Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-03-21

Sammanträde 2013-03-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

Förädling av Skarpa by
Sammanträdet startar direkt efter att den allmänna frågestunden avslutats.

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 30

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Fördelning av föreningsbidrag 2013

Dnr: 5.4.-591/12
(Utsändes)
Handläggare: Anna Karlsson Tel: 08- 508 15 072
Omedelbar justering

8 Knyt ihop Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-579/12
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 154 50

REMISSER

9 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling

Svar på remiss från Kommunstyrelsen dnr 303-442-2012
Dnr: 1.6.1.-601/12
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095
Omedelbar justering

10 Revidering av riktlinjerna för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-1895/2012
Dnr: 1.5.1.- 33/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.-123/13
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08- 508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Miljöverkstan- ett hållbarhetsprojekt

Anmälan av ansökan till Allmänna arvsfonden
Dnr: 1.2.6.-74/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

13 Redovisning av 2012 års stimulansmedel från socialstyrelsen

Dnr: 1.2.6.-386/11
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Redovisning av brukarundersökningar inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning

Dnr: 1.2.1.-51/13
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095

15 Redovisning av brukarundersökningar inom äldreomsorgen i Skarpnäck

Dnr: 1.2.1.-50/13
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095

16 Anmälan av redovisning för verksamhet med personligt ombud i Söderort 2012

Dnr: 1.2.1.-106/12
(Utsändes)
Handläggare: Karin Borg Tel: 08- 508 15 418

17 Uppföljning av fritidsaktiviteter vid gruppbostäder i Skarpnäck som drivs av Attendo LSS Mellan

Dnr: 1.2.1.-52/13
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095

18 Tillsyn under 2012 av handlare som har tillstånd att sälja tobak och alkohol

Dnr: 1.3.1.-6/13
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel: 08-508 15 302

19 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2012

Dnr: 1.2.1.-71/13
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08-508 15 095

20 Rapport februari 2013 gällande resultaten inom ESF-projektet Rómané Bucá

Dnr:1.2.5.-83/13
(Utsändes)
Handläggare: Kibebe Tsehai Tel: 08-508 15 327
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Protokoll- Lokalt styrgruppsmöte Rómané Bucá 2013-02-01

Dnr:1.2.5.-83/13
(Utsändes)
Handläggare: Kibebe Tsehai Tel: 08-508 15 327

22 Protokoll- Lokalt styrgruppsmöte - kompletterande insatser romsk inkludering

2012-11-30
Dnr:1.2.5.-83/13
(Utsändes)
Handläggare: Kibebe Tsehai Tel: 08-508 15 327

23 Protokoll från BUS styrgruppsmöte 2013-02-07

Dnr: 1.2.5.-16/13
(Utsändes)
Handläggare: Susanne Aplehag Balotis Tel: 08-508 15 049

24 Protokoll Skarpbrå 2013-02-11

Dnr: 1.2.5.-78/13
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel: 08-508 15 302
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Minnesanteckningar från stadsmiljögruppens möte 2023-02-12

Dnr: 1.2.5.-82/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 154 50
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr: 1.2.4.-579/12
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

27 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

28 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

30 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

31 Rapport om anmälan enligt Lex Maria om händelse vid Hemmet för Gamla

Dnr: 1.2.2.-117/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ingrid Wikström Tel: 08- 508 18 039

32 Anmälan Lex Sarah

Dnr: 1.2.2.-104/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Lars-Gunnar Winsa Tel: 08- 508 15 015

33 Anmälan Lex Sarah

Dnr: 1.2.2.-93/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Lena Borgman Tel: 08- 508 15 015

34 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § Föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08- 508 15 107

35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § Föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tel: 08- 508 15 153

36 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08 508 15 022

Rum för förmöten finns tillgängliga från kl. 16.00

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande

Kristina Lutz (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 28 mars 2013 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med justeringen att § 23 utgår.

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 7 februari 2013 har justerats 14 februari 2013.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att Skolinspektionen kommer att göra inspektioner vid stadsdelens förskolor.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om äldre – och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M) kommer att hålla rådslag vid Hammarbyhöjdens trygghetsboende den 3 maj kl. 12-14.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Ordförande Kristina Lutz (M) lyfte frågan om nämndens handlingar i elektronisk form och hur förvaltningen avser att gå vidare för att det skall fungera bättre. Ewa Larsson (MP) frågade om det var möjligt att betala mindre för en tjänst som endast delvis fungerar.

Nämndsekreterare Karin Gustafsson svarade att förvaltningen har en strategi och kommer löpande att informera nämnden om utvecklingen.

Ledamot Claes Elmgren (S) frågade om tömning och städning runt stadsdelens återvinningsstationer.

Utredare Inger Bogne svarade att stadsdelsförvaltningen inte har ansvar för återvinningsstationer med tacksamt tar emot idéer om hur stadsdelsförvaltningen kan agera i denna fråga. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) föreslog att nämnden gemensamt skall agera i frågan.

Ersättare Reine Meyer-Strömberg (S) ställde en fråga om det lokala brottsförebyggande rådet i Kärrtorp och om förvaltningen kan vara behjälplig att stötta rådet.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand svarade att förvaltningen skall se hur de kan vara behjälpliga men poängterade att stadsdelsförvaltningen inte kan ta ansvar för de lokala brottsförebyggande rådens löpande verksamhet.

Ersättare Fredrik Stiernstedt (S)ställde frågan om förvaltningen uppmärksammat och gjort några insatser för de tiggare som finns i stadsdelen.

Avdelningschef Lars – Gunnar Winsa meddelade att förvaltningen inte känner till att det finns eller har funnits tiggare i stadsdelen och kommer att ta kontakt med socialförvaltningen i frågan.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand svarade att Socialförvaltningen har drivit ett projekt under vintern för att tillse att alla som inte stadigvarande boende har någonstans att sova. Återkoppling till nämnden görs på nästkommande sammanträde.

§7 Fördelning av föreningsbidrag 2013

Dnr: 5.4.-591/2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Att omfördela 4 000 kronor från föreningen ”7:ans aktivitetsklubb” till
föreningen ”Folkodling i Skarpnäck”

2. Att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till beslut

3. Omedelbar justering

4. Därutöver anföra

Ett levande kultur- och föreningsliv berikar stadsdelen, där alla medborgare ska kunna njuta av ett varierat lokalt utbud av aktiviteter som bedrivs av en mångfald föreningar, teatergrupper och fria kulturutövare. Det är därför viktigt att vi kan erbjuda ideella föreningar verksamma i stadsdelen möjlighet att ansöka om föreningsbidrag för lokala aktiviteter som är öppna för alla och som riktar sig till barn och ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Denna möjlighet erbjuds även för lokala kulturföreningar och föreningar som främjar integration och mångfald.

Årets fördelning speglar den föryngring som nu sker i Skarpnäcks stadsdelsområde med en allt större andel yngre och barnfamiljer. Vi välkomnar också särskilt att vi nu kan realisera nämndens målsättning om nya friluftsaktiviteter för barn och ungdomar vid Flatenbadet, som under senare år genomgått en genomgripande upprustning på stadsdelsnämndens initiativ. Satsningen på upprustningen av den så kallade ”Matparken” på Skarpnäcks Allé har varit en stor succé, och vi gläder oss över att folkodling nu är en levande del av Skarpnäcks föreningsliv. För att förbättra förutsättningarna för föreningen Folkodling i Skarpnäck att kunna bedriva ett aktivt arbete med fokus på barnfamiljer, ökas anslaget med 4 000 kronor till totalt 7 000 kronor för 2013.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 5.4.-591/2012) daterat 2013-02-25.

Föreningar i Stockholms stad ges möjlighet att söka bidrag för sin verksamhet både genom stadsdels- och facknämnderna. Stadsdelsnämnderna ansvarar för att stödja det lokala föreningslivet genom att lämna föreningsbidrag. Riktlinjer för föreningsbidrag bifogas. Riktlinjerna fastställdes av nämnden den 11 december 2008.

Stadsdelsnämnden kan bevilja bidrag till föreningar som uppfyller något av kriterierna nedan:

”Bidraget ska i första hand riktas till barn- och ungdomsföreningar, föreningar som riktar sig till äldre och personer med funktionsnedsättning, kulturföreningar samt föreningar som på olika sätt främjar integration och mångfald.”

I verksamhetsplanen för 2013 beslutade nämnden att avsätta 800000 kronor för lokala föreningsbidrag.

Jäv

Ledamot Monika Lozancic (M), ledamot Emelie Sundberg (S), ersättare Eva Ångström (M), ersättare Reine Meyer-Strömberg (S) samt ersättare Maria Bergström (MP) anmälde jäv i ärendet och deltog därmed inte i behandling eller beslut i ärendet.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) samt ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut från (M), (MP) och (FP) samt med instämmande av ersättare Ebba Krumlinde (C ).

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Alexandra Mattsson (V) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt det gemensamma förslaget från (M), (MP) och (FP).

Reservation

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

- att fastställa förvaltningens förslag med följande förändring:

Antalet ansökningar till årets fördelning av föreningsbidrag har ökat påtagligt. Detta är positivt och visar på ett aktivt föreningsliv. Samtidigt är resurserna begränsade vilket ställer krav på både prioriteringar och efterlevnad av nämndens riktlinjer.

Nya Flatens förslag till miljödagkollo är utmärkt på flera sätt, inte minst då många barn är kvar i stadsdelen under denna sommarmånad. Enligt vår tolkning av riktlinjerna bör dock inte medel till Nya Flatens miljödagkollo finansieras genom nämndens föreningsbidrag. I stället bör medel hämtas från nämndens resurser för kolloverksamhet som tidigare bland annat använts för att stödja dagkolloverksamhet i enskild regi.

Därmed frigörs resurser (22000 kr) som i stället bör tilldelas andra föreningar och verksamheter enligt följande.

- Rastplats Sylvester, 10000 kr. Föreningen ansöker om medel för att kunna genomföra en kulturfestival som vänder sig till ungdomar och unga vuxna.

- Sputnik 5 000 kr

- Teater Reflex 3 000 kr.

- PRO Skarpnäck 4 000 kr.

§8 Knyt ihop Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad

Svar på medborgarförslag

Dnr: 1.2.4.-579/2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till stadsbyggnadsnämnden som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.4.-579/2012) daterat 2013-02-18

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2012-11-01 innehåller förslag om att bygga en gång- och cykelbro över Hammarbyvägen. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2013-02-07 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen håller med om att det vore önskvärt med en bättre koppling mellan stadsdelarna. Då detta är frågor som kommer behandlas i programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden beslutar att vidarebefordra medborgarförslaget till stadsbyggnadsnämnden för vidare handläggning.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling Svar på remiss från KS, dnr 303-442-2012

Dnr: 1.6.1.-601/2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.6.1.-601/2012) daterat 2013-01-23.

Kommunfullmäktige beslöt i budget 2012 om en högre ambitionsnivå för staden för insamling av matavfall. Ett förslag till handlingsplan har tagits fram och sänts ut på bred remiss. Förslaget innehåller uppdrag till stadens egna nämnder och bolag, beskriver nuläge, en förstudie, utredning samt åtgärdsförslag för att uppnå målet om 50 % insamlat matavfall 2018. Målet till 2018 är 48000 ton. Staden bör tillämpa moderna maskinella lösningar och optisk sortering föreslås. En sorteringsanläggning kan anläggas t ex i Högdalen och Henriksdals reningsverk har möjlighet att röta avfallet till biogas. Förslaget innebär att stadens alla egna verksamheter deltar. Inom förskolan förordas matavfallskvarnar.

Förvaltningen ser positivt på att staden tar ett helhetsgrepp och ökar insamlingen av matavfall men är tveksamma till en storskalig lösning vid Henriksdal främst på grund av trafiksituationen. Förvaltningen påtalar också att kostnaderna för nödvändiga investeringar kan bli svåra att bära för förskolan

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M) samt ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut från (M) och (FP) med instämmande av ersättare Ebba Krumlinde (C ).

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Alexandra Mattsson (V) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

att målet för insamlat matavfall är 70 procent till 2016

att utveckla insamling av matavfall i papperspåsar och nergrävda behållare, ”molucker”

att matavfallskvarnar vid nybyggnation ses som dellösning

att analysera långsiktiga effekter av sortering i olikfärgade platspåsar

att småskaliga insamlingslösningar ses som komplement till storskaliga

Miljöpartiet ser stora potentialer i separering och insamling av sopor och matavfall. Återvinna är en ny bransch som är i sin linda i Sverige men som inom EU redan rönt framgångar. I Holland växer nya företag fram baserade på insamlat material. I Skarpnäcks företagarby finns exempel på lokalt socialt företagande med återvinning som tema. Generellt arbetar vi för att mängden avfall, inklusive matavfall, minskar och menar att vi redan nu är på väg från slit och släng till kvalitet och återvinning. Vid förra årets undersökning av de boendes vilja till källsortering noterade vi att de boende i vår stadsdel Skarpnäck hade högre vilja att sortera än staden i genomsnitt.

Denna remiss tar upp insamling av matavfall för biologisk behandling. Från de Grönas sida är detta en historiskt prioriterad fråga som ställer krav på förändringar i infrastruktur.

Biogasframställning har varit en aktuell fråga under flera decennier där stadens olika majoriteter inte lyckats samla sig till politiska strategiska beslut. Mindre städer med långvariga erfarenheter kan därför utgöra både förebilder och ge viktig information till vilka fällor som bör undvikas. Biogasen som drivmedel ger stora miljövinster. 

Det är nödvändigt att fatta beslut om inriktning och konkreta åtgärder. Vi menar att det är fullt möjligt att sortera ut mer än föreslagna 50 procent matavfall till 2018 och väljer att lägga ribban högre; till 70 procent i Stockholm, vilket ligger i nivå med vad som nu samlas in i Västerås. I Södertälje har matavfallet samlats in sedan 2001 och till deras anläggning skickas nu det matavfall som ingår i Stockholms pilotstudie. En fortsatt differentierad taxa medför att det lönar sig både för samhället och för individen att sortera mera och vara klimatsmart.

Precis som förvaltningen skriver menar vi att ett helhetsgrepp är nödvändigt och att en kombination av lösningar krävs men att detta per automatik inte innebär att en storskalig lösning är den bästa. Det finns flera olika metoder och de passar olika i olika stadsdelar. I centrala staden med dess platsbrist är förmodligen matavfallssortering i olikfärgade plastpåsar en realistisk lösning, kanske kombinerat med avfallskvarnar. Medan det i Skarpnäck och andra stadsdelar kan finnas mer plats att gräva ner insamlingskärl, så kallade molucker, där matavfall i papperspåsar kan slängas. Fördelar visavi traditionell sophantering är att dessa behållare inte behöver tömmas lika ofta som de mindre sopkärlen och därmed genererar färre transporter.

I handlingsplanen saknar vi:

miljökonsekvensbeskrivning - hur många ton plastpåsar måste tas om hand per år vid olika volymer och transportkonsekvenser av detta?

intäktsanalys – hur mycket intäkter kan staden räkna med från leveranser av råvara för biogasutvinning vid olika volymer?

redogörelse - hur det kvarvarande slammet efter rötning och upparbetning skall hanteras och avsättas, liksom en transportanalys för detta?

Vi förordar system som staden äger och har rådighet över och att anläggningarnas kapacitet främst används för matavfall som uppkommer i Stockholm.

Då målet för insamling av matavfall ännu inte satts till 100 procent bör större restauranger, personalmatsalar etc. prioriteras. För en liten matservering kan en större investeringskostnad innebära att verksamheten får läggas ned. Matsvinnet på mindre restauranger är inte lika omfattande, därför borde obligatorisk anslutning prövas mot relevans.

Matavfall från stadens egna verksamheter ska samlas in och användas som råvara. Före ett snabbt införande behövs kartläggning och beslut om lämpliga åtgärder utifrån lokalernas beskaffenhet och geografiska läge. Något som Skarpnäcks stadsdel redan krävt när det gäller insamling av matavfall från förskolor.

Precis som förvaltningen ser vi inte matavfallskvarnar som lösning för förskolors matinsamling, kanske dock vid nybyggnation där andra möjligheter saknas. För barn på förskola – och i skolan kan matinsamling vara en del av en pedagogisk verksamhet, ingå i ett kretsloppstänkande och användas vid lokal matproduktion med egenhändigt producerad kompost. Miljöpartiet tycker det är bra att alla våra förskolor inom en snar tid ska bedriva matinsamling alternativt kompostering – det är modernt och hållbart. Vi vill dock att ambitionen för insamling av matavfall inte endast ska gälla förskolan. Utan detta arbete ska bedrivas inom alla våra verksamheter, till exempel inom äldreomsorgen. Att öka matinsamlingen gör att vi klarar vårt mål på 70 procent insamlat matavfall till 2016.

Hushållskvarnar ger generellt sämre råvara för biogas med ett lägre energivärde då det blandas med annat blött material, varför vi förordar övriga insamlingsmetoder samt kompostering framför detta alternativ.

Lokal, ekologisk matproduktion skall uppmuntras och minskar dessutom behovet av transporter. I de fall bostadsrättsföreningar och hyresvärdar önskar kompostera matavfall skall de tillåtas göra det och inte bli obligatoriskt anslutna till matavfallsinsamling.

De juridiska förutsättningarna för ansvarsfördelningen mellan stadens berörda förvaltningar och bolag och eventuellt behov av organisatoriska förändringar måste tydliggöras. I den växande staden kanske det optimala och minst sårbara på sikt är att stadsdelar har olika egna anläggning som komplement till större, vilket också minskar behovet av långa transporter.

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

Att godkänna förvaltningens förslag med följande tillägg:

- Att målet för insamlat matavfall bör höjas till 70% till år 2018 och att handlingsplanen revideras för att detta mål skall kunna uppnås.

- Att fortsatta utredningar närmare bör studera huruvida torrkonservering av matavfall skulle kunna användas i Stockholms stad.

- Att fortsatta utredningar närmare bör klargöra kostnadsfördelning för insamling av matavfall i Stockholms stad

Samt att därutöver anföra:

Socialdemokraterna i Skarpnäck är positiva till att staden ökar insatserna för insamling av matavfall.

Utvecklingen går dock alltför långsamt och målet, att 50% av Stockholms matavfall skall sorteras, samlas in och rötas till biogas till år 2018 är alltför lågt satt. Den moderatledda majoriteten i Stockholms stad har försatt värdefull tid. Efter sex år av majoritetsställning har den viktiga infrastrukturen för insamling av matavfall och framställning av biogas inte byggts ut. Flera kommuner har sedan länge mål som är satta betydligt högre. För att bara nämna ett exempel, samlar Norrköpings kommun redan idag in hela 80% av allt matavfall. För att Stockholms stad ska kunna hinna ifatt krävs en insamlingsplan avseende matavfall med en betydligt mer ambitiös målsättning.

Ett problem med insamling av matavfall är de ökade transporter de medför. Ett intressant alternativ, som inte berörs närmare i förslaget till handlingsplan är torrkonservering av matavfall. I ett sådant system uppförs en större behållare i anslutning till fastigheten.

Väl i behållaren torrkonserveras matavfallet för att sedan malas. Det torkade matavfallet transporteras med betydligt glesare turer (1-4ggr per år) till rötningsanläggningar där det blöts upp för att kunna rötas. Biogasutbytet av torrkonserverat matavfall är högre än av konventionellt insamlat matavfall, vilket gör att miljö- och energivinsterna ökar.Fortsatta utredningar borde närmare studera huruvida denna teknologi skulle kunna användas i Stockholms stad.

De föreslagna åtgärderna kommer att medföra kostnadsökningar beräknade till ca. 23%. Konsumenterna måste därvid bereda sig på en viss kostnadsfördyring men då det organiska avfallet bland annat skall användas till framställning av biogas är det inte rimligt att hela insamlingskostnaden överförs på konsumenten genom en ökad taxa. Prissättningen blir därmed skev. Det bör klargöras vilken andel av insamlingskostnaderna som ska hänföras till kunderna och vilken andel som ska ses som råvarukostnad och transportkostnad för råvara i biogasframställningen.

Ledamot Alexandra Mattson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

- Att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen

- Att nämnden därutöver anför följande

Förslaget till handlingsplan för ökad insamling av matavfall innehåller en hel del positivt. Den beskriver hur målet om 50 % insamlat matavfall ska nås till 2018 och vilka lösningar som behövs framöver. Ambitionen om insamlandet är dock för lågt för en huvudstad, vi skulle se att man istället satsar på att samla in 70% av allt matavfall till 2018 vilket inte borde vara omöjligt när andra städer, t ex Linköping, idag samlar in allt matavfall (100%).

Stockholm ligger tyvärr långt efter många andra städer i Sverige vad gäller avfallshanteringen, och därför bör man, när man ändå gör en investering i optisk sortering, även ge möjlighet att sortera fler fraktioner med olikfärgade påsar; papper, plast, förpackningar etc. såsom man gör i t.ex. Eskilstuna.

Materialåtervinning är bättre än förbränning. Men förbränning är i sin tur mycket bättre än deponering. Och kompostering har nästan inga miljömässiga fördelar i den struktur som präglar Stockholms hantering av avfall och källsorterat material jämfört med andra alternativ, trots att forskning visar på ökad och förändrad hantering i avloppsreningsprocessen om man tillför ökade mängder matavfall. Det är en fråga att ta hänsyn till.

Att rekommendera antalet avfallskvarnar borde ske i samråd för ansvariga för Stockholms reningsverk, samt en långsiktig plan och vision för hur staden och stadsdelen strävar efter minskad klimat- och miljöpåverkan inom sina verksamheter.

Vi instämmer fullt ut med förvaltningen att det krävs ett helhetsgrepp för att lyckas med detta och att stadsdelarna idag skulle ha svårt att klara av målet utan att tilldelas extra resurser för satsningen. Om införandet av avfallskvarnar i förskolorna skulle innebära hyreshöjningar för stadsdelen bedöms detta slå hårt mot barnens verksamhet om inte nya resurser tilldelas. Sammanfattningsvis måste stadsdelarna tilldelas extra resurser för att förverkliga handlingsplanen för insamlandet av matavfall om man på riktigt vill göra en miljösatsning.

I Skarpnäcks stadsdel finns en förskola som drivs som personalkooperativ med egen kompost, med god källsortering, hemlagad biodynamisk mat för barnen och deras kostnader är lägre än för andra förskolor. Att verksamheter drivs i ekologisk anda kan uppenbarligen även vara en ekonomisk vinst.

§10 Revidering av riktlinjerna för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Remiss från kommunstyrelsen dnr: 325-1895/2012

Dnr: 1.5.1.-33/2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.5.1.-33/2013) daterat 2013-01-22.

Riktlinjerna reglerar principerna i Stockholms stad om fördelning av individ-ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dels mellan stadsdelsnämnderna, dels mellan socialnämndens Enhet för hemlösa. Riktlinjerna omfattar ärenden inom individ- och familjeomsorgen, omsorgen om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Utgångspunkten för dessa riktlinjer är ett sammanhållet ansvar om en person i staden oavsett ålder. Befintliga riktlinjer omfattade inte omsorgen om äldre.

Detta tjänsteutlåtande innehåller en kortfattad redogörelse av förändringarna.

Stadsdelsförvaltningen stödjer förslaget till gemensamma riktlinjer.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Månadsrapport februari 2013

Dnr: 1.2.6.-74/2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsrapporten för januari-februari 2013 läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.6.-74/2013) daterat 2013-02-11.

Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat både före och efter resultatöverföring.

Förvaltningen har för avsikt att dela Björkhagen-Hammarbyhöjdens förskolenhet i två enheter från och med 1 maj 2013. De nya enheterna kommer att heta Hammarbyhöjdens förskolor och Björkhagens förskolor.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§12 Miljöverkstan – ett hållbarhetsprojekt

Anmälan av ansökan till Allmänna arvsfonden

Dnr: 1.2.6.-74/2013

BESLUT

Anmälan godkänns.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.6.-74/2013)

daterat 2013-02-11.

Kommuner kan i nära samarbete med ideella föreningar söka projektstöd för nyskapande verksamhet i projektform från Arvsfonden. Förvaltningen har därför tillsammans med föreningen Nya Flaten ansökt om projektstöd för projektet ”Miljöverkstan- ett hållbarhetsprojekt”. Projektet fokuserar på processen som uppstår när barn och ungdomar själva utforskar vad hållbarhet är. Ett av projektets övergripande mål är att deltagarna i projektet ska ha utvecklat ny kunskap som ger dem en djupare förståelse för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. De ska ha stärkts i sin förmåga att samarbeta och lösa problem och skaffat sig verktyg att överföra sina insikter på ett engagerande och proffsigt sätt.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Socialdemokraterna stödjer helhjärtatföreningen Nya Flatens och stadsdelsförvaltningens planer för projektet Miljöverkstan – ett hållbarhetsprojekt. Vi har i flera år jobbat för att utveckla Flatenbadet. I vårt lokala valprogram i valet 2010 skrev vi att vi vill rusta upp och utveckla Flaten till ett fritidsområde för hela södra Stockholm. Flaten är en unik resurs i vår stadsdel och passar väl för aktiv fritid och naturupplevelser.

Särskilt angeläget är det att locka människor till området under hela året, samt att få barn och ungdomar att vistas i naturen. Miljöverkstan har alla förutsättningar att bli en bra och kontinuerlig verksamhet i Flaten till gagn för stadsdelens unga och alla friluftsälskande medborgare.

§13 Redovisning av 2012 års stimulansmedel från socialstyrelsen

Dnr: 1.2.6.-386/2011

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Anmälan godkänns.

2. Redovisningen överlämnas till Socialstyrelsen.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.6.-386/2011)

daterat 2013-02-19.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har av Socialstyrelsen beviljats stimulansmedel för åren 2007-2012 med 15413tkr för att utveckla vård och omsorg om äldre personer. Inom de prioriterade områdena har projekt inom demens, socialt innehåll, förebyggande arbete, läkemedelsgenomgångar samt rehabilitering genomförts. Insatserna har huvudsakligen bestått av utbildningsinsatser för samtlig omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. Även privata utförare har kunnat ta del av medlen.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§14 Redovisning av brukarundersökningar inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning

Dnr: 1.2.1.-51/2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1.-51/2013) daterat 2013-01-23.

Staden gör brukarundersökningar för personer med funktionsnedsättning som har insatser i form av barnboende, daglig verksamhet, korttidshem samt grupp- och servicebostad. De brukare som har svarat på enkäterna är personer med biståndsbeslut från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Detta innebär att när det gäller daglig verksamhet och korttidshem kan svaren endast delvis återkopplas till särskilda utförare. En redovisning av resultaten för Skarpnäcks stadsdelsområde visar att kundnöjdheten genomgående är högre än föregående år.

Beställarenheten för funktionsnedsättning gör en analys av resultaten tillsammans med utförare inom stadsdelsområdet. Biståndshandläggare tar upp resultaten av brukarenkäten med varje enskild brukare vid individuella uppföljningar. Frågan om bemötande från biståndshandläggare är ny för året. Biståndshandläggare får sammantaget lägre värde än stadens snitt. Bemötandet behöver utvecklas och biståndshandläggarna kommer att få utbildning i denna fråga.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§15 Redovisning av brukarundersökningar inom äldreomsorgen i Skarpnäck

Dnr: 1.2.1.-50/2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1.-50/2013) daterat 2013-01-23.

Staden gör brukarundersökningar för äldre som har bistånd i form av hemtjänst, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende. En redovisning av resultaten för Skarpnäcks stadsdelsområde visar att kundnöjdheten ökat inom hemtjänsten och att värdena ligger något högre än stadens genomsnitt. För vård- och omsorgs-boende är värdena lägre än stadens snitt. Underlaget är delvis förändrat från föregående då värden för tre vård- och omsorgsboenden har räknats ihop. De högsta värdena får bemötande, förtroende och trygghet. Dagverksamheten har genomgående höga värden.

Inom egen regi används resultatet som underlag för att identifiera områden för förvaltningens utvecklingsarbete. Under året har egen regiverksamheten inom hemtjänst arbetat med medarbetarskap, delaktighet, bemötande och dokumentation som bidragit till ökad nöjdhet bland de äldre.


Utvecklingsarbete för upphandlade och enskilda verksamheter sker i dialog med utförarna.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) samt ledamot Alexandra Mattsson (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi noterar med glädje att stadsdelens dagverksamhet har genomgående höga värden när det gäller bemötande, förtroende och trygghet. Arbetet med eget utvecklingsarbete inom hemtjänstens egenregiverksamhet bidrar säkert till det goda resultatet, vi hoppas personalen fortsättningsvis erbjuds kontinuerlig utveckling.

Vi noterar också att kvalitén behöver stärkas inom vård- och omsorgsboende samt att de fyra enskilda aktörer har olika svårigheter att erbjuda de boende att samma personal återkommer, vilket kan bidra till otrygghet. Brukarna är kritiska till personalens förmåga att hålla tider; detta är i längden inte acceptabelt och vi utgår i från att det följs upp. Mellan 20 till 50 procent av de boende upplever brister i trygghet. Förväntad omsorg överensstämmer inte på långt när med befintlig omsorg, här kan en studie av bolagens marknadsföring vara aktuell.

§16 Anmälan av redovisning för verksamhet med personligt ombud i Söderort 2012

Dnr: 1.2.1.-106/2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande godkänns och överlämnas till länsstyrelsen.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1.-106/2013) daterat 2013-03-22.

Den anmälda rapporten innehåller en redovisning av verksamheten med personligt ombud i Söderort. Redovisningen bygger på ett antal frågor som Länsstyrelsen i Stockholms län vill ha besvarade. Rapporten utgör grunden för en redovisning över hur beviljade statsbidrag har använts och vilka resultat som verksamheten kan redovisa.

Personligt ombud i Söderort är en verksamhet som bedrivs gemensamt av sex stadsdelar, och för vilken Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är huvudman.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§17 Uppföljning av fritidsaktiviteter vid grupp-bostäder i Skarpnäck som drivs av Attendo LSS Mellan

Dnr: 1.2.1.-52/2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1.-52/2013) daterat 2013-03-22.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har gjort en riktad avtalsuppföljning av gruppbostäder som Attendo LSS Mellan bedriver på entreprenad sedan
2009-12-01. Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att verksamheten är god. Förvaltningen anser att Attendo LSS Mellans verksamhet följer avtalet gällande fritidsaktiviteter för de boende och föreslår att nämnden godkänner avtalsuppföljningen och att uppföljningen läggs till handlingarna.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Tillsyn under 2012 av handlare som har tillstånd att sälja tobak och alkohol

Dnr: 1.3.1.-6/2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.3.1.-6/2013) daterat 2013-02-22.

Vid utgången av 2012 fanns inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 41 registrerade försäljningsställen som hade tillstånd att sälja tobak och folköl. Det åligger stadsdelsförvaltningen att årligen göra minst en tillsyn hos dessa handlare.

Försäljningsställen som ligger i närheten av skolor bör få fler tillsynsbesök.

Förvaltningen har under 2012 utfört tillsyn över försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel enligt stadens anvisningar för detta. Under tillsynen har inga anmärkningar framkommit och handlarna har hållit de regler som finns kring denna handel.

Förvaltningen kommer, tillsammans med poliskontoret i Bagarmossen, att under 2013 göra gemensam tillsyn inom hela förvaltningsområdet. Dessutom kommer förvaltningen efter lagändring den 1 juli 2013 att planera in provköp med ungdomar som fyllt 18 år.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§19 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2012

Dnr: 1.2.1.-71/2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Uppföljningen av verksamhet och entreprenadavtal avseende vård- och omsorgsboende Hemmet för Gamla godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1.-71/2013) daterat 2013-01-22.

Hemmet för Gamla drivs på entreprenad av Carema Äldreomsorg AB enligt avtal som löper till 2015-09-30. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska uppföljning av vård- och omsorgsverksamheter utföras och kvaliteten fortlöpande säkras. Den första oktober 2012 genomfördes en avtalsuppföljning och en verksamhetsuppföljning som redovisas i detta ärende. Förvaltningen anser att Carema Äldreomsorg AB följer gällande avtal. De boende får god omvårdnad och en god hälso- och sjukvård. En brist har framkommit. Bristen gäller att rehabiliteringsplaner saknas i journalföringen. Bristen framkom även vid granskningen 2011. Förvaltningen kommer att följa upp detta vid avtalsuppföljning 2013.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Vice ordförande Ewa Larsson m.fl.(MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Alexandra Mattsson (V) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Alexandra Mattsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

- Att nämnden godkänner uppföljningen av verksamhet och entreprenadavtal avseende Hemmet för Gamla för 2012 och lägger rapporten till handlingarna samt

- Att nämnden ålägger Carema Äldreomsorg AB att åtgärda bristen med att det saknas rehabiliteringsplaner i journalföringen för brukarna senast tom 2013-08-31.

Förvaltningen har genomfört uppföljning av verksamheten och avtalet med Carema Äldreomsorg AB vilket ska ske förlöpande för vård och omsorg enligt HSL och SoL. Vid granskningen 2011 framkom bristen att det saknas rehabiliteringsplaner i journalföringen för brukarna vilket skulle åtgärdas inför uppföljningen 2012. Åtgärden har inte genomförts under den tiden som gått, trots att detta är ett lagstadgat krav, vilket vi finner helt oacceptabelt. Det är också anmärkningsvärt att Carema Äldreomsorgs egen s.k. ”kvalitetsundersökning” för 2012 visar stora brister i upplevd nöjdhet samtidigt som avtalet med stadsdelen i stort efterlevs. Av de tillfrågade anhöriga är det endast 46% av som håller med om att deras närstående får hjälp på det sätt som överenskommits och 26% av de tillfrågade anhöriga hävdar att deras närstående inte trivs på boendet. Det är en femtedel av de tillfrågade anhöriga som uppges vara uttalat missnöjda med boendet vilket är oroande. På samtliga undersökta områden ligger Hemmet för gamla lägre i upplevd nöjdhet än föregående år (2011) och lägre än Caremas eget genomsnittsindex. Det är svårt att avgöra hur dessa siffror skall tolkas, men de kan inte lämnas okommenterade och bör följas upp.

Gällande de brister som framhålls i rapporten så föreslår vi dock att Carema Äldreomsorg AB genast åtgärdar bristen, dock senast 2013-08-31.

§20 Rapport februari 2013 gällande resultaten inom ESF-projektet

Rómané Bucá

Dnr: 1.2.5.-83/2013

Anmäldes rapport från EFS projekt Rómané Bucá i förteckning (bilagd § 20).

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§21 Protokoll lokalt styrgruppsmöte Rómané Bucá 2013-02-01

Dnr: 1.2.5.-83/2013

Anmäldes protokoll från lokalt styrgruppsmöte Rómané Bucá i förteckning (bilagd § 21).

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§22 Protokoll lokalt styrgruppsmöte kompletterande insatser roms inkludering 2012-11-30

Dnr: 1.2.5.-83/2013

Anmäldes protokoll från lokalt styrgruppsmöte kompletterande insatser romsk inkludering i förteckning (bilagd § 22).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§24 Protokoll Skarpbrå

Dnr: 1.2.5.-78/2013

Anmäldes protokoll från Skarpbrå i förteckning (bilagd § 24).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Minnesanteckningar från Stadsmiljögruppen

Dnr: 1.2.5.-82/2013

Anmäldes minnesanteckningar från Stadsmiljögruppen i förteckning (bilagd § 25).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§26 Inkomna medborgarförslag enligt lista

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 1.2.4.-49/13) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§27 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäldes en skrivelse från Claes Elmgren m.fl. (S) angående översyn av föreningsbidrag.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§28 Skrivelser från nämndens råd

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 28).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§29 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilaga § 29).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§30 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilaga § 26).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§31 Rapport om anmälan enligt Lex Maria om händelse vid Hemmet för Gamla

Dnr: 1.2.2.-117/2013

Sekretess

§32 Anmälan Lex Sarah

Dnr: 1.2.2.-104/2013

Sekretess


§33 Lex Sarah – anmälan

Dnr: 1.2.2.-93/2013

Sekretess

§34 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

§35 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§36 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

Anmäldes protokoll från sociala delegationen

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna