Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-09-27

Sammanträde 2012-09-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 21

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

8 Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck

Dnr: 1.2.6.- 357/12
(Utsändes)
Handläggare: Kibebe Tsehai Tele: 08 508 15 327

REMISSER

9 Förslag till riktlinjer om Lex Sarah

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 325-1033/2012
Dnr: 1.5.1.-341/12
(Omedelbar justering)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08 508 15 095

10 Förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016

Svar på remiss från Trafikkontoret dnr T2011-701-02920
Dnr: 1.5.3.- 346/12
(Omedelbar justering)
Handläggare: Tomas Dybeck Tele: 08 508 15 080

11 Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42)

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 001-1132/2012
Dnr: 1.5.1.-356/12
(Omedelbar justering)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08 508 15 095

12 Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 327-1127/2012
Dnr: 1.5.1.-380/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08 508 15 095

13 Förslag till detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1 vid kv. Hornlyktan i stadsdelen Björkhagen, Dp 2011-02007

Svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret dnr 2011-02007-54
Dnr: 1.5.3.-384/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08 508 15 450

14 Hemsjukvård 2015 - inriktning

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 991/2012
Dnr: 1.5.1.- 325/12
(Omedelbar justering)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tele: 08 508 15 095

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Anmälan av rapport om sommarkoloniverksamheten 2012

Dnr: 5.- 377/12
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tele: 08 508 15 097

16 Inkomna medborgarförslag enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 044

17 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 044

18 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 044

19 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

20 Minnesanteckningar från stadsmiljögruppens möte 2012-09-04

Dnr: 1.2.5.-350/12
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 044
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08-508 15 044
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB.

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tele: 08 508 15 107

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tele: 08 508 15 107

24 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08 508 15 044
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Bilagor till protokollet.pdf (23 kb)

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande Sonny Österman (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 2 oktober 2012 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 28 augusti 2012 har justerats den 6 september 2012.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att förvaltningen nominerat dansprojekt till stadens Förnyelsepris.

Margareta Östrand påminde också om den ILS-utbildningen som staden anordnar för samtliga förtroendevalda.

Den 10 oktober 2012 kommer biträdande utbildningsminister Nyamko Saboni, en minister från Irland och dess ambassadör i Sverige att besöka förskolan Ballongen på Skarpnäcksfältet.

Samrådsförslaget ”Den gröna promenadstaden” delades ut till nämndledamöterna. Förslaget kommer att behandlas vid kommande stadsdelsnämndssammanträde.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Ingen fråga fanns att behandla

§7 Tertialrapport 2 Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.2.1.-422/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Redovisa till kommunstyrelsen föreslagna omslutningsförändringar om
8,6 mnkr.

2. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för tillgänglighetsinvesteringar om 1,5 mnkr.

3. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för åtgärder inom naturreservat om 0,5 mnkr.

4. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade avskrivnings­kostnader inom stadsmiljö om 0,4 mnkr.

5. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade internräntekost­nader inom stadsmiljö om 0,1 mnkr.

6. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjustering för snabb nätverksaccess till förskolor om 0,1 mnkr.

7. Ansöka hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskole­lokaler med 2,4 mnkr.

8. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr1.2.1-422/12) daterat 2012-09-12.

Årets andra tertialrapport ger en ljus bild av verksamheten. Det finns fortfarande områden som kan förbättras men förvaltningen bedömer att inriktningsmålen uppfylls i huvudsak och prognostiserar en ekonomi i balans.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Förvaltningen uppfyller inriktningsmålet i huvudsak. För att uppnå målet fortsätter förvalt­ningen att fokusera på arbetslinjen samt minskat utanförskap, speciellt för personer med lång­varigt bidragsbehov. Ett stort antal sommarjobb för ungdomar har kunnat erbjudas. Projektet Skarpnäckslyftet fortgår för att öka tryggheten främst i Bagarmossen och i Skarpnäcks gård. Utvecklingen av Flatenbadet fortsätter.

2012-09-27 5:2

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Förvaltningen uppfyller inriktningsmålet och arbetar enligt verksamhetsplanen.

Arbeta med att förbättra uppföljningen för att säkerställa kvaliteten för verksamheter drivna på entreprenad fortsätter.

Barnomsorgsgarantin har uppnåtts även under denna period och förvaltningen bedömer att garantin uppnås även under resten av året. Under perioden har tre nya förskolor öppnats. Indi­vid- och familjeomsorgen fortsätter ett nära samarbete med grannstadsdelar, vilket ger en ökad kvalitet för satsade medel. Antalet personer över 80 år minskar och därmed behovet av hemtjänst och särskilt boende. Omsorgen om personer med funktionsnedsättning bedrivs i huvudsak på entreprenad.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen kommer att uppfylla samtliga inriktningsmål och prognostiserar en ekonomi i balans.

Beställarenheten för äldre och personer med funktionsnedsättning har svårt att få ekonomin i balans inom funktionsnedsättningsområdet. För att komma till rätta med underskottet inom funktionshindersområdet arbetar enheten vidare enligt den framtagna handlingsplanen. Den konsult som har anlitats fortsätter med ärendehandledningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Alexandra Mattsson (V) yr­kade bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från (V).

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

1. Att nämnden delvis godkänner förvaltningens förslag till beslut

2. Därutöver vill vi framföra följande

Vänsterpartiet anser att det är hög tid för den borgerliga majoriteten att åtgärda de brister som gång på gång kommer upp gällande förskolan. Rapporten visar att Skarp­näcks förskolor endast har 42 % anställda förskollärare och att det pågår rekrytering. Vid skolinspektionens granskning av förskolor i Stockholm 2011 kritiserades de kommunala förskolorna i Skarpnäck för att det är för få utbildade förskollärare an­ställda. Skolinspektionen skrev att ”Personalen i förskolorna har inte i tillräcklig ut­sträckning sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pe­dagogisk verksamhet kan tillgodoses ”. Sedan dess har trenden med sjunkande andel förskollärare fortsatt med hög personalomsättning inom vissa enheter. Idag finns det exempel på en förskola med en anställd förskollärare på 66 barn. I praktiken är det då omöjligt att följa läroplanen. Konkurrensen om förskolelärare i Stockholm är hård och därmed måste även budgeten justeras för att Skarpnäck ska kunna attrahera det antalet som vi behöver för att kunna nå läroplanens mål. Samtidigt är barngrupperna på flera håll i stadsdelen fortsatt stora, speciellt i grupperna för större barn. De stora grupperna försvårar också möjligheten att bedriva en pedagogisk verksamhet. Hösten 2011 lo­vade majoriteten att jobba mot stadens mål på 14 barn i småbarnsgrupper och 18 barn i grupperna för större barn, då kritik riktades mot gruppstorlekarna från både borgarrå­det Lotta Edholm och från föräldrar i stadsdelen. Dit når man fortfarande inte. Vidare anser 29% av föräldrarna i Skarpnäck att de inte är nöjda avseende trygg och säker miljö vilket förvaltningen förklarar med att det är många vikarier idag. 27% är inte nöjda med barnens utveckling och lärande. Vänsterpartiet menar att det krävs en mer viljestark politik för att snabbt kunna åtgärda dessa siffror och se till att fler förkollä­rare anställs och alla barn får möjligheter till en bra förskola.

Vidare noterar vi att chefen för hemtjänsten gjorde en bättre deal än stadsdelen då hon tog över norra hemtjänsten till ett pris av 1,5 miljoner medan förvaltningens (och skattebetalarnas) pris för kalaset beräknas uppgå till 3 miljoner och ett lidande för de som fortfarandegår utan arbete.

Särskilt uttalande

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och ersättaren Simon Lundberg (C) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

I kommunfullmäktiges budget för 2012 fick stadsdelsnämnderna ökat anslag till arbetsmarknadsåtgärder med uppdrag att fokusera insatserna till de individer som inte omfattades av Jobbtorg Stockholms målgrupper, och utveckla metoder så att de anpassas till de personer som är i behov av insatser utifrån att alla ska kunna komma ut i arbete. I Skarpnäck utvecklade stadsdelsförvalt­ningen för detta syfte metoden ”Steget”. Metoden har bl.a. omfattat motivationsarbete och arbetsförberedande insatser utifrån den enskildes förutsättningar och under väg­ledning av socialsekreterare. I utfallet för tertialrapport 2 ser vi att metoden har varit väldigt framgångsrik. Vid årets ingång var antalet 0-klassade och sjukskrivna som hade ekonomiskt bistånd 178 personer – en del sedan mycket lång tid tillbaka. Av dessa har nu 86 gått vidare till annan försörjning. Det är oerhört glädjande att se att metoden har gett så bra resultat i Skarpnäck och på kort tid hjälpt så många att för­ändra sin livssituation till det bättre. Vi är därför oerhört angelägna om att detta arbete ska fortsätta.

Utöver arbetet med ”steget” är det också viktigt att underlätta för unga att få jobb ge­nom att skapa förutsättningar för att de tidigt ska kunna komma in på arbets-marknaden. Skarpnäcksalliansen har genom en tydlig politik och målmedvetet arbete skapat sådana förutsättningar, och det har gett resultat. Vi är därför mycket stolta över att vår stadsdel i år har ordnat sommarjobb för 365 ungdomar, vilket slår förra årets rekord på 196 sommarjobb.

För många unga är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet. Genom som­marjobbet får man – utöver ett välkommet tillskott i kassan – värdefulla kunskaper, er­farenheter och kontakter som underlättar framtida jobbsökande. Vi vet också att som­marjobben har varit väldigt uppskattade bland våra ungdomar, och tänker fortsätta att arbeta för att denna positiva utveckling ska fortgå så att ännu fler ungdomar ska få jobb.

Skarpnäcksalliansen tycker även att det är glädjande att kommunfullmäktiges mål inom trygghetsområdet uppfylls i sin helhet. Att vara trygg i sitt bostadsområde ska vara en självklarhet och allianspartierna i Skarpnäck kommer att fortsätta med trygg­hetsskapande åtgärder.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

Utgångspunkter för förvaltningens arbete med att redovisa sina möjligheter att följa de av Stockholms stads beslutade mål är ”Vision 2030 – en stad i världsklass”. Stockholms livsmiljö ska vara hållbar men mycket av dess förutsättningar ges på den nationella arenan. Vi gröna vill med vår nationella politik bryta nuvarande trend med ökade samhällsklyftor och arbetslöshet, det är inte arbete i sig som saknas i samhället utan politiska prioriteringar som bottnar i allas lika rätt.

Barn

Stadsdelens arbete med att ge alla barn en god start i livet är oerhört betydelsefullt. Vi anser att förskolans verksamhet behöver mer stöd. Förskola ska ingå i planering när nya bostäder byggs. Stadsdelen har fortfarande skriande behov av fler och mer moderna förskolor. Innan så stora förskolor som åtta avdelningar byggs vill vi se ut­värdering på om det gynnar barnet och förskolepedagogiken. Vi lägger därför en skrivelse om utvärdering till nämnden i dag.

Behovet av utbildade förskollärare är stort, vi uppnår inte Kommunfullmäktiges mål. Här skulle staden kunna hjälpa till genom att ge oss möjlighet att ge högre lön och centralt lyfta hela kollektivet.

Situationen ser olika ut och är svårare på vissa håll än andra inom stadsdelsområdet och föräldrar anser sig inte känna sig trygga med verksamheten. KF:s årsmål är att 79 procent av föräldrarna ska känna sig trygga. I vår stadsdel är endast 71 procent trygga och vårt årsmål är 77 procent, en procent lägre än KF:s mål. Vi ska ha samma mål i stadsdelen. Att 29 procent av föräldrarna totalt sett inte känner att de har en trygg och säker miljö för sina barn på förskolan är inte acceptabelt och djupare ana­lys och förslag till åtgärder bör redovisas.

§8 Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck

Dnr: 1.2.6.- 357/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Deltagande i nedanstående projekt godkänns.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.6.-357/12) daterat 2012-08-24.

Flertalet romer lever fortfarande i ett socialt utanförskap i dagens samhälle, med 70 - 90 pro­cents arbetslöshet trots minoritetsstatus sedan år 2000. Utanförskapet har gjort att den romska gruppen inte kunnat integreras i samhällsstrukturen på ett bra sätt. Det visar sig i en hög ar­betslöshet och ohälsa. Stockholms stad har genom arbetsmarknadsförvaltningen och Skarp­näcks stadsdelsförvaltning, tagit initiativ till att fr.o.m. augusti 2012 ingå i projektet Romane Buca som har målsättningen att öka förutsättningar för romer att nå arbetsmarknaden, ut­veckla modeller och strategier som bryter deras utanförskap samt att etablera samverkan mellan olika aktörer. Delprojektet i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning heter Vägen till arbete för romer i Skarpnäck.

Utanför projektet Romane Buca kommer förvaltningen som ett komplement till ESF-projektet att inom befintlig organisation och inom ordinarie budget att arbeta för romsk inkludering i majoritetssamhället enligt följande utvecklingsområden;

· Stödjande insatser för barn och ungdomar

· Kulturskapande arbete samt

· Brottsförebyggandearbete.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och ersättaren Simon Lundberg (C) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

Allianspartierna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd ser med stolthet på den satsning som förvaltningen nu initierat för att bryta det sociala utanförskap och den omfattande ar­betslöshet som flertalet romer drabbas av idag. Trots många satsningar under senare år har någon märkbar förbättring av romers situation inte skett. Detta är helt oaccep­tabelt i ett demokratiskt samhälle och djupt tragiskt för de individer som lider följ­derna av utanförskap och diskriminering. Att Skarpnäck nu kan gå i bräschen för att utveckla nya metoder som kan bryta denna situation och stå modell för andra kom­muner eller stadsdelar i Stockholm är oerhört glädjande.

Satsningen ligger också helt i linje med de insatser som Alliansregeringen nu genom­för, där 46 miljoner kronor avsätts under de närmsta fyra åren för att förbättra villko­ren för romer. Målet är att ett romskt barn som föds idag ska ha samma rättigheter och möjligheter som andra i samhället när de kommer ut i vuxenlivet. Satsningen in­går i en övergripande strategi för romsk inkludering som sträcker sig över perioden 2012-2032 och omfattar skola och utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg, trygghet, kultur och språk samt civilsamhällets organisation.

Allianspartierna i Skarpnäck välkomnar denna angelägna satsning och ser fram emot att fortlöpande följa resultatet av projektet ”Romane Buca” och Skarpnäcks delpro­jekt ”Vägen till arbete för romer”.

§9 Förslag till riktlinjer om Lex Sarah

- Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 325-1033/2012

Dnr: 1.5.1.-341/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

2. Ärendet justeras omedelbart

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1-341/12) daterat 2012-08-16.

Den 1 juli 2011 infördes nya bestämmelser om lex Sarah. Lex Sarah utvidgades till att gälla hela socialtjänsten (SoL) inklusive verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse (SiS) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Skarpnäcks stadsdelsnämnd har ut­ifrån dessa bestämmelser antagit preliminära rutiner för lex Sarah. Socialförvaltningen, äldre­förvaltningen och stadsledningskontorets juridiska avdelning har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för lex Sarah. Riktlinjerna har sänts ut på remiss. Förvaltningen stödjer förslaget och anser att riktlinjerna är strukturerade och tydliga.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016

- Svar på remiss från trafikkontoret dnr. T2011-701-02920

Dnr: 1.5.3.- 346/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen

2. Ärendet justeras omedelbart

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.3. -346/12) daterat 2012-08-16.

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att ha en avfallsplan. Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för 2013-2016 som ska ersätta den nuvarande som gäller året ut. Fokus i avfallsplanen är hushållsavfall. Stockholm växer och det innebär stora krav på tydlig långsiktig avfallshantering.

Avfallsplanen innehåller fyra huvudmål:

Avfall från boende och verksamma i staden ska minska och det som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt.

Avfall som kan vara skadligt för människa eller miljö ska hanteras separat.

Avfallshanteringens alla delar ska präglas av ett människoperspektiv.

Avfallshantering ska vara en självklar del i planeringsprocesserna.

Förvaltningen instämmer i förslaget och lyfter särskilt fram stöd till egna verksamheter och att avfallsfrågan ska vara en del av planprocessen.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) med instämmande av Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Matsson (V) lämnar särskilt yttrande enligt följande:

Vi tillstyrker i huvudsak förvaltningens förslag till beslut och vill därutöver anföra

Förslaget till ny avfallsplan är ett steg i rätt riktning men kan väsentligt förbättras.

Den nationella avfallsutredningen har nyligen presenterat förslag till ny lagstiftning i SOU 2012:56, ”Mot ett hållbart samhälle – resurseffektiv avfallshantering”. Bland annat föreslås kommunen överta ansvaret för att samla in förpacknings- och tid­ningsavfall från producenterna. Hela framtagandet av ny avfallsplan för Stockholms stad behöver tydligare förhålla sig till ett eventuellt förändrat insamlingsansvar som beslutas av riksdagen. Det bör också beskrivas hur föreslagna åtgärder i Naturvårds­verkets nationella avfallsplan kan genomföras i Stockholms stad.

För att de i planen föreslagna åtgärderna ska kunna genomföras effektivt behöver det för varje åtgärdsområde pekas ut ansvariga förvaltningar och bolag inom staden. Pla­nen behöver kompletteras med kvantitativa mål för kraftigt minskad andel matavfall, förpackningar och textilier i hushållsavfallet. Insamling av matavfall ska ske i alla stadens verksamheter som hanterar mat. Kommunens verksamheter ska vara ett före­döme, - världsbäst!


I februari fick Naturvårdsverket i uppdrag att i samarbete med sju andra statliga myndigheter utreda och föreslå förbättringar kring återvinningen av fosfor. Arbetet ska redovisas i augusti 2013 och i väntan på det väljer regeringen att ta bort tidigare miljömål. De 16 miljömål som fastställdes 2010 har reviderats och är nu 13 till anta­let. Samtidigt har olika etappmål fasats ut, däribland det att minst 60 procent av fos­forföreningarna i avlopp senast 2015 ska återföras till produktiv mark, varav minst hälften till åkermark. Naturvårdsverket ska ta fram nya kriterier för vad som gäller vid spridning av olika fraktioner

Mål 1:3 är inte aktuellt i sin nuvarande form. Det krävs ytterligare insatser att sepa­rera olika avlopp. Det kan gälla industrier, biltvättar, verkstäder, hårfrisörskor, tandläkare som blandas med hushållens avlopp. En riskfri slamspridning till jord­bruksmarker förutsätter dels en separering av olika avloppskällor och dels mer avan­cerade mätningar av tungmetaller och andra giftiga ämnen görs.

Fortfarande analyseras slammet med avseende på ett fåtal av alla de giftiga ämnen som finns.

Samvarierande effekter är inte heller kända. Att effektivt och hållbart återföra fosfor­föroreningar från avlopp till mark underlättas av separering vid källan, t ex urinsepa­rering. Vi har ännu inte sett att det prioriteras vid ny- och ombyggnation. Dessutom förutsätter det att vissa skadliga medicinrester inte spolas ner, mest kända i dag är hormonpåverkande ämnen som östrogen. Men även andra läkemedel kan ge skadlig effekt när de ökar i koncentration i och med successiva utsläpp. Landstinget i Stock­holm har tagit fram en konsumentvänlig information om detta. Reningsverkens möj­ligheter att möta avloppsvatten behöver noga följas upp. Slamspridning kan i dagslä­get inte ske på det sätt som beskrivs i ärendet.

Mål 4 att avfallshantering ska vara en självklar del i planeringsprocessen bör kompletteras med delmål för att successivt skapa utrymmen för källsortering för ut­byggd hushållsnära insamling. Behovet av mark för återvinningscentraler måste säk­ras. Flera mindre återvinningscentraler kan möjliggöras genom att placering i några av stadens ca 50 bergrum.

Slutligen vill vi påtala att även ansvaret om att hålla rent kring de platser där insam­ling sker ska vara tydligt. De goda exemplen bör vara vägledande.

§11 Remiss av betänkandet ”Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen

2. Ärendet justeras omedelbart

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-356/12) daterat 2012-08-16.

Regeringen har givit en utredare uppdraget att utreda och lämna förslag till en mer samman­hållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP-registret, innehåller all information om yrkesutövare inom hälso- och sjukvård. Lagstiftningen behöver medge ökad tillgång till nödvändiga personuppgifter på individnivå med bibehållet skydd för den enskildes integritet. I betänkandet föreslås att socialstyrelsen ges möjlighet att göra viss information mer tillgänglig i detta register. Men det ska begränsas till att gälla vissa situatio­ner.

Förvaltningen är positiv till förslaget, förutsatt att åtkomsten av informationen kan kontrolle­ras så att bara begränsad information är tillgänglig för förslagna grupper.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Införande av värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Stockholms stad

- Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 327-1127/2012

Dnr: 1.5.1.-380/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.5.1.-380/12) daterat 2012-08-17.

Kommunfullmäktige har beslutat om en värdegrund för äldreomsorgen. Äldreförvaltningen har haft uppdrag att ta fram förslag till värdighetsgarantier.

Värdighetsgarantierna ska ge någon form av mervärde för den enskilda personen som har äld­reomsorg. Värdighetsgarantierna ska inte ge rätt till kompensation, utan erbjuda åtgärder och rättelser. Äldreförvaltningen har bland annat hållit fokusgrupper med äldre. I fokusgrupperna framkom att det viktigaste för de äldre är att kunna påverka och själv bestämma över de beslut som fattas kring den enskildes omsorgsbehov. De äldre vill också ha rätt att påverka hur och när omsorgen ges. Äldreförvaltningen föreslår att parterna gör en skriftlig överenskommelse. Det som idag formuleras i genomförandeplaner är inte tillräckligt.

Förvaltningen instämmer i äldreförvaltningens förslag om vikten av att garantera en god, sä­ker och värdig omsorg. Förvaltningen har arbetat länge med att kvalitetsgarantierna inom äld­reomsorgen ska fungera snarlikt som föreslagna värdighetsgarantier.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Matsson (V) yr­kade bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från (MP), (S) och (V).

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Matsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

att alla äldre över 75 år skall ha rätt till icke biståndsbedömd hemtjänst fyra timmar per månad om de så önskar och där de själva bestämmer vad hemtjänsten skall göra för dem.

att i övrigt anföra följande:

I ärendet framgår att Äldreförvaltningen haft uppdrag att ta fram förslag till värdig­hetsgarantier. En garanti brukar innefatta ett åtagande där kunden har rätt till ekono­misk kompensation/skadestånd eller att t ex innehålla betalningen om varan är defekt eller tjänsten inte till fullo utförts. I ärendet står det ingenting om att något sådant är aktuellt eller om uteblivna garantier kan beivras. .

Som vi uppfattar det är det i stället en avsiktsförklaring som i o f s är vackert tänkt; nämligen att de äldre ska ges större möjlighet att påverka vilken omsorg de får enligt en övergripande målsättning.

I verkligheten har hemtjänsten att anpassa sig efter den hemtjänsttaxa som bestäms och anpassa verksamheten efter det. En låg taxa kan innebära att det vid sjukdom hos personalen inte finns vikarier som träder in.

I dag ser vi att äldre som har biståndsbeslut om att t ex få gå på en promenad en gång i veckan eller städning en gång varannan vecka blir utan den veckan om ordinarie personal är sjuk och är det fortsatta sjukskrivningar bland personalen kanske inte heller veckan efter..

Hur hemtjänsten är organiserad är avgörande för kontinuitet. Vi ser inte att det är prioriterat i dag eftersom de äldre ideligen träffar nya okända personer.

Tiden är knapp hos varje enskild äldre och personliga relationer är inte möjliga knyta eftersom den gamle ofta inte ens hinner lära sig namnet på de olika personerna, än mindre ha några meningsfulla samtal. I den biståndsbeslutade tiden ingår dessutom den tid det tar för personalen att ta sig emellan brukarna. Arbetsvillkoren för perso­nalen behöver förbättras och stressen upphöra!

Det har uppdagats att det på vissa boenden inte finns personal som hjälper de gamla med att gå på toaletten utan man sätter istället på dem blöjor. En många gånger fruktansvärd behandling av vuxna människor men billigare och ”kostnadseffektivt”.

Det finns över hundra olika utförare av äldreomsorg i Stockholms stad. Vi har vid flera tillfällen påtalat att genomförandeplaner fortfarande saknas för en stor del av bi­ståndstagarna. Vilket blir extra allvarligt på de ställen där omsättningen av personal är hög. I den verkligheten anser Äldreförvaltningen att det som står i genomförande­planerna inte är tillräckligt, vi delar den uppfattningen med vill ge resurser till att de först kan komma tillstånd.

Om en värdighetsgaranti skall innebära några verkliga förändringar måste pengar och personal till för att de äldre skall få den omsorg de behöver och som det beslutats om.

§13 Förslag till detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1 vid kv. Hornlyktan i stadsdelen Björkhagen

- Svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret dnr 2011-02007-54

Dnr: 1.5.3.-384/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Att som sitt yttrande över remissen avseende ny detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1 vid kv. Hornlyktan i stadsdelen Björkhagen överlämna detta tjänsteutlåtande.

2. Ärendet justeras omedelbart

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (Dnr: 1.5.3.-384/12) daterat 2012-09-03.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan som möjliggör att två bo­stadshus med c:a 60 lägenheter kan uppföras vid änden av Finn Malmgrens Väg i Björkhagen. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått förslaget på remiss. Förvaltningen anser att ny bebyg­gelse här måste utformas med stor varsamhet. Förvaltningen anser att placeringen av husen bör utredas vidare. Förvaltningen anser också att volymen på den nya bebyggelsen bör mins­kas, genom t.ex. att ett våningsplan tas bort. Någon form av reglering av gatuparkeringen är nödvändig i området för att komma till rätta med de stora problem som det redan idag är med trafik och parkering. Nybyggnation på parkeringsytor, växande befolkning och det faktum att gatorna används som gratis infartsparkering förstärker problemen.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Claes Elmgren m.fl. (S) yr­kade bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Alexandra Mattsson (V) yr­kade bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns tre förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut, ett förslag från (MP) och (S) och ett från (V).

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson (MP) och Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

Vi instämmer i huvudsak med de synpunkter förvaltningen framför i sitt tjänsteutlå­tande och vill särskilt betona följande aspekter.

· att justeringar av befintliga kvaliteter, som eventuell bebyggelse medför,

utformas så att de inte inskränker allmänhetens tillgång till reservatet

· att detaljplanen arbetas om på det sätt förvaltningen föreslår

· att förskoleplatser planeras in

· att trafikfrågan bearbetas ytterligare

Behovet av fler bostäder är oomtvistat. Att förtäta bebyggelsen där det finns närhet till såväl kollektivtrafik som natur- och friluftsområden är av hållbarhetsskäl bra, men måste samtidigt förenas med stor respekt för befintlig bebyggelse.

I Björkhagen har bebyggelsen i den ursprungliga stadsplanen anpassats till den kupe­rade naturen och husen har utformats med stor omsorg och kvalitet. Den nu föreslagna bebyggelsen bryter i både omfång och placering mot detta. En förutsättning för att detaljplanen ska gå vidare är att den arbetas om på det sätt förvaltningen föreslår. Hu­sen behöver bli lägre och smalas av.

Den del av kv. Hornlyktan som detaljplanen omfattar gränsar till Nackareservatet och har dels en lokal entré till naturområdet, dels går etablerade, uppskattade och väl fre­kventerade motions- och skidspår över det aktuella markområdet. Det är nödvändigt att justeringar av dessa kvaliteter, som eventuell bebyggelse medför, utformas så att de inte inskränker allmänhetens tillgång till reservatet.

Vi vill också understryka behovet av ytterligare plats för förskolor som förvaltningen lyfter fram som en förutsättning för att ytterligare bostäder ska kunna byggas i områ­det.

Björkhagen har redan i dag brist på förskoleplatser och det får inte blir barnen som betalar priset för bristande samordning när nya bostäder byggs.

För att en förtätning i kv. Hornlyktan överhuvudtaget ska vara möjlig måste också tra­fikfrågan bearbetas ytterligare. Det är svårt att se hur dagens stora problem med fram­komlighet inom planområdet och brist på parkeringsplaster ska kunna förenas med den ökade trafik som den nya bebyggelsen förväntas ge.

Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

Att nämnden beslutar att lämna följande som sitt yttrande avseende ny detaljplan för del av Hammarbyhöjden 1:1 vid kv. Hornlyktan:

Då en ny områdesplanering för Hammarbyhöjden och Björkhagen skall tas fram bör detta förslag till byggnation av bostäder avslås, först måste en planering av området äga rum innan nya byggplaner kan stiftas. Området är vidare ej lämpligt utifrån att det är en av entréerna till Nackareservatet och anses vara särskilt värdefullt ekologiskt ef­tersom det ingår i samma kärnområde som Nackareservatet. Byggnationen kommer innebära att spridningssamband för tre arter försämras. Det föreslagna området utgör idag en del av ett populärt friluftsområde och skulle innebära en alldeles för stor in­skränkning av områdets karaktär som förslaget ser ut idag.

§14 Hemsjukvård 2015 – inriktning

- Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 327-991/2012

Dnr: 1.5.1.- 325/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (Dnr: 1.5.1.-325/12) daterat 2012-08-14. Ett gemensamt projekt har inletts mellan landstinget och kommunförbundet Stockholms län (KSL) kring kommunalisering av hemsjukvård. Syftet är att på frivillig väg följa regeringens viljeinriktning. Två gemensamma mål har tagits fram: ”En god trygg och säker vård” samt ” Effektiv användning av samhällets resurser”. Förvaltningen har även tidigare lämnat syn­punkter på betänkandet (SDN 2011-11-10 § 18).

Förvaltningen är positiv till förslaget om kommunalisering av hemsjukvård. En sammanhäng­ande vård är bra för den enskilde. Förvaltningen anser att flera begrepp och frågeställningar behöver utredas och förtydligas så att ansvarsområden och kostnader är väl avgränsade innan Stockholms stad tar över verksamheter från Stockholms läns landsting.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Anmälan av rapport om sommarkoloniverksamheten 2012

Dnr: 5.- 377/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Redovisningen av sommarkoloniverksamheten 2012 godkänns.

.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 5.-377/12) daterat 2012-08-13.

Under sommaren 2012 har 308 barn deltagit i sommarkoloniverksamhet, vilket är 6 barn färre än 2011.

Enligt förvaltningens bedömning har årets sommarkoloniverksamhet varit lyckad. Kontakt­center har hanterat föräldrars val, synpunkter och klagomål.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Anmäldes inkomna medborgarförslag enligt lista (bilaga 1; §16)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§17 Skrivelse om förskolans utbyggnad

Anmäldes en skrivelse från vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Äntligen har vi börjat bygga ut förskolan i Skarpnäcks stadsdelsområde. Utbyggna­den har varit eftersatt under flera år, vilket bland annat fått till följd att barngrupperna blivit så stora att de kontinuerligt överskridit kommunfullmäktiges norm för antal barn i grupperna. Av allt att döma, inte minst mot bakgrund av nybyggnation, kom­mer vi att behöva bygga ut förskolan även under kommande år. Många barn går idag i tillfälliga baracker och tillgängligheten till utegård är varierande. Slitna förskolor med otidsenliga kök kan inte heller själva laga mat till barnen.

Det handlar om storleken
Det gäller att veta vad vi gör innan vi gör det. Vi ställer oss tveksamma till att bygga så stora förskoleenheter som nu föreslås, dvs enheter med sex till åtta avdelningar. Är det verkligen för barnets bästa? Stora enheter ställer särskilda krav på pedagogisk verksamhet och samordning i den vardagliga miljön. För det enskilda barnet handlar det om att få tillgång till en miljö som säkerställer trygghet och lärande. För perso­nalen handlar det om att kunna överblicka de enskilda barnen och skapa en trygg och hållbar gemenskap. Och för verksamhetens ledning handlar det om att kunna bistå i utveckling av väl fungerande arbetslag och driva ett samlat kvalitetsarbete.

- Vi vill därför att förvaltningen återkommer med besked om forskning inom området och en egen analys i dessa frågor. Hur påverkas barnen och den pedagogiska verk­samheten i förskolor med 6-8 avdelningar?

Det handlar om trygghet i trafiken
En annan fråga vi vill ha belyst är trafiksäkerhet i samband med hämtning och läm­ning av barn. Åtta avdelningar med föräldrar och barn som inom ett intervall på en till två timmar samlas på samma ställe påverkar miljön runt omkring och påverkas av befintlig trafikmiljö. Om en förskola i den storleken planeras på ett ställe där det re­dan är trafikproblem måste dessa lösas i samma planering.

- Vi vill därför också ha en återkoppling på trafiksäkerheten i föreslagna projekt innan de går vidare.

Anmäldes en skrivelse från vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Skrivelse angående stadsdelsnämndens försäljning av kommunal hemtjänst

Stadsdelsnämndens ogenomtänkta och oansvariga försäljning av den kommunala hemtjänsten tidigare i år har nu också fått negativa ekonomiska konsekvenser. Enligt förvaltningens tertialrapport kommer de uppskattade merkostnaderna under 2012 att uppgå till ca 3 miljoner kronor. Därtill kommer de konsekvenser som drabbat verk­samheten och framförallt de berörda arbetstagarna. Verksamheten har påverkats då ett påbörjat angeläget omstrukturerings- och utvecklingsarbete undergrävts. Flera av de anställda som berörs (merparten har arbetat många år i hemtjänsten) har ännu inte fått en anställning som motsvarar deras kompetens.

I samband med nämndens beslut pekade vi på olika konsekvenser som försäljningen skulle medföra, bland annat att det då skulle saknas valfrihet i vår stadsdel när ingen kommunal utförare längre finns att välja. Vi tvingas nu konstatera att konsekven­serna blev ännu allvarligare. Det kan heller inte uteslutas att underlaget till nämnden genom sin avsaknad av tillräckliga konsekvensanalyser var alltför bristfälligt.

För att dra lärdomar av försäljningen men också få klarhet i konsekvenserna vill vi att förvaltningen lämnar en så utförlig redovisning som möjligt av konsekvenserna av nämndens försäljning av den kommunala hemtjänsten.

§18 Skrivelser och protokoll från nämndens råd enligt lista

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilaga 2; § 18).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§19 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilaga 3; § 19).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§20 Minnesanteckningar från stadsmiljögruppens möte 2012-09-04

Dnr: 1.2.5.-350/12

BESLUT

Anmäldes minnesanteckningar från stadsmiljögruppens möte 2012-09-04.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§21 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilaga 4; § 21).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB.

Mål nr Ä xx

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

nnnnnn

Ärendet

Förvaltningens utredning 2012-09-27 förelåg angående nnnn

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

xxxxxxx

Ärendet

Förvaltningens utredning 2012-09-27 xxxx

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§24 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 2012-08-29 och 2012-09-05.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna