Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-03-27

Sammanträde 2014-03-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 21

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Fördelning av föreningsbidrag

Dnr: 5.4.-7/2014
(Utsändes)
Handläggare: Anna Karlsson Tel: 08-508 15 072
Omedelbar justering

8 Miljöhandlingsplan 2014-2015

Dnr: 1.1.-103/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

9 Upprustning av lekparken i Fyren i Kärrtorp

Genomförandebeslut
Dnr: 3.1.-77/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Tillsyn av tobak och folköl 2013 och tillsynsplan 2014

Dnr: 1.3.-86/13
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel: 0761 215 302

REMISSER

11 Fossilbränsleoberoende organisation 2030

Remiss från kommunstyrelsen dnr 310-1508/2013
Dnr: 1.5.1.-678/13
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

12 Remiss av betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten

Remiss från kommunstyrelsen dnr 001-207/2014
Dnr: 1.5.1.-82/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

13 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr: 329-210/2014
Dnr: 1.5.1.-83/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel:08-508 15 024

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Månadsrapport

Dnr: 1.2.1.-114/14
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2014

Dnr: 1.2.1.-43/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024

16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

17 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

18 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

19 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

20 Inkomna medborgarförslag enligt lista

Dnr: 1.2.4.- 69/14, 1.2.4.-70/14
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

21 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

22 Tillsynsärende enligt 20 § Tobakslagen (1993:581)

Dnr: 1.1.3.-598/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel: 0761 215 302
Omedelbar justering

23 Tillsynsärende enligt 20 § Tobakslagen (1993:581)

Dnr: 1.1.3.-599/13
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel: 0761 215 302
Omedelbar justering

24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Katharina Bröderman Tel: 08-508 15 107
Omedelbar justering

25 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08-508 15 124
Omedelbar justering

26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08-508 15 124
Omedelbar justering

27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § FB

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing - Britt Holm Tel: 08-508 15 153
Omedelbar justering

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7§ föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08-508 15 124
Omedelbar justering

29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7§ föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08-508 15 124
Omedelbar justering

30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7§ föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08-508 15 124
Omedelbar justering

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7§ föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Eva Dahlberg Tel: 08-508 15 124
Omedelbar justering

32 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

§1 Genomgång av närvaro (Se separat närvarolista)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§9 Upprustning av lekparken Fyren i Kärrtorp

§10 Tillsyn av tobak och folköl 2013 och tillsynsplan 2014

§11 Fossilbränsleoberoende organisation 2030

§12 Remiss av betänkandet Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten Remiss från kommunstyrelsen dnr 001-207/2014

§13 Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr: 329-210/2014

§14 Månadsrapport februari 2014

§15 Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2014

§16 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§18 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m.

§23 Tillsynsärende enligt 20§ Tobakslagen (1993:581)

§24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

§25 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

§26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

§27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

§28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§29 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§30 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§32 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista