Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-10-25

Sammanträde 2012-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1-20

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Medborgarförslag angående Brandparken

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-319/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08 508 15 450

REMISSER

8 Gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 321-106/2012
Dnr: 1.5.1.-337/12
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tele: 08 508 15 097
Omedelbar justering

9 Motion (2012:27) om kommunalt initiativ för kraftigt minskade lastbilstransporter inom dagligvaruhandeln i Stockholm

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 000859/2012
Dnr: 1.5.1.-354/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08 508 15 450

10 Remiss av Nya Påföljder (SOU 2012:34)

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 001-1185/2012
Dnr: 1.5.1.-394/12
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tele: 08 508 15 055
Omedelbar justering

11 Den gröna promenadstaden

Svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret dnr 2010-05924-31
Dnr: 1.5.3.-306/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08 508 15 450
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.- 044/12
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Snees Tele: 08 508 15 062

13 Medborgarundersökning 2012

Dnr: 1.2.-424/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tele: 08 508 15 450

14 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr: 1.2.4.- 432/12
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 044

15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare enligt lista

(Dukas)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 044

16 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 044

17 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

18 Protokoll- Lokalt styrgruppsmöte Rómane Bucá

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 044

19 Minnesanteckningar Skarpbrå 2012-09-24

Dnr: 1.2.5.-349/12
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 044

20 Minnesanteckningar från möte med skarpnäcks näringslivsråd 2012-10-05

Dnr: 1.2.5.-348/12
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 044
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

21 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08 508 15 044
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande Sonny Österman (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 1 november 2012 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 27 september 2012 har justerats den 2 oktober 2012.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade att en trygghetsvandring genomförts i Björkhagen den 24 oktober.

Margareta Östrand påminde också om en heldagskonferens för stadsdelsnämndens ledamöter den 6 november 2012. Anmälan bör ske omgående.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Ingen fråga fanns att behandla

§7 Medborgarförslag angående Brandparken

Dnr: 1.2.4.-319/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.4.-319/12) daterat 2012-10-03

Medborgarförslaget, som anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2012-09-27 och överlämnades till förvaltningen för beredning, innehåller ett förslag om hur Brandparken kan göras mer attraktiv.

En omfattande upprustning av Brandparken genomfördes under åren 2008 och 2009. Inför upprustningen genomförde förvaltningen ett förankringsarbete som var utöver det vanliga och många skarpnäcksbor deltog. Någon ny upprustning är inte aktuell under många år framöver. Förvaltningen håller med om att det skulle vara positivt med ett kafé i anslutning till Brandparken, men förvaltningen kommer inte ta initiativ till det. Förvaltningen har nyligen startat en ny verksamhet för ungdomar i närheten av Brandparken som bland an­nat inrymmer ett kafé.

Förvaltningen kan informera om att trafikkontoret arbetar med att ta fram ett förslag på en ombyggnad av Skarpnäcks allé. Bland annat ingår att göra området mellan tunnelbaneentrén och Brandparken mer torglik.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till - Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 321-106/2012

Dnr: 1.5.1.-337/2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Som svar på remissen ”Gemensam förskolekö och fördelningen av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt till” hänvisas till vad som sagts i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr:1.5.1.-337/2012) daterat 2012-08-06. För att underlätta för vårdnadshavare och utifrån behovet av att förbättra planerings- förutsättningarna både för staden och för förskolorna föreslår stadsledningskontoret att alla förskolor ska vara sökbara via e-tjänsten ”Min barnomsorg” men att de fristående för­skolorna i huvudsak ska hantera sina köer på samma sätt som idag. Maximalt får vårdnadsha­vare ställa sig i kö till fem förskolor. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Förvalt­ningen anser dock att gemensamma köregler för alla förskolor skulle ytterligare förbättra hanteringen och ge större transparens för vårdnadshavare och förskolor.

Kommunstyrelsen föreslår en ökad flexibilitet för föräldralediga med syskon.

Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget att öka flexibiliteten för
föräldralediga.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Alexandra Mattsson (V) med instämmande av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Claes Elmgren m.fl. (S) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från (V), (MP) och (S).

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Alexandra Mattsson (V), vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

1. Att alla förskolor ska ha gemensamma köregler samt att alla förskolebarn har rätt till 35 timmar förskola

2. Att därutöver anföra

Vi är positiva till att alla förskolor samlas i samma kösystem men anser till skillnad mot Stadsledningskontorets förslag att alla förskolor, fristående och kommunala, skall omfattas av samma köregler i syfte att ytterligare förenkla för stadens invånare vilket även förvaltningen betonar. Enligt stadsledningskontoret tillåter inte lagen tvångsanslutning av fristående förskolor till en gemensam kö med enhetliga köregler.

Samtidigt redovisas i ärendet att flera kranskommuner har gemensam kö och poli­tiska beslut om att alla förskolor måste följa kommunens köregler. Kan Solna, Nacka och Sollentuna så borde Stockholms stad kunna införa en gemensam kö med gemen­samma köregler för alla förskolor.

Alla förskolebarn borde ha rätt till 35 timmars förskola, i likhet med vad Botkyrka kommun erbjuder. Det är ett bättre förslag än att bara göra dagens system med 30 timmars förskola mer flexibelt. Barnens behov av en pedagogisk verksamhet måste sättas i första rummet. Bara för att ett förskolebarn får ett syskon minskar inte beho­vet av pedagogisk stimulans.

Särskilt uttalande

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och Daniel Forslund (FP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Allianspartierna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd välkomnar kommunstyrelsens förslag på gemensam förskolekö och förslaget att införa flexiblare tider för barn till föräld­ralediga.

Att samla förskoleköerna till e-tjänsten ”Min barnomsorg” förenklar och ger en bättre överblick för föräldrar med barn i förskolekö.

Det är särskilt glädjande att allianspartiernas förslag till beslut den 19 april i år för Underlag för budget 2015 med inriktning 2014 och 2015 nu föreslås införas genom förslaget om flexiblare tider för barn till föräldralediga. Vi tänker fortsätta att arbeta för att förenkla vardagen för barnfamiljer, och hoppas att förslaget kan införas så snart som möjligt.

§9 Motion (2012:27) om kommunalt initiativ för kraftigt minskade last­bilstransporter inom dagligvaruhandeln i Stockholm - Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 000859/2012

Dnr: 1.5.1.-354/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelnämnd beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1-354/12) daterat 2012-09-25.

En motion som bland annat föreslår att staden skyndsamt initierar ett samarbete med de tre stora aktörerna inom dagligvaruhandeln för att överföra merparten av dagens lastbilstrans­porter till tåg har sänts till stadsdelsnämnden på remiss. Förvaltningen instämmer i att den ökande andelen tunga varutransporter på stadens gator är problematisk. De förslag som förs fram i motionen föreslår förvaltningen beaktas i samband med att en handlinsplan för godstra­fik tas fram. Det är ett åtgärdsförslag i den nyligen framtagna Framkomlighetsstrategin.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Claes Elmgren m.fl. (S) med instämmande av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Alexandra Mattsson (V) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från (S), (MP) och (V).

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Claes Elmgren m.fl. (S), vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

1. Att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande med tillägget att snarast möjligt och inom ramen för Framkomlighetsstrategin vidta åtgärder i enlighet med motionens förslag

2. Att därutöver anföra

I motionen föreslås att staden tar ett initiativ för att minska lastbilstransporterna av dagligvaror i Stockholm. Motionen visar också hur detta skulle kunna genomföras till fördel för stadens miljö, trafikbelastning och transportekonomi.

Förvaltningen instämmer i fördelarna med motionärernas förslag, men hänvisar frå­gan till att lösas i samband med den handlingsplan som ska tas fram som en följd av den antagna Framkomlighetsstrategin.

Vi har svårt att se vad som hindrar att staden redan nu och inom ramen för Fram­komlighetsstrategin initierar en lösning av dagligvarutransporterna.

§10 Remiss av Nya Påföljder (SOU 2012:34) - Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 001-1185/2012

Dnr: 1.5.1.- 394/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Nämnden stödjer remissen av Nya påföljder (SOU 2012:34) samt lägger tjänsteutlåtandet till handlingarna

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1. -394/12) daterat 2012-09-27.

Kommunstyrelsen har remitterat betänkandet ”Nya påföljder” till Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Påföljdsutredningen föreslår att de särskilda påföljderna skyddstillsyn och villkorlig dom ska avskaffas. I dag är skyddstillsyn och villkorlig dom alternativen till ett fängelsestraff.

För vuxna lagöverträdare ska det finnas två påföljder: böter och fängelse.

Fängelsestraffet ska dömas ut villkorligt, om fängelsestraffet är på kortare tid än ett år och om den som döms är ostraffad sedan tidigare. Detta ska gälla för alla brottstyper. Ett villkorligt fängelsestraff ska alltså vara bestämt i tid, till skillnad mot villkorlig dom och skyddstillsyn i dag.

Ett villkorligt fängelsestraff ska alltid kombineras med en tilläggssanktion – böter, samhälls­tjänst, övervakning, hemarrest eller olika former av vård.

Fängelsestraff på ett år eller mer ska kunna dömas ut villkorligt bara om de kombineras med ingripande missbruksvård eller liknande, eller i mycket speciella undantagssituationer. Vid återfall i brott ska ett villkorligt fängelsestraff med en strängare tilläggssanktion, eller ett ovillkorligt fängelsestraff, dömas ut. Domstolen ska också kunna besluta att ett villkorligt fängelsestraff som har dömts ut tidigare ska verkställas i anstalt.

Socialtjänsten ska behålla och utveckla sitt huvudansvar för ungdomar under 18 år som begår brott. Ungdomspåföljderna ska tillämpas mer enhetligt över hela landet.

Utredningen föreslår att nya påföljder ska införas för unga lagöverträdare:

· kontaktskyldighet för unga

· ungdomsövervakning

· varningsstraff

Förslagen i utredningen kommer att påverka framför allt Kriminalvården i relativt stor om­fattning. Behovet av insatser från frivården kommer därmed att öka påtagligt.

Förvaltningen delar utredningens slutsatser och resonemang samt stödjer förslaget.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Den gröna promenadstaden - Svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret dnr 2010-05924-31

Dnr: 1.5.3.-306/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.3.-306/12) daterat 2012-10-01.

Stadsbyggnadsnämnden godkände i maj samrådsunderlaget för Den gröna promenadstaden och gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att gå ut på samråd. Den gröna promenadstaden är en strategi för utveckling av Stockholms parker och natur och ska bli ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Dokumentet innehåller övergripande mål samt strategier och vägledning för planering, utveckling och skötsel av stadens parker och natur. När stockholmarna blir fler och staden tätare ökar betydelsen av grönskan och de gröna miljöerna behöver fylla flera funktio­ner. Att skapa en attraktiv och hållbar grön promenadstad kommer kräva en insiktsfull och framsynt planering.

Förvaltningen anser att det är bra att staden tar fram ett dokument som anger en riktning för hur berörda förvaltningar ska arbeta med parker och naturområden och där flera intressanta utvecklingsområden lyfts fram. Ambitionsnivån i Den gröna promenadstaden är hög. Angivna mål och strategier är relevanta för att uppnå visionen om - Ett Stockholm i världsklass - även när det gäller parker och grönområden. Ökade satsningar kräver dock ökad budgettilldelning. Förvaltningen anser vidare att det är bra om stadsdelsnämnderna får ett uppdrag att ta fram driftkostnadsanalyser och långsiktiga reinvesteringsplaner.

Förvaltningen anser slutligen att det måste bli enklare att hitta information om parker och grönområden på stadens hemsida.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) yr­kade bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från (MP).

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

1. Att bifalla förvaltningens förslag till beslut samt därutöver föreslå

2. Att gemensamhetsskapande faktorer läggs till enligt följande:

· Informationsmaterial tas fram och sprids och finns enkelt tillgängligt på biblioteken, i Kulturhuset, på Riksmuseet, hos Turistbyrån etc

· Tillgängliggjord information om Stockholmsnaturen på hemspråken

· Sfi-undervisning på plats ute i grönområdena

· Förstärkning av promenadstaden genom att skapa en struktur av gröna stråk tvärs genom stenstaden – genvägar för pendlingscykling/promenader till och från arbete/bostad/skola

· Uppmarkering av Stockholmsstilen genom skylta i relevanta parker

· Uppmarkering av naturreservat genom skyltar och tydliga entréer

· Gröna kilarna genom fortsätta utveckla samarbete, se exemplet kartan över Rösjökilen

· Skolgårdsutveckling genom stöd till ekologisk förstärkning av skolgårdarna, kartlägg närhet till barnens skogar)

· Stadsladugårdar etableras

· 4H-verksamhet ges stöd och utvecklas

· Stöd till organisationer med verksamhet som relaterar till den specifika platsen som naturskyddsföreningen, friluftsfrämjandet, hembygdsföreningen, turistföreningen, orienteringsklubbar m fl. och deras verksamheter riktad framförallt till nya svenskar, dvs. barn och invandrade

· Hitta former för att nå ut med information om stadens grönområden gärna genom inspiration från Upplandsstiftelsens och Skärgårdsstiftelsens verksamhet

· Markera naturområdenas kvalitet på karta så som ostörda områden, tysta områden, genuint vilda områden mm.

· Undvik anläggningar som splittrar sönder större orörda områden

· Välja material som förstärker skogskänslan vid etablering inne i naturreservatens skogspartier

3. att förstärkande faktorer vad gäller grönstruktur och ekologi läggs till enligt följande:

· Se över beställar- och utförarkompetens så att ekologisk kunskap alltid finns med också i själva utförarmomentet

· Etablera en organisation som har helhetsgreppet över naturområden och parker, inte sektoruppdelat som nu

· Inrätta medborgarråd och eller organisationsråd som referens för beslut rörande naturreservaten, gärna på stadsdelsnivå

· Ta ställning genom policybeslut till vilka arter som är att föredra, använda svenska arter i så stor utsträckning som möjligt när det inte handlar om specialdesignade parker. Särskild uppmärksamhet krävs vad gäller humlors och vilda bins överlevnadsförutsättningar respektive förekomst av våtmarker

· Inventera förutsättningarna för att öka förekomst av våtmarker för groddjurens överlevnad, inklusive se över utformning för att undvika ”dödsfällor” i anslutning till vägar och slussar.

4. att medvetandegörande faktorer läggs till enligt följande:

· Redovisa bullernivåer och gör en kartredovisning över var det finns ostörda områden

· Redovisa parkeringsytefaktorn jämfört med grönytefaktorn i områdena

· Se över och uppdatera vid eventuellt behov de utmärkta underlagen Sociotop kartan respektive Stockholms grönstruktur från Stockholms tidigare översiktsplan 1999

· Förtydliga att ostörda naturområden för de flesta människor inte är skrämmande utan istället en tillgång och trygghet! Undersök varför det är så och använda den kunskapen för att stödja de människor som ännu känner oro

· Ge SL i uppdrag att på sina kartor också ange namn på skogarna

5. att därutöver anföra:

Miljöpartiet tror på ambitionen att lyfta fram och marknadsföra Stockholms gröna kvaliteter så att de blir en ännu starkare del av Stockholms identitet. Staden har rankats som en av världens tre vackraste storstäder och den rankningen har sin grund i de samlade natur- och kulturvärden staden har att förvalta. Denna identitet kan förstärkas genom ett ökat medvetande hos alla aktörer som påverkar stadens fysiska utformning om vad som stärker de gröna kvalitéerna. Därav våra förslag till beslut uppdelade på tre områden, gemensamhetsskapande, förstärkande och medvetandegörande.

Ordet grön återkommer genom hela dokumentet och används såväl för parker, naturmark och överbliven yta utan speciellt nyttjande, ordet används som en samlande term utan koppling till ekologisk betydelse, speciellt värdefulla naturmiljöer eller specifika kvalitéer. Det här gör det svårt att bedöma de faktiska konsekvenserna på marken vad gäller hur strategierna förväntas ge resultat i olika natur- och parkområden.

Det behövs en sammanhållande organisation som håller ett gemensamt ansvar över naturområden, parker och grönstruktur i övrigt i kommunen. Kanske en stärkt stadsträdgårdsmästarroll där visioner ingår och inflytande ges. Stadsdelsförvaltningarnas ansvar för grönområdens roll för lokalt nyttjande och utvecklande behöver utvecklas och ges resurser för ändamålet. Naturreservatens skötsel behöver tydliggöras, utvecklas och ges resurser i de stadsdelar som har reservat, Skarpnäck t ex.

Vi saknar skolan och förskolan som referens i arbetet, såsom varande en av de aktivaste nyttjarna av stadens park- och grönområden. Ett gemensamt råd kan vara ett sätt att utveckla samarbete i naturreservat. Där kan både frivilligorganisationer, skola och förskola ingå likväl som pensionärsorganisationer och invandrades organisationer.

Skrivning som ”flexibel och tålig grönstruktur” under avsnittet om Stockholms ekologiska infrastruktur kan tolkas på flera sätt, vi tolkar det inte som att kostnader för skötsel ska hållas nere. Natur ytor bör inte ersättas med plastmattor för att många barn leker där. Vi anser att utformning och skötsel för ett allt större nyttjande bör kompletteras med ökad tillgång till grönområden i befintliga bostadsområden och en förstärkning av parkförvaltningen. Nära naturmiljö uppmuntrar till spontanidrottande, vilket Riksidrottsförbundet påpekat. I det perspektivet blir formuleringen att ”parker och naturmark kommer att tas i anspråk för ny bebyggelse och infrastruktur” tveksam. Naturligtvis kommer naturområden att tas i anspråk när helt nya områden bebyggs. Men förtätning i områden som faktiskt planerats utifrån grundidén att hysa mycket grönstruktur, framförallt smalhusområden som Hammarbyhöjden och Björkhagen, där husen medvetet lagts så att grönområden finnas tillgängliga för barn och vuxna i sitt vardagslandskap. En utveckling där dessa områden ytterligare förtätas innebär en förflackning av kulturmiljön.

Vi vill lyfta fram möjligheterna att i större utsträckning än idag utveckla och nyttja grönstrukturen för att stimulera till en ökad vardagsrörelse i form av att gå eller cykla till eller från skolan och eller arbetet istället för att ta bilen eller åka kollektivt. Likaså ett större utnyttjande av parker och grönområden i skolornas och förskolornas dagliga verksamhet och barnens raster.

Vi vill lyfta fram önskemål som redan finns för kanotning vid Lilla Sickla och vid Söderbysjön. Verksamhet kan utvecklas tillsammans med närliggande skolors fritidsverksamheter.

En klokt planerad grönstruktur kan motverka klimatförändringar genom att uppmuntra till en ökad övergång till klimatvänliga transporter där promenad och cykling kan bli vardagstransport, detta bör förstärkas i skrivningarna.

Naturupplevelser är av väsentlig betydelse för barns utveckling. Barnens skogar behöver identifieras och sannolikt behövs nya skolskogar komma till. Stockholms stad saknar i stort sett helt Naturskoleverksamhet. Förskolor i innerstaden har inte någon självklar tillgång till grönytor. Skolgårdar kan sakna såväl träd som grönytor och i stort sett enbart bestå av en fyrkantig asfalts yta. Den 4H-verksamhet som finns är ytterst värdefull och behöver stärkas. Nya former för hur barn ska få kontakt med grunden för vår överlevnad, lantbruket, behöver utvecklas. Idéer om ett stadsjordbruk är något vi vill stödja. Lämpligen bör ett sådant hålla lantraser och i sin växtodling vara inriktad på äldre varianter av kulturväxter och fröer.

På så sätt ger verksamheten också en kulturell ingång och ett historiskt sammanhang av nytta för t ex ordinarie skolundervisning. Tidigare fanns möjlighet för förskole- och skolgrupper att besöka djurverksamhet vid Lilla Sickla, i dag finns inget organiserat djur eller stadsjordbruk i hela Skarpnäck, trots att området tidigare haft flera gårdar. Däremot har vi Folkodlarna som vi gärna ser får möjligheter att utveckla sin verksamhet.

Vi ser inte etablering av vägar och anläggningar som ett svar att minska oro kring ”gröna barriärer” som anges som något hotfullt i skrivningen kring Stockholms översiktplan 2012. Relation till natur har haft stor betydelse för svensk tradition och kultur. För nyanlända och blivande svenskar behöver större uppmärksamhet ges till kunskap och erfarenhet kring naturen och allemansrätt. Informationsmaterial på hemspråk är ett sätt att transformera kunskap från födelselandet till det nya landet. Många invandrade kommer från landsbygd och har referenser därifrån som kan relateras till förhållanden i Sverige. Samtidigt som de som kommer från stadskulturer har nytta av att förstå den mer rurala tradition som det glest befolkade Sverige håller sig med. Natur erbjuder också en form av kontakt som tar sig uttryck i blomplockning och fågelskådning och matning av djur. Vi ser att allemansrätt och naturkunskap behöver ges mer utrymme i skolans undervisning.

Till befintliga naturreservaten finns ingen lätt tillgänglig entré med karta och beskrivning. Inte heller finns broschyrer om naturreservaten att tillgå på något informationscentrum t ex i bibliotek och kulturhus. Sådan verksamhet som utövas av Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen har svårt att fina kanaler för att nå ut med information om sina aktiviteter.

Slutligen undrar vi hur arbetet är tänkt att bedrivas när det gäller att behålla värden i omgivande landskap som inte är avsatta till naturreservat? Ambitionen att fortsatt samverka med grannkommuner kring skydd av de gröna kilarna ser vi som mycket betydelsefull.

Särskilt uttalande

Claes Elmgren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter och vill därutöver framföra följande.

Ett strategiskt styrdokument är nödvändigt för att kunna leva upp till fastställda mål. Det gäller alla verksamheter och så även vår gröna miljö. Värdet av dokumentet av­görs dock när beslut ska gå till handling och tanke bli verkstad.

Trovärdigheten förutsätter därför att staden centralt satsar de resurser som krävs för att bland annat stadsdelarna ska kunna sköta sina grönområden i enlighet med strate­gin. Som förvaltningen påpekar i tjänsteutlåtandet har i praktiken dessa resurser minskat under senare år.

I stadsdelar som förtätas alltmer blir kvarvarande grönområden allt viktigare, samti­digt som slitaget ökar. Det gäller inte bara innerstaden. Skötsel och underhåll måste därför få en starkare prioritering och tillåtas kosta mer, inte mindre. Vi är övertygade om att stockholmarna delar denna syn på hur tillgängliga skattemedel ska användas.

Förvaltningen understryker i tjänsteutlåtandet vikten av att förslagen om driftskost­nadsanalyser och reinvesteringsplaner blir verklighet. Vi vill också understryka detta.

I vår stadsdel är naturreservaten en väsentlig del av den gröna miljön. Vi saknar i programmet skrivningar om det särskilda ansvar för ekologi och friluftsliv som na­turreservaten medför.

Alexandra Mattsson (V) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vänsterpartiet anser att exploatering av grönområden bör ske endast undantagsvis och då bara när särskilda skäl finns och det ska ej förekomma i områden av särskild betydelse för biologisk mångfald. Detta är viktigt att påpeka, eftersom ”Den gröna promenadstaden” helt saknar text rörande relationen till biltrafik, vägar och bebyg­gelse trots att just dessa faktorer tillmätts allt större inflytande vid de senaste årens exploatering. Detta har lett till ökad exploatering eller förslag till detta av grönområ­den (ex. i Vantör, Farsta och i Bagisskogen) och tenderar att omvandla Den Gröna Promenadstaden till en Icke-grön Bilstad, vilket vi starkt vänder oss mot. Vidare vänder vi oss emot begreppet ”att binda samman stadsdelar” när detta i praktiken in­nebär att förstöra viktiga grönområden såsom är föreslaget här t ex här i Skarpnäck.

Vi instämmer i förvaltningens svar att de ökade satsningar som krävs för att planen ska kunna bli verklighet även kräver ökad budgettilldelning i dessa frågor.

§12 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.- 044/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsprognosen för januari-september 2012 läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (Dnr: 1.2.1.-044/12) daterat 2012-10-10.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 5,8 mnkr före resultatöverföring och ett noll­resultat efter resultatöverföring.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr. Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Förskolan prognostiserar ett un­derskott om 4,7 mnkr, vilket är hänförbart till fem resultatenheter. Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 5,7 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr. Kultur och föreningsverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr. Nämnd och administration, flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar alla en budget i balans.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Medborgarundersökning 2012

Dnr: 1.2.- 424/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att godkänna redovisningen.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.-424/12) daterat 2012-09-25.

En medborgarundersökning genomfördes under sommaren 2012. Undersökningen visar ett förbättrat resultat för de flesta frågorna i jämförelse med 2011. När det gäller andelen nöjda med skötseln och städningen av parker och grönområden, vilket är stadsdelsförvaltningens ansvar, har resultatet förbättrats från 52 % till 62 % 2012. Förvaltningen anser att det är positivt, men att resultatet kan förbättras ytterligare.

Resultaten avseende frågorna om trygghet visar att fler känner sig trygga i sitt bostadsområde. Vidare visar resultaten att staden fortfarande har svårt att nå ut med information om vart med­bogarna ska vända sig för att anmäla fel och brister.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) med instämmande av Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V) yr­kade bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från (MP), (S) och (V).

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

1. att godkänna förvaltningens redovisning med följande tillägg:

2. att Skarpnäcks stadsdel fortsätter sitt aktiva arbete för en ren stadsmiljö

3. att tryggheten i Skarpnäcks stadsdel fortsatt är en prioriterad fråga

4. att Skarpnäcks stadsdel begär att snarast få en infrastuktur för insamling av matavfall, samt

5. att därutöver anföra:

I årets undersökning vill Miljöpartiet m.fl. lyfta följande frågor:

På frågan om skötsel och städning säger 36 procent av invånarna sig vara fortsatt missnöjda med städningen där de bor, att jämföra med 42 procent föregående år. Stadsdelen är inte själv rådig över skötsel av all nära bostadsmiljö, de olika bostadsrättsföreningarna sköter sin egen närmiljö. Däremot har stadsdelen nu upphandlat ny utförare och spetsat sina krav. Vi menar att det är positivt att fler bryr sig om sin nära miljö för allas vår trivsel och att stadsdelen ska fortsätta jobba aktivt för en ren stadsmiljö.

Vid föregående mätning kände sig 48 procent otrygga att röra sig utomhus i närmiljö vid mörkrets inbrott, i år ligger siffran på 38 procent. Vi tolkar det som ett lycksamt arbete som nu måste fortgå, trygghet i stadsdelen är en prioriterad fråga för oss.

I vår stadsdel bor de allra flesta i flerbostadshus, hela 83 procent. Här är det helt uppenbart att sortering av matavfall ännu inte fungerar, hela 77 procent sorterar ej i dag. Insatser behöver göras i infrastrukturen för att detta ska bli möjligt. Stockholms stad ligger generellt lång långt efter. Vi ser fram emot en förändring detta århundradeJ. I synnerhet som hela 44 procent av stadsdelens invånare vill sortera sitt matavfall nu!

Särskilt uttalande

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och Daniel Forslund (FP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Resultatet från medborgarundersökningen visar att medborgarna upplever Skarp­näcks stadsdel som renare och tryggare jämfört med föregående år. Allianspartierna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd kan konstatera att satsningarna på stadsmiljö och trygg­hetsskapande åtgärder har gett resultat.

Det är viktigt med fortsatta välriktade satsningar inom dessa områden, då det fortfa­rande är 31 % av de svarande som anger att de ofta avstår från att gå ut på stadsde­lens torg, parker och gångvägar efter mörkrets inbrott.

Fler medborgare vet idag var de ska vända sig för att felanmäla nedskräpning, klot­ter, skadegörelse och trasig belysning. Det är viktigt att stadsdelsförvaltningen fort­sätter arbetet med att aktivt nyttja alla tillgängliga informationskanaler för att sprida information om hur medborgare kan felanmäla brister i stadsmiljön. Rapporter från allmänheten är ett viktigt led i arbetet med att kvalitetssäkra hur stadsdelens entre­prenörer sköter sitt uppdrag och uppfyller ingångna avtal, exempelvis när det gäller snöröjning och parkskötsel.

§14 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Anmäldes inkomna medborgarförslag enligt lista (bilaga 1; §14)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Inga skrivelser fanns att behandla

§16 Skrivelser och protokoll från nämndens råd enligt lista

Anmäldes protokoll fört vid rådet för funktionshindersfrågors sammanträde 2012-09-19 och protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde 2012-09-20 samt en skrivelse från rådet för funktionshinderfrågor. (bilaga 2; § 16).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§17 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 2012-09-19 och 2012-10-10.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§17 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

BESLUT

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilaga 3; § 17).

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§18 Protokoll - Lokalt styrgruppsmöte Rómane Bucá

BESLUT

Dnr: 1.2.5.-467/12

Anmäldes protokoll från lokalt styrgruppsmöte Rómane Bucá den 20 september 2012.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§19 Minnesanteckningar Skarpbrå 2012-09-24

Dnr: 1.2.5.-349/12

Anmäldes minnesanteckningar från Skarpbrå, möte 2012-09-24.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§20 Minnesanteckningar från möte med Skarpnäcks näringslivsråd 2012-10-05

Dnr: 1.2.5.-348/12

Anmäldes minnesanteckningar från Skarpnäcks näringslivsråd den 4 september 2012.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)