Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-09-26

Sammanträde 2013-09-26

Datum
Klockan
18.00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, Stora Salen, Skarpnäcks Allé 25

Tema: Planer för utveckling av kollektivtrafiken i sydöstra Stockholm - Trafikförvaltninge Läs mer...n vid Stockholms läns landsting informerar
Sammanträdet startar direkt efter att den allmänna frågestunden avslutats

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 15

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Tertialrapport 2/2013 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

REMISSER

8 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 38/2012
Dnr: 1.5.1.-353/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

9 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 326-1051/2013
Handläggare: Rose-Marie Lithén Tel: 08-508 15 095
Omedelbar justering

10 Anvisningar för arbete med hiv/STI i Stockholm stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-1050/2013
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

12 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

13 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr: 1.2.4.-421/13
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

14 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

15 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

16 Svar på skrivelse från Vänsterpartiet

(Begränsat utskick, utsändes senare)
Handläggare: Lena Borgman Tel: 08-508 15 015

17 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Catharina Hansen
Tel: 08-508 15 117

18 Nedläggning av faderskapsutredningen enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08- 508 15 124

19 Nedläggning av faderskapsutredningen enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08- 508 15 124

20 Nedläggning av faderskapsutredningen enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman
Tel: 08- 508 15 107

21 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

§1 Genomgång av närvaro (Se separat närvarolista)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Tertialrapport Tertial 2 2013

§8 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 68/2012

§9 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr 326-1051/2013

§10 Anvisningar för arbete med hiv/STI i Stockholms stad

§12 Anmälan av skrivelser och protokoll från nämndens råd

§13 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§14 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m.

§15 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§16 Anmälningsärende § 25 vid stadsdelsnämnden

§17 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a Föräldrabalken

§18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§21 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

§22 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnd sociala delegation