Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-01-02

Sammanträde 2013-01-02

Datum
Klockan
08:00
Plats
Konferensrum Nippon, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Björkhagsplan 6

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1-8

4 Anmälan av protokolljustering

ALLMÄNNA ÄRENDEN

5 Information från förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

6 Social delegation för 2013

Dnr: 1.1.-587/12
(Utsändes)
Handläggare: Maria Laxvik Tel. 08- 508 15 014
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förordnande och delegering till sociala delegationen

Dnr: 1.1.-588/12
(Utsändes)
Handläggare: Maria Laxvik Tel. 08- 508 15 014
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2013

Dnr: 1.1.-492/12
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel. 08 - 508 15 024
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med Johan Brege (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras senast den 2 januari 2013 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§4 Anmälan av protokolljustering

Inget protokoll fanns att anmäla.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

T.f. stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om följande:

- jul – och nyårshelgen varit lugn.

- Lördagen den 25 maj kl 10-14 är det en återkoppling boendedialog för Bagarmossen

§6 Social delegation för 2013

Dnr 1.1.-587/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i sociala delegationen år 2013 enligt följande.

Johan Brege (M)

ordförande

Claes Elmgren (S)

vice ordförande

Eva Runvald (M)

ledamot

Eva Ångström (M)

ledamot

Lisa Ek (FP)

Birgitta Hansen (MP)

Alexandra Mattsson (V)

Monika Lozancic (M)

Daniel Forslund (FP)

Reine Meyer-Strömberg (S)

Ewa Larsson (MP)

ledamot

ledamot

ledamot

ersättare

ersättare

ersättare

ersättare

2. Ärendet justeras omedelbart

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-587/12) daterat

2012-12-20.

Stadsdelsnämnden inrättar inom sig en social delegation för behandling av merparten av den myndighetsutövning som rör enskilda personer. Delegationen har sju ledamöter och fyra ersättare som utses för en period av ett år. Förvaltningen föreslår att nämnden utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 2013 års sociala delegation enligt ovan, i enlighet med partiernas förslag.

Framlagda förslag till beslut

Vice ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Förordnande och delegering till sociala delegationen

Dnr 1.1.-588/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Stadsdelsnämnden förordnar förutom nämndens ordförande Kristina Lutz (M) även vice ordförande i nämnden Ewa Larsson (MP) samt ledamöterna i sociala delegationen Johan Brege (M) och Claes Elmgren (S) med rätt att fatta beslut

- enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande

- enligt 11 § LVU om var och hur vården ska ordnas

- enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud

- enligt 43 § 2 p LVU om begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande

- enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande.

2. Stadsdelsnämnden delegerar till nämndens ordförande Kristina Lutz (M) även vice ordförande Ewa Larsson (MP) samt till ledamöterna i sociala delegationen Johan Brege (M) och Claes Elmgren (S) med beslutanderätt

- enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande

- enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud

3. Beslut som fattas genom förordnande och delegering anmäls och protokollförs i sociala delegationen, vars protokoll anmäls i stadsdelsnämnden.

4. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.1.-588/12) daterat

2012-12-27.

Enligt lag har stadsdelsnämndens ordförande rätt att fatta vissa brådskande beslut i enskilda ärenden. Förvaltningen föreslår att nämnden även förordnar delar av sociala delegationen med rätt att fatta beslut i dessa ärenden.


2013-01-02 5:2

Framlagda förslag till beslut

Vice ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


2013-01-02 6:1

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2013

Dnr 1.1.-492/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Nedanstående personer väljs till pensionärsråd för år 2013 i enlighet med bilagda nomineringar.

Till ordinarie ledarmöter:

Leif Karlsson PRO

Barbro Trygg PRO

Ingegerd Engzell PRO

Elke Liljemark SPF

Inga-Britt Edberg SPF

Till ersättare:

Sibylla Rydén PRO

Britta Lindqvist PRO

Lars Ekberg PRO

Britt Anstrell SPF

Anita Nyström PRO

2. Ärendet justeras omedelbart.

ÄRENDET

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr Dnr 1.1.-492/12) daterat

2012-12-12.

I varje stadsdelsnämnd skall, enligt beslut i kommunfullmäktige (2004:12), finnas

ett pensionärsråd knutet till stadsdelsnämnden som ett rådgivande organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer, nämnd och förvaltning i allmänna frågor som berör äldres levnadsförhållanden.

Ledamöter och ersättare i rådet nomineras av pensionärsorganisationerna.


2013-01-02 6:2

Framlagda förslag till beslut

Vice ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)