Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-12-19

Sammanträde 2013-12-19

Datum
Klockan
Plats

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1-22

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Verksamhetsplan 2014

Dnr: 1.1.-531/13
(Utsändes senare)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024
Omedelbar justering

8 Svar på skrivelse från miljöpartiet angående livsbetingelser för kvinnor över 65 år

Svar på skrivelse från Ewa Larsson (MP), Birgitta Hansen (MP), Maria Bergström (MP) och Tamim Alameddin (MP)
Dnr: 1.6.-553/13
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

9 Förlängning av entreprenadavtal för nattpatrull hemtjänst

Dnr: 2.2.2.-621/13
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2014

Dnr: 1.1.-543/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Beslut om tjänsteresa

Dnr: 1.1.-620/13
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER

12 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr: 325-1539/2013
Dnr: 2.4.-545/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024
Omedelbar justering

13 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr: 1.5.1.-581/13
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

14 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen, dnr: 1513/2013
Dnr: 1.5.1.-562/13
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029
Omedelbar justering

15 Motion (2013:70) om vetenskaplig utvärdering av stadens "avknoppningar"

Remissvar, dnr 329-1553/2013, svar på motion från Roger Mogert (S)
Dnr: 1.5.1.-573/13
(Utsändes)
Handläggare: Maria Laxvik Tel: 08-508 15 014

16 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

Remiss från kommunstyrelsen, dnr: 319-757-2013
Dnr: 1.5.1.-583/13
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Omedelbar justering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.-123/13
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel: -08- 508 15 062

18 Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

Dnr: 1.2.1.-553/13
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

20 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

21 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

22 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

23 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing-Britt Holm Tel: 08-508 15 153

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08-508 15 124

25 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

§1 Genomgång av närvaro (Se separat närvarolista)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§8 Svar på skrivelse från miljöpartiet angående livsbetingelser för kvinnor över 65 år

§9 Överenskommelse om förlängning av entreprenadavtal gällande nattpatrull och trygghetslarm nattetid inom hemtjänsten

§10 Val av Skarpnäcks stadsdelsnämnds pensionärsråd 2014

§11 Beslut om studieresa

§12 Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

§13 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

§14 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

§15 Motion (2013:70) om vetenskaplig utvärdering av stadens "avknoppningar"

§16 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring

§17 Månadsrapport november 2013

§18 Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2013

§19 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§21 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m.

§22 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§23 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§25 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista