Enligt förvaltningens tertialrapport når Skarpnäcks stadsdelsnämnd i stort sett samtliga mål som satts upp för detta verksamhetsår. Vi anser att detta snarare speglar för låga ambitionsnivåer. De nuvarande målen har helt enkelt satts för lågt.

Exempelvis skulle vi sett högre mål för att minska andelen personer som är beroende av försörjningsstöd, öka andelen av personalen inom förskolan som har förskoleutbildning och öka nöjdheten med skötsel av park och grönområden.

Förvaltningen gör på många områden ett utmärkt arbete och har i flera fall aktivt aktivt drivit utvecklingen. Det gäller bland annat Skarpnäckslyftet men även utvecklingen av metoder och arbetssätt inom många andra områden. För att nå ännu längre krävs högre mål och i flera fall ökade resurser. Ett exempel är förskolan där situationen med för stora barngrupper inte är hållbar.

Avslutningsvis skulle vi gärna se att uppföljningen kunde utvecklas så att det blir möjligt att följa utvecklingen över tid när det gäller målen och indikatorerna. Nu anges enbart årets värden. Det är först när det finns tidsserier som det blir möjligt att värdera och analysera utfallet.

§8 Utseende av personuppgiftsombud enligt Personupp­giftslagen

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Stadsdelsnämnden utser Anna Remmets till per­sonuppgiftsombud.
  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-209/12) daterat

2012-04-24.

Personuppgiftslagen (PuL), gäller sedan den 24 oktober 1998. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av person­uppgifter. Stadsdelsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behand­lingar av personuppgifter som sker i dess verksamhet.
Behandling av personuppgifter, som är helt eller delvis automatiserade, ska i princip an­mälas till Datainspektionen. Om stadsdelsnämnden, i egenskap av personuppgiftsansva­rig, utser personuppgiftsombud behöver inte anmälan göras.

§9 Utseende av delgivningsmottagare

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Nämnden utser stadsdelsdirektören Margareta Östrand samt registratorn Mona Lekberg, nämndsekreteraren Karin Gustafsson, administrativa assistenten Inger Stark samt handläggare Anna Remmets såsom behöriga att på nämndens vägnar mottaga delgivning.
  2. Tidigare beslut om delgivningsmottagare upphör att gälla.
  3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-211/12) daterat 2012-04-18.

Enligt 21 § Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder (kommunfullmäktiges beslut från den 29 september 2008 utl. 2008:153) skall nämnden utse de personer som jämte nämndens ordförande, nämndens sekreterare och registratorerna vid kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens kansli är behöriga att på nämndens vägnar mottaga delgivning.

§10 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Förslaget till revidering av delegationsordning godkänns.

2. Beslutet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-485/11) daterat 2012-04-18.

Stadsdelsnämnden beslutade på sitt sammanträde i november att anta en ny delegationsordning. Med anledning av förändrad socialtjänstlag (SoL) och tillägg i föräldrabalken (FB) samt förändring inom organisationen önskar förvaltningen revidera den delegationsordning som gällt sedan november 2011.

§11 Ny lagstiftning om vård för barn utan ena vårdnadshavarens samtycke

Delegering till sociala delegationen av beslut enligt 6 kap 13 a § föräldrabalken

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden delegerar till sociala delegationen rätten att fatta beslut enligt 6 kap 13 a § föräldrabalken i ärenden som gäller medgivande till en åtgärd till stöd för ett barn mot en av vårdnadshavarnas vilja.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-182/12) daterat 2012-04-18.

Från den 1 maj 2012 gäller nya bestämmelser i föräldrabalken. En ny paragraf – 6 kap 13 a § – införs som innebär att socialnämnden får fatta beslut om att vissa åtgärder får vidtas mot en av vårdnadshavarnas vilja om det krävs med hänsyn till barnets bästa.

Uppdraget att fatta beslut enligt den nya paragrafen i föräldrabalken får endast delegeras till en särskild avdelning inom socialnämnden som består av ledamöter eller ersättare i nämnden, sociala delegationen.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden delegerar till sociala delegationen rätten att fatta beslut enligt 6 kap 13 a § föräldrabalken i ärenden som gäller medgivande till en åtgärd till stöd för ett barn mot en av vårdnadshavarnas vilja.

§12 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnden och äldrenämnden

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 661-182/2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Revideringen av reglementen godkänns och läggs till handlingarna.
  2. Ärendet förklarades omedelbart justerat.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-212/12) daterat

2012-05-02.

Stadsledningskontoret föreslår en revidering av reglementen för kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och äldrenämnden.

Kommunstyrelsen beslutade den 29 november 2006 vid sin behandling av ärendet ”Ändrade reglementen till följd av organisationsförändringar i budget 2007 samt redovisning av uppdrag om förändringar av stadens reglementen” (Dnr 021-4572/2006) att ge KF/KS kansli i uppdrag att i fortsättningen ansvara för bevakning av stadens reglementen. Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra åt stadsledningskontoret att i samråd med KF/KS kansli ansvara för uppdatering av stadens reglementen.

§13 Förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012

Svar på remiss från Trafikkontoret, T2010-313-01743

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-151/12) daterat 2012-05-03.

Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till Cykelplan 2012. Förslaget har sänts ut på remiss till berörda nämnder och bolag i Stockholm stad, övriga kommuner och ett flertal myndigheter och andra aktörer i regionen. Planen består av två delar, en strategidel och en handlingsplan. Cykelplanen syftar till att göra det enklare och säkrare att cykla i staden. Den ska fungera som ett underlag för planering av cykelåtgärder av olika slag. Huvudfokus är att underlätta för arbetspendling med cykel för befintliga cyklister, men också att få fler att cykla.

För att uppnå målen i den nyligen framtagna Framkomlighetsstrategin för Stockholm har Cykelplanen en viktig roll. I Cykelplan 2012 föreslås många viktiga åtgärder för att nå syftet; att underlätta för arbetspendling och få fler att cykla. Förvaltningen anser att det är viktigt att förutsättningar ges för att de ska kunna genomföras. Åtgärder för att öka säkerheten för cyklisterna välkomnas och att cykeltrafikanternas framkomlighet förbättras. Det är likaså viktigt att öka cykelstråkens transportkapacitet, då det idag är mycket trångt på vissa avsnitt, vilket påverkar säkerheten både för cyklister och för gående. Skarpnäck genomkorsas av ett pendlingsstråk och förvaltningen bedömer att dragningen av det är det mest naturliga. Däremot borde huvudstråken ses över och förtydligas.

Förvaltningen anser också att cykelparkeringar bör anläggas även i ytterstaden. Likaså bör lånecykelsystemet utvidgas till ytterstaden.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) samt ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Annika Johansson m.fl.(S) samt ledamot Alexandra Mattsson (V) yrkade bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M) samt (FP) och ett förslag från (MP), (S) samt (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation lämnades av vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Annika Johansson m.fl.(S) samt ledamot Alexandra Mattsson (V):

- att godkänna förvaltningens förslag till beslut

- att därutöver besluta:

De stora cykelstråken förses med egna namn

Skyldighet att tydligt markera temporär omdragning av cykelbana vid t ex byggarbetsplatser

Cykelplanen är ett redskap för den s.k. Framkomlighetsstrategin. Cyklandet kan dock hämmas av att det är svårt att orientera sig jämfört med andra transportsätt. För att förbättra orienterbarheten föreslår vi att cykelbanorna, främst pendlingsstråken och huvudstråken, ges egna namn, som kan användas på skyltar och kartor, i vägbeskrivningar och ”appar”. Förslagsvis ges dessa cykelbanenamn (som i Nederländerna) ett gemensamt efterled, t.ex. ”

-stråket”, så att de enkelt kan skiljas från andra gatu- och vägnamn.

Vi ser mycket positivt på att säkerheten för de allt fler cykelintresserade ökar. Ett område som inte direkt nämns är säkerheten för cyklister när de ska passera ngt av stadens alla byggarbetsplatser. Helt plötsligt kan en cykelväg utan förvarning landa i en grushög eller en grop. Byggare bör åläggas skyldighet att skylta upp vart cyklisten ska ta vägen under byggtiden och se till at det verkligen finns något alternativ än att cykla på.

Särskilt uttalande anmäldes av ordförande Sonny Österman m.fl.(M), vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) samt ledamot Daniel Forslund (FP):

Säkra och tillgängliga cykelvägar har en stor potential att avlasta andra färdmedel, och cykellederna behöver därför bli både fler och säkrare samt knytas ihop bättre.

Fler snabba och sammanhängande cykelvägar bör byggas i öst-västlig riktning för att på ett bättre sätt tillgodose cykelpendling inte bara mellan Skarpnäck och innerstaden, utan också med våra grannstadsdelar Farsta och Enskede-Årsta-Vantör. Detta gäller såväl skyltning och infrastruktur som behöver förbättras för att göra det enklare för cyklister att ta sig fram och hitta när man rör sig inom Söderort.


Vi vill precis som förvaltningen understryka behovet av fler moderna och trygga cykelparkeringar i stadsdelen. I detta arbete bör ett särskilt fokus läggas på att skapa fler cykelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen, exempelvis i anslutning till samtliga tunnelbanestationer längs linje 17. Det skulle göra det betydligt lättare för människor att planera sin resa med både cykel och kollektivtrafik. Dessutom skulle fler välja cykeln den första delen av resan om man kunde parkera den säkert utan risk för stöld eller vandalisering i anslutning till tunnelbanan.

Det populära lånecykelsystemet som finns väl utbyggt i innerstaden behöver utvecklas och byggas ut även i närförort och ytterstad med fler stationer för lånecyklar. För Skarpnäcksborna ligger den närmaste lånecykelstationen idag i Hammarby Sjöstad, vilket inte är rimligt om detta ska utgöra ett reellt alternativt för spontan cykelpendling till och från stadsdelen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle därför välkomna en ambitiös utbyggnad av stationer för lånecyklar i hela stadsdelen. Med fler cykelparkeringar och ett utbyggt lånecykelsystem blir det både enklare och tryggare att vara cyklist i Stockholm.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Annika Johansson m.fl. (S):

Att skapa bättre möjligheter för cyklism i allmänhet och cykelpendling i synnerhet är av största vikt för vår stadsdel i Skarpnäck. I takt med att fler bosätter sig i vår stadsdel ökar trycket på bilismen och kollektivtrafiken. Möjligheterna att på kort sikt minska bilåkandet är begränsade. En central del i arbetet med att skapa uthålliga kommunikationer är att lägga kraft på att utveckla cykelpendlingen. Både när det gäller vägarna in till centrala Stockholm men också tvärförbindelserna i söderort.

Eftersom detta är så pass viktiga frågor för Skarpnäcks stadsdelsområde, bör förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en egen handlingsplan för att förbättra möjligheterna att använda cykeln i vardagen och till arbetet. I en sådan handlingsplan kan förvaltningen både peka ut åtgärder som ligger inom förvaltningens ramar att påverka och besluta och identifiera angelägna frågor som andra delar av staden eller andra aktörer bör uppmärksamma.

Handlingsplanen bör fastställas av nämnden och återkommande uppdateras. Ett viktigt område att se över är skötseln som bland annat innefattar halkbekämpning, lagning av beläggning m.m. Här krävs ett aktivare arbete om fler ska lockas använda cykeln och känna sig trygg och säker i trafiken. Enligt vår bedömning finns det i dag stora brister, som inte alltid uppmärksammas av medborgare genom direkta kontakter med förvaltningen. Vi anser därför att det finns starka skäl att stärka upp skötseln.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamot Alexandra Mattsson (V):

Vi instämmer i att fler cykelparkeringar bör anläggas i stadsdelen samt lånecykelstationer bör utvidgas till ytterstaden. Det räcker inte med säkra cykelparkeringar vid tunnelbanan utan det måste också finnas cykelparkeringar där människor bor. De kommunala bostadsbolagen bör få i uppdrag att ordna trygga cykelparkeringar i alla sina fastigheter.

Skarpnäck har behov av fler skyltar längs cykelvägarna och vi ser gärna att cykelstationer med luftpumpar, kartor etc anläggs inom stadsdelens område. Vidare måste trafiksäkerhetsbristerna ha högsta prioritet och vi anser att staden måste införa en nollvision för dödsolyckor i trafiken för cyklister. Det föreslagna målet i cykelplanen att risken att dödas eller skadas svårt i en bilolycka ska minska är för lågt och för svävande.

Det är bra att cykelplanen lyfter fram att det faktiskt råder konflikter mellan olika trafikslag och att kantstensparkeringar eller körfält för bilar kan behöva tas i anspråk för nya breddade eller säkrare cykelstråk. Att ta av gatorna och göra till cykelstråk är i linje med vår trafikpolitik. Att cykelbanorna i ytterstaden är dåligt underhållna är väl känt av cyklister, men är nu även bekräftat genom aktuella studier. Cykelbanorna i ytterstaden måste ha samma standard och underhåll som cykelbanorna i innerstaden, allt annat är strukturell diskriminering. En höjd ambitionsnivå i ytterstaden kräver givetvis också höjda anslag i budgeten.

§14 Angående remissen om förslag till förändring av resursfördelningssystem inom ekonomiskt bistånd

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-470-2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-212/12) daterat 2012-05-04.

Kommunstyrelsen har remitterat utredningen ” Förändring av resursfördelningsmodell för ekonomiskt bistånd” till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

På uppdrag av stadsledningskontoret har Sweco Eurofutures genomfört en utökad analys av fördelningsmodellen för ekonomiskt bistånd. Analysen har fokuserat på en översyn av inkomst- och attraktivitetsvariablerna. Attraktivitetsvariablerna används för att på ett indirekt sätt avspegla befolkningens sociala nätverk, ett nätverk som kan träda in vid tillfälliga ekonomiska kriser för en enskild person.

De analyser som genomförts visar på en uppdatering av delkomponenten marknadsvärde i attraktivitetsvariabeln från 2004 till 2008 är motiverat för att på ett bättre sätt avspegla befolkningens sociala nätverk i stadsdelsnämnderna.

Attraktivitetsvariabeln som på ett indirekt sätt ger ett mått på det sociala nätverket föreslås få ökad betydelse i modellen genom att ett antal klasser utökas från 11 till 15 klasser. Bland annat tydliggörs skillnaderna i behov av ekonomiskt bistånd bättre genom att hänsyn tas till flera av de juridiska formerna i flerfamiljshus.

Förslaget får en viss omfördelande effekt där en del av stadsdelsnämnderna i ytterstaden får en ökad tilldelning jämfört med innerstaden och vissa av stadsdelsnämnderna i ytterstaden.

Stadsdelsförvaltningen delar utredningens slutsatser, resonemang och stödjer förslaget.

YRKANDEN

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M), vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) samt ledamot Daniel Forslund (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Alexandra Mattsson (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Annika Johansson m.fl. (S) överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

BESLUTSGÅNG

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M), (MP) samt (FP) och ett förslag från (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation lämnades av ledamot Alexandra Mattsson (V):

Att nämnden lägger till följande som svar på remissen:

Förslaget om nytt resursfördelningssystem inom ekonomiskt bistånd ger Skarpnäck enligt de beräkningar som finns i underlaget c:a 3 miljoner mer vilket motsvarar underskottet i budgeten för ekonomiskt bistånd enligt T1:an 2012. Förslaget handlar om att ge den s.k. attraktionsvariabeln en ökad betydelse i fördelningen vilket skulle ge en del stadsdelar i ytterstaden ökad tilldelning i förhållande till innerstadsdelarna. Dock skulle Rinkeby-Kista samt Enskede-Årsta-Vantör få minskad tilldelning med detta förslag trots att de har en högre belastning än andra.

Att personer som bor i allmännyttan generellt löper större risk att bli bidragstagare än personer hos privata hyresvärdar kan sägas gälla generellt. Dock kan de senaste årens utförsäljningar av allmännyttan till privata värdar och bostadsrättsföreningar komma att påverka det faktumet då det i många fall är samma personer som bor kvar efter en utförsäljning. Att minska värdet för inkomst i förhållande till attraktion, när attraktion tolkas på detta sätt, ger en alltför förenklad förklaringsmodell för att beräkna behovet av ekonomiskt bistånd i en kommundel.

§15 Redovisning av 2011 års stimulansmedel från socialstyrelsen

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Anmälan godkänns

2. Redovisningen överlämnas till Socialstyrelsen

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.6.-386/11) daterat

2012-04-23.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beviljades år 2011 646000 kr i stimulansmedel för att utveckla vård och omsorg om äldre personer. Inom de prioriterade områdena har projekt inom demens, socialt innehåll och förebyggande arbete pågått under året.

§16 Redovisning av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad 2012-2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av den gemensamma upphandlingen av missbruksvård för Stockholms stad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.2.2.-114/11) daterat 2012-04-30.

En gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad 2012-2013 med möjlighet till förlängning 1+1 år har genomförts av socialförvaltningen på uppdrag av stadens 14 stadsdelsnämnder samt socialnämnden. 47 ramavtal har slutits avseende 69 anbud. Antalet anbud och anbudsgivare har minskat jämfört med tidigare upphandlingar. Orsaken till detta är okänt. Genomsnittspriset på tjänsterna har stigit ungefär i den omfattning som förväntades med hänsyn till att det gått fyra år sedan den förra upphandlingen genomfördes.

§17 Inkomna medborgarförslag enligt lista

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 1.2.4.-180/12, dnr 1.2.4.-190/12, dnr 1.2.4.-191/12, dnr 1.2.4.-192/12, dnr 1.2.4.-193/12, dnr 1.2.4.-194/12, dnr 1.2.4.-195/12, dnr 1.2.4.-196/12, dnr 1.2.4.-197/12, dnr 1.2.4.-198/12, dnr 1.2.4.-199/12, dnr 1.2.4.-200/12, dnr 1.2.4.-201/12, dnr 1.2.4.-202/12, dnr 1.2.4.-204/12) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§18 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

Anmäldes en skrivelse från stadsdelsnämnden angående hastighetsgränser i stadsdelen.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till Trafiknämnden.

Anmäldes en skrivelse från stadsdelsnämnden angående programarbete för Bagarmossen -Skarpnäck

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§19 Skrivelser från nämndens råd

BESLUT

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 19).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§20 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

BESLUT

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 20).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§21 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 21).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna