Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-11-22

Sammanträde 2012-11-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 25

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträdestider för 2013

Dnr: 1.1.-457/12
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ny förskola kv Duggregnet, Björkhagen

Dnr: 2.6.-507/12
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel: 08- 508 15 080

9 Budget för rådet för funktionshinderfrågor

Svar på skrivelse från rådet för funktionshinderfrågor
Dnr: 1.6.-436/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095

10 Placering av tillfällig förskola på Nytorps gärde

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-503/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450

11 Förskolans utbyggnad och trygghet i trafiken

Svar på skrivelse från Ewa Larsson (MP),Claes Elmgren (S) och Alexandra Mattson (V) och en skrivelse från Ewa Larsson (MP)
Dnr: 1.6.-452/12, 1.6.-405/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450

12 Angående stadsdelsnämndens försäljning av kommunal hemtjänst

Svar på skrivelse från Ewa Larsson (MP), Claes Elmgren (S), Alexandra Mattson (V)
Dnr: 1.6.-451/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450

13 Fyllnadsval till Skarpnäcks råd för funktionshindersfrågor för mandatperioden 2011-2014

Dnr: 1.1.-105/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095

REMISSER

14 Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 326-1366/2012
Dnr: 1.5.1.-453/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095
Omedelbar justering

15 Remissvar angående Stockholms stadsprogram för stöd till anhöriga 2012-2016

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 325-1035/2012
Dnr: 1.5.1.-399/12
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024
Omedelbar justering

16 Motion om inrättandet av en social investeringsfond i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 3291334-2012
Dnr: 1.5.1.-456/12
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel: : 08-508 15 055
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.- 044/12
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08 508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Verksamhetsuppföljning av Judiska Hemmet

Dnr: 1.2.1.-470/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Verksamhetsuppföljning av Flygarhöjdens vård- och omsorgsboende

Dnr: 1.2.1.-471- 471/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr: 1.2.4.- 432/12
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

21 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

22 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

24 Minnesanteckningar från Stadsmiljögruppens möte 2012-10-11

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

25 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08 508 15 022
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7§ FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08- 508 15 107

27 Tilldelning av kontrakt i upphandling av boendestöd, träfflokalen Lejdaren och Fallskärmens stödboende

Dnr: 2.2.2.-347/12
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Tel: 08- 508 15 014

28 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08 508 15 022
Bilagor till protokoll
Bilagor.pdf (27 kb)

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande Sonny Österman (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 30 november hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 25 oktober 2012 har justerats den 1 november 2012.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand påminde om att alla nämndledamöter skall hämta sin iPad på förvaltningen. Vid kommande nämndsammanträde kommer IT-strateg Glenn Kinberg att närvara och besvara frågor.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Birgitta Hansen (MP) framförde att hon saknar rubrikerna för sekretessärendena när nämn­dens protokoll presenteras på internet och att de ärenden där sekretessen hävts borde presente­ras i efterhand på internet.

Maria Laxvik svarade att förvaltningen har diskuterat frågan hur man, på internet och stadens program Insyn, på bästa sätt kan redovisa nämndens ställningstagande i beslut av sekretess­ärenden utan att bryta mot sekretesslagen. Förvaltningen har ännu inte tagit slutgiltig ställning i frågan.

Förvaltningen kommer dock i framtida sekretessbeslut redovisa rubrikerna och en text där det framgår att sekretess gäller och att beslutet inte kan visas.

§7 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträdestider för 2013

Dnr: 1.1.-457/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.1.-457/12) daterat 2012-10-25.

Följande datum föreslås onsdagen den 2 januari, torsdagar den 7 februari, 21 mars, 18 april och 23 maj, tisdagen den 18 juni, torsdagar den 29 augusti, 26 september, 24 oktober,

28 november och 19 december

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från MP, S och V.

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:


  1. Att godkänna föreslagna tider för sammanträden 2013

  1. Att återkomma till nämnden med för förslag på vilka möten som kan hållas i Skarp­näcks Kulturhus och vilka som kan hållas i Bagarmossens Folkets hus

Engagerade medborgare ökar trivsel och vi vill gärna se att fler kommer till stadsde­lens öppna sammanträden som ofta inleds med olika teman att fördjupa sig i och dis­kutera. Ett sätt är att sprida sammanträdena till flera olika platser så att det blir lättare att hitta och känna närhet.

En början kan vara att förutom att fortsätta ha sammanträden i Skarpnäcks kulturhus, ”blå huset” också ha några sammanträden i Bagarmossens Folkets hus. Faller detta väl ut kan vi fortsätta och hitta lämplig plats även i Björkhagen och i Hammarbyhöjden.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Ny förskola kv Duggregnet, Björkhagen

Dnr: 2.6.-507/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att beställa en ny förskola i kvarteret Duggregnet, Björkhagen.

2. Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av en ny förskola i kvarteret Duggregnet.

3. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 2.6.-507/2012) daterat 2012-10-23. För att täcka det ökade behovet av förskoleplatser föreslår förvaltningen att en ny förskola byggs i kv Duggregnet, Helsingborgsvägen. I samband med att Svenska Bostäder bygger bo­städer på platsen uppförs en förskola med fyra grupper. Årshyran beräknas bli 2,3 mnkr och lokalen har kapacitet för 80 barn.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Claes Elmgren m.fl. (S) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från MP och S.

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot be­slutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

Att planerade fyra förskoleenheter separeras ut till två enheter och förläggs till botten­plan

Svenska Bostäder tycks kräva att den redan beslutade förskolan om fyra avdelningar inte endast ska anpassas efter byggnadens planlösning för bostäder utan även under­ordna sig på ett sådant sätt att konsekvensen blir att barnen ska fördelas på tre olika våningsplan.

Barnets bästa ska alltid gå först, detta kan orimligen innebära att små förskolebarn ska passera trappor i tre våningsplan i grupp för att ta sig in och ut till lek. Även vid läm­ning och hämtning av barn innebär tre trappor komplikationer i form av extra tid och trängsel. Vi föreslår att de fyra avdelningarna separeras ut till två avdelningar som båda förläggs till bottenplan.

§9 Budget för rådet för funktionshinderfrågor

- Svar på skrivelse från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr: 1.6.-436/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6-436/12) daterat 2012-10-22.

Rådet för funktionshindersfrågor har skrivit till Skarpnäcks stadsdelsnämnd med en begäran om att få betalt för arbete som rådet gör förutom det månadsmöte där rådet träffas som förbe­redelse till stadsdelsnämndens sammanträde. Rådet lyfter fram att det tagit initiativ till till­gänglighetspromenader och skrivit rapporter, deltagit i möten, skrivit brev och insändare kring funktionshindersfrågor.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Placering av tillfällig förskola på Nytorps gärde

Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4.-503/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4. -503/12) daterat 2012-10-29. Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2012-10-26 innehåller förslag om placering av en tillfällig förskola på Nytorps gärde. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämn­dens sammanträde 2012-10-25 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Eftersom ett område där förvaltningen har en tillfällig förskola ska bebyggas måste en plats finnas för att kunna evakuera verksamheten under byggtiden. Förvaltningen har ansökt om bygglov för en tillfällig förskola på Nytorps gärde. Det är stadsbyggnadskontoret som ansvarar för hand­läggning och beslut i bygglovsärenden.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Nytorps gärde fungerar som sammanhållande länk mellan olika stadsdelar. När ytterli­gare en provisorisk förskola nu planeras på gärdet har det föranlett många synpunkter och skrivelser. Vi menar att engagerade medborgare och lokal kunskap är A och O i samhällsbygget. Den bästa konsulten är de som känner sin stadsdel. Under planerings­tiden har också flera olika förslag till plaster inkommit. Det stora problemet, som vi ser det, är att förskolorna i dag anses ska inrymma så många avdelningar att stora ytor krävs. Det gör dem svåra att hitta yta för eller att inrymma i befintliga lokaler. Aktuellt provisorium är dessutom i flera våningsplan vilket medför skymd utsikt där den place­ras.

§11 Förskolans utbyggnad och trygghet i trafiken

- Svar på skrivelse från Ewa Larsson (MP),Claes Elmgren (S) och Alexandra Mattson (V) och en skrivelse från Ewa Larsson (MP)

Dnr: 1.6.-452/12, 1.6.-405/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på de båda skrivelserna

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-452/12, 1.6.-405/12) daterat 2012-10-23. Två skrivelser har lämnats över till förvaltningen för beredning, en om barnens trygghet i trafiken och en om hur barn och den pedagogiska verksamheten påverkas i stora förskolor samt trafiksäkerhet. När det gäller trafiksäkerhet kopplat till skolorna ligger ansvaret på skolorna att tillsammans med trafikkontoret arbeta med detta. När nya förskolor planeras tas trafiksäkerheten i samband med angöring om hand i detaljplaneprocessen. Förvaltningen har inte resurser att gå igenom samtliga barns möjligheter att tillsammans med sina föräldrar nå förskolan till fots eller med cykel på ett tryggt sätt.

Förvaltningen har inte funnit någon forskning om stora förskolors påverkan på barn och den pedagogiska verksamheten. I Skarpnäck öppnades den första ”stora” förskolan i augusti. För­valtningen kommer följa verksamheten noga genom bl.a. förskoleråd, brukarenkäter och med­arbetarundersökningar. De viktigaste faktorerna för en bra förskoleverksamhet är precis som Skolverket framhåller; personalens utbildning, lokalernas utformning och barngruppens sam­mansättning.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V) yr­kar bifall till eget förslag till beslut avseende förskolans utbyggnad. (se reservation)

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) yr­kar bifall till eget förslag till beslut avseende trygga och säkra cykel- och gångvägar till stadsdelens skolor och förskolor

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut avseende skrivelsen om hur barn och den pedagogiska verksamheten påverkas i stora förskolor, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från MP, S och V

Ordförande fann också att det finns två förslag till beslut avseende skrivelsen om barnens trygghet i trafiken, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från MP

Efter diskussion föreslår ordförande att förslagen från de båda skrivelserna behandlas var för sig.

Ordförande ställer först de båda förslagen om skrivelsen om hur barn och den pedagogiska verksamheten påverkas i stora förskolor mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslu­tar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Därefter ställer ordförande de båda förslagen om skrivelsen om barnens trygghet i trafiken mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation avseende skrivelsen om hur barn och den pedagogiska verksamheten påverkas i stora förskolor

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

  1. Att stadsdelsnämnden tillskriver utbildningsnämnden om besked huruvida det är bra för förskolebarn att vistas i stora förskoleenheter
  1. Att stadsdelsnämnden tillskriver utbildningsnämnden om besked huruvida förskolor om flera våningsplan är bra för små barn

Vad är en stor förskola?

I gemensam skrivelse har vi efterfrågat forskning om huruvida det är barnets bästa att vistas i stora förskoleenheter. Ursprunget till skrivelse är besök i förskola med åtta av­delningar i flera våningsplan i Fruängen. Vid besöket fick vi bl. a veta att det var svårt för personalen att känna igen barn, lära deras namn och vid utevistelse se vilka grup­per de tillhörde.

Vi fick också exempel på praktiska svårigheter för små barn att ta sig utför trappor, i synnerhet i vintertid.

Inför att vi i vår stadsdel precis invigt en åtta avdelnings förskola och står i beredskap att bygga en till vill vi därför veta om det är barnets bästa som styr utvecklingen. Nu får vi till svar att ingen sådan forskning finns. Det finns, men inte i Stockholm och inte i Sverige, men i England.

Att äldre uttjänta förskolor och provisorium äntligen ersätts är ett steg i rätt riktning. Men var som är modernt och effektivt ur ett barnperspektiv anser vi fortfarande oklart. I svaret nämns Rinkeby som ett exempel på förskola om tio enheter, dock nämns inget om deras erfarenheter. Att förskolor om flera avdelningar ger samordningsvinster är otvetydigt, vi menar att det rimligen någonstans går en gräns för när den vinsten drab­bar barnets säkerhet och trygghet.

När det gäller förskolor i flera våningsplan ser vi helt klart problem med små barn som kanar nedför trappor eller trängs i hissar för att komma ut.

Vi vill se forskning på att utvecklingen mot större enheterna är barnets bästa och anser att nämnden ska ta ett initiativ för att få fram sådan som underlag för fortsatt föryng­ring och utbyggnad av förskolor i Skarpnäck.

Reservation avseende skrivelsen om barnens trygghet i trafiken

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

  1. Att stadsdelsnämnden anordnar träff med lokal polis, förskolepersonal och föräldrar för att tillsammans kartlägga farliga trafikplatser samt återrapporterar dem till trafik­kontoret

  1. Att stadsdelsnämnden tillskriver trafikkontoret om önskan av bilfria zoner i anslutning till förskolor

Trygga sammanhängande promenad och cykelvägar till förskolor är vad som efterfrå­gas av föräldrar. Vi menar att stadsdelsnämnden ska vara länken mellan lokala önske­mål och facknämnders ansvar, i detta fall trafiknämnden. Miljöpartiet i Skarpnäck vill att stadsdelen tar ett eget initiativ för att påskynda säker trafikmiljö utifrån barnets bästa.

§12 Angående stadsdelsnämndens försäljning av kommunal hemtjänst

- Svar på skrivelse från Ewa Larsson (MP), Claes Elmgren (S), Alexandra Mattson (V)

Dnr: 1.6.-451/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-451/12) daterat 2012-11-22. Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2012-09-27 anmäldes en skrivelse från Ewa Larsson (MP), Claes Elmgren (S) och Alexandra Mattsson (V) angående vilka konsekvenser som försälj­ningen av Norra Hemtjänstenheten inneburit. Skarpnäck stadsdelsförvaltning har sedan flera år tillbaka ett minskande antal personer som är 80 år eller äldre och trenden kommer att fortsätta ända till 2020. Förvaltningen anser att ärendet har hanterats enligt gällande policy. Förvaltningen har genomfört omstruktureringar i omgångar i norra stadsdelsområdet för att möta behovet av minskad efterfrågan av hemtjänst. Förvaltningen bedömer att kostnader för viss övertalighet skulle belasta stadsdelsförvaltningens budget oberoende av personalöverta­gandet. Berörda medarbetare har uttryckt oro inför förändringarna. Förvaltningen har till­sammans med ledning och fackliga organisationer anordnat flera möten för att bemöta denna oro. Medarbetare har också erbjudits individuella samtal. Ingen oro har uppfattats hos övrig personal. Idag kan ingen ökning av sjukskrivningstal noteras.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Claes Elmgren m.fl. (S) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från MP och S .

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot beslu­tet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

Att Stadsdelsnämnden tillskriver Stadsledningskontoret och föreslår ett tydligare re­gelverk för personalövertagande i enlighet med gällande lagstiftning

Vi konstaterar att stadsdelsnämnden har utgått från de anvisningar som Stockholms stad tagit fram för så kallade personalövertaganden.

Vi konstaterar att staden ännu inte reglerat frågor om personalövertagande på ett enligt oss godtagbart sätt.

Enligt gällande anvisningar är det möjligt för personal att ta över viss verksamhet, dock inte verksamhet som för grund-, gymnasie- eller särskolor. Det är heller inte möjligt att ta över verksamhet som rör förskolan. Bakgrunden är den rättsutredning som Statskontoret lät göra 2008 som tydligt visade på att personalövertaganden enligt den praxis som bland annat tillämpats inom Stockholms stad strider mot såväl kom­munallagens förbud som mot gällande EG-regler om otillbörligt statsstöd enligt kom­munallagens likställighetsprincip; Kommunen ska behandla alla medlemmar lika. In­nebörden i dessa lagstiftningar är att ett erbjudande om att ta över offentlig verksamhet inte får riktas mot en enskild, såvida det inte föreligger särskilda skäl. I fallet med norra hemtjänstenheten var det precis detta som blev fallet, nämligen att kommunen i praktiken riktade ett erbjudande till en enskild anställd.

Vår slutsats är att Stockholms stad behöver ett tydligt regelverk för vilka former som kan tillämpas vid personalövertagande.

I övrigt vill vi anföra:

I Statskontorets rättsutredning framgår att personalövertagande enbart kan bli aktuellt i de fall staden inte avser att driva icke-obligatorisk verksamhet vidare i egen regi. Följ­derna av nuvarande brist på regelverk är att staden inte hushållar med kommunala me­del på ett demokratiskt och effektivt sätt med en oklar lagstiftning i ryggen.

Detta är allvarligt då enskilda kan gynnas och dra egen fördel av stadens otydliga po­licy och bristande regelverk. Att det också är möjligt att sälja vidare förvärvad verk­samhet med god vinst anser vi direkt osunt och misshushållning med offentliga medel. Ett aktuellt fall rör verksamhet som Skarpnäcks stadsdelsnämnd tidigare bedrivit som sålts vidare till riskkapitalbolag. Brist på tydligt regelverk undergräver allmänhetens förtroende för de demokratiska institutionerna och deras förmåga att ge god service till hög kvalitet.

Vi menar att personalövertagandet av Skarpnäcks norra hemtjänstenhet påverkade verksamheten negativt. Hemtjänsten som helhet stod under 2011 inför stora utma­ningar med minskad efterfrågan och ökad konkurrens till följd av införandet av LOV. Personalövertagandet minskade hemtjänstens förmåga att anpassas och möta dessa utmaningar. Kostnaderna både mätt i sämre verksamhetsmässiga förutsättningar och merkostnader till följd av övertalighet har därigenom blivit stora. Sist men inte minst har flera enskilda medarbetare på ett onödigt hårt sätt kommit i kläm.

Personalövertagandet har minskat valfriheten för brukare då det inte längre finns nå­gon kommunal hemtjänst att tillgå i norra Skarpnäck. Hade stadsdelsnämnden i stället valt att behålla den norra hemtjänstenheten i egen regi hade brukarna genom LOV-sy­stemet haft möjlighet att välja mellan både offentliga och privata utförare.

Särskilt uttalande

Alexandra Mattsson (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vänsterpartiet har hela tiden verkat för att välfärd ska bedrivas i offentlig regi. Att förvaltningen i detta fall anser att övertagandet av den kommunala hemtjänsten av den tidigare kommunala chefen för samma enhet har skett ”enligt gällande” policy betyder inte att försäljningen inte fått negativa konsekvenser. Försäljningen har med­fört att en tidigare anställd av Stockholm stad övertagit en verksamhet under tiden hon själv varit kommunal chef för densamma till ett pris av 1,5 miljoner.

De äldre kan nu inte få kommunal hemtjänst i den norra delen av stadsdelen. Perso­nalen har drabbats, flera är övertaliga och saknar ett motsvarande arbete som de hade innan. Priset för nämnden för att genomföra affären uppgår till ca 3 miljoner hittills. Vi ifrågasätter starkt den borgerliga majoritetens motiv till att genomföra övertagan­det överhuvudtaget och deras sätt att sköta stadsdelens gemensamma resurser. 3 miljoner hade behövts väl till att täcka andra behov i som finns i stadsdelen och de äldre kunde då fått behålla kommunala hemtjänsten och personalen sitt arbete.

§13 Fyllnadsval till Skarpnäcks råd för funktionshindersfrågor för mandatperioden 2011-2014

Dnr: 1.1.-105/11

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Under mandatperioden 2011-2014 utses följande personer att ingå i Skarpnäcks råd för funktionshindersfrågor

- Margareta Holm, Hörselskadades förening

- Jan Karlsson, DHR

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.-424/12) daterat 2012-09-25. Varje nämnd i staden skall enligt beslut i kommunfullmäktige ha ett lokalt råd för funktions­hindersfrågor. Rådet ska, då det är fulltaligt, bestå av sju ledamöter. Ledamöterna i rådet no­mineras av de olika handikapporganisationerna och väljs för hela mandatperioden. Kommun- HSO (Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms kommun) samordnar nomi­neringarna till råden i samverkan med föreningar både inom och utanför HSO. Rådet utses av stadsdelsnämnden. Rådet konstituerar sig självt. 2011-03-31 utsåg Skarpnäcks stadsdels­nämnd sju ledamöter till råd för funktionshindersfrågor för mandatperioden 2011-2014.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


REMISSER

§14 Tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 326-1366/2012

Dnr: 1.5.1.-453/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-453/12) daterat 2012-10-16. Kommunfullmäktige tog 2008 beslut om ”Ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystemet inom omsorgen enligt LSS om personer med funk­tionsnedsättning”. Lagen om valfrihet (LOV) började tillämpas i september 2009. Branschrå­det för utförare av enskild regi har uppmärksammat stadsledningskontoret och socialförvalt­ningen på ett antal frågor som rör konkurrensneutralitet. Socialförvaltningen har tagit fram förslag på förtydliganden och tillägg som ska gälla alla regiformer inom valfrihetssystemet angående tomgångsersättning, öppettider för daglig verksamhet, momskompensation, kostnad för mat i daglig verksamhet, ersättning för korttidshem och en schablon för lokaler.

Förvaltningen instämmer i stort med förslaget men vill lyfta fram två synpunkter.

Förvaltningen anser att det är överkompensation att ge momskompensation på 5,4% till alla privata utförare oavsett om de drivs på entreprenad eller är enskild verksamhet. Det gäller framförallt boende och daglig verksamhet. I dessa verksamheter är kostnaderna för momsbe­lagda varor och tjänster liten. Det är viktigt att se över hur ersättningen för kost till utförarna påverkar stadsdelsförvaltningens budget.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Claes Elmgren m.fl. (S) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Alexandra Mattsson (V) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns tre förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från MP och S samt ett förslag från V.

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot beslu­tet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

Att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med följande tillägg:

Avgiften för lunch inom omsorg om personer med funktionsnedsättning skall vara kvar då detta i praktiken garanterar att vårdtagare har råd att äta den mat som serveras. Avgiften bör fastställas till förslagsvis 26 kronor. I de fall detta inte täcker de verkliga kostnaderna skall staden alternativt utföraren stå för mellanskillnaden. Måltiden fyller en mycket viktig social funktion för den enskilde och om inget kostnadstak sätts finns det risk för att många helt enkelt inte har råd. Om avgiften för lunch tas bort öppnar detta upp för att en mer ”marknadsanpassad” kostnad kan tas ut av utföraren. Att äta lunch ute i Stockholm idag kostar från 65:- och uppåt.

Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

  1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
  2. Därutöver anföra följande

Kvaliteten och behoven ska alltid komma i första rummet. För att nå dit måste välfär­den avkommersialiseras. Både offentligt och privat driven LSS-verksamhet ska foku­sera på behov, kvalitet och likvärdighet. Stadens LSS-verksamheter ska fortsätta att drivas i egen regi. När avtal för redan upphandlad verksamhet går ut ska driften återgå i stadens regi. Alla verksamheter som drivs av staden ska vara tillgängliga att söka för brukare i hela staden. De förtydliganden av administrativa rutiner oavsett regi som fö­reslås verkar rimliga, förutom att det behövs ett maxpris för lunchen i daglig verksam­het. Om priset ska avtalas från fall till fall finns risken att det blir för högt för bruka­ren. Dessutom kan en varierande prissättning leda till olika villkor för deltagarna bero­ende på typ av daglig verksamhet och utförare.

§15 Remissvar angående Stockholms stadsprogram för stöd till anhöriga 2012-2016

- Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 325-1035/2012

Dnr: 1.5.1.-399/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-399/12) daterat 2012-10-22. Stödet till anhöriga som vårdar en närstående förtydligades år 2009 i social-tjänstlagen. I la­gen står att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en när­stående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med funktionshin­der. Hittills har stödet huvudsakligen riktats till äldre personer, men intentionen med den skärpta lagstiftningen är att anhörigstödet ska vidgas och omfatta hela målgruppen, d v s an­höriga till äldre, långvarigt sjuka och till personer med funktionsnedsättning. Socialförvalt­ningen och äldreförvaltningen har därför utarbetat ett gemensamt förslag till program för stöd till anhöriga som vårdar personer som är både över och under 65 år. Programmet syftar till att uppnå likställighet i staden. Personer som vårdar eller stödjer närstående ska få likvärdiga insatser oavsett var i staden de bor.

I regeringens proposition som föregick lagändringen framhålls vikten av att förebygga att den anhörige själv blir fysiskt och psykiskt utsliten. Det betonas att den anhöriga ska ha möjlighet att ansöka om hjälp för egen del.

Programförslaget omfattar socialtjänstens hela verksamhet d v s äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen samt verksamheter enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Socialförvaltningen och äldre­förvaltningen föreslår att programmet för stöd till anhöriga ska gälla till och med 2016. Inför revidering av programmet ska en utvärdering göras.

Förvaltningen anser att det är bra att socialförvaltningen och äldreförvaltningen har utarbetat ett förslag till gemensamt program, som gäller alla anhöriga och andra som vårdar eller stöd­jer närstående, oavsett om de närstående är över eller under 65 år. I programmet föreslås att staden ska undersöka förutsättningarna för att erbjuda anhöriga ett webbaserat verktyg för råd, stöd och information vilket förvaltningen ser positivt på. Det är viktigt att kommunen fortsät­ter utveckla samverkan med landstinget och frivilligorganisationerna, så att man kompletterar varandras insatser och blir samverkanspartners.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi stödjer i huvudsak förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

Önskemålen från den vårdbehövande skall givetvis vara helt avgörande och konsulta­tioner ske i enrum mellan denne och stadens representant innan beslut om vård i hemmet eller annan vårdform fattas.

Det är viktigt att anhöriga som vårdar sina nära och kära i hemmet får allt det stöd, avlösning och kompletterande resurser som de anser att de behöver och som är möjliga att erbjuda. Att frivilligt vårda en anhörig i hemmet skall vara just frivilligt och aldrig ses som ett obligatorium eller tvång.

Ersättning i form av lön bör också utgå i de fall så önskas då vård som tillhandahålls av anhörig skall likställas med avlönat arbete och det också innebär en inbesparing för Stockholms Stad i jämförelse med t ex heldygnsomsorg. Den dag den anhörige inte orkar eller vill längre eller den vårdbehövandes situation ändrats så mycket till det sämre att anhörigvården inte längre räcker till skall inga inlåsningsmekanismer hindra utan samhällets institutioner skall då omedelbart träda in som en självklarhet.

§16 Motion om inrättandet av en social investeringsfond i Stockholms stad

- Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 3291334-2012

Dnr: 1.5.1.-456/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-456/12) daterat 2012-10-02. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått en remiss från kommunstyrelsen avseende en motion om inrättandet av en social investeringsfond. I motionen av Åsa Jernberg (MP) och Stefan Nils­son (MP) föreslås inrättandet av en investeringsfond för tidiga och förebyggande insatser för barn och unga.

Flera kommuner och landsting runt om i landet har börjat motverka utanförskapet genom so­ciala investeringsfonder. Det handlar om ett nytt perspektiv gällande att förebygga utanför­skapet. Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har utbildat hundratals beslutsfattare i olika beräkningsmetoder som visar på utanförskapets prislapp. Med utanför­skap menas exempelvis missbruk, hemlöshet, psykisk ohälsa, långtidssjukskrivning och ar­betslöshet. Genom att öronmärka och låsa pengar till förebyggande arbete kring barn ska det både hjälpa människor och göra så att pengar används på rätt sätt. Detta sker genom att kom­muner brukar exempelvis överskott till social investeringsfond.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från MP, S och V.

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

Att nämnden bifaller motionen samt att därutöver anföra

Vi noterar att förvaltningen i likhet med motionärerna menar att en långsiktig inve­steringsplan ger möjligheter som en ettårsbudget inte medger. I en Grön ekonomi räk­nas sociala insatser som investeringar. Sveriges kommuners och landstingsförbund ger även de numera anvisningar om det rimliga i att benämna sociala satsningar som investeringar.

Motionen föreslår en social investeringsfond för tidiga förebyggande insatser för barn och unga, att ge en möjlighet för dem som arbetar med barn- och unga att ligga steget före. Investera före istället för att få kostnader efter.

Förvaltningen tar upp dagens lyckosamma projektarbete med Skarpnäckslyftet. Många goda erfarenheter av att samarbete med olika aktörer för ungdomar bästa finns där att bygga vidare på i ett arbete med konstruktionen av social investeringsfond.

Särskilt uttalande

Claes Elmgren m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Vi ser också möjligheter att använda sociala investeringsfonder för andra sociala än­damål. Ett prioriterat område bör vara att bryta enskildas långvariga beroende av för­sörjningsstöd genom att erbjuda tidsbegränsade anställningar i staden. Det skulle ge långtidsarbetslösa ökade möjligheter att få in en fot på arbetsmarknaden och därige­nom minska trycket på den kommunala ekonomin.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§17 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.- 044/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsprognosen för januari-oktober 2012 läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (Dnr: 1.2.1.-044/12) daterat 2012-10-10.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 5,8 mnkr före resultatöverföring och ett noll­resultat efter resultatöverföring.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr. Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Förskolan prognostiserar ett un­derskott om 4,7 mnkr, vilket är hän­förbart till fem resultatenheter. Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funk­tionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 5,7 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 9,0 mnkr. Kultur och föreningsverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,1 mnkr. Nämnd och administ­ration, flyktingmottagande och arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar alla en budget i balans.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Verksamhetsuppföljning av Judiska Hemmet

Dnr: 1.2.1.-470/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1. -470/12) daterat 2012-10-04 Enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska en uppföljning av vård- och om­sorgsverksamheter utföras och kvaliteten fortlöpande säkras. En uppföljning av verksamheten på Judiska Hemmet genomfördes 2012-09-19. Förvaltningen anser att Judiska Hemmet bedri­ver en god verksamhet för äldre personer med fysiska funktionshinder och för äldre personer med demenssjukdom. Stor hänsyn tas till individuella önskemål och behov eftersom hela verksamheten bygger på judisk tro och judiska traditioner vilka genomsyrar den dagliga verk­samheten.

Förvaltningens samlade bedömning är att de boende tillförsäkras en god och säker omvård­nad. Verksamheten bedrivs i funktionella och trevliga lokaler.

.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§19 Verksamhetsuppföljning av Flygarhöjdens vård- och omsorgsboende

Dnr: 1.2.1.-471- 471/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1. -471/12) daterat 2012-10-04. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska en uppföljning av vård- och omsorgs­verksamheter utföras och kvaliteten fortlöpande säkras. En uppföljning av verksamheten på Fly­garhöjden genomfördes 2012-10-10.

Förvaltningen anser att Flygarhöjden bedriver en god verksamhet för yngre personer med de­menssjukdom. De erbjuder ett stort utbud av aktiviteter, såväl individuellt som i grupp. Den soci­ala dokumentationen är överskådlig och håller en mycket god kvalitet. Samtliga boende har ge­nomförandeplaner. Hälso- och sjukvårdsdokumentationen är också överlag bra dock saknas re­habplaner för de flesta boende. Uppföljning av rehabplaner kommer att göras vid nästa års upp­följning.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Anmäldes inkomna medborgarförslag enligt lista (bilaga 1; §20)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§21 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Inga skrivelser fanns att behandla

§22 Skrivelser och protokoll från nämndens råd enligt lista

Anmäldes protokoll fört vid rådet för funktionshindersfrågors sammanträde 2012-10-17 och protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde 2012-10-18. (bilaga 2; § 22).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§23 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilaga 3; § 23).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

Särskilt uttalande

Ordförande Sonny Österman m.fl. (M) och Daniel Forslund (FP) lämnar särskilt uttalande av­seende exploateringsnämndens beslut ” Samarbete och samordning för förändring av områ­dena kring Skarpa by. Svar på skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd.” enligt följande:

Det är glädjande att markanvisningar för bostäder i Skarpa By kommer att tas upp i Exploateringsnämnden under 2013, och att det kommer ske med hänsyn tagen till helhetsbilden och med god insyn till gällande planprogram Rustmästaren 2.

I Skarpa By finns det vårdinrättningar för individer med missbruks- och psykisk problematik. Verksamheterna drivs i undermåliga lokaler och därför är det bra att Micasa har inkommit med en markanvisningsansökan för att uppföra nya lokaler.

Under 2013 kommer dessutom Stiftelsen Hotellhem i Stockholm öppna upp för 38 lägenheter i Skarpa By – så kallade genomgångsbostäder för familjer.

Vi anser att det är av yttersta vikt att man beaktar helheten i Skarpa By och vinn­lägger sig om att skapa den fina boendemiljö som området har kapacitet att ut­vecklas till. Vidare så måste man beakta storleken på de vårdinrättningar som pla­neras för området. Att bedriva vård för 220 brukare med missbruks- och psykisk problematik i absolut närhet till genomgångsbostäder för familjer kan innebära att vård och rehabilitering påverkas negativt, samt att det kan bidra till en ökad otrygghet i Skarpa By.

§24 Minnesanteckningar Stadsmiljögruppens möte 2012-10-11

Dnr: 1.2.5.-350/12

BESLUT

Anmäldes minnesanteckningar från Stadsmiljögruppens möte 2012-10-11.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§25 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilaga 4; § 25).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§27 Tilldelning av kontrakt i upphandling av boendestöd, träfflokalen Lejdaren och Fallskärmens stödboende

Dnr: 2.2.2.-347/12

SEKRETESSÄRENDE

§28 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista