Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-06-19

Sammanträde 2012-06-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt


Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 34

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Preliminära rutiner för Lex Sarah

Dnr: 1.2.2.-278/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021
Omedelbar justering

8 Utseende av ombud

Dnr: 1.1.-284/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Huvudmannaskap, ledning och organisation av Gullmarsplans ungdomsmottagning

Dnr: 1.1.-178/12
(Utsändes)
Handläggare: Lars-Gunnar Winsa Tele: 08-508 15 011

10 Samarbete och samordning för förädling av områdena kring Skarpa by

Svar på skrivelse från Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Matsson (V)
Dnr: 1.6.-208/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450

11 Medborgarförslag, lokal för ungdomar i Bagarmossen

Dnr: 1.2.4.-123/12
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tele: 08-508 15 097

12 Naturstig i skogen mellan Bagarmossen och Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-204/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 45 450

13 Naturreservat mellan Bagarmossen och Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-191/12/ 1.2.4.-192/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 45 450

14 Ny väg mellan Bagarmossen och Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-190/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 45 450

15 Sambandet mellan Bagarmossen och Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-193/12/ 1.2.4.-195/12/ 1.2.4.-200/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 45 450

REMISSER

16 Årsrapport 2011 från stadsrevision

Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2011 över Skarpnäcks
stadsdelsnämnd
Dnr: 1.4.-149/2012
(Utsändes)
Handläggare: Per- Erik Ende Tele: 08-508 15 097

17 Trygghets- och Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 307-643-2012
Dnr: 1.5.1.-227/12
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tele: 08-508 15 055

18 Förslag till detaljplan för Ståthållaren 5 mm i stadsdelen Bagarmossen, Dp 2011-16938

Remissvar
Dnr: 1.5.3.-258/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450

19 Förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelen Skarpnäcks Gård, S-Dp2011-07836-54

Remissvar
Dnr: 1.5.3.-259/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450
Omedelbar justering

20 Motion (2012:4) om program för gröna skyskrapor i Stockholm

Remissvar, dnr: 312-257/2012, svar på motion från Tomas Rudin (S)
Dnr: 1.5.1.-93/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08-508 15 450

21 Förslag till organisatorisk placering av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-409/2012
Dnr: 1.5.1.-214/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer

Remiss från kommunstyrelsen dnr 327-408/2012
Dnr: 1.5.1.-213/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08-508 15 095

23 Motion (2012:24) om tio kraftfulla insatser mot barnfattigdomen i Stockholms stad med sikte på en nollvision

Remissvar, dnr: 325-663-2012, svar på motion från Karin Rågsjö (V)
Dnr: 1.5.1.-265/12
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tele: 08-508 15 055

24 Motion (2012:20) om jour- och familjehem i kommunal regi

Dnr: 1.5.1.-172/12
(Utsändes)
Handläggare: Maria Laxvik Tele: 08-508 15 014

ANMÄLNINGSÄRENDEN

25 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.-44/12
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tele: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälan av brukarundersökning i förskolan 2012

Dnr: 1.2.1.-263/12
(Utsändes)
Handläggare: Per - Erik Ende Tele: 08-508 15 097

27 Ansökan hos socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med våld i nära relationer

Dnr: 2.1.-275/12
(Utsändes)
Handläggare: Susanne Aplehag Balotis
Omedelbar justering

28 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

29 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08- 508 15 021

30 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08- 508 15 021

31 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes )
Handläggare: Mona Lekberg Tele: 08- 508 15 023
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Minnesanteckningar Skarpbrå

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021

33 Minnesanteckningar Skarpnäcks näringslivsråd

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021

34 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 2.2.2.-282/12, 2.2.2.-283/12)
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08- 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

35 Gemensam upphandling av enstaka platser för vuxna på hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatrin enligt socialtjänstlagen (2001:453)

Dnr:2.2.2.-238/12
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tele: 08-508 15 418

36 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria Sellén Tele: 08-508 15 119

37 Överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Catharina Hansen Tele: 08-508 15 117

38 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08-508 15 021

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

1. Ledamot Claes Elmgren (S) utses att tillsammans med ordförande Sonny Österman (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 25 juni 2012 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 24 maj 2012 har justerats den 30 maj 2012.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att förskolan Långe Erik kommer att invigas den 21 augusti klockan 10.30. Förskolan Solbacken Syd kommer att invigas den 18 september klockan 15.30.

Avdelningschef Lars-Gunnar Winsa informerade om ungdomsgården på Skarpnäcksfältet kommer att invigas den 17 september kl 18.30.

Avdelningschef Lars-Gunnar Winsa informerade om vilka ungdomsverksamheter som kommer att hålla öppet respektive stängt under sommaren och vilka sommarlovsaktiviteter stadsdelsförvaltningen kommer att organisera under sommaren.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om stadsdelsförvaltningens arbete med sommarjobb för stadsdelen ungdomar.

Nämndsekreterare Karin Gustafsson informerade om den skrivelse som en enig nämnd lade vid förra sammanträdet avseende programsamrådet Bagarmossen – Skarpnäck. Skrivelsen har inte tillsänts Stadsbyggnadskontoret då frågan avgjorts i Stadsbyggnadsnämnden i enlighet med stadsdelsnämndens vilja.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Ersättare Haralad Enoksson (MP) ställde en fråga avseende fontänen vid Kärrtorps centrum och huruvida den kommer igång under sommaren och vem som ansvarar för fontänen?

Ordförande Sonny Österman (M) svarade att det är trafik- och renhållningsnämnden som ansvarar för fontänen.

§7 Preliminära rutiner för Lex Sarah

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Förvaltningens förslag till preliminära rutiner för lex Sarah godkänns.

2. Förvaltningen uppdras att inhämta rutiner för lex Sarah från verksamheter som nämnden upphandlat och där nämnden köper enstaka platser.

3. Utse avdelningschef för avdelningen äldre, funktionsnedsatta och kultur samt avdelningschef för avdelningen individ – och familjeomsorg till rapportmottagare avseende lex Sarah.

4. Beslutet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr1.2.2.-278/12) daterat

2012-05-25.

I väntan på att staden ska utforma riktlinjer har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att utarbeta preliminära rutiner för lex Sarah. I detta ärende lägger förvaltningen förslag till preliminära rutiner som sedan kommer att anpassas till stadens riktlinjer.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Utseende av ombud

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Att befullmäktiga stadsdelsdirektör Margareta Östrand att själv, eller genom av henne befullmäktigat ombud, föra nämndens talan i mål eller ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde med rätt att uppbära, mottaga och kvittera nämndens tillkommande medel och handlingar.

2. Tidigare fullmakt för Cecilia Uddenfeldt upphör att gälla

3. Beslutet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-209/12) daterat 2012-04-24.

Enligt 4 § Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder (kommunfullmäktiges beslut från den 11 december 2006, utl. 2006:193) har nämnden rätt att själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde. Vid sidan av den rättegångsfullmakt för stadsjuristerna, som nämnden skall utfärda, är det nödvändigt för snabb och effektiv handläggning att stadsdelsdirektören äger rätt att företräda nämnden i förhållande till andra myndigheter och enskilda.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Huvudmannaskap, ledning och organisation av Gullmarsplans ungdomsmottagning

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till huvudmannaskap, ledning och organisation av Gullmarsplans ungdomsmottagning.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-178/12) daterat 2012-05-28.

Gullmarsplans ungdomsmottagning drivs i samverkan mellan stadsdels­förvaltningarna i Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck samt SLSO. Mottagningen startade i februari 2009 genom en sammanslagning av de tre ungdomsmottagningarna i Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Rågsved.

Idag är Gullmarsplans ungdomsmottagning en av landets största mottagningar. Samtidigt som beslut fattades att starta denna integrerade mottagning beslutades också att en filial till mottagningen skulle finnas i stadsdelen Rågsved. Detta beslut grundade sig på en oro att de yngre ungdomarna inte skulle ta sig till Gullmarsplans stora mottagning och inte få det stöd som Rågsvedsmottagningen tidigare gett dem. Oro fanns också för att den integrerade ungdomsmottagningen inte skulle kunna bemöta hedersproblematiken i området på ett bra sätt. Rågsvedsfilialen öppnades den 1 juni 2009.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP), ledamot Birgitta Hansen m.fl.(MP) samt ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Alexandra Mattson (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M), (MP), (FP) och (S) och ett förslag från (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut:

- Att nämnden beslutar att kommunen tar över huvudmannaskapet för Gullmarsplans ungdomsmottagning

- Att öppettiderna utökas på Gullmarsplans ungdomsmottagning med fler öppettider på kvällar/helger samt separata tider för tjejer

- Att nämnden påbörjar ett arbete med att utveckla en lokal ungdomsmottagning inom Skarpnäcks stadsdelsområde i samarbete med övrigt förebyggande arbete som stadsdelen ansvarar för

- Därutöver vill vi framföra följande

Vänsterpartiet ser positivt på att öppettiderna utökas på Gullmarsplans ungdomsmottagning genom helgöppet samt en kvällstid mer i veckan då mottagningen under förra året fick avvisa ca 800 ungdomar som sökte hjälp, det är 800 för många. Det kan vara ett stort steg att besöka ungdomsmottagningen och att då bli avvisad kan få konsekvenser för om man söker hjälp i framtiden. Det sänder också ut signaler för hur viktigt arbetet med ungdomar är om samhället inte har tid för ungdomar när de efterfrågar hjälp och stöd. Att huvudmannaskapet föreslås ligga enbart under kommunen ser vi som positivt, förhoppningsvis kan detta leda till en högre kvalitet i verksamheten samt en förbättrad arbetsmiljö för de anställda då de efterfrågar detta.

Idag finns endast separata tider för killar på mottagningen i Gullmarsplan och vi menar att detta är oacceptabelt då även tjejer har behov av separata tider, detta bör därför införas snarast. Att tjejer nekas denna möjlighet ser vi som diskriminerande och att det saknas insikt om unga tjejers behov. Att inte tvingas sitta i väntrummet med killen som utnyttjat dig ser vi som en rättighet. Vi vet också att unga tjejers psykiska ohälsa ökar och ungdomsmottagningen kan vara ett bra sätt att få hjälp i tid då du där kan söka hjälp utan att dina föräldrar måste veta om det. Personalen på mottagningen har även lyft behovet av separata tider för unga under 15 år och detta bör utredas vidare.

Att kalla den lilla filialen i Rågsved för en ungdomsmottagning är att ta i då den hade bristfälliga öppettider, saknade datorer och anpassade lokaler i övrigt samt gynstol att göra undersökning i. Att den läggs ner i det befintliga skicket ser vi inte som ett problem utan som nödvändigt då placeringen på dagisgården dessutom är ytterst dålig. Vi vill istället satsa på riktiga lokala ungdomsmottagningar både i Enskede-Årsta-Vantör samt Skarpnäck som komplement till den stora mottagningen på Gullmarsplan. Verksamheten föreslås ligga i anpassade lokaler i närhet till kollektivtrafiken. Det ska finnas såväl barnmorskor som kuratorer och möjlighet att bedriva gruppverksamhet. I Kärrtorp finns ett gymnasium med många ungdomar varav det finns behov, en lokal mottagning skulle också lättare kunna locka unga besökare. Det pågår också ett bra förebyggande arbete med inriktning mot sk. ”community work” i Bagarmossen vilket skulle vara utmärkt att kombinera med en lokal ungdomsmottagning. Anställda på Gullmarsplans ungdomsmottagning har rapporterat att de inte hinner med att vara närvarande på temadagar i skolorna och att bedriva förebyggande arbete annat än de obligatoriska träffarna med elever i årskurs 8. Vi föreslår att den lokala mottagningen i sådant fall kunde ha det ansvaret att vara ute på skolorna och informera samt finnas närvarande bland stadsdelens unga för att göra steget att besöka ungdomsmottagningen när man behöver det så litet som möjligt. För att bemöta hedersproblematiken är det också nödvändigt med lokala mottagningar. Dels för att det kan finnas behov av att kunna slinka in på en mottagning nära där man bor om man inte har möjlighet att resa och dels utifrån att barnmorskorna också rapporterar om behovet att kunna gå i en mottagning i grannstadsdelen i dessa fall. Om det enbart finns stora centrala mottagningar försvinner den möjligheten. Vidare handlar det också om att inte urholka närservicen i våra förorter och flytta all service närmare innerstaden. Även ungdomarna i exempelvis Bagarmossen och Rågsved ska ha nära till en ungdomsmottagning.

Slutligen vill vi anmärka på att ärendet beskrivs som ett projekt då det inte finns vare sig en projektbeskrivning eller information om vad projektet är. Borgarna verkar se en utökning av öppettider med några timmar i veckan som ett projekt medan vi menar att det är att anpassa verksamheten efter det behov som finns, vilket redan borde ske kontinuerligt. Att utökningen av öppettiderna ska utvärderas efter 3 år är inte heller tillräckligt för att det ska ses som ett projekt menar vi då vi istället hoppas att utvärdering av verksamheter och öppettider sker hela tiden. Att kalla det för ett projekt ger också en känsla av att det tillförs mer resurser vilket inte riktigt är sant då stadsdelen inte planerar att tillföra en enda krona mer än vi redan gör idag.

Särskilt uttalande

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M) samt ledamot Daniel Forslund (FP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är angeläget att stadsdelens ungdomar har enkel tillgång till rådgivning och stöd från en ungdomsmottagning. Flytten av stadsdelens tidigare ungdomsmottagning från Kärrtorp till en samlokalisering vid Gullmarsplan har möjliggjort en kraftsamling för ökad tillgänglighet och bättre service för stadsdelens unga. Gullmarsplans ungdomsmottagning har under senare tid blivit så populär att kapacitetstaket nu nåtts.

Allianspartierna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd påtalade därför redan i maj 2011 dessa brister för Stockholms läns landsting, där vi underströk behovet av en förstärkt kapacitet vid Gullmarsplans ungdomsmottagning mot bakgrund av de rapporter på långa väntetider som inkommit. Det är därför särskilt glädjande att ett stort steg nu kan tas för att stärka kapaciteten på Gullmarsplans ungdomsmottagning, med mer generösa och flexibla öppettider och en förstärkt kapacitet av barnmorskor och psykologer.

Nu skapas bättre service till de ungdomar som har behov av ungdomsmottagning med utökade öppettider på kvällar och helger vilket underlättar för alla ungdomar, oavsett om man går i skolan eller arbetar. Alliansen ser mycket positivt på att ungdomsmottagningens kommer att börja ha kontakt med ungdomar via sociala media. På detta sätt kan man nå grupper som annars kan ha en lång startsträcka inför att ta kontakt med ungdomsmottagningen.

En större ungdomsmottagning skapar en större möjlighet att vara anonym för de besökande ungdomarna, vilket är positivt oavsett i vilket ärende man uppsöker ungdomsmottagningen för. Ett samlat huvudmannaskap och tydlig organisation kommer även avsevärt underlätta för ungdomsmottagningens personal att långsiktigt utveckla verksamheten.

Över 9000 personer besökte Gullmarsplans ungdomsmottagning under 2011. Rågsved hade 79 besök under samma period, vilket innebär att mindre än 1 procent av besöken gjordes på Rågsveds ungdomsmottagning. En samlokalisering av verksamheterna är därför rimlig. Den kunskap som Rågsveds ungdomsmottagning haft när det gäller hedersrelaterat våld kommer att finnas tillgänglig även på den nya ungdomsmottagningen, och dessutom att ligga mer centralt och bli mer lättillgängligt för en större del av stadsdelarnas ungdomar.

§10 Samarbete och samordning för förädling av områdena kring Skarpa by.

Svar på skrivelse från Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Matsson (V)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen till exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-208/12) daterat 2012-05-22.

En gemensam skrivelse från vice ordföranden Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamoten Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamoten Alexandra Matsson (V) angående samarbete och samordning kring området vid Skarpa By anmäldes på stadsdelsnämndens möte i april 2012. Förvaltningen ser gärna att det redan inledda arbetet med att ta fram ett program för området intensifieras och att en samordning sker.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP) samt ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Birgitta Hansen m.fl.(MP) samt ledamot Alexandra Mattson (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M), (FP) och (S) och ett förslag från (MP) och (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Birgitta Hansen m.fl. (MP) och ledamot Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut:

Att överlämna förvaltningens förslag till beslut för vidare hantering med följande tillägg:

Att en ansvarig utses för gemensamt utvecklingsarbete

I övrigt anföra

Förvaltningen tar upp den långa tidsperiod, ca tio år, som samtal pågått om att utveckla området kring Skarpa by.

I vår skrivelse pekar vi på områdets komplexitet med flera olika ansvariga kommunala förvaltningar och kopplar det till stadsdelens eget utvecklingsansvar. Vi lyfter även fram det lokala näringslivets intresse för utveckling och platsens historiska värden.

Särskilt uttalande

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP) och ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Området Skarpa by lämpar sig väl för exploatering av nya bostäder. Det geografiska läget erbjuder en direkt anslutning till Nackareservatet, samt att det finns en väl utbyggd kollektivtrafik i närområdet.

Stockholm stad har haft uppdraget att utveckla området sedan år 2002, och ännu har det inte presenterats ett förslag på hur Skarpa by ska utvecklas.

Skarpnäck stadsdelsnämnd anser att arbetet med att utveckla Skarpa by måste intensifieras.

§11 Medborgarförslag, lokal för ungdomar i Bagarmossen

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-123/12) daterat 2012-05-23.

Till stadsdelsnämnden har inkommit ett medborgarförslag som berör behovet av en lokal i Bagarmossen för ungdomar. Medborgaren vill ha en lokal för egna aktiviteter med ungdomarna och att lokalen ska ha bättre öppettider än den befintliga fritidsgården.

Förvaltningens uppfattning är att fritidsgården Bagishuset är uppskattad av ungdomar och kan tillgodose behovet av mötesplats.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Naturstig i skogen mellan Bagarmossen och Skarpnäck

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.4.-204/12) daterat 2012-05-29.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2012-04-18 innehåller ett förslag om att anlägga en naturstig i skogen mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2012-05-24 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen kommer utreda förslaget vidare med målsättning att anlägga en naturstig utmed motionsslingan.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Naturreservat mellan Bagarmossen och Skarpnäck

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till exploateringsnämnden som svar på medborgarförslagen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-191/12/ 1.2.4.-192/12) daterat 2012-05-29.

Medborgarförslagen som inkom till förvaltningen 2012-04-18 innehåller förslag om att ett naturreservat ska inrättas i skogsområdet mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Medborgarförslagen anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2012-05-24 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att vidarebefordra ärendet till exploateringsnämnden för vidare handläggning.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Ny väg mellan Bagarmossen och Skarpnäck

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden som svar på medborgarförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-212/12) daterat

2012-05-.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2012-04-18 innehåller förslag på hur miljön kan förbättras för de boende längs Sockenvägen. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2012-05-24 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att vidarebefordra ärendet till trafik- och renhållningsnämnden för vidare handläggning.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Sambandet mellan Bagarmossen och Skarpnäck

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till stadsbyggnadsnämnden som svar på medborgarförslagen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-193/12/ 1.2.4.-195/12/ 1.2.4.-200/12) daterat 2012-05-29.

Medborgarförslagen som inkom till förvaltningen 2012-04-18 innehåller förslag om att stoppa vägbygget mellan Bagarmossen och Skarpnäck och i stället utveckla området på olika sätt. Medborgarförslagen anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2012-05-24 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att vidarebefordra ärendet till stadsbyggnadsnämnden för vidare handläggning.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Årsrapport 2011 från stadsrevision

Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2011 över Skarpnäcks stadsdelsnämnd

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på stadsrevisionens årsrapport 2011 över Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.4.-149/12) daterat 2012-04-20.

Revisorerna har överlämnat revisionskontorets årsrapport och inväntar ett yttrande från Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar Skarpnäcks stadsdelsnämnd och dess ledamöter ansvarsfrihet.

Revisionskontorets årsrapport 2011 sammanfattas i följande tre punkter:

1. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande

2. Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig

3. Bokslut och räkenskaper är rättvisande

Stadsdelsförvaltningen delar i stort revisorernas redovisning och synpunkter.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Trygghets- och Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 307-643-2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Nämnden stödjer det föreslagna trygghets- och säkerhetsprogrammet samt lägger tjänsteutlåtandet till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-227/12) daterat 2012-05-10.

Kommunfullmäktige antog Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012.

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till Trygghets- och säkerhetsprogram över åren 2013-2016. Trygghets- och säkerhetsarbetet leds av kommunstyrelsen och kommer att vara stadsövergripande. Förslaget till program omfattar stadens samtliga nämnder och bolag.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Förslag till detaljplan för Ståthållaren 5 mm i stadsdelen Bagarmossen, Dp 2011-16938

Remissvar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra

Fastighetens läge med kuperad mark och ett åttavåningshus i närområdet gör att det finns förutsättningar att bygga höga hus som smälter in i den befintliga stadsmiljön. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det att föredra att bygga höga hus där omgivningen tillåter och stadsdelsnämnden ställer sig därför bakom att de planerade byggnaderna får den höjd som presenteras i planförslaget.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.3.-258/12) daterat

2012-05-30.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som möjliggör att två bostadshus med ca 58 lägenheter och en ny förskola med fem avdelningar kan uppföras vid Fogdevägen i Bagarmossen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss. Förvaltningen anser att det är positivt att en ny större förskola och nya lägenheter byggs i Bagarmossen. Hänsyn måste tas till den pågående förskoleverksamheten vid planens genomförande. För att lindra skuggningseffekter kan eventuellt en våning tas bort på den ena huskroppen.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Birgitta Hansen m.fl.(MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Alexandra Mattson (V) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (MP), (S) och (V) och ett förslag från (M) och (FP).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förslaget från (M) och (FP).

Stadsdelsnämnden beslutar enligt (M) och (FP) förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Birgitta Hansen m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) och ledamot Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) och Alexandra Mattssson (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Förslaget till detaljplan för kv Ståthållaren tillför vårt stadsdelsområde fler välbehövliga och efterfrågade bostäder i form av hyresrätter och fler förskoleplatser.

När det gäller bostadshusen instämmer vi i förvaltningens förslag att eventuellt justera våningshöjden på gatuhuset för att minska skuggningseffekterna mot befintliga bostadshus.

När det gäller förskolan är varken storlek eller placering oproblematisk. På den redovisade detaljplanen upptar förskolebyggnaden ungefär samma yta som förskolegården. Trafiken på Rusthållarvägen kan också förväntas öka betydligt när flera pågående planarbeten blir genomförda.

En förskola med fem avdelningar (90-100 barn) förutsätter för att uppfylla kraven på att vara barnomsorg mer än barntillsyn, en väl planerad verksamhet med stor kontinuitet. Med tanke på de problem vår förskoleverksamhet har redan idag, men bland annat låg föräldranöjdhet och brist på kompetent personal, blir de stora förskolor som nu planeras på flera platser, en stor utmaning.

Förskolan i Ståthållaren får i sin närhet direkt tillgång till stora park- och skogsområden. I den fortsatta planeringen bör därför verksamheten planeras så att aktiviteter och utevistelser i naturmark kan kompensera förskolegårdens stimmiga lekmiljö och den omgivande livliga gatutrafiken.

§19 Förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelen Skarpnäcks Gård, S-Dp2011-07836-54

Remissvar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Att som sitt yttrande över remissen avseende ny detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelen Skarpnäcks gård överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.3.-259/12) daterat 2012-05-28.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som möjliggör att en byggnad för lagerverksamhet och kontor kan uppföras, då parkmark överförs till kvartersmark. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Motion (2012:4) om program för gröna skyskrapor i Stockholm

Remissvar, dnr: 312-257/2012, svar på motion från Tomas Rudin (S)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-93/12) daterat

2012-05-22.

En motion som bland annat föreslår att staden påbörjar en inventering av lämpliga platser för gröna skyskrapor har sänts till stadsdelsnämnden på remiss. Förvaltningen konstaterar att det pågår arbete med den inriktning som Tomas Rudin (S) efterfrågar i t.ex. Norra Djurgårdsstaden. Där är målet att skapa en av världens första klimatpositiva stadsdelar. Om Tomas Rudin (S) med skyskrapor menar riktigt höga hus ställer sig förvaltningen tveksam till om det är optimala boendemiljöer. Däremot kan det passa som hotell eller arbetsplatser. Förvaltningen anser att det kan prövas när programarbete påbörjas för de utsedda tyngdpunkterna i de yttre delarna av staden.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Birgitta Hansen m.fl.(MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Alexandra Mattson (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M) och (FP) och ett förslag från (MP), (S) och (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Birgitta Hansen m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) och ledamot Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut:

Att i bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

Lämplig plats för högre grönt hus kan vara i Bagarmossen där Bergholms skola nu ligger.

I övrigt anföra:

Motionären önskar bl a att staden påbörjar en inventering av lämpliga platser för nya gröna skyskrapor. Eftersom vi i de olika stadsdelarna rimligen borde ha god kännedom om lämpliga platser vill vi passa på att förslå en sådan. Bergholms skola i Bagarmossen används marginellt i dag, en enhet har brunnit och flera står och förfaller. Området är stort, här finns utrymme att bygga flera hus i ett läge med tre minuters gångtid till tunnelbanan.

Motionären nämner skyskrapor utan att definiera hur många våningar som avses. Både Björkhagen och Kärrtorp har ett högt hus i centrumläge. Att även Bagarmossen får ett eller flera höga gröna hus centralt bidrar inte bara med mer centralt belägna bostäder utan ger även utrymme för fler mötesplatser, hantverkslokaler och kontor. Vi ser gärna att huset/husen blir högt och grönt och ett föredöme för fler att ta efter, en stad i världsklass ska ligga steget före.

§21 Förslag till organisatorisk placering av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabiliterare (MAR)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-409/2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-214/12) daterat

2012-05-23.

Förvaltningen instämmer i stadsledningskontorets förslag att medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) organiseras i fyra regioner i staden. Fördelarna är bland annat att organisationen inte blir lika sårbar och att det ger möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det är särskilt bra för stadsdelsförvaltningar som är mindre och har liten eller ingen verksamhet i egen regi. Förslaget innebär en flexibilitet om situationen förändras. Förutsättningarna för specialisering ökar också. Det är viktigt att MAS och MAR´s två roller förtydligas avseende innehåll och ställning. För Skarpnäck innebär förslaget en samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs och Farsta stadsdelsnämnder.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP), ledamot Birgitta Hansen m.fl.(MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Alexandra Mattson (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M), (FP) (MP) samt (S) och ett förslag från (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation:

Ledamot Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut:

Att nämnden beslutar att lämna följande som svar på remissen

Stadsledningskontoret föreslår att MAS och MAR ska organiseras regionalt i staden för att underlätta erfarenhetsutbyte och göra arbetet mindre sårbart. Vänsterpartiet befarar att detta kan leda till att den lokalkänndedom som finns försvinner om dessa viktiga funktioner går bort från stadsdelarna. Vi ser inte att en regionalisering är nödvändig för att erfarenhetsutbyte och samarbete ska äga rum utan att detta också kan ses som en fortsatt avlövning av funktioner från stadsdelarna. Vi håller med om att MAS och MAR-rollerna bör förtydligas. Det ser olika ut över staden och det råder olika meningar om vilken funktion och befogenheter som MAS och MAR har idag. MAS och MAR bör ligga under respektive stadsdelsdirektör och rapportera direkt till nämnden.

Särskilt uttalande

Ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är av stor vikt att stadens resurser används resurseffektivt. Samtidigt är det centralt att de olika förvaltningarna har tillräckliga förutsättningar för att kunna följa upp verksamhet som bedrivs i egen och enskild regi. Av förslaget framgår inte hur en förändring kan stärka nämndens uppföljning och kvalitetskontroll av nämndens välfärdsområden. Vidare är det troligt att hemsjukvården kommer att föras över från landstinget till kommunen, vilket av allt att döma kommer att öka behovet av MAS och MAR. Ett eventuellt beslut om att organisera dessa funktioner regionvis bör därför följas upp och redovisas till nämnden.

§22 Förslag till organisatorisk placering av heminstruktörer

Remiss från kommunstyrelsen dnr 327-408/2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-213/12) daterat 2012-05-23.

Förvaltningen är positiv till förslaget som innebär att heminstruktörerna organiseras i tre regioner. Förslaget innebär minskad sårbarhet vid frånvaro samt en ökad samsyn på hur brukare får service. Förvaltningen instämmer i att heminstruktörerna ska prioritera personer i eget boende. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har hittills erbjudit tjänster från heminstruktör till personer över 65 år. Förvaltningen bedömer att förslaget att erbjuda alla över 20 år inte kommer att påverka servicegrad eller ekonomi.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP), ledamot Birgitta Hansen m.fl.(MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Alexandra Mattson (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M), (FP) (MP) samt (S) och ett förslag från (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut:

Att nämnden beslutar att lämna följande som svar på remissen

Vi ser positivt på de förbättringar gällande åldersgränser och uppdrag att ge service åt hörsel och synskadade som föreslås i remissen. Då antalet heminstruktörer minskat har också ensamarbetet ökat vilket innebär att det kollegiala samarbetet måste utvecklas, det är också möjligt att antalet heminstruktörer måste öka om man vill leva upp till förslagen i remissen. Det är dock tveksamt om instruktörerna måste regionaliseras då de bör kunna samverka även om med en lokal organisering som behåller den lokala förankringen. En samsyn hoppas vi kunna nås genom ökat samarbete då det inte är självklart att det löses enbart med en regionalisering. Behovet av samsyn finns då det råder skillnader mellan stadsdelarna i åldersgränser och om det är en biståndsbedömd insats eller inte med heminstruktör.

§23 Motion (2012:24) om tio kraftfulla insatser mot barnfattigdomen i Stockholms stad med sikte på en nollvision

Remissvar, dnr: 325-663-2012, svar på motion från Karin Rågsjö (V)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen avseende en motion om barnfattigdomen i Stockholm stad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-265/12) daterat 2012-05-28.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått en remiss från kommunstyrelsen avseende en motion om barnfattigdomen i Stockholms stad. I motionen av Karin Rågsjö (V) föreslås att en plan tas fram mot barnfattigdomen.

Förvaltningen tar inte ställning till förslaget med hänvisning till att det krävs långtgående utredningsinsatser och analyser för att bedöma förslaget.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP), ledamot Birgitta Hansen m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Alexandra Mattson (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M), (FP) (MP) samt (S) och ett förslag från (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut:

Att nämnden beslutar att lämna följande som svar på remissen

Vänsterpartiets motion föreslår en kommunal plan mot den ökade barnfattigdomen i Stockholm. Vi instämmer i att en plan behövs och att vi inte kan vänta längre. Stadsdelen har barn som går i förskolor med för många barn per anställd, barn som saknar en fritidsgård i sitt närområde och barn som vräks från sina hem. Under förra året hade vi 21 barn som bodde i sk. tillfälliga boendelösningar vilket vi menar är 21 st för många. Det är stora skillnader när det gäller fattigdom beroende på om du bor i de södra eller norra delarna av stadsdelen, dessa skillnader måste undanröjas.

Skarpnäck tillhör de stadsdelarna med högst barnfattigdom i staden och frågan bör därför vara prioriterad. Förvaltningen skriver att de ej kan ta ställning till förslagetmed hänvisning till att det krävs långtgående utredningsinsatser och analyser för att bedöma förslaget. Vi menar att barnfattigdomen är reell och förslagen som beskrivs i motionen går att genomföra om man vill minska barnfattigdomen och ge barn möjlighet att växa upp under goda förhållanden. I motionen beskrivs flera förslag som faller under stadsdelens område och ansvar. Att inga barn ska vräkas från sina hem kräver ett vräkningsförebyggande arbete med fokus på barnens situation. Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd bör skrivas om så att de även inkluderar dator och mobiltelefoni, det är en naturlig del av barns vardag idag och behövs för skolarbetet. Barnperspektivet bör ges en större tyngd i handläggningen av ekonomiskt bistånd. Fritidsgårdsverksamheten bör utvecklas och prioritera jämställdhetsarbete. Detta är några av förslagen men mer arbete krävs innan vi når till nollvisionen.

Vi instämmer i förslaget om en kommunal plan mot barnfattigdom med tidsplan och täta uppföljningar. Om alla partier instämmer i detta kunde arbetet starta omgående.

§24 Motion (2012:20) om jour- och familjehem i kommunal regi

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-172/12) daterat 2012-05-24.

Kommunstyrelsen har remitterat en motion om jour- och familjehem i kommunal regi till nämnden. Motionen är skriven av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V).

Inger Stark och Jackie Nylander föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt socialnämnden att bygga upp en kommunal pool med jourfamiljer, att erbjuda jour- och familjehemmen utbildning och fortbildning samt att se till att det finns expertis som jour- och familjehemmen kan vända sig till när de har behov av extra hjälp.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP), ledamot Birgitta Hansen m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Alexandra Mattson (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M), (FP) (MP) samt (S) och ett förslag från (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut:

Att nämnden beslutar att lämna följande som svar på remissen

Jour och familjehemmen tar emot samhällets mest utsatta barn och ungdomar. Det arbete som hemmen utför är av yttersta vikt att det fungerar och barnen där får möjlighet till en trygg vistelse och i vissa fall uppväxt. Det är ingen verksamhet där ett vinstintresse hör hemma. När jour och familjehem drivs i privat regi innebär det att kommunen som har det yttersta ansvaret för barnen samt finansierar hemmen inte har rekryterat hemmen själva och inte har insyn i hela verksamheten. Det är också en nödvändighet att hemmen är i kommunens regi för att man ska kunna säkerställa att jour och familjehemmen får samma stöd, handledning och utbildning. Vi instämmer därför i motionen och överlämnar detta som svar på remissen.

§25 Månadsrapport

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsrapporten för maj 2012 läggs till handlingarna

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (1.2.1.-44/12) daterat 2012-06-19.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§26 Anmälan av brukarundersökning i förskolan 2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.4.-149/12) daterat 2012-05-21.

Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor.
Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät för att på så sätt
bedöma kvaliteten i verksamheten. Enkäten har bestått av ett antal påståenden med en femgradig svarsskala. Påståendena är indelade i fem avsnitt samt en helhets-bedömning. Svarsfrekvensen var på 71 procent, en procent mer än 2011.

Förvaltningen ser över förskoleverksamheten som drivs i egen regi för att kvaliteten ska öka. Barns inflytande och samverkan med hemmet har förbättrats jämfört med föregående år. Övriga områden har lägre värden. Alla förskoleenheter kommer att återkoppla resultatet av brukarenkäten till föräldrar och personal. Handlingsplaner kommer att revideras. Många åtgärder har redan påbörjats.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP) samt ledamot Birgitta Hansen m.fl. (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Claes Elmgren m.fl.(S) samt ledamot Alexandra Mattsson (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande fann att det fanns två förslag till beslut: förvaltningens förslag med instämmande av (M), (FP) samt (MP) och ett förslag från (S) samt (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut:

Att besluta i enlighet med förvaltningens beslut och därtill anföra:

I brukarundersökningen framgår att Skarpnäcks kommunala förskolor har lägst värde i staden. Samtidigt visar undersökningen att resultatet förbättrats i flera fall. Detta är glädjande och ett steg i rätt riktning. Med tanke på att resultatet för Skarpnäck som helhet måste förbättras, bör positiva erfarenheter och framgångsfaktorer identifieras från de enheter som visar på en positiv utveckling. Utöver arbetet med att revidera förskolornas handlingsplaner, ger nämnden därför förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av framgångsfaktorer i förskolorna. Analysen ska ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområde.

Särskilt uttalande

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M) samt Daniel Forslund (FP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Då stadsdelens befolkning är starkt ökande ställs de fundamentala verksamheterna inför stora utmaningar. Förskolan är en högt prioriterad verksamhet inom stadsdelen. Trots det stora antalet ökande förskolebarn lyckas vi uppfylla barnomsorgsgarantin. Men med detta kan vi inte låta oss nöja. I årets brukarundersökning i förskolan får vi förbättrade värden på ”samverkan med hemmet” och ”barns inflytande” – glädjande. Tyvärr får vi lägre värden än året tidigare på övriga tre index. Alliansen ser allvarligt på detta men ser också att förvaltningen redan har högsta prioritet på förbättringsarbetet.

Utmaningar som måste hanteras framöver är bland annat behovet av utbyggnad och renovering av befintliga förskolor samt ytterligare nybyggnationer. I samband med projektering av nya bostäder måste alltid behovet av nya förskolelokaler övervägas. Parallellt måste lämpliga områden och lokaler kunna identifieras för ytterligare fler förskolor.

Innehåll och kvalitet i förskolan beror i högsta grad på medarbetarna. Förskollärare är ett bristyrke i hela staden. Skarpnäcks förskolors utmaning ligger i att, trots detta, attrahera kompetenta och engagerade medarbetare till oss och få dem att stanna kvar. Flera insatser har redan gjorts på detta område och vi ser positivt på att detta arbete intensifieras ytterligare.

I undersökningen ser vi att de olika förskolornas resultat skiljer sig alltför mycket åt. Generellt får de enskilt drivna förskolorna något bättre resultat än de vi har i egen regi. Flera förskolor i vår egen regi har goda resultat, vilket är positivt då kunskap och erfarenhet från dessa kan nyttjas som goda exempel och användas i utvecklingsarbetet. Skarpnäcks nya Pedagogiska Centrum är ett utmärkt exempel på

hur stadsdelens förskolor nu får nya förutsättningar till kompetensutveckling och kunskapsspridning av nya pedagogiska metoder mellan förskolorna i hela stadsdelen

Särskilt uttalande

Ledamot Birgitta Hansen m.fl.(MP) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är oroande att föräldraenkäten visar att nöjdheten med den kommunalt drivna förskolan gått ner på så många punkter, och då särskilt att man upplever att förskolan blivit mer otrygg. Barnen själva känner sig mindre trygga med sin vistelse där och av föräldrarna upplever endast 71% att de anser att förskolan är en trygg och säker miljö för deras barn.

Sedan den borgerliga majoriteten tillträdde efter valet 2006 har barngruppernas storlek ökat och antal personal per barn minskat samtidigt som det blivit svårare att rekrytera pedagoger. Resultatet av detta speglas i denna brukarundersökning som tydligt visar sjunkande förtroendetal.

Särskilt uttalande

Ledamot Alexandra Mattsson (V) lämnade ett särskilt uttalande enligt följande:

Vänsterpartiet noterar oroat att frågor om barngruppernas storlek och antalet pedagoger per barn tenderar att inte tas upp i brukarundersökningar och kvalitetsredovisningar. Vi vet sedan tidigare att storleken på barngrupperna och antal pedagoger per barn har en direkt avgörande effekt på både barnens välbefinnande och pedagogernas hälsa. Vänsterpartiet anser att förvaltningen i kommande brukarundersökningar skall ta med frågor om hur föräldrar upplever barngruppernas storlek och ta dessa åsikter i beaktande inför planeringen av verksamheten.

§27 Ansökan hos socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med våld i nära relationer

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden ansöker tillsammans med Enskede-Årsta -Vantör och Farsta stadsdelsnämnder hos socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer i form av en samordning av samtliga insatser för våldsutsatta i nära relationer i söderort, samt att med Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö stadsdelsnämnder om en gemensam mansmottagning för våldsutövande män i nära relation.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.1.-275/12) daterat

2012-05-28.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2012 fördela så kallade utvecklingsmedel till kommuner och ideella föreningar. Syftet är att utveckla kvaliteten på arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck har med stöd av utvecklingsmedel för 2011 inlett en samordning av metodutveckling och stödinsatser för våldsutsatta kvinnor och barn samt män som utövat våld i nära relation. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har medverkat i utvecklandet av mansmottagningen.

Enskede- Årsta- Vantör, Farsta och Skarpnäck stadsdelsnämnder ansöker om utvecklingsmedel för 2012 för en fortsatt gemensam metodutveckling och samordning av alla stödinsatser gällande våld i nära relation. Visionen är att skapa ett center för våldsutsatta och våldsutövare där barn, kvinnor och män ska kunna få det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett liv utan våld och hot.

Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö kommer att vara med som samarbetspartners gällande mansmottagningen i söderort.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att tillsammans med stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta- Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö ansöka hos socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med våld i nära relationer.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§28 Inkomna medborgarförslag enligt lista

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 1.2.4.-264/12) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§29 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

§30 Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 30).

BESLUT

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 30).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§31 Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

BESLUT

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 31).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§32 Minnesanteckningar Skarpbrå

Anmäldes minnesanteckningar från möte med Skarpbrå 2012-05-07

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§33 Minnesanteckningar Skarpnäcks näringslivsråd

Anmäldes minnesanteckningar från möte med Skarnäcks näringslivsråd 2012-05-23

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

§34 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 34).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna