Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-10-24

Sammanträde 2013-10-24

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 25

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Förlängning av entreprenadavtal för dagverksamhet för äldre med demenssjukdom

Dnr: 2.2.1.-502/13
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

Dnr: 2.2.2.-506/13
Handläggare: Mats Berglund Tel: 08-508 15 458
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Medborgarförslag angående fotbollsplan utefter tunnelbanan mellan Bagarmossen och Kärrtorp

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-388/13
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

10 Medborgarförslag angående en "Fältets dag"

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-421/13
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

11 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1.-237/13
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021

12 Fyllnadsval till sociala delegationen

Dnr: 1.1.-587/12
(Utsändes senare)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

13 Förslag till detaljplan för fastigheten Kanslichefen 1 m.m. i stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäcks gård, S-Dp 2012-16072-54

Svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret
Dnr: 1.5.3.- 408/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Omedelbar justering

15 Central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr: 329 -1008/2013
Dnr: 1.5.1.-432/2013
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

16 Kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning

Svar på remiss av betänkandet kvinnor och barn i gränslandet från kommunstyrelsen 001-1338/2013
Dnr: 1.5.1.-439/13
(Utsändes)
Handläggare: Cecilia Wassén Tel: 08-508 15 150
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.-123/13
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel: -08- 508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Medborgarundersökning 2013

Dnr: 1.2.-440/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

19 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende vård - och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2013

Dnr: 1.2.1.-410/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

21 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

22 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr: 1.2.4.-495/13
(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

23 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

24 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

25 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing - Britt Holm Tel: 08-508 15 153

27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08-508 15 107

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tel: 08-508 15 153

29 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

Sida 5 (5)

Föredragningslista
Sida 1 (5)2013-10-09

§1 Genomgång av närvaro (Se separat närvarolista)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Förlängning av entreprenadavtal för dagverksamhet för äldre med demenssjukdom

§8 Gemensam upphandling avseende skötsel av plaskdammar, duschar och vattenanläggningar på parkmark

§9 Medborgarförslag angående fotbollsplan utefter tunnelbanan mellan Bagarmossen och Kärrtorp. Svar på medborgarförslag

§10 Medborgarförslag angående en "Fältets dag" Svar på medborgarförslag

§11 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§12 Fyllnadsval till Skarpnäcks stadsdelsnämnd sociala delegation

§13 Förslag till detaljplan för fastigheten Kanslichefen 1 m.m. i stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäcks gård, S-Dp 2012-16072-54

§15 Central avgiftshantering för förskola, fritidshem och fritidsklubb Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 329-1008/2013

§16 Kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning Svar på "Remiss av betänkandet Kvinnor och barn i gränsland" från kommunstyrelsen dnr 001-1338/2013

§17 Månadsrapport september 2013

§19 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende vård- och omsorgsboendet Hemmet för Gamla 2013

§20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§21 Anmälan av skrivelser och protokoll från nämndens råd

§22 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§23 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m.

§24 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§25 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

§27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

§28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§29 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista