Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-02-07

Sammanträde 2013-02-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

Bokslut 2012 - nådde vi våra mål?

Sammanträdet startar direkt efter att den allmänna fr Läs mer...ågestunden avslutats.

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 26

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

9 Upprustning av Skarpnäcksparken i Skarpnäcks gård

Genomförandebeslut
Dnr: 3.1.-589/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450

11 Bygg studentbostäder vid Horisontvägen

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-520/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450

12 Ansvaret för snöröjning i stadsdelsområdet

Svar på skrivelse från Ewa Larsson m.fl. (MP) och en skrivelse från Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattson (V)
Dnr: 1.6.-21/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450

13 Brist på pedagogiskt utbildad personal vid Emågatans förskola

Yttrande över anmälan till Skolinspektionen, dnr 41-2012:4763
Dnr: 1.4.-30/13
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097
Omedelbar justering

REMISSER

14 Motion (2012:52) om satsningar mot våld i nära relationer

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-1744/2012
Dnr: 1.5.1.-534/12
(Utsändes)
Handläggare: Susanne Aplehag Balotis Tel: 08-508 15 049
Omedelbar justering

15 Uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Revisionsrapport för yttrande- dnr 420-105/2012
Dnr: 1.4.-552/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Protokoll- Lokalt styrgruppsmöte Rómané Bucá 2012-11-30

Dnr:1.2.5.-467/12
(Utsändes)
Handläggare: Kibebe Tsehai Tel: 08-508 15 327

17 Protokoll- Lokalt styrgruppsmöte - kompletterande insatser romsk inkludering 2012-11-30

Dnr:1.2.5.-467/12
(Utsändes)
Handläggare: Kibebe Tsehai Tel: 08-508 15 327

18 Protokoll från BUS styrgruppsmöte 2012-11-22

Dnr: 1.2.5.-16/13
(Utsändes)
Handläggare: Susanne Aplehag Balotis Tel: 08-508 15 049

19 Minnesanteckningar Skarpbrå 2012-11-19

Dnr: 1.2.5.-349/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095

20 Minnesanteckningar från styrgrupp för Skarpnäckslyftet 2012-11-29

Dnr: 1.2.5.-38/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450

21 Minnesanteckningar från stadsmiljögruppens möte 2012-12-04

Dnr: 1.2.5.-350/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450

22 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr: 1.2.4.-579/12
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

23 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

24 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

25 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

26 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08 508 15 124

28 Rapport om händelse enligt Lex Maria om händelse vid Hemmet för gamla

Dnr: 1.2.2.-17/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ingrid Wikström Tel: 08- 508 18 039

29 Rapport om händelse enligt Lex Maria om händelse vid Hemmet för gamla

Dnr: 1.2.2.-18/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ingrid Wikström Tel: 08- 508 18 039

30 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a Föräldrabalken

Dnr: 6.-40/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Sanna Halfdan Tel: 08- 508 15 128

31 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08 508 15 022

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande Kristina Lutz (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 14 februari 2013 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 19 december 2012 har justerats 2 januari 2013 och protokoll från sammanträdet den 2 januari har justerats den 2 januari 2013

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om följande:

Följande material har utdelats inför dagens sammanträde:

- Protokoll från förvaltningsgruppens den 31 januari 2013

- Inbjudan till seminarium med stadsdelsnämnd och chefer den 12 mars 2013.

- Kompletteringar till § 7 verksamhetsberättelse 2012

- Utbytessida KF:s mål 2.1 sidan nr 17

- Nyckeltal till årsredovisningen

- Brev från trafikkontoret angående skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd om önskan att högsta tillåtna hastighet på hela Kärrtorpsvägen ska vara 30 km/h.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har haft studiebesök från en grupp förtroendevalda och tjänstemän från Oslo. Förvaltningen presenterade Skarpnäckslyftet. Besökarna från Oslo uppskattade mycket presentationen.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Inga frågor fanns att behandla

§7 Verksamhetsberättelse 2012 Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.2.1.-7/13

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2012 godkänns.

2. Begära hos kommunstyrelsen om ombudgetering med 0,8 mnkr gällande oförbrukade medel för drift av naturreservat.

3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.

4. Ärendet justeras omedelbart

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1.-7/2013) daterat 2013-01-21.

Nämnderna ska årligen lämna en verksamhetsberättelse med bokslut. Dessa utgör underlag till stadens årsredovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges budget. Nämndernas redovisning ska fokusera på uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsmål samt hur nämnderna bidragit till att uppfylla dessa.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) och Alexandra Mattsson (V) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Claes Elmgren m.fl. (S) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns tre förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från MP och ett förslag från S samt ett särskilt uttalande från V.

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


2013-02-07 5:2

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

  1. att godkänna förvaltningens bokslut och verksamhetsberättelse för 2012 samt
  2. att bifoga följande synpunkter

- Kommunfullmäktiges beslut om antalet barn per vuxen på förskola är ett inriktningsbeslut som skall gälla även för barnen på förskolor i Skarpnäck

- Kommunfullmäktiges beslut om andel nöjda föräldrar i förskolan avseende trygg och säker miljö för barnen ska följas i Skarpnäck

- Skarpnäck ska följa kommunfullmäktiges beslut om att heltid ska erbjudas deltidsanställda

- Att personer med funktionsnedsättning ska vara nöjda med bemötande för att få stöd och service i enlighet med stadsdelens eget mål

- Fritidsgårdarnas verksamhet ska vara till för både flickor och pojkar, andelen flickor ska öka än mer

- Gemensamma lösningar för mottagande av ensamkommande flyktingbarn bör snarast komma till stånd

I kommunfullmäktige antas gemensamma inriktningsmål för stadsdelarnas olika verksamheter. Detta för att lika rätt ska gälla oavsett vilken stadsdel du bor i. Skarpnäcksalliansen har dock accepterat att andra regler ska gälla för förskolebarnen i Skarpnäck. Kommunfullmäktige beslöt att målet för hur många barn det ska vara per vuxen på förskola skulle vara 4,8 barn 2012. I Skarpnäck har ett eget mål fabricerats för 2012, det har varit 5,2 barn per vuxen och måluppfyllelsen låg på 5,11. Miljöpartiet menar att det inte kan vara Barnets Bästa och vill påminna om att målet var 4,6 barn per vuxen 2006. I år har KF majoriteten beslutat att höja siffran ytterligare till 4,9 barn per vuxen. Enligt oss går det helt åt fel håll.

Skapnäcksalliansen tycks också acceptera att Skarpnäck inte har samma årsmål avseende hur många föräldrar som ska anse att barnens förskolemiljö är säker och trygg. KF har satt målet 75 % av föräldrarna, Skarpnäcks mål är 76 % och redovisat årsmål i Skarpnäck är 71 %. Att det är många barn per vuxen på förskolan kan påverka föräldrarna i sina svar, skillnader inom staden bör arbetas bort.

När det gäller antal barn i förskolegrupperna så har Skarpnäck stuckit ut i många år med oacceptabelt stora barngrupper, nu är vi vid Kommunfullmäktiges mål vilket är glädja. Miljöpartiet har dock i KF angett ännu lägre antal barn, vi kommer att fortsätta arbeta för att barngrupperna på sikt ska bli mindre, i synnerhet för de riktigt små barnen.


2013-02-07 5:3

Ett av stadens jämställdhetslöften är att erbjuda anställda med deltid rätt till heltid. Kommunfullmäktiges årsmål ligger här på 75 %, Skarpnäcks alldeles egna årsmål är 42 % och utfallet 41,7 %. För oss gäller självklart KF beslutade årsmål.

I vår stadsdel ska personer med funktionsnedsättning kunna fåtillfredsställandestöd och service, för att på bästa sätt kunna leva ett aktivt och nyttigt liv i samhörighet med andra. Omsorgstagare och anhöriga ska känna sig trygga med stadsdelens insatser och veta utifrån tydlig information om vad för hjälp somkan erhållas utifrån behov. Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning är nöjdheten på bemötande bland brukarna för periodens utfall 61 % i relation till årsmålet som ligger på 91 %. Miljöpartiet anser det anmärkningsvärt och vill att bemötandet för att erhålla stöd och service ska överensstämma med stadsdelens eget uppsatta mål och ser fram emot att utbildning ges.

Andel flickor på fritidsgårdarna har under lång tid varit en underrepresenterad grupp, trots att antalet besökande flickor ökat med 51 % har vi inte lyckats nå vårt uppsatta mål på 30 %. Vi vill att fritidsgårdarna jobbar vidare med måluppfyllelse och att det etableras mer aktiviteter för flickor, i dialog med flickorna själva. Varje flicka har sitt intresse och detta intresse kan bland annat tillgodoses genom dialog. Vi vill under detta verksamhetsår att antalet besökande flickor ökar och är övertygade om att detta är möjligt.

Ensamkommande flyktingbarn utgör en extremt sårbar grupp med traumatiserade upplevelser som påverkar både hälsa och välmående. Därför utgör boende, sociala aktiviteter och skola viktiga hälsofrämjande mekanismer. I verksamhetsberättelsen beskrivs stora problem med handläggning, samordning, riktlinjer och omhändertagande. Miljöpartiet vill att vi tillsammans med övriga berörda stadsdelar, socialnämnden och myndigheter utarbetar gemensamma tydliga riktlinjer för att på bästa sätt stödja dessa barn.

När det gäller omsorg om de äldre kvarstår en missnöjdhet med kvaliteten i vård- och omsorgsboende trots kunskapande samtal mellan vårdutförare och förvaltning. Inom stadsdelens arbetsgrupp för just äldreomsorg borde detta analyseras och kanske fler insatser sättas in detta år.


2013-02-07 5:4

Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

  1. att fastställa förvaltningens förslag

  1. samt därutöver anföra följande:

När vi i december behandlade förslaget till budget för 2013, presenterade vi socialdemokraternas förslag för att uppnå rimliga kvaliteter i välfärden. I detta ärende granskar vi utfallet av den verksamhet som den borgerliga majoriteten ansvarar för.

I årets verksamhetsberättelse kan vi liksom förra året och året före det konstatera att förvaltningen redovisar en verksamhet som på alltför många områden inte når uppsatta mål, trots stora ambitioner. Den i och för sig lovvärda budgethållningen sker till priset av brister inom stora delar av de välfärdsområden stadsdelen ansvarar för.

Det är naturligtvis den politiska majoriteten som bär det avgörande ansvaret för att ord och handling inte går ihop. I kommunfullmäktige formulerar alliansen ambitiösa verksamhetsmål men säkrar inte resurser för att nå målen, hellre sänker man skatten.

Här i Skarpnäck ser vi i år de allvarligaste tillkortakommandena inom förskolan, äldreomsorgen samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Vi vet att förvaltningens medarbetare gör sitt yttersta för att uppnå en så bra verksamhet som möjligt, men det är svårt att nå ända fram när varken personalresurser eller ekonomiska resurser räcker till. I årets nya indikator Personal tyder resultatet också på att det finns betydande förbättringar att göra inom framförallt området tydligt ledarskap.

Förskolan
Förskolorna i Skarpnäck hade även under 2012 bland de största barngrupperna i staden. Föräldrarnas låga betyg för både trygghet och lärande, liksom personalens bedömningar tyder på kvalitetsbrister som måste analyseras och åtgärdas.

Äldreomsorgen
Inom äldreomsorgen har viktiga förbättringar skett inom kompetensutveckling och måltider. Vi glädjer oss särskilt åt att det i fortsättningen kommer att finnas tillgång till kommunal hemtjänst i hela stadsdelsområdet.


2013-02-07 5:5

Utförsäljningen av norra hemtjänstenheten har dessvärre försämrat både förutsättningarna för att utveckla den kommunala hemtjänsten och lett till sämre kostnadseffektivitet som följd av de merkostnader som uppstod på grund av avknoppningen 2012.

Missnöjet med kvaliteten i vård- och omsorgsboende bekymrar oss. Det krävs sannolikt mer än de samtal med vårdgivarna som förvaltningen hänvisar till, för att uppnå bestående förbättringar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Detta verksamhetsområde verkar sedan flera år dras med strukturella ekonomiska underskott. Den begränsade nöjdheten och de ständiga budgetöverskridandena är alarmerande. Det är viktigt att de förbättringar som revisorernas rapport pekar på i annat ärende (§ 15) leder till resultat.

Särskilt uttalande

Alexandra Mattsson (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande

Inledning
Nämnden har uppfyllt i stort sett alla kommunfullmäktiges mål helt eller delvis. Detta mot bakgrund av att målen är lågt ställda samt att indikatorerna som används inte speglar viktiga värden som nöjdhet och förtroende hos medborgare och brukare på det sätt som Vänsterpartiet ser som viktiga målsättningar. Många mål handlar om upplevd valfrihet och inte hur man upplever service eller tillgänglighet. När vi tar del av medborgardialoger, nöjdhetsmätningar och trygghetsmätningar ser vi att resultaten inte är så bra som det borde vara.

Förskolan

Skarpnäck visar upp ett sämre resultat i förhållande till andra stadsdelar när det gäller förskolefrågorna. Cirka 30 procent av förskolebarnens föräldrar anser inte att förskolan erbjuder en trygg och säker miljö. Vi ligger också högt gällande antalet barn per avdelning och anställd. Förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling är enligt personal och pedagoger låg i förhållande till stadens övriga stadsdelar.

Vänsterpartiet har länge efterfrågat högt ställda mål gällande förskola så som: mindre barngrupper, tryggare miljö, satsningar på att utbilda fler till förskolelärare mm. Visionen är bästa förskolorna i Stockholm.


2013-02-07 5:6

Miljö
Stadsdelen lever inte upp till målet om en hållbar livsmiljö. Vi behöver utveckla återvinning av matavfall, öka antalet elbilar och minska elanvändningen. Vänsterpartiet påminner om de medborgarförslag som vittnar om ett intresse för klimat- och miljöfrågor och de klagomål som inkommer gällande överfulla återvinningsstationer och stadsdelens bristande service gällande uppsamling och hantering. Många medborgare vill leva miljö- och klimatsmart och det är dags att erbjuda goda förutsättningar för det.

Trygghet

32 procent känner sig inte trygga där de bor i stadsdelen. Detta trots att det satsas en del på trygghetsskapande åtgärder och Skarpnäckslyftet ger tydliga resultat. Vänsterpartiet föreslår att satsningen blir en del av den ordinarie verksamheten istället för att som idag verka som ett framgångsrikt projekt som förlängs och inte har egen budget. Vi tror på långsiktiga lösningarna för ökad trygghet i vår stadsdel.

Genus
Vänsterpartiet saknar genusspegling av verksamhetsberättelsen. Det saknas könsuppdelning och genomlysning som skulle kunnat erbjuda viktig information för hur stadsdelens verksamhet skulle kunna utvecklas. Enda gången vi får könsuppdelad information är när det nämns under fritidsverksamheten och då ser vi att antalet flickor är betydligt färre än hälften av de som besöker den offentlig verksamhet. Idag är antalet 27 procent med ett mål på 30 procent. Vänsterpartiet ser det som självklart att 50 procent ska eftersträvas som mål. All offentlig verksamhet i Skarpnäcks stadsdel ska rikta sig lika mycket till flickor som till pojkar, kvinnor som män.


2013-02-07 6:1

§8 Kvalitetsgarantier 2013

Dnr: 1.2.1.-566/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Kvalitetsgarantierna för år 2013 fastställs.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1.-566/2012) daterat 2013-01-13

Enligt stadens program för kvalitetsutveckling ska alla verksamheter utforma kvalitetsgarantier med åtföljande system för rättelse.

Syftet med kvalitetsgarantier är att göra det tydligt för brukare vilka åtaganden de kan förvänta sig av stadens enheter. Genom garantierna ska brukarna få klara besked om vad de kan förvänta sig av service och omsorg och hur stadens verksamheter erbjuder rättelse om de inte lever upp till sina åtaganden.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) med instämmande av Claes Elmgren m.fl. (S) och

Alexandra Mattsson (V) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från MP, S och V.

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:


2013-02-07 6:2

1. att godkänna förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg

2. att barn- och ungas möjligheter till utevistelse lyfts fram i nästa års kvalitetsgarantier

3. att en text om stadsmiljö arbetas fram och läggs till nästa års kvalitetsgaranti

Skarpnäcks stadsdel har i sig alldeles särskilda kvaliteter genom närheten till stora grönområden, både mellan hus byggda på 1940 – 50 tal som genom att Nackareservatet gränsar områdets hela östra del. Grönområdena är tillgängliga för alla och är en stor tillgång för såväl förskoleverksamheten som för ungdomsgårdarna. Barn- och ungas förutsättningar och möjligheter till utevistelse borde särskilt uppmärksammas i kvalitetsgarantin.

Skarpnäck vårdar sin stadsmiljö och borde till nästa år vara tydliga med vad det innebär för stadsdelens invånare. Det kan gälla hur vi sköter vår naturmark, våra parker, lekutrustningar, plaskdammar och bad. Information kan också ges om hur parkvägar sköts, om renhållning och snöröjning. Miljöpartiet ser fram emot att det arbetas in till nästa års kvalitetsgarantier.

§9 Upprustning av Skarpnäcksparken i Skarpnäcks gård

Genomförandebeslut

Dnr: 3.1.-589/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att genomföra upprustningen av Skarpnäcksparken i Skarpnäcks gård.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 3.1. -589/12) daterat 2013-01-08.

Stadsdelsnämnden har tilldelats 3 mnkr 2013 för att rusta upp Skarpnäcksparken i Skarpnäcks gård. Efter en dialog med flickor i Tätorpsskolan och övriga kringboende har ett upprustningsförslag tagits fram. Upprustningen innebär att parkens nuvarande form sparas och utvecklas i tre tydliga delar; Kulturtorget, Gröningen och Lekparken. Lekparken i direkt anslutning till Tätorpsskolans skolgård skapar en sammanhållen lekyta med bättre tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Kompletteringar görs med gungleksaker, sandlåda, studsmattor och en leklabyrint. Även nya planteringar, sittplatser och strålkastare tillförs. Arbetet är planerat att genomföras i två etapper under 2013.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


2013-02-07 8:1

§10 Återrapportering av projekt som beviljades utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta och barn som bevittnat våld

Dnr: 2.1.-201/11

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Att godkänna slutrapporten

2. Att överlämna rapporten till länsstyrelsen

3. Ärendet justeras omedelbart

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 2.1. -201/11) daterat 2013-01-22.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd tillsammans med Farsta stadsdelsnämnd ansökte och beviljades utvecklingsmedel hos länsstyrelsen för att under perioden 2011-12-01 – 2012-11-30 fortsätta arbetet med att utveckla insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Länsstyrelsen begär en återrapportering av nämnden om vad som genomförts i projektet och hur medlen använts.

Inom ramen för projektet har bland annat utvecklingsarbete genomförts för att förbättra interna rutiner, handläggning och utredningsmetodik, kartläggning och statistikinsamling, utbildningsinsatser för personal har anordnats och särskilda kvinnostödjare har tillsatts. Därutöver har en mottagning för utövare av våld i nära relationer samt ett gemensamt stödcentrum för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i söderort startats.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:


2013-02-07 8:2

Särskilt uttalande angående återrapportering och framtida inriktning avseende våld

Under många års tid har olika regeringar satsat mycket resurser för att stävja mäns våld mot kvinnor, för att utbilda om hedersrelaterat våld och för att synliggöra våld i hbtq relationer. I samband med redovisat lokalt projekt noterar vi att väldigt många inom de samarbetande stadsdelarna som kan tänkas komma i kontakt med de våldsutsatta erbjudits mycket utbildning. Miljöpartiets ser positivt på utbildningssatsningarna och hoppas att de upprepas regelbundet för fördjupning och för specialisering då våldet ser olika ut för olika grupper i samhället.

I aktuell redovisning till Länsstyrelsen anges antal personer som erhållit stöd av kvinnostödjare och av mansmottagning, miljöpartiet menar att statistik ska vara könsuppdelad, att ange personer gör att vi måste gissa oss till kön. När det gäller barn så nämns de dock alltid tillsammans med sina mammor, var papporna finns kan också vara intressant att veta.

- Stockholms stads kvinnofridsprogram för 2012-2014 anger tre målgrupper:

- Kvinnor som utsatts för våld i nära relation

- Barn som upplever våld eller andra övergrepp mellan närstående vuxna

- Män som utövar våld i nära relation

Nu anger stadsdelarna Skarpnäck, Farsta och Enskede – Årsta – Vantör att de som ett led i att uppfylla stadens mål 2012-13 kommer att sammanföra kvinnostödet, stödet för barnen, och på längre sikt stödet för våldsutövande personer i nära relation till en gemensam stödenhet kallad ”Fridsam”. Grupp anställda från Farsta har rest till USA för att studera speciella behandlingsmetoder. Planeringsarbete har inletts för att utveckla utredningsrutiner enligt två nämnda metoder: Signs of safety och Circle of security. Person från USA ska komma till förvaltningarna och utbilda personal.

Som vi ser det så har samarbetande stadsdelar valt att fokusera just på barnet, d v s valt en av stadens tre målgrupper. När vi studerar de båda nämnda modelleras hemsidor kan vi se att de jobbar med medling i vårdnadstvister, att de vill stärka föräldrarollen och göra livet säkrare för barnet.

Miljöpartiet kan inte se att de nämnda behandlingsmodellerna ersätter stöd till kvinnor som utsätts för våld eller stöd till män som utövar våld eller själva är våldsutsatta. Vi kan heller inte se att metoderna fångar upp problematik i samband med hedersrelaterat våld eller våld inom hbtq relationer eller riktat till hbtq personer.


2013-02-07 8:3

Det finns diskussioner om att sammanföra alla verksamheter inom området våld i relationer till en egen enhet, men oavsett det så menar miljöpartiet att mycket återstår att ta tag i för att stadsdelen ska kunna säga sig arbeta med Stockholms riktlinjer för kvinnofrid.


2013-02-07 9:1

§11 Bygg studentbostäder vid Horisontvägen

Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4.-520/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till exploateringsnämnden som svar på medborgarförslaget

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.2.4.-520/12) daterat 2012-12-12.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2012-11-01 innehåller förslag om att bygga studentbostäder vid Horisontvägen i Skarpnäcks gård. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2012-11-22 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att vidarebefordra ärendet till exploateringsnämnden för vidare handläggning.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) och Alexandra Mattsson (V) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) med instämmande av Claes Elmgren m.fl. (S) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från MP och S samt ett särskilt uttalande från M, FP och C.

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


2013-02-07 9:2

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

1. att stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tjänsteutlåtandet till exploateringsnämnden samt

2. att stadsdelsnämnden förordar byggnation av studentlägenheter i enlighet med medborgarförslag

3. att stadsdelsnämnden därutöver förordar att en sim- och idrottsanläggning förläggs i bottenplan på studenthus

Samma dag som stadsdelsnämnden har sitt sammanträde där aktuellt medborgarförslag ska behandlas så har exploateringsnämnden sitt sammanträde. Där finns ett ärende om samma tomt och som föreslår att en rörfirma ska få exploatera marken. Tomten har tidigare varit anvisad till att bygga en bad- sim- och idrottsanläggning för alla boendes utefter linje 17 söderut. Så sent som för ett par månader sedan meddelade idrottsförvaltningen att de inte längre var intresserade av marken varför den återgick till att anges som plats för kontor och industrilokaler.

Precis så som förvaltningen skriver i sitt tjänsteutlåtande så skulle den anvisade platsen passa bra för studentboende. Tomten ligger kollektivtrafiknära precis vid entrén Skarpnäcks gård. Miljöpartiet vill kombinera det gamla förslaget om en sim- och idrottsanläggning med medborgarförslaget om ett studentboende. Närmaste granne bakom det nya huset är Skarpnäcks folkhögskola så området har redan karaktär av utbildning. Det är en stor markanvisning vi har att ta ställning till och vi ser det som positivt att kombinera det gamla förslaget med det nya.

En sim- och idrottsanläggning ger fler arbetstillfällen i området precis så som ett nytt studentboende gör. Antalet människor som kommer att nyttja nära service ökar väsentligt och ger möjligheter för fler affärer att etablera sig. Vi tänker oss ett tämligen högt passivhus med solceller på tak och med möjlighet att värma upp bassänger och idrottsanläggning med förnyelsebar värme. Spetsteknik inom området kan prövas. Fastighetsnämnden som ansvarar för stadens sim- och idrottsanläggningar har i svar på skrivelse av miljöpartiet meddelat att de ser positivt på att lära mer om hur andra länder på samma breddgrad bygger moderna energieffektiva och kemikaliefria badanläggningar. Skarpnäck kan bli pilotförsök!


2013-02-07 9:3

Särskilt uttalande

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och ersättaren Ebba Krumlinde (C) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Allianspartierna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd håller helt med förslagsställaren om behovet av att kraftigt bygga ut antalet studentbostäder om Stockholm ska kunna behålla sin position som en av Sveriges främsta studentstäder. Framstående universitet och högskolor är avgörande för stadens attraktions- och konkurrenskraft genom att säkerställa kvalificerad arbetskraft till stadens näringsliv, samtidigt som studenter är enormt viktiga för att skapa en kreativ och urban miljö i en storstad som Stockholm.

Detta är inte minst viktigt i ytterstaden, där fler studenter kan bidra till ett ökat underlag för lokala butiker, restauranger och serviceföretag.

Alliansen storsatsar därför på att öka antalet studentbostäder över hela Stockholm genom nybyggnation och ombildning av existerande fastigheter till studentbostäder.

Vi välkomnar byggnation av studentbostäder i alla delar av Skarpnäcks stadsdelsområde, och efterlyser fler lämpliga platser för detta från Exploateringskontoret. Ett område som särskilt skulle lämpa sig för en större volym av studentbostäder är inom det pågående planprogrammet för sambandet mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Den föreslagna tomten vid Horisontvägen lämpar sig dock mindre bra för bostäder, då det ligger i Skarpnäcks företagarområde i nära anslutning till Tyresövägen.

Vår stadsdel behöver ett starkare lokalt näringsliv och fler arbetsplatser. Den aktuella tomten vid Horisontvägen ligger väl placerad för kommersiell verksamhet, och vid Exploateringsnämndens sammanträde den 7 februari kommer markanvisning ske till Stockholms Rörexpress AB. Det är glädjande att företag och nya arbetsplatser etableras i vår stadsdel. För Söderorts växande befolkning är varje nytt arbetstillfälle viktigt. Alliansen välkomnar en blandad bebyggelse med utrymme för både boende och företag som vi idag har i Skarpnäck. Genom nyetableringar av arbetsplatser i ytterstaden minskar också miljöpåverkan av arbetsresor när arbetsplatserna i större omfattning än idag finns där stockholmarna bor.


2013-02-07 10:1

§12 Ansvaret för snöröjning i stadsdelsområdet

Svar på skrivelse från Ewa Larsson m.fl. (MP) och en skrivelse från Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Mattson (V)

Dnr: 1.6.-21/13

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. att fastställa förvaltningens förslag, enligt följande

- Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen från Ewa Larsson m.fl. (MP).

- Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelsen från Claes Elmgren m.fl. (S) och Alexandra Matsson (V).

2. samt därutöver anföra följande:

Av redovisningen framgår att Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har uppmärksammat Trafikkontoret på de omfattande brister som varit förknippade med årets snöröjning. Vilka slutsatser som Trafikkontoret kommer att dra återstår dock att se. Även om ansvaret för den bristande snöröjningen för närvarande inte vilar på stadsdelsnämnden, är det likväl av stor vikt att nämnden får en redovisning av hur Trafikkontoret ser på bristerna och hur kontoret avser att avhjälpa dessa inför kommande år.

Stadsdelsnämnden vill därför uppmana Trafikkontoret att återkomma med en redovisning enligt ovan. Detta svar ska därför skickas till Trafiknämnden.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.6.-21/13) daterat 2013-01-09.

Två skrivelser, en från vice ordföranden Ewa Larsson m.fl. (MP) och en gemensam skrivelse från ledamoten Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamoten Alexandra Matsson (V), angående ansvaret för snöröjning i stadsdelsområdet anmäldes på stadsdelsnämndens möte i december 2012. Förvaltningen redovisar hur snöröjningen av parkvägarna har fungerat.


2013-02-07 10:2

När det gäller uppdraget att återkomma med ett förslag om hur stadsdelsnämnden kan återta ansvaret för all snöröjning anser förvaltningen att detta främst är en fråga för politiken.

Framlagda förslag till beslut

Claes Elmgren m.fl. (S) med instämmande av ordförande Kristina Lutz m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se beslut)

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Alexandra Mattsson (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, ett förslag till beslut från S, M och FP, ett förslag från MP och ett förslag från V .

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt Claes Elmgren m.fl. (S), ordförande Kristina Lutz m.fl. (M) och Daniel Forslund (FP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslu­tet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

  1. att godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

  1. att nämnden tillskriver kommunstyrelsen att skriva fram ett förslag till kommunfullmäktig om att Skarpnäcks stadsdelsnämnd får överta hela ansvarar för stadsdelens snöhantering på försök

I svar på skrivelser, angående eländig uppfyllelse av fastställda krav i upphandlad snöröjning i stadsdelen Skarpnäck, noterar förvaltningen att det varit problem vid stora snömängder också när stadsdelen själv hade hela ansvaret för upphandling och genomförande. Men, förvaltningen skriver att det fanns fördelar med att vara lokalt stationerad med en lokal kännedom. Kontroller och uppföljning av entreprenörens arbete kunde snabbt genomföras. Vid brister kunde styrning och omprioriteringar göras skyndsamt. Frågan har varit uppe för samtal vid flera nämndmöten och vi menar att det nu är dags för ett politikerinitiativ.


2013-02-07 10:3

Vårt förslag är att vi ber om att få överta det hela ansvaret för snöröjning av park och gatumark inom vår stadsdel på försök under en lämplig tidsperiod. Efter utvärdering kan sedan fler stadsdelar erbjudas göra likadant eller så går ansvaret tillbaka till staden centralt.

Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslu­tet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

1. Att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelserna

2. I övrigt anföra

Vi noterar att förvaltningen tillstyrker att lokal stationering och organisering av snöröjningen har flera fördelar, detta vore att föredra. Arbetet beskrivs lättare kunna prioriteras efter behov då och uppföljning av arbetet kan göras snabbare och enklare. Snöröjningen får inte bli en återkommande fråga där man år efter år beklagar sig utan att agera, att begära vite är en åtgärd men det kommer inte vara tillräckligt. Vi yrkar därför att ansvaret och organiseringen av snöröjningen ska skötas lokalt av stadsdelarna för att bättre kunna utnyttja lokalkännedomen som finns och bättre kunna organisera arbetet efter där behoven är som störst.

Medborgarna kommer också lättare att kunna komma i kontakt med sin stadsdel och få en återkoppling lokalt när de har synpunkter istället för att i nästintill alla frågor bli hänvisade in till facknämnder där man inte upplever sig lyssnade på. Hur snöröjningen fungerar säger en del om hur samhället fungerar i stort, det är en basal viktig samhällsfunktion som gör att vi kommer till arbetet, förskolan och mataffären. Att den får fungera såhär dåligt säger därför en del om vad ambitionen med ett sk. Stockholm i världsklass betyder för den styrande majoriteten.

§13 Brist på pedagogiskt utbildad personal vid Emågatans förskola

Yttrande över anmälan till Skolinspektionen, dnr 41-2012:4763

Dnr: 1.4.-30/13

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Som svar på begäran om yttrande från Skolinspektionen angående anmälan om brist på pedagogiskt utbildad personal vid Emågatans förskola hänvisas till vad som sagts i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.4.-30/13) daterat 2013-01-15.

Skolinspektionen har tagit emot en anmälan från 14 föräldrar om brister i kvaliteten på en förskola. Anmälan tar upp bristen på förskollärare sedan mitten på september 2012. Föräldrarna har haft samtal med personal, förskolechef, avdelningschef och politiker.

Förvaltningen gör bedömningen att situationen nu är stabil. Nya förskollärare har rekryterats. Under hösten har det varit hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning. Förskolans ledning har sett över verksamhetens innehåll och organisation.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§14 Motion (2012:52) om satsningar mot våld i nära relationer

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-1744/2012

Dnr: 1.5.1.-534/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.5.1.-534/12) daterat 2013-01-10.

Antalet anmälda brott gällande våld i nära relationer ökar både när det gäller män och kvinnor. Det övervägande antalet som utsätts för våld i nära relationer utgörs av kvinnor, men även mäns utsatthet för våld i nära relationer har börjat uppmärksammas. De verksamheter som finns idag och riktar sig till män utsatta för våld i nära relationer är enligt motionärerna inte tillräckliga.

Förvaltningens bedömning är att staden inte bör bygga upp särskilda verksamheter för våldsutsatta män. Förvaltningen föreslår istället att staden tydliggör att befintliga verksamheter på stadsdelarna är till för alla, oavsett kön eller könsidentitet, samt förstärker och kompetensutvecklar befintliga verksamheter inom männens speciella problematik kring sin utsatthet vad gäller våld i nära relationer.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Claes Elmgren m.fl. (S) och

Alexandra Mattsson (V) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från MP


2013-02-07 12:2

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslu­tet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

  1. att Stadsdelsnämnden tillstyrker motionärernas kloka och välbehövliga förslag till beslut samt biträder fortsatt arbete med angiven inriktning
  2. att därutöver anföra

Stockholms stads kvinnofridsprogram för 2012-2014 anger tre målgrupper:

- Kvinnor som utsatts för våld i nära relation

- Barn som upplever våld eller andra övergrepp mellan närstående vuxna

- Män som utövar våld i nära relation

Där saknas gruppen män som utsätts för våld varför vi biträder att kunskap inom området ges och åtgärder tydliggörs. Motionärerna vill att en åtgärdsplan tas fram och att riktad verksamhet sätts in samt nämner projektet Relationsvåldscentrum som en förebild.

Inom stadsdelarna Skarpnäck, Farsta och Enskede - Årsta - Vantör pågår arbete med att samordna stöd och åtgärder för våldsutsatta med betoning på förebyggande arbete. Ett gemensamt stödcentrum kallat ”Fridsam” planeras där alla stödinsatser avses samlas. Två amerikanska modeller håller på att utvecklas, Signs of safety och Circle of security, med inriktning att bl. a stödja föräldrar i föräldrarollen och jobba för medling i vårdnadstvister.

Miljöpartiet kan inte se att pågående arbete täcker in vad som motionärerna önskar, nämligen att också våldsutsatta män ska erbjudas hjälp. Vi kan heller inte i dag riktigt se likheterna mellan existerande Relationsvåldscentrum och planerade Fridsam.

Våld i nära relation, där mäns våld mot kvinnor är det dominerande våldet, innebär inte att kompetens och riktade insatser också behöver utvecklar avseende allt mellanmänskligt våld, oavsett kön och sexuell inriktning. Vi förutsätter att våra stadsdelar får de resurser de behöver för att utveckla sina olika spetskompetenser även efter det att projektmedel för utveckling av behandlingsmodeller är avslutade och att det förebyggande arbetet, d v s arbetet med de strukturer som gynnar våld, får hög prioritet för att elimineras.

§15 Uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Revisionsrapport för yttrande- dnr 420-105/2012

Dnr: 1.4.-552/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas som yttrande om revisionsrapporten

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr 1.4.-552/12) daterat 2013-01-14

Revisionen har granskat verksamheten för personer med funktionsnedsättning inom socialförvaltningen, Brommas, Enskede-Årsta-Vantörs och Skarpnäcks tadsdelsförvaltningar. Granskningen har gällt bostad med särskild service för vuxna, gruppbostad, och daglig verksamhet. Revisionen bedömer att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna men att uppföljningen kan förtydligas. Revisionen lyfter särskilt fram behovet av tydliga beställningar och att dessa är en förutsättning för bra genomförandeplaner. Förvaltningen yttrar sig om det som berör Skarpnäck och instämmer med revisionens slutsatser. En utveckling av eställningar behövs för att få utförarna att skriva bra genomförandeplaner. Förvaltningen ser positivt på att staden har inlett ett arbete med målstyrda beställningar. Förvaltningen efterlyser en större samsyn kring LOU-upphandlingar

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M) och ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till för­valtningens förslag till beslut.

Claes Elmgren m.fl. (S) med instämmande av vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Alexandra Mattsson (V) yr­kar bifall till eget förslag till beslut. (se reservation)


2013-02-07 13:2

Beslutsgång

Ordförande fann att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och ett förslag från S, MP och V.

Ordförande ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Claes Elmgren m.fl. (S), vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) och Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslu­tet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

1. att fastställa förvaltningens förslag

2. samt därutöver anföra följande:

Stadsrevisionen påtalar i denna rapport flera brister. Den huvudsakliga kritiken består i att stadsdelsförvaltningens målformuleringar är slentrianmässiga, att genomförandeplanerna i vissa fall är summariska och att kommunikationen mellan beställare och utförare brister. Vidare har nöjdheten bland brukarna minskat påtagligt. Samtidigt dras verksamheten med ständiga budgetöverskridanden.

Stadsrevisionens rapport belyser en rad problem med det ideologiskt motiverade ”valfrihetssystem” som majoriteten i stadshuset drivit fram. Rapporten framhåller att tydliga, preciserade krav på privata utförare av välfärdstjänster, och kontroll av att kraven uppfylls är av största vikt för att verksamheten skall fungera. Detta är något som också får stöd i all tillgänglig forskning på området. Visar det sig svårt eller alltför tids- och kostnadskrävande att formalisera sådana krav måste man ställa sig frågan om verksamheterna är lämpliga att konkurrensutsätta genom upphandling. Ansvaret vilar här ytterst på politiken.

Vi finner det bekymmersamt att förvaltningens utlåtande inte på ett fullt tillfredsställande sätt visar på vilka åtgärder som avses vidtas för att komma tillrätta med de av stadsrevisionen påvisade problemen. Problemen i denna verksamhet, både vad det gäller upplevda kvalitetsbrister och budgetöverskridanden har pågått under en längre tid. Därför vill vi att förvaltningen återkommer till nämnden med en redovisning av de åtgärder som vidtagits för att förbättra uppföljningen av verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

§16 Protokoll: Lokalt styrgruppsmöte Rómané Bucá 2012-11-30

Anmäldes protokoll från lokalt styrgruppsmöte Rómane Bucá den 30 november 2012.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§17 Protokoll: Lokalt styrgruppsmöte – kompletterande insatser romsk inkludering 2012-11-30

Dnr:1.2.5.-467/12

Anmäldes protokoll från lokalt styrgruppsmöte den 30 november 2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§18 Protokoll från BUS styrgruppsmöte 2012-11-22

Dnr: 1.2.5.-16/13

Anmäldes minnesanteckningar från BUS styrgruppsmöte, för barn och ungdomar som behöver stöd från såväl kommunen som landstinget den 22 november 2012.

.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§19 Minnesanteckningar Skarpbrå 2012-11-19

Dnr: 1.2.5.-349/12

Anmäldes minnesanteckningar från Skarpbrå, möte den 19 november 2012.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§20 Minnesanteckningar från styrgrupp för Skarpnäckslyftet 2012-11-29

Dnr: 1.2.5.-38/13

Anmäldes minnesanteckningar från styrgrupp för Skarpnäckslyftet den 29 november 2012.

.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§21 Minnesanteckningar Stadsmiljögruppens möte 2012-12-04

Dnr: 1.2.5.-350/12

BESLUT

Anmäldes minnesanteckningar från Stadsmiljögruppens möte den 4 december 2012

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§22 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Anmäldes inkomna medborgarförslag enligt lista (bilaga 1; §22)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§23 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Inga skrivelser fanns att behandla

§24 Skrivelser och protokoll från nämndens råd enligt lista

Anmäldes protokoll fört vid rådet för funktionshindersfrågors sammanträde 2012-12-12 och protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde 2012-12-13. (bilaga 2; § 24).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§25 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

BESLUT

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilaga 3; § 25).

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§26 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

BESLUT

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilaga 4; § 26).

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

Ärendet behandlades under sekretess


2013-02-07 26

§28 Rapport om händelse enligt Lex Maria om händelse vid Hemmet för gamla

Dnr: 1.2.2.-17/13

Ärendet behandlades under sekretess

§29 Rapport om händelse enligt Lex Maria om händelse vid Hemmet för gamla

Dnr: 1.2.2.-18/13

Ärendet behandlades under sekretess

§30 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a Föräldrabalken

Dnr: 6.-40/13

Ärendet behandlades under sekretess

§31 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 2012-12-27 och 2013-01-09.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna