Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-12-19

Sammanträde 2012-12-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25
Bilagor till föredragningslista
2012-11-22 offentligt protokoll.pdf (553 kb)

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 34

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

8 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1.-485/11
(Utsändes)
Handläggare: Maria Laxvik Tel: 08-508 15 014

9 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträdestider för 2013

Dnr: 1.1.-511/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Stark Tel: 08- 508 15 034
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Fortsatt samarbete inom Skarpnäckslyftet 2013-2015

Dnr: 1.2.1.-556/12
(Utsändes)
Handläggare: Lars-Gunnar Winsa Tel: 08- 508 15 302
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Dnr: 1.1.-558/12
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel: 08- 508 15 055

12 Fler och bättre underhållna återvinningsstationer och insamling av matavfall

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-473/12
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel: 08- 508 154 58

13 Väggarna vid tunnelbanestationen i Skarpnäck

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-475/12
(Utsändes)
Handläggare: Mats Berglund Tel: 08- 508 154 58

14 Placering av förskola

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-432/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

15 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2013

Dnr: 1.1.-492/12
(Utsändes)
Handläggare: Carola Östling Tel: 08 508 15 055
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.- 044/12
Svar på skrivelse från Alexandra Mattson (V) och Hannes Anward (V) dnr 1.6.-404/12
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08 508 15 062

REMISSER

17 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad- projekt eDok.

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 033-799/2011
Dnr: 1.5.1.-509/12
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

18 Förbättringar av stadens föreningstavlor

Svar på remiss "Motion (2012:42) om förbättringar av stadens föreningstavlor", dnr 324-1256-2012
Dnr: 1.5.1.-466/12
(Utsändes)
Handläggare: Stefan Lundh Tel: 08- 508 15 054

19 Förslag till skolplan för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 322-1460/2012
Dnr: 1.5.1.-477/2012
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08- 508 15 097
Omedelbar justering

20 Utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS- korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 326-686/2012
Dnr: 1.5.1.-514/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095
Omedelbar justering

21 Nytt it-program för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 031-786/2012
Dnr: 1.5.1.-462/12
(Utsändes)
Handläggare: Glenn Kinberg Tel: 08-508 17 177
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 Trygg i skarpnäck 2011

Dnr: 1.2.-555/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

23 Anmälan av uppföljning av ramavtal gällande boendestöd genom Omsorgshuset i Stockholm AB

Dnr: 1.2.1.-535/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tel: 08- 508 15 418

24 Uppföljning av enheter i privat regi inom kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Skarpnäck

25 Uppföljning av Södra hemtjänstenheten i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Skarpnäck

Dnr: 1.2.1.-539/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095

26 Förlängning av entreprenadavtal för Hemmet för Gamla

Dnr: 1.2.1.-569/11
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Överenskommelse om förlängning av entreprenadavtal gällande nattpatrull och trygghetslarm nattetid inom hemtjänsten

Dnr: 2.2.2.-63/10
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095

28 Stockholmsenkäten angående ungdomars drogvanor 2012

Dnr: 6.-525/12
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel: 08 508 15 302

29 Protokoll- Lokalt styrgruppsmöte Rómané Bucá 2012-10-19

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

30 Protokoll- Lokalt styrgruppsmöte - kompletterande insatser romsk inkludering

2012-10-19
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

31 Minnesanteckningar 2012-10-04 BUS styrgruppsmöte, för barn och ungdomar som behöver stöd från såväl kommunen som landstinget

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

33 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7§ föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tel: 08- 508 15 153

36 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7§ föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08- 508 15 124

37 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7§ föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tel: 08- 508 15 153

38 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08- 508 15 124

39 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08 508 15 022
Bilagor till protokoll
Bilagor.pdf (34 kb)

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande Kristina Lutz (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 2 januari 2013 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 22 november 2012 har justerats den 30 november 2012.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade följande:

- En konferens för stadsdelsnämnden är planerad till den 12 mars 2013.

- Utbildning för nya nämndledamöter sker den 24 och 29 januari kl 16-19

- I veckan genomförde Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och polisen tillsammans med teatergruppen Ung utan pung aktiviteter för att uppmärksamma problemet med cannabis bland ungdomar. Aktiviteten har fått positiva reaktioner.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Vice ordförande Ewa Larsson (MP) aktualiserade problemet med brist på snöröjning i stadsdelen. Bl.a. är det problem för färdtjänsten att komma fram till gruppboende och rullstolsburna personer kan inte ta sig ut för att handla.

I diskussionen yttrade sig ordförande Kristina Lutz (M), Christoffer Kuckowski (M), Claes Elmgren (S), Daniel Forslund (FP), Alexandra Mattsson (V), Emil Adèn (S) och Birgitta Hansen (MP)

Claes Elmgren (S) frågade hur många barnfamiljer som blivit vräkta från sina bostäder i Skarpnäck.

Avdelningschef Lars-Gunnar Winsa svarade att ingen barnfamilj blivit vräkt under 2012.

Alexandra Mattsson (V) frågade hur förvaltningen kommer att klara budgeten för ekonomiskt bistånd för 2013.

Avdelningschef Lars-Gunnar Winsa svarade att stadsdelen under året haft en minskning av ärenden. Det arbete som bedrivs i nära kontakt med berörda och olika myndigheter har varit framgångsrikt och förhoppningsvis fortsätter antalet ärenden att minska. Om konjunkturen förändras kan dock behov av stöd öka.

§7 Verksamhetsplan 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1.-500/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Att godkänna förvaltningens förslag till beslut,

    • Verksamhetsplanen för år 2013 fastställs.
    • Resultatenheter enligt bilaga 1:5 fastställs.
    • Omslutningsförändringar om 53,0 mnkr redovisas till kommunstyrel­sen.
    • Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.

2. Ärendet justeras omedelbart, samt

3. Att därutöver anföra:

Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet (Skarpnäcksalliansen) har fått väl­jarnas förtroende att leda Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Skarpnäcksalliansen kommer under 2013 fortsätta arbetet med att göra vår stadsdel ännu mer at­traktiv att bo, arbeta och leva i. I en växande stadsdel som Skarpnäck ställs det höga krav på en utbyggd och välfungerande offentlig service, liksom på ett le­vande näringsutbud och välfungerande infrastruktur. Skarpnäcksalliansen fortsätter arbetet med att skapa en trygg, välplanerad och inbjudande stadsdel.

Genom samverkan med andra stadsdelar, förvaltningar och organisationer kan både kvalitet och servicenivå höjas samtidigt som administrationskostnaderna kan hållas nere. Ett aktivt erfarenhetsutbyte och metodutveckling inom olika verksamheter skapar mervärde både för stadsdelens invånare och medarbetare. Vi strävar också ständigt efter att hitta nya samarbetsformer och innovativa arbetssätt inom stadsdelen.


2012-12-19 5:2

Den ekonomiska utvecklingen i Skarpnäcks stadsdelsnämnd har under senare år stärkts och är nu på en stabilt positiv nivå. Trots det osäkra ekonomiska lä­get i världen kan Stockholms stad och Skarpnäcks stadsdelsnämnd därför upp­rätthålla en hög kvalitet i kommunal service, vård och omsorg.

Utbyggd och utvecklad förskola för fler barn

Förskolans värdegrund ska präglas av mångfald, alla människors lika rätt och värde, demokratiska värderingar och inflytande. Både barn och föräldrar ska känna att de har möjlighet att påverka verksamheten och ett inkluderande ar­betssätt ska vara ledstjärnan i förskoleverksamheten.

Skarpnäcks stadsdelsområde växer och föryngras. En fortsatt utbyggnad av stadsdelens förskoleverksamhet är därför av högsta prioritet för att säkerställa att barnomsorgsgarantin även fortsatt kan hållas. Nya förskolor byggs över hela stadsdelen för att möta ökningen av barn i vårt område. Arbetet för att möta de växande behoven har varit intensivt och lett till att vi under 2012 har kunnat starta ett stort antal nya barngrupper. En fortsatt utbyggnad är av högsta prio­ritet, och stadsdelsförvaltningen ska alltid bevaka behovet av nya förskoleloka­ler vid nybyggnationer i stadsdelen.

Det är viktigt att stadsdelsförvaltningens arbete med utbyggnaden av förskolan sker i nära samarbete med Exploateringskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Sisab. Inventeringen av gamla förskolelokaler i syfte att ersätta äldre byggnader med nya och större enheter på existerande förskoletomter ska ges särskild prio­ritet under 2013. Målet är att på längre sikt kunna erbjuda lokaler som erbju­der både en bättre pedagogisk miljö för barnen och en bättre arbetsmiljö för förskolepersonalen.

Att upprätthålla hög pedagogisk kvalitet samtidigt som barnunderlaget ökar är av yttersta vikt. Fler medarbetare med adekvat utbildning är en av hörnste­narna i kvalitetsarbetet. Arbetet med att öka personaltätheten ska ges hög prio­ritet under 2013. Det är glädjande att det målmedvetna arbetet med att uppfylla kommunfullmäktiges mål om barngruppernas storlek nu har givit resultat.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har under 2012 verkat för att införa flexiblare ti­der för syskon till barn som är hemma med föräldralediga föräldrar, vilket är avgörande för barnens möjlighet till en kontinuerlig pedagogisk verksamhet.

2012-12-19 5:3

Det är glädjande att förvaltningen arbetar med starkt fokus på offensiv rekry­tering i nya former. Nya rekryteringsformer bör prövas även under kommande år för att locka välutbildad förskolepersonal till stadsdelens förskolor.

En av förskolans centrala uppgifter är att aktivt stödja barnens språkutveck­ling. Skarpnäcksalliansen anser att ett välplanerat arbete för språkutveckling är av avgörande betydelse för barns möjligheter att uppnå trygghet, kunskap och framtidstro. Matematik är ett ämne som många skolelever upplever som svårt. Genom att redan i förskolan introducera matematik på ett lekfullt sätt ges barnen bättre förutsättningar att klara matematiken i skolan. Kulturella upplevelser är ett annat viktigt inslag i förskoleverksamheten, och stadsdelens förskolor ska fortsatt aktivt arbeta för att ge alla barn möjligheter till rika kul­turupplevelser och att kunna delta i skapande projekt.

Pedagogiskt Centrum för Skarpnäcks kommunala förskolor är ett viktigt verk­tyg för såväl kunskapsöverföring som för att utveckla pedagogik, stimulera pro­jekt och skapande. Pedagogiskt Centrum finns i Skarpnäcks Kulturhus, och är ett dynamiskt kunskapsnav där förskolepersonal möts och utbyter erfarenheter, tips och idéer i viktiga projekt och arbetsprocesser.

Öppna verksamheter för barn och ungdom

Den framgångsrika satsningen på projektet Skarpnäckslyftet som har bedrivits sedan 2009 har visat på mycket goda resultat. Genom nyskapande metoder för att tidig fånga upp ungdomar i Bagarmossen och Skarpnäck och ge möjlighet till feriearbete, utbildning eller arbete har betydande framsteg kunnat göras för att få fler ungdomar att ta ansvar både för sin egen och stadsdelens framtid. Det är därför oerhört glädjande att Skarpnäckslyftet kan förlängas fram till ut­gången av 2015, och att de nya metoder och arbetssätt som detta medfört kan inarbetas i stadsdelens verksamheter för barn och unga, liksom spridas till andra stadsdelar och kommuner. Det framgångsrika samarbetet med bland andra bostadsföretag, föreningar, polisen och Söderortsvisionen ska fortsätta utvecklas och stärkas under 2013.

I Skarpnäcks stadsdelsområde kan vi erbjuda ett brett utbud av öppna verk­samheter för barn och unga med fritidsgårdar, parklekar och den öppna för­skolan.


2012-12-19 5:4

Stadsdelens fritidsgårdar har kunnat utvecklas, utvidgas och upprustas konti­nuerligt som ett led i arbetet med Skarpnäckslyftet. De sociala aktiviteter som arrangeras vid fritidsgårdarna är ett värdefullt bidrag till att alla ungdomar i stadsdelen ska kunna få tillgång till socialt stöd, coachning och meningsfulla fri­tidsaktiviteter.

Satsningar på idrott- och föreningsliv är också en viktig del i det trygghets- och trivselskapande arbetet, inte minst för barn och unga. Ett rikt utbud av fritids­aktiviteter skapar social samhörighet och lokalt engagemang. Målet är att det i stadsdelen ska finnas ett brett utbud av idrotts- och föreningsverksamheter med publik från hela Stockholm.

En trygg och aktiv ålderdom

Oavsett var man befinner sig i livet är social samvaro som möjliggör ett inne­hållsrikt och aktivt liv, känslan av ett bra bemötande och trygghet – liksom möjligheten att påverka sin livssituation och att kunna njuta av en god måltid – oerhört betydelsefullt för människans hälsa och välbefinnande. Detta ska själv­klart finnas även när man blir äldre och drabbas av sviktande hälsa. I vår stadsdel arbetar vi aktivt för att tillförsäkra våra äldre en god livskvalitet. Det finns bland annat ett rikt utbud av öppna dagverksamheter som riktar sig till äldre med aktiviteter som tillgodoser olika intressen såsom hobbyverksamhet, dans, utflykter, utomhuscafé och lunchmusik. Aktiviteterna tillhandahålls ge­nom Mötesplats Hammarbyhöjden, som även finns i Skarpnäcks Kulturhus, och har varit mycket uppskattade och välbesökta. Utöver detta förmedlas akti­viteter och stöd inom ramen för frivillig väntjänst och lokala pensionärsföre­ningar i samarbete med stadsdelsnämnden. Det finns all anledning att fortsätta med dessa goda exempel och utveckla samarbetet ytterligare. Pensionärsrådet fyller en viktig rådgivande funktion till stadsdelsnämnden, och åtgärder har nu vidtagits för att Pensionärsrådet rean på ett tidigt skede ska kunna inkomma med synpunkter i budgetprocessen.

Våra äldre ska alltid känna sig trygga i att få sina individuella behov av vård och omsorg tillgodosedda och att deras rätt till valfrihet och självbestämmande beaktas i alla delar av vårdkedjan. Vården ska vara trygg och tillgänglig. Vår­dens utformning och innehåll ska i alla led utgå från den enskildes förutsätt­ningar och önskemål. Vi tror att förutsättningarna för att detta ska fungera är att individen får välja mellan olika utförare som bäst kan anpassas till de behov som finns, samt på ett bra och lättillgängligt sätt får vägledning i de möjligheter som erbjuds och stöd för att göra ett aktivt och medvetet val.

2012-12-19 5:5

Vi är stolta över och vill fortsätta utveckla den mångfald som finns inom hem­tjänsten i hela stadsdelen. Förutom kommunal hemtjänst organiserad för hela stadsdelen finns ett stort antal privata utförare med olika profil att välja på som kan möta individuella behov.

Utöver detta pågår i stadsdelen ett ständigt kvalitetshöjande arbete genom bland annat täta utvärderingar av våra boenden med brukarundersökningar, uppföljningar av olika insatser och tidigare genomförda kvalitetsupphand­lingar.

En hjärtefråga för Skarpnäcksalliansen under många år har också varit infö­randet av parboendegarantin. Det är därför mycket glädjande och efterlängtat att parboendegarantin nu har införts över hela Stockholm, så att äldre par som vill fortsätta att leva tillsammans ska kunna göra det även när endast en av dem har bedömts ha behov av ett vård- och omsorgsboende. Detta ska naturligtvis gälla även par av samma kön. Den kulturella mångfald som vi har och värnar i stadsdelen ställer också andra krav på äldrevården. Ett brett utbud av utförare kan bidra till att tillgodose de behov som finns.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stockholm växer och staden utvecklas inom flera områden. Nya bostäder och många andra byggnader planeras och byggs, inte minst i vår stadsdel. Det är därför betydelsefullt att vi alltid uppmärksammar och planerar för att alla de­lar av stadsdelen blir tillgängliga för alla. Tillgänglighet är avgörande för att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till och kunna delta i sam­hället på lika villkor och leva ett aktivt liv med en fungerande vardag. Det är därför grundläggande att tillgänglighetsaspekten alltid uppmärksammas och eventuella hinder åtgärdas redan på planeringsstadiet när man överväger att bygga nya bostäder, vid utformning av gatumiljön och vid inrättandet av loka­ler och publika miljöer. I dagens informationssamhälle handlar det också om att så långt det är möjligt genom olika hjälpmedel eller utformning anpassa kommunikationen så att alla utifrån sina egna förutsättningar kan inhämta, ta till sig och ha möjlighet att självständigt värdera den information som ges.

Skarpnäcksfältet är känd för sin goda tillgänglighet. Det finns många anpassade bostäder och många söker sig därför hit. Det är glädjande och det ska vi ut­veckla vidare. I takt med att ytterligare fler bostäder byggs i staden är det vik­tigt att säkra tillgången till anpassade boenden.


2012-12-19 5:6

I stadsdelen ordnas även aktiviteter genom träffpunkten Lejdaren i Kärrtorp, en mycket uppskattad verksamhet som riktar sig till personer med såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar och som utöver fritidsaktiviteter och so­cial samvaro även kan erbjuda arbetsträning. Utöver detta finns boendestöd­jare, hemtjänst, ledsagning, assistans och avlösning som kan bistå personer med psykiska funktionsnedsättningar i vardagen allt efter behov och som regelbun­det följs upp för att möta våra högt ställda kvalitetskrav.

Vi finner det angeläget att personer med funktionsnedsättning som har beviljats insatser så långt det är möjligt ska kunna påverka utformningen av insatserna samt ges möjlighet och hjälp att välja den utförare som passar bäst. Valfrihet ska gälla alla. I arbetet med att åtgärda återstående hinder för personer med funktionsnedsättning i vår stadsdel är nämndens dialog med det lokala handi­kapprådet värdefull.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknaden i Stockholm riskerar att försvagas under 2013. I kombina­tion med ökad inflyttning till stadsdelen av nya invånare med svag anknytning till arbetsmarknaden är årsmålen för 2013 ambitiösa. Sedan 2008 har dock an­talet hushåll med ekonomiskt bistånd minskat kraftigt från 744 personer till 562 personer (oktober 2012). Då invånartalat har ökat under perioden är det en procentuellt mycket stor minskning. Arbetsförmedlingen och Jobbtorgen har fått ytterligare resurser till att hjälpa våra invånare till självförsörjning under 2013. Utöver detta satsar stadsdelen 5,2 miljoner kronor på ytterligare arbets­marknadsåtgärder. Alla våra invånare ska få stöd och hjälp anpassat till deras unika behov. Vi lägger dessutom stor vikt vid fortsatta satsningar på sommar­jobb för stadsdelens ungdomar.

Årsmålet 2013 är att 97,7 % av invånarna inte är beroende av ekonomiskt bi­stånd och att 95,9 % av barnen i vår stadsdel lever i familjer som inte är bero­ende av ekonomiskt bistånd. Utgångspunkten är barnperspektivet och vi kom­mer under 2013 att utveckla våra evidensbaserade bedömningsinstrument yt­terligare i syfte att öka självförsörjningsgraden särskilt hos hushåll med barn.

Stadsdelsnämnden ser med stolthet på den satsning som förvaltningen nu initie­rat för att bryta det sociala utanförskap och den omfattande arbetslöshet som flertalet romer drabbas av idag. Att Skarpnäck nu kan gå i bräschen för att ut­veckla nya metoder som kan bryta utanförskap och diskriminering innebär att vi kan stå modell för andra kommuner eller stadsdelar i Stockholm.


2012-12-19 5:7

Den angelägna satsningen bedrivs genom projektet ”Romane Buca” och Skarp­näcks delprojekt ”Vägen till arbete för romer”.

En växande och grönskande stadsdel

Befolkningen i Skarpnäck ökar, precis som resten av Stockholms stad. Staden växer idag i en takt om 25 000-30 000 nya stockholmare varje år, och kommun­fullmäktige har beslutat att staden ska bygga 5 000 nya bostäder årligen fram till år 2030. För Skarpnäcks stadsdel innebär detta att behovet av fler bostäder måste tillgodoses, både genom förtätning och nya bostadsområden som kan pla­neras på lämpliga platser över hela stadsdelen, som exempelvis Skarpa By, om­rådet mellan Bagarmossen och Skarpnäck samt delar av Hammarbyhöjden och Björkhagen.

Nya och utvidgade former för samråd och dialog med invånarna inför kom­mande infrastrukturprojekt har initierats och ska fortsätta att utvecklas. Sam­rådsprocessen med invånarna ska utökas, genom att stadens förvaltningar ge­nom Exploaterings- och Stadsbyggnadskontoret bjuder in till öppna informa­tions- och samrådsmöten om nya byggprojekt. Möten som har hållits om sam­bandet mellan Bagarmossen och Skarpnäck under 2012 har haft god uppslut­ning. Det är viktigt att medborgarna på ett så tidigt stadium som möjligt ska kunna få en helhetsbild av och en ökad förståelse för de behov som måste tillgo­doses i en växande stad, och ges tillfälle att lämna synpunkter och på så sätt bi­dra med olika infallsvinklar till de tilltänkta lösningarna.

Skarpnäcks stadsdelsområde har många uppskattade grönområden som bjuder in till rekreation och friluftsliv, och ett stort antal av stadsdelens parker har rustas upp. Skarpnäcksalliansen har för avsikt att fortsätta att satsa på under­håll och skötsel så att våra parker är inbjudande och naturliga träffpunkter för medborgare i alla åldrar.

Flatenbadet är Stockholms största friluftsbad. Skarpnäcksalliansen har genom­fört en omfattande renovering av både badplatsen och byggnaderna vid Flaten, där stora insatser har gjort både från stadsdelsförvaltningen och Fastighetskon­toret för att återge Flatenbadet dess forna glans. Förutsättningarna är nu goda för att badet sommaren 2013 ska kunna utvecklas till ett utflyktsmål för hela Stockholm, med utvidgade serviceinrättningar, servering och ökad tillgänglig­het. Skötseln av Flatenbadet ska ha fortsatt hög prioritet.


2012-12-19 5:8

Levande centrum och ett attraktivt näringslivsklimat

För att skapa förutsättningar för en dynamisk och levande stadsmiljö som växer krävs att det finns en god balans mellan bostäder, arbetsplatser och kommersi­ella ytor i hela stadsdelsområdet. Idag har vi alltför få arbetsplatser, och det be­hövs ett ökat och mer varierat utbud av butiker, blandat med annan samhälls­service, i stadsdelsområdets olika centrum. Varje centrum ska ha en god till­gänglighet vare sig man promenerar, cyklar, åker kollektivt, är bilburen och/eller är rörelsehindrad. Ett centrum som präglas av trivsamhet, med till­gång till attraktiva lokaler, skapar en positiv miljö för både företag och kunder.

Genom att stadsdelens befolkning växer och föryngras skapas förutsättningar för ett förbättrat och mer levande serviceutbud i de lokala mindre centrumen. Det lyckade exemplet Kärrtorp, där man genom samverkan mellan fastighets­ägare och företagare har väckt nytt liv i ett mindre centrum, har följts av sats­ning i Bagarmossens Centrum som nu glädjande nog har en fungerande företa­garförening.

Som en uppföljning av Söderortsvisionen ska förvaltningen aktivt verka för att nyetablering av företag och arbetsplatser förläggs till stadsdelen, särskilt till Skarpnäcksfältet. Samarbetet med lokala företagarföreningar och näringslivs­företrädare ska stimuleras, utvecklas och fördjupas. Detta sker bland annat ge­nom stadsdelens näringslivsråd där företrädare för förvaltning och nämnd del­tar tillsammans med lokala företagare. Nya samverkansformer och en utvidgad dialog kring hur våra stadsdelar ska utvecklas och förbättras är en prioriterad fråga för Skarpnäcksalliansen.

Infrastruktur och kollektivtrafik

I och med att Skarpnäck växer och förtätas ökar också kraven på stadsdelsom­rådets infrastruktur. Nya förbindelser och förbättrade kommunikationer mel­lan de olika stadsdelarna i vårt område är viktigt, både för att skapa ett mer sammanhållet stadsdelsområde och för att bättre integrera stadsdelsområdet med kringliggande områden. Att göra Stockholm till en mer sammanhållen stad utgör en grundläggande tanke i översiktsplanen ”Promenadstaden” som anta­gits av kommunfullmäktige.


2012-12-19 5:9

I detta sammanhang är det viktigt att en helhetssyn tillämpas vid bostadsbyg­gande och stadsplanering, vilket innebär att utvecklingen av infrastrukturen i vårt stadsdelsområde måste innehålla såväl en utbyggnad av gång-, cykel- och bilvägar.

Vidare bör nya parkeringar byggas i anslutning till kollektivtrafik för att un­derlätta arbetspendling, liksom förbättringar för kollektivtrafiken i form av nya busslinjer och ökad turtäthet för befintliga busslinjer. Planeringen av Spårväg Syd måste fortsätta och målsättning bör vara att knyta ihop hela Söderort, från Skarpnäck till Skärholmen. En satsning på laddstolpar för el- och laddhybrid­bilar är önskvärd och kan genomföras tillsammans med det lokala näringslivet.

När kommande byggprojekt planeras i stadsdelen, där sambandet mellan Ba­garmossen och Skarpnäck är det mest omfattande, är det viktigt att planarbetet inkluderar satsningar på tätare kollektivtrafik, förenkling för gång- och cykel­trafik liksom en utredning av behovet av en komplettering eller upprustning av vägnätet.

Vid en exploatering av Skarpa By där Skarpnäcksfältet växer söderut bör Stockholms stad tillsammans med Storstockholms Lokaltrafik (SL) utreda för­utsättningarna att färdigställa och öppna den redan förberedda södra upp­gången på Skarpnäcks tunnelbanestation, som ursprungligen planerades vid Zeppelinargatan. Detta skulle underlätta en god tillgång till kollektivtrafik för ett växande Skarpnäck och Skarpa By. Ytterligare en uppgång skulle också kunna erbjuda en attraktiv omstigningsplats för busstrafiken från exempelvis Sköndal, Fagersjö och Tyresö.

En trygg och säker stadsdel

Det är en grundläggande rättighet att känna sig trygg och säker när man vistas ute i sitt närområde. Undersökningar gjorda i vår stadsdel visar att en stor an­del av invånarna känner sig otrygga. Vi kan dock konstatera att tryggheten ge­nerellt har ökat i vår stadsdel. I den del av stadsdelen där Skarpnäckslyftet främst har varit verksamt, Bagarmossen, kan vi konstatera en markant skillnad till det bättre. Det är därför med stor glädje, som vi kan konstatera att Skarp­näckslyftet kommer att fortsätta i minst ytterligare tre år. Som en del i denna satsning har Alliansen sett till att Skarpnäcksfältet har fått en helt ny fritids­gård, som under 2013 kommer att bidra till en tryggare stadsdel.

2012-12-19 5:10

Att förvaltningen har varit framgångsrik i sitt sociala arbete, visar bland annat att antalet omhändertagna ungdomar enligt LVU § 12 har sjunkit från 13 stycken (år 2009) till 2 (år 2011). Den omständigheten, plus att antalet familjer som har sin huvudsakliga försörjning via försörjningsstöd har minskat tack vare förvaltningens aktiva arbete, gör att tryggheten på sikt kommer att öka yt­terligare.

Förvaltningen ska fortsätta det pågående arbetet med trygghetsskapande åt­gärder. Det kan exempelvis handla om att arrangera trygghetsvandringar lö­pande även under 2013. På trygghetsvandringarna ska platser identifieras som exempelvis behöver slyröjas eller erhålla en bättre belysning. Alliansen anser det viktigt att förvaltningen har en öppen och välkomnande inställning till trygghetsskapande åtgärder från privata eller enskilda utövare.

Det är viktigt att klotter och skadegörelse åtgärdas så snart som möjligt, då en skräpig miljö inbjuder till ytterligare nedskräpning. Förvaltningen bör ha en fortsatt nära dialog med ansvariga fastighetsägare och polisen så att klotter, olaglig affischering och skadegörelse kan stävjas. Skarpnäcksalliansen vill fort­sätta att uppmuntra invånarna till att rapportera in klotter och annan skadegö­relse och göra det så enkelt som möjligt att kunna felanmäla detta till staden.

Kultur och föreningsliv

Vi tror att ett rikt kultur- och föreningsliv berikar hela stadsdelen. Vi kommer därför att fortsätta att arbeta för att dessa utvecklas och stimuleras. Alla ska kunna njuta av ett rikt och varierat lokalt kulturliv som bedrivs av en mångfald föreningar, teatergrupper och fria kulturutövare. Som ett led i detta kommer ideella föreningar i stadsdelen att kunna ansöka om föreningsbidrag för aktivi­teter som är öppna för alla och som riktar sig till barn och ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Denna möjlighet erbjuds även för lokala kulturföreningar och föreningar som främjar integration och mångfald.

Ett levande lokalt kulturliv behöver ändamålsenliga lokaler, och detta finns i stadsdelen genom bl.a. Skarpnäcks Kulturhus och biograf Reflexen i Kärrtorp, som upplåter sina lokaler till kulturverksamhet och som vi aktivt stödjer från stadsdelsnämnden. Sedan nyinvigningen av Skarpnäcks Kulturhus har ett fler­tal välbesökta kulturaktiviteter genomförts. Under 2013 räknar vi med att ca 26000 personer kommer att besöka kulturhuset.


2012-12-19 5:11

För Reflexens del är det sär­skilt glädjande att verksamheten med vårt stöd har lyckats finansiera inköp av nya digitala filmprojektorer som kommer att installeras under december 2012/januari 2013.

Digitaliseringen har varit en förutsättning för att denna mycket omtyckta biograf som har funnits i stadsdelen sedan 60-talet och som är ett nav i stadsdelens kulturliv ska kunna överleva.

När digitaliseringen nu blir verklighet kommer verksamheten att bli mer bär­kraftig genom minskade kostnader för filmtransporter men också då den digi­tala tekniken möjliggör en utvidgning av verksamheten med t.ex. livesänd­ningar. Därmed finns potential att locka en ännu bredare publik.

Våra förskolor har flera gånger uppmärksammats för sitt kvalitativa arbete med att på ett lekfullt sätt introducera kulturverksamhet för barn genom ska­pande aktiviteter och projekt. Under 2013 kommer detta arbete att fortsätta och breddas då stadsdelen i samtliga verksamheter som innefattar barn och unga kommer att arbeta efter barn- och ungdomskulturplanen ”Kultur i Ögon­höjd”. Detta är bara ett av många exempel på hur vi vill arbeta i vår stadsdel för att göra kulturen tillgänglig för alla. Vi vill verka för en stadsdel som känne­tecknas av ett varierat utbud av kulturella aktiviteter och upplevelser för med­borgarna och som lockar publik från hela Stockholm.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.1.-500/12) daterat 2012-12-04.

Kommunfullmäktige har fastställt budgeten för 2013. I enlighet med stadens regler för ekono­misk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kom­mande året med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt.

Kommunfullmäktiges budget är stadens övergripande styrdokument för verksamhetsåret. Kom­munfullmäktige har i budgeten för 2013 fastställt tre övergripande inriktningsmål och ett antal mål för verksamhetsområdena. Indikatorer har fastställts som ska följas upp under året. Specifika aktiviteter har angetts som ska genomföras för att säkerställa att målen nås. Stadsdels­nämnden ska därför i sin verksamhetsplan, utifrån kommunfullmäktiges mål, ange sina mål för respektive verksamhetsområde och årsmål för indikatorerna. Därutöver har nämn­den möjlighet att ange egna indikatorer och aktiviteter.


2012-12-19 5:12

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) och ersättaren Simon Lundberg (C) yrkar bifall till eget förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut

Claes Elmgren m.fl. (S) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Alexandra Mattsson (V) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns fyra förslag till beslut, ett från M, FP och C, ett från MP, ett för­slag från S och ett från V.

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt ordförande Kristina Lutz m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) och ersättaren Simon Lundberg (C) förslag till beslut.

Reservation

Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

1. att delvis fastställa förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2013,

2. samt därutöver anföra följande:

Vi konstaterar inledningsvis att den föreslagna verksamhetsplanen innehåller flera bra förslag. Men de är otillräckliga för att möta de behov och utmaningar vi har att möta i vårt stadsdelsområde. I det följande redovisar vi socialdemokraternas förslag till de viktigaste åtgärderna under 2013.

Det socialdemokratiska budgetförslaget för 2013 i kommunfullmäktige skulle gett Skarpnäck drygt 8 miljoner ytterligare i ekonomiska resurser för att klara viktiga kvalitetssatsningar. Det hade också inneburit en offensiv jobbsatsning.


2012-12-19 5:13

Projektet Jobb i stället för bidrag påverkar flertalet ansvarsområden och innebär ett konstruktivt och nytt sätt att möta arbetslöshet och utanförskap. Det ger samtidigt arbetslivserfarenhet och gör det möjligt att förstärka kvaliteten i många kommunala verksamheter.

I det följande kommenterar vi de områden i nämndens verksamhet vi anser särskilt viktiga och där socialdemokraterna i den centrala budgeten gjort ekonomiska satsningar utöver majoritetens förslag. I anslutning till respektive område lämnar vi också i vissa fall förslag till andra mål, indikatorer och aktiviteter.

Förskoleverksamhet

Fullmäktiges mål om antalet barn i små- respektive storbarnsgrupper måste hållas. På sikt bör målet vara att ytterligare minska grupperna. All forskning och erfarenhet understryker vikten av små grupper för att ge bra förutsättningar för verksamheten. Grupperna i Skarpnäck är för stora och behöver minskas. Inte minst har föräldrar vid återkommande tillfällen fört fram kritiska synpunkter som rör antalet barn i förskolans grupper.

· Vi föreslår att indikatorn antal förskolebarn per anställd ska utgöras av fullmäktiges uppsatta mål 4,9.

· Vi vill också att målet för andelen nöjda föräldrar sätts till 85 procent vilket är i paritet med fullmäktiges mål.

· Vi vill också ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden redovisa de fall där fullmäktiges mål för gruppstorlek inte efterlevs och i dessa fall ta fram en handlingsplan, inklusive kostnadsberäkningar, om vad som krävs för att uppnå målsättningen.

Andelen förskollärare behöver öka för att säkra den pedagogiska verksamheten. Det krävs handlings- och utvecklingsplaner både för anställda och för att rekrytera personal med förskoleutbildning. Tillsammans med andra stadsdelar bör insatser göras för att öka antalet utbildningsplatser vid universiteten och högskolorna. Det är också viktigt att satsa på barnskötarna och ge denna yrkesgrupp möjlighet till kompetensutveckling och ge barnskötarna vettiga villkor i fråga om bland annat arbetstid. Andelen deltidsanställda som erbjuds arbeta heltid bör därför vara högre.


2012-12-19 5:14

· Utöver de aktiviteter som anges i verksamhetsplanen, vill vi ge förvaltningen i uppdrag att redovisa hur andelen förskollärare fördelar sig på enheterna och vilka åtgärder som bör övervägas för rekrytering, utrymme för kompetensutveckling för all personal och i vilken utsträckning barnskötare är deltidsanställda.

· Vi föreslår också att stadsdelsnämndens mål för andelen utbildade förskolelärare ska uppgå till minst 46 procent.

För att klara barnomsorgsgarantin och möta de ökade behoven av platser inom förskolan krävs en fortsatt utbyggnad. Varje projektering av bostäder måste därför uppmärksamma behovet av förskoleplatser. Utgångspunkten bör vara att storleken på enheter som etableras utgår från barnens behov. Vi är tveksamma till de stora förskoleenheter som redan anlagts och som planeras i vår stadsdel. Strävan bör i stället vara att få till stånd fler mindre enheter.

Vi vill särskilt uppmärksamma barnens rätt till en utvecklande och trygg utemiljö. Takten i upprustningen av förskolornas utemiljöer måste öka. På alltför många enheter är utemiljön fortfarande toreftig och bristfällig.

· Vi vill därför att förvaltningen tar fram en plan för att förbättra den fysiska miljön vid enheter som ännu inte rustats upp.

Det är viktigt att öppettiderna inom förskolan även passar föräldrar som jobbar på obekväma arbetstider. Utgångspunkten bör vara att stadsdelsnämnden ska kunna erbjuda barnomsorg nattetid till de som efterfrågar det.

· Vi vill därför att förvaltningen undersöker och redovisar behovet av förskoleverksamhet på andra tider än dagtid (s.k. nattis).

Det socialdemokratiska förslaget till stadens budget 2013 om Jobb i stället för bidrag, skulle särskilt inom förskoleområdet kunna förstärka stadsdelens arbete med att öka personaltätheten.

Verksamhet för barn och ungdom
Skarpnäckslyftet är av stor vikt för stadsdelen. Vi bejakar och stödjer fullt ut de insatser som görs inom Skarpnäckslyftets ramar. Projektet bygger i hög grad på samverkan med andra aktörer, däribland olika frivilligorganisationer.


2012-12-19 5:15

Vikten av uppsökande verksamhet som vänder sig till skolor och miljöer där barn och unga vistas kan inte nog understrykas. Utöver de satsningar som görs inom ramen för Skarpnäckslyftet, vill vi se större utrymme för uppsökande verksamhet inom den ordinarie verksamheten för att så tidigt som möjligt fånga upp behov av insatser från stadsdelens sida. Det kan göras av familjebehandlare och det kan göras i samarbete med personal i den öppna förskolan. För att kunna ta ställning till hur behovet av tidiga insatser ännu bättre kan tillgodoses, behövs dock ett fördjupat underlag från förvaltningens sida.

I dagsläget saknas fritidsgårdar i Kärrtorp och Hammarbyhöjden. Målsättningen bör vara att ge unga även i dessa delar möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter.

· Under året bör förvaltningen utreda förutsättningarna för att ge unga i Kärrtorp och Hammarbyhöjden tillgång till en aktiv fritid i en kommunal fritidsgård.

Uppföljningar har visat att tillgängligheten till den gemensamma ungdomsmottagningen vid Gullmarsplan har minskat för ungdomarna i Skarpnäck. Framförallt gäller detta möjligheterna att träffa en gynekolog. Väntetiderna är oacceptabelt långa.

· Förvaltningen bör under året fortlöpande redovisa vilka åtgärder som vidtas för att öka tillgängligheten för unga i Skarpnäck när det gäller den gemensamma ungdomsmottagningen vid Gullmarsplan.

Parklekarna i Skarpnäck är omtyckta och väl utnyttjade. Dessvärre finns stora behov av upprustning och även mer utåtriktade verksamheter till föräldrar. Öppen förskola fyller alltjämt en viktig funktion och riktade insatser kan bidra till minskade sociala problem. Parklekarna är samtidigt populära även för barn i förskolan och de lägre klasserna i skolan.

· Förvaltningen bör ta fram en plan på parklekarnas behov av fysisk upprustning, samt anger hur parklekarna kan utvecklas för att bli mötesplatser också för lite äldre barn.

För många barn och unga fyller sommarkollo en viktig funktion. Stadsdelsförvaltningens arbete med att sprida information om denna möjlighet är viktig. Det är också viktigt att förvaltningen kan klargöra vilka hinder som kan finnas för barn och unga att söka sig till och delta i kolloverksamheten.


2012-12-19 5:16

Enligt tidigare uppgifter till nämnden står en stor grupp småbarnsfamiljer med invandrarbakgrund utanför öppen förskola och förskola. En starkt bidragande orsak till detta utanförskap är det borgerliga vårdnadsbidraget som finns i staden. För att motverka de negativa effekterna av vårdnadsbidraget krävs ökad kunskap.

· Förvaltningen bör därför återkomma till nämnden med en redovisning av hur många småbarnsfamiljer som av olika skäl inte tar del av kommunala verksamheter som öppen förskola och förskoleverksamhet.

Det socialdemokratiska förslaget till stadens budget 2013 om Jobb i stället för bidrag, skulle särskilt inom förskoleverksamheten kunna förstärka arbetet med att rusta upp parklekar och erbjuda mer aktiviteter riktade åt barn och unga.

Kultur- och föreningsverksamhet
Kulturhuset i Skarpnäck är en viktig mötesplats för kulturen i vår stadsdel. Likaså är det viktigt att verka för att mötesplatser som Reflexen och lokala teater- och sånggrupper som Turteatern och Näktergalningarna kan fortsätta verka lokalt. Tyvärr är stadsdelens resurser alltför begränsade för att på allvar främja och ge förutsättningar för ett aktivt kulturliv som berikar det lokala samhället och som kan vara en kraft i förskolans och skolans kulturutövning. Vi skulle gärna se att utbudet av kulturell verksamhet kunde utvecklas med särskilt fokus på barn och unga, vilket ställer krav på ett fördjupat samarbete mellan det lokala kultur- och föreningslivet och skolorna.

· I syfte att få en klarare uppfattning av hur det lokala kulturlivet skulle kunna utvecklas och i högre grad samverka med förskola, skola och andra delar av lokalsamhället, föreslår vi att förvaltningen anordnar en visionsdag med berörda aktörer. Syftet med en sådan dag (eller halvdag) skulle vara att få en tydligare bild av vilka kulturverksamheter som finns i stadsdelen och hur dessa kan utvecklas ytterligare genom samverkan med bl.a. skolan.

Äldreomsorg
Stadsdelsnämnden har ett avgörande ansvar för att våra äldre kan garanteras god livskvalitet och värdig omsorg. I takt med stigande ålder och fysiska begränsningar blir det allt viktigare att äldreomsorgen har de resurser som krävs för en god vård och omsorg. Omsorgen om äldre är en mycket personalintensiv verksamhet, det är den mänskliga kontakten som skapar livskvalitet. I den socialdemokratiska budgeten finns därför resurser avsatta för att på olika sätt utveckla och höja kvaliteten i äldreomsorgen.

2012-12-19 5:17

De alltför snäva tidsramarna i hemtjänsten har försvårat kvalitetsutvecklingen i verksamheten. Hemtjänstpersonalens kompetensutveckling och arbetsförutsättningar måste förbättras för att garantera personalkontinuitet och en god arbetsmiljö.

Den äldre måste kunna räkna med att den tid som biståndsbedömningen beslutat också kommer den äldre till del och att brukarens inflytande över hur tiden används måste öka. Det gäller exempelvis rätten till utevistelse, tillgång till sociala aktiviteter och god, hemlagad mat.

En stor brist i valfriheten för de äldre i Skarpnäck rättas nu till när Skarpnäcks kommunala hemtjänst kommer att erbjuda hemtjänst i hela stadsdelsområdet.

Det naturliga åldrandet ska inte behöva begränsa de äldres möjlighet att ta del av stadens utbud av kultur och föreningsliv. Små åtgärder för att förbättra tillgängligheten i befintligt bostadsbestånd kan göra stor skillnad, inte bara för den äldres faktiska valfrihet utan också för att underlätta hemtjänstens arbete. Det skulle också på ett konstruktivt sätt möta dagens och morgondagens äldres behov av mer tillgängliga bostäder.

· Vi föreslår därför att förvaltningen tar initiativ till en aktiv samverkan med stadsdelens fastighetsägare för att förbättra tillgängligheten i befintligt bostadsbestånd

Under kommande år är det de yngre pensionärerna som ökar i antal. Det är en relativt frisk och aktiv grupp medborgare som både kan och vill delta i kulturella och föreningsaktiviteter. Forskning har också visat betydelsen av social stimulans för såväl psykisk som fysisk hälsa.

· Vi vill därför att förvaltningen återkommer med en redovisning av om och i så fall hur stödet till pensionärsorganisationerna kan öka, så att dessa kan erbjuda verksamhet i öppna träffpunkter i samtliga stadsdelar.

Socialtjänsten
Trots en hårdnande arbetsmarknad och en tilltagande utsatthet för framförallt ensamstående hushåll med barn och hushåll med invandrarbakgrund minskar de ekonomiska resurserna snarare än ökar i Socialtjänstens budget för 2013.

Barnperspektivet
Insatserna för utsatta barn behöver förstärkas inom samtliga delar av det sociala arbetet. Tidiga insatser är avgörande för att möjliggöra en jämlik utveckling för alla barn.


2012-12-19 5:18

· För att utveckla föräldraverksamheten och förstärka det förebyggande och icke-biståndsbedömda arbetet för barn i Skarpnäck vill vi därför inrätta en träffpunkt, Familjecentral, för småbarnsföräldrar. Där ska öppen förskola, mödravård och barnavård tillsammans med andra pedagogiska och sociala resurser kunna erbjuda småbarnsföräldrar stöd och aktiviteter.

Vi efterlyser också en fördjupad kunskap om barnens situation i vårt stadsdelsområde. Rädda Barnens årsrapport redovisar en ökad utsatthet för barn till ensamstående föräldrar. Ensamstående föräldrar med utländsk härkomst är ytterligare förstärkt utsatta. I den statistik som Rädda barnen redovisar på stadsdelsnivå hamnar Skarpnäck inte på några alarmerande tal, även om all barnfattigdom i sig är alarmerande. Rapporten säger inget om hur fördelningen av barnfattigdomen ser ut inom Skarpnäcks stadsdelsområde. Vi kan på säkra grunder anta att barnfattigdomen, enligt Rädda Barnens definition, ser helt olika ut i Björkhagen/Hammarby och Bagarmossen/Skarpnäcksfältet. Inom dessa områden skiljer det sig med stor sannolikhet också väsentligt mellan olika delområden och bostadstyper.

· Vi föreslår därför att förvaltningen under året redovisar en fördjupad statistik om barnfattigdomen i Skarpnäcks stadsdelsområde. En sådan redovisning skulle tydliggöra den verklighet vi ansvarar för och underlätta våra prioriteringar av knappa resurser.

Individ- och familjeomsorg, Socialpsykiatri och Ekonomiskt bistånd
En femtedel av nämndens nettobudget för 2013, 173 mnkr, är i olika former stöd till utsatta hushåll inom områdena Individ- och familjeomsorg, Socialpsykiatri och Ekonomiskt bistånd. Det är en oförändrad nivå från 2012.

Utan ytterligare resurser till Socialtjänstens verksamhetsområden kommer inte den mycket trängda arbetssituation som stadens socialsekreterare vittnar om i olika sammanhang att kunna förändras i positiv riktning. Tvärtom riskerar den nu att förstärkas ytterligare med uppenbar risk för att kvaliteten och omsorgen i det sociala arbetet äventyras. Den socialdemokratiska budgeten förstärker därför det ekonomiska utrymmet för förebyggande arbete inom Individ och familjeomsorg.

En positiv förändring inom Socialtjänstens område är tillkomsten av den gemensamma mottagningsenheten. Liksom förvaltningen vill vi tro att den kan komma att förbättra kvaliteten och öka effektiviteten i det sociala arbetet, inte minst när det gäller vräkningsförebyggande insatser och arbetet för våldsutsatta personer.


2012-12-19 5:19

Förvaltningen har också i andra projekt visat stark utvecklingsvilja. Verksamheterna inom Steget och Romane Bucá är exempel på projekt som på ett konstruktivt sätt kan bryta utanförskap och öka delaktigheten hos grupper som tidigare varit svåra att aktivera.

· Vi stödjer detta arbetssätt och ser fram ett fortsatt aktivt utvecklingsarbete inom socialtjänsten.

Ensamkommande flyktingbarn
Skarpnäck, liksom ett antal andra stadsdelar har kontinuerligt ökade kostnader för alltfler ensamkommande flyktingbarn. Verksamheten bedrivs idag utan central samordning och erfarenhetsåterföring. Det leder sannolikt till såväl skiftande kvalitet i omsorgen som onödiga kostnader.

· Vi efterlyser en central samordning för att säkerställa kvaliteten i omhändertagandet av unga människor i en mycket utsatt situation och föreslår att förvaltningen aktivt arbetar för detta.

Socialpsykiatri
Den socialpsykiatriska verksamheten har en stor strategisk betydelse för livskvaliteten hos sina brukare , där kontinuitet och delaktighet är avgörande för brukarna. Uppföljningen av den av alliansen nu upphandlade verksamheten måste säkerställa att brukarna erbjuds den delaktighet och tillgänglighet som är verksamhens mål.

Ekonomiskt bistånd
Budgeten för ekonomiskt bistånd baseras på färre bidragshushåll och ett lägre medelbidrag än utfallet för 2012. Om tanken är att flera hushåll ska komma i arbete och inte vara i behov av försörjningsstöd, saknar vi förslag som på ett trovärdigt sätt erbjuder arbete i stället för bidrag. Troligare är att det under 2013 kommer att ske en fortsatt allt snävare tillämpning av bidragsanvisningarna och än större svårigheter för berörda hushåll att minska sitt utanförskap.

Det socialdemokratiska förslaget till stadens budget 2013 om Jobb i stället för bidrag visar hur en kraftfull och konstruktiv satsning på arbetstillfällen ska kunna bryta bidragsberoendet.


2012-12-19 5:20

Stadsmiljö
Medborgarna i Skarpnäck visar fortfarande att man inte är tillräckligt nöjda med kvaliteten på skötseln av stadsmiljön som är vårt gemensamma uterum. Medborgarundersökningen 2012 visar vissa förbättringar men är långt ifrån acceptabel. Det är vår förhoppning att ambitionerna i den senaste upphandlingen av parkskötseln ska infrias och ge positiva effekter i nästa medborgarundersökning.

· Vi föreslår därför att årsmålet för andelen som uttrycker nöjdhet med skötsel av park och grönområden uppgår till 70 procent.

Ett led i att utveckla park- och grönområdena är att verka för fler lokala brukaravtal och även uppmuntra och ge förutsättningar för odlingslotter.

· Förvaltningen bör återkomma med ett mål eller förslag på aktiviteter som leder till att fler brukaravtal sluts och fler odlingslotter kommer till stånd.

De alltför få och ofta undermåligt skötta återvinningsstationerna är ett stort störningsmoment i stadsmiljön och sannolikt ett hinder för att uppnå godtagbart nöjda medborgare. Det är producentbolagen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret som ansvarar för verksamheten kring återvinningsstationerna, vilket inte får hindra oss som lokalt ansvariga från att aktivt kräva ändringar på uppenbara missförhållanden.

Det är av största vikt att stadsdelsnämnden är aktiv och främjar en positiv utveckling av stadsdelens torg och parker. Vi vill särskilt fästa vikt vid att utveckla torgen och omkringliggande miljöer i Bagarmossen och Kärrtorp. Enligt vår mening räcker det inte med att nämnden enbart fungerar som en remissinstans i stadsbyggnadsfrågor, utan det krävs också ett större engagemang att driva på en positiv utveckling i dessa frågor. Dels handlar det om att stärka det lokala näringslivet, dels om att öka trygghet och bidra till en ökad social sammanhållning.

I takt med att stadsdelen växer blir det viktigt med mötesplatser. Vi vill i det sammanhanget särskilt föra fram behovet av fler idrottshallar i vår stadsdel. Etablering av idrottshallar är kostsamma men nödvändiga. I samband med pågående större exploateringar bör det vara möjligt att finna utrymme för nya idrottshallar eller upprustningar av befintliga hallar.

· Stadsdelsförvaltningen bör därför ges i uppdrag att undersöka vilka möjliga att öka tillgången till lokala idrottshallar.


2012-12-19 5:21

Det socialdemokratiska förslaget till stadens budget 2013 om Jobb i stället för bidrag, skulle särskilt inom området Stadsmiljö kunna förstärka stadsdelens arbete med skötsel och underhåll av den gröna stadsmiljön, exempelvis med ansning, städning och slyröjning.

Arbetsmarknadsåtgärder
Det är av största vikt att mer resurser ges för sommarjobb för ungdomar. Vi ser därför fram emot ett positivt besked från Söderortsvisionen angående ytterligare medel. Målet bör vara att erbjuda alla som söker sommarjobb möjligheter att arbetar en del av sommarlovet.

Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till verksamhetsplan för 2013.

2. Förvaltningen får återkomma med ett nytt förslag enligt Vänsterpartiets reservation i fullmäktige och vad som framförs i denna reservation.

Plats att leva – Rätt att bo

Stockholm ska vara en stad i balans – ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Det kräver en politik för jämlikhet. Idag ökar istället segregationen i boendet, skolan och på arbetsmarknaden. Staden ska också överleva. Det kräver en politik för mins­kad klimatpåverkan.

Stockholm ska vara en öppen, tillgänglig och spännande stad där människor från hela världen är fria och trygga. Människors behov och kvaliteten i välfärden ska komma i första rummet. Välfärden ska finnas där den bäst behövs och inte där den ger mest vinst. Välfärden ska därför befrias från kommersiella intressen samtidigt som aktörer som vill utveckla välfärden kan verka i en bolagsform utan vinstsyfte. Aktivitetspla­ner, avknoppning och utmaning avskaffas.

Stadsdelsnämnden ska få tillbaka sin uppgift som handlingskraftigt forum för lokal demokrati. Idag hänvisas oftast medborgarna till centrala nämnder när de kommer med frågor och förslag. Allt fler beslut om välfärden fattas i bolagsstyrelser. Nämn­derna tvingas allt mer ta ställning till remisser och entreprenader och allt mindre till utveckling av egen verksamhet.


2012-12-19 5:22

Sex år av centralisering, konkurrensutsättning och pengsystem har urholkat både medborgarnas möjlighet att påverka mellan valen och politikens möjlighet att styra efter lokala behov.

Vänsterpartiet ökar stadsdelsnämndernas budget med nästan en halv miljard och ut­bildningsnämnden med över en halv miljard kronor. Resurserna till förskolor, skolor och områden med låga inkomster omfördelas för att minska kunskapssegregationen. Kvinnors arbete uppgraderas genom en historisk jämställdhets- och personalsatsning på 150 mnkr och arbetstiden sänks i äldreomsorgen genom riktade resurser om 50 mnkr. Vårdnadsbidraget tas bort.

Idrotten och kulturen berikas genom att vi investerar i en simhall i Skarpnäck, land­skapspark på Årstafältet, utökad skatepark i Högdalen, kulturcentra och scen på Jär­vafältet, multifunktionsanläggningar samt rustar upp bibliotek och samlingslokaler. Sänkta avgifter och gratis instrumenthyra i kulturskolan, sänkta kolloavgifter, kost­nadsfria bad för barn och unga och SL-kort för alla gymnasieelever även på fritiden ger fler möjligheter till aktiv fritid. Gratis entré till Stadsmuseet och Medeltidsmuseet och Park- och lokalteater året runt i förorterna ger många fler stockholmare möjlighet att ta del av kulturutbudet i staden.

Vi prioriterar offentlig konsumtion. Det är klimatsmart, då det ger mindre utsläpp än privat konsumtion. För år 2013 föreslår vi en kommunal inkomstskatt med 17:93 per skattekrona, vilket innebär 45 öre mer i skatt jämfört med 2012.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Med vänsterpartiets budget får Skarpnäcks stadsdelsnämnd 26,8 mnkr mer än den borgerliga budgeten som beslutats i kommunfullmäktige. Eventuella vinster av ef­fektiviseringar får behållas på arbetsplatsen för att öka kvaliteten och förbättra ar­betsmiljön, istället för att skära ned. Ekonomiskt bistånd fördelas i ett eget anslag, så att det inte blir snålare bedömningar och andra verksamheter trängs ut när behov av bistånd ökar.

Vegetarisk mat införs som huvudalternativ en dag i veckan i alla verksamheter. An­delen ekologisk mat ökar till 40 %. Inriktningen är att maten lagas på plats i egna kök. Kött från industriell nötboskapsuppfödning ska undvikas till förmån för fisk, får, ren och vilt. Lokaler med fukt-/giftproblem samt enkelt avhjälpta hinder ska åt­gärdas. Höga ljudnivåer ska sänkas.


2012-12-19 5:23

Förskoleverksamhet

Vänsterpartiet satsar 7,5 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktige

§ Ytterligare höjd schablon med 2 %, totalt 5 %, för att säkra löneökningar och hålla nere barngruppernas storlek

§ Höja det socioekonomiska tilläggsbeloppet genom att återställa beloppet till 2006 års nivå i förhållande till schablonen

Vänsterpartiets mål för förskolan

§ Förskolan ska ha ett demokratiskt och jämställt förhållningssätt

§ Arbetet med barns språkutveckling och modersmålsstöd ska prioriteras

§ Barns lärande ska stå i fokus i förskolan

§ Alla föräldrar ska kunna vara delaktiga i förskolans pedagogiska arbete

I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet, kunskap i svenska och språkut­veckling för flerspråkiga. Läroplanens syn på kunskap och läroprocesser ska genom­syra förskolan, som ska arbeta aktivt med jämställdhet och miljöarbete. Resurserna ska fördelas så att alla förskolor kan arbeta enligt nationella läroplanen. Barn ska få lära sig simma, cykla och åka skridskor samt uppleva professionell kultur i förskolan. Där inskrivningen är låg ska intresset för förskolan uppmuntras. Lösningar ska tas fram som gör att öppettiden kan kombineras med heltidsarbete oavsett när det utförs. I en del områden behöver förskolan vara öppen hela sommaren. Barn med särskilda behov ska få fullgott stöd. Övergången till skolan ska fungera bra för alla barn.

Småbarnsgrupper ska inte vara större än 14 (sikte på 12) och övriga grupper inte större än 18 barn (sikte på 16). Andra åldersindelningar ska inte innebära större grupper. Barnomsorgsgarantin ska hållas. God personaltäthet är viktigt. Rekrytering av förskollärare och vidareutbildning av barnskötare ska ha högsta prioritet. Vikarier ska ha bra anställningsvillkor.

Barns behov av rörelse kräver bra planerade och tillräckligt stora förskolegårdar. Där gårdarna är små ska det vara nära till grönområden och lekparker. När nya förskolor planeras ska inomhus- och utomhusytan per barn redovisas och institutionsliknande miljöer motverkas.


2012-12-19 5:24

Verksamhet för barn och ungdom

Vänsterpartiet satsar 0,9 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktige

§ Utbyggnad av öppen förskola, parklek, fritidsgård och ungdomsmottagning

§ Sänkta kolloavgifter med 10 %

Vänsterpartiets mål för verksamhet för barn och ungdom

· Öppna förskolor och parklekar ska ha generösa öppettider

· Unga ska ha nära till icke-kommersiella, tillgängliga och jämställda mötesplat­ser

· Ungas inflytande över den egna vardagen ska förbättras

Öppna förskolor, parklekar och fritidsgårdar är viktiga sociala mötesplatser och ska vara lika spännande för flickor som för pojkar och tillgängliga för funktionsnedsatta. Kultur, rörelse och medbestämmande uppmuntras. Fritidsgårdar är permanenta verk­samheter och drivs ej på projekt. Framförallt yngre tonåringar ska ha nära till fritids­gårdar och ungdomsmottagningar. Fullvärdiga ungdomsmottagningar behöver åter­uppbyggas i Vantör och Skarpnäck och även finnas i Älvsjö som komplement till den stora på Gullmarsplan. Det ska vara lätt för unga att få stöd och hjälp.

Arbetsformer och forum ska utvecklas utifrån barns och ungas perspektiv. Ungdoms­råd ska få egen budget. Personalen ska ha adekvat utbildning, HBT-kompetens och kunskap om risk- och skyddsfaktorer. Hedersrelaterat våld uppmärksammas genom kompetensutveckling och samverkan mellan, fritid, socialtjänst och ungdomsmottag­ning. Information om kollo ska öka. Alla flickor och pojkar 9-16 år som söker ska kunna få kolloplats. Barn med funktionsnedsättningar ska kunna vara med på kollo som andra barn. Avgifterna till kollo sänks med 10 %.

Kultur- och föreningsverksamhet

Vänsterpartiet satsar 1,4 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjt stöd till kultur- och föreningsverksamhet

§ Lokala kulturcentra/samverkan bibliotek i vissa förorter

§ Kultursekreterare/funktion i alla stadsdelsnämnder

§ Höjda föreningsbidrag i vissa förorter


2012-12-19 5:25

Vänsterpartiets mål för kultur- och föreningsverksamheten

· Kulturen och föreningslivet ska växa i förorterna

· Alla flickor och pojkar ska få uppleva och själva delta i skapande verksam­het

· Alla har lika rätt till kultur oavsett kön, funktionsnedsättning, ålder, etnicitet eller inkomst

Kulturen ska vara levande i hela staden. Både ekonomiska satsningar och en mål­medveten strategi krävs för att stödja och bygga ut en levande kultur i förorterna. Lokala kulturcentra skapas i samverkan med invånare, bibliotek, skolor, Folket Hus och andra aktörer. Vi vill uppmuntra lokala kulturkommittéer och liknande, med fö­reträdare för lokala föreningar och invånare, som kan ge bidrag till lokala offentliga kulturaktiviteter. Kultursekreterare införs för att förmedla kulturmöten i förskolor, fritidsgårdar, gruppbostäder och äldreboenden. Förskolor, skolor och bibliotek ska samverka för att uppmuntra läslust och kunskapstörst.

Föreningsbidragen ska öka i förorterna. Bidragen ska fördelas jämställt. Organisatio­ner som arbetar för jämställdhet ska kunna söka bidrag. Det ska vara lätt att få kon­takt med konsumentvägledare och konsumentarbetet ska öka engagemanget för rätt­vis handel. Genom riktade insatser ska unga informeras om rättigheter som konsu­menter för att förebygga skuldsättning.

Äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar 5,9 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd peng med ytterligare 2 %, för ökad personaltäthet och generösare tidsramar i hemtjänsten

§ Höjd peng 2 %, ökad kvalitet i dagverksamhet.

§ Utökning av fixartjänsten - från 67 år och för att få hjälp med sopsortering

§ Dessutom 205 mnkr i centrala medelsreserven för löner, arbetstid, heltid vilket främst gynnar äldreomsorgen

Vänsterpartiets mål för äldreomsorgen

§ Behovet av äldreomsorg ska bedömas likvärdigt oavsett kön och andra diskri­mineringsgrunder samt utifrån sammanvägda behov för individen


2012-12-19 5:26

§ Äldre ska kunna påverka sin vardag såväl hur hemtjänsttimmarna används som hur insatserna anpassas till individen i vård- och omsorgsboende

§ Äldre ska ha rätt till äldreomsorg på sitt eget modersmål och med respekt för sina önskningar och behov

Äldres rätt till självbestämmande är utgångspunkten i äldreomsorgen. Hemtjänst med förenklad biståndsbedömning införs. Personaltäthet, kontinuitet och kompetens ska förbättras. Hemtjänsten får mer resurser för att ge mer tid till insatser, till exempel utevistelse och matlagning. Vård- och omsorgsboenden ska ha sociala aktiviteter och fysisk träning flera gånger i veckan.Större delen av äldreomsorgen utförs utan lön av anhöriga, främst kvinnor. Det bästa anhörigstödet är en väl utbyggd, flexibel och in­dividuell omsorg. Kvinnor och män ska få lika mycket stöd. Hemtjänst ska finnas på olika språk. Finskspråkigas rätt till äldreomsorg på finska ska tillgodoses. Anhörig­råd och pensionärsråd ska ha bra förutsättningar till insyn och påverkan. Medarbe­tarna ska ha en arbetsmiljö som gör att de orkar till 65 år och en rättvis lön. Vi satsar därför på rejält höjda löner, rätt till heltid och kortare arbetsdag med kompetensut­veckling, träning och handledning på arbetstid. Personalen ska ha genus- och HBT-kompetens.

Äldreomsorgen värnas mot privata vinstintressen. Boenden återtas i kommunal regi när avtalen löper ut. Oannonserade besök och skarpa metoder ska användas för att upptäcka vanvård, fusk och brister. Kommunal hemtjänst ska införas där den saknas. Servicehusen ska vara kvar som boendeform. Kommunalt drivna boenden av olika slag ska finnas i alla stadsdelar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättningar

Vänsterpartiet satsar 1,7 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktige

§ Höjd schablon ytterligare 1 % vuxenboende, barnboende, daglig verksamhet och korttidshem

§ Höjd hemtjänstpeng med ytterligare 2 %


2012-12-19 5:27

Vänsterpartiets mål för stöd och service för personer med funktionsnedsättning

§ Flickor/kvinnor och pojkar/män, ska få omsorg, stöd och service av god kvali­tet

§ Bostad, stöd, daglig sysselsättning, fritid och arbete ska byggas ut

§ Brukares självständighet, inflytande och delaktighet i samhället ska stärkas

§ Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Rätten till självbestämmande är utgångspunkten för att människor med funktionsned­sättningar ska kunna leva som andra. Många har blivit kraftigt begränsade i sin var­dag när assistans ersatts med hemtjänst. Tillgång till ledsagning ska finnas oberoende av boendeform. Bemanningen i verksamheten ska vara tillräcklig och insatser sam­ordnas för att ge goda levnadsvillkor. Det ska gå att få en personlig assistent som talar hemspråket. Stöd av heminstruktörer för synskadade och hörselskadade ska ges i tillräcklig omfattning.

Att bygga bort bostadsbristen prioriteras. Idag fattas 510 nya bostäder enligt LSS och SOL i staden. Möjligheten att bygga gruppbostäder och servicebostäder ska prövas i alla bostadsprojekt som stadsdelsnämnderna yttrar sig över. Sociala kooperativ är alternativ till daglig verksamhet och en brygga till arbetsmarknaden. Gruppbostäder ska högst ha fem till sex lägenheter. Regeln att gemensamma ytor inte ska belasta hy­ran i gruppbostäder ska återinföras.

Med utvecklad pedagogik, individuella planer och mål för självständighet kan fler som bor i gruppbostad utvecklas. Fritiden ska förbättras för personer med utveck­lingsstörning som bor i gruppbostad. Brukarinflytandet ska öka. Självklart ska man få säga nej till konkurrensutsättning av sin egen gruppbostad. Funktionshindersrådet ska ha mer inflytande.

Individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

Vänsterpartiet satsar 3,3 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktige,

varav 1,7 mnkr för barn och unga, 1,2 mnkr för vuxna samt 0,4 mnkr till

socialpsykiatri


2012-12-19 5:28

§ Satsning på verksamhet mot våld i nära relationer

§ Mer förebyggande/tidiga insatser - familjecentraler och familjebehandlare.

§ Stärka missbruksvården - kvalitetsgaranti och behandling

§ Ökad sysselsättning och träfflokaler för personer med psykisk funktionsnedsättning

Vänsterpartiets mål för individ- och familjeomsorg med socialpsykiatri

§ Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska utökas

§ Bostad, stöd och sysselsättning ska byggas ut för personer med behov

§ Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

§ Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd

Socialtjänsten baseras på kunskap, erfarenhet, brukarinflytande, utvärdering och forskning. Förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Barnperspektivet ska respekteras. Sociala investeringsfonder ger möjlighet att förebygga utslagning och hemlöshet. Brukarorganisationer ska få mer inflytande och tidigare i processen. Verksamheten ska drivas i kommunens regi.

Arbetet mot våld i nära relationer omfattar mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. Verksamheten ska byggas ut, för de våldut­satta, barn och förövare. Våld mot äldre kvinnor, missbrukande kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning måste synligöras och alla utsatta ska få ett gott stöd och skydd i tillgängliga jourboenden. Varje utsatt person ska ha lätt att få akut hjälp och stöd efteråt i en vårdkedja så länge stödet behövs.Barn till föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa eller i familjer med våld ska få gruppstöd. Familjecentraler byggs ut i samverkan med landstinget. Familjer i behov av stöd ska få kostnadsfri familje­behandling. Utredningstiderna ska hållas. Barn i familjehem ska besökas minst fyra gånger/år varav minst en gång oanmält. Psykisk ohälsa hos unga ska tas på allvar. Unga i riskzon för kriminalitet ska få individuella inriktade insatser. Ett förebyg­gande perspektiv är centralt i missbruksvården. Öppenvården ska ha bra öppettider och vara attraktiv för både kvinnor och män. För att nå människor med dolt missbruk krävs samverkan med vårdcentraler och företagshälsovård. Den garanti för miss­bruksvård som införs måste också garantera behandling. För att få bort hemlösheten krävs att det byggs tillräckligt många billiga hyresrätter samt att boendestöd och me­ningsfull sysselsättning finns.


2012-12-19 5:29

Stadsdelsnämnderna ska ta fram planer med insatser för boende, sysselsättning, träfflokaler och uppföljning av levnadsvillkoren för kvinnor och män med psykisk funktionsnedsättning. Idag saknar många både hem och arbete. Möjligheten att bygga gruppbostäder och servicebostäder måste prövas i varje bostadsprojekt som stadsdelsnämnden yttrar sig över. Möjligheten till meningsfull sysselsättning för olika behov måste byggas ut. Idag är det bara 37 % i genomsnitt av alla som har kontakt med socialpsykiatrin som har beviljats sysselsättning.

Stadsmiljöverksamhet

Vänsterpartiet satsar 0,3 mnkr mer i Skarpnäck jämfört med kommunfullmäktige samt 0,6 mnkr i parkinvesteringar

§ Områdesplanering och omvänd planprocess för ökad demokrati

§ Bättre skötsel av grönområden

§ Upprustning av parker och grönområden (investeringar)

Vänsterpartiets mål för stadsmiljön

§ Alla stockholmare ska ha nära till tillgängliga grönområden och välskötta parker

§ Stärka barns och vuxnas inflytande över stadsmiljö och planprocesser

Det är grundläggande för en god folkhälsa att ha nära till parker och grönområden. Vi ska höja nivån i de lokala parkplanerna och förbättra uppföljningen, till exempel genom gröna nämndindikatorer och en fackmässig bedömning. Biologisk mångfald ska värnas. Alla naturreservat i Stockholms översiktsplan 99 ska inrättas. Alla lek­parker ska inventeras, rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Barn som använder parkerna ska få lämna synpunkter.

Stadsdelsnämnderna ska ha ett samordnande områdesansvar för stadsmiljön. För medborgarna är det viktiga inte vem som ansvarar för trädplantering, blommor och belysning, utan att det som felar eller fattas rättas till. Delar av barmarksrenhåll­ningen och snöröjningen ska återföras till stadsdelnämnderna för att samordnas med parkskötseln. Nedskräpningen minskas med ökad renhållning och information. Trygghetsvandringar organiseras och belysning i mörka stråk åtgärdas. Gröna jobb skapas genom att tillsynspersoner anställs för större grönområden.

Stadsdelsnämnderna kunna yttra sig över markanvisningarna. Invånarnas synpunkter ska tas tillvara i områdesplanering och omvänd planprocess.


2012-12-19 5:30

Stadens föreningstavlor ska fräschas upp och kompletteras. Stadsdelsnämnderna ska uppmuntra fastighets­nära insamling. Försök med insamling av matavfall ska genomföras i allmännyttan i samband med att en ny sopsorteringsanläggning ”typ Eskilstunamodellen” tas fram. Målet är 70 % insamlat matavfall på fyra år.

Det nya resursfördelningssystemet är fortfarande trubbigt. I remissvaren framkom­mer viktiga synpunkter som bör utredas vidare, bland annat hänsyn till antal besökare i parkerna/områdena, socioekonomiska aspekter, antalet strandbad i områdena, Nackareservatet osv.

Flyktingmottagande

Vänsterpartiets mål för flyktingmottagandet

§ Flyktingar som får fristad i Stockholm ska känna sig trygga

§ Barn och unga i flyktingfamiljer har rätt att leva som andra

Staden ska ge god praktisk och social hjälp för att flyktingar snabbt ska komma in i samhället. Ett samlat grepp behövs för att få fram trygga bostäder. Barnen ska ha egna handlingsplaner för att säkra ett tryggt hem, pedagogisk förskola, en bra skol­gång och en stimulerande fritid. Barn till avvisningshotade ska sökas upp så att de får gå i förskola och skola. Ensamkommande flyktingbarn ska fått ett gott stöd. Flyk­tingar som inte kan arbeta introduceras efter individuella behov. Papperslösa som le­ver i våldsutsatta relationer ska kunna få plats i skyddade boenden. Staden ska inte anmäla papperslösa eller avvisningshotade som inte är EU-medborgare till Migra­tionsverket eller till polisen.

Ekonomiskt bistånd

Vänsterpartiet satsar 2,3 mnkr mer i Skarpnäck än kommunfullmäktige

§ Dator (utöver bredband) ska ingå i normen för barnfamiljer

§ Kortare väntetider budget- och skuldrådgivning

§ Återinföra SL-kort i normen samt bredband för vuxna ska ingå i normen

Vänsterpartiets mål för ekonomiskt bistånd

§ Kvinnor och män ska få ekonomiskt bistånd utifrån en helhetssyn och anpas­sat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden

§ Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

§ Alla som behöver socialtjänstens insatser ska snabbt få hjälp och stöd


2012-12-19 5:31

Alla människor har rätt till social och ekonomisk trygghet. Vänsterpartiet står för en solidarisk socialpolitik som ger rätt till skålig levnadsnivå. Vi vill därför återinföra SL-kortet i normen och ta bort nuvarande stadsdelsarrest samt införa Internet i nor­men för alla hushåll. Vi vill också lägga in dator i normen för barnfamiljer. Behoven hos de som har långvarigt bistånd ska särskilt beaktas, till exempel behovet av tand­vård.

Ensamma föräldrars och barns situation ska alltid uppmärksammas. Det ska finnas tillräckligt med resurser för att kunna tillämpa ett barnperspektiv. Socialtjänsten ska i samverkan med bostadsbolagen se till att barnfamiljer inte vräks av ekonomiska skäl. Vräkningar och hemlöshet motverkas genom tidiga insatser. Ingen ska utsättas för att elströmmen stängs av. Budget- och skuldrådgivning ska erbjudas inom en månad, och inom högst en vecka för barnfamiljer.

Generella insatser minskar också utsattheten för barn i familjer med svag ekonomi. I vår budget finansierar vi bland annat SL-kort till alla gymnasieungdomar även på fritid, sänker avgifterna och tar bort instrumenthyran i Kulturskolan och inför gratis bad för barn och unga.

Förslaget till ändrat resursfördelningssystem har fått kritik. Bland annat anses att hänsyn måste tas till att i vissa stadsdelsområden saknar uppåt hälften av hushållen förstahandskontrakt och att ändringen av inkomstklasserna kan bli missvisande där det finns många stora hushåll. Förslag finns att förtydliga attraktivitetsvariabeln när det sociala nätverket kan träda in vid ekonomisk kris och att markvärdet för allmän­nyttiga bostäder som säljs ska räknas som kommunala fem år efter försäljning för att motverka felbedömning av det sociala nätverket. Utfallet måste noga följas och de invändningar som framförts utredas vidare.

Arbetsmarknadsåtgärder

Vänsterpartiet satsar 3,5 mnkr mer i Skarpnäck än kommunfullmäktige

§ Alla ungdomar som söker kan få sommarjobb samt möjlighet till längre perioder

§ Starta sociala kooperativ i minst fem stadsdelsnämnder

Vänsterpartiets mål för arbetsmarknadsåtgärder

§ Kvinnor och män ska erbjudas insatser och utbildning utifrån en helhetssyn och anpassat efter förutsättningar och möjligheter på arbetsmarknaden


2012-12-19 5:32

§ Alla flickor och pojkar som söker ska kunna få ett sommarjobb

§ Brukarnas självständighet, inflytande och delaktighet ska stärkas

Vänsterpartiet budget i staden och nationellt leder till att många fler jobb skapas i både kommun och näringsliv. Vi gör också en stor satsning så att alla ungdomar i Stockholm som söker ska få sommarjobb och att det ska finnas möjligheter till längre jobbperioder än idag.

Arbetsträning erbjuds de som står mycket långt från arbetsmarknaden, som förbere­delse till praktik och andra insatser. Offentligt skyddat arbete kan erbjudas de som har fått tillbaka arbetsförmåga efter rehabilitering men ännu inte kan få ett arbete på öppna arbetsmarknaden. Alla som har försörjningsstöd och söker arbete eller går på arbetsträning ska få SL-kort.

Sociala kooperativ är ett bra alternativ för människor som står långt ifrån arbets­marknaden, exempelvis hemlösa, psykiskt funktionsnedsatta och personer som reha­biliteras efter missbruk. Målet är minst fem kooperativ. Fem stadsdelsnämnder får ansvaret att samordna kooperativen i samverkan med brukarorganisationer. Koope­rativen är en resurs för hela staden.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Särskilt uttalande baserat på Allinspartiernas ramar för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Inom ramen för den till stadsdelsnämnden snålt tilltagna Alliansbudgeten vill Miljö­partiet lyfta tre för oss prioriterade områden.

Barn

Rådande majoritet har som slogan att stadens verksamhet ska vara i världsklass. Detta gäller också barnens förskola. Vi kan inte se att stadsdelens nämndmål klarar efterlevnad av Alliansens mål i Kommunfullmäktige där högsta antalet barn i små­barnsgrupper anges ska vara 14 barn och 18 barn i storbarnsgrupper. I november må­nad var det fyra enheter av tolv som överskred KF:s riktlinjer, vilket är färre än före­gående år men fyra för mycket. När det sedan gäller årsmålet med antalet barn per anställd redovisar nämnden bedrövliga siffror.


2012-12-19 5:33

Endast Västra Bagarmossens försko­lor når upp till KF:s mål för 2012 som är högst 4,8 barn per anställd. Skarpnäcksför­skolor och Norra Kärrtorps förskolor redovisar i november 5,4 barn per anställd och stadsdelens snitt ligger på 5,2 barn, vilket också var stadsdelens eget uppsatta årsmål.

Skrämmande antal anser Miljöpartiet och vill påminna om att när vi hade makten i Stadshuset 2006 var det 4,6 barn per anställd som gällde.

Ojämlikheten för barn i staden blir också tydlig när olika stadsdelars alldeles egna årsmål redovisas. Östermalms stadsdels mål för innevarande år är 4.45 barn per an­ställd liksom Farstas, medan Rinkeby/Kista, Bromma och Skarpnäck har 5,2 som årsmål.

För kommande år väljer Kommunfullmäktige att höja normen för antalet barn per anställd till 4,9 barn och Skarpnäck redovisar eget årsmål på 5,1 barn. Barngrupper­nas storlek tillsammans med antalet barn per personal avgör förskolans möjligheter att lära och ge trygghet. Stadsdelens årsmål för nöjda föräldrar är satt till 79 procent för 2013 medan KF:s årsmål är 85 procent. Miljöpartiet accepterar inte att vår stads­del lägger sig under KF:s mål, vårt mål är hundra procent nöjda föräldrar och vi styr våra ekonomiska prioriteringar därefter. Miljöpartiet tror att storleken har betydelse, stadsdelen har byggt och planerar för fler åttaavdelningsförskolor, forskning saknas dock om detta är för barnets bästa.

När det gäller de äldre barnen vill vi att socialsekreterare i stadsdelen ges tid att sam­arbete med polisen och utveckla det sociala insatsarbetet. Ungdomar som anmäls för brott måste snarast, enligt Kommunfullmäktige inom 48 timmar, kallas till ett samtal med socialtjänsten tillsammans med sin vårdnadshavare. Stadsdelens årsmål är satt till femtio procent för nästa år, vilket vi anser är på tok för lågt satt. Vi ser snarast att KF:s årsmål stramas upp.

Miljö, klimat och kultur som loka profil

Stadsdelens nämndmål om en hållbar livsmiljö är glädjande liksom prioriteringen av förskolans miljöarbete. Här återfinns ekologiska livsmedel och effektiv avfallshan­tering. Skarpnäcks förskolor ligger över Kommunfullmäktiges årsmål på pinsamt låga 15 procent. I vår stadsdel innehåller 20 procent av maten ekologiska livsmedel. Om Miljöpartiet hade bestämt hade KF:s årsmål varit 40 procent. Stadsdelens invå­nare är mer positiva än staden i snitt att sortera sopor och samla in avfall för biolo­gisk energiutvinning.


2012-12-19 5:34

Att de egna verksamheterna har fått ett nämndmål satt till 20 procent tror vi är rim­ligt utifrån det tidigare ointresset från staden centralt att bygga upp en infrastruktur som gör det möjligt. KF har inte ens satt upp ett eget årsmål för insamling vilket är anmärkningsvärt.

Lokal odling, lokalt förvaltande och brukaravtal är på utveckling i Skarpnäck och stadsdelen är känd som pionjär när det gäller att tillmötesgå lokala intressen för od­ling och ansvarstagande för närmiljö. Vi gröna ser det som en nyckel i klimatarbetet och vill ge de resurser som behövs för samordning och bidrag med kunskap och ma­terial.

Nackareservatet är en pärla som stadsdelen endast till viss del ansvarar för skötsel utav. Den del som ligger runt Sickla gård och Sickla sjö besöks allt mer av både stadsdelens egna boende men också av ett ökande antal boendes från Hammarbysjö­stad och Nacka kommun. Vi hade gärna sett att Allianspartierna gett stadsdelen re­surser att sköta området och att Kommunfullmäktige gett oss större ansvar och in­flytande över skötsel och åtgärder samt för utformning och efterlevnad av reservatets skötselplan.

Kultur, folkrörelse och kulturarbetare ger tillsammans mervärden som kan vara svåra att kortsiktigt ekonomiskt mäta men som ger tillväxt garanterat utan koldioxidut­släpp. Vi ser positivt på stadsdelens satsningar men ger mer resurser i vår egen bud­get för lokal projekt och hyrestäckning för verksamheter. Utan lokaler är det svårt för unga och gamla att bedriva föreningsverksamhet. Biblioteket i Björkhagen ligger vid porten till Nackareservatet och kan med fördel utvecklas till ett miljöbibliotek.

Bostäder byggs snuttifierat och stadsdelsnämnden har lagt mycket energi på att få en samlad stadsplanering för Björkhagen och Hammarby och en enhetlig sammanhållen planering för Skarpa By. Detta arbete måste ges resurser att fortgå. Blandade upplå­telseformer, planering för förskolor och gruppbostäder ska fortgå och det goda arbe­tet med boendedialoger och samråd ges tid då det lokala engagemanget är stort och ett demokratiskt kitt i stadsdelen. Vi ser fram emot det kommande samarbetet kring upprustning av Kärrtorps centrum och hoppas att det tidigare lokala engagemanget kan knytas ihop med framtida planer. Vi vill att stadsdelen ska inkludera ett barnper­spektiv i stadsplaneärendena.


2012-12-19 5:35

Arbeta i Skarpnäck

Möjligheten att få arbeta i stadsdelen behöver förstärkas och det goda samarbetet med lokalt näringsliv och olika bostadsbolag ges resurser att utvecklas. Även här finns lokala idéer om miljö- och kulturprofil. Vi ser dock hur olika facknämnder sak­nar kompetens att samarbete både med varandra som med stadsdelsnämnden. Här menar vi att den lokala kompetensen måste ges möjlighet att styra upp facknämn­derna. Den lokala politiska enigheten om att Spårväg Syd ska kopplas till Skarpnäcks tunnelbana behöver också prioriteras för genomslag till SL.

Miljöpartiet har valt att lägga mer ansvar hos stadsdelen för att få fler människor i arbete. Vi ser positivt på förvaltningens arbete med att hjälpa och stödja fler männi­skor att hitta vägar till egen försörjning. Människor som kanske aldrig, eller under väldigt kort tid, varit inne på arbetsmarknaden, ska ha en dörr in.

Om Miljöpartiets budget hade vunnit majoritet i kommunfullmäktige skulle Verk­samhetsplane för 2013 baseras på en budget som haft 458,3 Mkr mer att fördela än majoritets budget för stadsdelarna. Vår budget innebära en högre grundläggande ser­vice till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal. Miljöpartiets indikatorer styr också stadens verksamheter i en grönare riktning.

Barngruppernas storlek på förskolorna skulle kunna minskas till högst 14 barn i små­barns-grupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna och antal barn per vuxen i försko­lan hade kunnat minskas. Dessutom hade vi satsat på att hålla nere förskoleenheter­nas storlek. Barnperspektivet är självklart i grön stadsplaneringen och vi ger resurser att utveckla metoder för hur det kan implementeras.

Av dessa pengar är 220,4 Mkr överfört från Arbetsmarknadsnämnden till arbets­marknads-åtgärder lokalt i stadsdelsnämnderna. Åtgärder som ska vara utformade så att varje enskild person hittar sin kortaste väg till rätt jobb och arbetssökande ska er­bjudas skräddarsytt och individuellt stöd - vägledning, jobbcoachning, kompetensut­veckling, utbildning och arbetsträning. Eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Det sociala företagandet ska stimuleras. Miljö­partiet satar även på att den som är berättigad till försörjningsstöd även ska ha rätt till SL-kort.


2012-12-19 5:36

Vi vill att stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll och ger därför resurser till det. Am­bitionen är att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockhol­marna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsument­makt. Det ökande antalet giftiga kemikalier i vår nära miljö är en tickande bomb. Lokal kunskap och rådgivning om hur mer kunskap söks är något som efterfrågas.

Därför satsar miljöpartiet också mer resurser på lokal konsumentvägledning.

Inom äldreomsorgen finns ökade önskemål att starta äldreboenden som sociala före­tag vilket vi vill uppmuntra. Vi anser även att maten som serveras inom äldreomsor­gen ska vara vällagad, hälsosam och god, helst lokalt tillagad och ekologisk, vår budget räcker till sådan utveckling.

2012-12-19 6

§8 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1.-485/11

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Förslaget till revidering av delegationsordning godkänns.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.1.-485/11) daterat 2012-11-22.

Stadsdelsnämnden beslutade i november 2011 att anta en ny delegationsordning. I maj 2012 gjordes några mindre justeringar i delegationsordningen på grund av lagändringar och föränd­ringar i organisationen. Nu önskar förvaltningen göra en ny revidering på grund av en översyn av förvaltningens arbete med upphandling och inköp.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträdestider för 2013

Dnr: 1.1.-511/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Nämndens sociala delegation ska sammanträda under 2013 enligt förslag i ärendet.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1-511/12) daterat 2012-11-27

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Fortsatt samarbete inom Skarpnäckslyftet 2013-2015

Dnr: 1.2.1.-556/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Förvaltningens rapport om Skarpnäckslyftet godkänns och projektet för­längs fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2015-12-31.

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att teckna avtal med Stockholmshem, Svenska bostäder och Stiftelsen på rätt väg för förlängning av projektet.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1. -556/12) daterat 2012-11-26.

Under december 2009 inledde förvaltningen samarbetet kring projektet Skarpnäckslyftet med Stockholmshem, Svenska bostäder och Stiftelsen på rätt väg. Parterna hade gemensamma önskemål om att skapa en större trygghet för boende i Bagarmossen och på Skarpnäcksfältet. I samband med att arbetet inleddes slöts avtal mellan parterna för att reglera samarbetet.

Projektet arbetar efter ett systemiskt och nätverksinriktat perspektiv enligt konceptet för Community Work vilket innebär en samverkan på bred front mellan de olika aktörerna i syfte att stärka skyddsfaktorerna samt att minska riskfaktorerna för stadsdelens ungdomar.

Under den tid Skarpnäckslyftet har pågått har situationen i de aktuella bostadsområdena för­bättrats markant. De deltagande parterna i samverkansprojektet är eniga om att projektet är av så stor vikt för stabiliseringen i stadsdelen att verksamheten behöver drivas vidare med de resurser som finns tillgängliga under ytterligare tre år.

Stadsdelsnämnden föreslås godkänna rapporten och besluta om att samverkansprojektet fort­sätter under tre år till. Stadsdelsdirektören föreslås få i uppdrag att teckna avtal med Stock­holmshem, Svenska bostäder och Stiftelsen på rätt väg.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Dnr: 1.1.-558/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Godkänna förslag till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom soci­altjänsten.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-558/12) daterat 2012-11-22.

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvali­tetsarbete (SOSFS: 2011:6) trädde i kraft 1 januari 2012. Tidigare fanns två föreskrifter, en för socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, och en för hälso- och sjukvården. Numera finns bara en som gäller såväl socialtjänst och verksamhet enligt LSS och en för hälso- och sjukvård. Föreskrifterna och allmänna råden gäller även för privat verksamhet.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Fler och bättre underhållna återvinningsstationer och insamling av matavfall

Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4.-473/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till trafik-och renhållningsnämnden och För­packnings- och tidningsinsamlingen som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-473/12) daterat 2012-11-06.

Ett medborgarförslag har inkommit till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-10-10 och överläm­nats till förvaltningen för beredning. Bostadsrättsföreningen Naturporten framför ett förslag om att utöka och förbättra underhållet av återvinningsstationerna samt insamling av matavfall.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§13 Väggarna vid tunnelbanestationen i Skarpnäck

Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4.-475/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till AB Storstockholms lokaltrafik som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-475/12) daterat 2012-11-27.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2012-10-11 innehåller förslag om att bjuda in ungdomar för att måla de grå väggarna vid tunnelbanestationen i Skarpnäck. Medborgar­förslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2012-11-22 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att vidare­befordra ärendet till AB Storstockholms lokaltrafik för handläggning.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Claes Elmgren m.fl. (S) med instämmande av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Alexandra Mattsson (V) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från S, MP och V.

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


2012-12-19 11:2

Reservation

Claes Elmgren m.fl. (S), vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslu­tet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

1. att fastställa förvaltningens förslag,
samt därutöver anföra följande:

Stadsdelsnämnden ser positivt på medborgarförslagets anda att låta ungdomar vara med och smycka ut den föreslagna väggen i Skarpnäcks t-banestation.

§14 Placering av förskola

Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4.-432/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Redovisat tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-432/12) daterat 2012-.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2012-09-19 innehåller förslag om placering av en tillfällig förskola på Nytorps gärde. Medborgarförslaget anmäldes till stadsdelsnämn­dens sammanträde 2012-10-25 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvalt­ningen har ansökt om byggnadslov för en tillfällig förskola å den plats som föreslås i medbor­garförslaget. Det är stadsbyggnadskontoret som ansvarar för handläggning och beslut i bygg­lovsärenden.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2013

Dnr: 1.1.-492/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Ärendet återremiteras

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1..-492/12) daterat 2012-11-22.

Följande personer föreslås

Till ordinarie ledarmöter och ersättare:

Leif Karlsson PRO, Barbro Trygg PRO, Anita Nyström PRO, Ingegerd Engzell PRO, Elke Liljemark SPF, Inga-Britt Edberg SPF, Sibylla Rydén PRO, Britta Lindqvist PRO, Lars Ek­berg PRO, Britt Anstrell SPF

Framlagda förslag till beslut

Ordförande föreslår återremiss av ärendet.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Månadsrapport

Svar på skrivelse

Dnr: 1.2.1.- 044/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten lämnas som svar på skrivelse från Alexandra Mattsson m.fl. (V).

2. Månadsrapporten för januari-november 2012 läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1.-044/12) daterat 2012-12-11.

Varje månad görs en budgetuppföljning och en prognos för innevarande år. Föreliggande pro­gnos är baserad på bokföringen för januari t.o.m. november 2012 samt kända kostnader och intäkter. Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 4,1 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

REMISSER

§17 Införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok.

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 033-799/2011

Dnr: 1.5.1.-509/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-509/12) daterat 2012-11-21.

Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Skarpnäcks stadsdelsnämnd som handlar om Projekt eDok. Projektet har sin grund i Projekt Navet som syftade till att inrätta ett för stadens nämnder och bolag gemensamt e-arkiv för långtidslagring av information och att ta fram för staden gemensamma informationsstandarder, begreppsmodeller, riktlinjer och metadatakata­loger. Inom ramen för detta projekt har kulturnämnden genom Stockholms stadsarkiv gjort en förstudie avseende stadens ärende- och dokumenthanteringssystem och kommit fram till slut­satsen att staden bör införa standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering: Projekt eDok. Ambitionen är att skapa ett enhetligt ärende- och doku­menthanteringssystem för hela staden och på så sätt öka både tillgänglighet och informations­säkerhet.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Förbättringar av stadens föreningstavlor

Svar på remiss ”Motion (2012:42) om förbättringar av stadens föreningstavlor”, dnr 324-1256-2012

Dnr: 1.5.1.-466/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-1256/12) daterat 2012-11-27.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått en remiss från kommunstyrelsen avseende en motion av Maria Hannäs (V) om förbättringar av stadens föreningstavlor. Motionären föreslår att kom­munfullmäktige beslutar om en översyn av stadens föreningstavlor och utarbetande av en po­licy när det gäller antalet, standarden, placeringen och underhållet. Förvaltningen ser positivt på förslaget och föreslår att uppdraget att göra en översyn av och att ta fram en gemensam stan­dard och policy för stadens föreningsmeddelandetavlor ges till Trafikkontoret.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) och vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Alexandra Mattsson (V) med instämmande av Claes Elmgren m.fl. (S) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från V och S.

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


2012-12-19 16:2

Reservation

Alexandra Mattsson (V) och Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

- Att godkänna förvaltningens förslag till beslut och därutöver anföra

Vi instämmer i behovet av en översyn av stadens föreningstavlor och utarbetandet av en policy när det gäller antalet, standarden, placeringen och underhåll. I takt med att stadsbilden förändras och nya bostadsområden tillkommer behöver tavlornas antal och placeringar ses över. Vi kan i våra egna områden se att det fattas tavlor på vissa ställen. I Kärrtorp har boende länge efterfrågat en ny föreningstavla och det samma gäller på andra platser i stadsdelen. De tavlor som finns är ofta fulla och det finns be­hov av fler speciellt där det rör sig många människor. Självfallet bör det finnas före­ningstavlor i anslutning till varje tunnelbanestationerna, så är det inte idag. En sådan riktlinje borde ingå i en policy för föreningstavlor. Tillgången till tavlor för sam­hällsinformation handlar om demokrati och bör prioriteras.

§19 Förslag till skolplan för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 322-1460/2012

Dnr: 1.5.1.-477/2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Som svar på remissen ”Förslag till skolplan för Stockholms stad” överlämnas detta tjänsteutlåtande

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-477/12) daterat 2012-11-22.

Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av stadens skolplan. Försla­get har sänts ut på remiss till berörda förvaltningar och organisationer. Endast en liten del av skolplanen berör stadsdelsnämndens ansvarsområde. Förvaltningen har valt att endast redo­visa och lämna synpunkter på det avsnittet. Förvaltningen har inget att erinra mot skrivning­arna som berör förskoleverksamheten.

Förvaltningen vill poängtera vikten av att föräldrarna erbjuds och uppmuntras till att närvara vid överlämnande samtal och att det kan behövas tydligare riktlinjer när det gäller övergången till grundskolan för barn som går på fristående förskolor och/eller de som väljer fristående skolor.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§20 Utökad valfrihet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS- korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 326-686/2012

Dnr: 1.5.1.-514/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-477/12) daterat 2012-11-22.

År 2008 tog kommunfullmäktige beslut om införande av valfrihet inom omsorgen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Valfriheten gäller korttidsvistelse utanför eget hem (korttidshem), bostad med särskild service och daglig verksamhet, enligt LSS. Idag finns inom staden fyra olika former av korttidstillsyn och kostnaderna varierar stort i de olika stadsdelsförvaltningarna för respektive elev.

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till valfrihetssystem inom LSS insats för personer med funktionsnedsättning, gällande korttidstillsyn för skolungdom över 12 år samt ersättning. Förvaltningen är i stort positiv till förslaget om ett enhetligt ersättningssystem, uppdelningen i hel- och deltid samt reglering av öppettider. Förvaltningen anser att resurstilldelningen borde vara schablon för äldre elever på samma sätt som annan pengfinansiering samt att de förändringar som krävs i stadens verksamhetssystem är klara vid införandet.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§21 Nytt it-program för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 031-786/2012

Dnr: 1.5.1.-462/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-477/12) daterat 2012-12-03.

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till ”IT-program, Program för digital förnyelse 2013-2018” och ”Det ska vara enkelt att vara Stockholmare” (Förslag till organisation för e-tjänstutveckling) som Skarpnäcks stadsdelsnämnd har fått på remiss.


Förvaltningen anser att det är positivt med ett it-program som genomsyras av framtidtänkande och innovation och som tillsammans med e-tjänstprogrammet förenklar för Stockholmare och anställda. Förvaltningen framhåller att det finns en fara i att förvänta sig innovation och förbättringsförslag från stadens medarbetare då dessa ofta varken har tid för eller kunskap om hur it-verktygen kan förbättras. Dessutom är sourcingpartners inte alltid benägna att förändra avtalade it-verktyg i den takt som it-programmet eftersträvar.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

ANMÄLNINGSÄRENDEN

§22 Trygg i skarpnäck

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att godkänna redovisningen.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (Dnr: 1.2.-555/12) daterat 2012-11.

Staden genomförde för andra gången en stadsövergripande trygghetsmätning 2011. Resultatet av undersökningen har brutits ner till att omfatta stadsdels-områden, men även stadsdelar. Förvaltningen anser att det är positivt att andelen personer som varit oroliga för att utsättas för brott minskar. I Bagarmossen är minskningen hela 17 procentenheter. Förvaltningen finner det troligt att detta kan vara ett resultat av den satsning som gjorts i Bagarmossen inom ramen för projektet Skarpnäckslyftet. Det faktum att andelen personer som upplever att ungdomar som stör ordningen är ett stort problem minskat med 5 procentenheter, kan också vara ett resultat av det arbete riktat mot ungdomar som förvaltningen bedriver.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med målsättningen att ännu fler ska känna sig trygga i sina bostadsområden. Resultatet från trygghetsmätningen är ett bra underlag när olika prioriteringar övervägs.

En viktig uppgift för förvaltningen är också att sprida information till medborgarna om det trygghetsskapande arbete som förvaltningen bedriver och det positiva resultat som trygghetsmätningen visar.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§23 Anmälan av uppföljning av ramavtal gällande boendestöd genom Omsorgshuset i Stockholm AB

Dnr: 1.2.1.-535/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1. -535/12) daterat 2012-11-06.

Ramavtalet gällande boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning med Omsorgshuset Stockholm AB gäller fr.o.m. 2009-03-01 till 2013-02-28.

Som helhet är förvaltningens sammanfattande bedömning av verksamheten att den håller den kvalitet som avtalats samt att samverkan mellan beställare och utförare fungerar bra.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§24 Uppföljning av enheter i privat regi inom kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Skarpnäck

Dnr: 1.2.1.-538/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1. -471/12) daterat 2012-11-08.

Äldreförvaltningen ansvarar för upphandling av privat hemtjänst enligt lagen om valfrihet (LOV). Skarpnäcks stadsdelförvaltning har uppföljningsansvar för ett antal hemtjänstenheter i privat regi. Uppföljningarna har gjorts under våren och hösten 2012. Hemtjänstenheterna följs upp enligt en uppföljningsmodell som beslutats i kommunfullmäktige 2005 för hemtjänst, ledsagning, avlösning, servicehus samt vård- och omsorgsboende.

Förvaltningen bedömer att samtliga enskilda utförare följer stadens avtal och bedriver en fungerande verksamhet utifrån genomförd uppföljning. Andelen genomförandeplaner varierar. Genomförandeplanerna är ett fortsatt utvecklingsområde som kommer att granskas vid kommande uppföljningar. Förvaltningen vill särskilt lyfta fram FSB Finsk Hemtjänst AB som har en väl fungerande verksamhet med tydlig struktur. Verksamheten har haft en betydande ökning av antalet brukare under året.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§25 Uppföljning av Södra hemtjänstenheten i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Skarpnäck

Dnr: 1.2.1.-539/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1. -539/12) daterat 2012-12-08.

Hemtjänstenheter följs upp enligt en uppföljningsmodell som beslutats i kommunfullmäktige 2005 för hemtjänst, ledsagning, avlösning, servicehus samt vård- och omsorgsboende. Resultaten redovisas i ett webbformulär som blir till ett granskningsprotokoll som skickas till äldreförvaltningen.

Formuläret innehåller frågor inom följande områden:

Hur många ärenden har enheten? Hur många är anställda, tillsvidareanställda och hur många har adekvat utbildning? Hur behärskar de anställda svenska språket? Finns en plan för kompetensutveckling, finns skriftlig introduktion för nyanställda, och bär personalen id-bricka? Finns lokala rutiner för rapporteringar och avvikelser, för fel och brister, för Lex Sarah? Finns det någon anställd anhörigvårdare och om så är fallet har de kompetens och följer de samma rutiner som övrig personal? Finns det rutiner om hur man hanterar egna medel? Finns regler för synpunktshantering? Har alla brukare en kontaktman? Sker dokumentation utifrån bestämmelser i SoL? Har alla genomförandeplaner?

Har personalen utbildning kring måltider, hälsa och livsmedelshygien?

Hur hanteras larm, nycklar, hygien och delegering av medicin från primärvården?

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§26 Förlängning av entreprenadavtal för Hemmet för Gamla

Dnr: 1.2.1.-569/11

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Förlängning av avtalet med Carema Äldreomsorg AB, avseende vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla förordas.

2. Ärendet justeras omedelbart

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.1. -569/12) daterat 2012-11-23.

Våren 2008 genomfördes en central upphandling i Stockholm av 14 vård- och omsorgsboenden. Vid det avtal som slöts då fick Carema Äldreomsorg AB rätten att driva Hemmet för Gamla. Det ursprungliga avtalet gällde från 2008-07-01 till och med 2011-09-30 med möjlighet till förlängning om tre gånger två år. Avtalet förlängdes i september 2011 två år framåt. Överenskommelse om ytterligare förlängning skall vara skriftlig och träffas senast nio månader före avtalstidens utgång. Varje stadsdelsnämn behöver ta beslut om hur nämnden avser rekommendera kommunstyrelsen att agera i samband med förlängning av aktuellt avtal.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§27 Överenskommelse om förlängning av entreprenadavtal gällande nattpatrull och trygghetslarm nattetid inom hemtjänsten

Dnr: 2.2.2.-63/10

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.2.2. -63/10) daterat 2012-11-27.

Skarpnäcks, Enskede-Årsta-Vantörs och Södermalms stadsdelsförvaltningar har gemensamt upphandlat nattpatrull och trygghetslarm nattetid. Entreprenör för verksamheten är Omsorgshuset i Stockholm AB. Avtalet sträcker sig till och med 2013-09-30, med möjlighet till förlängning ett plus ett år. Förlängning ska ske senast nio månader innan avtalets utgång.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§28 Stockholmsenkäten angående ungdomars drogvanor 2012

Dnr: 6.-525/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 6. -525/12) daterat 2012-11-28.

Stockholmsenkäten utförs i skolår 9 och gymnasiets årskurs 2 vartannat år på uppdrag av socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Enkäten mäter ungdomars normbrytande beteende, drogvanor och psykisk hälsa samt deras risk- och skyddsfaktorer. Stockholmsenkäten utgör underlag för planering av och beslut om preventiva insatser i syfte att motverka ungdomars tidiga debut av tobak, alkohol och droger.

Förvaltningen konstaterar att resultaten av Stockholmsenkäten 2012 visar att eleverna i skolår 9 uppvisar en fortsatt positiv utveckling vad gäller minskad alkoholkonsumtion, tobaksanvändning, droger samt brott. Dock har flickorna ökat något i sin tobaks- och alkoholkonsumtion sedan 2010. Oroande är att elever som någon gång sniffat ökat i antal bland både pojkar som flickor sedan 2010 och ligger nu över stadens genomsnitt. Förvaltningen kommer att fortsätta att ytterligare utveckla sitt brotts- och drogpreventiva arbete i nära samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, föräldrar och polis.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§29 Protokoll - Lokalt styrgruppsmöte Rómane Bucá

Dnr: 1.2.5.-467/12

Anmäldes protokoll från lokalt styrgruppsmöte Rómane Bucá den 19 oktober 2012.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§30 Protokoll - Lokalt styrgruppsmöte - kompletterande insatser romsk inkludering 2012-10-19

Dnr: 1.2.5.-467/12

Anmäldes protokoll från lokalt styrgruppsmöte den 19 oktober 2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§31 Minnesanteckningar 2012-10-04 BUS styrgruppsmöte, för barn och ungdomar som behöver stöd från såväl kommunen som landstinget

Anmäldes minnesanteckningar från BUS styrgruppsmöte, för barn och ungdomar som behöver stöd från såväl kommunen som landstinget den 4 oktober 2012.

.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§32 Skrivelse angående återtagande av ansvaret för Skarpnäcks snöröjning

Anmäldes en skrivelse från vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Skrivelse angående återtagande av ansvaret för Skarpnäcks snöröjning

När detta skrivs har två veckor gått sedan det första ihärdiga snöandet började i Stockholm. Snön faller fortfarande och vintern har bara börjat. Ännu har dock inte veckoplogning kommit i gång på många av de lokalgator som Skarpnäcks stadsdels entreprenör ansvarar för. Gatorna har plogats ett par gånger mitt i, dock ligger flera decimeter snö kvar under, dessutom plogas trottoarer sporadiskt och en del inte alls. Några gator har plogats till hälften, sedan upphör plogningen plötsligt och det blir svårt att ta sig fram.

Vid Björkhagens skola har stora snöhögar plogats upp från genomfartsgatan Malmövägen så att barnen måste gå mitt i gatan när de passerat övergångsstället och bilister förlorar helt sikten i t-krysset. Framför Apoteket i Hammarbyhöjden har snövallar plogats upp så att det blivit omöjligt gå över gatan på övergångsstället. Genom att ploga gator i mitten har parkerade bilar effektivt plogats in i enorma snöhögar. På vissa gator i Hammarbyhöjden och Bagarmossen har inte sopor kunnat hämtas på två veckor, kärlen har blivit överfulla och sopor lagts bredvid.

Personer med nedsatt funktion är insnöade och äldre personer kan i vissa fall inte alls ta sig ut. Färdtjänst har svårigheter att ta fram i olika områden och har klagat. Att få med sig en barnvagn är fortfarande svårt. I Hammarbyhöjden finns gott om bilburna småföretagare vilka fått lägga mycket arbetstid på att skotta sig fram till sina jobb. Tilltron till staden har naggats i kanten. Så ska vi inte ha det i Stockholm.

Politiskt ansvariga från flera partier har på olika sätt markerat det bristande samhällsansvaret och den skada det åsamkat förtroendet för samhället och politiken.


2012-12-19 30:2

I Hässelby och i Tensta, som har en annan upphandlad entreprenör, var gatorna snöfria ner till asfalten efter de första tre dagarnas snöfall. Dessutom har även småhusområden fått trottoarerna på båda sidor om gatan plogade inom en vecka. Vi accepterar inte den olikheten men saknar rådighet att göra något, detta är mycket otillfredsställande. I stadsdelen har vi endast makt över parkvägar och vissa gång- och cykelvägar. Vi har gjort en ny upphandling och bestämt oss för att vite ska föreläggas om inte avtal hålls. Detta utifrån tidigare dåliga erfarenheter. Den ordningen vill vi också ska gälla för upphandling staden gör centralt åt oss. Men vi kan inte bestämma. Nu vill vi ändra på oordningen.

Fram till 2006 hade stadsdelen eget ansvar för alla gator. Vi vill ta tillbaka det ansvaret och arbeta med samordning av plogning av alla vägar, parkväg som lokal- och genomfartsgata.

Vår bedömning är att ansvaret för snöröjning – och även sommarskötsel av parker och torg – bör hållas samman på lokal nivå. Vi menar också att det bör finnas en större kapacitet att i egen regi kunna svara för skötsel och samordning av snöröjning och parkskötsel. Därigenom kan vi bygga upp en kompetens baserad på lokalkännedom och själva bestämma över prioriteringarna. T ex att först ploga vägar fram till förskolor, sedan skolor och äldreomsorg och fram till kollektivtrafik samhällsservice och affärer.

Vi vill ha fullt ansvar för stadens åtagande gentemot medborgare och näringsidkare.

Vi uppdrar därför åt förvaltningen att återkomma med ett förslag till hur stadsdelen kan återta det fulla ansvaret för snöröjning och skötsel av parker och torg året runt.

Anmäldes en skrivelse från Claes Elmgren m.fl. (S)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Skrivelse angående ansvaret för snöröjning i stadsdelen


2012-12-19 30:3

Snökaoset måste upphöra! I stora delar av Skarpnäcks stadsdelsområde dröjde det oacceptabelt länge innan snöröjningen kom igång efter snöfallet i början av december. Ännu efter närmare två veckor finns gator och trottoarer som inte blivit plogade.

Konsekvenserna av snökaoset ställer krav på förändring. Personer som är beroende av att kunna ta sig fram har blivit insnöade. Äldre personer har inte kunna gå ut, hemtjänstens arbete försvåras, personer med funktionshinder har inte kunnat använda sin färdtjänst och småbarnsföräldrar inte kunnat komma fram med barnvagnar. Dessutom har i flera fall sophämtning, kollektivtrafik och varutransporter uteblivit då större fordon inte kunnat ta sig fram. Våra stadsdelstorg har skottats alltför sent till förfång för näringsidkarna. Listan på konkreta exempel kan göras lång. Sammantaget har såväl enskilda som lokalsamhället drabbats oacceptabelt hårt och tilltron till staden och dess ansvariga naggats i kanten.

Vi är övertygade om att detta till stora delar hade kunnat undvikas. Ingen begär att man ska hinna skotta undan all snö direkt när ett stort snöoväder drabbar staden. Men det hade kunnat mötas på ett bättre sätt. Stadsdelsförvaltningen har i stort sett klarat av att ploga de gång- och cykelbanor man ansvarar för. Det verkar vara stadens centrala snöröjning som inte hållit måttet. Tyvärr är det inte det första året som detta inträffar i vår stadsdel.

Enligt vår uppfattning är den främsta orsaken till snökaoset bristande organisation och kompetens. Det brister i samordningen av de olika ansvaren för snöröjningen och det saknas uppenbarligen tillräcklig kompetens och lokalkännedom för att röja undan snön på ett effektivt och tryggt sätt. Trafikkontoret tycks inte kunna hantera att på ett tillfredsställande sätt bedöma vilka gator som ska prioriteras och var man ska anlägga snövallar. Peab, det företag som haft entreprenaden för snöröjningen i Skarpnäck, måste ställas till svars för årets misslyckande.

Men efter flera vintrar med liknande erfarenheter menar vi att det nu är dags att ompröva nuvarande ansvarsfördelning för snöröjning och parkskötsel. Vi måste våga ta ansvar och lära av misstagen. Vår bedömning är att ansvaret för snöröjning – och även sommarskötsel av parker och torg – bör hållas samman på lokal nivå. Det måste också finnas lokal kapacitet att i egen regi kunna svara för delar av skötsel och samordning av snöröjning och parkskötsel. Endast på detta sätt kan vi bygga upp tillräcklig kompetens och använda vår lokalkännedom för att kunna göra rätt prioriteringar och samtidigt fullt ut kunna ta ansvar för stadens åtagande gentemot medborgare och näringsidkare.


2012-12-19 30:4

Vi vill därför uppdra åt förvaltningen att:

- återkomma med en utförlig redovisning av hur snöröjningen som helhet har fungerat i vår stadsdel och vilka problem som har funnits i fråga om samordning mellan de olika aktörerna,

- återkomma med ett förslag om hur stadsdelen kan återta ansvaret för snöröjning och skötsel av parker och torg året runt.

§33 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

Anmäldes protokoll fört vid rådet för funktionshindersfrågors sammanträde 2012-11-14 och protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde 2012-11-15. (bilaga 1; § 33).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§34 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilaga 2; § 34).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

§35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§36 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§37 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§38 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB.

Mål nr Ä 10630

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Sekretessärende.

Ärendet

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§39 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 2012-11-20.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna