Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-06-18

Sammanträde 2013-06-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora Salen, Skarpnäcks Allé 25

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 23

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Upprustning av Ronnebyparken i Björkhagen

Genomförandebeslut
Dnr: 3.1.-263/13
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08- 508 15 450

8 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2013

Dnr: 1.2.1.-285/13
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08- 508 15 097
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Byggande av ett gruppboende vid Finn Malmgrens väg, Björkhagen

Inriktningsbeslut
Dnr: 2.6.-277/13
Handläggare: Tomas Dybeck Tel: 08- 508 15 080

REMISSER

10 Årsrapport 2012 från stadsrevisionen

Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2012 över Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Dnr: 1.4.-169/13
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097
Omedelbar justering

11 Förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 303-496/2013
Dnr: 1.5.1.-175/13
(Utsändes)
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08-508 15 095
Omedelbar justering

12 Förslag till gemensamma principer för hyressättning av förskolor hos stadens bostadsbolag AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 023-92-2013
Dnr: 1.5.1.-211/13
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Tel: 08- 508 15 080
Omedelbar justering

13 Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-576/2013
Dnr: 1.5.1.-209/13
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

14 Reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdom

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-577/2013
Dnr: 1.5.1.-208/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Månadsrapport

1.2.1.-123/13
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel: -08- 508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Rapport om uppföljning av hälso- och sjukvårdsindikatorer på Hemmet för Gamla 2012-2013

Dnr: 1.2.1.-141/13
(Utsändes)
Handläggare: Ingrid Wickström Tel: 08- 508 15 015

17 Uppföljning av Skarpnäcks kommunala hemtjänst

Dnr: 1.2.1.-272/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

18 Anmälan av brukarundersökning i förskolan 2013

Dnr: 1.2.1.-273/13
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Tel: 08-508 15 097

19 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

21 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

22 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr: 1.2.4-289/13, 1.2.4.-290/13
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

23 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

24 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

§1 Genomgång av närvaro

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

Beslut

1. Vice ordförande Ewa Larsson (MP) utses att tillsammans med ordförande Kristina Lutz (M) justera dagens protokoll.

2. Protokollet ska justeras senast den 25 juni 2013 hos nämndsekreteraren på Björhagsplan 6, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro – och yttranderätt

Beslut

Stadelsnämnden fastställer förslaget till dagordning.

§4 Anmälan av protokolljustering

Beslut

Anmäldes att stadsdelsnämndens protokoll från sammanträdet den 23 maj 2013 har justerats den 30 maj 2013.

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade om att förvaltningen kommer att bjuda in alla som gjort en insats under de veckor då det var oroligt i staden till en grillfest.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade att det kommer att finnas en parklek och en fritidsgård öppen hela sommaren.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand meddelade att stadsdelsförvaltningen fått 1, 2 mnkr tillsammans med utbildningsförvaltningen till ”hemmasittarprojekt” som vänder sig till ungdomar i gymnasieskolan som har hög frånvaro från undervisningen.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand informerade att det kommer att finnas en sommaröppen förskola i varje del av stadsdelen under hela sommaren. Under veckorna 28, 29, 30 och 31 är dessa förskolor:

Hammarby / Björkhagen

Förskolan Sjöfararen, Finn Malmgrens väg 39

Kärrtorp, norra och södra

Förskolan Långe Erik, Kärrtorpsvägen 7A

Bagarmossen, västra

Förskolan Solbacken syd, Rusthållarvägen 1

Bagarmossen, östra

Förskolan Såpbubblan, Lillåvägen 70

Skarpnäcksfältet

Förskolan Vinden, Gondolgatan 4

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand meddelande att det i DN i söndags gick att läsa om Flatenbadet och journalisten angav att badet var slitet och skräpigt. Utredare Inger Bogne kontaktade DN för att meddelade att badet genomgått en stor upprustning. I kommande söndags DN kommer en dementi till uppgifterna om att badet är i dåligt skick.

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

Ledamot Claes Elmgren (S) ställde en fråga avseende andelen sommarjobb som stadsdelen tillhandahåller och hur många som sökt i år.

Stadsdelsdirektör Margareta Östrand svarade att antalet som fått sommarjobb i år 390 av totalt cirka 800 sökande. 2012 var antalet sommarjobbare 360.

Ledamot Claes Elmgren (S) uppmanade nämnd och förvaltning att ta del av den rapport som fackförbunden Kommunal och SACO/ SSR tagit från avseende arbetssituationen i den kommunala verksamheten.

Ledamot Claes Elmgren (S) tog upp frågan om avknoppning av verksamhet med anledning av finansborgarrådet Sten Nordin (M) uttalande i förra veckan.

Vice ordförande Ewa Larsson (MP), ledamot Henrik Appelqvist (M), ledamot Christoffer Kuckowski (M) och ersättare Eva Ångström (M) deltog i den politiska diskussion som uppstod i samband med Claes Elmgren (S) fråga.

§7 Upprustning av Ronnebyparken i Björkhagen

Genomförandebeslut

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att genomföra upprustningen av Ronnebyparken i Björkhagen.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 3.1.-263/13) daterat 2013-05-20.

Stadsdelsnämnden har tilldelats 1,5 mnkr 2013 för att rusta upp Ronnebyparken i Björkhagen. Efter en dialog med de boende runt parken har ett upprustningsförslag tagits fram. Upprustningen innebär att parkens nuvarande öppna karaktär och funktionen som park för umgänge och lek bibehålls, men får ett lyft med nya möbler och lekutrustning, en mindre brant entrégång, bättre belysning och en del nya växter. En ny grillplats anläggs avskild från leken. Alla träd och större buskar bevaras. Arbetet är planerat att genomföras under hösten 2013.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Deltagande i Stockholm stads kvalitetsutmärkelse 2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Stödenhetens deltagande i Stockholm stads kvalitetsutmärkelse 2013 godkänns.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.2.1.-285/13) daterat 2013-05-21.

Stockholm stad har sedan mitten av 1990-talet anordnat en form av tävling inom olika verksamhetsområden och delat ut en kvalitetsutmärkelse. Alla kommunalt och enskilt drivna verksamheter som finansieras av staden är välkomna att delta. Kvalitetsutmärkelsen ska vara en stimulans och uppmuntran i arbetet med kvalitetsutveckling och samtidigt ge staden möjlighet att lyfta fram goda förebilder.

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner stödenhetens deltagande i Stockholm stads kvalitetsutmärkelse 2013.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Byggande av ett gruppboende vid Finn Malmgrens väg, Björkhagen

Inriktningsbeslut

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Stadsdelsförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta utredningen med inriktning att beställa ett gruppboende.

2. Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag på 0,5 mnkr för projektering och 0,1 mnkr i beställarstöd.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 2.6.-277/13) daterat 2013-05-15.

Det finns i staden ett stort behov av gruppboenden för personer med funktionshinder som omfattas av LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Byggföretaget Einar Mattsson planerar att bygga bostäder i slutet på Finn Malmgrens väg, vid kv Hornlyktan i stadsdelen Björkhagen. I samband med nybyggnationen föreslår förvaltningen att det byggs ett gruppboende med sex lägenheter. Det finns möjlighet att söka stimulansbidrag för nybyggnation av gruppbostäder. Stadsdelsnämnden ansöker om 0,5 mnkr för projektering och 0,1 mnkr i beställarstöd.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§10 Årsrapport 2012 från stadsrevisionen

Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2012 över Skarpnäcks stadsdelsnämnd

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas till stadsrevisionen som svar på stadsrevisionens årsrapport 2012 över Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.4.-169/13) daterat 2013-05-07.

Revisorerna har överlämnat revisionskontorets årsrapport och inväntar ett yttrande från Skarpnäcks stadsdelsnämnd.
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar
Skarpnäcks stadsdelsnämnd och dess ledamöter ansvarsfrihet.

Revisionskontorets årsrapport 2012 sammanfattas i följande tre punkter:

1. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande

2. Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig

3. Bokslut och räkenskaper är rättvisande

Stadsdelsförvaltningen delar i stort revisorernas redovisning och synpunkter.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) samt ledamot Claes Elmgren (S) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi noterar att revisionen skett till belåtenhet och att budgethållning varit tillräcklig.

Vi vill dock lyfta fram att det varit stor personalomsättning inom vissa enheter, i synnerhet inom enheten för ekonomiskt bistånd vilket rimligen påverkat arbetets kvalité. En ny mottagningsenhet har bildats för att förbättra arbetet. Förbättrad dokumentation av de behovssökandes delaktighet, uppföljning och utvärderande insatser har skett som en del i kvalitetsförbättringen.

Stadsdelen har tidigare legat väldigt högt avseende nöjdhet med bemötande inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. 2011 minskade nöjdheten från 89 % till 61 %, en dramatisk nergång som kan bero på stor personalomsättning. Vi utgår ifrån att nästa revision visar på en stabilitet och hög nöjdhet.

Inom äldreomsorgen kvarstår låg måluppfyllelse med måltiderna i vård- och omsorgsboende. Nämnden har lagt ut tjänsterna på entreprenör vilket, enligt miljöpartiet, inte innebär att ansvaret för bristande måluppfyllelse inte faller tillbaka på nämnden. Näringsriktig vällagad mat i trivsam miljö är en kommunal rättighet som även upphandlade tjänster ska erbjuda. Om det inte framgår tydligt i Stadshusets upphandlingsvillkor så ska de justeras.

§11 Förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 303-496/2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

  1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.
  2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.5.1.-175/13) daterat 2013-05-24.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram ett förslag till färdplan för hur Stockholm ska bli fossilbränslefritt år 2050.

Ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 berör alla växthusgas-utsläpp från uppvärmning och kylning av fastigheter, vägtransporter, tåg, sjöfart, Brommas flyg 915 m upp i luften, samt all övrig gas och elanvändning för hushåll och verksamheter inom stadens gränser.

Idag är utsläppen 3,8 ton CO2e per person och år. Målet är att de ska vara 0,4 ton CO2e per person och år 2050.

Förslaget till färdplan innehåller följande avsnitt:

Energi till värme, komfortkyla och varmvatten.
Energianvändning av värme och varmvatten i byggnader.

Övrig el- och gasanvändning.
Transporter.
Tidplan och kostnader.

Förvaltningen anser att förslaget är väl genomarbetat men konstaterar att färdplanen förutsätter många olika beslut för att kunna genomföras.

Förvaltningen anser vidare att det är svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna av planen samt att förvaltningen kommer att behöva stöd för att bidra till ett genomförande.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar, med instämmande av ersättare Ebba Krumlinde (C), bifall till ett förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut.

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) yrkar bifall till ett eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP), reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

Att godkänna förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:

1 Att rubrik 2.3.1: ”Världsklass” ändras och att första meningen under rubriken avlägsnas

2 Att stadsdelens specifika resurser och organisation för arbetet med genomförande specificeras vid nästa budget och inkluderar upphandling

3 Att arbetet med en skärpt tidsplan påbörjas

4 Att stadsdelens avstämning mot färdplanen samordnas och görs varje år

Vi Gröna är i positiva till att en färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 tagits fram, det medger att Stockholm åter har möjlighet att gå vidare med klimatarbetet.

Vi anser att riktningen i stort sett är rätt men takten för långsam. För att arbetet ska nå ut till hela staden krävs att samtliga stadsdelar får tydliga uppdrag som även inkluderar upphandling.

Miljöpartiet driver att målet för Stockholm är att vara fossilbränslefritt år 2030. Efter åtta år av Alliansstyre tycks målet vara längre bort än så, men färdplanen visar ändå att flera föreslagna åtgärder kan tidigareläggas och att vi därmed kan närma oss årtalet för en fossilbränslefri stad.

En mer detaljerad och skärpt tidsplan behövs för att öka och hålla takten. Det som oroar mest är att den hittills förda Allianspolitiken inte verkar redo att ta de radikala beslut som behövs för att uppnå målet om en fossilbränslefri stad. Planen ger på vissa punkter snarare ett kvitto på hittills sex förlorade år med styrets vingliga klimatpolitik. Ett exempel är att åtgärder för ökad samlastning nu beräknas beslutas först någon gång under nästa mandatperiod. När det gäller miljökrav vid upphandling är dessa fortfarande frivilliga. Färdplanen visar tydligt att arbetet måste intensifieras nu. Ekonomiska styrmedel ska användas och ekonomiska medel tillföras.

Investeringar i infrastruktur med långsiktiga följder som leder i fel riktning måste stoppas. Vi noterar att Stockholms färdplan på trafikområdet inte tillämpar den fyrstegsprincip som föreslås bli bindande nationellt: det första steget, att vid samhällsplaneringen prioritera ett mer transportsnålt samhälle, saknas. Tvärtom är hen fortfarande inställd på att bygga en ny motorväg, Förbifarten, genom regionen.

För stadsdelen Skarpnäck anser vi, precis så som förvaltningen, att en genomarbetad områdesplan krävs för att nå målet.

Klimatomställningen kan inte vänta. Ett flertal beslut fattas på nivåer som varken Stockholm eller stadsdelen har egen rådighet över vilket gör att samtal och samarbeten måste påbörjas över olika beslutande hierarkier. För att lösa problem och samordna effektivt är det viktigt att lägga in uppföljningar som avrapporteras till kommunfullmäktige varje år i stället för de föreslagna fyra åren. Avstämning kan knytas till avrapportering av Stockholms åtgärdsprogram för klimat och energi och Stockholms miljöprogram. Stadsdelen behöver stöd att kunna agera enligt färdplanen och egen kompetens bör utvecklas hos medarbetare, ansvarsområdet ska utvecklas och tydliggöras med egen personal.

Ingen politiker ska kunna sitta en hel mandatperiod för att sedan förvånas över att punkter i åtgärdsprogrammet släpar efter. Många punkter i tidsplanen handlar om att "verka för" olika åtgärder, men det är avgörande att en plan görs för vad målet är för åtgärderna, d v s hur mycket cykel- eller spårtrafiken ska ha ökat vid vissa tidpunkter. Det är också nödvändigt att åskådliggöra vad som sker om målet ej uppnås, d v s vilka konsekvenser - ekonomiska, social, ekologiska - som uppskjutna åtgärder innebär för samhället.

Stockholm bedriver inte ett klimatarbete i världsklass. Vi anser att mycket av Stockholms klimatarbete kan förbättras radikalt. Ännu har de beslut som krävs för ett klimatarbete i världsklass inte tagits. Färdplanen visar hur ett klimatarbete i världsklass skulle kunna gå till om Stockholms stad vidtar tillräckliga åtgärder idag. En grön färdriktning med Miljöpartiet de Gröna vid rodret underlättar.

Reservation

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

- att fastställa förvaltningens förslag,

- samt därutöver anföra följande:

Stockholm ska vara ledande i att bedriva klimatarbete och vi ser gärna att Stockholm blir världens första fossilbränslefria stad. Det är ett angeläget mål som dels kräver att staden tar sitt ansvar och vidtar åtgärder för att minska sina utsläpp, dels att staden blir en föregångare som kan visa vägen för andra att det går att omvandla samhället till fossilbränslefritt.

Men för att klara detta krävs högre ambitioner än att vara fossilbränslefritt först 2050. Socialdemokraterna skulle därför gärna se en färdplan som visar hur fossilbränslena ska kunna vara utfasade 2030 respektive 2040. Till färdplanen krävs också en konkret åtgärdsplan där nödvändiga åtgärder presenteras. Det är också nödvändigt att presentera hur dessa åtgärder ska finansieras och finna lösningar där staden gemensamt kan investera i nödvändiga ombyggnationer och att inte detta åläggs mindre enheter. Till exempel när det gäller energieffektivisering av byggnader så kan inte enskilda bostadsrättsföreningar avkrävas samma investeringskrav som stora fastighetsbolag. Här måste lösningar hittas.

För att uppnå det högt ställda målet kommer det att krävas aktiva politiska beslut. En solidarisk omställning är inte heller möjlig utan att vi uppfattar oss ingå i ett jämlikt samhälle. Ur ett stadsdelsnämndsperspektiv gäller det att vi i arbetet med nybyggnation i våra områden ser till att de krav som ett fossilbränslefritt samhälle ställer planeras in redan från början. Det gäller t.ex. att krav ställs på energieffektivitet vid markanvisningar.

Men också att det inte bara planeras in nya bostäder vid nybyggnationer utan att all form av samhällsservice finns i närområdet. Man ska inte behöva ta bilen för hämtning/lämning på skola och förskola och för att handla det viktigaste i vardagen. Det ska finnas bra kollektivtrafik i nära anslutning till bostadsområdena och det ska finnas gång- och cykelvägar. Behöver man bil vid några enstaka tillfällen ska möjligheten till bilpool finnas.

En viktig del i att skapa en fossilbränslefri stad är att bygga ut kollektivtrafiken, och då särskilt spårbunden trafik. Vi ser gärna att planer på utbyggd t-bana och spårväg syd kan prioriteras som en del i detta arbete.

§12 Förslag till gemensamma principer för hyressättning av förskolor hos stadens bostadsbolag AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder

Remissvar

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som sitt yttrande över remissen avseende ”Förslag till gemensamma principer för hyressättning av förskolor hos stadens bolag, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder”

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.5.1.-211/13) daterat 2013-04-29.

Stadsdelsnämnden har fått ”Förslag till gemensamma principer för hyressättning av förskolor hos stadens bolag, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och AB Familjebostäder” på remiss. Tillsammans med stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB har bolagen tagit fram förslag till gemensamma principer för hyressättning av förskolor. Förslaget för hyressättningen innebär, för både befintliga lokaler och nyproduktion, att för respektive lokal sätts en bashyra som är marknadsmässig utifrån lokalens geografiska läge och kvalitet. Genom den föreslagna modellen utgår stadens tre bostadsbolag från gemensamma principer, vilket förenklar kommande hyresförhandlingar med stadsdelsnämnderna.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Allianspartierna har i kommunfullmäktige beslutat att säga upp självkostnadsavtalet för hyressättning från 1992. Nu ska alla förskolor geografiskt lägeskategoriseras och hyran marknadsmässigt avgiftsbeläggas därefter, kommunen leker marknad. I vår stadsdel kommer hyreshöjningar av måttlig karaktär att ske, konsekvensen är att vi måste begära ytterligare medel från kommunfullmäktige att täcka dessa ökade utgifter, vi kallar det onödig rundgång. Vi har dock förståelse för att förvaltningen tycker det underlättar om stadens bostadsbolag och SISAB har gemensamma regler vid hyresförhandlingar.

§13 Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-576/2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.5.1.-209/13) daterat 2013-05-07.

De nu gällande riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd beslutades av kommunfullmäktige 2010-05-24. En ny översyn har varit nödvändig med anledning av förändringar i lagstiftningen och i omvärlden. Granskningar av stadens socialtjänstinspektörer har också visat på behov av ytterligare förtydliganden i delar som rör handläggningen. Förslaget består i övrigt främst av förtydliganden och uppdateringar av de nu gällande riktlinjerna. I det här tjänsteutlåtandet ges en kortfattad redogörelse av förändringarna. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget till nya reviderade riktlinjer men gör bedömningen att de reviderade riktlinjerna till viss del medför ökade kostnader för förvaltningen.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar, med instämmande av ersättare Ebba Krumlinde (C), bifall till ett förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) samt ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) samt ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

- att fastställa förvaltningens förslag,

- samt därutöver anföra följande.

Vi välkomnar till stora delar de föreslagna förändringarna i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Samtidigt kan vi konstatera att resurserna inte motsvarar målen och kraven som ställs på socialtjänsten. Flera undersökningar vittnar om allt sämre förutsättningar för professionen att fullgöra sina uppgifter.

Bland annat visar en enkätundersökning som vi socialdemokrater genomförde under våren 2012 att en allt större andel av socialtjänstens personal upplever ett tryck att vara mer restriktiva i behandlingen av ansökningar. Och en rapport från fackförbundet Vision pekar på att chefer i socialtjänsten i hög grad konstaterar att socialtjänstens problem att leva upp till mål och krav på socialtjänsten handlar om ekonomiska resurser.

Detta är allvarliga signaler som måste tas på allvar. Inte minst nu när de reviderade riktlinjerna av allt att döma ställer ökade krav på ekonomiska resurser. Utgångspunkten måste vara att socialtjänstlagen ska vara styrande, inte enbart stadens budget.

Det är självklart att inga barn ska halka efter i skolan på grund av föräldrarnas ekonomiska situation. Därför bör kostnader för dator och internetuppkoppling inkluderas i normen för barnfamiljer.

Vi välkomnar därför att majoriteten äntligen har fört in bredbandsomkostnader i riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.

Vi beklagar dock att de reviderade riktlinjerna inte ger utrymme för att SL-kort ska ingå i normen. Även personer med ekonomiskt bistånd behöver kunna röra sig utanför sitt bostadsområde, inte minst för att söka jobb eller upprätthålla sociala kontakter. Därför bör riktlinjerna även ange att behovet av SL-kort ska bedömas i handläggning av ekonomiskt bistånd.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Kommunfullmäktige reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd under 2010. Dessa har varit nödvändiga med utgångspunkt ifrån de förändringar som sker i lagstiftningen och i vår omvärld. Vi Gröna ser positivt på de förtydliganden som gjorts gällande delaktighet, bredbandskostnader och spelberoende. Dessa förtydliganden och uppdateringar är nödvändiga och avgörande för att kunna tillgodose de många förändringar som sker. Vi instämmer med förvaltningen att dessa reviderade riktlinjer innebär ökade kostnader för nämnden. Därför vill vi framhålla betydelsen av att det inför budgeten räknas in mer anslag för att kunna tillgodose de krav och ökade kostnader, som kommer tillkomma i samband med de ändrade riktlinjerna.

§14 Reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdom

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-577/2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Detta tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.5.1.-208/13) daterat 2013-05-15.

De nu gällande riktlinjerna för familjehemsvård av barn och ungdomar antogs av Kommunstyrelsen 2004-11-24. Smärre justeringar har gjorts sedan dess. Familjehemsvården har varit under granskning från olika håll och olika nationella utred-ningar har gjorts de senaste åren. I arbetet med revidering av dessa riktlinjer har underlag inhämtats från de nationella utredningarna. Ändringarna i stadens riktlinjer föranleds också av ändringar i lagstiftningen.

I detta tjänsteutlåtande ges en kortfattad redogörelse för huvuddragen i de föreslagna förändringarna av riktlinjerna och förändringar i lagstiftningen. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget men bedömer att förändringarna medför merarbete för socialsekreterare.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Socialtjänstlagen understryker att det är Barnets Bästa som ska vara avgörande vid handläggning av frågor som rör barn, tydlighet är viktig då FN:s Barnkonvention ännu ej införlivats i svensk lagstiftning.

Vi gläder oss över det förstärkta barnperspektivet och att barns delaktighet i hela utredningsarbetet har förtydligats samt att dokumentationen däromkring ska förstärkas. Omhändertagna barn ska få en särskild socialsekreterare utsedd om vård ges i familjehem eller i hem för vård eller boende, de ska träffas regelbundet och omprövningar av placering ske oftare. Att barnet får en självständig ställning att kommunicera med känd ansvarig socialsekreterare utan att fosterhemsföräldrar eller personal på hvb-hem är närvarande stärker Barnets Rätt.

Vi ser i likhet med förvaltningen att allt detta medför ytterligare arbete i en redan belastad verksamhet. De ekonomiska konsekvenserna av detta innebär att mer pengar måste budgeteras till stadsdelsnämnden för att göra det möjligt för socialtjänsten att nyanställa personal för att kunna genomföra ett bra arbete i enlighet med de reviderade

Särskilt uttalande

Ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Barnperspektivet måste alltid genomsyra kontakter och beslut som genomförs inom socialtjänsten när det gäller barn och unga. Barnens/de ungas väl och framtida möjligheter måste komma i främsta rummet och vara vägledande för alla överväganden och beslut.

Barnets/den unges egna behov av stöd ska alltid utredas i anslutning till annan biståndshandläggning som kan ske och som berör dem själva och deras situation.

Vi tycker det är bra med bestämmelser om att det ska finnas en särskilt utsedd socialsekreterare som ansvarar för kontakterna med barnet/den unge. Vi finner att det är särskilt bra att besök i familjehemmet ska ske minst fyra ggr/år och socialsekreteraren ska föra enskilda samtal med barnet även på annan plats. Det ger trygghet och är grunden för ett förtroendefullt samarbete mellan socialsekreteraren och barnet/den unge.

Vi konstaterar samtidigt att det kommer ställa betydligt större krav på professionen. För att klara detta måste förutsättningar skapas för socialtjänsten. Utöver att det kommer att krävas mer resurser krävs också insatser för att minimera personalomsättningen bland socialsekreterarna. De nya riktlinjerna riskerar annars att bli ett slag i luften. En rad enkäter med berörda yrkesgrupper liksom stadens egen granskning visar att professionen är hårt ansträngd. Utan att det samtidigt tillförs mer resurser har vi svårt att se hur staden ska kunna leva upp till de nya reglernas intentioner.

§15 Månadsrapport maj 2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Månadsrapporten för januari-maj 2013 läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.2.1.-123/13) daterat 2013-05-24.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr före resultatöverföring och ett nollresultat efter resultatöverföring.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Rapport om uppföljning av hälso- och sjukvårds-indikatorer på Hemmet för Gamla 2012-2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.2.1.-141/13) daterat 2013-05-24.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvård systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. I syfte att säkerställa kvaliteten inom stadsdelens särskilda boendeformer har hälso- och sjukvårds indikatorer inom vissa viktiga områden följts upp under 2012. Indikatorerna fastställdes av kommunfullmäktige 2008. Den verksamhet som omfattas av uppföljningen är vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla som drivs på entreprenad av Carema Care AB.

De områden som följs upp är: ADL-funktioner (aktiviteter i dagligt liv), fallolyckor och fallskaderisk, hud/trycksår, inkontinens, läkemedelsgenomgångar och nutrition/malnutrition (undernäring). Uppföljningen från 2012 visade att verksamheten behövde vidta åtgärder gällande riskbedömningarna. Alla boende har rätt till riskbedömningar av ovanstående indikatorer för att förhindra att vårdskador uppstår. I maj månad gjordes ytterligare en uppföljning gällande indikatorerna av stadsdelens MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Uppföljningarna avser perioden 2012-10-01 - 2013-03-31.

Antalet genomförda riskbedömningar och ADL-bedömningar (aktiviteter i det dagliga livet)för de boende har ökat väsentligt.

I en god och säker hälso- och sjukvård ingår också att förhindra vårdbetingad inkontinens genom ett aktivt förebygg-ande arbete. Tidigare uppföljning visar att det finns vissa brister inom området inkontinens. Antalet inkontinens-utredningar har ökat något, till 29 %. Detta är fortsatt ett förbättringsområde.

Antalet genomförda läkemedelsgenomgångar har gjorts på 55 % av de boende under det senaste halvåret.

Stadsdelens MAS tillsammans med förvaltningen konstaterar att ett stort förbättringsarbete gjorts av risk- och ADL-bedömningarna. Även antalet rehab-planer har ökat så att de flesta som bor på hemmet för Gamla nu har rehab-planer.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) samt ledamot Claes Elmgren (S) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är glädjande att se att siffrorna för utförda inkontinens- och malnutritionsutredningar har ökat sedan tidigare redovisningstillfälle, dock så är det förstnämnda fortfarande på tok alldeles för lågt, 29 %, och för MNA 52 % och vi ser fram mot att vid nästa rapportering förhoppningsvis få siffran 100 % för båda.

Särskilt viktigt är inkontinensutredningar inför sommaren eftersom många boenden med blöjor har förhöjd risk att drabbas av urinvägsinfektioner p. g. a. värme, i synnerhet kvinnor.

Vad gäller utförda läkemedelsgenomgångar har 55 % av de boende hittills t o m mars 2013 fått en sådan och även där ser vi fram mot att 100 % har fått det innan rapporteringsperioden, d v s september månad, är slut.

Att ADL-bedömningar hittills utförts för 92 % av de boende är med beröm godkänt och visar sammantaget att Carema tagit tidigare kritik från stadsdelsnämnden på stort allvar.

Tidigare visade redovisningen för år 2010 att antalet frakturer under det året var 16 stycken, medan det hittills i år endast inträffat en enda fallolycka som lett till fraktur – en fantastisk förbättring! Att 10 % av de boende har trycksår anser vi är en alldeles för hög siffra. Dock är vi medvetna om att dessa kan ha uppstått innan de drabbade fått sina boenden hos Hemmet för Gamla och utgår från att åtgärder vidtas för att de i möjligaste mån skall läka.

Överlag är vi nöjda med de förbättringar som gjorts sedan tidigare rapporteringstillfälle.

MAS-rapporterna innan Carema vann upphandlingen år 2008 hade tidigare särskilda uppgifter gällande urinvägsinfektion och förskrivning av antibiotika och lugnande medicin. Vi vill att dessa uppgifter åter skall redovisas.

§17 Uppföljning av Skarpnäcks kommunala hemtjänstenhet

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Detta tjänsteutlåtande godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.2.1.-272/13) daterat 2013-05-28.

En verksamhetsuppföljning av Skarpnäcks kommunala hemtjänstenhet gjordes 2013-05-03. Skarpnäcks kommunala hemtjänstenhet utför hemtjänst i ordinärt boende inom hela stadsdelsområdet. Dokumentationen har avsevärt förbättrats och antalet genomförandeplaner har ökat från ca 50 % förra året till 67 % i år.

Förvaltningen bedömer att enheten, utifrån genomförd uppföljning, har en väl fungerande verksamhet.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§18 Anmälan av brukarundersökning i förskolan 2013

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Ärendet redovisades i förvaltningens tjänsteutlåtande

(dnr: 1.2.1.-273/13) daterat 2013-05-16.

Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät för att på så sätt bedöma kvaliteten i verksamheten. Enkäten har bestått av ett antal påståenden med en femgradig svarsskala. Påståendena är indelade i fem avsnitt.

Föräldrars nöjdhet med förvaltningens förskolor har ökat med fem enheter från förra året och är nu 83, vilket är något högre än snittet för kommunal verksamhet i staden. Förvaltningen kommer att fokusera på att jämföra resultatet med föregående års resultat och kommer att fortsätta arbeta för en ökad kvalitet. Alla förskolor kommer att återkoppla resultatet av brukarenkäten till föräldrar och personal. Alla påståenden har samma eller högre värden än föregående år.

Framlagda förslag till beslut

Ordförande Kristina Lutz m.fl. (M), ledamot Daniel Forslund (FP) yrkar, med instämmande av ersättare Ebba Krumlinde (C), bifall till ett förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) samt ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Stadsdelsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Ewa Larsson m.fl. (MP) samt ledamot Claes Elmgren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett eget förslag till beslut enligt följande:

1. Att nämnden får en uppföljning av åtgärder för att höja svarsfrekvensen före nästa brukarundersökning

2. Att nämnden får genomgång av framgångsfaktorer att generellt höja förskolornas kvalitet

Förskolans kvalité är ett prioriterat område för miljöpartiet, vi noterar i brukarundersökningen att förbättringar skett inom de flesta områden vilket är mycket glädjande. När det gäller svarsfrekvensen har den generellt gått ner från 67 procent till 63 procent, stadens mål ligger på 70 procent. Vi vill ha en uppföljning av orsaken till detta och förslag till åtgärder före nästa års brukarundersökning.

I de fall där stadsdelens kommunala och fristående förskolor särredovisas framgår att fristående förskolor generellt har mer nöjda föräldrar. Vi vill att förvaltningen återkommer till nämnden med en redogörelse för framgångsfaktorer för att se vad de kommunala förskolorna och de fristående förskolorna kan lära av varandra.

Särskilt uttalande

Ledamot Claes Elmgren (S) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Undersökningen visar glädjande värden där föräldrarna skattar frågor om barnens utveckling och inflytande i förskolan. Jämfört med tidigare års undersökningar ser vi exempel på en positiv utveckling, vilket vi socialdemokrater välkomnar. När de i stället ska ange sina åsikter om förskolornas samverkan med hemmet blir värdena och den samlade bilden delvis en annan.

Stadsdelen ligger under snittet i staden och för de föräldrar som har sina barn i fristående förskolor minskar nöjdheten.

Skarpnäcks stadsdelsnämnd har som ett av tre nämndmål att familjen ska vara förskolans viktigaste samarbetspartner. Förvaltningen hävdar att alla nämndmål uppfylls eftersom flertalet värden ökat, men med tanke på att undersökningen visar på en problembild runt kommunikationen med familjerna och att det också pekas ut som ett stort och viktigt utvecklingsområde av förvaltningen själv kan det sägas vara tveksamt om detta nämndmål uppfylls

Socialdemokraterna ser det som angeläget att det som kommer fram i undersökningen tas om hand i det kontinuerliga utvecklingsarbetet inom förskolan och även att insatser görs för att öka svarsfrekvensen bland föräldrarna.

§19 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Anmäldes protokoll och minnesanteckningar enligt förteckning

(bilagd § 19).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§21 Anmälan av skrivelser och protokoll från nämndens råd

Anmäldes protokoll från nämndens råd i förteckning

(bilagd § 21).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna

§22 Inkomna medborgarförslag enligt lista

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 1.2.4.-289/13, 1.2.4.-290/13) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att medborgarförslagen (dnr 1.2.4.-289/13, 1.2.4.-290/13) överlämnas till stadsdelsförvaltningen för vidare handläggning

§23 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

Anmäldes i förteckning inkomna och utgående skrivelser, remisser m.m.

(bilaga § 23).

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna, remisserna m.m.

§24 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

Anmäldes protokoll från sociala delegationen

2013-05-15

BESLUT

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

Skarpnäcks stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna