Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-05-23

Sammanträde 2013-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora salen, Skarpnäcks Allé 25

Ombyggnaden av Skarpnäcks Allé. Trafikkontoret informerar
Sammanträdet startar direkt eft Läs mer...er att den allmänna frågestunden avslutats.

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro- och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 19

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Tertialrapport 1/2013 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr: 1.1.-237/13
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Namn på gångvägen mellan Finn Malmgrens väg och Hammarby Fabriksväg

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-49/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450

10 Översyn av riktlinjer för föreningsbidrag

Svar på skrivelse från Claes Elmgren (S)
Dnr: 1.6.-182/13
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08- 508 15 097

REMISSER

11 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 125-1694-2012
Dnr: 1.5.1.-210/13
(Utsändes)
Handläggare: Maria Laxvik Tel: 08- 508 15 014

12 Förslag på Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan- Framtidens förskola

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 321-348/2013
Dnr: 1.5.1.-161/13
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08- 508 15 097
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2013

Dnr: 1.2.1.-156/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024
Kerstin Medin 08- 508 15 500
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

Dnr: 1.2.5.-38/13, 1.2.5.-83/13, 1.2.5.-16/13
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08-508 15 022

15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

16 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

17 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr: 1.2.4.-232/13, 1.2.4.-225/13, 1.2.4.-224/13
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

19 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 1.1.-240/13, 1.1.-234/13, 1.1.-235/13
(Utsändes)

Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

SLUTNA DELEN/MYNDIGHETSUTÖVNING/ENSKILDA ÄRENDEN

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08- 508 15 124

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08-508- 15 107

22 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

Dnr: 2.2.1.-221/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08 508 15 022

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

Beslut

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande Kristina Lutz (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 30 maj 2013 hos nämndsekreteraren på Björhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro – och yttranderätt

Beslut

Stadelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§4 Anmälan av protokolljustering

Beslut

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 18 april 2013 har justerats den 30 april 2013.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Avdelningschef Lars – Gunnar Winsa svarade på en fråga från ersättare Fredrik Stiernstedt (S) från ett tidigare nämndsammanträde huruvida förvaltningen känner till att det finns tiggare i stadsdelen. Enligt den information som förvaltningen har rör det sig om en tiggare som rör sig i hela stadsdelen.

Stadsdelsdirektör Margaret Östrand informerade om att efter sammanträdet i juni kommer nämnden bjudas in till en sommaravslutning.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Vice ordförande Ewa Larsson (MP) ställde frågan huruvida förvaltningen har planer för det fall att de oroligheter som sker i Stockholm kommer att sprida sig till Skarpnäcks stadsdelsnämnds område.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand bad om att få återkomma i frågan under den slutna delen av sammanträdet.

Ledamot Claes Elmgren (S) ställde en fråga om tidsplanen för borttagning av grus.

Utredare Inger Bogne svarade att gruset på gatorna kommer att vara borta senast den 1 juni. Gruset på park – och cykelstråk skall vara borta. I det fall det inte är det så bad Inger Bogne nämnden att rapportera detta till förvaltningen.

Vice ordförande Ewa Larsson (MP) bad att de klagomål eller synpunkter som trafikkontoret ansvarar för och som inkommer till stadsdelsförvaltningen skall förmedlas vidare till rätt instans. Vidare framförde Ewa Larsson information om att en plantering vid Björkhagens skola blivit förstörd under vinterns snöröjning.

Utredare Inger Bogne svarade att all information som inkommer till stadsdelsförvaltningen men som förvaltningen inte ansvarar för förmedlas vidare. Samtliga skador som skett under vintern kommer att åtgärdas dock prioriteras borttagning av grus i första hand och därefter återställande av skador.

Ledamot Christoffer Kuckowski (M) informerade om att tidsplanen avseende borttagning av grus som var satt till den 15 maj har ändrats till den 1 juni med anledning av vårens frostnätter.

Ledamot Claes Elmgren (S) framförde att han tycker att det är viktigt att diskutera den skadegörelse och de brister i underhåll som sker. Däribland bristfällig återställning av en fotbollsplan i Bagarmossen. Vidare framförde Claes Elmgren att det borde finnas fler park – och gatuingenjörer.

Ledamot Christoffer Kuckowski (M) meddelade att i de fall som fotbollsplaner inte återställs efter att ha fungerat som uppsamlingsplats för snömassor beror detta på att underlaget fortfarande är för blött.

Ledamot Monika Lozancic (M) framförde en reflektion som hon gjort, att trots att stadsdelen har en väldigt stor andel cykel – och parkmark har grus och annat återställningsarbete åtgärdats enligt tidsplan.

Ordförande Kristina Lutz (M) framförde beröm till ansvariga vid stadsdelsförvaltningen för det fina arbetet som gjorts avseende borttagning av grus på cykel – och parkmark.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand förtydligade vad stadsdelsförvaltningens ansvar är och att förvaltningen inte har mandat att agera inom annan kommunal förvaltnings ansvarsområde.

Ledamot Claes Elmgren (S) ställde en fråga avseende Volvo IT och hur uppkoppling och tillgängligheten fungerar vid stadsdelens förskolor.

Avdelningschef Monica Ulvede svarade att uppkopplingen emellanåt kan var långsamt men att detta ansvar inte ligger på Volvo IT.

Ersättare Mads Lundgaard (M) frågade vad det beror på att det är så långsamt.

Avdelningschef Maria Laxvik förtydligade och beskrev situationen på förskolorna och hur de tekniska lösningarna ser ut på olika förskolor.

§7 Tertialrapport 1/2013 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Redovisa till kommunstyrelsen föreslagna omslutningsförändringar om 27,8 mnkr.

2. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar för åtgärder inom naturreservat om 1,0 mnkr.

3. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar för ökade avskrivningskostnader inom stadsmiljö om 0,2 mnkr.

4. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar för ökade internräntekostnader inom stadsmiljö om 0,1 mnkr.

5. Ansöka hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler med 0,8 mnkr.

6. Ansöka hos kommunstyrelsen om 1,3 mnkr för ”Vackra Stockholm”

7. Ansöka hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar för tillgänglighetsinvesteringar om 2,0 mnkr.

8. Fastställa delning av resultatenhet Björkhagen/Hammarbyhöjdens förskolor från och med 2013-05-01.

9. Fastställa ny resultatenhet enligt tjänsteutlåtandet.

10. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

11. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.2.1.-218/13) daterat 2013-05-06.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa upp stadens verksamheter. Stadsledningskontoret utfärdar anvisningar för nämndernas uppföljning och bereder de tertialvisa stadsövergripande ärendena till kommunstyrelsen. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, med eventuella budgetjusteringar av kommunstyrelsen för prestations-förändringar. Nämnden ska i tertialrapporten redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen. Vid befarade avvikelser för helåret ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa avvikelser. Tertialrapporterna och årsredovisningen ska fokusera på uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndernas bidrag till att uppfylla dessa samt analyser av utfallet.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Skarpnäcks stadsdel arbetar utifrån Stockholms stads mål ”Vision 2030 – en stad i världsklass”. Här följer några synpunkter från en grön opposition i världsklass.

OECD visar i färsk rapport att ekonomiska skillnaden ökar snabbt i Sverige. Skillnader mellan höga inkomster och låga inkomster har ökat, färre har arbetslöshetsförsäkrat sig och stora grupper i samhället kommer överhuvudtaget inte in på arbetsmarknaden, i synnerhet de unga. Även inom skolan har skillnader mellan de som tillgodogör sig utbildning och de som ej slutför grundläggande utbildning ökat. När det gäller mäns våld mot kvinnor saknas fortfarande full kapacitet att åtgärda trots att det är ett prioriterat område enligt regeringen. Sverige är inte längre det föregångsland vi varit men självbilden tycks finnas kvar. Den nationella verkligheten återspeglas i vårt lokala arbete i Skarpnäck. Grön nationell politik bryter trenden och vision 2030 nås utifrån sociala, hållbara, jämställda och jämlika utgångspunkter vilket gör det möjligt att lokalt satsa på människan.

Barn

Stadsdelens arbete med att ge alla barn en god start i livet är oerhört betydelsefull, vi tror att arbetet underlättas med färre barn per vuxen i förskolans barngrupper och en väl pedagogiskt utbildad personal. Skarpnäck har svårt att följa stadens kvantifierade mål och har satt ett eget högre mål för hur många barn en vuxen ansvarar för. För oss är det oacceptabelt, förskolans verksamhet behöver mer stöd. Vi gröna menar att det ska ingå planering för förskola och skola när nya bostäder byggs som en del i infrastrukturen. Stadsdelen har fortfarande skriande behov av fler och mer moderna förskolor. Att arbeta med barn är att arbeta med framtiden, Allianspartierna skulle kunna ge möjlighet att ge högre lön och centralt lyfta hela kollektivet. Situationen för förskolebarnen ser olika ut inom stadsdelens olika områden vilket är mycket otillfredsställande. Arbetet på förskolorna med att kommunicera med föräldrar utvecklas positivt, men fler föräldrar bör uppmuntras att svara så att dialog påbörjas.

Den nya läroplanen för förskolan ställer stora pedagogiska krav på förskolans personal att genom lek och lust lära.

Utbildningsnämnden och stadsdelsnämndens gemensamma arbete med att granska socialt placerade barns skolsituation skulle underlättas om verksamheterna vilade under nämndens ansvarområde.

Äldre

Arbetet med att följa upp om beviljad vård och omsorg ges på ett tillfredställande sätt i stadsdelen fortgår. Vi anser att samtliga äldre och funktionsnedsatta med insatser ska ha genomförandeplaner och att dessa hela tiden måste uppdateras. När missförhållanden uppdagas ska de omedelbart åtgärdas, vi tycker inte redskapen för uppföljning är tillräckliga.

Miljö

Stockholm ligger extremt långt efter övriga landet vad avser rötning till biogas vilket visar på ett tidigare ointresse. Ordet världsbäst förefaller endast pinsamt i sammanhanget. Logistik och investeringar ska ske centralt och utbildning lokalt.

Stadens centrala mål för ekologiskt serverad mat för förskola och äldreomsorg ska uppgå till 25 procent till 2015. Stadsdelen ligger på 23 procent och intresset är stort för utveckling. Vi föreslår speciellt riktad utbildning för att möta intresset och gå vidare med det gröna målet hundra procent ekologiskt. I den gröna visionen om en livsbejakande mänsklig stad så köper vi bara in det som är bäst för människa och miljö, på så sätt tar vi ansvar för kommande generationer, vi noterar att de nya Allianspartiernas nya upphandlingsmål inte ställer de kraven.

I miljöplanen ska renhållning vid strandbad redovisas. Stadsdelens alla barnfamiljer har olika långt till strandbaden. Ett bad som tillåtits förfalla är Bagarmossens bad vid Söderbysjön. Tidigare fanns där fritidsaktiviteter, toaletter, rengjord sand och skött grillplats. Vi menar att underhållet skulle underlättas om stadsdelen övertog ansvaret för det badet också.

Generellt är vi positiva till att ansvar ligger nära brukarna. Ett annat bad med stor utvecklingspotential är badet på Nytorpsgärde. Även där ligger ansvaret delat så badet tillhör fritidsnämnden och parken runt tillhör stadsdelen. Knepigt tycker vi. Flaten med dess undersköna natur och badstrand har utvecklats till en pärla i stadsdelen. Flera sommaraktiviteter för barn- och unga kommer att erbjudas i samarbete med ideella krafter. Nu ser vi fram emot att äskade medel för skötsel av Nackareservatet också blir verklighet.

Trygghet

Alla goda krafter behöver samverka för att stadsdelen ska vara trygg och trevlig att bo, arbeta och vistas i. Samarbete med lokala näringsidkare, kulturarbetare, lokalt föreningsliv och de olika fastighetsägarna är A-O. Men även samarbete med stadens olika förvaltningar är avgörande för en god och inkluderande stadsutveckling. Den ena handen ska veta vet vad andra gör och samarbeta för gemensamma kända mål som är lokalt förankrade. Deltagande trygga medborgare tar också ansvar för det gemensamma.

Slutligen ser vi positivt på arbetet med att öka kompetensen och jobba för gemensamt ansvar mellan Skarpnäck, Farsta och Södermalm med mottagande och uppföljning av ensamkommande flyktingbarn. Samordning och samarbete ger mervärden och vi utgår ifrån att Socialnämnden jobbar skyndsamt med frågan.

Särskilt uttalande

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Enligt denna tertialrapports indikatorer når vår stadsdel i stort sett samtliga mål och genomför de aktiviteter som sattes upp i verksamhetsplanen för 2013.

Så långt verkar allt vara bra. Socialdemokraterna i Skarpnäck föreslog dock i sitt förslag till budget för 2013 högre satta mål och fler aktiviteter för att realisera stadens övergripande målsättningar. Vi vidhåller att målen för våra verksamheter borde vara högre, bland annat vad gäller förskolan och äldreomsorgen, och vi finner också att det krävs fler aktiviteter för att säkerställa en stad i världsklass. Det gäller bland annat investeringar i och skötsel av parker, inventeringar av behov av idrottshallar m.m., fler förebyggande insatser riktade till ungdomar och satsningar för att uppmärksamma och avhjälpa barnfattigdomen i vår stadsdel.

Vi kan också konstatera att nämnden i olika sammanhang fått ta del av information som visar på brister. Det gäller bland annat från brukarundersökningar och senast uppföljningsrapporter om de boende på Hemmet för gamla. Dessutom får vi som politiska företrädare återkommande ta del av vittnesmål om oro och missnöje som rör bristande ekonomiska resurser, otydliga ansvarsförhållanden och ogenomtänkta privatiseringar. Vi kan också med egna ögon se tillkortakommanden som i grund och botten rör förutsättningarna för våra kommunala välfärdsverksamheter.

Avslutningsvis vill vi understryka att givet förutsättningarna gör såväl chefer som medarbetare inom förvaltningen ett bra och professionellt arbete. Ansvaret för de brister vi kan se vilar helt på den borgerliga majoriteten och den av dem förda politiken

Särskilt uttalande

Ledamot Josefin Morge (V) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Stockholm är en segregerad stad eftersom skillnader mellan höga inkomster och låga inkomster har ökat. Ökade samhällsklyftor slår särskilt hårt mot barn och unga. Vi ser exempel på det varje dag.

När det gäller mäns våld mot kvinnor borde Skarpnäck göra mer för att leva upp till det faktum att det ska vara ett prioriterat område, vilket påtalats av regeringen.

Som lokalpolitiker bär vi alla ansvar för att just vår stadsdels ska ta ansvar för arbetet med sociala frågor, hållbar utveckling och jämställdhet.

Klimat och miljö

Boende i stadsdelen efterfrågar bättre och fler lösningar som möjliggör ett ekologiskt, klimatsmart och miljövänligt sätt att leva. Stadsdelen brister i att tillgodose det. Stadens centrala mål för ekologiskt serverad mat för förskola och äldreomsorg ska uppgå till 25 procent till 2015. Stadsdelen ligger på 23 procent. Vi noterar att Allianspartiernas nya upphandlingsmål inte ställer de kraven, vilket är anmärkningsvärt när stadsdelens barnfamiljer kräver det.

Förskola

Skarpnäck brister i att tydligt och i egna målsättningar följa stadens mål för hur många barn en barnskötare/förskolepedagog har ansvar för. Vänsterpartiet ber därför om mer stöd till förskoleverksamheten. Boende i stadsdelen efterfrågar fler och mer moderna förskolor istället för tillfälliga lösningar. Våra förskolor skulle kunna bli bäst i Stockholm om vi inte saknade den politiska viljan att arbeta för det.

Äldreomsorgen

Bristande dokumentation och rapportering är ett återkommande problem inom stadsdelen och då särskilt på Hemmet för gamla. Den senaste veckan har TV4 avslöjat allvarliga brister inom Caremas verksamhet ibland annat Enskede. Det som rapporterats om i nyhetsinslagen liknar de brister som Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet uppmärksammat nämnden på tidigare.

Självklart ska missförhållanden eller misstanke om det åtgärdas omedelbart. Vänsterpartiet tycker inte redskapen för uppföljning är tillräckliga.

§8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Skarpnäcks stadsdelsnämnd delegerar till nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 och 2 st, inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Skarpnäcks stadsdelsnämnd förordnar nedan nämnda socialinspektörer och socialsekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt LVU § 43 1 st 2 p inom nämndens eget ansvarsområde.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.1.-237/13) daterat 2013-04-25.

Socialnämnden svarar för stadens jourverksamhet inom individ- och familjeomsorg. Den nämnd som svarar för denna verksamhet fattar ett särskilt beslut om vilka tjänstemän som ska ha rätt att begära polishandräckning enligt LVM och LVU. Detta beslut överlämnas sedan till stadsdelsnämnderna som fattar motsvarande beslut.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Namn på gångvägen mellan Finn Malmgrens väg och Hammarby Fabriksväg

Svar på medborgarförslag

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.2.4.-49/13) daterat 2013-04-22.

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2013-01-23 innehåller förslag om att namnge en gång- och cykelväg i Hammarbyhöjden efter Bengt Lindroos. Medborgarförslaget anmäldes på stadsdelsnämndens sammanträde 2013-03-21 och överlämnades till förvaltningen för beredning. Förvaltningen anser inte att gång- och cykelvägar ska namnges, men att det vore fullt möjligt att Bengt Lindroos kan ge namn åt en gata eller plats i ett framtida bostadsområde i Hammarbyhöjden.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), tjänstgörande ersättare Lisa Ek (FP) yrkar, med instämmande av ersättare Ebba Krumlinde (C ), bifall till ett förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Josefin Morge (V) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) och ledamot Josefin Morge (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

Vi instämmer med medborgarförslaget om att namnge rubricerade gång- och cykelväg och förordar att så sker.

Idag kan det som cyklist och fotgängare ofta vara oerhört svårt att orientera sig p.g.a. att gång- och cykelvägar varken är namngivna eller skyltade. På kartor och web-tjänster heter de antingen ”cykelväg” eller ingenting alls. För en person som färdas till fots eller med cykel inom ett område som vederbörande inte är hemma i kan det vara väldigt svårt att förklara färdvägen för att kunna ta sig från punkt A till B då varken namn eller skyltar finns på cykel- och gångstråk. T ex ”Åk på cykelväg, ta till höger in på cykelväg och därefter rakt fram till cykelväg…”

I stadens nya cykelplan och i stadens framkomlighetsstrategi ingår det att satsa på och underlätta för cyklister. Att namnge cykel- och gångvägar ser vi som en av flera nödvändiga åtgärder för att kunna uppnå de föresatser och mål som där beskrivs.

Vi föreslår därför att nämnden sänder ärendet vidare till Stadsbyggnadsnämnden för beredning samt ställningstagande till namnförslaget.

§10 Översyn av riktlinjer för föreningsbidrag

Svar på skrivelse från Claes Elmgren m fl (S)

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar på skrivelse från Claes Elmgren m.fl. (S).

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.6.-182/13) daterat 2013-04-18.

En skrivelse från ledamoten Claes Elmgren m fl (S) anmäldes på stadsdelsnämndens möte 2013-03-21 angående översyn av riktlinjer för föreningsbidrag.

Förvaltningen gör bedömningen att gällande riktlinjer är tillräckligt tydliga för att fördela bidrag till föreningar med lokal förankring. Ansökningsblanketten för föreningsbidrag kommer att förtydligas. Nämndens referensgrupp för föreningsbidrag kommer att delges samtliga ansökningar och föreningarnas redovisning av förra årets verksamhet.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 125-1694-2012

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande lämnas som svar på kommunstyrelsens remiss.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.5.1.-210/13) daterat 2013-04-23.

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen att utreda om stadens konkurrenspolicy bör omfatta även upphandling av innovativa lösningar och krav på samhällsansvar.

I ärendet föreslår stadsledningskontoret att stadens upphandlingspolicy och dess anvisningar ska revideras för att omfatta även främjande av innovationer och krav på samhällsansvar. Kontoret anser även att det är angeläget att det i upphandlingspolicyn erinras om stadens riktlinjer för mutor och jäv.

Förvaltningen delar stadsledningskontorets uppfattning men framhåller vikten av att utgå från behoven i det enskilda fallet när kraven i en upphandling ska fastställas.

Förvaltningen ser en risk med att upphandling av innovativa lösningar kan leda till att den upphandlande myndigheten blir beroende av en ensam leverantör av den valda lösningen.

Förvaltningen anser att krav på samhällsansvar ska ställas när det är relevant, men att det ställer stora krav på staden som beställare när kraven ska utformas och följas upp. Sociala krav i upphandlingar kan även omfatta att stadens entreprenörer tar emot sommararbetande ungdomar eller praktikanter från jobbtorg.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), tjänstgörande ersättare Lisa Ek (FP) yrkar, med instämmande av ersättare Ebba Krumlinde (C ), bifall till ett förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Josefin Morge (V) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt det gemensamma förslaget från (M) och (FP).

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

Nämnden beslutar att lämna nedanstående synpunkter som svar på remissen

Miljöpartiet anser att det är hög tid att ta till vara den offentliga upphandlingens fulla potential som beställare av en hållbar framtid. Det är viktigt att stadens behov av varor och tjänster tillgodoses på ett sätt som är förenligt med en god samhällsutveckling.

I den föreslagna reviderade upphandlingspolicyn har möjligheterna att ställa sociala krav och att främja innovationer genom upphandling arbetats in. Det tycker vi är bra. För att uppmuntra till nytänkande bland mindre företag liksom ta till vara ideella organisationers och sociala företags särart kan det vara värdefullt att använda sig av så kallade innovationsfrämjande upphandlingar, i vilka en funktion efterfrågas utan förutfattad mening om tillvägagångssätt.

Vi hade dock velat se att skrivningarna om miljökrav och sociala krav varit mer långtgående och bindande för att säkerställa att staden tillvaratar upphandlingsinstrumentets potential som verktyg för att ställa om till ett hållbart samhälle. Normaltillståndet ska vara att staden vid upphandlingar använder sig av miljökrav och sociala krav och, i de fall då det är relevant, etiska krav. En dokumenterad analys ska alltid göras och om det i något fall inte ställs miljökrav eller sociala krav ska en skriftlig motivering ges.

Enligt Miljöstyrningsrådet kan varje skattekrona som används i den offentliga upphandlingen med relevant ställda miljökrav och sociala krav bidra till en väl förräntad samhällsnytta. Staden bör ta chansen att revidera skrivningarna som rör kraven på miljöhänsyn. I den nu reviderade upphandlingspolicyn står det att ”krav på miljöhänsyn får ställas vid stadens upphandlingar inom olika områden”. Vi menar att staden inte bara får ställa krav på miljöhänsyn utan som normaltillstånd också ska ställa sådana krav. I de fall miljökrav inte ställs ska en skriftlig motivering ges.

De sociala kraven kan exempelvis innebära att staden ska använda sig av upphandling för att skapa en inkluderande och jämställd arbetsmarknad, fri från alla typer av diskriminering.

Sociala krav kan tillsammans med till exempel kontraktspaketering också bidra till att öka möjligheten för mindre aktörer och utförare inom den idéburna sektorn att vinna kontrakt. Vi menar att omfattningen av krav på samhällsansvar även ska innehålla krav på rätt för arbetstagaren att arbeta under kollektivavtalsliknade villkor, krav på att inte diskriminera vid anställning och krav på föreningsfrihet, båda i enlighet med exempelvis Global Compact, samt att leverantören ska iaktta respekt för barns rättigheter i enlighet med Barnkonventionen.

Annat sätt att hantera krav på samhällsansvar är att använda sig av konventioner för att ställa krav på hur leverantörerna ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Exempel är ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 samt FN:s barnkonvention artikel 32. Arbetsmiljölagstiftning, arbetarskydd, socialförsäkringsskydd och arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, som gäller i tillverkningslandet är också viktigt att beakta.

Generellt finns ett stort behov inom offentlig sektor av uppföljning av uppställda krav, så även inom Stockholms stad. Egenkontroll ställer höga krav på förfrågningsunderlaget för att staden ska kunna försäkra sig om att underlaget är tillförlitligt. Det behövs även fortlöpande kontroll från stadens sida, egenkontrollen måste kontrolleras. Det måste finnas nog med resurser för att den upphandlande verksamheten ska kunna kontrollera och genomföra revision av egenkontrollen.

Reservation

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) samt ledamot Josefin Morge (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett gemensamt förslag till beslut enligt följande:

- att fastställa förvaltningens förslag,

- samt därutöver anföra följande:

Vi välkomnar i stora drag de förslag till tillägg som lämnas i syfte att komplettera stadens policy och anvisningar för upphandlingar. Vi finner dock att förslaget i delar kan utvecklas i syfte att framhäva den offentliga upphandlingens roll för att bidra till en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.

När det gäller ekologiskt hållbar utveckling har Miljöstyrningsrådet sedan flera år arbetat fram kriterier som rör hållbar upphandling med avseende på innovationer. Med tanke på den ställning som Miljöstyrningsrådet har som regeringens expertorgan är det förvånande att rådets kriterier eller rekommendationer inte beaktats eller diskuterats i förslaget.

När det gäller socialt ansvar finner vi det anmärkningsvärt att staden har så låga ambitioner när det gäller arbetsvillkor.Upphandlingspolicyn borde innehålla krav på kollektivavtals­liknande villkor när det gäller löner och övriga arbetsvillkor, inte enbart stadga minimilöner. Ett sådant krav strider inte mot EU-rätten.

Vidare är det viktigt att de kommande anvisningarna tar fasta på att stadens policy noga följs upp och huvudleverantörens ansvar för leverantörskedjan efterföljs.

§12 Förslag på Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan - Framtidens förskola

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 321-348/2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Svaret på remissen ”Förslag på Stockholms förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan – Framtidens förskola” godkänns och överlämnas till KF/KS kansli.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.5.1.-161/13) daterat 2013-04-09.

Förvaltningen anser att krav på samhällsansvar ska ställas när det är relevant, men att det ställer stora krav på staden som beställare när kraven ska utformas och följas upp. Sociala krav i upphandlingar kan även omfatta att stadens entreprenörer tar emot sommararbetande ungdomar eller praktikanter från jobbtorg.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), tjänstgörande ersättare Lisa Ek (FP) yrkar, med instämmande av ersättare Ebba Krumlinde (C ), bifall till ett förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Josefin Morge (V) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt det gemensamma förslaget från (M) och (FP).

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

Nämnden beslutar att lämna nedanstående synpunkter som svar på remissen

För att klara alla pedagogiska uppdrag och ha tid för barnen krävs väl utbildad personal. Förskolan måste ges resurser att både kunna hålla en hög personaltäthet som att vidareutbilda personal och kunna erbjuda rimliga löner samt heltidstjänster. Det ska tydliggöras i programmet vad som menas med ”tillräcklig personaltäthet”. Allianspartierna i Stockholms stads kommunfullmäktige har detta år höjt antalet barn per vuxen på förskola från 4,8 till 4,9 barn. Skarpnäcksalliansen har beslutat en egen högre målsättning som ligger på 5,2 barn per vuxen.

FN:s Barnkonvention ska vara en tydligare utgångspunkt för förskoleprogrammet. Det saknas resonemang kring exempelvis artikel 12 om barnets rätt till inflytande och delaktighet. Alla barns rätt till utbildning genom förskola, inklusive papperslösa eller gömda barn, ska skrivas in i programmet.

Utveckling och lärande: Alla barn ska uppmuntras att tro på sig själva och andra. Var och en ska få utveckla sina förmågor, utifrån sina förutsättningar, och lära sig att samarbeta där det behövs, till exempel för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Alla behövs, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, religion, etnicitet och funktionsnedsättning, och alla har något att bidra med i samarbetet.

Barn som behöver mer hjälp och stöd: Det behövs tydligare tidsramar för hur snart insatser ska sättas in för barn som behöver mer hjälp och stöd i sin utveckling än andra. Om det sker inom en vecka, en månad eller inom ett år kan vara helt avgörande för barnets utveckling.

Pedagogisk miljö och material: Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Skadliga kemikalier som finns i förskolan ska fasas ut. Stockholms stads miljöprogram borde ha varit ett självklart styrdokument vid framtagandet av förskoleprogrammet men nämns tyvärr inte bland de dokument som legat till grund vid utvecklandet av programmet. Stockholm ska ha som mål att samtliga kommunala förskolor ska vara miljödiplomerade och fria från gifter senast 2021. Målet ligger i linje med regeringens miljömål att skydda människor och miljö från skadliga kemikalier. Ett förbisett område är kunskap när det gäller val av material i till exempel leksaker och utrustning av olika slag. Riskerna med vissa vanligt förekommande kemikalier som till exempel mjukgörare i plast och pvc och flamskyddsmedel är i dag väl dokumenterade. Regelverk, kontroll och tillsynsmyndigheter har inte hängt med och förvånansvärt många produkter innehåller hormonstörande och cancerogena ämnen. Barn är extra känsliga då de har låg kroppsvikt, tunnare hud och organ samt fortsatt växer.

Barnen ”smakar på världen” och de kryper på golvet där ämnen ansamlats i dammet vilket gör att exponeringen av kemikalier blir extra hög. Därför är det viktigt att barnens miljö i möjligaste mån fredas från dessa kemikalier. Vi vill att staden förbättrar sin egen kunskap och ger tydliga riktlinjer till förskolorna i dessa frågor.

Förskolorna ska ha tillgång till pedagogiska rymliga gröna gårdar. Vi vill att programmet tydligare tar upp vikten av utevistelse och utomhuspedagogik. Det tas upp ur några olika perspektiv, men kan ges större tyngd i programmet. För att säkra kvaliteten på utemiljön ska staden ta fram ett verktyg av typen ”lekvärdesfaktor”. Lekvärdesfaktor används för att värdera utemiljöerna, och kan bidra till att skapa en utemiljö som stimulerar till lek och rörelse.

Barns språkliga och kommunikativa utveckling: Verksamheten i förskolan ska ha en global utgångspunkt och relatera till barnets bakgrund, tidigare erfarenheter och språk. Det är viktigt att även små barn får modersmålsstöd så att de ges samma möjlighet att utveckla kulturell identitet samt förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Kost, rörelse och hälsa: Programförslaget tar upp vikten av näringsriktig mat, vilket är bra. Ett ekologiskt synsätt ska prägla verksamheten i förskolan. Vi vill möjliggöra för ökad användning av ekologiskt odlad och/eller miljöcertifierade produkter vilket ska lyftas fram i programmet. Det är både en miljöfråga, men det är också en hälsofråga eftersom ekologisk mat i många fall innehåller mindre kemikalier och bekämpningsmedelsrester som vi ska bespara våra barn. Alla förskolor ska kunna erbjuda klimatsmart och omsorgsfullt lagad ekologisk och närproducerad mat. Femtio procent av livsmedlen ska vara ekologiska och det ska finnas tillagningskök på förskolorna. Rutiner för ett pedagogiskt och medvetet arbeta kring miljövänlig avfallshantering, med matavfallsinsamling och/eller kompostering, ska arbetas fram.

Gruppen som pedagogiskt redskap: Barngruppernas storlek och sammansättning har stor betydelse för kvaliteten i förskolan. Det kan vara försåtligt att betrakta barngruppernas storlek och sammansättning som ett pedagogiskt redskap som varierar under dagen och mellan aktiviteter. Det kan försvåra full insyn och öka risken att barngrupperna allt för ofta är för stora.

Genusperspektiv: Alla förskolor ska ha personal med genuspedagogisk utbildning. Förskolan har en unik möjlighet att motverka befästandet av könsnormer, heteronormativitet och rasism. Förskolan ska ha ett medvetet, aktivt normkritiskt arbete och ett aktivt arbete mot diskriminering. De likabehandlingsplaner som förskolorna upprättar ska innefatta samtliga diskrimineringsgrunder och användas som hjälp i det dagliga arbetet. Miljöpartiet har i årets budget öronmärkt tio miljoner kronor för genomförande på samtliga förskolor.

En förskola för storstaden: Staden ska erbjuda helg- och nattöppen barnomsorg. Barn med nattarbetande föräldrar har behov av en lugn, trygg och ombonad miljö i mycket liten skala med välutbildad personal. Rätten till barnomsorg är i dag starkt begränsad till dagtid vilket särskilt missgynnar ensamstående föräldrar och människor som jobbar kvällar, nätter och helger.

En förskola för storstaden ska också ta ett extra stort ansvar för barnens naturkontakt. Traditionellt har svenska barn genom att ha haft en mor/farföräldrageneration på landet, eller en familj med eget sommarställe, haft självklar tillgång till naturumgänge och naturkunskap. Detta är ett förhållande som snabbt håller på att förändras. Särskilt barn inne i stenstaden men också i övriga delar av kommunen behöver få extra insatser för att etablera den naturerfarenhet och den naturtrygghet som tidigare varit en självklarhet för barn och vuxna.

En hel del ligger som grund för vårt kulturarv och den barnbokstradition vi har att glädjas åt och förvalta som exempelvis Elsa Beskow, Astrid Lindgren, Alice Tegnér, och Selma Lagerlöv, men även midsommarfirande, skidåkning, naturpromenader, bada i sjö och allemansrätten har en lång historisk tradition att vårda.

Systematiskt kvalitetsarbete: Det är en brist att enbart de kommunala förskolorna och inte de fristående följs upp i stadens integrerade ledningssystem (ILS). Slutligen vill vi att brukarenkäten till föräldrar i förskolan får bredare fokus, t.ex. att hen frågar föräldrarna om nöjdhet med mat och leksaker.

Reservation

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

- att fastställa förvaltningens förslag

- samt därutöver anföra följande:

Förslaget till reviderat förskoleprogram pekar på målsättningarna för förskoleverksamheten i Stockholms stad. Förslaget ligger i mångt och mycket nära den nationella läroplanens formuleringar och prioriteringar för förskolan.

Vissa saker ges dock större plats i Stockholms förskoleprogram än i de nationella styrdokumenten för förskolan. Socialdemokraterna skulle härvidlag önska andra prioriteringar. Vi kräver en ökad utbyggnad av barnomsorg på obekväma tider och av s.k. nattis. I dagsläget är det endast en enda förskola i Stockholms stad som har öppet dygnet runt. Över 120 000 barn var inskrivna i Stockholms läns förskolor förra året. Inte ens 300 av dem var inskrivna på obekväma tider, dvs. knappt 0,2 procent. Detta trots att behovet är stort.

Förskoleprogrammet borde understryka vikten av att denna service erbjuds medborgarna.

Ytterligare områden där Socialdemokraterna önskar andra prioriteringar i Stockholms förskoleprogram är i frågan om miljö och ekologi som vi tycker ges för lite utrymme. Trygghet tonas olyckligtvis ned i programmet jämfört med i läroplanen där det är fint kontrasterat mot att förskolan ska erbjuda utmaningar. De ambitiösa skrivningarna om samhällsförståelse och solidaritet som finns i läroplanen för förskolan konkretiseras inte heller i Stockholms förskoleprogram, vilket vi skulle önskat.

På en mer generell nivå tycker vi också att det finns vissa tveksamheter kring förskoleprogrammets roll i styrningen av förskolan. I huvudsak täcks alla de områden som diskuteras i programmet redan in av läroplanen. På kommunal nivå behöver vi framförallt riktlinjer för hur staden rent konkret ska förverkliga målen i mer övergripande styrdokument: alltså säkerställa tillgång till ändamålsenliga lokaler och hålla ned antalet barn i grupperna, hur vi ska arbeta med kompetensförsörjning, rekrytering av personal, ledningskompetens, uppföljning och utvärdering, samarbete med universitet och högskolor (både kring VFU och forskning) etc etc. Det vill säga hur staden ska säkerställa goda förutsättningar för våra förskoleenheter att leva upp till läroplan och skollag. Eftersom detta inte behandlas i förskoleprogrammet kan man ställa sig frågande till huruvida dokumentet i sin nuvarande form kan komma att bli ett effektivt verktyg för att uppnå ändamålsenlig styrning av Stockholms förskolor.

Reservation

Ledamot Josefin Morge (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens förslag till skrivelse och anför för egen del följande

2. Beslutet justeras omedelbart

Ett förskoleprogram måste för att ha någon effekt ange de materiella förutsättningarna för förskoleverksamheten. I programmet måste finnas riktlinjer för personaltäthet, personalsammansättning och krav på utbildning samt normer för lokalernas kvalitet och standard. Likaså är det viktigt att ställa krav på en god utomhusmiljö både i direkt anslutning till förskolan och när det gäller tillgång till grönområden.

Ett förskoleprogram måste som utgångspunkt att motverka effekterna att Stockholm är en djupt segregerad stad med stora och växande klassklyftor vilket i stor utsträckning drabbar barnen. Förskolan är en central del av välfärdssamhället och alla möjligheter att motverka effekter av segregering måste tas till vara. Förskolor i socioekonomiskt svaga områden måste ha betydligt större resurser till socialt stöd och andra insatser än förskolor i områden med hög medelinkomst.

Det är anmärkningsvärt att en god hälsa inte ställs upp som ett centralt mål för förskoleverksamheten trots kunskapen om att hälsofrämjande insatser under tidiga levnadsår har en mycket stor betydelse både för hälsa och för utbildningsresultat senare under livet. Barn med särskilda behov måste få stöd genom en väl utvecklad pedagogik.

För att ett förskoleprogram skall kunna få effekt måste det finnas en tydlig ledningsfunktion som omfattar såväl kommunens förskolor som de som drivs i privat regi. De privata förskolorna måste omfattas av samma allmänna pedagogiska riktlinjer och målsättningar som de kommunala och självklart skall samma kösystem gälla för alla förskolor.

§13 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.5.1.-161/13) daterat 2013-04-09.

Dagverksamheten för äldre med demenssjukdom drivs på entreprenad av Carema Care AB. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) ska uppföljning av vård- och omsorgsverksamheter utföras och kvaliteten fortlöpande säkras. I mars 2013 genomfördes en avtals- och verksamhetsuppföljning, som redovisas i detta ärende. Förvaltningen anser att Carema Care AB följer gällande avtal. Frågeformulären som har användes vid uppföljningen var Stockholm stads mall för uppföljning av dagverksamhet för äldre samt förvaltningens mall för uppföljning av entreprenadavtal.

Dagverksamheten bedrivs i lokaler på Hemmet för Gamla och hade vid uppföljningstillfället 45 gäster inskrivna.

Gästerna får en god omsorg under vistelsen i dagverksamheten. Personalen tillgodoser de boendes individuella behov och önskemål och gästerna erbjuds ett varierande utbud av aktiviteter. Personalen uppvisar ett gott bemötande och stämningen på enheten känns öppen och välkomnande.

Den sociala dokumentationen görs i Stockholms stads digitala dokumentations-system för social dokumentation; ParaSoL.

Dokumentationen följer en tydlig struktur och samtliga insatser och aktiviteter dokumenteras.

Hälso- och sjukvårdsdokumentationen görs i Vodok, Stockholms stads digitala dokumentationssystem. Vid förra granskningen, som gjordes 2011, framkom brister avseende vissa delar av den lagstadgade journalföringen. Då saknades uppgifter om korrekt utförd identitetskontroll i flera journaler. Bristerna är åtgärdade.

I stadens brukarenkät får dagverksamheten mycket höga värden på fråga om nöjdhet, trygghet och personalens bemötande. Gästerna svarar i enkäten att de är mindre nöjda med hur de kan påverka tiderna de vistas där eller hur de kan påverka sin dag. Diskussioner förs kring ändrade öppettider.

Inga brister framkom vid denna uppföljning.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§14 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Anmäldes protokoll och minnesanteckningar enligt förteckning

(bilagd § 14).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

§15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäldes en skrivelse från Claes Elmgren m.fl. (S) angående hundrastgård på Skarpnäcksfältet.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§16 Anmälan av skrivelser och protokoll från nämndens råd

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning

(bilagd § 16).

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§17 Inkomna medborgarförslag enligt lista

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 1.2.4.-232/13, 1.2.4.-225/13, 1.2.4.-224/13) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning.

§18 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

§19 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Anmäldes beslut i delegation enligt förteckning

(bilaga § 19).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§22 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

Anmäldes protokoll från sociala delegationen

2013-04-03, 2013-04-24 samt 2013-04-22.

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna