Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-08-28

Sammanträde 2014-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro - och yttranderätt

Närvaro för personalföreträdare under §§ 1 - 24

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1.-212/13
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Telefon: 08-508 15 021

8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Dnr: 1.1.-327/14
(Utsändes)
Handläggare: Karin Gustafsson Telefon: 08-508 15 021
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Upphandling av städtjänster för verksamhetslokaler samt för enskilda hem

Dnr: 2.2.2.-387/14
(Utsändes)
Handläggare: Maria M Laxvik Telefon: 08- 508 15 014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Om- och tillbyggnad samt sammanlänkning av två förskolor på Skördevägen/Åkervägen, Enskededalen

Inriktningsbeslut
Dnr: 2.6.-372/14
(Utsändes)
Handläggare: Tomas Dybeck Telefon: 08- 508 15 080

11 Marknadsbord för lokala aktiviteter

Svar på skrivelse från stadsdelsnämnden
Dnr: 1.6.-177/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Telefon: 08- 508 15 450

12 Utveckling av Flatenområdet

Svar på skrivelse från Claes Elmgren m.fl. (S)
Dnr: 1.6.-319/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Telefon: 08- 508 15 450

13 Svar på skrivelse om det kött som serveras på förskolorna

Svar på skrivelse från Ewa Larsson, Maria Bergström, Tamim Alemeddine (MP)
Dnr: 1.6.-299/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Telefon: 08- 508 15 029

14 Finskspråkiga barns behov av förskoleverksamhet på finska

Svar på skrivelse från Tina Kratz (V)
Dnr: 1.6.-320/14
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Telefon: 08- 508 15 097

REMISSER

15 Program för Hammarbyhöjden och Björkhagen, SDp 2012-10147

Remissvar
Dnr: 1.5.3.-252/14
(Utsändes)
Handläggare: Inger Bogne Telefon: 08- 508 15 450
Omedelbar justering

16 Remiss om revidering av Vision 2030- ett Stockholm i världsklass

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 025-634-2014
Dnr: 1.5.1.-301/14
(Utsändes)
Handläggare: Johanna Barane Telefon: 08- 508 15 029

17 Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande flyktingbarn

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 333-878/2014
Dnr: 1.5.1.-336/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08- 508 15 024

18 Program för HBTQ-frågor 2014-2017

Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-184-2014
Dnr: 1.5.1.-300/14
(Utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08- 508 15 024

ANMÄLNINGSÄRENDEN

19 Månadsrapport för juli 2014

Dnr: 1.2.1.-114/14
(Utsändes senare)
Handläggare: Tomas Snees Tel: 08-508 15 062
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av brukarundersökning i förskolan 2014

Dnr: 1.2.1.-309/14
(Utsändes)
Handläggare: Per-Erik Ende Telefon: 08- 508 15 097

21 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

(Dukas)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

22 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

23 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Mona Lekberg Tel: 08-508 15 023

24 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

(Utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Tel: 08- 508 15 022

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING / ENSKILDA ÄRENDEN

25 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Maria Sellén Telefon: 08- 508 15 119

26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) mål nr 5384-14

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Helen Engstrand Telefon: 08- 508 14 339

27 Tillsynsärende enligt 20 § Tobakslagen (1993:581) gällande Hammarby Livs

Dnr: 1.3.1.-294/14
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Kjell Johansson Telefon: 08- 508 15 302

28 Information om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

Dnr: 1.2.2.-363/14
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024

29 Information om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om Lex Maria i enskilt bedriven verksamhet

Dnr: 1.2.2.-263/14
(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024

30 Beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende

Dnr: 1.2.2.-288/14
(Begränsat utskick, utsändes)

31 Beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende

Dnr: 1.2.2.-266/14
(Begränsat utskick, utsändes)

32 Beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende

Dnr: 1.2.2.-256/14
(Begränsat utskick, utsändes)

33 Anmälan av beslut i delegation avseende enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)
Handläggare: Anna Remmets Telefon: 08- 508 15 022

§1 Genomgång av närvaro (Se separat närvarolista)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokollsjustering

§3 Godkännande av dagordning samt eventuellt beslut om närvaro -­ och yttranderätt

§4 Anmälan av protokollsjustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

§8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§9 Upphandling av städtjänster för verksamhetslokaler samt för enskilda hem

§10 Om- och tillbyggnad samt sammanlänkning av två förskolor på Skördevägen/Åkervägen, Enskededalen Inriktningsbeslut

§11 Marknadsbord för lokala aktiviteter Svar på skrivelse från stadsdelsnämnden

§12 Utveckling av Flatenområdet Svar på skrivelse från Claes Elmgren m.fl.

§13 Svar på skrivelse om det kött som serveras på förskolorna Svar på skrivelse från Ewa Larsson, Maria Bergström och Tamim Alemeddine (alla MP)

§14 Finskspråkiga barns behov av förskoleverksam-het på finska Svar på skrivelse från Tina Kratz (V)

§15 Program för Hammarbyhöjden och Björkhagen, SDp 2012-10147 Remissvar

§16 Revidering av Vision 2030 ­ ett Stockholm i världsklass Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 025-634-2014

§17 Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande flyktingbarn Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 333-878-2014

§18 Program för HBTQ-frågor 2014-2017 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 325-184-2014

§19 Månadsrapport för juli 2014

§21 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§23 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser med mera enligt lista

§24 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

§25 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken (FB)

§26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) mål nr 5384-14

§27 Anvisning av förskoleplats till barn under ett års ålder SEKRETESS

§28 Tillsynsärende enligt 20 § tobakslagen (1993:581) gällande Hammarby Livs SEKRETESS

§29 Information om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

§30 Information om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg om lex Maria i enskilt bedriven verksamhet

§31 Beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende SEKRETESS

§32 Beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende SEKRETESS

§33 Beslut om ställningstagande i lex Sarah-ärende SEKRETESS

§34 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista SEKRETESS