Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-04-18

Sammanträde 2013-04-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 22

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 0ch 2016

Dnr: 1.1.-132/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

8 Fyllnadsval till sociala delegationen

Dnr: 1.1.-587/12
(Utsändes senare)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

9 Trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014

Svar på remiss från Trafikförvaltningen, ref.nr: T2013-330-00501
Dnr: 1.5.3.-100/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450
Omedelbar justering

10 Remiss om betänkande av utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 000414/2013 gällande "Betänkande av utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet- Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74)"
Dnr: 1.5.1.-151/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024
Omedelbar justering

11 Motion (2013:10) om långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-162/2013 av motion från Inger Stark (V) och Jackie Nylander (V)
Dnr: 1.5.1.-67/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024

12 Motion (2013:18) om ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-301/2012 av motion från Emilia Bjuggren (S)
Dnr: 1.5.1.-99/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024
Omedelbar justering

13 Kultur i ögonhöjd- för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 328-323/2013
Dnr: 1.5.1.-115/13
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08- 508 15 097
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.-123/13
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08- 508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Hemmet för Gamla 2012

Dnr: 1.2.1.-14/13
(Utsändes)
Handläggare: Ingrid Wikström Tel: 08- 508 18 039

16 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla

Dnr: 7.- 125/13
(Utsändes)
Handläggare: Lena Borgman Tel: 08- 508 15 015

17 Brukarundersökning inom socialpsykiatri 2012

Dnr: 1.2.1.-170/13
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel: 08- 508 15 302
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

Dnr: 1.2.5.-16/13, 1.2.5.-84/13, 1.2.5.-38/13
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08-508 15 022

19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

20 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

22 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

23 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalen (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Gunilla Hartzell Tel: 08- 508 15 101

24 Anmälan enligt Lex Sarah- Carema

Dnr: 1.2.2.- 159/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095

25 Anmälan enligt Lex Sarah- Attendo

Dnr: 1.2.2.-112/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095

26 Anmälan enligt Lex Sarah- AOM

Dnr: 1.2.2.-126/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08- 508 15 095

27 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

28 Lex Sarah – slutlig utredning

Dnr: 1.2.2.-104/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Lars – Gunnar Winsa Tel: 08- 508 15 011

29 Anmälan om behov av särkilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Hannes Hedtjärn - Swaling Tel: 08- 508 15 136

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

BESLUT

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande Kristina Lutz (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 25 april 2013 hos nämndsekreteraren på Björkhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

BESLUT

Stadsdelsnämnden fastställer förslaget till dagordning med justeringen att § 23 behandlas efter § 29.

§4 Anmälan av protokolljustering

BESLUT

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 21 mars 2013 har justerats 28 mars 2013.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Ledamot Claes Elmgren (S) ställde en fråga avseende det brottsförebyggande arbetet i stadsdelen kopplat till den rapport som Brottsförebyggande rådet släppt.

Avdelningschef Lars-Gunnar Winsa meddelade att förvaltningens återkommer i frågan.

Vice ordförande Ewa Larsson (MP) frågade när vinterns sand kommer att vara borta från gång – och cykelbanor.

Utredare Inger Bogne svarade att det kommer att ske den 15 maj.

Ersättare Ebba Krumlinde (C) ställde en fråga om hur förvaltningen jobbar med den nationella värdegrunden för äldreomsorgen.

Avdelningschef Lena Borgman svarade att förvaltningen jobbar kontinuerligt med värdegrunden. Staden har, genom äldrenämnden, antagit en egen värdegrund kopplat till den nationella värdegrunden. Detta material har kommit till förvaltningen i veckan och en strategi för detta arbete kommer att arbetas fram.

Ersättare Ebba Krumlinde (C) frågade hur förvaltningen tänker avseende hemtjänstbehovet i framtiden.

Avdelningschef Lena Borgman svarade att antalet äldre över 80 år minskar i stadsdelen och med hänvisning till det är förvaltningens bedömning att antalet beviljade hemtjänsttimmar minskar.

Ersättare Ebba Krumlinde (C) frågade om förvaltningen gjort någon av analys av varför sjukfrånvaron är drygt 7% inom äldreomsorgen.

Avdelningschef Lena Borgman svarade att stadsdelen arbetar intensivt med den sjukfrånvaro som stadsdelen har. Sjukskrivningarna har minskat och fortsätter att minska.

§7 Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

Dnr: 1.1.-132/13

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Att ansvaret för sommarkolloverksamheten även fortsatt

ska ligga hos stadsdelsnämnden

 1. Att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. Att därutöver anföra:
 3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sommarkolloverksamhet

Möjligheten för barn och unga att kunna åka på sommarkollo är en uppskattad och viktig del i stadsdelsnämndens ambition att kunna erbjuda attraktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter för stadsdelens unga. Det är också en viktig del i förvaltningens sociala insatser, där vissa barn kan ges förtur av sociala skäl. Sådana utredningar kräver lokal kompetens och nära samspel med stadsdelens Individ- och familjeomsorg för barn och unga. Sommarkollo är inte en utbildningsverksamhet och ska därför inte överföras till Utbildningsförvaltningen centralt. Det är därför avgörande att sommarkollo även fortsatt är en integrerad del av stadsdelsnämndens lokala arbete för barn och unga.

Systematisk kontroll av välfärdsverksamheterna

Skarpnäcks stadsdelsnämnd erbjuder medborgarna en kommunal service av god kvalitet och hög tillgänglighet från en mångfald av utförare. Möjligheten för Skarpnäcksborna att själva kunna välja utförare av exempelvis äldreomsorg och förskola utifrån individuella behov och preferenser är idag en självklar och uppskattad möjlighet för stadsdelens invånare. När en allt större del av de välfärdstjänster som stadsdelen erbjuder utförs av privata utförare, så innebär det en förändrad roll med ökade krav på upphandlings- och uppföljningskompetens hos förvaltningens tjänstemän.

§7 Utbyggd och utvecklad förskola

Dnr: 1.1.-132/13

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Att ansvaret för sommarkolloverksamheten även fortsatt

ska ligga hos stadsdelsnämnden

 1. Att i övrigt godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. Att därutöver anföra:
 3. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sommarkolloverksamhet

Möjligheten för barn och unga att kunna åka på sommarkollo är en uppskattad och viktig del i stadsdelsnämndens ambition att kunna erbjuda attraktiva och meningsfulla fritidsaktiviteter för stadsdelens unga. Det är också en viktig del i förvaltningens sociala insatser, där vissa barn kan ges förtur av sociala skäl. Sådana utredningar kräver lokal kompetens och nära samspel med stadsdelens Individ- och familjeomsorg för barn och unga. Sommarkollo är inte en utbildningsverksamhet och ska därför inte överföras till Utbildningsförvaltningen centralt. Det är därför avgörande att sommarkollo även fortsatt är en integrerad del av stadsdelsnämndens lokala arbete för barn och unga.

Systematisk kontroll av välfärdsverksamheterna

Skarpnäcks stadsdelsnämnd erbjuder medborgarna en kommunal service av god kvalitet och hög tillgänglighet från en mångfald av utförare. Möjligheten för Skarpnäcksborna att själva kunna välja utförare av exempelvis äldreomsorg och förskola utifrån individuella behov och preferenser är idag en självklar och uppskattad möjlighet för stadsdelens invånare. När en allt större del av de välfärdstjänster som stadsdelen erbjuder utförs av privata utförare, så innebär det en förändrad roll med ökade krav på upphandlings- och uppföljningskompetens hos förvaltningens tjänstemän.

Alliansen uppmuntrar därför förvaltningen att även fortsättningsvis sätta höga mål gällande nya samverkansformer, uppföljning av avtal och kvalitetskontroll av de verksamheter som är utförare åt stadsdelsnämnden. Det kan exempelvis handla om att stärka de långsiktiga planerna för fortbildning och kompetensutveckling kring dessa frågor.

Utbyggd och utvecklad förskola

Skarpnäcks stadsdelsområde växer och föryngras. En fortsatt utbyggnad av stadsdelens förskoleverksamhet är därför av högsta prioritet för att säkerställa att barnomsorgsgarantin även fortsatt kan hållas. Detta är en av största utmaningarna som stadsdelen står inför.

Stadsdelsförvaltningen ska alltid bevaka behovet av nya förskolelokaler vid nybyggnationer i stadsdelen. Inventeringen av gamla förskolelokaler i syfte att ersätta äldre byggnader med nya och större enheter på existerande förskoletomter är särskilt viktigt. Målet är att på längre sikt kunna erbjuda lokaler som erbjuder både en bättre pedagogisk miljö för barnen och en bättre arbetsmiljö för förskolepersonalen.

Nya rekryteringsformer bör prövas även under kommande år för att locka välutbildad förskolepersonal till stadsdelens förskolor och öka såväl personaltätheten som andelen förskolelärare i verksamheten.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgens arbete i Skarpnäcks stadsdelsnämnd ska utgå ifrån den nationella värdegrunden (”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”) för äldreomsorgen som infördes i Socialtjänstlagen i januari 2011 och innebär att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Som ett led i arbetet med att genomföra den nationella värdegrunden ska förvaltningen säkerställa att all personal som inte redan fått en utbildning i värdegrundens betydelse för verksamheten får relevant kompetensuveckling, och att personal vid nyanställning och tim- och sommarvikarier utbildas i vad den nationella värdegrunden innebär för verksamheten. Dessa aspekter ska även beaktas vid upphandling av konkurrensutsatta verksamheter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stadsdelen går trots stora ansträngningar sen flera år tillbaka med underskott för stöd till personer med funktionsnedsättning. Antalet personer med olika typer av funktionsnedsättningar förväntas samtidigt öka och förändras i stadsdelen framöver. Vi menar därför att den beräkningsmodell som staden använder har betydande brister och därför måste revideras. På Skarpnäcksfältet finns god tillgång till lägenheter som är väl anpassade för olika tillgänglighetskrav, och vi har därför möjlighet att erbjuda väl anpassade bostäder till ett större antal personer med olika funktionsnedsättningar jämfört med de flesta stadsdelar. Stadsdelsnämndens budget får inte som idag år efter år missgynnas på grund av den fördelningsmodell som används.

Det är för oss angeläget att personer med funktionsnedsättning som har beviljats insatser så långt det är möjligt ska kunna påverka utformningen av insatserna samt ges möjlighet och hjälp att välja den utförare som passar bäst. Valfrihet ska gälla alla. För att det ska vara möjligt krävs en flexibel finansieringsform som tar större hänsyn till skillnaderna mellan stadsdelarna och individens behov.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.1.-132/13 ) daterat 2013-03-22.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd fortsätter arbetet att, utifrån stadens Vision 2030 om ett Stockholm i världsklass, utveckla verksamheterna för medborgarna mot kommande behov och förväntningar.

De senaste åren har präglats av en omfattande utbyggnad av förskolor, då antalet barn i förskoleålder har ökat. Enligt befolkningsprognosen förväntas ökningen av antalet barn i åldern 1-5 år nå sin kulmen runt 2014. Förvaltningens uppdrag är att bygga ut antalet förskoleplatser för att möta kommande behov och uppfylla barn-omsorgsgarantin. En fortsatt utmaning är att rekrytera förskollärare.

Vad gäller barn och ungdom inom individ- och familjeomsorgen kan förvaltningen se ett ökat behov av insatser nu och framåt. Förvaltningen kommer att i större utsträckning, vid utredningar och insatser, arbeta med kunskapsbaserade metoder och förebyggande arbete.

Förvaltningen har som mål att minska behovet av och förkorta tiden för försörjningsstöd bl a genom att utveckla metoder som stödjer försörjnings-möjligheter för dem som är långvarigt sjukskrivna och saknar sjukpenning.

I stadsdelsområdet finns ett boende för ensamkommande flyktingbarn, vilket medför att förvaltningen har ett handläggningsansvar för ett stort antal barn och ungdomar.

Förvaltningen fortsätter att utveckla utredningsmetoder inom våld i nära relationer med målsättningen att skapa och permanenta ett centrum för Familjefrid i söderort i samverkan med de angränsande stadsdelsförvaltningarna.

Inom äldreomsorgen minskar antalet äldre över 80 år, vilket påverkar volymen av de framtida insatserna. Förvaltningen ser över beståndet av vård- och omsorgs-boende för äldre. Framtida boendeformer för äldre bör ses över i staden.

Förvaltningen kommer att bidra till stadens utbyggnad av gruppbostäder inom omsorgen för personer med fysiskt och psykisk funktionsnedsättning. Under planperioden beräknas t ex antalet yngre personer med demenssjukdomar öka. Det kommer sannolikt att behövas boendeformer för den gruppen.

Med utgångspunkt från parkplanen ansöker förvaltningen om investeringsmedel till upprustning av en parklek, två lekplatser och en naturpark samt till ny dräneringsledning i ett koloniområde.

En utmaning inom kulturområdet är att fortsätta utvecklingen av verksamheten i hela stadsdelsområdet och att göra Skarpnäcks Kulturhus till ett centrum för detta.

Ekonomiarbetet kommer även fortsättningsvis att fokusera på prognosarbete och ekonomistyrning.

De viktigaste frågorna för förvaltningen inom personalområdet kommer att vara hälsa, kompetensförsörjning, medledarskap och ledarförsörjning.


Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar, med instämmande av ersättare Ebba Krumlinde (C ), bifall till ett gemensamt förslag till beslut från (M) och (FP).

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut.¨

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Josefin Morge (V) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt det gemensamma förslaget från (M) och (FP).

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg

Att hemställa hos Kommunfullmäktige att medge låglönesatsningar för förskollärare och barnskötare

Att hemställa hos Kommunfullmäktige att avsteg från strikt avläsning av förskolebarn medges under juni och juli månad

Att stadsdelsförvaltningen även fortsättningsvis hanterar all sommarkolloverksamhet inklusive utredning av barn med särskida behov

Att därutöver anföra

I den gröna budgeten tydliggörs och kompenseras för pris- och löneökningarna i alla stadens verksamheter. Vi menar att det är ärligt att redovisa kostnader eftersom det synliggör vad som finansierar olika satsningar och vad som krävs för att upprätthålla befintlig verksamhet. Utöver pris- och löneökningar ökar kostnader för hyra och energi. Majoritetens förslag ger inte Stockholmare, anställda i kommunen och brukare en rättvisande bild av budgetens konsekvenser. Den effektivisering som nu krävs för att hålla en budget i balans innebär att 28 mnkr av en nettoomslutning för drift på 982 mnkr ska effektiviseras bort varje år de kommande tre åren, d v s både 2014, 2015 och 2016. Det känns inte seriöst.

Vi noterar att resursfördelningssystemet avseende stöd till funktionsnedsatta och till stadsmiljö behöver förändras och att det gäller för hela staden. Generellt inom de olika stadsdelarna fattas ca 6 procent av tilldelade medel, för funktionsnedsatta i Skarpnäck saknas 6,5 procent, medel som måste ofördelas från annan verksamhet. När det gäller stadsmiljö så anges en hög ambitionsnivå i det nya parkprogrammet men inga medel finns avsatta i gällande fördelningsnyckel att sköta naturreservat eller att utveckla och sköta strandbad. Eftersom Skarpnäck har stadens största naturreservat vid Flaten och hela stadens del av Nackareservatet samt flera strandbad är det ytterst angeläget att snabbt ändra systemet.

Inom förvaltningen pågår flera olika utvecklingsprojekt som att inkludera Romer i samhället, att mobilisera kring personer med socialmedicinska försörjningshinder ”Steget”, att utveckla samarbete kring våld i nära relation med andra stadsdelar, det effektiva Skarpnäckslyftet mm. Om projekten utfaller väl ska de ingå i ordinarie verksamhet, till det krävs ökade anslag.

Fler barn i stadsdelen har visat sig har behov av stöd och antalet utredningar har ökat från 281 stycken år 2011 till 388 stycken år 2012, en dramatisk ökning. Att sätta in rätt stöd i rätt tid och att kunna jobba förbyggande är oerhört viktigt. Alla goda krafter behöver samverka och skolan ingår i det samarbetet. Vi anser att stadsdelarna generellt borde ha ansvar för barn med sociala behov även inom skolan, därför vill vi att bedömning av kolloplats för barn med särskilda behov ska kvarstå hos förvaltningen.

En annan budgetering som måste justeras är medel för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Ersättning ges nu för stöd under 24 månader men förvaltningens erfarenhet visar att stöd behöver ges under längre tid. En fråga förvaltningen arbetar med och där krav på ekonomisk förändring kommer att ställas.

Många barnfamiljer flyttar till området vilket ställer stora krav på planering av förskola, skola och fritidsverksamhet. Framöver är det främst i Hammarbyhöjden och Björkhagen som fler förskolor måste byggas. Här vill miljöpartiet att det ska flaggas grönt, d v s att förskolor ska kunna miljöcertifiera sig och få ett erkännande genom Grön Flagg symbol. Nya förskolor ska vara miljöbyggnader i nivå ”guld” när de levereras från Sisab, det är den högsta klassificeringen för garanti på ”bra miljöval” och utesluter ftalater i pvc-golv. Självklart ska inte bromerade flamskyddsmedel finnas i möbler eller bisfenol A i plastleksaker, här ställs stora krav på beställaren för att det bästa i miljöväg ska erbjudas barnen i våra förskolor. Intresset för att köpa och tillaga ekologisk mat är stor i vår stadsdel, dock kan inte bästa möjliga inköp göras eftersom monopol råder för inköparen. Vi utgår ifrån att majoriteten genast tar bort monopolet så att valfrihet kan gälla.

Skarpnäck brottas fortfarande med problem att följa stadshusets mål när det gäller antal barn per vuxen på förskolan. Stora grupper med få vuxna ökar sårbarheten och medger ingen bra pedagogisk situation vilket kan medföra att föräldrar inte känner sig trygga med sin förskola. Förvaltningen beskriver sina planer för fortsatt vidareutbildning av barnskötare och fortsatta rekryteringskampanjer för förskolelärare vilket är bra. Miljöpartiet har i sin budget avsatt pengar för särskilda låglönesatsningar, i dagens akuta personalbristläge vill vi att majoriteten tar intryck av det.

Vi begär därför att få göra extra lönesatsningar i vår stadsdel för att underlätta rekrytering till förskolor. Nya förskolor har byggts, nya planeras och förskolor behöver ingå i de bostäder som kommer att byggas. Kulturhuset i Skarpnäck står inför stora utmaningar att nå alla förskolebarn i hela stadsdelen.

Att ställa krav på hög kvalitet vid uppköp och beställning av olika tjänster är efterfrågat, vi menar att det också måste gå att utkräva tydliga kännbara sanktioner vid avtalsbrott. Om t ex genomförandeplaner efter biståndsbedömd vård inte görs inom rimlig tid ska sanktion kunna ges, i annat fall står de biståndsbehövande helt rättslösa. Det är stadens stadsledningskontor som ger riktlinjer för beställningar och det är de som behöver vässa sina verktyg.

Äldreomsorgen i stadsdelen står inför förändring, de riktigt gamla behöver vård i anpassade lokaler och ökad demens förväntas bland yngre. Vi noterar med glädje att förvaltningen kommer möta ökad övertalighet av personal inom hemtjänst med ökad utbildning. Miljöpartiet föreslår också att övertaliga kan finnas som extra resurs för promenader, att handla, laga ekologisk mat eller bara finnas för att lyssna och stödja. Sjukfrånvaro bland hemtjänstpersonal ökar, vi efterfrågar orsaker och åtgärder.

I en levande stadsdel ges generöst stöd till kultur och till det ideella föreningslivet, ett stöd som räcker både till verksamhet och till hyra. I Skarpnäck finns otroligt engagemang i allt från stadsnära odling och lokala kulturgrupper till nattvandrande föräldrar och pensionärs organisationer. Med miljöpartiets budget blir det mer till fler, fast då sänker vi inte skattenJ

Reservation

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

- att delvis fastställa förvaltningens underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

- samt därutöver anföra följande:

Socialdemokraterna i Skarpnäck vill se högre målsättningar i arbetet med att utveckla stadsdelens verksamhet. För detta krävs tydligare insatser och rimligare ekonomiska ramar.

Enligt föreliggande underlag behöver förvaltningen spara omkring 30 miljoner kronor om året, det vill säga nästan totalt nästan 100 miljoner kronor under den kommande treårsperioden. Detta samtidigt som behoven och kostnaderna ökar. Det säger sig självt att denna ekvation inte går ihop.

Av underlaget framkommer bland annat:

- Det föds allt fler barn i vår stadsdel. Barn som behöver förskoleplatser. Att bygga nya förskolor kostar pengar. Dessa pengar måste ta från förskoleschablonen, det vill säga de pengar som ska gå till att finansiera den dagliga verksamheten i förskolan. Det kommer att innebära besparingar och nedskärningar i verksamheten och riskerar till exempel att leda till ännu större barngrupper.

- Stödet till personer med funktionsnedsättning dras sedan länge med stora ekonomiska problem. Även här antas behoven öka under den kommande treårsperioden. Stadsdelsförvaltningen har pekat på att det kommer att bli svårt att överhuvudtaget klara uppdraget mot bakgrund av de besparingar som verksamheterna kommer att vara tvungna att genomföra.

- Stockholms stad har ålagt stadsdelarna att utveckla och förbättra parker och grönområden. Något som socialdemokraterna stödjer. Men det innebär också ökande kostnader. Mycket av det som föreslås i stadens program kommer inte att kunna uppfyllas utan ökad budgettilldelning.

Vi är fullt medvetna om att de slutgiltiga ekonomiska ramarna sätts i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för kommande år. Men vi finner situationen så pass allvarlig att stadsdelsnämnden med skärpa bör framhålla att de nuvarande ekonomiska ramarna inte är hållbara.

Vi föreslår också att följande insatser kompletterar förvaltningens förslag.

Kapitel 1.1:

- Trygghetskapande åtgärder ska även avse Kärrtorp.

- Ett lokalt åtgärdsprogram ska tas fram för att utveckla de lokala centrumbildningarna som grund för dialog med berörda förvaltningar och aktörer.

- Med hållbar utveckling avses social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Kap 1.2

Förskola

- Säkerställa att fullmäktiges mål om gruppstorlekar efterlevs och att antal barn i grupperna successivt minskar.

- Värna barnens rätt till en utvecklande och trygg utemiljö. Konkreta åtgärder bör genomföras för att öka takten i upprustningen av förskolornas utemiljöer.

Verksamhet för barn och unga

- Utöver att stärka samverkan med andra aktörer, ska behov och förutsättningar klargöras för att i högre grad arbeta med uppsökande verksamhet inom den ordinarie verksamheten. Detta för att så tidigt som möjligt fånga upp behov av insatser från stadsdelens och stadens sida.

- Unga i Kärrtorp och Hammarbyhöjden ska ges tillgång till en aktiv fritid i en kommunal fritidsgård.

- Tillgängligheten för unga i Skarpnäck att ta del av den gemensamma ungdomsmottagningen vid Gullmarsplan ska stärkas.

Kultur och föreningsverksamhet

- Kunskapen om det lokala kulturlivet ska öka och samverkan med förskola och skola stärkas.

Äldreomsorg

- Att initiativ tas till en aktiv samverkan med stadsdelens fastighetsägare för att förbättra tillgängligheten i befintligt bostadsbestånd

Individ- och familjeomsorg

- Barnfattigdomens omfattning i Skarpnäcks stadsdelsområde ska kartläggas

- En träffpunkt, Familjecentral, för småbarnsföräldrar bör inrättas. Här ska öppen förskola, mödravård och barnavård tillsammans med andra pedagogiska och sociala resurser kunna erbjuda småbarnsföräldrar stöd och aktiviteter.

Stadsmiljö

- Behovet av fler idrottshallar ska analyseras.

- Fler lokala brukaravtal ska uppmuntras och fler odlingslotter komma till stånd.

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att den förda politiken inte lever upp till de förväntningar och krav som våra medborgare med rätta förväntar sig på olika områden. Självfallet måste de offentliga resurserna användas effektivt och varje ny satsning som görs måste också kunna motiveras ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men den ekonomiska hushållningen får inte drivas så långt att den sakta men säkert urholkar de kommunala verksamheterna.

Reservation

Ledamot Josefin Morge (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

- att delvis fastställa förvaltningens underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016

- samt därutöver anföra följande:

Vi läser med oro förvaltningens underlag för budget inför de kommande åren.

Förvaltningens underlag visar på behov av utökade satsningar inom flera av nämndens områden; utbyggnad av förskolan, ökat antal förskolelärare och ökade behov av stöd för barn och unga. Samtidigt som förvaltningen enligt plan kommer få en minskad budget.

Vi har idag för många barn i barngrupperna på förskolan, för låg andel nöjda föräldrar, för få förskolelärare och för dåliga lokaler.

Det finns redan idag behov av utökade resurser för handläggningen av ensamkommande flyktingbarn där kvalitén bör förbättras genom att minska antalet ärenden per socialsekreterare, sedan årsskiftet finns även ett utökat tillsynsansvar för de barn som vistas i familjehem för vilket stadsdelen idag inte har fått några extra resurser för.

På ett år har antalet barnutredningar ökat med hundra stycken och förvaltningen bedömer att det kommer fortsätta så.

Samtidigt finns Skarpnäckslyftet med Bagishuset som idag drivs på projektpengar där medel behövs för att permanenta verksamheten för att säkerställa det förebyggande arbetet.

Verksamheten för funktionshindrade och ekonomiskt bistånd är poster som haft underskott i flera år där extra medel behövs för en budget i balans så att medborgarna får de biståndet de har rätt till, annars befarar vi att de nedskärningar som sker idag kommer fortsätta.

Att minska kostnader får konsekvenser för kvaliteten i allt som ligger inom förvaltningens och stadsdelens verksamhet. Enligt en snabb beräkning ser man att handlar det om mångmiljonbelopp som ska sparas. Vänsterpartiet menar att det får allvarliga konsekvenser för brukare och personal, samt att det ger en förväntad och garanterad kvalitetssänkning.

De undersökningar som nyligen gjorts i stadsdelen har pekat på utbrett missnöje och att nöjdheten med stadsdelens verksamheter och service sjunker.

Vi påminner om att denna typ av besparingar drabbar de mest utsatta, vilket vi tycker är både oetiskt och oansvarigt.

§8 Fyllnadsval social delegation 2013

Dnr: 1.1.-587/12

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Nämnden utser Josefin Morge (V) till ledamot i nämndens sociala delegation för resten av år 2013.
 2. Paragrafen förklaras omedelbar justerad.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.1.-587/12) daterat 2013-04-04.

Enligt bestämmelser i 10 kap 4 § socialtjänstlagen får uppdrag att besluta på stadsdelsnämndens vägnar i där angivna ärenden delegeras till avdelning/utskott som består av ledamöter eller ersättare i nämnden. Stadsdelsnämndens utskott benämns sociala delegationen. Nämnden utsåg 2013-01-02 sin sociala delegation för år 2013.

Alexandra Mattsson (V) har meddelat att hon inte avser att fortsätta som ledamot i sociala delegationen. Med anledning av detta föreslås nu fyllnadsval till delegationen.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Trafikförändringar i SL-trafiken 2013/2014

Remissvar, ref.nr: T2013-330-00501

Dnr: 1.5.3.-100/13

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

 1. Att tillstyrka förvaltningens förslag till beslut
 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
 3. Samt därutöver anföra:

Trängseln på kollektivtrafiken ökar för varje år i Stockholm och Söderort, och i synnerhet när det gäller tunnelbanans gröna linje 17 söderut. Skarpnäcks stadsdelsnämnd skulle uppskatta tekniska lösningar som medger ökad turtäthet på tunnelbanan under rusningstrafik. För att öka andelen som åker kollektivt ser vi gärna att det görs så enkelt som möjligt genom att t ex öka antalet uppgångar inom nämndens område. Idag har Skärmarbrink, Björkhagen, Kärrtorp, Bagarmossen och Skarpnäck endast en uppgång vilket är beklagligt och vi skulle gärna se att detta ses över.

När det gäller trafikförändringar i busstrafiken vill stadsdelsnämnden se utökad turtäthet på Gamla Tyresövägen mot Gullmarsplan, samt tvärförbindelsen mellan Bagarmossen och Skogskyrkogården. Ska staden lyckas genomföra framkomlighetsstrategin måste vi öka möjligheten till kollektivtrafik i områden som inte ligger i tunnelbanans omedelbara närhet.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd anser vidare att planeringen av Spårväg Syd ska prioriteras upp och tidigareläggas av SL. Sträckningen av den nya spårvägen bör planeras för att binda samman slutstationerna på tunnelbanans gröna linje i Söderort, och därmed förbinda hela Söderort från Skärholmen till Skarpnäck. Detta skulle avlasta de högst belastade knutpunkterna vid Gullmarsplan och Slussen genom att boende i Östra Söderort skulle kunna arbetspendla med spårbunden trafik i öst-västlig riktning utan byte. En sådan ny spårförbindelse skulle öka attraktionskraften för fler företag att etablera sig i Söderort, och skapa möjlighet att skapa nya attraktiva bostäder nära kollektivtrafik.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.5.3.-100/13) daterat 2013-03-18.

Trafikkontoret har fått en bruttolista på möjliga trafikförändringar på remiss från Trafikförvaltningen (tidigare SL). Remissen har skickats vidare till samtliga stadsdelsnämnder för yttrande. Förvaltningen kan konstatera att det är blygsamma förändringar som träffar kollektivtrafiken inom Skarpnäcks stadsdelsområde. Förvaltningen har inget att erinra mot dessa.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut från M, FP, MP, S och V med instämmande av ersättare Ebba Krumlinde (C ).

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt det gemensamma beslutet från M, FP, MP, S och V.

§10 Remiss om betänkande av utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr: 000414/2013 gällande ”Betänkande av utredning om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet – Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74)”

Dnr: 1.5.1.-151/13

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.5.1.-151/13) daterat 2013-03-22.

Regeringen beslutade i maj 2011 att förordna förra stadsrådet Bengt Westerberg att utreda hur arbetet mot främlingsfientlighet och liknande intolerans kan effektiviseras. I november 2012 överlämnades ett betänkande med tio förslag till åtgärder.

Förvaltningen har inget att erinra gällande betänkandet.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Josefin Morge (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi arbetar för ett öppet, jämlikt och jämställt samhälle med lika rättigheter för alla. Det gröna samhället genomsyras av idén, att alla får och kan vara olika. Därför välkomnar vi Bengt Westerbergs utredning om effektivare arbete mot främlingsfientlighet, intolerans och vardagsrasism.

Vi menar att utredningen konstaterat och kommit fram till väsentliga slutsatser om främlingsfientligheten i Sverige. Dessutom är många av de förslag på åtgärder som presenteras om t.ex. DO och antidiskrimineringsbyrån något vi länge propagerat för.

En av utredningens centrala förslag är ett lärarlyft med fokus på mänskliga rättigheter; en eftersträvansvärd satsning som skulle ge lärarna den kompetens som behövs. Dock tycker vi att en utbildning om mänskliga rättigheter ska genomsyras av ett normkritiskt perspektiv. Detta är ett perspektiv som bör ingå i det föreslagna lärarlyftet, för att kunna bemöta de inrotade strukturer och normer som finns i samhället. Dessutom ser vi gärna en genomgång av läromedel inom historia och samhällskunskap i alla årskurser. Folkvandringar har skett i hela mänsklighetens historia bland annat beroende av klimatförändringar, makt och plundringar, men det har aldrig gått så fort som i dag. Främlingsfientlighet behöver sättas in i ett bredare och djupare samhällsperspektiv.

Även arbetet med värdegrunds- och likabehandlingsplaner bör ges ett större utrymme. I detta arbete måste eleverna ges möjlighet till delaktighet och att skolan medvetandegöra eleverna i relevansen av fungerande värdegrunds- och likabehandlingsplaner.

Vi är övertygade om att vi kan få ett effektivt arbete mot främlingsfientlighet, samtidigt som vi kan synliggöra den utbredda vardagsrasismen. Vi måste därför inse att detta är ett arbete som måste inkludera flera aktörer och där bör det civila samhället få en väsentligt större roll.

§11 Motion (2013:10) om långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr: 325-162/2013 av motion från Inger Stark och Jackie Nylander (båda V)

Dnr: 1.5.1.-67/13

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.5.1.-67/13) daterat 2013-03-25.

En motion som bland annat föreslår ändrade långsiktiga villkor för kvinno-jourerna samt bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad, har överlämnats stadsdelsnämnden. Ett antal förslag lämnas i motionen och förvaltningen redogör för de frågor som nämnden har rådighet över.

Förvaltningen instämmer i att det råder osäkra ekonomiska villkor för de ideella kvinnojourerna. Förvaltningens mening är också att en översyn av regelverk för tillsyn och kvalitetssäkring av kvinnojourernas verksamheter behöver göras i staden. För att ge möjligheter för våldsutsatta kvinnor med barn att få jourboende i akuta situationer har förvaltningen två övergångsbostäder som man delar med Farsta stadsdelsförvaltning. Kvinnor med barn kan tillfälligt bo i dessa i avvaktan på vidare boendelösning.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar, med instämmande av ersättare Ebba Krumlinde (C ), bifall till ett förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Josefin Morge (V) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Josefin Morge (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

Att nämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på remissen

Att nämnden därutöver anför följande:

Inledning
Förvaltningens svar på motionen är bra och vi ser positivt på den riktning Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning tar. Mäns våld mot kvinnor är ett samhälls- och folkhälsoproblem som kräver tydliga prioriteringar, men vi ser att man behöver göra mer.

Att erbjuda kvinnofridsboende
Skyddet för kvinnor och barn har stärkts genom ändringen i socialtjänstlagen 2007. Därför borde det märkas tydligare i hur stadsdelen organiserar sig och bedriver kvinnofridsarbete. I Rinkeby-Kista finns ett särskilt kvinnofridsboende som fungerar väldigt bra. Det vore önskvärt att Skarpnäcks stadsdelsförvaltning undersökte möjligheten att erbjuda ett sådant boende och en utökad permanent verksamhet, möjligen i led med den evidensbaserade verksamheten ATV som idag finns i Norge.

Även utsatta papperslösa kvinnor har rätt till hjälp
Kvinnor som lever gömda i Sverige som papperslösa är en grupp, som i större utsträckning än andra, utsätts för våld, sexuella övergrepp och misshandel. Män utnyttjar flitigt det faktum att dessa kvinnor saknar rättigheter i samhället och oftast inte vågar anmäla förövarna till polisen. Vi vill påminna Skarpnäcks stadsdelsnämnd och ledamöter att Sverige enligt internationella konventioner är skyldiga att erbjuda stöd och skydd till vålds- och övergreppsutsatta. Stockholms Stad stödjer flera kvinnojourer med verksamhetsbidrag. Dessa verksamheter ska komplettera socialtjänstens insatser. Några av dessa jourer har även kontakt med papperslösa. Därutöver betalar stadsdelarna för enskilda våldsutsatta kvinnor, men inte papperslösa.

Vi menar att skyddet för alla flickor och kvinnor som utsätts för hot, misshandel, utpressning, trakasserier eller sexuella övergrepp ska vara en prioriterad och självklar del av stadsdelsnämndernas ansvar. Att göra så är dessutom att följa rådande FN-konvention om medborgerliga och politiska rättigheter oavsett ursprung.

§12 Motion (2013:18) om ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr: 325-301/2012 av motion från Emilia Bjuggren (S)

Dnr: 1.5.1.-99/13

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.5.1.-99/13) daterat 2013-03-06.

En motion som yrkar ändring i stadens riktlinjer för försörjningsstöd har överlämnats som remiss till stadsdelsnämnden. Motionen föreslår att riktlinjerna för försörjningsstöd görs om så att ersättning för avgifter för barns fritidsaktiviteter beviljas samt att en översikt görs över vilken form av utrustning för fritidsaktivitet som bör beviljas.

Förvaltningen ser inget behov av revidering av riktlinjerna eftersom det redan idag finns ett utrymme till att göra individuella behovsprövningar, även till ersättning för fritidsaktiviteter och fritidsutrustning för barn.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar, med instämmande av ersättare Ebba Krumlinde (C ), bifall till ett förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Josefin Morge (V) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Josefin Morge (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

- att delvis fastställa förvaltningens svar på remissen motion (2013:18) om ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter

- samt därutöver anföra följande:

Barn som lever i fattiga och socialt utsatta familjer ska ha rimliga möjligheter att delta i organiserade fritidsaktiviteter. Avgifterna för att delta i sådana är i regel förhållandevis höga och kan vara avskräckande för många mottagare av ekonomiskt bistånd. För det enskilda barnet kan mötet med en idrotts- eller fritidsförening spela en stor roll i att knyta an till samhället och ta del av föreningslivet på samma villkor som andra barn och unga. Med hänsyn till betydelsen av att minska det sociala utanförskapet för dessa barn och unga bör det klart och tydligt framgå av Stockholms stads riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd att ersättning även ska kunna utgå till deltagande i organiserade fritidsaktiviteter.

§13 Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 328-323/2013

Dnr: 1.5.1.-115/13

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Svaret på remissen ”Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016” godkänns och överlämnas till KF/KS kansli.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.5.1.-115/13) daterat 2013-03-01.

En remiss angående revidering av den strategiska planen, ”Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016” har inkommit till stadsdelsnämnden.

Kulturförvaltningen har låtit utvärdera ”Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009–2012”. Utifrån utvärderingens resultat och kulturförvaltningens bedömning föreslås att planen revideras, bland annat genom att:

 • målen uppdateras och tidigare skrivning om att beakta barns och ungdomars behov i fysiska miljöer uttrycks som ett eget mål
 • indikatorer införs som uppföljningsinstrument
 • etablerade nätverk från framtagandet av föregående program stärks och får ett förtydligat uppdrag
 • planen omfattar 2014–2016 och benämns program

och att 2013 blir ett implementeringsår med kulturnämnden som stödjande part för övriga berörda nämnder och bolag.

Förvaltningen ser positivt på den reviderade planen, ”Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga 2014-2016”. Programmet är tydligare och indikatorer införs som gör att målen lättare kan följas upp.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar, med instämmande av ersättare Ebba Krumlinde (C ), bifall till ett förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Josefin Morge (V) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Josefin Morge (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

- att delvis fastställa förvaltningens svar på remissen ”Kultur i ögonhöjd - för med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016

- samt därutöver anföra följande:

Införandet av indikatorer är bra eftersom det gör att målen kan följas upp på ett lättare sätt. Dock fokuserar i princip alla av de föreslagna indikatorerna på kultur för och med barn. Huruvida staden skapar förutsättningar till kultur av barn, vilket, i programtexten, definieras som ”kulturuttryck som ingen vuxen styr över” följs inte upp tillräckligt genom de föreslagna indikatorerna. Indikatorerna mäter i huvudsak huruvida barn och unga ”erbjuds”, ”deltar i” eller ”kan gå på” kulturevenemang och kulturverksamheter som leds av vuxna. De mäter inte i lika hög grad huruvida barn och unga ges möjlighet och frihet att t.ex. ”skapa”, ”göra”, och ”utforma” kultur och egna kulturverksamheter. Vi vill därmed att dessa indikatorer om möjligt omarbetas för att bättre kunna mäta huruvida målet om att skapa förutsättningar för kultur av barn och unga uppnås.

Det är också bra att barn och ungdomars behov i fysiska miljöer gjorts till ett eget mål. Målbeskrivningen eller indikatorerna kan dock bli tydligare. Det borde t.ex. tydliggöras att barn och ungdomars behov av kultur ska beaktas i de fysiska miljöerna och i dess planering.

Det vore också önskvärt att en målsättning är tydligare krav på planering av gemensamma och offentliga rum för kultur (t.ex. kulturhus, bibliotek, replokaler för musikutövning och dans, teaterscener etc) i samband med planering av ny bostadsbyggnation. Det vore också önskvärt att antalet barn och unga som besöker och nyttjar sådana platser, samt deras upplevelser därav, om möjligt, görs till en indikator på måluppfyllelse i programmet.

§14 Månadsrapport mars 2013

Dnr: 1.2.1.-123/13

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Månadsrapporten för januari-mars 2013 läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1.-123/13) daterat 2013-04-10.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§15 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Hemmet för Gamla 2012

Dnr: 1.2.1.-141/13

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1.-141/13) daterat 2013-01-09.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvård systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. I syfte att säkerställa kvaliteten inom stadsdelens särskilda boendeformer har hälso- och sjukvårdsindikatorer inom vissa viktiga områden följts upp under 2012. Indikatorerna fastställdes av kommunfullmäktige 2008. Den verksamhet som omfattas av uppföljningen är vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla.

De områden som följs upp är: ADL-funktioner (aktiviteter i dagligt liv), fallolyckor och fallskaderisk, hud/trycksår, inkontinens, läkemedelsgenomgångar och nutrition/malnutrition (undernäring).

Riskbedömningar för fall/fallolyckor, hud/trycksår och nutrition/malnutrition har utförts för tre fjärdedelar av de boende på Hemmet för Gamla, vilket är i stort sett densamma som tidigare år. Riskbedömningar utförs dock inte på alla boende, vilket är en brist. Verksamheten måste vidta förbättringsåtgärder så att riskbedömningar, utförs för alla boende, för att förhindra att vårdskador uppstår.

På Hemmet för Gamla är andelen boende som drabbas av en fraktur endast två procent, vilket är en minskning från tidigare år. Boende med trycksår är som tidigare fem procent.

Tre anmälningar enligt Lex Maria har gjorts i verksamheten under 2012.

I en god och säker hälso- och sjukvård ingår också att förhindra vårdbetingad inkontinens genom ett aktivt förebyggande arbete. Uppföljningen visar att det finns vissa brister inom området inkontinens på Hemmet för Gamla och det krävs därför ett förbättringsarbete inom området.

Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska/kvalitetsutvecklare, MAS, på Hemmet för Gamla har underrättats om de brister som framkommit vid uppföljningen. De åtgärder Hemmet för Gamla, enligt bifogad åtgärdsplan, arbetar med kommer att följas upp under våren 2013.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar, med instämmande av ersättare Ebba Krumlinde (C ), bifall till ett förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Josefin Morge (V) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Josefin Morge (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

- Att nämnden lägger denna rapport till handlingarna och genomför en uppföljning under våren 2013 som återrapporteras till nämnden i enlighet med den bifogade åtgärdsplanen med följande tillägg:

- läkemedelsgenomgångar, vårdplaner, inkontinensbedömningar och riskbedömning för matnutrition ska ingå

Efter att ha tagit del av rapporten för 2012 är vi mycket bekymrade över de brister inom flera områden som uppdagats, vi anser i led med förvaltningen att en snabb uppföljning bör göras redan under våren 2013 med tanke på hur allvarliga bristerna är.

Att läkemedelsgenomgångarna endast omfattat 49 % av de boende är anmärkningsvärt, att jämföra med år 2011 då de omfattade 54 % och år 2009 då 100 % av de boende fick en läkemedelsgenomgång. Enligt gällande regelbok för läkarinsatser ska samtliga boende få en årlig läkemedelsgenomgång. Samtliga boende med inkontinens ska utredas individuellt en gång per år, ändå har endast 12 % utretts för detta, en siffra som sjunkit från tidigare år.

Under året har 201 fallolyckor dokumenterats på Hemmet för gamla samtidigt som antalet riskbedömningar för fallolyckor minskade till att det idag endast är gjort på 64 % av de äldre. Kanske kunde flera av dessa olyckor förhindrats genom rutinmässig riskbedömning. Bristfällig riskbedömning gäller även de som regelmässigt ska göras för trycksår där hemmet för gamla enbart genomfört detta på 67 % av de äldre. Endast 39 % av de boende har fått en dokumenterad ADL-bedömning utförd, trots att detta skall redovisas för varje boende varje år. Antalet boende med BMI mindre än 22 anges till 55 stycken viket motsvarar 42 %, nästan en fördubbling jämfört med 2011 och jämfört med 2009 då antalet uppgick till 12 stycken, d v s 9 %, nästan en femdubbling. Då riskbedömningen för malnutrition endast gjorts för 52 % av de boende vet vi inte om fler är undernärda. I de fall som brister uppmärksammas som kräver återkommande åtgärder ska en vårdplan upprättas med datum för uppföljning i de enskilda fallen, hur många vårdplaner som finns framgår ej av rapporten vilket vi ser som en stor brist då det annars är svårt att säkerställa att varje enskild brukare får den vården de har rätt till.

Detta är missförhållanden som kvarstått flera år i rad och som ser ut att öka, vilket inte är acceptabelt. Att säkerställa att alla boenden får den vården och omsorgen de har rätt till måste uppföljning ske skyndsamt och i enlighet med förvaltningens förslag under våren 2013. I den bifogade åtgärdsplanen från Carema äldreomsorg AB saknar vi dock en del brister som måste åtgärdas varav vi yrkar att även de punkter endan ingår i åtgärdsplanen;

- Läkemedelsgenomgångar för alla boenden

- Genomgång av hur många av de äldre som ska ha och har en vårdplan

- Inkontinensbedömningar på alla boenden samt att

- Riskbedömningar för matnutrition görs på alla boenden.

Hemmet för Gamla drevs mellan 2001 och 2006 av Medihem som sedan köptes upp av Carema Äldreomsorg AB. Under Medihems regi fick Skarpnäcks Stadsdelsnämnd kvartalsvisa rapporter från deras kvalitetssäkringssystem och rapporter om vikarietäckning och sommarjobbare. Carema vann upphandlingen år 2008 och efter detta har kvalitetsindikatorerna varierat. Vi saknar tidigare MAS-rapporter som hade särskilda uppgifter gällande urinvägsinfektioner och förskrivning av antibiotika och lugnande medicin.

De som beviljas boende på Hemmet för Gamla idag är mer sköra än tidigare år och en del av verksamheten är palliativ vård. Vi saknar flera kvalitetssäkringsindikatorer men de siffror vi fått del av visar en allvarlig situation.

§16 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla

Dnr: 7.-125/13

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Patientsäkerhetsberättelsen 2013 för vård- och omsorgsboendet

Hemmet för Gamla godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 7.-125/13) daterat 2013-03-04.

Regeringen beslutade i april 2007 att tillsätta en särskild utredare som skulle göra en översyn av den lagstiftning som omfattar bland annat tillsyn över hälso- och sjukvården och ansvarssystemet inom hälso- och sjukvården. Översynen skulle göras med ett patientsäkerhetsperspektiv med anledning av att det dåvarande regelverket inte fungerade tillfredsställande vad gäller att förebygga vårdskador.

Utredningen resulterade i en ny lag, patientsäkerhetslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2011.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ledamot Josefin Morge (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vänsterpartiet instämmer inte med förvaltningens bedömning att Hemmet för gamla har ett ”väl fungerande förebyggande hälso och sjukvårdsarbete för att förhindra att vårdskador uppstår”. Detta då vi under samma sammanträde har rapporten för sjukvårdsindikatorer för 2012 som uppvisar ett stort antal allvarliga brister som på flera sätt påverkar patientsäkerheten för de äldre på Hemmet för gamla.

§17 Brukarundersökning inom socialpsykiatri 2012

Dnr: 1.2.1.-170/13

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande (dnr: 1.2.1.-170/13) daterat 2013-03-22.

Stockholms stad genomför regelbundet utvärderingar av stadens insatser och service till medborgarna med syftet att följa upp de av Kommunfullmäktige uppsatta målen inom området. Under 2012 genomfördes en brukarundersökning inom socialpsykiatrin i Stockholms stad. Samtliga personer som hade någon form av biståndsbedömd insats inom boendestöd och sysselsättning omfattades av undersökningen. Undersökningen omfattade såväl stadens egna verksamheter som övrig regi.

I de två delarna som redovisats i brukarundersökningen kan det konstateras att boendestödet inom Skarpnäcks stadsdelförvaltning har lägre värden än stadens genomsnittliga nivå. Förvaltningen presenterar ett antal utvecklingspunkter inom stadsdelens boendestöd. Sysselsättningsverksamheten har däremot högre värden än stadens genomsnitt.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S), ledamot Josefin Morge (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi anser att det är bekymmersamt att boendestödet inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har låga värden i brukarundersökningen från 2012. Det är bra att förvaltningen nu planerar för förbättringsarbete och ytterligare uppföljning för att komma till rätta med bristerna.

Många av de insatser som beskrivs kretsar kring att förbättra informationen kring hur brukarna kan lämna synpunkter och klagomål på verksamheten. Förvaltningen skriver dock mindre om vad som ska göras för att förbättra utredningarna. Brukarnas nöjdhet med handläggarnas utredningar och med det bemötande de fått från handläggarna är lägre än stadens, även om det förbättrats sedan 2011. I förvaltningens förslag till förbättringar beskrivs hur handläggaren skall följa upp insatserna en gång i halvåret. Men det är ju inget som säger att det enkom är kvantiteten på utredning och kontakt som brukarna värderar när de svarar i brukarundersökningen. Grunden för brukarnas låga värdering kan ju lika gärna vara utredningarnas kvalitet.

Det är även värt att notera att själva verksamheten, t.ex. personalens kunskap och möjlighet att anpassa stödet efter brukarens egna önskemål får lägre värden i brukarundersökningarna för Skarpnäck än för resten av staden.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Dnr: 1.2.1.-170/13

Anmäldes protokoll och minnesanteckningar enligt förteckning

(bilagd § 18).

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§20 Skrivelser från nämndens råd

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning (bilagd § 20).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§21 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilaga § 21).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§22 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning (bilaga § 22).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§23 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§24 Anmälan enligt Lex Sarah – Carema

§25 Anmälan enligt Lex Sarah – Attendo

§26 Anmälan enligt Lex Sarah – AOM

§27 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

Anmäldes protokoll från sociala delegationen

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§28 Lex Sarah – slutlig utredning

§29 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)