Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-11-28

Sammanträde 2013-11-28

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1- 20, §§ 24-26

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Förlängning av entreprenadavtal för dagverksamhet för äldre med demenssjukdom

Dnr: 2.2.1.-502/13
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträdestider för 2014

Dnr: 1.1.-578/13
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträdestider för 2014

Dnr: 1.1.-579/13
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

10 Förslag om utvärdering av rapportering av icke verkställda beslut

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr: 325-1243/2013
Dnr: 1.5.1.-404/13
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

11 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr: 236-1319/2013
Dnr: 1.5.1.-437/13
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Brukarenkät inom individ - och familjeomsorgen 2013

Dnr: 1.2.1.-466/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Verksamhetsuppföljning av Flygarhöjdens vård- och omsorgsboende

Dnr: 1.2.1.-443/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024

14 Verksamhetsuppföljning av Judiska Hemmet

Dnr: 1.2.1.-442/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024

15 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

16 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

17 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr: 1.2.4.-495/13
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

18 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

19 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

20 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

Dnr: 2.2.2.-522/13, 2.2.2.-557/13, 2.1.-571/13
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

21 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing - Britt Holm Tel: 08-508 15 153

22 Namnändring

Mål nr Ä 9988-13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08- 508 15 124

23 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

TILLÄGG - BESLUTSÄRENDEN

24 Förlängning av avtal avseende Skarpnäcks-Bagarmossens gruppbostäder

Dnr: 2.2.2.-585/13
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Förlängning av avtal avseende Skarpnäcks dagliga verksamhet

Dnr: 2.2.2.-586/13
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Förlängning av avtal avseende Hammarbyhöjdens gruppbostäder

Dnr: 2.2.2.-587/13
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

TILLÄGG - ANMÄLNINGSÄRENDE

27 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.-123/13
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel: -08- 508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Genomgång av närvaro (Se separat närvarolista)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Förlängning av entreprenadavtal för dagverksamhet för äldre med demenssjukdom

§8 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträdestider för 2014

§9 Skarpnäcks stadsdelsnämnds sociala delegations sammanträdestider för 2014

§10 Förslag om utvärdering av rapporteringen av icke verkställda beslut

§11 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

§12 Brukarenkät inom individ- och familjeomsorgen 2013

§13 Verksamhetsuppföljning av Flygar-höjdens vård- och omsorgsboende

§17 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§19 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§20 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§21 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

§22 Yttrande över ansökan om namnändring

§23 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

§24 Förlängning av avtal avseende Skarpnäcks-Bagarmossens gruppbostäder

§25 Förlängning av avtal avseende Skarpnäcks dagliga verksamhet

§26 Förlängning av avtal avseende Hammarbyhöjdens gruppbostäder

§27 Månadsrapport oktober 2013