Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-04-15

Sammanträde 2014-04-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bagarmossen Folkets Hus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 24

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017

Dnr: 1.1.-79/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08-508 15 024
Omedelbar justering

8 Delegation till chefen för serviceförvaltningen

Dnr:
(Utsändes senare)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Fullmaktsgivare och firmatecknare vid Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr:
(Utsändes senare)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1.-237/13
(Utsändes senare)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08-508 15 021

REMISSER

11 Förlängning av avtalet med Volvo IT den återstående optionsperioden (2017-2018)

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr: 1.5.1.-85/2014
(Utsändes)
Handläggare: Glenn Kinberg Tel: 08-508 17 177

12 Stockholm stads kemikalieplan 2014-2019

Remiss från kommunstyrelsen dnr 1952/2013
Dnr: 1.5.1.-8/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

13 Strategi för ökad cykling i Stockholm stad

Remiss från kommunstyrelsen dnr 000049/2014
Dnr: 1.5.1.-84/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450

14 Trafikförändringar i SL - trafiken 2014/2015

Remissvar ref.nr. T2014-00369
Dnr: 1.5.3.-117/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Tel: 08-508 15 450
Omedelbar justering

15 Motion om frihet inom äldreomsorgen

Remiss från kommunstyrelsen dnr 1747/2013
Dnr: 1.5.3.-72/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

16 Motion om en strategi för äldreomsorgspersonal i Stockholm stad

Remiss från kommunstyrelsen dnr 1748/2013
Dnr: 1.5.3.-73/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Tel: 08-508 15 029

17 Delbetänkande Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 001-419/2014
Dnr: 1.5.1.-147/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Tel: 08- 508 15 024

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Hemmet för Gamla

Dnr: 7.-109/14
(Utsändes)
Handläggare: Lena Borgman Tel: 08-508 15 015

19 Rapport om uppföljning av hälso - och sjukvårdsindikatorer samt avvikelser på Hemmet för Gamla 2013

Dnr: 1.2.1.-141/13
(Utsändes)
Handläggare: Mårten Åström Tel: 08-508 15 015

20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

21 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

22 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

23 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Ing - Britt Holm Tel: 08- 508 14 835

26 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Tel: 08- 508 15 021

TILLÄGGSÄRENDE REMISSER

27 Remissvar – förslag till riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt kontroll av vissa receptfria läkemedel

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 329-1800/2013
Dnr: 1.5.1.-623/13
(Utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Tel: 08-508 15 302
Omedelbar justering

TILLÄGGSÄRENDE ANMÄLNINGSÄRENDEN

28 Månadsrapport mars 2014

Dnr: 1.2.1.-114/14
(Dukas)
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Genomgång av närvaro (Se separat närvarolista)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro ­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017

§8 Delegation till chefen för serviceförvaltningen

§9 Utseende av utanordnare, fullmaktsgivare och firmatecknare vid Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§10 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§11 Förlängning av avtalet med Volvo IT den återstående optionsperioden (2017-2018)

§12 Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 Remiss från kommunstyrelsen dnr 1952/2013

§13 Strategi för ökad cykling i Stockholm stad Remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 000049/2014

§14 Trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Remissvar, ref.nr: T2014-00369

§15 Motion om frihet inom äldreomsorgen Remiss från kommunstyrelsen dnr 1747/2013

§16 Motion om en strategi för äldreomsorgspersonal i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen dnr 1748/2013

§17 Delbetänkande Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)

§18 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Hemmet för Gamla

§19 Rapport om uppföljning av hälso- och sjukvårdsindikatorer samt avvikelser på Hemmet för Gamla 2013

§20 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§21 Anmälan av skrivelser och protokoll från nämndens råd

§22 Inkomna och utgåenden skrivelser från medborgare, remisser, m.m.

§23 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§24 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

§26 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

§27 Remissvar -­ förslag till riktlinjer för tobaks- och folkölstillsyn samt kontroll av vissa receptfria läkemedel.

§28 Månadsrapport mars 2014