Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-08-28

Sammanträde 2012-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

Stockholm nya parkprogram Den gröna promenadstaden

Sammanträdet startar direkt efter a Läs mer...tt den allmänna frågestunden avslutats.

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 23

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Ny instruktion för behandling av personuppgifter i Skarpnäcks stadsdelsnämnd enligt PuL - Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)

Dnr: 1.1.- 295/12
(Utsändes)
Omedelbar justering
Handläggare: Anna Remmets Tele: 08 508 15 044

8 Fotbollsplanen i Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-196/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08 508 15 450

9 Ta bort sjögräs och annat växtmaterial vid Flatens badplats

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-197/12
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tele: 08 508 15 458

10 Hundrastgården

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-198/12
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tele: 08 508 15 458

11 Bevara grönområde och förskolan Lodjuret

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.- 201/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08 508 15 450

12 "Håll staden ren"- kampanj

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-202/12
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tele: 08 508 15 458

13 Undersökning av vem som gynnas eller inte gynnas av väg- och bostadsbyggande

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-199/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08 508 15 450

14 Medborgarförslag angående Skarpnäcksparken

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.- 264/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08 508 15 450

REMISSER

15 Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 402/666/11
Dnr: 1.5.1.- 290/12
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tele: 08 508 15 055

16 Revidering av ramavtal - Sisab

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 125- 1591/2011
Dnr: 1.5.1.- 298/12
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tele: 08 508 15 080
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Förslag till planprogram för Rusthållaren 2 i stadsdelen Bagarmossen, sambandet Bagarmossen-Skarpnäck, Dp 2009-05582

Svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret
Dnr: 1.5.3.-302/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08 508 15 450

18 Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 336-908-2012
Dnr: 1.5.1.- 330/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08 508 15 450

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.- 044/12
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Snees Tele: 08 508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Patientsäkerhetsberättelse 2012 för vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla

Dnr: 7.-331/12
(Utsändes)
Handläggare: Lena Borgman Tele: 08 508 15 015

21 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tele: 08 508 15 044
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tele: 08 508 15 023
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av beslut i delegation i allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 1.1.-301/12, 1.1.-311/12, 1.1.-210/12
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tele: 08 508 15 044
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

24 Lex Sarah i enskilt driven verksamhet

Dnr: 1.2.2.-317/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tele: 08 508 15 021

25 Genomförande av upphandling av handledningstjänster

Dnr: 2.2.2.-336/2012
(Utsändes)
Handläggare: Maria Laxvik Tele: 08 508 15 014

26 Upphandling av boendestöd, träfflokalen Lejdaren och Fallskärmens stödboende

Dnr: 2.2.2.- 347/12
(Utsändes)
Handläggare: Lars-Gunnar Winsa Tele: 08 508 15 011

27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10§ FB

(Utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tele: 08 508 15 153

28 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tele: 08 508 15 044

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande Sonny Österman (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 6 september 2012 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

BESLUT

Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 5 juli 2012 har justerats den 5 juli 2012.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om följande:

- Det har varit en lugn sommar för stadsdelsförvaltningen.

- Totalt har 364 ungdomar fått sommarjobb. Alla som bor i Bagarmossen och Skarpnäcksfältet har fått erbjudande.

- Invigningen av Skarpnäcksfältets ungdomsgård är den 17 september klockan 18.00.

- Invigningen av förskolan Solbacken Syd är den 18 september klockan 15.30.

- Utbildning i Ipad för nämnden sker den 3 och 6 september kl 16.30-19.30

- En dag för finskspråkiga genomförs den 8 september mellan 12.00-15.00 i Skarpnäcks kulturhus. Bl.a medverkar Markoolio.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Ledamoten Claes Elmgren (S) frågade utifrån en uppgift han läst att 53% av ansökningarna i Skarpnäck fått sommarjobb.

Margareta Östrand svarade att det stämmer.

§7 Ny instruktion för behandling av personuppgifter i Skarpnäcks stadsdelsnämnd enligt PuL - Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)

Dnr: 1.1.- 295/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Ny instruktion för behandling av personuppgifter godkänns.

2. Tidigare utfärdad instruktion ( 2007-02-14 §49 ) slutar gälla.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr1.1-295/12) daterat 2012-06-25.

Personuppgiftslagens (SFS 1998:204) syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. På regeringens uppdrag har en översyn av lagen genomförts (Proposition 2005/06:173 ”Översyn av personuppgiftslagen”). Riksdagen antog den nya personuppgiftslagen som trädde i kraft 2007-01-01 (SFS 2006:398). Lagändringarna innebar vissa lättnader för behandling av personuppgifter. Det blev tillåtet att behandla personuppgifter i ostrukturerat material, till exempel i löpande text, i ordbehandlingsprogram, i e-post eller på internet under förutsättning att behandlingen inte innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet. Skarpnäcks stadsdelnämnd utfärdade en instruktion för behandling av personuppgifter den 13 december 2001 (§ 271), som sedan i samband med ändringarna i PuL aktualiserades den 14 februari 2007 (§49) . Förvaltningen föreslår nu att stadsdelsnämnden godkänner en ny aktualisering av denna instruktion.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Fotbollsplanen i Skarpnäck - Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4.-196/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-196/12) daterat 2012-06-29.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2012-04-18 innehåller ett förslag om att konstgräsplanen vid Skarpnäcks sportfält inte ska försvinna vid eventuellt vägbygge. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2012-05-24 och överlämnades till förvaltningen för beredning. I programförslaget, som nu är ute på remiss, föreslås ingen vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Förvaltningen anser därför att frågan saknar aktualitet.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Ta bort sjögräs och annat växtmaterial vid Flatens badplats - Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4.-197/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4-197/12) daterat 2012-06-25.

Ett medborgarförslag ”Ta bort sjögräs och gegga på Flaten-stranden” har inkommit till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-04-18 som överlämnats till förvaltningen för beredning. Medborgarförslaget innehåller ett förslag om att ta bort sjögräs och annat växtmaterial som flyter upp på stranden. Förvaltningen är medveten om att underhållet av stranden under delar av 2011 hade brister. Därför har förvaltningen anställt en person på badet som under säsongen 2012 är handledare för två skolungdomar under sammanlagt nio veckor vilket kommer att öka kvaliteten på badet väsentligt och att badet upplevs som välskött.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Hundrastgården - Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4.-198/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-198/12) daterat 2012-06-29.

Ett medborgarförslag har inkommit till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-04-18 som överlämnats till förvaltningen för beredning. Medborgaren framför ett förslag om att rusta upp hundrastgården. Det är en inhägnad vid Vinggatan som används som hundrastgård.

Idrottsförvaltningen gjorde 2007 en upprustning av Skarpnäcks sportfält med konstgräs samt renovering av byggnaden som tidigare använts vid hundkapplöpningar. När marken återställdes satte idrottsförvaltningen upp ett staket samt en grind. Det inhägnade området gjorde att hundägare kunde använda ytan till att rasta sina hundar. Inhägnaden är som förslagsställaren skriver inte en fastställd hundrastgård. Förvaltningen har gjort en kontroll av grinden 2012-06-26 och då fanns inga synliga fel.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Bevara grönområde och förskolan Lodjuret - Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4.- 201/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på
medborgarförslaget.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-201/12) daterat 2012-06-29.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2012-04-18 innehåller ett förslag om att förskolan Lodjuret ska bevaras istället för att rivas och att ingen väg ska byggas genom grönområdet. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2012-05-24 och överlämnades till förvaltningen för beredning. I programförslaget, som nu är ute på remiss, föreslås ingen vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Grönområdet mellan Bagarmossen och Skarpnäck kommer till stor del att bevaras. Förvaltningen anser att det är bra att det ges möjlighet till att bygga en ny, stor och modern förskola och har inga invändningar mot att förskolan Lodjuret rivs.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 ”Håll staden ren”- kampanj - Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4.-202/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.4.-204/12) daterat 2012-06-29.

Ett medborgarförslag har inkommit till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-04-18 som överlämnats till förvaltningen för beredning. Medborgaren föreslår att en ”Håll staden ren” – kampanj anordnas för att informera, motivera, inspirera och undervisa Skarpnäcks innevånare om vikten av att hålla rent i stadsmiljön, vid återvinningsstationer och i naturen.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Undersökning av vem som gynnas eller inte gynnas av väg- och bostadsbyggande - Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4.-199/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.4.-199/12) daterat 2012-06-29.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2012-04-18 innehåller ett förslag om att det inför varje väg- och bostadsbygge ska undersökas och redogöras för vem som gynnas eller inte av förslaget. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2012-05-24 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Då förslaget främst är av politisk karaktär tar inte förvaltningen ställning i frågan.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Claes Elmgren m.fl. (S) med instämmande av Ewa Larsson m.fl (MP) och Alexandra Mattsson (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi håller med om problematiken som tas upp i medborgarförslaget. När man bygger nytt så tas det inte alltid i beräkning vilka sociala och ekonomiska tillgångar de grupper har som påverkas av exploateringen. Vi förstår att det finns svårigheter med att ta fram underlag av den typ som efterlyses i medborgarförslaget, men vi tycker att det i större utsträckning måste ske dialoger mellan stadsdelen och medborgarna.

Kontakten med medborgarna är en viktig del av demokratiarbetet som stadsdelen måste bedriva och ständigt utveckla. Genom att ge människor möjligheter att påverka och ta tillvara deras synpunkter och förslag i arbetet med att utveckla stadsmiljön kan vi även öka det lokala engagemanget.

§14 Medborgarförslag angående Skarpnäcksparken - Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4.- 264/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-264/12) daterat 2012-07-03.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2012-05-21 innehåller ett förslag om hur Skarpnäcksparken kan göras mer attraktiv. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämn­dens sammanträde 2012-06-19 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Skarp­näcksparken står i tur för upprustning. Förvaltningen har efterfrågat de boendes önskemål inför upprustningen. En dialog har också genomförts med en grupp flickor i olika åldrar i Tä­torpsskolan. Syftet med upprustningen av parken är att göra den mer attraktiv så fler vill vis­tas där. Flera av de förslag som förs fram i medborgarförslaget stämmer väl överens med de åtgärder som förvaltningen tittar på i arbetet med att ta fram ett slutligt förslag. Däremot kommer förvaltningen inte initiera några graffitiväggar i Skarpnäck.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V) yr­kade bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från (MP), (S) och (V).

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson (MP) ), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. att förslaget om att öppna upp kulturhuset och öka möjligheter för samspel med yttre kulturarrangemang beaktas
 3. att förslaget om graffitivägg beaktas
 4. att visionen om att alla hustak i Skarpnäck ska vara gröna skickas vidare till stadens Stadsbyggnadsnämnd

Globala gymnasiers elevarbete att göra ett medborgarförslag som förstärker ekologiska och sociala värden i Skarpnäck är ett värdefullt inlägg i stadsdelens utveckling, i en grön ekonomi ska dessa värden bedömas likvärdigt.

Skarpnäcks kulturhus kan fortsätta att utvecklas för att bli den självklara mötesplasten för olika intressen och åldrar. Sommartid kan huset nyttjas mer och förslaget om att öppna upp för samspel ute- och inne är mycket intressant.

Visionen att alla hustak ska vara gröna tak i Skarpnäck vill vi skicka vidare till stadsbyggnadsnämnden. Staden kan initiera samarbete med fastighetsägare, här kan också olika stadsdelar utmana varandra.

Skilj på graffiti och klotter

Graffiti är en erkänd konstform och ska inte blandas ihop med allmänt klotter. Staden har en nolltolerans mot klotter vilken bör omprövas så att inte själva konstformen hindras. Att uppmuntra graffiti på anvisad plats, så som föreslås i medborgarförslaget, är ett sätt att öka kunskap om ett konstnärligt uttryckssätt som är spritt över hela världen.

Särskilt uttalande

Ersättaren Simon Lundberg (C) med instämmande av, vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V), lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Skarpnäcksparken är i behov av upprustning då den idag är mycket nedgången. Det är vikigt med fin och fräsch park då en attraktiv parkmiljö ökar trygghetskänslan och välmående bland de boende. Upprustningen av Skarpnäcksparken är mycket välkommet och det är med glädje jag ser att ett genomarbetat medborgarförslag om detta även inkommer.


Det är dock beklagansvärt att utan anledning förkasta en s.k. graffitivägg. Graffitiväggar har provats på flera platser med olika resultat. Utfallet av en graffitivägg beror helt på utformningen av denne. På en del platser har klotter ökat medan på de platser man har en fungerande organisation har väggen fallit väl ut och dess syfte uppnåtts. En ansvarig utgivare och samarbete med t.ex. ungdomsgården eller kulturskolan skapar en seriösare kontext.

Den största vinsten med en graffitivägg är ej av kulturell art. Den största vinsten är en meningsfull fritid för ungdomar och känslan av att tillhöra samhället. Utanförskap och känslan av ett samhälle som inte bryr sig är viktiga faktorer till skadegörelse och otrygghet. Om däremot ungdomar i Skarpnäck vill ha en graffitivägg där de kan uttrycka sig vilka är då vi att säga nej? Det är knappast politikerna som skall styra vilka fritidsaktiviteter som ungdomar skall ägna sig åt och om vi gör detta skapar vi inget annat än ännu mer utanförskap.

REMISSER

§15 Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad

- Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 402/666/11

Dnr: 1.5.1.- 290/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Nämnden stödjer det föreslagna idrottspolitiska programmet samt lägger tjänsteutlåtandet till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-290/12) daterat 2012-07-05.

Det nya programmet har en tydlig inriktning på folkhälsa och att få fler stockholmare fysiskt aktiva. Sju områden har definierats för att staden ska nå målet med att få fler fysiskt aktiva: jämställdhet och mångfald, tillgänglighet, föreningsliv, övrig organiserad idrott/motion och spontanidrott, anläggningar för fysisk aktivitet samt idrotten som upplevelse och inspiration. Till varje område finns strategier och ansvar kopplat. Ett antal indikatorer är utvalda för att det ska vara möjligt att följa upp om staden når målet. Alla stadens nämnder har ansvar

för att nå målet men några nämnder föreslås genom programmet få en tydligare roll: idrottsnämnden, utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna samt fastighets-, stadsbyggnads - och exploateringsnämnderna.

Stadsdelsförvaltningen delar i huvudsak utredningens principiella slutsatser och resonemang. Förvaltningen anser dock att det krävs ytterligare utredningsinsatser och ekonomiska analyser för att genomföra programmet.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) och Alexandra Mattsson (V) yr­kade bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)


Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från (S), (MP) och (V).

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Ledamoten Claes Elmgren m.fl. (S), vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) och Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

Trots tidens fokusering på mat, hälsa, motion och rörelse finns det väldigt många människor som står utanför möjligheterna att idrotta, motionera och röra på sig i vardagen. Det är därför positivt att förslaget till ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholm lyfter fram de fyra prioriterade grupperna.

Men bland de prioriterade grupperna saknar vi de äldre. Deras behov av motion och rörelse för att behålla hälsa och rörlighet är stort. Många äldre tappar bort att motionera när allt som står till buds är olika mer eller mindre avancerade privata gym, därför är det viktigt att satsa på enkla lösningar, lättåtkomliga för dem som vill röra på sig. Här skulle fler utegym, lättillgängligt placerade och med varierande svårighetsgrad fylla en viktig funktion.

Vi vill också lyfta fram förskolans roll och betydelsen av att säkerställa aktiva upplevelser i utemiljö och natur.

Ett idrottspolitiskt program utan samtidig plan för tillsättande av resurser riskerar att bara bli ett program och inget mer. Därför måste det till även resurser för att genomföra programmet så att resultatet blir en ökning av människors hälsa och välbefinnande. Vi finner att frågan om en simhall i Skarpnäcks stadsdel skulle fylla en viktig funktion. I staden behövs resurser för att kunna bedriva simundervisning i skolor, men även på fritiden. Simning är, förutom att vara livräddande, också en alldeles utomordentlig motionsform som passar de flesta.

Motion och rörelse för unga får ofta stå tillbaka för stillasittande vid framförallt en dator. Att locka barn och ungdomar till lek och idrott är förmodligen en av de allra bästa investeringarna vi kan göra för att de ska få vara friska långt upp i åren. Det gäller att satsa på aktiviteter som får de unga att vilja röra sig. Det kan fluktuera lite över tid och ett idrottspolitiskt program måste därför vara lyhört och flexibelt.


Behovet av välfungerande platser för lek, idrott, bollspel eller andra former av motion, måste ständigt ses över och ingå i all planering av byggnationer.

Vi vill också föra fram att om man verkligen menar allvar med målet om ett mer mångfasetterat idrottsutbud för stadens ungdomar, bör man även se till att barn och ungdomar ska få möjligheter att, oavsett ekonomisk förmåga, ska få pröva nya idrotter. Vi menar att det därför finns anledning att överväga att förbinda samtliga aktörer som tar emot bidrag från idrottsförvaltningen att subventionera priserna till de prioriterade grupperna.

§16 Revidering av ramavtal – Sisab

- Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 125- 1591/2011

Dnr: 1.5.1.- 298/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen avseende revidering av ramavtal – SISAB.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-298/12) daterat 2012-07-11.

Stadsdelsnämnden har på remiss fått ”Revidering av ramavtal ? SISAB”. På flera punkter medför förslaget förbättringar jämfört med gällande avtal. Förslaget till nytt avtal medför både tillkommande kostnader och avgående kostnader för stadsdelsnämnden. Sammantaget beräknas det nya avtalet leda till ökade hyreskostnader på ca 1,5 mnkr per år. Kostnaden kompenseras till viss del av att visst ansvar flyttas till SISAB i ansvarsfördelningen mellan SISAB och staden.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Förslag till planprogram för Rusthållaren 2 i stadsdelen Bagarmossen,

- Svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

Dnr: 1.5.3.-302/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. Att inkludera en helhetsplanering av Skarpa By och Bagarmossens Centrum
i det fortsatta programarbetet

3. Att Bergholmsskolan i sin helhet avvecklas och rivs för att ge plats för bostäder

4. Att utreda möjligheten att öppna den södra uppgången av T-Skarpnäck

5. Att därutöver anföra

Allianspartierna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd har gemensamt krävt en tidig, bred och öppen medborgardialog i planarbetet med det föreslagna sambandet mellan Bagarmossen och Skarpnäck. En öppen samrådsprocess är särskilt viktig i större exploateringsprojekt som detta, och det är därför glädjande att så många boende i området har utnyttjat möjligheten att delta vid öppna dialogmöten eller lämna in skriftliga synpunkter i det förlängda samrådet. Vi förutsätter att dessa remissyttranden vägs in i den fortsatta planprocessen.

Fortsatt planering av delområde 1, 2 och 3

I bostadsbristens Stockholm är det oerhört angeläget att vi kan erbjuda miljöeffektiva och attraktiva bostäder som kan ge fler möjlighet att bo även i vår stadsdel. Planprogrammet lyfter på ett bra sätt fram möjligheterna till kompletteringsbebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge kring den gamla Bergholmsskolan. Allianspartierna välkomnar att behovet av nya bostäder och nya förskoleplatser för stadsdelens barn kan tillgodoses genom delområde 1 och 2. Vi ser gärna att det byggs mer inom område 1, exempelvis genom en rivning av hela den gamla Bergholmsskolan.

Stora ansträngningar för fler bostäder är helt nödvändiga, men vi måste visa respekt för den redan byggda miljön och de kvaliteter som finns där. Vi ser därför gärna en utmanande arkitektur som tillvaratar befintliga kvaliteter i bebyggelse och topografi. Långsiktig hållbarhet med starka miljökrav, i stort och smått, bör prägla utformningen. I förslaget till planprogram föreslås att grusplanen i delområde 2 ska ersättas med en konstgräsplan på Skarpnäcks idrottsfält. Eftersom fotbollsplanen tidigare använts av boende i båda stadsdelarna menar vi att bortfallet av idrottsyta måste kompenseras även i Bagarmossen, exempelvis med en konstgräsplan vid Bagarmossens skola.

Möjligheterna till ett än mer levande föreningsliv, lokal odling och andra aktiviteter i det föreslagna delområde 3 vid Bergholmstorpet blir ett positivt tillskott till både Bagarmossen och Skarpnäck, och ett möjligt utflyktsmål för boende i hela stadsdelen.

Tveksam utbyggnad i delområde 4

Stadsdelsnämnden delar förvaltningens tveksamhet för den föreslagna exploateringen, och anser att området lämpar sig mindre bra för bebyggelse. Parkmarken mellan Vinggatan och Skarpnäcksvägen är ett uppskattat område för lek, rekreation och idrott för skarpnäcksbor i alla åldrar. Vi vill bevara det sammanhållna parkstråk som även fungerar som en naturlig övergång mellan den täta stadsbebyggelsen på Skarpnäcksfältet och ”Bagisskogen”. Skarpnäcksalliansen är därför tveksam till om delområde 4 bör ingå i det fortsatta planarbetet.

Helhetsgrepp över Skarpa By – låt Skarpnäcksfältet växa söderut!

Stadsdelsnämnden har tidigare påtalat vikten av ett samordnat planarbete av Skarpa By. Vi vill nu återigen lyfta frågan om samplanering för att bättre tillgodose de boendes önskemål om både boende och mobilitet. För att behålla den potential om 200-300 nya lägenheter som föreslås inom delområde 4, så förordar stadsdelsnämnden att hela området kring Skarpa By och Skarpnäcksgården istället inkluderas i det fortsatta planarbetet. Området finns redan med i Exploateringsnämndens verksamhetsplan för 2012, med en angiven potential om uppemot 300 nya bostäder. Området innehåller idag en rad industrifastigheter, vårdboenden och kontorslokaler, en del i mycket dåligt skick. En exploatering av området blir sannolikt kostsam med tanke på rivnings- och marksaneringsarbeten, och förutsätter därför en större volym för att bli ekonomiskt genomförbar för staden.

Hela området kring Skarpa By bör därför inkluderas i det fortsatta planarbetet, där förutsättningarna för Skarpnäcksfältet att växa söderut utreds. I detta ingår en översyn av möjligheten att öppna en ytterligare uppgång vid Skarpnäcks tunnelbanestation.

Utveckla Bagarmossens Centrum!

Genom olika medborgarförslag och den boendedialog som genomförts i Bagarmossen har en stor mängd olika och spännande förslag kommit från engagerade medborgare om hur Bagarmossens Centrum kan utvecklas. Skarpnäcksalliansen anser därför att delområde 1 bör utvidgas till att omfatta hela stråket från Rusthållarvägen ner till Lagaplan. Detta bör inkludera såväl nya och tryggare gångvägar som en upprustning och utveckling av fastigheter och parkmark. Det skulle göra Bagarmossens Centrum mer attraktivt och därigenom förmå intressanta entreprenörer inom service och handel att etablera sig.

Stärkta kommunikationer en förutsättning för bostadsbyggande!

En växande stad och ökande befolkning kräver nya och utbyggda kommunikationer som säkerställer god framkomlighet i både Bagarmossen och Skarpnäck. Stadsdelsnämnden beklagar att planprogrammet inte inkluderar de nödvändiga underlag och konkreta förslag som hade krävts för att både medborgare och stadsdelsnämnd ska kunna ta ställning till olika alternativa sätt att förstärka kommunikationerna till de växande stadsdelarna. Trafikkontorets kommande utredning behöver genomföras skyndsamt och bland annat inkludera satsningar på tätare kollektivtrafik, förenkling för gång- och cykeltrafik liksom undersöka behovet av en komplettering eller upprustning av vägnätet. Stadsdelsnämnden är angelägen om att Trafikkontoret utan dröjsmål kartlägger behov och att de olika möjligheterna för stärkt framkomlighet och mobilitet i stadsdelen utreds grundligt en gång för alla.

Vid en exploatering av Skarpa By där Skarpnäcksfältet växer söderut bör Stockholms stad tillsammans med Storstockholms Lokaltrafik (SL) utreda förutsättningarna att färdigställa och öppna den redan förberedda södra uppgången på Skarpnäcks tunnelbanestation, som ursprungligen planerades vid Zeppelinargatan. Detta skulle underlätta en god tillgång till kollektivtrafik för ett växande Skarpnäck och Skarpa By. Ytterligare en uppgång skulle också kunna erbjuda en attraktiv omstigningsplats för busstrafiken från exempelvis Sköndal, Fagersjö och Tyresö.

Det ökade trafikflödet som blir resultatet av nya bostäder måste därutöver mötas med bättre tvärförbindelser. Skarpnäcks stadsdelsnämnd anser därför att planeringen av Spårväg Syd ska prioriteras upp och tidigareläggas av SL. Sträckningen av den nya spårvägen bör planeras för att binda samman tunnelbanans slutstationer, och därmed förbinda hela Söderort från Skärholmen till Skarpnäck. Detta skulle även avlasta de högst belastade knutpunkterna vid Gullmarsplan och Slussen genom att boende i Östra Söderort skulle kunna arbetspendla med spårbunden trafik i öst-västlig riktning utan byte. En sådan ny spårförbindelse skulle öka attraktionskraften för fler företag att etablera sig i Söderort. Spårväg Syd öppnar även för möjlighet för fler att bygga och bo nära kollektivtrafik.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.3.-302/12) daterat 2012-06-29.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett planprogram som anger utgångspunkter och mål för planeringen av ett område mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Totalt omfattar planprogrammet 400-700 bostäder, en stor förskola, lokaler för förskolor och annan verksamhet i bottenvåningar, en park och möjligheter att utveckla verksamheten kring Bergholmstorpet. Förslaget har sänts till Skarpnäcks stadsdelsnämnd för yttrande. Förvaltningen är positiv till att nya bostäder byggs i Bagarmossen och att möjlighet ges till att uppföra nya förskolor. Förvaltningen anser att området passar bra för att få en särskild miljöprofil, t.ex. genom att uppföra passivhus, gröna tak och andra klimatsmarta lösningar. Förvaltningen är mer tveksam till den föreslagna bebyggelsen i Skarpnäck och anser att den måste studeras noggrant. Förvaltningen saknar en samlad bedömning av vilka konsekvenser för miljön den föreslagna bebyggelsen medför. Landskapsanalysen gjordes redan 2010 och är främst kopplad till olika vägalternativ och inte till den nu föreslagna bebyggelsen. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar - Att som sitt yttrande över remissen avseende planprogram för Rusthållaren 2 i stadsdelen Bagarmossen överlämna redovisat tjänsteutlåtande.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M), ledamot Daniel Forslund (FP), med instämmande av ersättaren Simon Lundberg (C) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut. Se BESLUT.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Claes Elmgren m.fl. (S) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut. Se reservation.

Ledamot Alexandra Mattson (V) yrkade bifall till ett eget förslag till beslut. Se reservation.

Beslutsgång

Ordförande fann att det fanns tre förslag till beslut: Ett förslag från (M), (FP)och (C). Ett förslag från (MP) och (S) samt ett förslag från (V).

Ordförande ställde förslagen till beslut mot varandra och fann att nämnden beslutar enligt förslaget från (M) och (FP). Se BESLUT.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till beslut enligt följande:

 1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
 2. att i sin helhet avstyrka exploatering av delområde 4 på Skarpnäcksfältet
 3. att inkludera en helhetsplanering av Skarpa By och Bagarmossens Centrum
  i det fortsatta programarbetet
 4. att Bergholmsskolan avvecklas för att ge plats åt bostäder
 5. att utreda möjligheten att öppna den södra uppgången av T-Skarpnäck
 6. att därutöver anföra

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har gemensamt krävt en tidig, bred och öppen medborgardialog i planarbetet med det föreslagna sambandet mellan Bagarmossen och Skarpnäck. En öppen samrådsprocess är särskilt viktig i större exploateringsprojekt som detta. Det är glädjande att så många boende i området har utnyttjat möjligheten att delta vid öppna dialogmöten och/eller lämnat in skriftliga synpunkter i det förlängda samrådet. Vi förutsätter att dessa remissyttranden vägs in i den fortsatta planprocessen.

Fortsatt planering av delområde 1, 2 och 3

I bostadsbristens Stockholm är det oerhört angeläget att vi kan erbjuda miljöeffektiva och attraktiva bostäder som kan ge fler möjlighet att bo även i vår stadsdel. Planprogrammet lyfter på ett bra sätt fram möjligheterna till kompletteringsbebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge kring den gamla Bergholmsskolan. Stadsdelsnämnden välkomnar att behovet av nya bostäder och nya förskoleplatser för stadsdelens barn kan tillgodoses främst genom delområde 1. Vi ser gärna att det byggs mer inom det området, exempelvis genom en rivning av hela den gamla Bergholmsskolan.

Fler bostäder är helt nödvändigt samtidigt som vi måste visa respekt för den redan byggda miljön och de kvaliteter som finns där. Vi ser gärna utmanande arkitektur som tillvaratar befintliga kvaliteter i bebyggelse och topografi.

Långsiktig hållbarhet med starka miljökrav, i stort och smått, bör prägla utformningen. Delområde 2 kan varsamt bebyggas och befintlig gång och cykelväg förstärks endast för angörande trafik. I förslaget till planprogram föreslås att grusplanen i delområde 2 ska ersättas med en konstgräsplan på Skarpnäcks idrottsfält. Eftersom fotbollsplanen tidigare använts av boende i båda stadsdelarna menar vi att bortfallet av idrotts yta måste kompenseras även i Bagarmossen, exempelvis med en konstgräsplan vid Bagarmossens skola.

Möjligheterna till ett än mer levande föreningsliv, lokal odling och andra aktiviteter i det föreslagna delområde 3 vid Bergholmstorpet blir ett positivt tillskott till både Bagarmossen och Skarpnäck, och ett möjligt utflyktsmål för boende i hela stadsdelen.

Ingen utbyggnad av Skarpnäcksfältet mot Bagisskogen i delområde 4

Stadsdelsnämnden delar förvaltningens tveksamhet för den föreslagna exploateringen, och anser att området lämpar sig mindre bra för bebyggelse. Parkmarken mellan Vinggatan och Skarpnäcksvägen är ett uppskattat område för lek, rekreation och idrott för skarpnäcksbor i alla åldrar. Området innehåller därutöver värdefulla naturmiljöer med biologiska spridningskorridorer. Vi vill bevara det sammanhållna parkstråk som även fungerar som en naturlig övergång mellan den täta stadsbebyggelsen på Skarpnäcksfältet och ”Bagisskogen”. Skarpnäcks stadsdelsnämnd förordar därför att delområde 4 utgår ur det fortsatta planarbetet.

Helhetsgrepp över Skarpa By – låt Skarpnäcksfältet växa söderut!

Stadsdelsnämnden har tidigare påtalat, senast i juni detta år, vikten av ett samordnat planarbete av Skarpa By. Vi vill nu igen lyfta frågan om samplanering för att bättre tillgodose de boendes önskemål om både boende och mobilitet. För att behålla den potential om 200-300 nya lägenheter som föreslås inom delområde 4, så förordar stadsdelsnämnden att hela området kring Skarpa By och Skarpnäcksgården istället inkluderas i det fortsatta planarbetet. Området finns redan med i Exploateringsnämndens verksamhetsplan för 2012, då med en angiven potential om uppemot 300 nya bostäder. Området innehåller idag en rad industrifastigheter, vårdboenden och kontorslokaler, en del i mycket dåligt skick. En utveckling av området blir sannolikt kostsam med tanke på rivnings- och marksaneringsarbeten och kan därför gynnas av en samplanering. Hela området kring Skarpa By bör därför inkluderas i det fortsatta planarbetet, där förutsättningarna för Skarpnäcksfältet att växa söderut utreds. I detta ingår en översyn av möjligheten att öppna en ytterligare uppgång vid Skarpnäcks tunnelbanestation.


Utveckla Bagarmossens Centrum!

Genom olika medborgarförslag och den boendedialog som genomförts i Bagarmossen har en stor mängd olika och spännande förslag kommit från engagerade medborgare om hur Bagarmossens Centrum kan utvecklas. Stadsdelsnämnden anser därför att delområde 1 bör utvidgas till att omfatta hela stråket från Rusthållarvägen ner till Lagaplan. Detta bör inkludera såväl nya och tryggare gångvägar som en upprustning och utveckling av fastigheter och parkmark. Det skulle göra Bagarmossens Centrum mer attraktivt och därigenom förmå fler entreprenörer inom service och handel att etablera sig.

Stärkta kommunikationer en förutsättning för bostadsbyggande!

En växande stad och ökande befolkning kräver nya och utbyggda kommunikationer som säkerställer god framkomlighet i både Bagarmossen och Skarpnäck. Stadsdelsnämnden beklagar att planprogrammet inte inkluderar de nödvändiga underlag och konkreta förslag som hade krävts för att både medborgare och stadsdelsnämnd ska kunna ta ställning till olika alternativa sätt att förstärka kommunikationerna till de växande stadsdelarna. Trafikkontorets kommande utredning behöver genomföras skyndsamt och bland annat inkludera satsningar på tätare kollektivtrafik, förenkling för gång- och cykeltrafik liksom undersöka behovet av en komplettering eller upprustning av vägnätet och införande av bilpool. Stadsdelsnämnden är angelägen om att Trafikkontoret utan dröjsmål kartlägger behov och att de olika möjligheterna för stärkt framkomlighet och mobilitet i stadsdelen utreds grundligt en gång för alla.

Vid en exploatering av Skarpa By där Skarpnäcksfältet växer söderut bör Stockholms stad tillsammans med Storstockholms Lokaltrafik (SL) utreda förutsättningarna att färdigställa och öppna den redan förberedda södra uppgången på Skarpnäcks tunnelbanestation, som ursprungligen planerades vid Zeppelinargatan. Detta skulle underlätta en god tillgång till kollektivtrafik för ett växande Skarpnäck och Skarpa By. Ytterligare en uppgång skulle också kunna erbjuda en attraktiv omstigningsplats för busstrafiken från exempelvis Sköndal, Fagersjö och Tyresö.

Det ökade trafikflödet som lätt blir resultatet av nya bostäder måste därutöver mötas med bättre tvärförbindelser. Skarpnäcks stadsdelsnämnd anser därför att planeringen av Spårväg Syd ska prioriteras upp och tidigareläggas av SL. Sträckningen av den nya spårvägen bör planeras för att binda samman tunnelbanans slutstationer, och därmed förbinda hela Söderort från Skärholmen till Skarpnäck. Detta skulle även avlasta de högst belastade knutpunkterna vid Gullmarsplan och Slussen genom att boende i Östra


Söderort skulle kunna arbetspendla med spårbunden trafik i öst-västlig riktning utan byte. En sådan ny spårförbindelse skulle öka attraktionskraften för fler företag att etablera sig i Söderort. Spårväg Syd öppnar även för möjlighet för fler att bygga och bo nära kollektivtrafik.

Ledamot Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

1. Att avstyrka delområde 2 och 4 från programmet

2. Att stoppa all planering/utredning som syftar till vägförbindelse mellan Skarpnäck och Bagarmossen genom den gröna kilen

3. Att därutöver anföra

Vänsterpartiet verkar för att skapa ett hållbart Stockholm där det byggs billiga bostäder i kollektivtrafiknära lägen samtidigt som medborgarnas möjlighet till rekreation och medbestämmande ges stor betydelse. Vi anser att medborgarna har getts för lite utrymme till påverkan i planprogrammet då det inte kan stickas under stol med hur stor oron har varit inför en eventuell bebyggelse/vägbyggnation i Bagisskogen. Planprogrammet innehåller inte idag en bilväg mellan Bagarmossen och Skarpnäck men förslaget är utformat för att det så smidigt som möjligt ska kunna anläggas en på ett naturligt sätt längre fram. Detta är beklagligt då boende i området inte vill ha en väg mellan stadsdelarna och det rimmar illa med stadens översiktsplan som beskriver Stockholm som”… en tät, sammankopplad stad där människor väljer att gå, cykla och att åka kollektivt istället för att köra bil”.

Idag kräver förslaget (delområde 2) en lokalgata ner i det populära gång och cykelstråket mellan Bagarmossen och Skarpnäck vilket är som upplagt för ett kommande vägarbete som vi motsätter oss. Vi menar också att skoltomten (delområde 1) mycket bättre kan tillgodose behovet av bostäder än att lägga flerfamiljshus i skogen då skoltomten ligger närmare tunnelbanan och lämpar sig för t ex högre hyreshus där fler kan få plats. Delområde 2 skulle istället kunna utvecklas mer som en mötesplats istället t ex genom att upprusta bollplanen, skapa utomhusgym, parkteater eller andra kultur/idrotts-satsningar stadsdelen kunde behöva. Vi avstyrker därför helt att exploatering sker på delområde 2.

Planerna kring Bergholmstorpet är svåra att ta ställning till idag då det inte i klartext står vad för typ av mötesplats som avses. Vi anser i led med förvaltningen att odlingstraditionen kunde utvecklas och att en verksamhet med generösa öppettider vore attraktivt för området men att detta bör utvecklas i utgångspunkt med befintlig verksamhet och utan att det krävs en väg.

Delområde 4 anser vi bör strykas från det fortsatta arbetet då det inom området finns såväl ekologiska samband av tallar/ekar samt viktig verksamhet just där bostäderna föreslås. Istället kunde Skarpa By som vi tidigare har föreslagit som lämplig plats för bostäder att studeras.

Särskilt uttalande

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

Fler människor i stadsdelen kräver ökade satsningar på kommunikationer. Söderort präglas av att de medborgare som bor här oftast pendlar till arbeten som ligger norrut. Under senare tid har cykelbanor anlagts, och Stockholm stads cykelplan är ett välkommet tillskott för att säkra den utvecklingen vidare. Området för planprogrammet ligger kollektivtrafiknära där bussar och framförallt tunnelbanan nyttjas väl. Stadsbyggnadskontoret föreslår att trafikförsörjning Bagarmossen utreds på en mer strategisk och övergripande nivå. Frågan om trafikförsörjning Bagarmossen är så pass väsentlig att den borde utredas snarast.

När ett område exploateras med nya bostäder så måste infrastruktur och kommunikationer beaktas. Moderaterna anser att resultatet av utredningen för trafikförsörjning till/från Bagarmossen kan få stor betydelse för framtida exploateringar i Bagarmossen.

Delområde 4 är ett nytt inslag i planprocessen. I planprogrammet nämns det att uppåt 200-300 bostäder kan rymmas inom området. Vi är tveksamma till antalet bostäder inom området.

Ledamoten Daniel Forslund (FP) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

Folkpartiet Liberalerna välkomnar det starka engagemanget från många boende i Ba­garmossen och Skarpnäck om det föreslagna sambandet mellan stadsdelarna. Vi före­språkar en öppen och lyssnande bostadspolitik, där dialogen med stockholmarna måste starta mycket tidigare än vad som är praxis idag. När vi bygger framtidens Stockholm måste vi se till helheten och balansera ett ständigt ökande behov av bostäder, arbets­platser och infrastruktur med en långsiktigt hållbar, trivsam och vacker stad.

Att lyssna på engagerade medborgare som är de som bäst känner sin stadsdel är nyckeln i denna strävan.

Avbryt delområde 4 – ingen utbyggnad av Skarpnäcksfältet mot Bagisskogen!

Ambitionen att skapa nya bostäder på Skarpnäcksfältet är lovvärd, men det område som föreslås mellan Vinggatan och Skarpnäcksvägen är inte den lämpligaste platsen för bebyggelse. Den sammanhållna parken är en naturskön och populär mötesplats som fungerar som skarpnäcksbornas förlängda vardagsrum. Folkpartiet förordar därför att planarbetet för delområde 4 avbryts och i sin helhet stryks ur den fortsatta plane­ringen. Vi vill istället att Skarpnäck växer söderut genom en genomgripande upprust­ning och förtätning vid Skarpa By, där gammal industrimark skulle kunna förvandlas till efterlängtade bostäder.

Kollektivtrafik och snabbcykelväg ska prioriteras före bilförbindelse!

Nya bostäder och en växande befolkning måste gå hand i hand med satsningar på bättre kommunikationer. Folkpartiet Liberalerna anser dock inte att en ny vägförbin­delse för bilar är den lösning som ska prioriteras, utan att det istället är satsningar på tätare kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik som ska stå i fokus för Trafikkonto­rets fortsatta utredning.

För att underlätta möjligheterna till cykelpendling från Bagarmossen till innerstaden bör en snabbcykelväg anläggas från Rusthållarvägen via Kärrtorps IP över Nytorps Gärde för att sedan ansluta till den planerade snabbcykelvägen längs Nynäsvägen i höjd med Sofielundsplan och Blåsut. Genom en separerad cykelväg av hög klass som möjliggör en säker och snabb förflyttning med cykel, ökar möjligheterna för boende längs hela sträckningen att våga ta steget till arbetspendling med cykel.

Student- och ungdomsbostäder förnyar Bagarmossens Centrum!

Bristen på studentlägenheter och mindre lägenheter för ungdomar är stor i hela Stor­stockholm. Folkpartiet Liberalerna föreslår därför att en ny hög byggnad med student­bostäder byggs ovanpå Bagarmossens tunnelbaneuppgång. Den nuvarande tunnelba­neuppgången rivs och inkluderas i den nya byggnaden. Den bakomvarande parken och bollplanen är idag sliten, otrygg och vildvuxen. Gårdsmarken bör därför bebyggas med ett eller flera bostadshus med mindre och kostnadseffektiva bostäder som lämpar sig väl för ungdomar.

Att erbjuda hundratals studenter och unga vuxna möjlighet till en bostad i Bagarmossen skulle ge ett välbehövligt lyft till centrumet, och bidra till att butiker och lokal service kan utvecklas och blomstra samtidigt som trygghet och triv­sel skulle öka. Planprogrammet bör därför utvidgas norrut från Bergholmsskolan för att inkludera både gångstråket mellan delområde 1 och Bagarmossens Centrum, liksom en förstudie om nya bostadshus på tunnelbaneuppgången och i dess närområde.

Ersättaren Simon Lundberg (C) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

Varje dag växer Stockholm och hela tiden söker människor någonstans att bo. En växande stad är något positivt som vi i staden behöver ta vara på då fler människor skapar fler arbetstillfällen och en levande stad. Men bostadsbygge kan inte ske överallt och hur som helst. Vi behöver ett smart och hållbart bostadsbyggande i staden.

Den föreslagna exploateringen av Bagarmossen-Skarpnäck innehåller många bra men även en del ogenomtänkta förslag. Centerpartiet välkomnar nya hus i Bagarmossen, delområde 1, som i stil och storlek smälter in med den nuvarande bebyggelsen. I delområde 2 är det viktigt att man på ett smart sätt integrerar naturen och det naturnära läget i bebyggelsen. Det är av stor vikt att bevara den gröna kil som passerar området varför det är extra viktigt att tänka på hur man bygger i detta område.

Förslag till exploatering av Delområde 3 bevarar effektivt den kil som passerar och kommer bli ett välkommet inslag till närmiljön.

Den föreslagna bebyggelsen på delområde 4 kommer att inkräkta på både natur och rekreationsområden så som fotbollsplanen, hundrastgården och bmx-banan. Det utan att dessa föreslås ersättas. Vi i Centerpartiet tycker att man skall bygga smart och bygga på rätt ställen. Vi avstyrker den föreslagna bebyggelsen i delområde 4.

Vi ser även att det finns många naturvärden att bevara i området med bland annat många gamla ekar. För att bevara de natur- och rekreationsvärden som finns ser vi inte att en bilväg kan byggas genom skogen. I stället tror vi på förbättrade cykel- och gångmöjligheter samt närhet till kollektivtrafik.

§18 Förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamhet

- Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 336-908-2012

Dnr: 1.5.1.- 330/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Att som sitt yttrande över remissen avseende förändring av fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamheten överlämna detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-330/12) daterat 2012-07-03.

I samband med budget för 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp och eventuellt justera fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamheten. Stadslednings-kontoret har tagit fram ett förslag till ny modell för fördelning av budget till stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet. Förslaget har sänts till stadsdelsnämnden för yttrande. Förvaltningen anser att det är bra att fördelningsnyckeln justeras med syfte att bli tydligare och enkel att förstå samt på ett rättvisare sätt motsvara stadsdelsnämndernas kostnader. Det är också mycket positivt att en budgetförstärkning för stadsmiljöverksamheten föreslås. Det är bra att fördelningen av kronor per skötselyta jämnas ut mellan stadsdelsnämnderna. Förvaltningen anser att det bör utredas vidare hur naturreservat och strandbad kan få påverkan i fördelningsnyckeln. Likaså bör skillnaden mellan innerstaden och ytterstaden jämnas ut på sikt.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl.(M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamot Ewa Larsson m.fl.(MP), Annika Johansson m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V) yrkade bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från (MP), (S) och (V).


Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson (MP) ), Annika Johansson m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

1. att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. att ökat antal besökare till Nackareservatet beaktas vid fördelning av medel

3. att i övrigt anföra

Enligt Länsstyrelsen använder ca två miljoner människor årligen Nackareservatets 99 ha mark för nära rekreation, med ökad bebyggelse ökar antalet besökare. Slitage på befintliga parkvägar och stigar är redan i dag stort och behöver underhållas regelbundet för att möta efterfrågan.

Området kring Lilla Sickla vid Sicklasjö anses vara reservatets värdefullaste områden avseende både natur och kultur. Många människor promenerar, joggar och rastar hundar runt sjön. Även antalet småbarnsföräldrar med barnvagnar har ökat dramatiskt de senaste åren.

I samband med dispensärenden har Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utfört inspektioner som visat på god efterlevnad med undantag för problem med markslitage.

Reservatet bedöms ha en gynnsam status för naturvetenskapliga värden kopplade till reservatets syfte. Området har stora värdefulla ekmiljöer. Tack vare närheten mellan ekområden på Djurgården och i Lilla Sickla bedöms möjligheten vara god för att eklevande insekter på landskapsnivå ska kunna upprätthålla en gynnsam bevarandestatus. För att stärka tillståndet har under föregående år påbörjat en restaurering av ekmiljöerna kring Lilla Sickla gård. Här har både stadens Fornminnesgrupp och intresseorganisationen Lilla Sickla Vänner utfört röjning och slåtter under åren. Åtgärderna bidrar både till en attraktiv miljö för besökarna och till att förutsättningarna för ek- och gräsmarksarters överlevnad och spridning ökar. Miljö och hälsoskyddsnämndens ekologer har under 2011 uppmärksammat förvaltare m fl. på nödvändigheten av att detta arbete fortsätter och på det ökande slitaget. De har även informerat om lämpliga åtgärder för att öka mängden död ved inom reservatet.

Tyvärr saknar Skarpnäcks stadsdelsförvaltning tillräckliga resurser i sitt permanenta arbete att möta det ökande slitaget och jobba aktivt med bevarande. Utan fortsatt arbete med restaurering av ekmiljöer och ängsmarker vid Lilla Sickla hotas bevarandevärdena. Om skötsel av ängs- och ekmiljöer uteblir framöver påverkar det också besökarnas upplevelsevärden på ett negativt sätt.

Särskilt uttalande

Ledamoten Annika Johansson m.fl. (S) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

Vi instämmer i stort i förvaltningens förslag till beslut, men vill framhålla vikten av att fördelningen mellan inner- och ytterstad jämnas ut inom överskådlig framtid. Det är positivt att ytterligare resurser tillförs, men det är otillräckligt. Stadsmiljön i vår stadsdel är eftersatt på flera områden, vilket bidrar till minskad upplevd trygghet.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§19 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.- 044/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsrapporten för januari - juli 2012 läggs till handlingarna

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-044/12) daterat 2012-08-28.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr. Förskolan prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr, vilket är hänförbart till fem resultatenheter. Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 5,4 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr. Nämnd och administration, flyktingmottagande, arbetsmarknadsåtgärder, stadsmiljö samt kultur- och föreningsverksamhet prognostiserar alla en budget i balans.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Patientsäkerhetsberättelse 2012 för vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla

Dnr: 7.-331/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Patientsäkerhetsberättelsen 2012 för vård- och omsorgsboendet

Hemmet för Gamla godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 7.-331/12) daterat 2012-06-28.

Den 1 januari 2011 trädde en ny lag, patientsäkerhetslagen[1], i kraft. Syftet med den nya lagen är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador och tydliggöra vårdgivarens ansvar. För att uppfylla kraven i lagen är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts.

I Skarpnäcks stadsdelsområde finns ett vård- och omsorgsboende som drivs på entreprenad, Hemmet för Gamla. För entreprenören gäller att enhetens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, och verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen lämnar patientsäkerhets-berättelsen till stadsdelförvaltningen för vidare rapportering till nämnden. Avdelningschef och MAS har granskat patientsäkerhetsberättelsen. Förvaltningen anser att Hemmet för Gamla har ett väl fungerande förebyggande hälso- och sjukvårdsarbete för att förhindra att vårdskador uppstår.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 21).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§22 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilagd § 22).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§22 B Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäldes en skrivelse från ordförande Sonny Österman m.fl. (M), vice ordförande Ewa Larsson m.fl (MP), Daniel Forslund (FP), Claes Elmgren m.fl. (S), Alexandra Mattsson (V) och Simon Lundberg (C)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Skrivelse till exploateringsnämnden

Dåvarande Gatu- och fastighetsnämnden fattade år 2002 ett beslut om att möjliggöra en högre exploatering av bostäder i Skarpa by. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har vid flera tillfällen och i olika sammanhang påtalat vikten av ett samlat ansvar för utveckling av området. Vi har även lyft fram de olika verksamheter som redan finns där och nödvändigheten av gemensam kommunikation över flera facknämnder. Senast i skrivelse behandlad av nämnden i juni mån 2012.

Området Skarpa by gränsar till det aktuella planprogrammet Rusthållaren 2, sambandet Bagarmossen-Skarpnäck. Skarpnäcks stadsdelsnämnd tillskriver Exploateringsnämnden att samordna en utveckling och exploatering av Skarpa by med Stadsbyggnadskontorets planprogram för Rusthållaren 2.

Anmäldes en skrivelse från vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Barnets trygghet först

Beroende av var du bor och var du erhåller förskoleplats och skola kan avgöra om en förälder vill cykla med sitt barn för lämning och hämtning. Trygga sammanhängande cykelbanor är vad som efterfrågas. Barn som själva vill cykla till skolan möts av oro från föräldrar när reseväg till och från skolan är osäker. Det kan saknas både sammanhängande gång- och cykelvägar, trafikljus och övergångsställen.

I stadsdelen Skarpnäck finns förskolor och skolor som inte kan nås via sammanhängande trygga promenad och cykelvägar. Fungerande hastighetsdämpande åtgärder kan saknas för angörande och passerande motorfordon. Det saknas även bilfria zoner i anslutning till förskolors och skolors entréer.

Miljöpartiet i Skarpnäck vill att stadsdelen tar eget initiativ att påskynda planering utifrån barnets trygghet. Målsättningen är att alla skolor och förskolor ska kunna nås tryggt per cykel och till fots.

Vi vill därför att:

1. Vi undersöker hur barnets cykel- och skolväg inkluderas i den nyligen presenterad cykelplan

2. Vi inbjuder ansvarig från stadens trafikkontor att med oss gå igenom stadsdelens förskole- och skolvägar

3. Vi skriver till trafiknämnden och ber dem göra det möjligt att nå förskolor och skolor tryggt med cykel och till fots

4. Vi bjuder in lokal polis till samtal om förbättringar kring följande av befintliga hastighetsbegränsningar kring skolor och förskolor

5. Vi föreslår stadsdelsnämnden begära 20 kilometer i timmen för förbiresande trafik vid alla skolor och förskolor

6. Vi föreslår stadsdelsnämnden begära att bilfri zon införs i nära anslutning till skolor och förskolors entréer

Anmäldes en skrivelse från Alexandra Mattsson (V).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Med anledning av Socialnämndens granskning av ekonomiskt bistånd i Skarpnäck

(rapporten finns att läsa i ärende §22)

Socialnämndens inspektörer har granskat arbetet med ekonomiskt bistånd i stadsdelen. Rapporten visar bristande kvalitet i handläggningen och ett missnöjde från personalen. 10 av de 12 socialsekreterare som arbetade vid enheten förra hösten har slutat vilket är en oacceptabelt hög siffra. En majoritet av de granskade ärendena saknar uppföljning vilket får konsekvenser för den enskilde vars ärende inte följs upp och förvaltningens möjlighet att följa gällande lagar och riktlinjer. Vänsterpartiet har i skrivelse till förvaltningen försökt uppmärksamma nämnden på att barnperspektivet i handläggningen av ekonomiskt bistånd i stadsdelen behöver utvecklas, denna bild bekräftas tyvärr av rapporten som tydligt visar på brister i hur barnperspektiv används i arbetet med klienter. Vi noterar vidare att månadsrapporten visar ett fortsatt underskott för det ekonomiska biståndet, om ärendena följs upp kontinuerligt och antalet ärenden för socialsekreterarna minskade skulle detta även visa sig ekonomiskt.

Utifrån det som ovan sagts vill vi ställa följande frågor till förvaltningen

- Hur ser personalomsättningen ut för resten av socialsekreterarna och de som arbetar inom individ och familjeomsorgen i stadsdelen?

- Vilka åtgärder har vidtagits för att förbättra arbetssituationen för de anställda och få dem att stanna?

- Vilka åtgärder har eller planeras att vidtas för att komma till rätta med resterande brister som nämns i rapporten som bristande uppföljning av ärenden samt arbetet med barnperspektivet?

§23 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilagd § 23).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna
[1] Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659)